Senast publicerat 12-11-2020 14:55

Regeringens proposition RP 220/2020 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om ändringssökande i vissa lagar som gäller jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås det att 46 lagar som gäller jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde ändras så att det i lagarnas bestämmelser om ändringssökande görs de ändringar som lagen om rättegång i förvaltningsärenden kräver. I detta sammanhang slopas också den nuvarande rätt att anföra besvär hos högsta förvaltningsdomstolen utan besvärstillstånd som ingår i vissa bestämmelser om ändringssökande. I fortsättningen ska anförande av besvär alltid förutsätta besvärstillstånd.  

Samtidigt ändras skoltlagen, lagen om hantering av översvämningsrisker och lagen om fristående tillandningars upphörande som fastigheter så att de motsvarar de ändringar i förvaltningslagen som gäller offentlig delgivning och offentlig kungörelse. 

Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt. 

MOTIVERING

Bakgrund och beredning

Lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019) trädde i kraft den 1 januari 2020. Genom lagen upphävdes den gällande förvaltningsprocesslagen (586/1996). Syftet med den nya allmänna lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden är att införa noggrannare och mer informativa bestämmelser om rättegången i förvaltningsärenden. 

Den nya lagen om rättegång i förvaltningsärenden medförde vissa avsevärda ändringar i bestämmelserna om förfarandet för sökande av ändring. En beaktansvärd ändring med tanke på sektorlagstiftningens bestämmelser om ändringssökande är att enligt 107 § i den nya lagen förutsätts i regel besvärstillstånd för anförande av besvär hos högsta förvaltningsdomstolen. I den nya allmänna lagen är besvärstillståndsregleringen utgångspunkten vid sökande av ändring i en regional förvaltningsdomstols beslut hos högsta förvaltningsdomstolen. Efter ikraftträdandet av den nya lagen innehåller emellertid lagstiftningen för de olika förvaltningsområdena, inklusive jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde, fortfarande gällande bestämmelser om ändringssökande. I dessa ingår bestämmelser för olika ärendegrupper om både besvärstillstånd och ändringssökande på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen. Enligt regeringens proposition med förslag till ny allmän lag om ändringssökande i förvaltningsärenden (RP 29/2018 rd) bör dessa bestämmelser om ändringssökande förtydligas separat för de olika förvaltningsområdena så att de motsvarar besvärstillståndsregleringen i den nya allmänna lagen. Genom denna proposition förenhetligas och förtydligas bestämmelserna om ändringssökande inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde i överensstämmelse med den nya lagen. 

I bestämmelserna om offentlig delgivning och offentliga kungörelser har ändringar företagits som trädde i kraft den 1 januari 2020 genom lagen om ändring av förvaltningslagen (432/2019), och lagen om offentliga kungörelser upphävdes genom lagen om upphävande av lagen om offentliga kungörelser (433/2019), som trädde i kraft samma dag. Utgångspunkten för reformen är att offentliga delgivningar, offentliga kungörelser och de handlingar som ska delges eller kungöras i fortsättningen publiceras på myndighetens webbplats i det allmänna datanätet. Den officiella tidningen ska inte längre komma i första hand vid offentlig delgivning och ett meddelande om att en handling finns tillgänglig ska publiceras på myndighetens webbplats i det allmänna datanätet. Vid offentliga kungörelser avstår man från myndigheternas fysiska anslagstavlor. I denna proposition föreslås ändringar i tre lagar inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde till följd av reformen av dessa bestämmelser. 

Nuläge och bedömning av nuläget

2.1  Bestämmelserna om ändringssökande

Före år 2020 föreskrevs det om sökande av ändring i förvaltningsärenden i förvaltningsprocesslagen, som tillämpades som allmän lag. Vid årsskiftet förändrades detta då den nya lagen om rättegång i förvaltningsärenden trädde i kraft och samtidigt upphävde sin föregångare. Sektorlagstiftningen innehöll och innehåller fortfarande bestämmelser om ändringssökande. I sektorlagstiftningens bestämmelser kan det föreskrivas om till exempel omprövningsförfarande enligt förvaltningslagen (434/2003) som den fas som föregår anförande av besvär hos förvaltningsdomstolar.  

I sektorlagstiftningen kan det dessutom föreskrivas att besvärstillstånd förutsätts för anförande av besvär över en regional förvaltningsdomstols beslut hos högsta förvaltningsdomstolen. I förvaltningsprocesslagens bestämmelser föreskrivs det inte om besvärstillstånd som en förutsättning för anförande av besvär hos högsta förvaltningsdomstolen, utan besvärstillstånd krävs bara om det föreskrivs om det i sektorlagstiftningen. För närvarande föreskrivs det om besvärstillstånd som en förutsättning för anförande av besvär hos högsta förvaltningsdomstolen i många bestämmelser i sektorlagstiftningen. Användningen av besvärstillstånd har medvetet utökats de senaste åren, för att högsta förvaltningsdomstolen bättre ska kunna koncentrera sig på bland annat en enhetlig rättspraxis och sådana saker som är viktiga för att styra den. Jord- och skogsbruksministeriets sektorlagstiftning innehåller fortfarande flera bestämmelser som tillåter anförande av besvär hos högsta förvaltningsdomstolen utan besvärstillstånd. 

När lagen om rättegång i förvaltningsärenden stiftades företogs samtidigt vissa nödvändiga ändringar i bestämmelserna om ändringssökande i lagstiftningen. Sådana nödvändiga ändringar var till exempel ändringar i sådana hänvisningsbestämmelser där det hänvisades direkt till en viss paragraf i förvaltningsprocesslagen. I detta sammanhang gjordes ingen mer omfattande genomgång av bestämmelserna om ändringssökande i sektorlagstiftningen. Enligt 127 § i lagen om rättegång i förvaltningsärenden ska hänvisningar i förvaltningsprocesslagen i annan lagstiftning avse lagen om rättegång i förvaltningsärenden.  

Enligt 107 § i lagen om rättegång i förvaltningsärenden förutsätter anförande av besvär över en regional förvaltningsdomstols beslut hos högsta förvaltningsdomstolen besvärstillstånd. Kravet på besvärstillstånd blev således huvudregel, medan det skulle föreskrivas särskilt om det i systemet enligt förvaltningsprocesslagen. 

Tillämpningen av den nya lagen om rättegång i förvaltningsärenden med stöd av denna bestämmelse, utan att bestämmelserna om ändringssökande ändras i lagstiftningen inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde, kan i vissa avseenden leda till situationer som lämnar rum för tolkning. Detta gäller i synnerhet bestämmelserna om besvärstillstånd. I flera bestämmelser om ändringssökande inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde föreskrivs det att i vissa ärenden får besvär anföras hos högsta förvaltningsdomstolen, om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. I övrigt föreskrivs att besvär får anföras hos högsta förvaltningsdomstolen på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen. Då lämnar kravet på besvärstillstånd rum för tolkning.  

På ett mera allmänt plan förefaller direkt besvärsrätt till högsta domstolen utan besvärstillstånd inte ändamålsenligt på de närmare grunder som anförs nedan. Ändringssökandens rättsskydd kan tryggas inom systemet med besvärstillstånd utan att högsta förvaltningsdomstolen belastas i onödan. 

Det anses finnas behov av att snabbt undanröja oklarheterna i bestämmelser som är centrala för rättsskyddet, och inte göra det senare i samband med andra lagändringar. 

I sektorlagstiftningen kan det dessutom föreskrivas att besvär över beslut som meddelats med stöd av en viss lag koncentreras till en viss förvaltningsdomstol. Inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde är till exempel en avsevärd andel av de ärenden som hänför sig till stöd för jordbruk och landsbygdsutveckling koncentrerade till Tavastehus förvaltningsdomstol. Denna centralisering genomfördes när landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd indrogs genom lagen om införande av en reform av sökande av ändring i landsbygdsnäringsärenden (75/2014), som trädde i kraft den 1 september 2014. Dessutom är till exempel vissa besvärsärenden som gäller renskötsel, skador som drabbat renhushållningen samt ren- och naturnäringarna liksom besvärsärenden enligt skoltlagen koncentrerade till Norra Finlands förvaltningsdomstol.  

Lagstiftningen inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde täcker också jordbrukets så kallade avträdelsesystem (lagen om avträdelsepension (16/1974), lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/1994), lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk (612/2006). Alla avträdelsesystem har avslutats på så sätt att det inte längre beviljas nya förmåner från dem. Ärenden som gäller indragning eller avbrytande av en förmån kan dock komma för behandling liksom, beträffande systemet med stöd för upphörande med att bedriva jordbruk, ärenden som gäller förvärvares brott mot förbindelsen att odla gårdsbruksenheten. Av denna orsak är det nödvändigt att uppdatera de bestämmelser om ändringssökande som gäller systemet med avträdelsestöd så att det hänvisas till den nya lagen om rättegång i förvaltningsärenden i stället för den tidigare förvaltningsprocesslagen. 

I vissa bestämmelser inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde föreskrivs fortfarande att besvär över jord- och skogsbruksministeriets beslut anförs hos högsta förvaltningsdomstolen. Besvärsvägen för ministeriebeslut har numera flyttats till förvaltningsdomstolarna i första instans. I dessa avseenden motsvarar inte bestämmelserna om ändringssökande inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde nuvarande praxis. När det gäller rutinerna för inlämnande av besvär föreskrivs det dessutom fortfarande i vissa bestämmelser inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde om möjlighet att ge in besvärsskriften till den myndighet som fattat beslutet, som utan dröjsmål ska sända besvärsskriften samt handlingarna i ärendet och sitt utlåtande över besvären till förvaltningsdomstolen. Det är inte längre praxis att föreskriva om en sådan möjlighet, och det föreskrivs om inlämnande av besvär i 14 § i den nya lagen om rättegång i förvaltningsärenden. Regleringen inom ministeriets förvaltningsområde ändras i detta avseende i överensstämmelse med det rådande rättsläget och sådana bestämmelser som gör det möjligt att inlämna besvärsskriften till den myndighet som fattat beslutet stryks. 

2.2  Bestämmelserna om delgivning

I bestämmelserna om offentlig delgivning och offentliga kungörelser har ändringar företagits som trädde i kraft den 1 januari 2020 genom lagen om ändring av förvaltningslagen (432/2019), och lagen om offentliga kungörelser (34/1925) upphävdes genom lagen om upphävande av lagen om offentliga kungörelser (433/2019), som trädde i kraft samma dag. Utgångspunkten för reformen är att offentliga delgivningar, offentliga kungörelser och de handlingar som ska delges eller kungöras i fortsättningen publiceras på myndighetens webbplats i det allmänna datanätet.  

Inom jord- och skogsbruksministeriet finns bestämmelser om offentliga kungörelser i skoltlagen (253/1995) och lagen om hantering av översvämningsrisker (620/2010). I lagen om fristående tillandningars upphörande som fastigheter (373/2016) finns en bestämmelse om offentlig delgivning. Dessa bestämmelser behöver uppdateras. 

Målsättning

Syftet med denna proposition är att bestämmelserna om ändringssökande inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde ska börja stämma överens med den nya lagen om rättegång i förvaltningsärenden. Avsikten är att bestämmelserna, tillämpade tillsammans med den nya lagen om rättegång i förvaltningsärenden, ska bilda en klar helhet och således bidra till att säkerställa att rättsskyddet tillgodoses.  

Ett syfte med propositionen är också att bidra till att förbättra högsta förvaltningsdomstolens förutsättningar att koncentrera sig på ärenden som viktiga för styrningen av rättspraxis genom att föreskrivs om besvärstillstånd som förutsättning för sådana besvärsärenden där detta krav ännu inte tillämpas. 

Förslagen och deras konsekvenser

4.1  De viktigaste förslagen

Genom denna proposition föreslås att bestämmelserna om ändringssökande i 46 lagar inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde ändras. I bestämmelserna företas de ändringar i hänvisningarna till författningar som följer av ikraftträdandet av den nya lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 

Dessutom ändras bestämmelserna så att besvärstillstånd i regel ska förutsättas för anförande av besvär hos högsta förvaltningsdomstolen. 

Bestämmelsernas skrivning ändras för att motsvara nuvarande praxis. Det är till exempel praxis att först föreskriva om eventuellt omprövningsförfarande och först därefter om anförande av besvär hos förvaltningsdomstolar. I den mån som det i bestämmelserna om ändringssökande i lagstiftningen inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde fortfarande föreskrivs att besvär över jord- och skogsbruksministeriets beslut anförs hos högsta förvaltningsdomstolen ändras bestämmelserna i överensstämmelse med det rådande rättsläget så att besvär anförs hos förvaltningsdomstolen i första instans. 

Bestämmelserna om ändringssökande förenhetligas och förtydligas. Ett förenhetligande är dock inte möjligt i alla avseenden med beaktande av att propositionen täcker sammanlagt 46 lagar med olika innehåll inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde och att de företräder mycket olika tidsperioder från 1960-talet tills i dag. Bland annat alla system med avträdelsestöd har avslutats och inga nya förmåner beviljas från dem. Dessutom är det skäl att beakta att på EU-nivå bereds som bäst förslag till lagstiftning som ska börja tillämpas i och med totalreformen av den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2020. Till följd av totalreformen kommer de nationella lagar som gäller i synnerhet jordbrukssektorn att revideras. Sådana ingår även i denna proposition. För dessa sektorlagars del är det ändamålsenligt att göra en mer övergripande bedömning av behoven av förenhetligande i samband med ovannämnda totalreform av Europeiska unionens gemensamma jordbrukspolitik. 

I bestämmelserna om ändringssökande ersätts omnämnandena av Landsbygdsverket och Livsmedelssäkerhetsverket med Livsmedelsverket, som dessa myndigheter har sammanslagits till i början av 2019. 

I skoltlagen (253/1995), lagen om hantering av översvämningsrisker (620/2010) och lagen om fristående tillandningars upphörande som fastigheter (373/2016) företas dessutom de ändringar som orsakas av att förvaltningslagens paragrafer om offentlig delgivning och offentliga kungörelser ändrats. 

