Senast publicerat 03-11-2021 12:29

Regeringens proposition RP 222/2016 rd Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av överenskommelsen med Argentina om ömsesidigt bistånd och samarbete i tullfrågor och med förslag till lag om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås att riksdagen godkänner den i december 2015 ingångna överenskommelsen mellan Republiken Finland och Republiken Argentina om ömsesidigt bistånd och samarbete i tullfrågor samt lagen om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen. Överenskommelsen syftar till att förbättra samarbetet mellan Finlands och Argentinas tullmyndigheter i bekämpningen och undersökningen av tullbrottslighet. 

Överenskommelsen motsvarar i stort de andra internationella överenskommelser om tullsamarbete som Finland de senaste åren har ingått med tredjeländer vilkas huvudsyfte är att ge den andra parten upplysningar för att bekämpa och undersöka tullbrottslighet. Överenskommelsen utgår från Världstullorganisationens modellavtal. Överenskommelsens tillämpningsområde omfattar ömsesidigt bistånd mellan parternas tullmyndigheter i syfte att säkerställa att tullagstiftningen iakttas och att förhindra, undersöka och åtala överträdelser av lagstiftningen. Överenskommelsen ingriper inte i de nationella myndigheternas befogenheter. I praktiken handlar det i huvudsak om att lämna ut information som anskaffats på begäran eller som tullmyndigheten annars förfogar över till den begärande partens tullmyndigheter. 

Överenskommelsen träder i kraft sextio dagar efter den dag då parterna på diplomatisk väg har meddelat varandra att de har slutfört de åtgärder som enligt den nationella lagstiftningen behövs för att överenskommelsen ska träda i kraft. 

I propositionen ingår ett förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen och om tillämpning av avtalet. Lagen avses träda i kraft samtidigt som överenskommelsen träder i kraft vid en tidpunkt som fastställs genom förordning av statsrådet. 

ALLMÄN MOTIVERING

Nuläge

Med stöd av artikel 3.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) har unionen exklusiv befogenhet bland annat inom området för tullunionen och för den gemensamma handelspolitiken. Åtgärder på dessa områden ska ske på unionsnivå för att de ska vara så enhetliga som möjligt inom unionens hela tullområde. Följaktligen hör lagstiftnings- och fördragsärenden som anknyter till ömsesidigt administrativt bistånd (mutual administrative assistance, MAA) i tullfrågor till unionens exklusiva befogenhet. Medlemsstaterna har dock fortfarande det huvudsakliga ansvaret och befogenheten inom området frihet, säkerhet och rättvisa i avdelning V i EUF-fördraget och särskilt inom sektorn för polissamarbete i artikel 87 dit det brottsbekämpande samarbetet mellan tullmyndigheterna räknas. Till denna sektor räknas också överenskommelser och lagstiftning om ömsesidig rättslig hjälp (mutual legal assistance, MLA). 

I de bilaterala överenskommelserna om tullsamarbete inom sektorn för tullens polissamarbete är det ofta rätt svårt att helt skilja åt administrativt samarbete som hör till unionens befogenhet och samarbete om rättslig hjälp i brottmål och informationsutbytet i samband med det. I behandlingen av enskilda fall av tullöverträdelser knyts dessa olika samarbetsformer och -metoder samman när ärendet framskrider från det administrativa informationsutbytet under underrättelsefasen till brottsutredningsfasens rättsliga hjälp och informationsutbyte. Tyngdpunkten och syftet för de bilaterala överenskommelser om tullsamarbete som Finland ingår ligger emellertid mera inom det brottsbekämpande samarbetet och överenskommelserna har alltså inte förhandlats fram för att förbättra det administrativa informationsutbytet. Överenskommelserna utgår från Världstullorganisationens (WCO) modellavtal som flera av världens stater använder som underlag för sina tullsamarbetsavtal. 

Finland har hittills ingått bilaterala överenskommelser om tullsamarbete med ca 20 stater. För närvarande finns det ingen gällande bilateral överenskommelse mellan Finland och Argentina om ömsesidigt bistånd och samarbete i tullfrågor. Argentina har inte heller något avtal om administrativt tullsamarbete med Europeiska unionen. Både Finland och Argentina är parter såväl i FN:s konvention från 1988 mot olaglig hantering av narkotika och psykotropa ämnen (FördrS 44/1994) och i FN:s konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet (FördrS18 och 20/2004). Denna överenskommelse begränsar inte tillämpningen av bestämmelserna i nämnda konventioner. 

Tullen och skatteförvaltningen i Argentina tog ett officiellt initiativ till ingående av en överenskommelse om tullsamarbete mellan länderna genom ett brev till dåtida finska Tullstyrelsen daterat den 26 september 2012. Förhandlingarna med syfte att ingå en överenskommelse om samarbete inleddes efter det argentinska initiativet år 2014. Överenskommelsen undertecknades i Buenos Aires den 4 december 2015. 

Tyngdpunkten i den bilaterala överenskommelsen mellan Finland och Argentina ligger tydligt inom parternas samarbete och informationsutbyte i samband med bekämpningen av tullöverträdelser vilket sorterar under området frihet, säkerhet och rättvisa i avdelning V i EUF-fördraget. Området frihet, säkerhet och rättvisa hör till de huvudområden som räknas upp i artikel 4.2 i EUF-fördraget där det råder delad behörighet mellan unionen och medlemsstaterna. Inom de flesta områden gäller för utövandet av delad befogenhet principen att en medlemsstat kan utöva befogenhet endast i den utsträckning som unionen inte utövar eller har beslutat att upphöra med att utöva sin egen befogenhet. 

Målsättning och de viktigaste förslagen

Bestämmelserna i överenskommelsen är inriktade på samarbetet mellan de finländska och argentinska tullmyndigheterna i syfte att bekämpa och undersöka tullbrottslighet. Genom tullmyndigheternas förmedling ger parterna varandra bistånd i enlighet med bestämmelserna i överenskommelsen i syfte att säkerställa att tullagstiftningen tillämpas korrekt och att förhindra, undersöka och åtala överträdelser av lagstiftningen. Överenskommelsen ingriper dock inte i de nationella myndigheternas befogenheter. I Finland är det till exempel enligt den nationella lagstiftningen åklagarväsendet som har prövningsrätt när det gäller att väcka åtal. Parterna bistår varandra också i fall som gäller delgivning av handlingar i samband med tillämpning av tullagstiftningen. Överenskommelsen gäller inte indrivning av tullar, skatter eller andra avgifter. 

Bistånd ska enligt överenskommelsen lämnas i enlighet med gällande lagstiftning på den partens territorium till vilken den anmodade tullmyndigheten hör och inom ramen för den anmodade tullmyndighetens befogenheter och tillgängliga resurser. Delgivningen kan dock även ske i en särskild form eller genom ett särskilt förfarande som anges i begäran, om detta inte kan anses strida mot den anmodade partens lagstiftning. Biståndet sker genom att information på begäran eller på eget initiativ lämnas ut till den andra partens tullmyndigheter. Enligt överenskommelsen ska parternas tullmyndigheter på begäran också utöva konkret övervakning och undersökning. 

Överenskommelsen innehåller bestämmelser om hanteringen av uppgifter och handlingar som erhålls med stöd av överenskommelsen och om skyddet och användningen av personuppgifter. Eftersom Argentina inte är part i konventionen om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter (FördrS 36/1992), alltså i så kallade Europarådets dataskyddskonvention, ingår det en separat bilaga i överenskommelsen som gäller grundläggande principer för skydd av personuppgifter. Bilagan är en integrerad del av överenskommelsen och dess bestämmelser utgår från artiklarna 5—11 i Europarådets dataskyddskonvention. När personuppgifter utbyts med stöd av överenskommelsen ska parterna säkerställa dataskyddets nivå så att det motsvarar minst den nivå som uppstår när principerna i bilagan tillämpas. 

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner överenskommelsen. I propositionen ingår ett lagförslag, vars 1 § innehåller den sedvanliga blankettlagsbestämmelsen genom vilken de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen sätts i kraft. Lagens 2 § innehåller bestämmelser om sekretess för uppgifter som har lämnats ut i enlighet med överenskommelsen. Lagens 3 § innehåller en bestämmelse om lagens ikraftträdande. Enligt bestämmelsen föreskrivs det genom förordning av statsrådet om lagens ikraftträdande. Överenskommelsen och lagen avses träda i kraft samtidigt. 

Propositionens konsekvenser

Enligt överenskommelsen ska tullmyndigheterna inte kräva någon ersättning av varandra för kostnader som genomförandet av överenskommelsen medför, med undantag av kostnader och ersättningar för sakkunniga och vittnen samt av kostnader för andra än statsanställda tolkar och översättare som den begärande tullmyndigheten ska stå för. 

Om efterkommandet av en begäran medför betydande och särskilda kostnader, ska tullmyndigheterna samråda sinsemellan för att fastställa villkor och förutsättningar för att efterkomma begäran och hur kostnaderna ska fördelas. Fullgörandet av begäranden om bistånd och annat genomförande av överenskommelsen förväntas endast medföra ringa kostnader som kan täckas av Tullens omkostnader. 

Propositionen har inga konsekvenser för organisation eller personal. 

Överenskommelsen kommer att underlätta samarbetet och informationsutbytet i bekämpningen av tullbrott mellan länderna. 

Beredningen av propositionen

Sakkunnigdiskussionerna om avtalsutkastet fördes i Buenos Aires den 28—29 april 2014. En slutlig samsyn om avtalstexten nåddes våren 2015. Överenskommelsen undertecknades i Buenos Aires den 4 december 2015. 

Fördrag och andra internationella förpliktelser behandlas av det ministerium till vars ansvarsområde fördraget eller förpliktelsen enligt sakinnehållet hör. Propositionen har beretts vid finansministeriet. 

Propositionen sändes på remiss till justitieministeriet, utrikesministeriet, inrikesministeriet, dataombudsmannens byrå och Tullen. 

DETALJMOTIVERING

Innehållet i överenskommelsen och dess integrerade bilaga och förhållande till lagstiftningen i Finland

1.1  Överenskommelsens innehåll och förhållande till lagstiftningen i Finland

Artikel 1.Definitioner. I artikeln definieras följande centrala begrepp i överenskommelsen: tullagstiftning, tullmyndighet, överträdelse av tullagstiftningen, tullar och skatter, person, personuppgifter, narkotika, psykotropa ämnen, narkotikaprekursorer, kontrollerad leverans, begärande tullmyndighet och anmodad tullmyndighet. 

Artikel 2.Överenskommelsens tillämpningsområde. I artikeln bestäms överenskommelsens tillämpningsområde. Enligt punkt 1 lämnar parterna genom sina tullmyndigheter och i enlighet med bestämmelserna i överenskommelsen varandra bistånd i syfte att säkerställa att tullagstiftningen tillämpas korrekt, att förhindra, undersöka och väcka åtal för överträdelser av tullagstiftningen samt i ärenden som gäller delgivning av handlingar i samband med tillämpning av tullagstiftningen. 

Allmänna bestämmelser om internationell rättslig hjälp i brottmål ingår i lagen om internationell rättshjälp i straffrättsliga ärenden (4/1994), nedan kallad lagen om internationell rättshjälp, och förordningen om internationell rättshjälp i straffrättsliga ärenden som utfärdats med stöd av den (13/1994), nedan kallad förordningen om internationell rättshjälp. I 30 § 2 mom. i lagen om internationell rättshjälp finns det en allmän bestämmelse om förhållandet mellan lagen och internationella avtal. Enligt momentet lämnas trots bestämmelserna i lagen internationell rättshjälp i straffrättsliga ärenden också enligt vad som särskilt har avtalats eller föreskrivits om lämnande av rättshjälp. 

I överenskommelsen är det fråga om internationell rättslig hjälp i brottmål till den del det gäller förundersökning och åtal i tullbrottsärenden. Bestämmelserna om internationell rättslig hjälp i brottmål blir inte tillämpliga vid samarbete som avses i artiklarna när det gäller samarbete för att förhindra och avslöja tullbrott eller något annat slag av samarbete som avses i överenskommelsen. 

Enligt punkt 2 lämnas bistånd enligt överenskommelsen i enlighet med gällande lagstiftning på den anmodade partens territorium. Överenskommelsen bygger följaktligen på principen att bistånd lämnas i enlighet med den nationella lagstiftningen. Bistånd lämnas inom ramen för den anmodade tullmyndighetens befogenheter och tillgängliga resurser. Vid behov kan den anmodade tullmyndigheten överföra biståndsärendet till en annan behörig myndighet. 

Enligt punkt 3 gäller överenskommelsen inte indrivning av tullar, skatter eller andra avgifter. 

Dessutom begränsar överenskommelsen enligt punkt 4 inte tillämpningen av internationella avtal om rättslig hjälp i brottmål eller internationella avtal om tullsamarbete som parterna har ingått. 

Artikel 3.Biståndets räckvidd. I artikeln bestäms biståndets räckvidd. Enligt punkt 1 ska parternas tullmyndigheter i enlighet med sina respektive bestämmelser och föreskrifter på begäran, och vid behov efter förundersökning, lämna varandra alla upplysningar som kan bidra till att säkerställa en korrekt uppbörd av tullar och skatter. Parternas tullmyndigheter ska i synnerhet lämna varandra upplysningar som underlättar bestämningen av varors förtullningsvärde, tulltaxenummer och ursprung samt genomförande av bestämmelser om förbud, restriktioner och kontroll. I Finland får Tullen lämna upplysningar till utländska myndigheter i enlighet med 26 § i lagen om behandling av personuppgifter inom Tullen (639/2015), nedan kallad Tullens personuppgiftslag. 

Enligt punkt 2 ska den anmodade tullmyndigheten på begäran lämna alla upplysningar om tullagstiftningen och tillämpliga förfaranden på partens territorium som är relevanta för utredningen av en överträdelse av tullagstiftningen. 

Enligt punkt 3 ska tullmyndigheterna antingen på begäran eller på eget initiativ lämna varandra upplysningar och handlingar som kan bidra till att säkerställa en korrekt tillämpning av tullagstiftningen och till att överträdelser av tullagstiftningen förhindras, utreds och bekämpas. 

Enligt punkt 4 ska, när en tullmyndighet utför undersökningar för den andra tullmyndighetens räkning, båda tullmyndigheterna handla på samma sätt som när de handlar för egen räkning eller för en annan myndighets räkning i det egna landet. 

I punkt 5 föreskrivs att den anmodade tullmyndigheten, om den inte är den behöriga myndigheten för att tillmötesgå en begäran, utan dröjsmål ska vidarebefordra begäran till den behöriga myndigheten med anmodan om samarbete. 

Artikel 4.Biståndsärenden. Enligt artikeln ska tullmyndigheterna på begäran eller på eget initiativ lämna varandra upplysningar för att försäkra sig om lagligheten i införsel och utförsel av varor och information om det tullförfarande som eventuellt har tillämpats. Likaså ska tullmyndigheterna på begäran eller på eget initiativ meddela, om varor som beviljats förmånsbehandling vid export från den ena partens territorium har importerats på behörigt sätt till den andra partens territorium. Då lämnas också upplysningar om alla tullkontrollåtgärder som varorna varit föremål för. I Finland får Tullen lämna upplysningar till utländska myndigheter i enlighet med 26 § i Tullens personuppgiftslag. 

Artikel 5.Särskild kontroll. Enligt punkt 1 ska den anmodade tullmyndigheten på begäran lämna upplysningar om och särskilt kontrollera personer som man vet har gjort sig skyldiga till eller misstänker att kommer att göra sig skyldiga till en överträdelse av tullagstiftningen, och särskilt personer som rör sig till eller från den anmodade partens territorium. Också sådana varors rörelser ska särskilt kontrolleras som ger skäl att misstänka olaglig handel som riktar sig till den begärande partens territorium samt fordon och varors lagerlokaler som man misstänker att används för överträdelser av tullagstiftningen. 

I princip handlar övervakningen om att företa administrativa kontrollåtgärder i enlighet med tullagen (304/2016). Enligt 28 § 2 mom. i tullagen har Tullen rätt att företa teknisk övervakning för att övervaka att tullagstiftningen och annan lagstiftning vars efterlevnad Tullen ska övervaka iakttas, på gränsövergångsställen på Finlands riksgräns samt i passagerarterminaler, på hamnområden avsedda för godstrafik, i lagerlokaler avsedda för godstrafik och på andra liknande ställen och i liknande utrymmen som Tullen får övervaka, efter att på förhand ha meddelat om detta. Med teknisk övervakning avses fortlöpande eller upprepat iakttagande eller fortlöpande eller upprepad avlyssning av fordon, fordonsförare, föremål, fotgängare eller allmänheten med hjälp av en teknisk anordning samt automatisk upptagning av ljud eller bild. I 3 kap. i lagen om brottsbekämpning inom Tullen (623/2015), nedan kallad Tullens brottsbekämpningslag, föreskrivs ytterligare om tullmäns rätt att utföra olika slag av övervakningsåtgärder för att förhindra, avbryta eller avslöja kriminell verksamhet. 

Om det vid övervakningen observeras att någon gör sig skyldig till brott, får åtgärder enligt förundersökningslagen (805/2011) vidtas. Enligt 1 § 2 mom. i förundersökningslagen gäller i övrigt i fråga om användning av tvångsmedel och förundersökningsmyndigheternas inhämtande av information vad som föreskrivs särskilt i lag. Brotten ska vara straffbara enligt finsk lag för att rättshjälps åtgärder i enlighet med tvångsmedelslagen (806/2011) ska få vidtas. När det gäller rättslig hjälp vid brottmål är bestämmelserna i lagen om internationell rättshjälp tillämpliga vid informationsutbyte i enskilda brottmål. Dessa bestämmelser blir emellertid inte tillämpliga när det är fråga om att förhindra och avslöja tullbrott eller i samband med administrativt samarbete. Med stöd av lagen om internationell rättshjälp kan annan rättslig hjälp än tvångsmedel lämnas, även om kravet på dubbel straffbarhet inte uppfylls. Bestämmelser om begränsningar i fråga om användning av tvångsmedel finns i 15 § i lagen om internationell rättshjälp. 

Enligt punkt 2 ska tullmyndigheterna inom ramen för sina befogenheter förhindra export av varor som myndigheterna vet eller på sannolika grunder misstänker att importeras till den andra partens territorium för att där användas för andra syften än laglig handel mellan parterna. Inom ramen för sina befogenheter förhindrar tullmyndigheterna också export av varor som det är förbjudet att importera till den andra partens territorium. 

Artikel 6.Bekämpning av olaglig handel med särskilt betydelsefulla varor. Enligt artikeln ska tullmyndigheterna utan dröjsmål på eget initiativ eller på begäran lämna varandra alla relevanta upplysningar om företagna eller planerade gärningar som är eller förefaller vara överträdelser av tullagstiftningen på endera partens territorium och särskilt när gäller vissa varors rörelser. Sådana varor är enligt artikeln vapen, ammunition och explosiva ämnen, känsliga och strategiska varor som är föremål för kontroll enligt tillämpliga internationella avtal och multilaterala arrangemang och/eller enligt motsvarande ickespridningspolitiska förpliktelser, narkotika, psykotropa ämnen och narkotikaprekursorer, konstföremål och antikviteter som har stort historiskt, kulturellt eller arkeologiskt värde, giftiga varor, radioaktiva ämnen samt miljö- eller hälsofarliga varor och ämnen, varor som är belagda med höga tullar eller skatter, särskilt alkoholdrycker och tobaksprodukter, varor som kränker immateriella rättigheter samt paleontologiska varor. 

Artikel 7.Kontrollerade leveranser. Enligt definitionen i artikel 1 j avses med ”kontrollerad leverans” ett förfarande där olagligt transporterade varor tillåts föras ut ur, igenom eller in på parternas territorium med de behöriga myndigheternas vetskap och under deras övervakning för att avslöja och identifiera personer som är inblandade i överträdelser av tullagstiftningen. Förfarandet gör det möjligt för tullmyndigheterna att avslöja kriminella organisationers olagliga handel och lagföra de centrala personerna i de här organisationerna snarare än att konfiskera varorna vid gränsen eller bara åtala den person som transporterat varorna. 

Enligt punkt 1 får tullmyndigheterna i samförstånd och inom ramen för sina respektive befogenheter enligt sin nationella lagstiftning använda kontrollerade leveranser för att identifiera personer som är inblandade i överträdelser. Om inte beslut om att tillämpa kontrollerad leverans hör till tullmyndigheternas befogenheter, ska de samarbeta med de nationella myndigheter som har dessa befogenheter eller överföra ärendet till dessa myndigheter. Tillämpningen av kontrollerad leverans styrs och begränsas av lagstiftningen inom den anmodade partens territorium också enligt artikel 2.2. 

Enligt punkt 2 får olagliga försändelser som omfattas av en överenskommelse om kontrollerad leverans med de behöriga nationella myndigheternas samtycke stoppas och tillåtas fortsätta antingen orörda eller efter att varorna avlägsnats eller ersatts helt eller delvis. Beslut om att tillämpa kontrollerad leverans fattas enligt punkt 3 alltid från fall till fall. I beslutsfattandet ska vid behov ekonomiska arrangemang och överenskommelser som ingåtts mellan de behöriga nationella myndigheterna beaktas. Enligt punkt 4 får kontrollerade leveranser inte orsaka betydande fara för någons liv, hälsa eller frihet eller någon avsevärd risk för betydande skada på miljö, egendom eller förmögenhet. 

Nationella bestämmelser om kontrollerad leverans finns i 10 kap. 41—42 § i tvångsmedelslagen. Enligt 41 § 1 mom. i lagen får förundersökningsmyndigheten avstå från att ingripa i en transport eller någon annan leverans av föremål, ämnen eller egendom eller dröja med att ingripa, om det behövs för identifiering av personer som medverkar i ett brott som håller på att begås eller för att utreda ett brott som är allvarligare eller en brottslig verksamhet som är mera omfattande än det brott som håller på att begås. Förundersökningsmyndigheten får använda kontrollerade leveranser om det finns skäliga misstankar om ett brott för vilket det föreskrivna strängaste straffet är fängelse i minst fyra år. Det förutsätts dessutom att de kontrollerade leveranserna kan övervakas och att det går att ingripa i dem vid behov. Åtgärden får inte heller orsaka betydande fara för någons liv, hälsa eller frihet eller avsevärd risk för betydande miljö-, egendoms- eller förmögenhetsskada. I 41 § 3 mom. i lagen föreskrivs att det i fråga om internationell kontrollerad leverans som hör samman med ett internationellt avtal eller någon annan förpliktelse som är bindande för Finland dessutom gäller vad som särskilt föreskrivs i lag. Tvångsmedelslagens bestämmelser om kontrollerad leverans kan tillämpas när det är fråga om att utreda brott. 

Förutom i tvångsmedelslagen finns det bestämmelser om kontrollerad leverans i 42—43 § i Tullens brottsbekämpningslag. Bestämmelserna om kontrollerad leverans i Tullens brottsbekämpningslag kan tillämpas när det är fråga om att avslöja och förhindra tullbrott. Enligt 42 § 1 mom. får Tullen avstå från att ingripa i en transport eller någon annan leverans av föremål, ämnen eller egendom eller dröja med att ingripa, om det behövs för identifiering av personer som medverkar i ett brott som håller på att begås eller för att förhindra ett brott som är allvarligare eller en brottslig verksamhet som är mera omfattande än det brott som håller på att begås. Tullen får använda kontrollerade leveranser för att förhindra tullbrott för vilket det föreskrivna strängaste straffet är fängelse i minst fyra år eller om det är fråga om ett narkotikabrott som ska betraktas som tullbrott, smuggling eller ett grovt tullredovisningsbrott. Det förutsätts dessutom att de kontrollerade leveranserna kan övervakas och att det går att ingripa i dem vid behov. Åtgärden får inte heller orsaka betydande fara för någons liv, hälsa eller frihet eller avsevärd risk för betydande miljö-, egendoms- eller förmögenhetsskada. Det föreskrivs särskilt om myndighetssamarbete för att genomföra kontrollerade leveranser i lagen om samarbete mellan polisen, tullen och gränsbevakningsväsendet (687/2009), nedan kallad PTG-lagen. Enligt 3 mom. ska det föreskrivas särskilt om internationell kontrollerad leverans som hör samman med ett internationellt avtal eller någon annan förpliktelse som är bindande för Finland. Momentet syftar på 4 § i PTG-lagen där det föreskrivs om PTG-myndigheternas samarbete och förfarandet i genomförandet av internationell kontrollerad leverans. 

Ytterligare ingår det bestämmelser som motsvarar kontrollerade leveranser enligt artikel 7 i andra gällande bilaterala tullsamarbetsavtal som Finland har ingått och bland annat i Förenta nationernas i Wien upprättade konvention från 1988 mot olaglig hantering av narkotika och psykotropa ämnen (FördrS 44/1994). 

Artikel 8.Form och innehåll i en begäran om bistånd. Artikeln innehåller bestämmelser om formen och innehållet i en begäran om bistånd. Enligt punkt 1 ska en begäran göras skriftligen och alla handlingar som behövs för att tillmötesgå begäran bifogas. En muntlig begäran kan i brådskande fall godkännas, men ska omedelbart bekräftas skriftligen. 

Av begäran ska enligt punkt 2 framgå begärande tullmyndighet, åtgärder som begärs, syfte och skäl för begäran, lagstiftning, bestämmelser och andra relevanta rättsliga omständigheter i ärendet samt så exakta och täckande upplysningar som möjligt om de personer som är föremål för utredningen. Det sistnämnda kan medföra en skyldighet att lämna ut personuppgifter till Republiken Argentina. Bestämmelser om skydd av personuppgifter finns i personuppgiftslagen (523/1999) och i Tullens personuppgiftslag. Av begäran ska vidare framgå en sammanfattning av fakta i ärendet och av redan företagna undersökningar, med undantag av fall som avses i artikel 9 om delgivning av handlingar. 

Enligt punkt 3 ska begäran om bistånd göras på engelska. Fyller begäran inte formkraven, får myndigheten kräva korrigering eller komplettering så att säkerhetsåtgärder dock får vidtas. 

I 7 § i lagen om internationell rättshjälp finns motsvarande bestämmelser om formen och innehållet i en begäran om rättshjälp. Enligt 8 § 1 mom. i den lagen ska en begäran om rättshjälp avfattas på finska, svenska eller engelska eller åtföljas av en översättning till något av dessa språk. Dessutom finns det i 10 § i statsrådets förordning om ändring av förordningen om internationell rättshjälp i straffrättsliga ärenden (344/2014) bestämmelser om översättningar. Om en utländsk myndighets begäran om rättshjälp eller de handlingar som ansluter sig till den är avfattade på något annat språk än finska eller svenska, ska handlingarna till den del det är behövligt översättas till finska eller svenska, om det inte annars enligt finsk lag är möjligt att verkställa den delgivning eller vidta någon annan åtgärd som har begärts. 