I den mån som lagstiftningen gör det möjligt att i vissa situationer ge in besvärsskriften till den myndighet som fattat beslutet, som utan dröjsmål ska sända besvärsskriften samt handlingarna i ärendet och sitt utlåtande över besvären till förvaltningsdomstolen, stryks denna möjlighet, eftersom den inte motsvarar rådande praxis. Numera föreskrivs det om inlämnande av besvär i 14 § i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 

4.2  De huvudsakliga konsekvenserna

De föreslagna lagändringarna berör bestämmelser om ändringssökande. Genom ändringarna förtydligas innehållet i och tillämpningen av dessa bestämmelser efter det att den nya lagen om rättegång i förvaltningsärenden trätt i kraft. De föreslagna ändringarna bidrar således till att säkerställa att rättsskyddet tillgodoses. 

Utvidgningen av kravet på besvärstillstånd till ärenden där det ännu inte tillämpas inom jord- och skogsbruksministeriets sektor förbättrar högsta domstolens förutsättningar att koncentrera sig på ärenden som är viktiga för styrningen av rättspraxis. Enligt en utredning som gjordes i slutet av 2017 meddelade högsta förvaltningsdomstolen sammanlagt 18 beslut om jordbrukarstöd efter det att Landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd lagts ned. Av dessa beslut gällde tio återkrav och åtta beviljande av besvärstillstånd. Högsta förvaltningsdomstolen beviljade inte ett enda besvärstillstånd. I besvären som gällde återkrav fastställde högsta förvaltningsdomstolen Tavastehus förvaltningsdomstols avgöranden med undantag för ett besvärsärende som gällde återkrav av specialstöd i samband med miljöstödet för jordbruk (diarienummer 723/3/16).  

När det gäller konsekvenserna av kungörelseparagraferna i skoltlagen, lagen om hantering av översvämningsrisker och lagen om fristående tillandningar kan möjligheterna till delfående överlag anses förbättras när det blir möjligt att använda det allmänna datanätet för offentlig delgivning och offentliga kungörelser. Dessutom kan man bekanta sig med det meddelande som publiceras vid offentlig delgivning samt med den offentliga kungörelsen och de kungjorda handlingarna på myndighetens webbplats även utanför tjänstetiden. Det är beaktansvärt att i en del av speciallagstiftningen har man redan sett ett behov av effektivare informationsförmedling och där har det föreskrivs om till exempel kungörelse på webbplatsen som ett komplement till förfarandet enligt kungörelselagen. 

Myndigheten behåller möjlighet att dessutom publicera meddelanden om att handlingar finns tillgängliga och offentliga kungörelser samt de kungjorda handlingarna till exempel på en elektronisk anslagstavla på sitt verksamhetsställe. Kunden har likaså möjlighet att på eget initiativ höra sig för hos myndigheten om ärenden som är föremål för offentlig delgivning eller en offentlig kungörelse och begära att få se de handlingar som hänför sig till dem. Möjligheterna till delfående kan dock anses förbättras och effektiviseras när meddelande på myndighetens webbplats blir det huvudsakliga sättet att verkställa offentlig delgivning. 

Alternativa handlingsvägar

I det föreslagna lagändringarna är det fråga om sådana ändringar i bestämmelserna som följer av ikraftträdandet av lagen om rättegång i förvaltningsärenden samt av ändringen av bestämmelsen om offentlig delgivning i förvaltningslagen. I dessa avseenden finns det inga andra alternativ än att genomföra ändringarna. 

Dessutom är det fråga om att lätta upp högsta förvaltningsdomstolens arbetsbörda i den mån det föreskrivs om besvärstillstånd som ett krav för sådana besvär där det inte redan förutsätts. Inte heller i detta avseende finns det några alternativa sätt att genomföra ändringen. Man kunde låta bli att göra ändringen, men ändringen anses vara viktig, eftersom den ger högsta förvaltningsdomstolen bättre förutsättningar att koncentrera sig på ärenden som är viktiga för styrningen av rättspraxis. Dessutom överensstämmer ändringen med den allmänna linje i fråga om tillämpningsområdet för besvärstillstånd som framgår av bestämmelserna i den nya lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 

Remissvar

Regeringens proposition har beretts som tjänsteuppdrag vid jord- och skogsbruksministeriet. Förslaget var på remiss under tiden 15.11.2019—3.1.2020. Yttranden begärdes av följande myndigheter och sammanslutningar: Justitiekanslersämbetet, Dataombudsmannen, justitieministeriet, finansministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, miljöministeriet, arbets- och näringsministeriet, Ålands landskapsregering, Livsmedelsverket, Naturresursinstitutet, Lantmäteriverket, Säkerhets- och kemikalieverket, Trafiksäkerhetsverket Traficom, Statskontoret, Forststyrelsen, högsta förvaltningsdomstolen, Åbo förvaltningsdomstol, Helsingfors förvaltningsdomstol, Tavastehus förvaltningsdomstol, Östra Finlands förvaltningsdomstol, Norra Finlands förvaltningsdomstol, Vasa förvaltningsdomstol, närings-, trafik- och miljöcentralerna, regionförvaltningsverken, Statens ämbetsverk på Åland, Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA, Sametinget, Renbeteslagsföreningen, Skolternas byastämma, Finlands Kommunförbund rf, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC, Livsmedelsindustriförbundet, Finlands Dagligvaruhandel, Finlands Byar rf, Leader-ombudsman Heli Walls, Skogsindustrin rf, Finlands naturskyddsförbund rf, Centralförbundet för Fiskerihushållning, Finlands Fiskodlarförbund rf, Finlands viltcentral, Finlands Fiskhandlarförbund rf, WWF-Finland, Finlands Yrkesfiskarförbund rf, Suomen sisävesiammattikalastajat ry. 

Följande instanser yttrade sig: Justitiekanslersämbetet, Dataombudsmannen, justitieministeriet, finansministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, miljöministeriet, arbets- och näringsministeriet, Livsmedelsverket, Naturresursinstitutet, Lantmäteriverket, Säkerhets- och kemikalieverket, Trafiksäkerhetsverket Traficom, Statskontoret, Forststyrelsen, högsta förvaltningsdomstolen, Helsingfors förvaltningsdomstol, Tavastehus förvaltningsdomstol, Östra Finlands förvaltningsdomstol, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Tavastland, Statens ämbetsverk på Åland, Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA, Renbeteslagsföreningen, Skolternas byastämma, Finlands Dagligvaruhandel, Finlands naturskyddsförbund rf och Finlands viltcentral. 

Överlag ansåg remissinstanserna att de föreslagna ändringarna är nödvändiga och kan understödas på grund av lagen om rättegång i förvaltningsärenden och de mål som satts för propositionen.  

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade i sitt yttrande att man finner det viktigt att lagstiftningen revideras i enlighet med den linje som angetts i utkastets huvudsakliga innehåll, alltså att överklagande hos högsta domstolen alltid ska förutsätta besvärstillstånd i fortsättningen. I en del yttranden fästes uppmärksamhet vid formuleringen av den föreslagna bestämmelserna om ändringssökande, som delvis ansågs vara oenhetliga, till exempel beträffande om det är fråga om en informativ eller materiell hänvisning till lagen om rättegång i förvaltningsärenden. Exempelvis en materiell hänvisning till den allmänna lagen kommer enligt justitieministeriet i fråga bara när man vill att den allmänna lagens bestämmelser ska tillämpas helt eller delvis trots att den allmänna lagen enligt sina bestämmelser inte är direkt tillämplig på de aktuella fallen. I vissa yttranden fäste man dessutom uppmärksamhet vid bland annat att de föreslagna bestämmelserna ansåg ha kvar en del omotiverade överlappningar med lagen om rättegång i förvaltningsärenden. Högsta förvaltningsdomstolen och justitieministeriet fäste uppmärksamhet vid linjen för besvärstillstånd i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. Bägge ansåg att det inte är motiverat att avvika från linjen för besvärstillstånd i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 

Till följd av remissvaren kompletterades den allmänna motiveringen och detaljmotiveringen i utkastet till proposition. Utkastet till proposition ändrades så att alla lagförslag som ingår i det följer nu linjen för besvärstillstånd i lagen om rättegång i förvaltningsärenden, dvs. överklagande hos högsta förvaltningsdomstolen förutsätter alltid besvärstillstånd i fortsättningen. Hänvisningarna i bestämmelserna om ändringssökande i propositionen preciserades och förenhetligades så att skillnaden mellan informativa och materiella hänvisningar är tydligare. Likaså förenhetligades formuleringarna samt strukturen i bestämmelserna om ändringssökande i övrigt, till exempel i förhållande till begäran om omprövning och centraliserat överklagande. Bestämmelserna om ändringssökande fick också en allmännare skrivning. Ett förenhetligande är dock inte möjligt i alla avseenden med beaktande av att propositionen täcker sammanlagt 46 lagar med olika innehåll inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde och att de företräder mycket olika tidsperioder från 1960-talet tills i dag. Bland annat alla system med avträdelsestöd har avslutats och inga nya förmåner beviljas från dem. Dessutom är det skäl att beakta att på EU-nivå bereds som bäst förslag till lagstiftning som ska börja tillämpas i och med totalreformen av den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2020. Till följd av totalreformen kommer de nationella lagar som gäller i synnerhet jordbrukssektorn att revideras. Sådana ingår även i denna proposition. För dessa sektorlagars del är det ändamålsenligt att göra en mer övergripande bedömning av behoven av förenhetligande i samband med ovannämnda totalreform av Europeiska unionens gemensamma jordbrukspolitik. 

Specialmotivering

7.1  Lagen om gårdsbrukets utvecklingsfond

3 a §. I 1 mom. ersätts hänvisningen till förvaltningsprocesslagen med en hänvisning till lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 

Paragrafens 2 och 3 mom. motsvarar nuläget. 

7.2  Lagen om avträdelsepension

23 §. I paragrafen ersätts hänvisningen till förvaltningsprocesslagen med en hänvisning till lagen om rättegång i förvaltningsärenden. Lagen om rättegång i förvaltningsärenden tillämpas när ändring av beslut som pensionsanstalten har meddelat i förvaltningsärenden söks genom besvär eller extraordinärt rättsmedel hos besvärsnämnden för arbetspensionsärenden eller försäkringsdomstolen. Lagen om rättegång i förvaltningsärenden tillämpas också när man hos högsta förvaltningsdomstolen ansöker om återbrytande av försäkringsdomstolens beslut på grund av ett fel i förfarandet i enlighet med 20 § i lagen om rättegång i försäkringsdomstolen. Lagen om rättegång i förvaltningsärenden tillämpas på förfarandet för sökande av ändring i arbetspensionsärenden till den del det inte finns några specialbestämmelser om saken i arbetspensionslagstiftningen eller som komplettering vid sidan av bestämmelserna i lagen om pension för arbetstagare. 

7.3  Renskötsellagen

44 och 45 §. I paragraferna ersätts hänvisningarna till förvaltningsprocesslagen med hänvisningar till lagen om rättegång i förvaltningsärenden. I övrigt motsvarar momenten i de gällande paragraferna de föreslagna momenten.  

7.4  Lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare

37 §.Ändringssökande. I paragrafen ersätts hänvisningarna till förvaltningsprocesslagen med hänvisningar till lagen om rättegång i förvaltningsärenden. Lagen om rättegång i förvaltningsärenden tillämpas när ändring av beslut som pensionsanstalten har meddelat i förvaltningsärenden söks genom besvär eller extraordinärt rättsmedel hos besvärsnämnden för arbetspensionsärenden eller försäkringsdomstolen. Lagen om rättegång i förvaltningsärenden tillämpas också när man hos högsta förvaltningsdomstolen ansöker om återbrytande av försäkringsdomstolens beslut på grund av ett fel i förfarandet i enlighet med 20 § i lagen om rättegång i försäkringsdomstolen. Lagen om rättegång i förvaltningsärenden tillämpas på förfarandet för sökande av ändring i arbetspensionsärenden till den del det inte finns några specialbestämmelser om saken i arbetspensionslagstiftningen eller som komplettering vid sidan av bestämmelserna i lagen om pension för arbetstagare. 

7.5  Skoltlagen

49 §.Besvär över beslut av valnämnden. Hänvisningen till förvaltningsprocesslagen ändras till en hänvisning till lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 

50 §.Tillkännagivande och delgivning av beslut. Paragrafen ändras till följd av ändringen av förvaltningslagens bestämmelse om offentlig delgivning så att i stället för att beslutet eller valresultatet sätts upp på anslagstavlan sker offentlig delgivning genom att de görs tillgängliga i Enare kommun i enlighet med 108 § i kommunallagen (410/2015).  

51 §.Besvär över beslut av byastämma eller skoltråd. Hänvisningen till förvaltningsprocesslagen ändras till en hänvisning till lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 

63 §.Ändringssökande. I 1 mom. föreskrivs om centraliserat sökande av ändring i beslut av närings-, trafik- och miljöcentralen hos Norra Finlands förvaltningsdomstol.  

Enligt paragrafens gällande 2 mom. får besvärsskriften också ges in också till den myndighet som fattat beslutet. Denna bestämmelse stryks. Numera är det inte längre praxis att föreskriva om en sådan möjlighet. Bestämmelser om inlämnande av besvär finns i 14 § i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 

Enligt det gällande 3 mom. får ändring i beslut i ärenden enligt 36–39 § 36 § Begränsningar (överlåtelse av lägenhet), 37 § Tilläggsvillkor (beslut om att statens fordran, statligt lån m.m. ska betalas tillbaka), 38 § Uppsägning av försäljningsprisfordringar och lån, 39 § Återkrav av bidrag eller i ärenden som gäller att en frivillig skuldsanering eller någon annan betalningslättnad ska förfalla sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen. I övrigt förutsätter anförande av besvär hos högsta förvaltningsdomstolen besvärstillstånd. Eftersom det enligt lagen om rättegång i förvaltningsärenden numera förutsätts besvärstillstånd för anförande av besvär hos högsta förvaltningsdomstolen ändras bestämmelsen så att momentet får en informativ hänvisning till lagen om rättegång i förvaltningsärenden. Den lagen blir således tillämplig på allt ändringssökanden, med undantag av det centraliserade sökandet av ändring i beslut av närings-, trafik- och miljöcentralen hos Norra Finlands förvaltningsdomstol som det föreskrivs särskilt om i 1 mom. 

Det föreslås att paragrafens nuvarande 4 mom. om sökande av ändring i beslut av jord- och skogsbruksministeriet stryks som onödigt. 

7.6  Djurskyddslagen

51 §.Besvär. Paragrafen ändras så att i 1 mom. hänvisas det till lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 

Paragrafens 2 mom. gäller beslut som fattats av kommunala myndigheter. Även på dem tillämpas lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 

Paragrafens 3 mom. motsvarar det nuvarande 2 mom. 