Artikel 9.Delgivning av handlingar. I artikeln föreskrivs om delgivning till berörda personer av handlingar som gäller förvaltningsmyndigheternas åtgärder och beslut som hänför sig till tillämpning av tullagstiftningen. Enligt punkt 1 ska på begäran av den ena parten den andra partens tullmyndighet delge berörda personer, som är bosatta eller som har etablerat sig på den partens territorium, sådana handlingar. Enligt punkt 2 ska delgivningen ske i enlighet med gällande lagstiftning på den partens territorium till vilken den anmodade tullmyndigheten hör eller med iakttagande av en särskild form eller ett särskilt förfarande som anges i begäran, om detta inte strider mot den anmodade partens lagstiftning. Det sistnämnda förfarandet är ett undantag från huvudprincipen i överenskommelsen, enligt vilken bistånd lämnas i enlighet med den nationella lagstiftningen. Enligt punkt 3 gäller som bevis för delgivningen ett daterat och undertecknat mottagningsbevis av den berörda personen, eller ett intyg av en behörig myndighet hos den anmodade parten av vilken delgivningsform och datum för delgivningen framgår. 

I 17 § i lagen om internationell rättshjälp ingår motsvarande bestämmelser om förfarandet vid delgivning in Finland. Dessutom finns det närmare bestämmelser om delgivning i 2 kap. i förordningen om internationell rättshjälp. Enligt 1 mom. verkställs delgivning av en handling med iakttagande av det förfarande som enligt finsk lag ska iakttas vid delgivning av motsvarande handling eller med iakttagande av ett i begäran angivet särskilt förfarande, om inte detta kan anses strida mot de grundläggande rättsprinciperna i Finland. Bestämmelserna om verkställande av delgivning i lagen om internationell rättshjälp är endast tillämpliga där det är fråga om behandling av enskilda brottmål. Bestämmelserna i lagen om internationell rättshjälp är inte tillämpliga på verkställande av delgivning i samband med annat administrativt samarbete mellan tullmyndigheterna. 

Artikel 10.Undersökningar. I artikeln föreskrivs om bistånd vid undersökningar. Enligt punkt 1 ska tullmyndigheten på den andra tullmyndighetens begäran inleda undersökningar av aktiviteter som strider eller förefaller strida mot gällande tullagstiftning på den begärande partens territorium. Den anmodade tullmyndigheten ska meddela undersökningsresultaten till den begärande tullmyndigheten. I undersökningarna kan Tullens administrativa kontrollåtgärder komma i fråga, eller straffrättsliga undersökningsåtgärder med vissa begränsningar. 

Enligt punkt 2 utförs undersökningarna i enlighet med gällande lagstiftning på den anmodade myndighetens territorium varvid den anmodade tullmyndigheten ska handla på samma sätt som när den handlar för egen räkning. Det är att märka att 15 § i lagen om internationell rättshjälp begränsar möjligheterna att använda tvångsmedel. I 1 mom. i den paragrafen föreskrivs att om begäran om rättshjälp avser eller dess uppfyllande förutsätter att tvångsmedel enligt tvångsmedelslagen används, får tvångsmedel inte användas om detta inte skulle vara tillåtet enligt finsk lag i ett sådant fall där den gärning till vilken begäran hänför sig har begåtts i Finland under motsvarande omständigheter. Denna 15 § innehåller dessutom andra begränsningar i användningen av tvångsmedel. I 12—14 § och 16 § i lagen om internationell rättshjälp föreskrivs om ovillkorliga och om av prövning beroende grunder för förvägrande samt om förvägrande av rättshjälp och om beslutsfattandet i samband med det. 

I punkt 3 föreskrivs att särskilt utsedda tjänstemän från den begärande tullmyndigheten kan få upplysningar och närvara vid den anmodade tullmyndighetens för den begärande tullmyndigheten relevanta undersökningar på den andra partens territorium. I lagen om internationell rättshjälp finns inte motsvarande bestämmelser om bistånd vid undersökningar, men i 10 § föreskrivs om rätten för den begärande statens myndigheter att närvara vid lämnande av rättshjälp. Rätten att närvara ska alltid verkställas på det sätt som avses i 10 § i lagen om internationell rättshjälp, dvs. den främmande statens myndighet deltar inte i förfarandet i egenskap av utövare av offenlig makt, utan endast i en ställning jämförbar med sakägaren. 

Dessutom finns det bestämmelser om arrangemangen vid tjänstemäns besök i artikel 13 i överenskommelsen. 

Artikel 11.Filer och handlingar. Artikeln handlar om lämnande av filer och handlingar till den andra partens tullmyndigheter. Enligt punkt 1 ska en parts tullmyndighet på eget initiativ eller på begäran till den andra partens tullmyndigheter lämna rapporter, bevismaterial eller bestyrkta kopior av handlingar med alla tillgängliga upplysningar om företagna eller planerade aktiviteter som strider eller förefaller strida mot gällande tullagstiftning på denna andra parts territorium. 

Enligt punkt 2 kan de handlingar som avses i överenskommelsen ersättas med datoriserad information i valfri form med samma innehåll. Samtidigt bör allt material som behövs för tolkning eller användning av uppgifterna och handlingarna tillhandahållas. 

Enligt punkt 3 ska tullmyndigheterna begära filer eller handlingar i original endast när bestyrka kopior är otillräckliga. I punkt 4 föreskrivs att sådana originalfiler och handlingar ska återlämnas så snart som möjligt till den utlämnande parten. 

Bestämmelser om utlämnande av uppgifter till myndigheter finns i 26 § i Tullens personuppgiftslag. Till den del den internationella rättshjälpen i straffrättsliga ärenden handlar om förundersökning av brott finns det i lagen om internationell rättshjälp inte bestämmelser om lämnande av bevis till en annan stat på eget initiativ. Med stöd av den lagen kan bevis lämnas till en annan stat utifrån en begäran om rättshjälp. 

Artikel 12.Sakkunniga och vittnen. Artikeln gäller uppträdande som sakkunnig eller vittne på den andra partens territorium. I punkt 1 föreskrivs att om en part i samband med överträdelser av tullagstiftningen begär det, kan den anmodade tullmyndigheten såvitt det är möjligt bemyndiga sina tjänstemän att inställa sig som sakkunniga eller vittnen inför den andra partens behöriga myndigheter. Dessa tjänstemän inställer sig som sakkunniga eller vittnen om omständigheter som de har konstaterat i tjänsteförrättningen samt för att framföra bevismaterial. I begäran om inställelse ska klart anges i vilket ärende och i vilken egenskap tjänstemannen kommer att höras. 

Enligt punkt 2 ska tullmyndigheten som godkänner begäran i sitt bemyndigande precisera gränserna inom vilka dess tjänstemän kan uppträda som sakkunniga eller vittnen. 

I 20 och 22 § i lagen om internationell rättshjälp finns bestämmelser om hörande av vittnen och sakkunniga på begäran om rättshjälp från en främmande stat och om rätten att vägra vittna och yttra sig, men lagen inbegriper inga särskilda bestämmelser om hörande av främmande staters myndigheter som sakkunniga eller vittnen. 

Artikel 13.Arrangemang vid besök av tjänstemän. I artikeln föreskrivs om tjänstemäns förfarande på den andra partens territorium. Enligt paragrafen ska tjänstemän från en parts tullmyndighet som i enlighet med överenskommelsen är närvarande på den andra partens territorium alltid kunna styrka sin tjänsteställning. De får varken bära uniform eller vapen. 

I lagen om internationell rättshjälp ingår inga bestämmelser som motsvarar dem i artikeln. Artikeln förtydligar principen i överenskommelsen om att den ena partens tjänstemän inte har självständig behörighet på den andra partens territorium. I Finland föreskrivs om bärande av vapen i skjutvapenlagen (1/1998). 

Artikel 14.Användning av upplysningar och handlingar. Enligt punkt 1 får upplysningar, handlingar och andra meddelanden som erhållits i enlighet med överenskommelsen endast användas för de syften som anges i överenskommelsen. Dessa upplysningar, handlingar och andra meddelanden får användas för andra syften endast med skriftligt förhandssamtycke av den utlämnande tullmyndigheten. Ytterligare är de föremål för sådana restriktioner som den utlämnande myndigheten fastställer. Dessa bestämmelser ska inte tillämpas på upplysningar, handlingar och andra meddelanden som gäller brott i samband med narkotika eller psykotropa ämnen. Sådana uppgifter får lämnas ut till andra myndigheter som direkt medverkar i bekämpningen av olaglig handel med dessa ämnen. I Finland är dessa myndigheter särskilt polisen och Gränsbevakningsväsendet till vilka det kan finnas behov av att lämna ut sådana upplysningar för att förhindra och utreda brott. 

Enligt punkt 2 är alla upplysningar som lämnas ut i enlighet med överenskommelsen, oavsett form, sekretessbelagda. De är föremål för tjänstehemlighet och ska ha samma skydd som motsvarande upplysningar och handlingar enligt gällande lagstiftning inom den mottagande partens territorum. Bestämmelser om offentlighet, sekretess och utlämnande av upplysningar och handlingar finns i tullagen, Tullens personuppgiftslag och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). Också i 27 § i lagen om internationell rättshjälp finns det en förtydligande bestämmelse om hemlighållande, tystnadsplikt samt restriktioner i användningen av uppgifter. I överenskommelsen binder man sig alltså till ett förfarande som avviker från bestämmelserna i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet där avtalsbestämmelserna förutsätter effektiverat skydd för information som utbyts i enlighet med överenskommelsen. Följaktligen behövs det en sådan särskild sekretessbestämmelse som i 2 § i lagförslaget. 

Enligt punkt 3 får trots vad som anges i punkt 1 upplysningar användas i rätts- eller förvaltningsförfaranden som har anhängiggjorts senare på grund av en överträdelse av tullagstiftningen. 

Artikel 15.Skydd och användning av personuppgifter. Enligt punkt 1 ska i enlighet med gällande lagstiftning på parternas territorium på skydd av personuppgifter som utbyts med stöd av överenskommelsen vissa minimikrav som anges i leden a—f tillämpas. Bestämmelser om skydd av personuppgifter finns i personuppgiftslagen och i Tullens personuppgiftslag. 

Enligt punkt 1 a får personuppgifter inte lämnas ut om det finns en grundad anledning att anta att upplysningarna förmedlas eller används i strid med endera partens lagstiftning, särskilt dataskyddslagstiftning. Bestämmelserna i artikel 3 om biståndets räckvidd är inte ett hinder för detta minimikrav i punkt 1 a om skydd för personuppgifter. Den myndighet som erhåller upplysningarna ska på begäran meddela den andra parten hur de har använts och vilka resultat som har nåtts. 

Enligt punkt 1 b får personuppgifter lämnas ut endast till tullmyndigheter och till andra brottsbekämpande myndigheter samt till åklagarmyndigheter och rättsliga myndigheter om de behövs i åtalssyfte. Sådana uppgifter får inte lämnas ut till andra personer än till dem som förutsätts använda dem för dessa ändamål, om inte de utlämnande myndigheterna i varje enskilt fall ger sitt samtycke och den lagstiftning som reglerar de mottagande myndigheternas verksamhet tillåter att sådana uppgifter lämnas ut. Bestämmelser om utlämnande av uppgifter till andra myndigheter finns i 17 § i Tullens personuppgiftslag. 

Vidare föreskrivs det i punkt 1 c att den anmodade tullmyndigheten ska kontrollera att personuppgifter som lämnas ut är giltiga och korrekta. Den tullmyndighet som lämnar ut uppgifterna ska kontrollera att de är felfria och uppdaterade. Den begärande tullmyndigheten ska vid behov korrigera, förstöra eller avlägsna personuppgifterna. 

Enligt punkt 1 d ska den anmodade tullmyndigheten tillsammans med personuppgifterna lämna information om när uppgifterna enligt den egna lagstiftningen senast ska utplånas. Personuppgifter får inte lagras längre än vad som är nödvändigt för det ändamål för vilket de lämnats ut. 

Enligt 7 kap. 34 § i personuppgiftslagen ska ett personregister som inte längre behövs för den registeransvariges verksamhet förstöras, om det inte särskilt bestäms att de registrerade uppgifterna ska bevaras eller om registret inte ska överföras till ett arkiv på det sätt som avses i lagen. Enligt 19 § 1 mom. i Tullens personuppgiftslag ska ur informationssystemet för brottsbekämpning uppgifter utplånas enligt följande: uppgifterna i en anmälan som överförts till en åklagare för avgörande då fem år har förflutit sedan anmälan överfördes till åklagaren, om det grövsta misstänkta brottet i anmälan kan leda till böter, då tio år har förflutit sedan anmälan överfördes till åklagaren, om det grövsta misstänkta brottet i anmälan kan leda till ett fängelsestraff på högst fem år, och då tjugo år har förflutit sedan anmälan överfördes till åklagaren, om det grövsta misstänkta brottet i anmälan kan leda till fängelse i över fem år. Uppgifterna i andra anmälningar än de nämnda ska utplånas då ett år har förflutit sedan åtalsrätten för det senaste misstänkta brottet preskriberades, dock tidigast då fem år har förflutit sedan anmälan registrerades. Dessutom ska uppgifterna i andra anmälningar än anmälningar om brott utplånas då fem år har förflutit sedan anmälan registrerades. 

Enligt punkt 1 e ska tullmyndigheterna föra register över personuppgifter som lämnas ut eller tas emot. De ska likaså effektivt skydda alla personuppgifter mot olaglig användning, ändring, publicering, skadegörelse eller förstöring. Enligt 22 § i personuppgiftslagen får personuppgifter översändas till stater utanför Europeiska unionens medlemsstaters territorium eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet endast om staten i fråga tryggar en tillräcklig dataskyddsnivå. 

Enligt punkt 1 f är tullmyndigheterna skyldiga att i enlighet med sina nationella lagar bevara konfidentialiteten hos personrelaterade uppgifter också efter att deras tjänstgöring har upphört. Enligt Tullens brottsbekämpningslag gäller tystnadsplikt för den som på grundval av ett uppdragsavtal eller i arbetsavtalsförhållande till Tullen har fått kännedom om Tullens sekretessbelagda uppgifter. Tystnadsplikten gäller också efter det att uppdragsavtalet eller anställningsförhållandet hos Tullen har upphört. 