7.7  Skogslagen

23 §.Ändringssökande. I paragrafen ersätts Landsbygdsverket med Livsmedelsverket, eftersom Livsmedelssäkerhetsverket och Landsbygdsverket har slagits samman till Livsmedelsverket. 

I 1 mom. ersätts hänvisningen till förvaltningsprocesslagen med en hänvisning till lagen om rättegång i förvaltningsärenden. Eftersom reglerginen i 2 mom. avviker från de allmänna bestämmelserna i lagen om rättegång i förvaltningsärenden ingår en begränsning som gäller detta i 1 mom.  

Paragrafens gällande 2 och 3 mom. slås samman till 2 mom. Omnämnandena av besvärstillstånd samt skogscentralens rätt att söka ändring i ett beslut genom vilket förvaltningsdomstolen har ändrat skogscentralens beslut stryks som onödiga. Skogscentralen behåller rätten att överklaga Livsmedelsverkets beslut, om beslutet avviker från skogscentralens framställning. Skogscentralen ska också fortfarande ha rätt att söka ändring i förvaltningsdomstolens beslut, om förvaltningsdomstolen har ändrat eller upphävt Livsmedelsverkets beslut. Eftersom det nuvarande omnämnandet av besvärstillstånd i paragrafen stryks som onödigt, formuleras bestämmelsen i 2 mom. så att skogscentralen ska ha rätt att ansöka om besvärstillstånd i fråga om förvaltningsdomstolens beslut. 

7.8  Lagen om stödjande av grundtorrläggning

27 §.Ändringssökande. I 1 mom. ersätts hänvisningen till förvaltningsprocesslagen med en hänvisning till lagen om rättegång i förvaltningsärenden. Behörig förvaltningsdomstol är i enlighet med 10 § 3 mom. i lagen om rättegång i förvaltningsärenden den förvaltningsdomstol inom vars domkrets grundtorrläggningsområdet eller största delen av det är beläget. Motsvarande bestämmelse i 1 mom. stryks som onödig. 

Enligt det gällande 2 mom. får besvärsskriften ges in också till den NTM-central som fattat beslutet, och som utan dröjsmål ska sända besvärsskriften samt handlingarna i ärendet och sitt utlåtande över besvären till förvaltningsdomstolen. Bestämmelsen motsvarar inte längre rådande praxis, och den stryks som onödig. Bestämmelser om inlämnande av besvär finns i 14 § i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 

Enligt det gällande 3 mom. får ändring i beslut av förvaltningsdomstolen som gäller återkrav av understöd eller uppsägning av lån sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen. Ändring i ett beslut av förvaltningsdomstolen får i övrigt sökas genom besvär endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. Enligt 107 § i lagen om rättegång i förvaltningsärenden förutsätts besvärstillstånd för anförande av besvär över förvaltningsdomstolens beslut hos högsta förvaltningsdomstolen, så det föreskrivs till denna del om saken i förslaget till 1 mom. och det nuvarande 3 mom. stryks som onödigt. 

7.9  Lagen om verkställighet av ett identifierings- och meddelandesystem inom Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik

7 §.Ändringssökande. I paragrafen ersätts hänvisningen till förvaltningsprocesslagen med en informativ hänvisning till lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 

7.10  Lagen om finansiering av landsbygdsnäringar

58 §.Ändringssökande. I 1 mom. föreskrivs som centraliserat sökande av ändring hos Tavastehus förvaltningsdomstol.  

Enligt den gällande bestämmelsen i 2 mom. får besvärsskriften ges in också till den myndighet som fattat beslutet, och som utan dröjsmål ska sända besvärsskriften samt handlingarna i ärendet och sitt utlåtande över besvären till förvaltningsdomstolen. Denna bestämmelse stryks i paragrafen. Numera är det inte längre praxis att föreskriva om en sådan möjlighet. Bestämmelser om inlämnande av besvär finns i 14 § i lagen om rättegång i förvaltningsärenden.  

Enligt den gällande bestämmelsen i 3 mom. förutsätter anförande av besvär hos högsta förvaltningsdomstolen besvärstillstånd, om det inte är fråga om att en frivillig skuldsanering ska förfalla. Till denna del ändras paragrafen så att det i 2 mom. hänvisas till lagen om rättegång i förvaltningsärenden, så anförande av besvär förutsätter alltid besvärstillstånd.  

7.11  Lagen om utövning av veterinäryrket

39 §.Ändringssökande. Ordningsföljden mellan 1 och 2 mom. ändras i överensstämmelse med rådande praxis så att det först föreskrivs om begäran om omprövning och därefter om anförande av besvär hos förvaltningsdomstolen. Tillämpningsområdet för begäran om omprövning ändras inte. Paragrafens hänvisningar till förvaltningslagen ersätts med en hänvisning till lagen om rättegång i förvaltningsärenden.  

Enligt det gällande 2 mom. förutsätter anförande av besvär hos högsta förvaltningsdomstolen besvärstillstånd, om det inte är fråga om ett ärende som avses i 20, 21, 23—26 och 29 § 20 § Utredning av arbetsförmågan, 21 § Utredning av yrkesskickligheten, 23-26 § administrativa säkerhetsåtgärder som avses i 5 kap. (23 § Felaktigt förfarande, 24 § Oförmögenhet att utöva yrke, 25 § Brott i samband med yrkesutövningen, 26 § Temporära administrativa säkerhetsåtgärder), 29 § Skriftlig varning . I 2 mom. i den föreslagna paragrafen hänvisas i fråga om anförande av besvär hos förvaltningsdomstolen till lagen om rättegång i förvaltningsärenden. Anförande av besvär hos högsta förvaltningsdomstolen förutsätter således alltid besvärstillstånd i fortsättningen. 

I paragrafen ersätts också Livsmedelssäkerhetsverket med Livsmedelsverket till följd av att Livsmedelssäkerhetsverket och Landsbygdsverket slagits samman till Livsmedelsverket. 

7.12  Lagen om bekämpning av flyghavre

22 §. Ändringssökande. Paragrafens gällande 1 mom. motsvarar det föreslagna 1 mom. 

I 2 mom. ersätts Livsmedelssäkerhetsverket med Livsmedelsverket till följd av att Livsmedelssäkerhetsverket och Landsbygdsverket slagits samman till Livsmedelsverket. Dessutom föreskrivs det om centraliserat sökande av ändring i beslut av Livsmedelsverket samt i ett beslut som meddelats av närings-, trafik- och miljöcentralen med anledning av en begäran om omprövning eller i något annat beslut av centralen hos Tavastehus förvaltningsdomstol. 

Enligt det gällande 3 mom. förutsätter anförande av besvär hos högsta förvaltningsdomstolen besvärstillstånd, om det inte är fråga om ett ärende som gäller beslut enligt 6 § eller 5 kap. 6 § Syn och bekämpningsplan (bekämpningsanvisning/bekämpningsplan) och 5 kap. Administrativa tvångsmedel . I förslaget till 3 mom. ersätts den nuvarande bestämmelsen till denna del med en hänvisning till lagen om rättegång i förvaltningsärenden, dvs. anförande av besvär förutsätter alltid besvärstillstånd. 

Till 3 mom. överförs från det nuvarande 2 mom. besvärsrätt i fråga om beslut av den kommunala landsbygdsnäringsmyndigheten, som i enlighet med 2 mom. koncentreras till Tavastehus förvaltningsdomstol med tillämpning av vad som föreskrivs i lagen om rättegång i förvaltningsärenden.  

7.13  Lagen om handel med skogsodlingsmaterial

29 §.Ändringssökande. Bestämmelsen om begäran om omprövning i den första meningen i det nuvarande 2 mom. flyttas till 1 mom. Det nuvarande 1 mom., den andra meningen i 2 mom. samt bestämmelserna i 3 och 4 mom. om den lag som ska tillämpas på ändringssökande, behörig förvaltningsdomstol och besvärstillstånd ersätts med en hänvisning till lagen om rättegång i förvaltningsärenden som tas in i 2 mom. 

7.14  Lagen om samfällda skogar

47 § a. Ändringssökande. Hänvisningen till förvaltningsprocesslagen i 1 mom. ersätts med en hänvisning till lagen om rättegång i förvaltningsärenden. Enligt det gällande 2 mom. får besvärsskriften ges in också till Finlands skogscentral som utan dröjsmål ska sända besvärsskriften samt handlingarna i ärendet och sitt utlåtande över besvären till förvaltningsdomstolen. Bestämmelsen motsvarar inte längre rådande praxis, och den stryks som onödig. Bestämmelser om inlämnande av besvär finns i 14 § i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 

7.15  Lagen om gödselfabrikat

41 §.Ändringssökande. Enligt det gällande 1 mom. söks ändring genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen. Enligt det nuvarande momentet är dessutom behörig förvaltningsdomstol den förvaltningsdomstol vars domkrets beslutet huvudsakligen hänför sig till antingen på grund av områdets läge eller näringsutövarens hemort. Eftersom lagen om rättegång i förvaltningsärenden upphäver förvaltningsprocesslagen och det föreskrivs om hur den behöriga förvaltningsdomstolen bestäms i 10 § i den lagen och avsikten inte är att avvika från detta, ersätts de föråldrade bestämmelserna med en hänvisning till lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 

Enligt det gällande 2 mom. får besvärsskriften ges in också till den myndighet som fattat beslutet. Denna bestämmelse stryks i paragrafen. Numera är det inte längre praxis att föreskriva om en sådan möjlighet. Bestämmelser om inlämnande av besvär finns i 14 § i lagen om rättegång i förvaltningsärenden.  

Enligt det gällande 3 mom. förutsätter anförande av besvär över förvaltningsdomstolens beslut hos högsta förvaltningsdomstolen besvärstillstånd, om det inte är fråga om ett ärende som gäller ett beslut enligt 6 kap. Administrativa tvångsmedel och påföljder. Enligt 107 § i lagen om rättegång i förvaltningsärenden förutsätts besvärstillstånd för anförande av besvär över förvaltningsdomstolens beslut hos högsta förvaltningsdomstolen, så 3 mom. stryks som föråldrat. 

Paragrafens gällande 4 mom. motsvarar det föreslagna 2 mom. 

7.16  Lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk

57 §.Sökande av ändring. I paragrafen ersätts hänvisningarna till förvaltningsprocesslagen med hänvisningar till lagen om rättegång i förvaltningsärenden. Lagen om rättegång i förvaltningsärenden tillämpas när ändring av beslut som pensionsanstalten har meddelat i förvaltningsärenden söks genom besvär eller extraordinärt rättsmedel hos besvärsnämnden för arbetspensionsärenden eller försäkringsdomstolen. Lagen om rättegång i förvaltningsärenden tillämpas också när man hos högsta förvaltningsdomstolen ansöker om återbrytande av försäkringsdomstolens beslut på grund av ett fel i förfarandet i enlighet med 20 § i lagen om rättegång i försäkringsdomstolen. Lagen om rättegång i förvaltningsärenden tillämpas på förfarandet för sökande av ändring i arbetspensionsärenden till den del det inte finns några specialbestämmelser om saken i arbetspensionslagstiftningen eller som komplettering vid sidan av bestämmelserna i lagen om pension för arbetstagare.  

7.17  Lagen om strukturstöd till jordbruket

67 §.Överklagande. Enligt det gällande 1 mom. får Landsbygdsverkets samt närings-, trafik- och miljöcentralens beslut enligt denna lag överklagas genom besvär hos Tavastehus förvaltningsdomstol på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen. Momentet ändras så att den endast innehåller en bestämmelse om centraliserat sökande av ändring i beslut som meddelats med stöd av denna lag hos Tavastehus förvaltningsdomstol. 

Enligt det gällande 2 mom. får besvärsskriften ges in också till den myndighet som fattat beslutet. Denna bestämmelse stryks i paragrafen. Numera är det inte längre praxis att föreskriva om en sådan möjlighet. Bestämmelser om inlämnande av besvär finns i 14 § i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. I momentet intas en informativ bestämmelse enligt vilken det, förutom när det gäller det föreslagna 1 mom., föreskrivs om sökande av ändring i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 

Enligt det gällande 3 mom. förutsätter anförande av besvär över förvaltningsdomstolens beslut hos högsta förvaltningsdomstolen besvärstillstånd, om det inte är fråga om ett ärende som gäller avbrytande av utbetalning eller återkrav av stöd. I förslaget till 2 mom. hänvisas till denna del till lagen om rättegång i förvaltningsärenden, dvs. anförande av besvär förutsätter alltid besvärstillstånd. 

7.18  Viltskadelagen

47 §.Ändringssökande. I 2 mom. ersätts Landsbygdsverket med Livsmedelsverket, eftersom Livsmedelssäkerhetsverket och Landsbygdsverket har slagits samman till Livsmedelsverket.  

I 4 mom. ersätts hänvisningen till förvaltningsprocesslagen med en hänvisning till lagen om rättegång i förvaltningsärenden.  

I paragrafen stryks det nuvarande 4 mom., enligt vilket ändring i ett beslut av förvaltningsdomstolen som gäller återkrav av ersättning får sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen utan besvärstillstånd. Paragrafens 1 mom. och 5 mom. ändras inte. 

7.19  Veterinärvårdslagen

35 §.Ändringssökande. Innehållet i 1 mom. motsvarar det gällande 1 mom. 

I 2 mom. ersätts Livsmedelssäkerhetsverket med Livsmedelsverket, eftersom Livsmedelssäkerhetsverket och Landsbygdsverket har slagits samman till Livsmedelsverket. I 2 mom. ersätts dessutom hänvisningen till förvaltningsprocesslagen med en hänvisning till lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 

7.20  Lagen om växtförädlarrätt

45 §.Sökande av ändringi Livsmedelsverkets beslut. I paragrafens rubrik ersätts Evira med Livsmedelsverket, eftersom Livsmedelssäkerhetsverket Evira och Landsbygdsverket har slagits samman till Livsmedelsverket. I 1 mom. ersätts hänvisningen till förvaltningsprocesslagen med en hänvisning till lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 

7.21  Lagen om hantering av översvämningsrisker

17 §.Deltagande och information. Enligt det gällande 2 mom. ordnar närings-, trafik- och miljöcentralerna vid behov informationsmöten där allmänheten kan framföra sina åsikter om förslag som är på remiss. På grund av de andra ändringar som föreslås i paragrafen flyttas bestämmelsen till 1 mom. I övrigt förblir 1 mom. oförändrat.  