Ytterligare finns det bestämmelser om tystnadsplikt i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. Enligt 6 kap. 23 § 1 mom. i lagen anses att den som är anställd hos en myndighet eller innehar ett förtroendeuppdrag inte får röja en handlings sekretessbelagda innehåll eller en uppgift som vore sekretessbelagd om den ingick i en handling, och inte heller någon annan omständighet som han eller hon har fått kännedom om i samband med sin verksamhet hos myndigheten och för vilken tystnadsplikt föreskrivs genom lag. En uppgift som omfattas av tystnadsplikt får inte heller röjas efter det att verksamheten hos myndigheten har upphört eller det uppdrag som utförts för myndighetens räkning har avslutats. 

Enligt punkt 2 i artikeln ska parterna när de utbyter personuppgifter med stöd av överenskommelsen säkerställa dataskyddets nivå så att den motsvarar minst den nivå som uppstår när principerna i den integrerade bilagan till överenskommelsen tillämpas. 

Enligt bestämmelserna i punkt 3 ska parterna meddela varandra den behöriga nationella myndighet till vilken förfrågningar om skyddet av personuppgifter kan riktas. I Finland är det enligt 38 § i personuppgiftslagen dataombudsmannen som ger anvisningar och råd om behandlingen av personuppgifter och som övervakar behandlingen av personuppgifter. 

Artikel 16.Användning av upplysningar och handlingar som bevismaterial. Enligt punkt 1 kan tullmyndigheterna i enlighet med överenskommelsens syfte och inom ramen för dess tillämpningsområde använda upplysningar och handlingar som erhållits i enlighet med överenskommelsen som bevismaterial i sina bevishandlingar, rapporter och vittnesutlåtanden samt vid rättegångar. 

Enligt punkt 2 bestäms användningen av sådana upplysningar och handlingar som bevismaterial vid domstolar, liksom deras beviskraft, utifrån partens nationella lagstiftning. I Finland har endast åklagarväsendet prövningsrätt när det gäller att väcka åtal.  

Artikel 17.Undantag från skyldigheten att lämna bistånd. Enligt punkt 1 kan en part vägra lämna bistånd helt eller delvis eller lämna bistånd endast på vissa villkor eller med vissa förbehåll, om lämnande av bistånd kan skada partens suveränitet, säkerhet, allmänna ordning eller andra väsentliga intressen, eller innebära en kränkning av industri-, affärs- eller yrkeshemligheter, eller vara i strid med den nationella rättsordningens grundprinciper. 

Om den andra partens tullmyndighet begär sådant bistånd som den inte själv på begäran av den anmodade tullmyndigheten kan lämna, ska den enligt punkt 2 framhålla detta i sin begäran. I det fallet ska det bero av den anmodade tullmyndighetens prövning om begäran om bistånd tillmötesgås. 

Enligt punkt 3 får lämnandet av bistånd skjutas upp på den grund att det skulle påverka en pågående undersökning, åtalsprocess eller rättegång. I det fallet ska parternas tullmyndigheter samråda för att fastställa om bistånd kan lämnas på de villkor eller under de förutsättningar som den anmodade myndigheten eventuellt fastställer. 

Om bistånd vägras eller skjuts upp, ska tullmyndigheterna enligt punkt 4 informera varandra om detta och samtidigt specificeras motiveringarna till vägran eller anståndet. En part är inte skyldig att förete giltiga skäl för sin vägran, om den beror på att suveräniteten, säkerheten, den allmänna ordningen eller andra väsentliga intressen äventyras. 

Grunderna för vägran enligt artikeln motsvarar till centrala delar de ovillkorliga grunderna för förvägrande enligt 12 § i lagen om internationell rättshjälp. Skillnaden är den att rättshjälp enligt lagen om internationell rättshjälp alltid ska förvägras i de fall som avses i 12 §. Enligt lagen är ovillkorliga grunder för förvägrande om lämnandet av hjälpen kunde kränka Finlands suveränitet eller äventyra Finlands säkerhet eller andra väsentliga intressen eller om lämnandet av hjälpen strider mot principerna om de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna eller om lämnandet av hjälpen annars strider mot grundprinciperna för Finlands rättsordning. 

Beslut att avslå begäran om rättshjälp på den grund som nämns i 12 § 1 mom. fattas av justitieministeriet. Beslut att avslå begäran om rättshjälp i övriga fall fattas av den myndighet som är behörig att uppfylla begäran. 

Lagens 13 § innehåller dessutom bestämmelser om grunder för förvägrande som är beroende av prövning. Också dessa grunder för avslag kan anses tillgängliga vid tillämpning av överenskommelsen. Ytterligare ingår det i 13 § 2 mom. i lagen om internationell rättshjälp en bestämmelse om att begäran om rättshjälp kan uppskjutas som motsvarar bestämmelsen i punkt 3. 

Lagen om internationell rättshjälp förutsätter inte ömsesidighet i samband med rättslig hjälp. I 16 och 26 § i lagen finns emellertid bestämmelser om förvägrande av rättshjälp på grund av avsaknad av ömsesidighet och om bekräftande av ömsesidighet. Bestämmelserna har samband med tillämpningen av punkt 2 i artikeln enligt vilken en part i samband med begäran om rättshjälp ska meddela att den inte själv på begäran av den anmodade tullmyndigheten reciprokt kan lämna motsvarande bistånd. I det fallet är det den part som tagit emot begäran som beslutar om den själv lämnar bistånd. 

Artikel 18.Kostnader. Artikeln handlar om ersättning för kostnader som genomförandet av överenskommelsen medför. Enligt punkt 1 står tullmyndigheterna själva för sina kostnader, med undantag av arvoden för sakkunniga, vittnen och andra än statsanställda tolkar och översättare. Enligt punkt 2 ska tullmyndigheterna, om efterkommandet av en begäran medför betydande och särskilda kostnader, samråda sinsemellan för att fastställa villkor och förutsättningar för att efterkomma begäran. 

I 25 § i lagen om internationell rättshjälp föreskrivs om kostnaderna för lämnande av rättshjälp. Huvudregeln är att det inte tas ut ersättning för kostnaderna för rättshjälp av den stat som har framställt begäran. För dessa kostnader kan en ersättning dock tas ut, om kostnaderna är betydande eller exceptionella. Ersättning kan också tas ut, om det föreskrivs särskilt om det i lag eller i internationella förpliktelser som är bindande för Finland. 

Artikel 19.Överenskommelsens kompletterande karaktär. Enligt artikeln ska, utan att detta begränsar tillämpningen av artiklarna 14 och 15, överenskommelsen inte hindra tillämpning av Europeiska unionens bestämmelser om förmedling av uppgifter mellan Europeiska kommissionens behöriga enheter och Republiken Finlands tullmyndigheter vad beträffar information som erhållits i tullärenden och som eventuellt är av betydelse för unionen. 

Argentina, Brasilien, Paraguay, Uruguay och Venezuela har en inbördes handelszon som syftar till att främja frihandel och fri rörlighet av valuta, människor och nyttigheter (senare Mercosur). Utan att detta begränsar tillämpningen av artiklarna 14 och 15 hindrar överenskommelsen inte heller tillämpning av Mercosurs bestämmelser om förmedling av uppgifter mellan tullmyndigheterna i Republiken Argentina och tullmyndigheterna i andra Mercosurländer. 

Artikel 20.Genomförande av överenskommelsen. Det föreskrivs i artikeln att bistånd enligt överenskommelsen ska lämnas direkt mellan parternas tullmyndigheter. Enligt punkt 2 ska tullmyndigheterna komma överens om detaljerade arrangemang som underlättar genomförandet av överenskommelsen. 

Enligt punkt 3 kan tullmyndigheterna vidta åtgärder för att i enlighet med sina interna administrativa förfaranden arrangera en personlig och direkt kontakt mellan tjänstemän som svarar för undersökning och bekämpning av överträdelser av tullagstiftningen. Alla tvister som hänför sig till genomförandet och tolkningen av överenskommelsen ska enligt punkt 4 avgöras i samråd mellan parternas tullmyndigheter. Tvister där förlikning inte kan uppnås ska avgöras på diplomatisk väg. Uppgifter som avses i överenskommelsen ska enligt punkt 5 överlämnas till de tjänstemän som tullmyndigheterna särskilt har utsett för detta ändamål. 

I 4 och 5 § i lagen om internationell rättshjälp finns det bestämmelser om kontaktordningen vid begäran om rättshjälp. Bestämmelserna tillåter direkta kontakter mellan de behöriga myndigheterna. 

Artikel 21.Territoriell tillämpning. Enligt artikeln ska överenskommelsen tillämpas på Republiken Finlands tullområde och Republiken Argentinas tullområde, definierade i respektive lands nationella lagar och administrativa bestämmelser. I Finland definieras tullområdet i tullagen som det område som omfattar rikets landområde, territorialvatten och luftrum, dock så att tullområdet sträcker sig två sjömil utanför territorialvattnets yttre gräns, om inte något annat har överenskommits internationellt. 

Enligt artikel 33 i Förenta Nationernas havsrättskonvention (FördrS 49—50/1996) får en kuststat inom ett område som gränsar till dess territorialhav, benämnd angränsande zonen, utöva nödvändig kontroll bland annat för att hindra överträdelser av dess tull- och skattelagar inom dess territorium eller territorialhav och för att bestraffa de överträdelser av nämnda lagar som begåtts inom dess territorium eller territorialhav. Finland har ingen egentlig angränsande zon, men tullområdet sträcker sig på ovan nämnda sätt två sjömil ytterom territorialhavets yttre gräns. 

Tillämpningsområdet för överenskommelsen med Argentina definieras med en hänvisning till ”respektive lands nationella lagar och administrativa bestämmelser”. De tidigare nämnda bestämmelserna i havsrättskonventionen som ställer vissa begränsningar på åtgärder som vidtas ytterom Finlands territorialhav måste alltså också beaktas. Inom zonen på två sjömil ytterom territorialhavets yttre gräns får enligt havsrättskonventionen åtgärder som gäller överträdelser av tull- och skattelagar som begåtts annanstans än inom finskt territorium, till exempel på Argentinas territorium, vidtas endast mot finländska fartyg. 

Överenskommelsen hindrar inte från att lämna varandra bistånd i större utsträckning i enlighet med andra internationella avtal eller arrangemang. 

Artikel 22.Tillägg och ändringar. Med parternas ömsesidiga samtycke kan ändringar och tillägg till överenskommelsen göras i form av särskilda protokoll. Dessa protokoll utgör integrerade delar av överenskommelsen och träder i kraft i enlighet med det förfarande som beskrivs i artikel 23. 

Artikel 23.Ikraftträdande och upphörande. Artikeln innehåller de sedvanliga bestämmelserna om ikraftträdande och upphörande av överenskommelsen. Enligt punkt 1 ska parterna skriftligen på diplomatisk väg meddela varandra när alla de åtgärder enligt den nationella lagstiftningen som behövs för att överenskommelsen ska träda i kraft har slutförts. Överenskommelsen träder i kraft sextio dagar efter att det senare skriftliga meddelandet har tagits emot. 

Enligt punkt 2 avses överenskommelsen gälla tills vidare och kan sägas upp genom ett skriftligt meddelande på diplomatisk väg. En eventuell uppsägning av överenskommelsen träder enligt punkt 3 i kraft sex månader efter att den andra parten har tagit emot meddelandet om uppsägningen. Enligt punkt 4 ska åtgärder som pågår när överenskommelsen upphör dock i mån av möjlighet slutföras i enlighet med bestämmelserna i överenskommelsen. 

1.2  Bilagans innehåll

Punkt 1. I denna punkt definieras kvaliteten på uppgifter som hanteras med automatisk databehandling. Uppgifterna ska erhållas och hanteras lagligt och korrekt. Dessutom ska de sparas för särskilt angivna och lagliga ändamål och får endast användas på ett sätt som är förenligt med dessa ändamål. Vidare förutsätts det i punkten att uppgifterna ska vara ändamålsenliga, relevanta och rätt dimensionerade för de ändamål för vilka de sparas. De ska vara sanningsenliga och vid behov hållas aktuella samt bevaras på ett sådant sätt att föremålet för uppgifterna inte kan identifieras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål för vilket uppgifterna sparas. 

Punkt 2. Denna punkt gäller känsliga uppgifter där automatisk databehandling redan i sig är ägnad att äventyra individens rättigheter och intressen. Hit räknas uppgifter av vilka ras, politiska åsikter, religiös eller annan övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexualliv eller uppgifter som hänför sig till straffrättsliga domar framgår. Enligt punkten får sådana uppgifter inte hanteras med automatisk databehandling, om inte nationell lag ger individen ett ändamålsenligt rättsskydd. 

Punkt 3. I denna punkt förutsätts att lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas mot ändring, förlust, otillåten tillgång eller hantering av personuppgifter, och för att upptäcka avsiktlig eller oavsiktlig förvanskning av sådana uppgifter. Säkerhetsåtgärder ska vidtas oavsett om risken hänför sig till mänskligt beteende eller till de tekniska hjälpmedel som använts. 

Punkt 4. Rättsmedlen som anges i denna punkt omfattar de åtgärder som behövs för att skydda den registrerade. Enligt punkten ska var och en ha möjlighet att fastställa om ett automatiserat personregister existerar och dess huvudsakliga ändamål, den registeransvariges identitet och hemvist eller huvudsakliga verksamhetsställe. Vidare ska var och en med rimliga mellanrum och utan oskäligt dröjsmål eller kostnader kunna få bekräftat om det har sparats personuppgifter om personen i fråga i registret, liksom att få sig sådana uppgifter tillsända i begriplig form. Uppgifter som har behandlats i strid med de bestämmelser i nationell lag genom vilka de grundläggande principerna i punkt 1 och 2 i bilagan genomförs ska vid behov fås rättade eller utplånade. Vidare har var och en rätt till något rättsmedel, om en begäran om bekräftelse, tillgång till uppgifter, rättelse eller utplåning inte följs. 