Enligt 2 mom. delger närings-, trafik- och miljöcentralerna förslag som avses i 1 mom. genom en offentlig kungörelse enligt 62 a § i förvaltningslagen. När den nämnda paragrafen tillämpas blir också 62 b § i förvaltningslagen om publicering av person- och andra uppgifter tillämplig. Delgivningen anses i enlighet med 62 a § 3 mom. i förvaltningslagen har skett den sjunde dagen efter det att kungörelsen publicerades på NTM-centralens webbplats. Information om kungörelsen publiceras i de berörda kommunerna i enlighet med 108 § i kommunallagen (410/2015). Enligt 108 § i kommunallagen ska kommunala tillkännagivanden göras kända genom att de offentliggörs i det allmänna datanätet, om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna, samt vid behov på något annat sätt som kommunen har fattat beslut om.  

Enligt 7 § i statsrådets förordning om hantering av översvämningsrisker (659/2010) är det möjligt att framföra åsikter om förslag till angivande av områden med betydande översvämningsrisk under tre månaders tid och om förslag till riskhanteringsplaner under sex månaders tid. I enlighet med 62 a § i förvaltningslagen ska kungörelsen och den handling som kungörs hållas tillgängliga under den tid som angetts för framförande av åsikter. Eftersom det är fråga om elektroniska handlingar som publiceras på NTM-centralens webbplats eller i en nättjänst som är kopplad till den, räcker det för kommunens del att länkar till handlingarna finns tillgängliga på kommunens webbplats.  

Enligt det gällande 17 § 2 mom. informerar närings-, trafik- och miljöcentralerna dessutom om förslaget till riskhanteringsplan i tidningar som utkommer allmänt i området eller på något annat sätt som de anser lämpligt. Bestämmelsen stryks som onödig i lagen om hantering av översvämningsrisker, eftersom en motsvarande bestämmelse ingår i 62 a § i förvaltningslagen. 

18 §.Godkännande av riskhanteringsplaner för avrinningsområden och kustområden. Paragrafens 1 mom. ändras inte. Enligt 2 mom. sänder jord- och skogsbruksministeriet beslutet om godkännande av riskhanteringsplanen på elektronisk väg till de berörda NTM-centralerna. Enligt 3 mom. delger NTM-centralerna beslutet inom sina verksamhetsområden genom en offentlig kungörelse i enlighet med 62 a § i förvaltningslagen. När den nämnda paragrafen tillämpas blir också 62 b § i förvaltningslagen om publicering av person- och andra uppgifter tillämplig. Information om kungörelsen ska dessutom publiceras i de berörda kommunerna i enlighet med 108 § i kommunallagen. NTM-centralen sänder beslutet på elektronisk väg till de myndigheter som har hörts i det skede då förvaltningsplanerna bereddes. 

I enlighet med 62 a § i förvaltningslagen hålls ministeriets beslut och de godkända riskhanteringsplanerna tillgängliga på NTM-centralens och de berörda kommunernas webbplatser under den tid som angetts för sökande av ändring. På samma sätt som i 17 § räcker det för kommunens del att på sin webbplats ha elektroniska länkar till de handlingar som NTM-centralen publicerat. 

22 §.Överklagande. Paragrafens 1 mom. ändras så att det börjar motsvara lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019), som trädde i kraft den 1 januari 2020. Paragrafens 2 och 3 mom. ändras inte. 

7.22  Lagen om registrering av fiskefartyg och vattenbruksfartyg som används till havs

33 §.Ändringssökande. I paragrafen stryks den onödiga bestämmelsen enligt vilken ett beslut av jord- och skogsbruksministeriet får inte överklagas. Jord- och skogsbruksministeriet fattar inte längre några beslut enligt denna lag. Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).  

7.23  Lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar

115 §.Överklagande. Enligt det gällande 1 mom. får Landsbygdsverkets, Forststyrelsens samt närings-, trafik- och miljöcentralens beslut överklagas genom besvär till Norra Finlands förvaltningsdomstol på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen. Momentet ändras så att det endast innehåller en bestämmelse om centraliserat sökande av ändring hos Norra Finlands förvaltningsdomstol. 

Enligt det gällande 2 mom. får besvärsskriften ges in också till den myndighet som fattat beslutet. Denna bestämmelse stryks i paragrafen. Numera är det inte längre praxis att föreskriva om en sådan möjlighet. Bestämmelser om inlämnande av besvär finns i 14 § i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. I momentet intas en informativ bestämmelse enligt vilken det, förutom när det gäller det föreslagna 1 mom., föreskrivs om sökande av ändring i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 

Enligt det gällande 3 mom. förutsätter anförande av besvär över förvaltningsdomstolens beslut hos högsta förvaltningsdomstolen besvärstillstånd, om det inte är fråga om ett ärende som gäller avbrytande av utbetalning eller återkrav av stöd. I förslaget till 2 mom. hänvisas till denna del till lagen om rättegång i förvaltningsärenden, dvs. anförande av besvär förutsätter alltid besvärstillstånd. 

7.24  Viltförvaltningslagen

31 §.Överklagande. I 1 mom. ersätts hänvisningen till förvaltningsprocesslagen med en hänvisning till lagen om rättegång i förvaltningsärenden. Bestämmelsen om besvärstillstånd i momentet stryks som onödig. Paragrafens 2 mom. ändras inte. 

7.25  Lagen om ersättande av skador som drabbat renhushållningen

14 a §.Ändringssökande. Paragrafens 1 mom. motsvarar det nuvarande 1 mom.  

I 2 mom. ersätts Livsmedelssäkerhetsverket med Livsmedelsverket, eftersom Livsmedelssäkerhetsverket och Landsbygdsverket har slagits samman till Livsmedelsverket.  

I 3 mom. ersätts hänvisningen till förvaltningsprocesslagen med en hänvisning till lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 

7.26  Lagen om växtskyddsmedel

48 §.Ändringssökande. Paragrafens hänvisningar till förvaltningsprocesslagen ersätts med en hänvisning till lagen om rättegång i förvaltningsärenden. I 1 mom. preciseras bestämmelsen om examen så att där hänvisas till ett beslut om godkännande av examen i stället för bedömning av examen. 

Enligt det gällande 3 mom. förutsätter anförande av besvär över förvaltningsdomstolens beslut hos högsta förvaltningsdomstolen besvärstillstånd, om det inte är fråga om ett beslut som gäller ett ärende som avses i 38 och 39 § 38 § Förbud, 39 § Föreläggande om bortskaffande eller utförsel. I förslaget till 2 mom. hänvisas till denna del till lagen om rättegång i förvaltningsärenden, dvs. anförande av besvär förutsätter alltid besvärstillstånd. 

Innehållet i 3 mom. motsvarar det gällande 4 mom. och innehållet i 4 mom. det gällande 5 mom. 

7.27  Lagen om försäkringsstöd för kommersiellt fiske

20 §. Ändringssökande. Paragrafens gällande 1 mom. motsvarar det föreslagna 1 mom. 

Laghänvisningen i 2 mom. ändras så att den avser lagen om rättegång i förvaltningsärenden. Punkten som gäller hur sökande av ändring inverkar på verkställigheten förtydligas. Ändringarna inverkar inte på besvärsrätten. 

7.28  Lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter

90 §.Ändringssökande. I paragrafen beaktas att förfarandet med begäran om omprövning kommer i första hand samt lagen om rättegång i förvaltningsärenden. Samtidigt ändras ordningsföljden mellan momenten. 

Enligt 1 mom. får omprövning av beslut begäras på det sätt som föreskrivs i förvaltningslagen med undantag av beslut som gäller administrativt tvång. När det gäller sådana är det motiverat att i enlighet med nuläget få saken behandlad av domstol så snabbt som möjligt. Bestämmelser om administrativa tvångsmedel finns i lagens 12 kap. 

I 2 mom. ingår en informativ hänvisning till lagen om rättegång i förvaltningsärenden vad gäller sökande av ändring. 

I 3 mom. föreskrivs om sökande av ändring i beslut av kommunala tjänsteinnehavare. Bestämmelsen ersätter hänvisningen till 74 § i livsmedelslagen. Med stöd av bestämmelsen tillämpas i enlighet med nuläget sökande av ändring enligt den allmänna förvaltningslagstiftningen i stället för kommunallagen. 

I 4 mom. ingår en informativ hänvisning till tullagen i fråga om sökande av ändring i Tullens beslut. Bestämmelsens innehåll motsvarar i sak nuläget. 

7.29  Lagen om verkställighet av jordbruksstöd

54 §.Ändringssökande. Hänvisningarna till förvaltningsprocesslagen ersätts i paragrafen med hänvisningar till lagen om rättegång i förvaltningsärenden.  

Landsbygdsverket ersätts i paragrafen med Livsmedelsverket, eftersom Landsbygdsverket och Livsmedelssäkerhetsverket har slagits samman till Livsmedelsverket. 

Innehållet i 1 och 2 mom. motsvarar i sak de gällande 1 och 2 mom. 

Bestämmelserna i 3 mom. om centraliserat sökande av ändring hos Tavastehus förvaltningsdomstol, Norra Finlands förvaltningsdomstol och Ålands förvaltningsdomstol i de situationer som anges närmare i momentet ändras inte. Hänvisningen till förvaltningsprocesslagen ersätts med en hänvisning till lagen om rättegång i förvaltningsärenden, som enligt bestämmelsen tillämpas i övrigt vid sökande ändring, med undantag de ovannämnda bestämmelserna om centraliserat sökande av ändring i momentet.  

Enligt det gällande 4 mom. förutsätter anförande av besvär över förvaltningsdomstolens beslut hos högsta domstolen besvärstillstånd, om det inte är fråga om ett ärende som gäller återkrav av stöd. I förslaget till 3 mom. hänvisas till denna del till lagen om rättegång i förvaltningsärenden, dvs. anförande av besvär förutsätter alltid besvärstillstånd så 4 mom. stryks som onödigt. 

7.30  Lagen om mätning av virke

46 §.Överklagande av en officiell mätares beslut. Hänvisningen till förvaltningsprocesslagen i 1 mom. ersätts med en hänvisning till lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 

Paragrafens 2 och 3 mom. motsvarar de gällande 2 och 3 mom. 

51 §.Överklagande av mätningsnämndens beslut. Enligt det gällande 1 mom. får mätningsnämndens beslut överklagas genom besvär hos den förvaltningsdomstol inom vars domkrets mätningen har utförts. Det behöver således fortfarande föreskrivas om den behöriga förvaltningsdomstolen på ett sätt som avviker från den allmänna lagen. Momentets hänvisning till förvaltningsprocesslagen ersätts med en hänvisning till lagen om rättegång i förvaltningsärenden, och momentets bestämmelse om besvärstillstånd stryks som onödig. 

Paragrafens 2 mom. motsvarar de gällande 2 mom. 

7.31  Lagen om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål

56 §.Ändringssökande. I 1 mom. ersätts hänvisningen till förvaltningsprocesslagen med en informativ hänvisning till lagen om rättegång i förvaltningsärenden. Samtidigt stryks hänvisningarna till myndighetsaktörerna som onödiga. Nämnden för projektgodkännanden är en myndighet som avses i 124 § i grundlagen, inte ”en annan än en myndighet” (GrUU 2/2013 rd). 

Paragrafens 2 och 3 mom. motsvarar de gällande 2 och 3 mom. 

7.32  Lagen om bekämpning av skogsskador

27 §.Ändringssökande. Hänvisningen till förvaltningsprocesslagen i 1 mom. ersätts med en hänvisning till lagen om rättegång i förvaltningsärenden. Eftersom reglerginen i 4 mom. avviker från de allmänna bestämmelserna i lagen om rättegång i förvaltningsärenden ingår en begränsning som gäller detta i 1 mom.  

Bestämmelsen om behörig förvaltningsdomstol i 1 mom. stryks som onödig, likaså hänvisningen till 24 § 1 mom., som är den enda bestämmelsen om Finlands skogscentrals överklagbara beslut. Bestämmelserna om jord- och skogsbruksministeriets och Finlands skogscentrals rätt att bestämma att ett beslut ska verkställas trots att ändring har sökts tas in som 2 och 3 mom. I det nuvarande 3 mom., som blir 4 mom., ersätts Landsbygdsverket med Livsmedelsverket, eftersom Livsmedelssäkerhetsverket och Landsbygdsverket har slagits samman till Livsmedelsverket. Finlands skogscentral behåller rätten att överklaga Livsmedelsverkets beslut, om beslutet avviker från skogscentralens framställning. Finlands skogscentral ska också fortfarande ha rätt att söka ändring i förvaltningsdomstolens beslut, om förvaltningsdomstolen har ändrat eller upphävt Livsmedelsverkets beslut. Eftersom sökande av ändring ska förutsätta besvärstillstånd i enlighet med den allmänna regleringen, formuleras bestämmelsen i 4 mom. så att skogscentralen i stället för direkt sökande av ändring ska ha rätt att ansöka om besvärstillstånd i fråga om förvaltningsdomstolens beslut. 

7.33  Lagen om förvaltning av utvecklingsprogrammen för landsbygden

20 §.Ändringssökande. I paragrafen ersätts hänvisningen till förvaltningsprocesslagen med en hänvisning till lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 

7.34  Lagen om stödjande av landsbygdens utveckling

69 §.Ändringssökande. Hänvisningarna till förvaltningsprocesslagen ersätts i paragrafen med hänvisningar till lagen om rättegång i förvaltningsärenden.  

Enligt paragrafens gällande 1 mom. får beslut som fattats av Landsbygdsverket eller närings-, trafik- och miljöcentralen överklagas genom besvär hos Tavastehus förvaltningsdomstol på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen. Momentet ändras så att endast bestämmelsen om centraliserat sökande av ändring hos Tavastehus förvaltningsdomstol blir kvar. 