Punkt 5. Enligt punkt 5.1 får avvikelse från bestämmelserna om de grundläggande principerna för dataskyddet i punkterna 1, 2 och 4 i bilagan göras endast i den utsträckning som anges i punkt 5. Enligt punkt 5.2 får avvikelser från bestämmelserna i punkterna 1, 2 och 4 i bilagan göras endast om sådan avvikelse medges i partens nationella lagstiftning och de är nödvändiga i ett demokratiskt samhälle för att skydda statens säkerhet, den allmänna säkerheten, statens penningintressen eller brottsbekämpning eller för att skydda registrerade eller andra personers fri- och rättigheter. Punkt 5.3 gör det möjligt att genom lag inskränka utövandet av de rättigheter som anges i punkterna 4 b och 4 d när det gäller sådana automatiserade personregister som används för statistiska ändamål eller för vetenskaplig forskning, om det uppenbarligen inte föreligger någon risk för intrång i de registrerades personliga integritet. 

Punkt 6. I denna punkt förpliktas parterna att införa lämpliga sanktioner och rättsmedel för överträdelser av sådana bestämmelser i den nationella lagstiftningen som genomför de grundläggande principerna om dataskydd enligt bilagan. 

Punkt 7. Enligt denna punkt får registrerade tillerkännas ett mera omfattande skydd än vad överenskommelsen kräver. 

Förhållandet mellan överenskommelsens bestämmelser om skydd av personuppgifter till lagstiftningen i Finland redogörs ovan i detaljmotiveringen för artikel 15. 

Lagförslag

1 §. I paragrafen ingår en bestämmelse genom vilken de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen sätts i kraft. Dessa bestämmelser specificeras nedan i avsnittet om behovet av riksdagens samtycke. 

2 §. Paragrafen innehåller en bestämmelse om sekretess för uppgifter, handlingar och andra meddelanden som utbyts i enlighet med överenskommelsen. Det bestäms i överenskommelsen att alla upplysningar som lämnas ut i enlighet med överenskommelsen, oavsett form, ska vara sekretessbelagda. De är föremål för tjänstehemlighet och ska ha samma skydd som motsvarande upplysningar och handlingar enligt gällande lagstiftning inom den mottagande partens territorium. Till dessa delar förbinder sig myndigheterna till ett förfarande som avviker från bestämmelserna i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) och som enligt bestämmelserna i överenskommelsen förutsätter ett effektivare skydd för uppgifter som utbyts inom dess ramar. Följaktligen behövs det en sådan särskild sekretessbestämmelse som i 2 § i lagförslaget. Det föreslås alltså att ikraftträdandelagen ska innehålla en uttrycklig bestämmelse om sekretess. 

3 §. Om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som inte hör till området för lagstiftningen och om ikraftträdandet av lagen bestäms genom förordning av statsrådet. Avsikten är att lagen ska träda i kraft samtidigt som överenskommelsen. 

Ikraftträdande

Enligt överenskommelsen ska parterna på diplomatisk väg meddela varandra när alla de åtgärder enligt den nationella lagstiftningen som behövs för att överenskommelsen ska träda i kraft har slutförts. Överenskommelsen träder i kraft sextio dagar efter att det senare meddelandet har tagits emot. Argentina har den 13 januari 2016 meddelat att landet har slutfört sina statsinterna förfaranden för godkännande av överenskommelsen.  

Överenskommelsen innehåller inga bestämmelser som enligt 18 § i självstyrelselagen för Åland (1144/1991) hör till landskapets lagstiftningsbehörighet. Följaktligen behöver bifall av Ålands lagting inte inhämtas. 

Överenskommelsens ikraftträdandelag avses träda i kraft samtidigt som överenskommelsen träder i kraft vid en tidpunkt som fastställs genom förordning av statsrådet. 

Behovet av riksdagens samtycke samt behandlingsordning

4.1  Behovet av riksdagens samtycke

Enligt 94 § 1 mom. i grundlagen krävs riksdagens godkännande för fördrag och andra internationella förpliktelser som innehåller sådana bestämmelser som hör till området för lagstiftningen eller annars har avsevärd betydelse, eller som enligt grundlagen av någon annan anledning kräver riksdagens godkännande. Enligt grundlagsutskottets tolkningspraxis avser riksdagens grundlagsfästa godkännandebefogenhet alla de bestämmelser i internationella förpliktelser som i materiellt hänseende hör till området för lagstiftningen. En bestämmelse i ett fördrag eller i en annan internationell förpliktelse ska anses höra till området för lagstiftningen om bestämmelsen gäller utövande eller begränsning av någon grundläggande fri- eller rättighet som är skyddad i grundlagen, om bestämmelsen i övrigt gäller grunderna för individens rättigheter eller skyldigheter, om frågan som bestämmelsen gäller enligt grundlagen ska regleras genom lag, eller om bestämmelsen gäller en fråga om vilken det finns gällande bestämmelser i lag eller om det enligt rådande uppfattning i Finland ska föreskrivas genom lag om frågan. Detta är fallet oavsett om en bestämmelse strider mot eller överensstämmer med en lagbestämmelse i Finland (GrUU 11/2000 rd, GrUU 12/2000 rd och GrUU 45/2000 rd). 

Överenskommelsen innehåller flera sådana bestämmelser som enligt detta hör till området för lagstiftningen. För det första innehåller artikel 1 de definitioner som används i överenskommelsen. I artikel 2 föreskrivs om överenskommelsens tillämpningsområde och i artikel 21 om territoriell tillämpning. Grundlagsutskottet har ansett att om avtalsbestämmelser om begrepp och tillämpningsområde gäller frågor som hör till området för lagstiftningen, påverkar bestämmelserna indirekt innehållet i dessa materiella bestämmelser som hör till området för lagstiftningen och hör därför också själva till området för lagstiftningen (GrUU 6/2001 rd, GrUU 24/2001 rd och GrUU 48/2004 rd). 

I artikel 5 föreskrivs om tullmyndigheternas skyldighet att kontrollera personer, varor, fordon och lokaler som kan ha kopplingar till överträdelser av tullagstiftningen. Artikel 5 i överenskommelsen hör till området för lagstiftningen också på den grunden att särskild kontroll kan innefatta långtgående kontrollåtgärder som ingriper i integritetsskyddet hos den som kontrolleras och bestämmelserna rör således de grundläggande rättigheterna (skyddet för privatlivet). 

Artikel 10 rör för sin del tullmyndigheternas skyldighet att företa undersökning på begäran av den andra avtalspartens tullmyndigheter. Sådana skyldigheter som åläggs myndigheter att utöva sina lagstadgade befogenheter ska regleras i lag. Även bestämmelserna i artikel 3.1—3.3 om tullmyndigheternas skyldighet att inhämta upplysningar på begäran av den andra partens tullmyndigheter gäller åtminstone indirekt myndigheternas skyldigheter att utöva sina lagstadgade befogenheter. Följaktligen hör bestämmelserna till området för lagstiftningen. 

Artikel 7 gäller kontrollerade leveranser. Vid kontrollerad leverans avhåller sig myndigheten under vissa förutsättningar från att ingripa i leveranser som misstänks vara olagliga, även om tjänsteplikten skulle förutsätta det. Av denna orsak hör bestämmelserna om kontrollerad leverans och förfarandet i samband med det till området för lagstiftningen.  

I artikel 12 föreskrivs om att inställa sig som sakkunnig eller vittne på den andra partens territorium. Bestämmelserna hör till området för lagstiftningen. 

Artikel 13 innehåller bland annat en bestämmelse om att bära vapen på den andra partens territorium. I Finland föreskrivs det i lag om att bära vapen. Artikeln innehåller följaktligen bestämmelser som hör till området för lagstiftningen. 

Artikel 14 gäller användningen av upplysningar och handlingar som avses i överenskommelsen. Artikeln innehåller bestämmelser bland annat om inom vilka gränser upplysningar och handlingar kan lämnas ut och om att upplysningarna är konfidentiella och sekretessbelagda. Bestämmelser om sekretess och utlämnande av upplysningar och handlingar finns i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och i lagen om internationell rättshjälp. Bestämmelserna i artikeln bör även i övrigt anses vara sådana till sin karaktär att de frågor de gäller ska regleras i lag. Följaktligen bör bestämmelserna i artikeln anses höra till området för lagstiftningen. 

Artikel 15 innehåller bestämmelser om skyddet av personuppgifter. Ytterligare finns det i bilagan som är en integrerad del av överenskommelsen bestämmelser om grundläggande principer för dataskydd vid automatisk databehandling av personuppgifter. Bilagans bestämmelser utgår från artiklarna i Europarådets dataskyddskonvention. Enligt 10 § i grundlagen utfärdas närmare bestämmelser om skydd för personuppgifter genom lag. Enligt grundlagsutskottets etablerade praxis (GrUU 21/2012 rd, GrUU 54/2010 rd) begränsas lagstiftarens spelrum förutom av denna bestämmelse också av att skyddet för personuppgifter delvis ingår i det skydd av privatlivet som tryggas i samma moment. Det är alltså fråga om att lagstiftaren ska trygga denna rättighet på ett sätt som kan anses godtagbart med hänsyn till de grundläggande fri- och rättigheterna som en helhet. Utskottet har i sin praxis åtminstone betraktat syftet med registreringen, innehållet i de personuppgifter som registreras, de tillåtna användningsändamålen för dem inklusive utlämnande av uppgifter samt förvaringstiden för uppgifter i ett personregister och den registrerades rättsskydd som viktiga aspekter att utfärda bestämmelser om med tanke på skyddet för personuppgifter. Regleringen av dessa aspekter på lagnivå ska dessutom vara heltäckande och detaljerad. Bestämmelser om skyddet av personuppgifter finns i tullagen och i personuppgiftslagen. 

Artikel 15 innehåller bestämmelser bland annat om användning, utlämnande och utplåning av personuppgifter som med stöd av vad som anförts ovan hör till området för lagstiftningen. Detsamma gäller bilagans bestämmelser om automatisk databehandling av personuppgifter. Bestämmelserna i artikel 15 gäller också sekretess och utlämnande av upplysningar och hör till området för lagstiftningen också på grund av att dessa frågor ska regleras i lag. Dessutom hör bestämmelserna om skyddet av personuppgifter i internationella förpliktelser alltså redan på grund av frågans natur till området för lagstiftningen. 

Artiklarna 3.1—3.3, 4, 5.1 och 6 gäller upplysningar som parternas tullmyndigheter enligt överenskommelsen ska lämna till varandra. Artikel 11 för sin del förpliktar att lämna ut bland annat bevismaterial till den andra partens myndigheter. Det finns bestämmelser på lagnivå om utlämnade av uppgifter till utlandet och artiklarna hör således till området för lagstiftningen. Det är uppenbart att åtminstone en del av dessa upplysningar och handlingar är sekretessbelagda med stöd av 24 § 1 mom. 3 och 4 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. Enligt 30 § i offentlighetslagen kan en myndighet lämna ut uppgifter ur en sekretessbelagd handling till en utländsk myndighet, om samarbetet mellan den utländska och den finska myndigheten regleras i en för Finland bindande internationell överenskommelse. Bestämmelserna hör till området för lagstiftningen också för att de kan leda till en skyldighet för tullmyndigheten att lämna ut personuppgifter till de argentinska myndigheterna och det finns bestämmelser på lagnivå om skyddet av personuppgifter. Med stöd av artikel 8.2 led e om formen och innehållet i en begäran om bistånd ska i en begäran framföras så exakta och täckande upplysningar som möjligt om de fysiska eller juridiska personer som är föremål för utredningen. Även av denna bestämmelse kan i sak följa en skyldighet att lämna ut personuppgifter till de argentinska myndigheterna och den hör således till området för lagstiftningen. Bestämmelser om formen och innehållet i en begäran om bistånd i artikel 8 hör till området för lagstiftningen också för att det i lagen och förordningen om rättshjälp finns bestämmelser om formen och innehållet i en begäran om rättshjälp. 

I artikel 9 finns det bestämmelser om delgivning av handlingar. Det finns reglering på lagnivå om delgivning och artikeln hör alltså till området för lagstiftningen. 

I artikel 17 finns det bestämmelser om undantag från skyldigheten att lämna bistånd. Det finns reglering på lagnivå om grunderna för förvägran att lämna bistånd och bestämmelsen hör alltså till området för lagstiftningen. 

4.2  Behandlingsordning

Överenskommelsen innehåller inte bestämmelser som gäller grundlagen på det sätt som avses i 94 § 2 mom. eller i 95 § 2 mom. i grundlagen. Enligt regeringens uppfattning kan överenskommelsen godkännas med enkel majoritet och förslaget till lag om sättande i kraft av avtalet behandlas i vanlig lagstiftningsordning. Med stöd av vad som anförts ovan och i enlighet med 94 § i grundlagen föreslås 

att riksdagen godkänner den i Buenos Aires den 4 december 2015 ingångna överenskommelsen om ömsesidigt bistånd och samarbete i tullfrågor mellan Republiken Finlands regering och Republiken Argentinas regering. 
Kläm 

Eftersom överenskommelsen innehåller bestämmelser som hör till området för lagstiftningen, föreläggs riksdagen samtidigt följande lagförslag: 

Lagförslag

Lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen med Argentina om ömsesidigt bistånd och samarbete i tullfrågor som hör till området för lagstiftningen och om tillämpning av överenskommelsen 

I enlighet med riksdagens besluts föreskrivs: 
1 § 
De bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den i Buenos Aires den 4 december 2015 ingångna överenskommelsen mellan Republiken Finland och Republiken Argentina om ömsesidigt bistånd och samarbete i tullfrågor gäller som lag sådana som Finland har förbundit sig till dem. 
2 § 
Enligt överenskommelsen som avses i 1 § ska upplysningar, handlingar och andra meddelanden, oavsett form, som tullmyndigheten tar emot eller lämnar ut vara sekretessbelagda och de får inte användas eller lämnas ut för något annat syfte än de utlämnats för, om inte den som lämnar ut upplysningarna har gett sitt skriftliga förhandssamtycke till det eller om inte något annat föreskrivs i artikel 14 i överenskommelsen. 
3 § 
Bestämmelser om sättande i kraft av de övriga bestämmelserna i avtalet och om ikraftträdandet av denna lag utfärdas genom förordning av statsrådet. 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors den 27 oktober 2016 
Statsminister Juha Sipilä 
Finansminister Petteri Orpo 
Fördragstext

ÖVERENSKOMMELSE 

MELLAN REPUBLIKEN FINLAND 

OCH REPUBLIKEN ARGENTINA 

OM ÖMSESIDIGT BISTÅND OCH SAMARBETE I TULLFRÅGOR 

AGREEMENT 

BETWEEN THE REPUBLIC OF FINLAND AND THE ARGENTINE REPUBLIC ON MUTUAL ASSISTANCE AND COOPERATION IN CUSTOMS MATTERS 

Republiken Finland och Republiken Argentina, nedan kallade ”parterna”, som 

anser att överträdelser av tullagstiftningen skadar parternas ekonomiska, kommersiella, fiskala, samhälleliga och kulturella intressen samt industrins och jordbrukets intressen, 

är övertygade om att bekämpningen av överträdelser av tullagstiftningen kan effektiviseras genom ett nära samarbete mellan tullmyndigheterna, 

beaktar vikten av att riktigt fastställa tullar och andra skatter som uppbärs i samband med import eller export och vikten av att säkerställa ett korrekt genomförande av föreskrifter om förbud, restriktioner och kontroll, inbegripet åtgärder i samband med genomförandet av lagar och föreskrifter om produktförfalskning och registrerade varumärken, 

beaktar att den olagliga handeln med vapen, ammunition, sprängämnen, giftiga ämnen, radioaktiva ämnen, narkotika och psykotropa ämnen utgör en fara för folkhälsan och samhället, 

beaktar det hot som den internationella organiserade brottsligheten och terroristgrupper med betydande resurser utgör samt behovet av att effektivt bekämpa det hotet, 

beaktar Förenta Nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet, antagen den 15 november 2000 i New York, som skapar ramarna för internationellt ömsesidig rättslig hjälp i brottmål i syfte att förhindra och bekämpa internationell organiserad brottslighet, 

uppmärksammar bestämmelserna i Förenta Nationernas allmänna narkotikakonvention från 1961, i dess ändrade lydelse, konventionen om psykotropa ämnen från 1971, i dess ändrade lydelse, och i Förenta Nationernas konvention från 1988 mot olaglig hantering av narkotika och psykotropa ämnen och dess bilaga, i dess ändrade lydelse, 

och också uppmärksammar Tullsamarbetsrådets relevanta instrument, särskilt rekommendationen om ömsesidigt administrativt bistånd av den 5 december 1953, 

har kommit överens om följande: 

The Republic of Finland and the Argentine Republic, hereafter referred to as the Parties, 

Considering that contraventions of customs laws are prejudicial to the economic, commercial, fiscal, social, cultural, industrial and agricultural interests of the Parties; 

Convinced that actions against contraventions of customs laws can be rendered more effective by close co-operation between their customs authorities; 

Considering the importance of accurate assessment of customs duties and other taxes collected at importation or exportation and of ensuring proper enforcement of measures of prohibition, restriction and control, the latter including those on the enforcement of the law and regulations on counterfeit goods and registered trade-marks; 

Considering that illicit trafficking in arms, ammunition, explosives, poisonous substances, radioactive materials, narcotic drugs and psychotropic substances represents a danger for public health and society; 

Taking into account the threat of transnational organized crime and terrorist groups with their substantial resources and the need to effectively combat them; 

Taking into account the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, adopted at New York on 15 November 2000, which lays down a framework for international mutual assistance in criminal matters with a view to preventing and combating transnational organized crime; 

Having regard to the provisions of the Single Convention on Narcotic Drugs of 1961, as amended, and the Convention on Psychotropic substances of 1971, as amended, drawn up under the auspices of the United Nations Organisation as well as the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 1988 and its Annex, as amended; 

Having regard also to the relevant instruments of the Customs Co-operation Council, in particular the Recommendation on mutual administrative assistance of 5 December 1953; 

Have agreed as follows: 

Artikel 1 

Definitioner 

I denna överenskommelse avses med 

a) ”tullagstiftning” de bestämmelser som parternas tullmyndigheter tillämpar på import, export, transitering, lagring och rörelser av varor och betalningsmedel och som gäller tullar, skatter eller andra avgifter som uppbärs av tullmyndigheterna eller förbud, restriktioner eller kontroll, 

b) ”tullmyndighet” i Republiken Finland finska Tullen och i Republiken Argentina förbundsstatens tull- och skatteförvaltning, behöriga att genomföra de bestämmelser som avses i punkt a i denna artikel, 

c) ”överträdelse av tullagstiftningen” kränkning eller försök till kränkning av tullagstiftningen, 

d) ”tullar och skatter” tullar och alla andra avgifter, skatter och utgifter som uppbärs vid eller i samband med import eller export av varor, dock inte sådana avgifter och utgifter vars belopp på ett ungefär motsvarar kostnaderna för en service, däribland för Republiken Finlands del de tullar och skatter som bestämts av Europeiska unionens behöriga organ, 

e) ”person” fysisk eller juridisk person, om inte sakinnehållet förutsätter något annat, 

f) ”personuppgifter” i Republiken Finland varje uppgift som gäller en identifierad eller identifierbar individ och i Republiken Argentina varje uppgift som gäller en identifierad eller identifierbar fysisk eller juridisk person, 

g) ”narkotika” organiskt eller syntetiskt ämne, som finns upptaget i förteckningarna I och II i 1961 års allmänna narkotikakonvention i deras ändrade lydelse samt ämne som i den nationella lagstiftningen likställs med narkotika, 

h) ”psykotropa ämnen” organiskt eller syntetiskt ämne eller ämne från naturen som finns upptaget i förteckningarna I, II, III eller IV i 1971 års konvention angående psykotropa ämnen i förteckningarnas ändrade lydelse samt varje ämne som i den nationella lagstiftningen likställs med psykotropa ämnen, 

i) ”narkotikaprekursorer” kemiska ämnen som är förtecknade i bilagan till Förenta nationernas konvention från 1988 mot olaglig hantering av narkotika och psykotropa ämnen, i dess ändrade lydelse, 

j) ”kontrollerad leverans” ett förfarande där olagligt transporterade varor tillåts föras ut ur, igenom eller in på parternas territorium med de behöriga myndigheternas vetskap och under deras övervakning för att avslöja och identifiera personer som är inblandade i överträdelser av tullagstiftningen, 

k) ”begärande tullmyndighet” den partens tullmyndighet som framför en begäran om bistånd i tullfrågor, 

l) "anmodad tullmyndighet” den partens tullmyndighet som en begäran om bistånd i tullfrågor riktar sig till. 

Article 1 

Definitions 

For the purposes of this Agreement: 

a) "customs laws" shall mean any legal or regulatory provisions applicable by the customs authorities of the Parties in connection with the importation, exportation, transit, storage and circulation of goods, including means of payment, whether relating to customs duties, taxes or other charges levied by the customs authorities, or to measures of prohibition, restriction or control; 

b)"customs authority" shall mean the Finnish Customs for the Republic of Finland, and the Federal Administration of Public Revenue of the Argentine Republic, competent for the enforcement of the provisions referred to in paragraph a) of this Article; 

c) "contravention of customs laws" shall mean any violation or attempted violation of customs laws; 

d) "customs duties and taxes" shall mean customs duties and all other duties, taxes and charges which are collected on or in connection with the importation or exportation of goods but not including fees and charges which are limited in amount to the approximate costs of services rendered. In the case of the Republic of Finland, the duties and taxes as set forth by the competent bodies of the European Union are included; 

e) "person" shall mean any natural or legal person, unless the context otherwise requires; 

f) "personal data" shall mean, for the Republic of Finland: any information relating to an identified or identifiable natural person; and for the Argentine Republic: any information relating to an identified or identifiable natural or legal person; 

g) "narcotic drugs" shall mean any substance, natural or synthetic, in Schedules I and II of the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961, as amended, as well as any substance assimilated to narcotic drugs in national legislation; 

h) "psychotropic substances" shall mean any substance, natural or synthetic, or any natural material in Schedules I, II, III and IV of the Convention on Psychotropic Substances, 1971, as amended, as well as any substance assimilated to psychotropic substances in national legislation; 

i) "precursors" shall mean chemical substances listed in the Annex to the 1988 United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, as amended;  

j) "controlled delivery" shall mean the technique of allowing illicit consignments to pass out of, through or into the territories of the Parties with the knowledge and under supervision of their competent authorities, with a view to detecting and identifying persons involved in contraventions of customs laws; 

k) "requesting customs authority" shall mean the customs authority of one of the Parties which requests assistance in customs matters; 

l) "requested customs authority" shall mean the customs authority of one of the Parties from which assistance in customs matters is requested. 

Artikel 2 

Överenskommelsens tillämpningsområde 

1. Genom sina tullmyndigheter och i enlighet med bestämmelserna i denna överenskommelse lämnar parterna varandra bistånd 

a) i syfte att säkerställa att tullagstiftningen tillämpas korrekt, 

b) i syfte att förhindra, undersöka och väcka åtal för överträdelser av tullagstiftningen, 

c) i ärenden som gäller delgivning av handlingar i samband med tillämpning av tullagstiftningen. 

2. Bistånd enligt denna överenskommelse ska lämnas i enlighet med gällande lagstiftning på den partens territorium till vilken den anmodade tullmyndigheten hör och inom ramen för den anmodade tullmyndighetens befogenheter och tillgängliga resurser. Vid behov kan den anmodade tullmyndigheten överföra biståndsärendet till en annan behörig myndighet. 

3. Denna överenskommelse gäller inte indrivning av tullar, skatter eller andra avgifter. 

4. Denna överenskommelse begränsar inte tillämpningen av internationella avtal om rättslig hjälp i straffrättsliga ärenden eller internationella avtal om tullsamarbete som parterna har ingått. 

Article 2 

Scope of the Agreement 

1. The Parties shall, through their customs authorities and in accordance with the provisions set out in this Agreement, afford each other assistance: 

a) in order to ensure that customs laws are properly followed; 

b) in order to prevent, investigate and prosecute contraventions of customs laws; 

c) in cases concerning delivery/notification of documents regarding application of customs laws. 

2. Assistance within the framework of this Agreement shall be rendered in accordance with the legislation in force in the territory of the Party to which the requested customs authority belongs and within the competence and available resources of the requested customs authority. If necessary, the requested customs authority can arrange for assistance to be provided by another competent authority. 

3. This Agreement does not provide for the recovery of customs duties, taxes and any other charges. 

4. This Agreement shall not restrict the application of international agreements on legal assistance in criminal matters or international agreements on customs co-operation into which the Parties have entered. 

Artikel 3 

Biståndets räckvidd 

1. I enlighet med sina respektive bestämmelser och föreskrifter ska parternas tullmyndigheter på begäran, och vid behov efter förundersökning, lämna varandra alla upplysningar som kan bidra till att säkerställa en korrekt uppbörd av tullar och skatter, och i synnerhet upplysningar som underlättar 

a) bestämningen av varors förtullningsvärde, tulltaxenummer och ursprung, 

b) genomförande av bestämmelser om förbud, restriktioner och kontroll. 

2. Den anmodade tullmyndigheten ska på begäran lämna alla upplysningar om tullagstiftningen och tillämpliga förfaranden på partens territorium som är relevanta för utredningen av en överträdelse av tullagstiftningen. 

3. Tullmyndigheterna ska antingen på begäran eller på eget initiativ lämna varandra upplysningar och handlingar som kan bidra till att säkerställa en korrekt tillämpning av tullagstiftningen och till att överträdelser av tullagstiftningen förhindras, utreds och bekämpas. 

4. När en tullmyndighet utför utredningar för den andra tullmyndighetens räkning ska båda tullmyndigheterna handla på samma sätt som när de handlar för egen räkning eller för en annan myndighets räkning i det egna landet. 

5. Om den anmodade tullmyndigheten inte är den behöriga myndigheten för att tillmötesgå en begäran, ska den vidarebefordra begäran utan dröjsmål till den behöriga myndigheten med anmodan om samarbete. 

Article 3 

Scope of assistance 

1. In the context of their respective legal and regulatory provisions, the customs authorities of the Parties will exchange any information – upon request and after prior investigation if needed – enabling them to ensure the correct collection of customs duties and taxes, especially the information that facilitates: 

a) the determination of dutiable value, the tariff classification and the origin of goods; 

b) the enforcement of the provisions concerning prohibitions, restrictions and controls. 

2. On request the requested customs authority shall provide all information about the customs laws and procedures applicable in the territory of that Party which are relevant to enquiries relating to a contravention of customs laws. 

3. The customs authorities shall provide each other, either on request or on their own initiative, with information and documents which help to ensure proper application of customs laws and the prevention, investigation and repression of contraventions of customs laws. 

4. Either customs authority shall, in making inquiries on behalf of the other customs authority, act as if they were being made on its own account or at the request of another authority of that Party. 

5. In case the requested customs authority is not the appropriate agency to comply with the request, it shall promptly transmit it to the competent domestic agency and seek the co-operation of that agency. 