Enligt det gällande 2 mom. får besvärsskriften lämnas in också till den myndighet som fattat beslutet. Denna bestämmelse stryks i paragrafen. Numera är det inte längre praxis att föreskriva om en sådan möjlighet. Bestämmelser om inlämnande av besvär finns i 14 § i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. I momentet intas en informativ bestämmelse enligt vilken det, förutom när det gäller det föreslagna 1 mom., föreskrivs om sökande av ändring i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 

Enligt det gällande 3 mom. förutsätter anförande av besvär över förvaltningsdomstolens beslut hos högsta förvaltningsdomstolen besvärstillstånd, om det inte är fråga om ett beslut som gäller avbrytande av betalning eller återkrav av ett stöd. I förslaget till 2 mom. hänvisas till denna del till lagen om rättegång i förvaltningsärenden, dvs. anförande av besvär förutsätter alltid besvärstillstånd. 

7.35  Lagen om djuravelsverksamhet

21 §.Ändringssökande. Hänvisningarna till förvaltningsprocesslagen ersätts i paragrafen med en hänvisning till lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 

Enligt det gällande 2 mom. förutsätter anförande av besvär över förvaltningsdomstolens beslut hos högsta förvaltningsdomstolen besvärstillstånd, om det inte är fråga om ett ärende som gäller beslut som avses i 14 och 15 § 14 § Administrativa tvångsmedel i fråga om stamboksförande eller avelsregisterförande sammanslutningar, 15 § Förbud mot användning. I förslaget till 1 mom. hänvisas i detta avseende till lagen om rättegång i förvaltningsärenden, dvs. anförande av besvär förutsätter alltid besvärstillstånd. 

Den gällande paragrafens 3 mom. blir 2 mom. och enligt det finns bestämmelser om sökande av ändring i en avgift som påförts av en statlig myndighet i lagen om grunderna för avgifter till staten. 

7.36  Lagen om medicinsk behandling av djur

49 §.Sökande av ändring i beslut av en tillsynsmyndighet. I 1 mom. ersätts hänvisningen till förvaltningsprocesslagen med en hänvisning till lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 

Den gällande paragrafens 2 mom. motsvarar det föreslagna 2 mom. 

7.37  Lagen om det nationella genomförandet av den europeiska förordningen om Europeiska havs- och fiskerifonden

39 §.Ändringssökande. I 1 mom. stryks den föråldrade bestämmelsen enligt vilken besvär över jord- och skogsbruksministeriets beslut anförs hos högsta förvaltningsdomstolen. Lagen om rättegång i förvaltningsärenden ska tillämpas på sökande av ändring och det ska inte längre vara möjligt att anföra besvär hos högsta förvaltningsdomstolen utan besvärstillstånd. 

Den gällande paragrafens 2 och 3 mom. stryks. 

7.38  Lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken

71 §.Sökande av ändring. Paragrafens 1 mom. förtydligas så att den onödiga hänvisningen till 8 § och certifiering av maskinstyrka utelämnas. Maskinstyrkan kan inte certifieras utan mätning. I övrigt motsvarar det föreslagna 1 mom. det gällande 1 mom. 

Den gällande paragrafens 2 mom. ändras så att laghänvisningen gäller lagen om rättegång i förvaltningsärenden. Samtidigt preciseras uttrycket ”om inte något annat föreskrivs någon annanstans i lag” genom att tillfoga ”om inte något annat föreskrivs någon annanstans i denna lag”. I lagens 60 och 61 § föreskrivs om förbud mot sökande av ändring. Ändringarna inverkar inte på besvärsrätten. 

Den gällande paragrafens 3 mom. stryks som onödigt, eftersom det föreskrivs om motsvarande besvärsrätt i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 

7.39  Lagen om tillsyn över ekologisk produktion

37 §.Ändringssökande. Hänvisningen till förvaltningsprocesslagen ersätts i paragrafen med en hänvisning till lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 

Den gällande paragrafens 1 mom. motsvarar det föreslagna 1 mom. 

Hänvisningen till förvaltningsprocesslagen i den gällande paragrafens 2 mom. ersätts med en hänvisning till lagen om rättegång i förvaltningsärenden. Bestämmelsen om tillämplig lag vid sökande av ändring i Tullens beslut i det gällande 2 mom. lösgörs till ett separat 3 mom. Enligt det gällande 3 mom. förutsätter anförande av besvär över förvaltningsdomstolens beslut hos högsta förvaltningsdomstolen besvärstillstånd, om det inte är fråga om ett ärende som gäller återtagande av godkännande av privata produktionsvillkor eller i 32 § 2 mom. avsedda visstidsförbud att saluföra produkter. I förslaget till 2 mom. hänvisas till denna del till lagen om rättegång i förvaltningsärenden, dvs. anförande av besvär förutsätter alltid besvärstillstånd. 

Den gällande paragrafens 4 mom. motsvarar det föreslagna 4 mom. 

7.40  Den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk

46 §.Ändringssökande. I paragrafen föreskrivs om sökande av ändring. Enligt lagförslaget tillämpas på sökande av ändring i beslut som fattats med stöd av den aktuella lagen bestämmelserna om ändringssökande i statsunderstödslagen. Enligt lagförslaget överklagas emellertid ärenden som gäller återkrav, hävande och uppsägning av avtal och temporära förbud för ombud genom besvär hos förvaltningsdomstolen utan omprövningsförfarande. I detta avseende är lagförslaget identiskt med den gällande lagen. 

I den gällande 46 § föreskrivs också om omprövningsförfarande och ändringssökande i anslutning till det, behörig förvaltningsdomstol samt sökande av ändring i förvaltningsdomstolens beslut. Dessa bestämmelser är onödiga, eftersom motsvarande bestämmelser finns i statsunderstödslagen (688/2001), förvaltningslagen och lagen om rättegång i förvaltningsärenden. Rättsläget förändras alltså inte. 

7.41  Lagen om animaliska biprodukter

73 §.Ändringssökande. Hänvisningarna till förvaltningsprocesslagen ersätts i paragrafen med hänvisningar till lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 

Enligt det gällande 1 mom. får ändring i ett beslut som meddelats med stöd av denna lag, förordningen om animaliska biprodukter och genomförandeförordningen sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen. Enligt det gällande 1 mom. är vidare behörig förvaltningsdomstol är den vars domkrets beslutet huvudsakligen hänför sig till på basis av antingen områdets läge eller den driftansvariges hemort. Lagen om rättegång i förvaltningsärenden upphäver förvaltningsprocesslagen och den innehåller också bestämmelser om bland annat hur den behöriga förvaltningsdomstolens bestäms, så bestämmelsen enligt det gällande 1 mom. om behörig förvaltningsdomstol styrks som onödig och hänvisningen till förvaltningsprocesslagen ersätts med en informativ hänvisning till lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 

Enligt det gällande 2 mom. förutsätter anförande av besvär över förvaltningsdomstolens beslut hos högsta förvaltningsdomstolen besvärstillstånd, om det är fråga om andra beslut än sådana som avses i 10 kap. Enligt 107 § i lagen om rättegång i förvaltningsärenden förutsätts besvärstillstånd för anförande av besvär över förvaltningsdomstolens beslut hos högsta förvaltningsdomstolen. I förslaget till 1 mom. hänvisas till denna del till lagen om rättegång i förvaltningsärenden, dvs. anförande av besvär förutsätter alltid besvärstillstånd. Paragrafens gällande 2 mom. ändras så att där intas en materiell hänvisning, enligt vilken vid sökande av ändring i beslut av kommunalveterinären tillämpas lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 

Paragrafens gällande 3 mom. motsvarar det föreslagna 3 mom. 

7.42  Lagen om Forststyrelsen

21 §.Ändringssökande. Regleringen i 22 och 23 § i den gällande lagen flyttas till 21 §. Hänvisningarna till förvaltningsprocesslagen ersätts med en hänvisning till lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 

Paragrafens 1 mom. ändras inte. 

I 2 mom. intas en bestämmelse om omprövningsförfarandet som motsvarar lagens nuvarande 22 § 1 mom. 

I 3 mom. intas en bestämmelse om sökande av ändring som motsvarar lagens nuvarande 21 § 2 mom. och 22 § 2 mom. Eftersom regleringen i 4 mom. avviker från de allmänna bestämmelserna i lagen om rättegång i förvaltningsärenden ingår en begränsning som gäller detta i 3 mom. 

I 4 mom. intas en bestämmelse om behörig förvaltningsdomstol som motsvarar den nuvarande 23 §. Enligt den gällande 23 § är behörig förvaltningsdomstol att behandla besvär som anförts över Forststyrelsens beslut den förvaltningsdomstol inom vars domkrets det område eller största delen av det område som beslutet gäller är beläget. Om denna grund inte kan tillämpas, är den förvaltningsdomstol behörig inom vars domkrets hemorten för den som anfört besvären är belägen. Nästan alla offentliga förvaltningsuppgifter som ålagts Forststyrelsen hänför sig till Forststyrelsens ställning som besittare av statens mark. Ett exempel på ett typiskt förvaltningsärende som ankommer på Forststyrelsen är beviljande av en överklagbar jaktlicens. Trots att det i ett ärende som gäller beviljande av jaktlicens i första hand är fråga om rätten att få jaktlicens, påverkas avgörandet de facto avsevärt av det område för vilket licens söks, samt av beslutet om jaktlicenskvot för området i fråga. Av denna orsak bibehålls det nuvarande sakinnehållet, som delvis avviker från den allmänna lagen, i regleringen om behörig förvaltningsdomstol i 4 mom.. 

I 5 mom. föreskrivs om verkställande av beslut trots ändringssökande. Bestämmelsen motsvarar den nuvarande regleringen i 21 § 3 mom. och 22 § 3 mom. 

22 §.Sökande av ändring i beslut om enskilda tillstånd. Regleringen i 22 § flyttas till 21 § och 22 § upphävs. 

23 §.Behörig förvaltningsdomstol. Regleringen i 23 § flyttas till 21 § och 23 § upphävs.  

7.43  Lagen om fristående tillandningars upphörande som fastigheter

2 §.Utredning av äganderätten till en fristående tillandning. I paragrafen föreskrivs om det förfarande som ska iakttas vid en fastighetsbestämningsförrättning för utredande av äganderätten till en fristående tillandning. När det är oklart vem som äger fristående tillandningar som är föremål för en fastighetsbestämningsförrättning, ska det ha informerats om förrättningen i större utsträckning än vad som i 168 ja 169 § i fastighetsbildningslagen föreskrivs om information om en fastighetsförrättning för att nå eventuella ägare. För att nå en på förhand obestämd krets av mottagare och parter ska en förrättning där frågan om äganderätten till en fristående tillandning avgörs ha delgetts på det sätt som föreskrivs i 62 § i förvaltningslagen. Enligt bestämmelsen ska information om förrättningen ha delgetts bland annat genom att publicera en kungörelse om förrättningen (möteskallelse) i den officiella tidningen. Den som har ansett sig vara ägare till en fristående tillandning på fastighetsbestämningens målområde ska ha lagt fram en utredning över sin äganderätt inom sex månader från det att kungörelsen publicerades i den officiella tidningen. 

Eftersom det föreslås i 62 § i förvaltningslagen att ett meddelande om att handlingen finns tillgänglig ska publiceras på myndighetens webbplats i det allmänna datanätet och endast i undantagsfall i den officiella tidningen, föreslås det att 2 mom. ändras så att en utredning över äganderätten till en fristående tillandning ska läggas fram inom sex månader från delfåendet av kallelsen. Enligt 62 § i förvaltningslagen anses delfåendet ha skett den sjunde dagen efter det att meddelandet publicerades. I övrigt motsvarar paragrafen den nuvarande, dvs. de gällande 1 och 3 mom. motsvarar de föreslagna 1 och 3 mom. 

7.44  Lagen om det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik

48 §.Ändringssökande. Laghänvisningen i paragrafen ändras så att den börjar avse lagen om rättegång i förvaltningsärenden. Samtidigt ändras paragrafens uppbyggnad i moment. Ändringarna inverkar inte på besvärsrätten. 

Enligt det gällande 1 mom. får ändring i beslut som meddelats av jord- och skogsbruksministeriet samt närings-, trafik- och miljöcentralen enligt denna lag sökas genom besvär hos Åbo förvaltningsdomstol på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen och i ett beslut som meddelats av Åbo förvaltningsdomstol får ändring sökas genom besvär endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. Enligt det gällande 2 mom. har en myndighet som fattat ett beslut enligt denna lag besvärsrätt i fråga om Åbo förvaltningsdomstols beslut, om förvaltningsdomstolen har ändrat myndighetens beslut eller upphävt det. Den gällande paragrafens 1 mom. ändras så att där föreskrivs endast om centraliserat sökande av ändring hos Åbo förvaltningsdomstol. Lagen om rättegång i förvaltningsärenden upphäver förvaltningsprocesslagen, så till denna del ersätts bestämmelsen om den lag som ska tillämpas på sökande av ändring i det gällande 1 mom. med en informativ hänvisning till lagen om rättegång i förvaltningsärenden och blir samtidigt 2 mom. och ersätter det gällande 2 mom., där den gällande bestämmelsen stryks som onödig. 

Den gällande paragrafens 3 mom. motsvarar det föreslagna 3 mom. 

Enligt det gällande 4 mom. iakttas vid ändringssökande i övrigt förvaltningsprocesslagen. I det föreslagna 2 mom. hänvisas till denna del till lagen om rättegång i förvaltningsärenden och det gällande 4 mom. stryks som onödigt. 

7.45  Lagen om begränsning av odling av genetiskt modifierade organismer

13 §.Ändringssökande. I paragrafen ersätts hänvisningen till förvaltningsprocesslagen med en hänvisning till lagen om rättegång i förvaltningsärenden. Samtidigt ändras paragrafens uppbyggnad i moment. 

Enligt det gällande momentet får omprövning av ett förbud eller ett föreläggande som Livsmedelsverket meddelat med stöd av 12 § får begäras på det sätt som anges i förvaltningslagen. Momentet ändras så att bestämmelsen om begäran om omprövning tas in i 1 mom. och den gällande paragrafens hänvisning till förvaltningsprocesslagen ersätts med en hänvisning till lagen om rättegång i förvaltningsärenden. Bestämmelsen blir samtidigt nytt 2 mom. 

7.46  Utsädeslagen

44 §.Ändringssökande. I paragrafen ersätts hänvisning till förvaltningsprocesslagen med en hänvisning till lagen om rättegång i förvaltningsärenden.  

Enligt det gällande 1 mom. får ändring i ett beslut av Livsmedelsverket och i ett beslut som växtsortsnämnden har fattat om en ansökan om godkännande av en sort sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen. Enligt det gällande 1 mom. är vidare behörig förvaltningsdomstol den vars domkrets beslutet huvudsakligen hänför sig till antingen på grund av områdets läge eller näringsidkarens hemort. Lagen om rättegång i förvaltningsärenden upphävde förvaltningsprocesslagen och i dess 10 § föreskrivs om behörig förvaltningsdomstol. Till denna del ersätts bestämmelserna i det gällande 1 mom. med en informativ hänvisning till lagen om rättegång i förvaltningsärenden. Till den del det är fråga om sökande av ändring i ett beslut som växtsortsnämnden har fattat om en sökande om godkännande av en sort flyttas bestämmelsen till 2 mom., som till denna del får en materiell hänvisning till lagen om rättegång i förvaltningsärenden. Enligt det gällande 2 mom. förutsätter anförande av besvär över förvaltningsdomstolens beslut hos högsta förvaltningsdomstolen besvärstillstånd. Bestämmelsen stryks som onödig, eftersom enligt 107 § 1 mom. i lagen om rättegång i förvaltningsärenden förutsätter anförande av besvär över förvaltningsdomstolens beslut hos högsta förvaltningsdomstolen besvärstillstånd. 

Paragrafens gällande 3 mom. motsvarar det föreslagna 3 mom. 

Bestämmelser på lägre nivå än lag

Skoltlagens 50 § om tillkännagivande och delgivning av beslut ändras till följd av ändringen av förvaltningslagens bestämmelse om offentlig delgivning så att i stället för att beslutet eller valresultatet sätts upp på anslagstavlan sker offentlig delgivning genom att det görs tillgängligt i Enare kommun i enlighet med 108 § i kommunallagen (410/2015). Skoltförordningens (133/1997) 17 § 1 mom. och 38 § 1 mom. ändras så att de till denna del motsvarar ändringen av 50 § i skoltlagen. Skoltförordningens 17 § gäller information om en plan och 38 § kallelse. Enligt 17 § 1 mom. i skoltförordningen ska information om att utarbetandet av en plan enligt 16 § har påbörjats ges i en tidning med allmän spridning inom Enare kommun samt på Enare kommuns anslagstavla. Dessutom ska Enare kommun samt de personer som ansökt om mark underrättas per brev. Sammanträden kan vid behov ordnas vid utarbetandet av planen. Enligt 38 § 1 mom. i skoltförordningen ska kallelse till byastämman minst sju dagar före stämman publiceras i en tidning med allmän spridning inom skoltområdet samt anslås på Enare kommuns anslagstavlor. Byastämman kan besluta att om stämman ska meddelas även på annat sätt. 

Ikraftträdande

Det föreslås att lagarna träder i kraft så snart som möjligt. 

10  Samband med andra propositioner

Lagen om ändring av 142 och 144 § i kommunallagen (1575/2019) trädde i kraft den 1 januari 2020 (RP 61/2019). Genom propositionen ändrades kommunallagens bestämmelser om sökande av ändring så att där beaktas den utveckling som skett i fråga om besvärstillståndsförfarandet i annan lagstiftning samt andra ändringsbehov. Genom propositionen ändrades bestämmelserna om ändringssökande så att anförande av besvär över förvaltningsdomstolens beslut hos högsta förvaltningsdomstolen förutsätter besvärstillstånd. I vissa lagförslag i denna proposition hänvisas till kommunallagens förfarande för sökande av ändring. 

11  Förhållande till grundlagen samt lagstiftningsordning

Denna proposition gäller bestämmelserna om ändringssökande i lagstiftningen inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde. Enligt 21 § 1 mom. i grundlagen har var och en rätt att på behörigt sätt och utan ogrundat dröjsmål få sin sak behandlad av en domstol eller någon annan myndighet som är behörig enligt lag samt att få ett beslut som gäller hans eller hennes rättigheter och skyldigheter behandlat vid domstol eller något annat oavhängigt rättskipningsorgan.  

Grundlagsutskottet har bedömt grundlagsenligheten hos besvärstillståndssystemet enligt den nya lagen om rättegång i förvaltningsärenden i sitt utlåtande GrUU 50/2018. I utlåtandet bedömde grundlagsutskottet bland annat den allmänna besvärsrätten, rätten att bli hörd samt besvärstillstånd. I utlåtandet ansåg grundlagsutskottet bland annat att det inte längre finns skäl att principiellt förhålla sig restriktivt till systemet med besvärstillstånd enligt den nya lagen om rättegång i förvaltningsärenden eller en utvidgning av det. Tvärtemot ansåg grundlagsutskottet att det fanns vägande skäl för det föreslagna utvidgade systemet för besvär över förvaltningsdomstolens avgöranden till högsta förvaltningsdomstolen. 

Skälen sammanhängde med att effektivisera förvaltningsprocessen och stärka högsta förvaltningsdomstolens roll som prejudikatsdomstol. Vidare ansåg grundlagsutskottet att systemet med besvärstillstånd enligt den nya lagen om rättegång i förvaltningsärenden inte handlar om att införa en ny typ av reglering utan i första hand om att rent principiellt godta den utveckling som redan är ett faktum och om att behandla besvär i olika ärendegrupper på samma sätt. Grundlagsutskottet konstaterade att trots bestämmelsen i 21 § i grundlagen kan den linje som grundlagsutskottet har följt sedan 2012 vidareutvecklas så att kravet på besvärstillstånd i regel ska gälla vid besvär. 

I propositionen föreslås att de ändringar som följer av ikraftträdandet av lagen om rättegång i förvaltningsärenden företas i bestämmelserna om ändringssökande i lagstiftningen inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde. Dessutom föreslås att tillämpningsområdet för besvärstillstånd vid anförande av besvär hos högsta domstolen utvidgas till de ärenden där kravet ännu inte tillämpas. Bestämmelserna om ändringssökande i lagstiftningen inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde börjar således på detta sätt motsvara principen för systemet med besvärstillstånd i den nya lagen om rättegång i förvaltningsärenden, och i enlighet med den föreskrivs det att anförande av besvär över förvaltningsdomstolens beslut hos högsta förvaltningsdomstolen i allmänhet är beroende av besvärstillstånd. Genom de föreslagna ändringarna eftersträvas således också tydligt formulerade bestämmelser för att undvika problem med lagtolkningen och skrivandet av besvärsanvisningar samt dröjsmål med rättegångar.  

Ändringarna ingriper inte i den i 21 § 1 mom. i grundlagen tryggade rätten att få sin sak behandlad av en domstol. Enligt 111 § i den nya lagen om rättegång i förvaltningsärenden ska besvärstillstånd beviljas om någon av de tre grunderna för beviljande av besvärstillstånd – prejudikatsgrund, ett uppenbart fel eller något annat vägande skäl – föreligger. Kraven på rättsskydd tillgodoses således fullt ut, och systemet med besvärstillstånd hindrar inte att ett ärende överlämnas till högsta domstolen för bedömning.  

I propositionen föreslås dessutom att ändringar som följer av ändringarna av bestämmelserna om offentlig delgivning och offentliga kungörelser i förvaltningslagen företas i skoltlagen, lagen om hantering av översvämningsrisker och lagen om fristående tillandningars upphörande som fastigheter.  

Förhållandet mellan bestämmelserna om delgivning och grundlagen har behandlats ingående i regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av förvaltningslagen, upphävande av lagen om offentliga kungörelser och ändring av 12 kap. 3 § i jordabalken (RP 239/2018 rd). Motsvarande typ av reglering har också tagits in i kommunallagen, som stiftats med grundlagsutskottets medverkan (GrUU 63/2014 rd). I sin praxis har grundlagsutskottet framhållit att inga skarpa gränser för lagstiftarens prövningsrätt kan läsas ut ur jämlikhetsprincipen när en reglering som överensstämmer med den rådande samhällsutvecklingen eftersträvas (t.ex. GrUU 53/2016 rd, GrUU 40/2016 rd, GrUU 4/2016 rd). Trots att delgivning i det allmänna datanätet blir det sätt att verkställa offentlig delgivning som kommer i första hand, ska det fortfarande vara möjligt att vid behov verkställa offentlig delgivning också genom att meddela om framläggandet av en handling i en tidning vid sidan av myndighetens webbplats. Även bestämmelserna om offentliga kungörelser möjliggör vid behov att kungörelsesätt som kompletterar publicering på myndighetens webbplats används. I detaljmotiveringen i regeringens proposition (RP 239/2018 rd) nämns som exempel på sådana situationer att mottagaren inte bedöms ha förutsättningar att bekanta sig med saken på webbplatsen eller att det inte finns heltäckande nätförbindelse inom myndighetens verksamhetsområde. 

På de grunder som anges ovan kan lagförslagen behandlas i vanlig lagstiftningsordning. 

Kläm 

Kläm 

Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs riksdagen följande lagförslag: 

Lagförslag

1. Lag om ändring av 3 a § i lagen om gårdsbrukets utvecklingsfond 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om gårdsbrukets utvecklingsfond (657/1966) 3 a §, sådan den lyder i lagarna 1458/2009 och 79/2014, som följer:  
3 a § 
När fast egendom som hör till fondens medel överlåts, ska närings-, trafik- och miljöcentralen placera dem som anmält sig som köpare i en prioritetsordning. Då prioritetsordningen prövas ska särskilt beaktas livsdugligheten hos de gårdsbruksenheter som bildas, en ändamålsenlig skiftesläggning och sökandenas förutsättningar att framgångsrikt bedriva gårdsbruk. I ett sådant beslut av närings-, trafik- och miljöcentralen som avses ovan söks ändring genom besvär hos Tavastehus förvaltningsdomstol. Bestämmelser i övrigt om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
Uppgörandet och undertecknandet av köpebrev i fråga om egendom som överlåtits för ändamål som avses i 3 § 1 mom. sköts på statens vägnar av närings-, trafik- och miljöcentralen. Köparen ska underteckna köpebrevet inom en av närings-, trafik- och miljöcentralen utsatt tid av 30 dygn vid äventyr att närings-, trafik- och miljöcentralen kan anse att rätten till inköp har förfallit. 
På den del av köpeskillingen som kvarstår som skuld uppbärs ränta enligt den räntefot som avses i 3 § 2 mom. i räntelagen (633/1982), förhöjd med tre procentenheter. På försenade betalningsposter uppbärs årlig dröjsmålsränta enligt den räntefot som avses i 4 § 1 mom. i räntelagen. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

2. Lag om ändring av 23 § i lagen om avträdelsepension 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om avträdelsepension (16/1974) 23 §, sådan den lyder i lagarna 1304/1990, 615/2006 och 75/2014, som följer:  
23 § 
1—3 momentet har upphävts genom L 31.1.2014/75. 
I beslut som pensionsanstalten har fattat med stöd av denna lag får ändring sökas på det sätt som föreskrivs i lagen om pension för arbetstagare (395/2006) och i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
Ändring i ett beslut får dock inte sökas genom besvär, om pensionsanstalten har avslagit pensionsansökan på den grund att de förutsättningar för avträdelsepension som avses i 1 § 2 mom., 1 a, 6, 6 a, 6 b § eller 7 § 2 mom. inte föreligger. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

3. Lag om ändring av 44 och 45 § i renskötsellagen 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i renskötsellagen (848/1990) 44 och 45 §, sådana de lyder, 44 § delvis ändrad i lag 285/2013 och 45 § i lag 285/2013, som följer: 
44 § 
Sökande av ändring i ett renbeteslags beslut 
En renägare som är missnöjd med renvärdens beslut i en sak som gäller honom själv har rätt att få ärendet behandlat av renbeteslagets styrelse. Sådan behandling ska begäras inom trettio dagar från den tid då renägaren fick del av renvärdens beslut. 
Om renägaren är missnöjd med styrelsens beslut, har han rätt att få beslutet behandlat vid renbeteslagets stämma. Ett skriftligt yrkande om detta ska lämnas till renvärden inom trettio dagar från den dag då underrättelse om beslutet gavs vid den stämma som avses i 18 §. 
I beslut av renbeteslagets stämma får en renägare söka ändring hos förvaltningsdomstolen, om beslutet kränker hans eller hennes rätt eller har tillkommit i fel ordning eller annars strider mot lag. På ändringssökande tillämpas i övrigt vad som föreskrivs i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
Vad som föreskrivs i 2 mom. gäller inte beslut av renbeteslagets styrelse genom vilket tillstånd till förvärv av renboskap har beviljats eller styrelsen har avstått från att använda sin förköpsrätt. Den som förvärvar renarna får enligt 2 och 3 mom. söka ändring i ett beslut av renbeteslagets styrelse eller renbeteslagets stämma som gäller förvägran av tillstånd till förvärv av renboskap och utnyttjande av förköpsrätt. 
45 § 
Besvär över Renbeteslagsföreningens beslut 
Ändring i Renbeteslagsföreningens beslut får sökas av den som berörs av beslutet, på den grund att beslutet inte har tillkommit i behörig ordning eller annars strider mot lag eller föreningens stadgar. Besvär anförs hos Norra Finlands förvaltningsdomstol. På ändringssökande tillämpas i övrigt vad som föreskrivs i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

4. Lag om ändring av 37 § i lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/1994) 37 §, sådan den lyder i lag 699/2016, som följer: 
37 § 
I ett beslut som pensionsanstalten har meddelat med stöd av denna lag får en part söka ändring genom besvär hos den i 128 § i lagen om pension för arbetstagare angivna besvärsnämnden för arbetspensionsärenden på det sätt som föreskrivs i lagen om pension för arbetstagare och i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). I ett beslut som besvärsnämnden för arbetspensionsärenden har meddelat med stöd av denna lag får en part söka ändring genom besvär hos försäkringsdomstolen på det sätt som föreskrivs i lagen om pension för arbetstagare och i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. På undanröjande av ett lagakraftvunnet beslut tillämpas 140 § i lagen om pension för arbetstagare samt lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare (396/2006). 
Bestämmelser om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden och nämndens medlemmar finns i lagen om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden (677/2005) och bestämmelser om försäkringsdomstolen i domstolslagen (673/2016). De medlemmar i besvärsnämnden för arbetspensionsärenden som förordnats med stöd av 103 § 1 mom. i lagen om pension för lantbruksföretagare företräder dem som försäkrats enligt lagen om pension för lantbruksföretagare även när denna lag tillämpas. 
I ett utlåtande som kommunens landsbygdsnäringsmyndighet, närings-, trafik- och miljöcentralen eller Renbeteslagsföreningen har gett med stöd av denna lag får ändring inte sökas genom besvär. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