Artikel 4 

Biståndsärenden 

Tullmyndigheterna ska på begäran eller på eget initiativ lämna varandra följande upplysningar: 

a) har varor som importerats till endera partens territorium exporterats lagligt från den andra partens territorium, och vilket tullförfarande har eventuellt tillämpats på varorna, 

b) har varor som exporterats från endera partens territorium importerats lagligt till den andra partens territorium, och vilket tullförfarande har eventuellt tillämpats på varorna, 

c) har varor som beviljats förmånsbehandling vid export från den ena partens territorium importerats på behörigt sätt till den andra partens territorium, varvid upplysningar också lämnas om alla tullkontrollåtgärder som varorna varit föremål för. 

Article 4 

Instances of assistance 

The customs authorities shall, on their own initiative or upon request, supply to each other the following information: 

a) whether goods imported into the territory of one of the Parties have been lawfully exported from the territory of the other Party, and the customs procedure if any, under which the goods have been placed; 

b) whether goods exported from the territory of one of the Parties have been lawfully imported into the territory of the other Party and the customs procedure, if any, under which the goods have been placed. 

c) whether goods which are granted favourable treatment upon exportation from the territory of one Party have been duly imported into the territory of the other Party, it being understood that information shall also be provided on any customs control measures to which they have been subjected. 

Artikel 5 

Särskild kontroll 

1. Den anmodade tullmyndigheten ska på begäran lämna upplysningar om och särskilt kontrollera 

a) personer som den begärande tullmyndigheten vet har gjort sig skyldiga till eller misstänker att kommer att göra sig skyldiga till en överträdelse av tullagstiftningen, och särskilt personer som rör sig till eller från den partens territorium till vilken den anmodade tullmyndigheten hör, 

b) varors rörelser som den begärande tullmyndigheten har meddelat att ger skäl att misstänka olaglig handel som riktar sig till den begärande partens territorium, 

c) fordon som den begärande tullmyndigheten misstänker att används för överträdelser av gällande tullagstiftning på endera partens territorium, 

d) varors lagerlokaler som den begärande tullmyndigheten misstänker att används för överträdelser av gällande tullagstiftning på endera partens territorium. 

2. Inom ramen för sina befogenheter ska parternas tullmyndigheter förhindra 

a) export av varor som myndigheterna vet eller på sannolika grunder misstänker att importeras till den andra partens territorium för att där användas för andra syften än laglig handel mellan parterna, 

b) export av varor som det är förbjudet att importera till den andra partens territorium. 

Article 5 

Special surveillance 

1. On request the requested customs authority shall provide information on, and maintain special surveillance over: 

a) persons known to the requesting customs authority to have committed a contravention of customs laws or suspected of doing so, particularly those moving into and out of the territory of the Party to which the requested customs authority belongs; 

b) movements of goods notified by the requesting customs authority as giving rise to suspected illicit traffic towards the territory of the requesting Party; 

c) means of transport suspected by the requesting customs authority of being used to commit contraventions of customs laws in force in the territory of either Party; 

d) places used for storing goods which are suspected by the requesting customs authority of being used to commit contraventions of customs laws in force in the territory of either Party. 

2. Within their competence, the customs authorities of the Parties shall prevent: 

a) the exportation of goods which are known to be or, on reasonable grounds, suspected of being exported into the territory of the other Party to be used for other purposes than in the legitimate trade between the Parties; 

b) the exportation of goods the importation of which is forbidden into the territory of the other Party. 

Artikel 6 

Bekämpning av olaglig handel med särskilt betydelsefulla varor 

Tullmyndigheterna ska utan dröjsmål på eget initiativ eller på begäran lämna varandra alla relevanta upplysningar om företagna eller planerade gärningar som är eller förefaller vara överträdelser av tullagstiftningen på endera partens territorium och särskilt när det gäller följande varors rörelser: 

a) vapen, ammunition och explosiva ämnen, 

b) känsliga och strategiska varor som är föremål för kontroll enligt tillämpliga internationella avtal och multilaterala arrangemang och/eller enligt motsvarande ickespridningspolitiska förpliktelser, 

c) narkotika, psykotropa ämnen och narkotikaprekursorer, 

d) konstföremål och antikviteter som har stort historiskt, kulturellt eller arkeologiskt värde, 

e) giftiga varor, radioaktiva ämnen samt miljö- eller hälsofarliga varor och ämnen, 

f) varor som är belagda med höga tullar eller skatter, särskilt alkoholdrycker och tobaksprodukter, 

g) varor som kränker immateriella rättigheter, 

h) paleontologiska varor. 

Article 6 

Action against illicit traffic of goods of special importance 

The customs authorities shall, on their own initiative or upon request and without delay, supply to each other all relevant information on activities, completed or planned, which constitute or appear to constitute a contravention of the customs laws in force in the territory of one of the Parties especially regarding the movement of: 

a) arms, ammunition and explosives; 

b) sensitive and strategic goods subject to control in accordance with the international treaties concerned and the relevant multilateral arrangements or regimes and/or concurring non-proliferation obligations; 

c) narcotic drugs, psychotropic substances and precursors; 

d) objects of art and antiquity which are of significant historical, cultural or archaeological value; 

e) poisonous substances, radioactive materials as well as other goods and substances dangerous to environment or health; 

f) goods subject to high duties or taxes, in particular, alcoholic beverages and tobacco products; 

g) goods infringing Intellectual Property Rights; 

h) paleontological goods. 

Artikel 7 

Kontrollerade leveranser 

1. I samförstånd och inom ramen för sina respektive befogenheter enligt sin nationella lagstiftning får tullmyndigheterna använda kontrollerade leveranser för att identifiera personer som är inblandade i överträdelser. Om inte beslut om tillämpa kontrollerad leverans hör till tullmyndigheternas befogenheter, ska de samarbeta med de nationella myndigheter som har dessa befogenheter eller överföra ärendet till dessa myndigheter. 

2. Olagliga försändelser som omfattas av en överenskommelse om kontrollerad leverans får med de behöriga nationella myndigheternas samtycke stoppas och tillåtas fortsätta antingen orörda eller efter att varorna avlägsnats eller ersatts helt eller delvis. 

3. Beslut om att tillämpa kontrollerad leverans ska fattas från fall till fall och vid behov ska ekonomiska arrangemang och överenskommelser som ingåtts mellan de behöriga nationella myndigheterna beaktas. 

4. Kontrollerade leveranser får inte orsaka betydande fara för någons liv, hälsa eller frihet eller någon avsevärd risk för betydande skada på miljö, egendom eller förmögenhet. 

Article 7 

Controlled delivery 

1. The customs authorities shall, by mutual consent and each within its competence determined by national legislation, use controlled delivery in order to identify persons involved in a contravention. When a decision on the use of controlled delivery is not within the competence of the customs authority, it shall initiate co-operation with national authorities having such competence or transfer the case to that authority. 

2. Illicit consignments whose controlled delivery is agreed to may, with the consent of the competent national authorities, be intercepted and allowed to continue with the goods intact or removed and seized or replaced in whole or in part. 

3. Decisions concerning the use of controlled delivery are to be taken on a case-by-case basis, and may if necessary take into account financial arrangements and understandings between the competent national authorities. 

4. Controlled delivery must not cause significant danger to the life, health or freedom of any person, or any significant danger of extensive damage to the environment, to property or to assets. 

Artikel 8 

Form och innehåll i en begäran om bistånd 

1. En begäran enligt denna överenskommelse ska göras skriftligen. Handlingar som behövs för att tillmötesgå begäran ska bifogas. Även en muntlig begäran kan godkännas, om det är nödvändigt med hänsyn till ärendets brådskande karaktär, men den ska omedelbart skriftligen bekräftas. 

2. En begäran enligt punkt 1 ska innehålla följande upplysningar: 

a) begärande tullmyndighet, 

b) åtgärder som begärs, 

c) syfte och skäl för begäran, 

d) lagstiftning, bestämmelser och andra rättsliga omständigheter i ärendet, 

e) så exakta och täckande upplysningar som möjligt om de personer som är föremål för utredningen, 

f) sammanfattning av fakta i ärendet och av redan företagna undersökningar, med undantag av fall som avses i artikel 9. 

3. Begäran om bistånd ska göras på engelska. 

4. Om en begäran om bistånd inte uppfyller alla formkrav, får myndigheten kräva korrigering eller komplettering; säkerhetsåtgärder får dock vidtas. 

Article 8 

Form and substance of requests for assistance 

1. Requests pursuant to this Agreement shall be made in writing. They shall be accompanied by the documents necessary to enable compliance with the request. When required, because of the urgency of the situation, oral requests may be accepted, but must be confirmed in writing immediately. 

2. Requests pursuant to paragraph 1 of this Article shall include the following information: 

a) the customs authority making the request; 

b) the measures requested; 

c) the object of and the reason for the request; 

d) the laws, rules and other legal elements involved; 

e) indications as exact and comprehensive as possible on the persons who are the target of the investigations;  

f) a summary of the relevant facts and of the inquiries already carried out, except in cases provided for in Article 9. 

3. Requests for assistance shall be submitted in the English language. 

4. If a request does not meet formal requirements, its correction or completion may be demanded; precautionary measures may, however, be ordered. 

Artikel 9 

Delgivning av handlingar 

1. På begäran av den ena partens tullmyndighet ska den andra partens tullmyndighet delge berörda personer, som är bosatta eller som har etablerat sig på den partens territorium, handlingar som gäller förvaltningsmyndigheternas åtgärder och beslut som hänför sig till tillämpning av tullagstiftningen. 

2. Delgivning av handlingar ska ske i enlighet med gällande lagstiftning på den partens territorium till vilken den anmodade tullmyndigheten hör. Delgivning kan dock även ske i en särskild form eller genom ett särskilt förfarande som anges i begäran, om detta inte kan anses strida mot den anmodade partens lagstiftning. 

3. Som bevis för delgivning gäller ett daterat och undertecknat mottagningsbevis av den berörda personen, eller ett intyg av en behörig myndighet hos den anmodade parten av vilken form och tidpunkt för delgivningen framgår. 

Article 9 

Notification of documents 

1. At the request of the customs authority of one Party, the customs authority of the other Party shall notify the persons concerned, residing or established in the territory of the Party to which it belongs, of documents relating to measures and decisions taken by the administrative authorities in application of customs laws. 

2. Notification of documents shall be made in accordance with the legislation in force in the territory of the Party to which the requested customs authority belongs. Notification of documents may, however, also be made following a particular form or method contained in the request provided that this is not to be considered to be contrary to the laws of the requested Party. 

3. Evidence of notification may take the form of a dated and signed acknowledgement of receipt by the person concerned or of a certificate of the requested competent authority, indicating the method and date of the notification. 

Artikel 10 

Undersökningar 

1. Tullmyndigheten ska på begäran av den andra partens tullmyndighet inleda undersökningar av aktiviteter som strider eller förefaller strida mot gällande tullagstiftning på den partens territorium till vilken den begärande tullmyndigheten hör och meddela undersökningsresultaten till den myndigheten. 

2. Undersökningarna utförs i enlighet med gällande lagstiftning på den partens territorium till vilken den anmodade tullmyndigheten hör. Den anmodade tullmyndigheten ska handla på samma sätt som när den handlar för egen räkning. 

3. För undersökning av en överträdelse av tullagstiftningen kan på skriftlig begäran särskilt utsedda tjänstemän från den begärande tullmyndigheten, med den anmodade tullmyndighetens uttryckliga tillstånd och enligt villkor som den eventuellt ställer, 

a) från den anmodade tullmyndighetens enheter få upplysningar om den aktuella överträdelsen av tullagstiftningen, 

b) närvara vid den anmodade tullmyndighetens för den begärande tullmyndigheten relevanta undersökningar på den andra partens territorium. 

Article 10 

Inquiries 

1. If one customs authority so requests, the other customs authority shall initiate inquiries concerning operations which are, or appear to be, contrary to the customs laws in force in the territory of the Party to which the requesting customs authority belongs, and it shall communicate the results of such inquiries to the requesting customs authority. 

2. These inquiries shall be conducted under the laws in force in the territory of the Party to which the requested customs authority belongs. The requested customs authority shall proceed as if it were acting on its own account. 

3. On written request, the officials specially designated by the requesting customs authority may, with the authorization of the requested customs authority and subject to conditions the latter may impose, for the purpose of investigating a contravention of customs laws: 

a) obtain from the offices of the requested customs authority information in respect of that contra-vention of customs laws; 

b) be present during an inquiry conducted by the requested customs authority in the territory of the other Party and relevant to the requesting customs authority. 

Artikel 11 

Filer och handlingar 

1. En parts tullmyndighet ska på eget initiativ eller på begäran till den andra partens tullmyndigheter lämna rapporter, bevismaterial eller bestyrkta kopior av handlingar med alla tillgängliga upplysningar om företagna eller planerade aktiviteter som strider eller förefaller strida mot gällande tullagstiftning på denna andra parts territorium. 

2. De handlingar som avses i denna överenskommelse kan ersättas med datoriserad information i valfri form med samma innehåll. Samtidigt bör allt relevant material som behövs för tolkning eller användning av uppgifterna och handlingarna tillhandahållas. 

3. Tullmyndigheterna ska begära filer eller handlingar i original endast när bestyrkta kopior är otillräckliga. 

4. Originalhandlingar som i enlighet med denna överenskommelse har erhållits av den andra partens tullmyndighet ska återlämnas så snart som möjligt. 

Article 11 

Files and documents 

1. The customs authority of one Party shall, on its own initiative or upon request supply to the customs authority of the other Party reports, records of evidence or certified copies of documents giving all available information on transactions, completed or planned, which constitute or appear to constitute a contravention of the customs laws in force in the territory of that other Party. 

2. The documents provided for in this Agreement, may be replaced by computerized information produced in any form for the same purpose. All relevant materials for the interpretation or utilization of the information and documents should be supplied at the same time. 