5. Lag om ändring av skoltlagen 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i skoltlagen (253/1995) 49—51 och 63 §, av dem 49, 51 och 63 § sådana de lyder i lag 83/2014, som följer: 
49 § 
Besvär över beslut av valnämnden 
Personer som avses i 48 § 2 mom. får hos Norra Finlands förvaltningsdomstol söka ändring i valnämndens beslut genom besvär inom 30 dagar efter det att valresultatet har offentliggjorts. Besvär får anföras på den grunden att beslutet kränker ändringssökandens rätt eller att det har fattats i felaktig ordning eller annars strider mot lag. På ändringssökande tillämpas i övrigt vad som föreskrivs i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
50 § 
Tillkännagivande och delgivning av beslut 
En skolt anses ha fått kännedom om byastämmas eller skoltråds beslut eller av valresultat, när beslutet eller ett protokollsutdrag som innehåller valresultatet har gjorts tillgängligt i Enare kommun i enlighet med 108 § i kommunallagen (410/2015) och i skoltarnas förtroendemans kontor. Beslut och valresultat kan dessutom även publiceras i en tidning med allmän spridning på orten, om byastämman så beslutar. Om ett beslut endast berör en enskild skolt, anses dock delgivningen ha skett då beslutet bevisligen har delgivits honom. 
51 § 
Besvär över beslut av byastämman eller skoltrådet 
I ett beslut av skoltarnas byastämma eller skoltråd får en skolt som är myndig och bosatt inom skoltområdet eller hans make eller en medlem av skoltrådet söka ändring genom besvär hos Norra Finlands förvaltningsdomstol på den grunden att beslutet har tillkommit i fel ordning eller annars är lagstridigt. Den vars rätt beslutet kränker har samma rätt. 
Ändring får dock inte sökas i ett beslut som innefattar ett utlåtande till en myndighet, om utlåtandet inte är bindande för myndigheten. 
Ändring ska sökas inom 30 dagar från att beslutet kungjordes. På ändringssökande tillämpas i övrigt vad som föreskrivs i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 
63 § 
Ändringssökande 
Ändring i närings-, trafik- och miljöcentralens beslut söks genom besvär hos Norra Finlands förvaltningsdomstol.  
Bestämmelser i övrigt om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

6. Lag om ändring av 51 § i djurskyddslagen 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i djurskyddslagen (247/1996) 51 §, sådan den lyder i lagarna 1477/2009 och 1279/2019, som följer:  
51 § 
Besvär 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).  
Vid sökande av ändring i beslut av kommunalveterinären och den tjänsteinnehavare som utövar tillsyn över hälsoskyddet i kommunen tillämpas vad som föreskrivs i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 
Besvär över beslut som fattats med stöd av denna lag ska behandlas i brådskande ordning. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

7. Lag om ändring av 23 § i skogslagen 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i skogslagen (1093/1996) 23 §, sådan den lyder i lag 1085/2013, som följer: 
23 § 
Ändringssökande 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
Skogscentralen har rätt att anföra besvär över beslut som Livsmedelsverket har fattat med stöd av denna lag, om verkets beslut avviker från centralens framställning. Skogscentralen har också rätt att ansöka om besvärstillstånd i fråga om förvaltningsdomstolens beslut, om förvaltningsdomstolen har ändrat eller upphävt Livsmedelsverkets beslut. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

8. Lag om ändring av 27 § i lagen om stödjande av grundtorrläggning 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om stödjande av grundtorrläggning (947/1997) 27 §, sådan den lyder i lag 87/2014, som följer: 
27 § 
Ändringssökande 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

9. Lag om ändring av 7 § i lagen om verkställighet av ett identifierings- och meddelandesystem inom Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om verkställighet av ett identifierings- och meddelandesystem inom Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (987/1997) 7 § som följer:  
7 § 
Ändringssökande 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

10. Lag om ändring av 58 § i lagen om finansiering av landsbygdsnäringar 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999) 58 §, sådan den lyder i lag 78/2014, som följer: 
58 § 
Ändringssökande 
Ändring i beslut som meddelats med stöd av denna lag söks genom besvär hos Tavastehus förvaltningsdomstol. 
Bestämmelser i övrigt om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

11. Lag om ändring av 39 § i lagen om utövning av veterinäryrket 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om utövning av veterinäryrket (29/2000) 39 §, sådan den lyder i lag 972/2015, som följer:  
39 § 
Ändringssökande 
I fråga om beslut som fattats med stöd av denna lag i andra ärenden än de som avses i 3—5, 20, 21, 23—26 och 29 § får omprövning begäras. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen. 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
Om ett beslut med anledning av en ansökan som avses i 4 § 1 mom. inte har meddelats inom den tid som föreskrivs i 38 a §, kan sökanden på det sätt som anges i lagen om rättegång i förvaltningsärenden anföra besvär, som då anses avse ett avslagsbeslut med anledning av ansökan. Sådana besvär kan anföras till dess att ett beslut med anledning av ansökan har meddelats. Livsmedelsverket ska underrätta besvärsmyndigheten när ett beslut har meddelats. 
Beslut som avses i 20—26 § ska trots ändringssökande verkställas genast. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

12. Lag om ändring av 22 § i lagen om bekämpning av flyghavre 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om bekämpning av flyghavre (185/2002) 22 §, sådan den lyder i lag 82/2014, som följer:  
22 § 
Ändringssökande 
Omprövning av andra beslut av den kommunala landsbygdsnäringsmyndigheten än beslut enligt 6 § eller 5 kap. får begäras hos den närings-, trafik- och miljöcentral inom vars verksamhetsområde kommunen eller, om det är fråga om en samkommun, samkommunens hemort är belägen. 
I beslut av Livsmedelsverket samt i ett beslut som meddelats av närings-, trafik- och miljöcentralen med anledning av en begäran om omprövning eller i något annat beslut av centralen söks ändring genom besvär hos Tavastehus förvaltningsdomstol. Bestämmelser i övrigt om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
I den kommunala landsbygdsnäringsmyndighetens beslut enligt 6 § eller 5 kap. söks ändring genom besvär hos Tavastehus förvaltningsdomstol med tillämpning av vad som föreskrivs i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

13. Lag om ändring av 29 § i lagen om handel med skogsodlingsmaterial 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om handel med skogsodlingsmaterial (241/2002) 29 §, sådan den lyder i lag 96/2014, som följer: 
29 § 
Ändringssökande 
I fråga om andra beslut än beslut enligt 7 kap får omprövning begäras. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen (434/2003). 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

14. Lag om ändring av 47 a § i lagen om samfällda skogar 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om samfällda skogar (109/2003) 47 a §, sådan den lyder i lag (100/2014), som följer: 
47 a § 
Ändringssökande 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

15. Lag om ändring av 41 § i lagen om gödselfabrikat 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om gödselfabrikat (539/2006) 41 §, sådan den lyder i lag 98/2014, som följer:  
41 § 
Ändringssökande 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
Ändring i beslut om tillfälligt förbud enligt 33 § 3 mom. får inte sökas särskilt genom besvär. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

16. Lag om ändring av 57 § i lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk (612/2006) 57 §, sådan den lyder i lag 702/2016, som följer:  
57 § 
Sökande av ändring 
För sökande av ändring finns besvärsnämnden för arbetspensionsärenden och försäkringsdomstolen. Bestämmelser om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden och nämndens medlemmar finns i lagen om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden (677/2005) och bestämmelser om försäkringsdomstolen i domstolslagen (673/2016). 
I ett beslut eller förhandsbeslut som pensionsanstalten meddelat med stöd av denna lag får en part söka ändring genom besvär hos besvärsnämnden för arbetspensionsärenden på det sätt som föreskrivs i denna lag och i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
I ett beslut som besvärsnämnden för arbetspensionsärenden meddelat i ett besvärsärende får en part söka ändring genom besvär hos försäkringsdomstolen på det sätt som föreskrivs i denna lag och i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

17. Lag om ändring av 67 § i lagen om strukturstöd till jordbruket 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om strukturstöd till jordbruket (1476/2007) 67 §, sådan den lyder i lag 80/2014, som följer:  
67 § 
Ändringssökande 
Ändring i beslut som meddelats med stöd av denna lag söks genom besvär hos Tavastehus förvaltningsdomstol. 
Bestämmelser i övrigt om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).  
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

18. Lag om ändring av 47 § i viltskadelagen 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i viltskadelagen (105/2009) 47 §, sådan den lyder i lag 93/2014, som följer: 
47 § 
Ändringssökande 
Omprövning av ett beslut av den kommunala landsbygdsnäringsmyndigheten får begäras hos den närings-, trafik- och miljöcentral inom vars verksamhetsområde kommunen är belägen. 
Omprövning av ett beslut av Finlands skogscentral, Livsmedelsverket och Statskontoret får begäras hos den myndighet som har fattat beslutet.  
Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen. 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
Vid sökande av ändring i beslut om statsunderstöd som fattats av jord- och skogsbruksministeriet tillämpas vad som föreskrivs i statsunderstödslagen. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

19. Lag om ändring av 35 § i veterinärvårdslagen 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i veterinärvårdslagen (765/2009) 35 § som följer:  
35 § 
Ändringssökande 
Bestämmelser om sökande av ändring i kommunala myndigheters beslut finns i kommunallagen (410/2015). 
Bestämmelser om sökande av ändring i statliga myndigheters beslut finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). Beslut som Livsmedelsverket har fattat med stöd av 30 eller 31 § ska iakttas trots ändringssökande, om inte den myndighet där ändring sökts bestämmer något annat. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

20. Lag om ändring av 45 § i lagen om växtförädlarrätt 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om växtförädlarrätt (1279/2009) 45 §, sådan den lyder i lag 115/2013, som följer:  
45 §  
Sökande av ändring i Livsmedelsverkets beslut 
Ändring i Livsmedelsverkets beslut söks genom besvär hos marknadsdomstolen på det sätt som föreskrivs i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).  
Bestämmelser om handläggningen av besvär i marknadsdomstolen och om sökande av ändring i marknadsdomstolens beslut finns i lagen om rättegång i marknadsdomstolen (100/2013). 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

21. Lag om ändring av lagen om hantering av översvämningsrisker 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om hantering av översvämningsrisker (620/2010) 17, 18 och 22 § som följer: 
17 §  
Deltagande och information  
Närings-, trafik- och miljöcentralerna ska ge alla möjlighet att ta del av sådana förslag till angivande av områden med betydande översvämningsrisk och förslag till planer för hantering av översvämningsrisker som avses i 4 § 1 mom. samt av bakgrundshandlingarna till dem och att skriftligt eller elektroniskt framföra åsikter om förslagen. Närings-, trafik- och miljöcentralerna ordnar vid behov informationsmöten där allmänheten ges tillfälle att framföra sina åsikter. Vidare ska närings-, trafik- och miljöcentralerna begära de utlåtanden som behövs. 
Närings-, trafik- och miljöcentralerna delger förslag enligt 1 mom. genom en offentlig kungörelse. Bestämmelser om offentlig kungörelse finns i förvaltningslagen (434/2003). Uppgift om kungörelsen ska publiceras i de berörda kommunerna inom närings-, trafik- och miljöcentralens verksamhetsområde. Bestämmelser om kommunens tillkännagivanden finns i 108 § i kommunallagen (410/2015).  
18 §  
Godkännande av riskhanteringsplaner för avrinningsområden och kustområden 
Jord- och skogsbruksministeriet ska godkänna riskhanteringsplanerna för avrinningsområden och kustområden. 
Jord- och skogsbruksministeriet sänder beslutet om att riskhanteringsplaner godkänts på elektronisk väg till närings-, trafik- och miljöcentralen i det avrinningsområde eller kustområde som avses i planen. 
Närings-, trafik- och miljöcentralen delger jord- och skogsbruksministeriets beslut genom en offentlig kungörelse. Bestämmelser om offentlig kungörelse finns i förvaltningslagen. Uppgift om kungörelsen ska publiceras i de berörda kommunerna inom närings-, trafik- och miljöcentralens verksamhetsområde. Bestämmelser om kommunens tillkännagivanden finns i 108 § i kommunallagen. Närings- trafik- och miljöcentralen sänder dessutom beslutet på elektronisk väg till de myndigheter som har hörts tidigare under ärendets beredning.  
22 § 
Ändringssökande 
I ett beslut av jord- och skogsbruksministeriet om godkännande av en riskhanteringsplan får ändring sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen. Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). Ministeriets beslut får verkställas trots ändringssökande. 
Besvärsrätt har 
1) den vars rättigheter, skyldigheter eller intressen kan påverkas av beslutet, 
2) de kommuner, landskapsförbund och lokala räddningsväsenden som berörs, 
3) myndigheter som bevakar allmänna intressen, 
4) lokala eller regionala registrerade föreningar och stiftelser vilkas syfte är att främja miljö- eller naturskyddet eller nyttjandet av vattentillgångarna och vilkas verksamhetsområde riskhanteringsplanerna gäller. 
I fråga om sökande av ändring i ett beslut av en kommun om godkännande av riskhanteringsplaner för dagvattenöversvämningar tillämpas vad som i 188 § och i 191 § 1 och 2 mom. i markanvändnings- och bygglagen föreskrivs om sökande av ändring och besvärsrätt i fråga om ett beslut om godkännande av en detaljplan. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

22. Lag om ändring av 33 § i lagen om registrering av fiskefartyg och vattenbruksfartyg som används till havs 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om registrering av fiskefartyg och vattenbruksfartyg som används till havs (690/2010) 33 §, sådan den lyder i lag 976/2015, som följer: 
33 § 
Ändringssökande 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

23. Lag om ändring av 115 § i lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar (986/2011) 115 §, sådan den lyder i lag 84/2014, som följer:  
115 § 
Ändringssökande 
I beslut som meddelats med stöd av denna lag får ändring sökas genom besvär hos Norra Finlands förvaltningsdomstol.  
Bestämmelser i övrigt om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

24. Lag om ändring av 31 § i viltförvaltningslagen  

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i viltförvaltningslagen (158/2011) 31 §, sådan den lyder i lag 92/2014, som följer: 
31 § 
Ändringssökande 
I sådana beslut av Finlands viltcentral som avses i 2 § 1 mom. 1 punkten och i beslut som meddelats med anledning av en begäran om omprövning får ändring sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen. Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
Ett i 1 mom. avsett beslut av Finlands viltcentral som gäller ett enskilt tillstånd får verkställas trots ändringssökande. Den myndighet där ändring sökts kan dock förbjuda verkställighet av beslutet. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

25. Lag om ändring av 14 a § i lagen om ersättande av skador som drabbat renhushållningen 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om ersättande av skador som drabbat renhushållningen (987/2011) 14 a §, sådan den lyder i lag 86/2014, som följer:  
14 a § 
Ändringssökande 
I sådana beslut av statsrådet samt jord- och skogsbruksministeriet som avses i 5 § får omprövning inte begäras och ändring inte sökas genom besvär. 
I fråga om beslut av närings-, trafik- och miljöcentralen samt av Livsmedelsverket får omprövning begäras. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen (434/2003). 
Ändring i ett beslut som fattats med anledning av en begäran om omprövning söks genom besvär hos Norra Finlands förvaltningsdomstol. Bestämmelser i övrigt om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

26. Lag om ändring av 48 § i lagen om växtskyddsmedel 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om växtskyddsmedel (1563/2011) 48 §, sådan den lyder i lag 975/2015, som följer:  
48 § 
Ändringssökande 
I fråga om beslut om godkännande av en examen som avses i 10 § och om testning av spridningsutrustning som avses i 12 § 2 mom. får omprövning begäras. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen (434/2003). 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
Bestämmelser om sökande av ändring i en avgift som påförts av en statlig myndighet finns i lagen om grunderna för avgifter till staten. 
I ett beslut om temporärt förbud enligt 38 § 4 mom. får ändring inte sökas genom separata besvär. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

27. Lag om ändring av 20 § i lagen om försäkringsstöd för kommersiellt fiske  

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om försäkringsstöd för kommersiellt fiske (998/2012) 20 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 200/2015, som följer: 
20 § 
Ändringssökande 
Omprövning av ett beslut av en fiskeriförsäkringsinrättning får begäras hos Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen. Om ett ärende som gäller samma skadefall är anhängigt vid ett annat besvärsorgan eller i en domstol, ska behandlingen av begäran om omprövning avbrytas till dess att ärendet i fråga har avgjorts. 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). Ett beslut om återtagande av godkännandet av en fiskeriförsäkringsinrättning får verkställas trots ändringssökande, om inte den myndighet där ändring sökts bestämmer något annat.  
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

28. Lag om ändring av 90 § i lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter (999/2012) 90 §, sådan den lyder i lagarna 1194/2013, 88/2014 och 569/2014, som följer:  
90 § 
Ändringssökande 
Omprövning får begäras av andra beslut som avses i denna lag än beslut som gäller administrativt tvång. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen. 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
Vid sökande av ändring i beslut som meddelats av kommunala tjänsteinnehavare tillämpas vad som föreskrivs i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 
Bestämmelser om sökande av ändring i Tullens beslut finns i tullagen. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

29. Lag om ändring av 54 § i lagen om verkställighet av jordbruksstöd 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013) 54 §, sådan den lyder i lag 76/2014, som följer:  
54 § 
Ändringssökande 
Omprövning av en kommunal myndighets beslut enligt denna lag får begäras hos den närings-, trafik- och miljöcentral som är behörig enligt 12 §. Om begäran gäller ett beslut som fattats av en kommun i landskapet Åland, anförs begäran om omprövning hos Statens ämbetsverk på Åland. 
I fråga om ett förvaltningsbeslut av Livsmedelsverket, närings-, trafik- och miljöcentralen eller Statens ämbetsverk på Åland får omprövning begäras. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen. 
Ändring i ett beslut som meddelats av Livsmedelsverket eller närings-, trafik- och miljöcentralen med anledning av en begäran om omprövning söks genom besvär hos Tavastehus förvaltningsdomstol. Ändring i ett beslut som meddelats av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland med anledning av en begäran om omprövning och som gäller beviljande eller återkrav av stöd för renhushållning söks genom besvär hos Norra Finlands förvaltningsdomstol. Ändring i ett beslut som meddelats av Statens ämbetsverk på Åland med anledning av en begäran om omprövning söks genom besvär hos Ålands förvaltningsdomstol. Bestämmelser i övrigt om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

30. Lag om ändring av 46 och 51 § i lagen om mätning av virke  

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om mätning av virke (414/2013) 46 och 51 § som följer: 
46 § 
Sökande av ändring i en officiell mätares beslut 
En part i en mätning som är missnöjd med den officiella mätarens beslut får söka ändring i beslutet genom besvär hos mätningsnämnden. På ändringssökandet tillämpas vad som föreskrivs i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019), om inte något annat föreskrivs nedan. 
I beslutet får ändring sökas inom 14 dagar från det att parten har fått del av beslutet. 
Ett föreläggande om en officiell mätning som ingår i beslutet ska iakttas trots ändringssökande, om inte mätningsnämnden beslutar något annat. 
51 § 
Sökande av ändring i mätningsnämndens beslut 
Ändring i mätningsnämndens beslut får sökas genom besvär hos den förvaltningsdomstol inom vars domkrets mätningen har utförts. På ändringssökandet tillämpas i övrigt vad som föreskrivs i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 
Mätningsnämnden kan bestämma att dess beslut ska iakttas trots att besvär anförts hos förvaltningsdomstolen, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

31. Lag om ändring av 56 § i lagen om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål (497/2013) 56 § som följer:  
56 § 
Ändringssökande 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). Bestämmelser om sökande av ändring i en avgift som påförts av en statlig myndighet finns i lagen om grunderna för avgifter till staten. 
I ett beslut som fattas med stöd av denna lag kan det bestämmas att beslutet ska följas trots ändringssökande, om inte den myndighet där ändring sökts bestämmer något annat. 
Besvär över beslut som fattats med stöd av denna lag och som gäller djurs välbefinnande ska behandlas skyndsamt. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

32. Lag om ändring av 27 § i lagen om bekämpning av skogsskador  

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om bekämpning av skogsskador (1087/2013) 27 § som följer: 
27 § 
Ändringssökande 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019), om inte något annat föreskrivs i denna paragraf.  
I ett beslut som jord- och skogsbruksministeriet har fattat med stöd av 9 § 1 mom. kan det bestämmas att beslutet ska iakttas trots ändringssökande, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat. 
Om de åtgärder som Finlands skogscentral har bestämt inte tål uppskov, kan Finlands skogscentral bestämma att ett beslut över vilket besvär har anförts ska iakttas trots ändringssökandet, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat. 
Finlands skogscentral har rätt att anföra besvär över beslut som Livsmedelsverket har fattat med stöd av denna lag, om Livsmedelsverkets beslut avviker från skogscentralens förslag. Finlands skogscentral har också rätt att ansöka om besvärstillstånd i fråga om ett beslut av förvaltningsdomstolen genom vilket förvaltningsdomstolen har ändrat eller upphävt Livsmedelsverkets beslut. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

33. Lag om ändring av 20 § i lagen om förvaltning av utvecklingsprogrammen för landsbygden 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om förvaltning av utvecklingsprogrammen för landsbygden (27/2014) 20 § som följer:  
20 § 
Ändringssökande 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

34. Lag om ändring av 69 § i lagen om stödjande av landsbygdens utveckling 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014) 69 § som följer:  
69 § 
Ändringssökande 
Ändring i beslut enligt denna lag söks genom besvär hos Tavastehus förvaltningsdomstol. 
Bestämmelser i övrigt om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

35. Lag om ändring av 21 § i lagen om djuravelsverksamhet 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om djuravelsverksamhet (319/2014) 21 § som följer:  
21 § 
Ändringssökande 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
Bestämmelser om sökande av ändring i en avgift som påförts av en statlig myndighet finns i lagen om grunderna för avgifter till staten. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

36. Lag om ändring av 49 § i lagen om medicinsk behandling av djur 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om medicinsk behandling av djur (387/2014) 49 § som följer:  
49 § 
Sökande av ändring i beslut av en tillsynsmyndighet 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
I ett beslut som fattas med stöd av 41, 43 och 44 § i denna lag kan det bestämmas att beslutet ska iakttas trots att ändring har sökts, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat. Besvär ska behandlas i brådskande ordning. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

37. Lag om ändring av 39 § i lagen om det nationella genomförandet av den europeiska förordningen om Europeiska havs- och fiskerifonden  

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om det nationella genomförandet av den europeiska förordningen om Europeiska havs- och fiskerifonden (1093/2014) 39 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1632/2015, som följer: 
39 § 
Ändringssökande 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

38. Lag om ändring av 71 § i lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken  

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken (1188/2014) 71 §, sådan den lyder i lag 1017/2018, som följer: 
71 § 
Sökande av ändring 
Omprövning av ett beslut om mätning av maskinstyrka som har fattats av ett klassificeringssällskap eller en verksamhetsutövare som avses i 15 § får begäras hos Transport- och kommunikationsverket. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen. 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019), om inte något annat föreskrivs någon annanstans i denna lag. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

39. Lag om ändring av 37 § i lagen om tillsyn över ekologisk produktion 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om tillsyn över ekologisk produktion (294/2015) 37 § som följer:  
37 § 
Ändringssökande 
I fråga om den styrkande dokumentationen får omprövning begäras. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen (434/2003). 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol i beslut som tillsynsmyndigheten fattat med stöd av denna lag eller den EU-lagstiftning som näms i 1 § finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).  
Bestämmelser om sökande av ändring i Tullens beslut finns i tullagen (304/2016). 
Om ett beslut eller förbud som meddelas med stöd av denna lag eller den EU-lagstiftning som nämns i 1 § är av sådan natur att det ska verkställas utan dröjsmål, får det i beslutet eller förbudet bestämmas att beslutet eller förbudet ska iakttas trots ändringssökande, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

40. Lag om ändring av 46 § i den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk  

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (34/2015) 46 §, sådan den lyder i lag 14/2019, som följer: 
46 § 
Ändringssökande 
På sökande av ändring i beslut som fattats med stöd av denna lag tillämpas bestämmelserna om ändringssökande i statsunderstödslagen. Ändring i ärenden som gäller återkrav, hävande och uppsägning av avtal och temporära förbud för ombud söks emellertid genom besvär hos förvaltningsdomstolen utan omprövningsförfarande. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

41. Lag om ändring av 73 § i lagen om animaliska biprodukter 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om animaliska biprodukter (517/2015) 73 § som följer:  
73 § 
Ändringssökande 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol ett beslut som meddelats med stöd av denna lag, förordningen om animaliska biprodukter och genomförandeförordningen finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).  
Vid sökande av ändring i beslut av kommunalveterinären tillämpas vad som föreskrivs i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 
I beslut som fattas med stöd av denna lag, förordningen om animaliska biprodukter eller genomförandeförordningen kan det bestämmas att beslutet ska iakttas trots ändringssökande, om inte den myndighet där ändring sökts bestämmer något annat. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

42. Lag om ändring av lagen om Forststyrelsen  

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om Forststyrelsen (234/2016) 22 och 23 §, samt  
ändras 21 § som följer: 
21 § 
Ändringssökande 
Bestämmelser om sökande av ändring i beslut som Forststyrelsen har fattat med stöd av naturvårdslagen finns i den lagen. 
Omprövning av beslut om enskilda tillstånd enligt 18 § 3 mom. får begäras hos Forststyrelsen. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen. 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019), om inte något annat föreskrivs nedan i denna paragraf. 
Behörig förvaltningsdomstol är den förvaltningsdomstol inom vars domkrets det område eller största delen av det område som beslutet gäller är beläget. Om denna grund inte kan användas, bestäms den behöriga förvaltningsdomstolen i enlighet med lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 
Beslut enligt 2 och 3 mom. får verkställas trots ändringssökande. Den myndighet där ändring sökts kan dock förbjuda verkställighet av beslutet. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

43. Lag om ändring av 2 § i lagen om fristående tillandningars upphörande som fastigheter  

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om fristående tillandningars upphörande som fastigheter (373/2016) 2 § som följer: 
2 § 
Utredning av äganderätten till en fristående tillandning 
Lantmäteriverket utreder på tjänstens vägnar äganderätten till fristående tillandningar vid en fastighetsbestämning enligt 11 kap. i fastighetsbildningslagen (554/1995). Fastighetsbestämning får även sökas av den vars fångesman har erhållit den fristående tillandningen på det sätt som avses i 1 § i denna lag och av den som besitter tillandningen i egenskap av ägare. 
Lantmäteriverket ska genom offentlig delgivning kalla den som anser sig vara ägare till en fristående tillandning på fastighetsbestämningens målområde att lägga fram en utredning över sin äganderätt till den fristående tillandningen inom sex månader från det att delfåendet av kallelsen anses ha ägt rum. Bestämmelser om offentlig delgivning finns i 62 § i förvaltningslagen (434/2003). Bestämmelser om tillkännagivande av förrättning finns även i 168 och 169 § i fastighetsbildningslagen. 
Uppstår tvist om äganderätten, tillämpas 184 § i fastighetsbildningslagen. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

44. Lag om ändring av 48 § i lagen om det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik  

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik (1048/2016) 48 § som följer: 
48 § 
Ändringssökande 
Ändring i beslut som avses i denna lag söks genom besvär hos Åbo förvaltningsdomstol. 
Bestämmelser i övrigt om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).  
Beslut som fattats med stöd av 12 § 3 mom., 15 § 1 mom., 17 § 1 mom., 20 § 1–4 mom., 21 § och 24 § 2 mom. ska iakttas trots ändringssökande. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

45. Lag om ändring av 13 § i lagen om begränsning av odling av genetiskt modifierade organismer 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om begränsning av odling av genetiskt modifierade organismer (445/2019) 13 § som följer:  
13 §  
Ändringssökande 
I fråga om ett förbud eller ett föreläggande som Livsmedelsverket meddelat med stöd av 12 § får omprövning begäras. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen. 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

46. Lag om ändring av 44 § i utsädeslagen 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i utsädeslagen (600/2019) 44 § som följer:  
44 § 
Ändringssökande 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). Vid sökande av ändring i ett beslut som växtsortsnämnden har fattat om en ansökan om godkännande av en sort tillämpas vad som föreskrivs i lagen om rättegång i förvaltningsärenden.  
Ändring i beslut om temporärt marknadsföringsförbud enligt 36 § 3 mom. får inte sökas särskilt genom besvär. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors den 12 november 2020 
StatsministerSannaMarin
Jord- och skogsbruksministerJariLeppä