3. Original files and documents shall be requested only in cases where certified copies would be insufficient. 

4. Original files and documents received under this Agreement shall be returned at the earliest opportunity. 

Artikel 12 

Sakkunniga och vittnen 

1. Om en part i samband med överträdelser av tullagstiftningen begär det, kan den anmodade tullmyndigheten såvitt det är möjligt bemyndiga sina tjänstemän att inställa sig som sakkunniga eller vittnen inför den andra partens behöriga myndigheter om omständigheter som de har konstaterat i tjänsteförrättningen samt för att framföra bevismaterial. I begäran om inställelse ska klart anges i vilket ärende och i vilken egenskap tjänstemannen kommer att höras. 

2. Tullmyndigheten som godkänner begäran ska i sitt bemyndigande precisera gränserna inom vilka dess tjänstemän kan uppträda som sakkunniga eller vittnen. 

Article 12 

Experts and witnesses  

1. Upon request of a Party in connection with a contravention of customs laws, the requested customs authority may authorize its officials, whenever possible, to appear before the competent authorities of the other Party. Those officials will appear as experts or witnesses regarding facts established by them in the course of their official duties and to produce evidence. The request for the appearance must clearly indicate in what case and in what capacity the official is to appear. 

2. The customs authority accepting the request shall precisely state, if required, in the authorization issued, the limits within which its officials may testify. 

Artikel 13 

Arrangemang vid besök av tjänstemän 

Tjänstemän från en parts tullmyndighet som är närvarande på den andra partens territorium i sådana fall som avses i denna överenskommelse ska alltid kunna styrka sin tjänsteställning. De får varken bära uniform eller vapen. 

Article 13 

Arrangements for visiting officials 

When, in the circumstances provided by this Agreement, officials of the customs authority of one Party are present in the territory of the other Party, they must at all times be able to furnish proof of their official capacity. They must not be in uniform nor carry arms. 

Artikel 14 

Användning av upplysningar och handlingar 

1. Upplysningar, handlingar och andra meddelanden som erhållits ska användas för de syften som anges i denna överenskommelse och får användas för andra syften endast med skriftligt förhandssamtycke av den utlämnande tullmyndigheten, och de är föremål för sådana restriktioner den myndigheten fastställer. Dessa bestämmelser ska inte tillämpas på upplysningar, handlingar och andra meddelanden som gäller brott i samband med narkotika eller psykotropa ämnen. Sådana uppgifter får lämnas ut till andra myndigheter som direkt medverkar i bekämpningen av olaglig handel med dessa ämnen. 

2. Alla upplysningar som lämnas ut i enlighet med denna överenskommelse, oavsett form, ska vara sekretssbelagda. De ska vara föremål för officiell sekretess och åtnjuta samma skydd som motsvarande upplysningar och handlingar enligt gällande lagstiftning inom den partens territorum till vilken den mottagande tullmyndigheten hör. 

3. Trots vad som anges i punkt 1 får upplysningar användas i rätts- eller förvaltningsförfaranden som har anhängiggjorts senare på grund av en överträdelse av tullagstiftningen. 

Article 14  

Use of information and documents 

1. Information, documents and other communications obtained shall be used for the purposes of this Agreement and may be used for other purposes only with prior written consent of the customs authority which furnished the information and shall be subject to any restrictions laid down by that authority. These provisions are not applicable to information, documents and other communications concerning contraventions relating to narcotic drugs and psychotropic substances. Such information may be communicated to other national competent authorities directly involved in combating illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances. 

2. Any information communicated in whatever form pursuant to this Agreement shall be of confidential nature. It shall be covered by the obligation of official secrecy and shall enjoy the protection extended to the same kind of information and documents under the legislation in force in the territory of the Party to which the receiving customs authority belongs. 

3. Paragraph 1 of this Article shall not impede the use of information in any judicial or administrative proceedings subsequently instituted for failure to comply with customs laws. 

Artikel 15 

Skydd och användning av personuppgifter 

1. I enlighet med gällande lagstiftning på parternas territorium ska på skydd av personuppgifter som utbyts med stöd av denna överenskommelse följande minimikrav tillämpas: 

a) trots bestämmelserna i artikel 3 får personuppgifter inte lämnas ut om det finns en grundad anledning att anta att upplysningarna förmedlas eller används i strid med endera partens lagstiftning, särskilt dataskyddslagstiftning. Den tullmyndighet som erhåller upplysningarna ska på begäran meddela den utlämnande tullmyndigheten hur de har använts och vilka resultat som har nåtts, 

b) personuppgifter får lämnas ut endast till tullmyndigheter och andra brottsbekämpande myndigheter samt till åklagarmyndigheter och rättsliga myndigheter, om de behövs i åtalssyfte. Sådana uppgifter får inte lämnas ut till andra personer än till dem som förutsätts använda dem för dessa ändamål, om inte de utlämnande myndigheterna i varje enskilt fall ger sitt samtycke och den lagstiftning som reglerar de mottagande myndigheternas verksamhet tillåter att sådana uppgifter lämnas ut, 

c) den anmodade tullmyndigheten ska kontrollera att personuppgifter som lämnas ut är giltiga och korrekta. Den tullmyndighet som lämnar ut uppgifterna ska kontrollera att de är felfria och uppdaterade. Den begärande tullmyndigheten ska vid behov korrigera, förstöra eller avlägsna personuppgifterna, 

d) den anmodade tullmyndigheten ska tillsammans med personuppgifterna lämna information om när uppgifterna senast ska utplånas enligt lagstiftningen i den egna staten. Personuppgifter ska inte lagras längre än vad som är nödvändigt för det ändamål för vilket de lämnats ut, 

e) tullmyndigheterna ska föra register över personuppgifter som lämnas ut eller tas emot och effektivt skydda alla personuppgifter mot olaglig användning, ändring, publicering, skadegörelse eller förstöring. 

f) tullmyndigheterna är skyldiga att i enlighet med sina nationella lagar och bestämmelser bevara konfidentialiteten hos personrelaterade uppgifter också efter att deras tjänstgöring har upphört. 

2. När personuppgifter utbyts med stöd av denna överenskommelse ska parterna säkerställa dataskyddets nivå så att den motsvarar minst den nivå som uppstår när principerna i den integrerade bilagan till överenskommelsen tillämpas. 

3. Parterna ska meddela varandra den behöriga nationella myndighet till vilken förfrågningar om skyddet av personuppgifter kan riktas. 

Article 15  

Protection and use of personal data 

1. In accordance with the legislation in force in the territories of the Parties the protection of personal data exchanged under this Agreement shall be subject at least to the following conditions: 

a) notwithstanding the provisions of Article 3, personal data shall not be transmitted whenever there are reasonable grounds to believe that the transfer or the use made of the data transmitted would be contrary to the law of one of the Parties, and legislation on data protection in particular. Upon request, the receiving customs authority shall inform the furnishing customs authority of the use made of the information supplied and of the results achieved; 

b) personal data may only be transmitted to customs authorities and other law enforcement authorities, and in the case of need for prosecution purposes, to public prosecution and judicial authorities. Such information shall not be communicated to persons other than those required to use it for such purposes unless the authorities supplying the information agree case-by-case and the law governing the receiving authorities allows such communication; 

c) the requested customs authority must ascertain the validity and correctness of the personal data to be submitted. The customs authority which transmits data shall ensure that they are accurate and up-to-date. The requesting customs authority shall correct, destroy or delete the personal data, if so required; 

d) the requested customs authority shall together with the personal data provide information on the required deadline for data deletion according to its own legislation. Personal data shall be kept for a period not exceeding that necessary for the purpose for which they were communicated; 

e) the customs authorities shall keep a register on personal data submitted or received and effectively protect any personal data against unauthorised access, modification, publication, damage or destruction; 

f) customs officials are bound to maintain confidentiality regarding personal data even after leaving the service, as provided for in their national legislations. 

2. Where personal data are exchanged under this Agreement, the Parties shall ensure a standard of data protection at least equivalent to that resulting from the implementation of principles in the Annex to this Agreement, which is an integral part of this Agreement. 

3. The Parties shall notify each other of the competent national authority to which inquiries concerning protection of personal data can be addressed. 

Artikel 16 

Användning av upplysningar och handlingar som bevismaterial 

1. Tullmyndigheterna kan i enlighet med syftet för denna överenskommelse och inom ramen för dess tillämpningsområde använda upplysningar och handlingar som erhållits i enlighet med överenskommelsen som bevismaterial i sina bevishandlingar, rapporter och vittnesutlåtanden samt vid rättegångar. 

2. Användningen av upplysningarna och handlingarna som bevismaterial vid domstolar, liksom deras beviskraft, bestäms utifrån parternas nationella lagstiftning. 

Article 16 

Use as evidence of information and documents 

1. The customs authorities may, in accordance with the purposes and within the scope of this Agreement, in their records of evidence, reports and testimonies, and in proceedings brought before courts, use as evidence information and documents obtained in accordance with this Agreement. 

2. The use made of such information and documents as evidence in courts and the weight to be attached thereto shall be determined in accordance with the national legislation of the Parties. 

Artikel 17 

Undantag från skyldigheten att lämna bistånd 

1. Om endera partens anmodade tullmyndighet anser att efterkommandet av en begäran om bistånd kan skada den partens suveränitet, säkerhet, allmänna ordning eller andra väsentliga intressen, eller innebära en kränkning av industri-, affärs- eller yrkeshemligheter, eller vara i strid med den nationella rättsordningens grundprinciper, kan parten vägra lämna bistånd helt eller delvis eller lämna bistånd endast på vissa villkor eller med vissa förbehåll. 

2. Om den begärande tullmyndigheten begär sådant bistånd som den inte själv på begäran av den anmodade tullmyndigheten kan lämna, ska den framhålla detta i sin begäran. I det fallet ska det bero av den anmodade tullmyndighetens prövning om begäran om bistånd tillmötesgås. 

3. Den anmodade tullmyndigheten får skjuta upp lämnande av bistånd på den grund att det skulle påverka en pågående undersökning, åtalsprocess eller rättegång. I det fallet ska den anmodade tullmyndigheten samråda med den begärande tullmyndigheten för att fastställa om bistånd kan lämnas på de villkor eller under de förutsättningar som den anmodade myndigheten eventuellt fastställer. 

4. Om bistånd vägras eller skjuts upp, ska tullmyndigheterna utan dröjsmål informera varandra om detta och om motiveringen till vägran eller anståndet. En part är inte skyldig att förete giltiga skäl för sin vägran, om den beror på att suveräniteten, säkerheten, den allmänna ordningen eller andra väsentliga intressen äventyras. 

Article 17 

Exceptions to the obligation to provide assistance 

1. If the requested customs authority of one Party considers that compliance with the assistance requested from it would be prejudicial to the sovereignty, security, public order or other essential interests of that Party, or would involve a violation of an industrial, commercial or professional secret or would be contrary to the basic principles of its domestic legal system, it may refuse to provide assistance, or provide it partly or provide it subject to certain conditions or requirements. 

2. If the requesting customs authority would be unable to comply if a similar request were made by the requested customs authority, it shall draw attention to that fact in its request. Compliance with such a request shall be at the discretion of the requested customs authority. 

3. Assistance may be postponed by the requested customs authority on the grounds that it will interfere with an ongoing investigation, prosecution or proceeding. In such a case the requested customs authority shall consult the requesting customs authority to determine if assistance can be given subject to such terms or conditions as the requested customs authority may require. 

4. The customs authorities shall notify each other where assistance is denied or postponed, specifying the reasons for the denial or postponement. A Party is not obliged to substantiate its denial when it is due to possible harms to its sovereignty, security, public order or other essential interests. 

Artikel 18 

Kostnader 

1. Tullmyndigheterna kräver ingen ersättning av varandra för kostnader som genomförandet av denna överenskommelse medför, med undantag av kostnader och ersättningar för sakkunniga och vittnen samt av kostnader för andra än statsanställda tolkar och översättare som den begärande tullmyndigheten ska stå för. 

2. Om efterkommandet av en begäran medför betydande och särskilda kostnader, ska tullmyndigheterna samråda sinsemellan för att fastställa villkor och förutsättningar för att efterkomma begäran och hur kostnaderna ska fördelas. 

Article 18 

Costs 

1. The customs authorities shall waive all claims for reimbursement of costs incurred in the execution of this Agreement, except for expenses and allowances paid to experts and to witnesses as well as costs of translators and interpreters other than Government employees, which shall be borne by the requesting customs authority. 

2. If expenses of a substantial and extraordinary nature are or will be required to execute the request, the Parties shall consult to determine the terms and conditions under which the request will be executed, as well as the manner in which the costs shall be borne. 

Artikel 19 

Överenskommelsens kompletterande karaktär 

Utan att detta begränsar tillämpningen av artiklarna 14 och 15 ska denna överenskommelse inte hindra tillämpning av Europeiska unionens bestämmelser om förmedling av uppgifter mellan Europeiska unionens kommissions behöriga enheter och Republiken Finlands tullmyndigheter vad beträffar information som erhållits i tullärenden och som eventuellt är av betydelse för unionen, eller av Mercosurs bestämmelser om förmedling av uppgifter mellan tullmyndigheterna i Republiken Argentina och tullmyndigheterna i andra Mercosurländer. 

Article 19 

Complementarity 

Without prejudice to Articles 14 and 15, this Agreement shall not prejudice the European Union provisions governing the communication between the competent services of the Commission of the European Union and the customs authorities of the Republic of Finland of any information obtained in customs matters, which could be of the European Union interest, or the provisions of MERCOSUR governing the communication between the customs authorities of the Argentine Republic and the customs authorities of the other countries of MERCOSUR. 

Artikel 20 

Genomförande av överenskommelsen 

1. Bistånd enligt denna överenskommelse lämnas direkt mellan parternas tullmyndigheter. 

2. Tullmyndigheterna ska komma överens om detaljerade arrangemang som underlättar genomförandet av denna överenskommelse. 

3. Tullmyndigheterna kan vidta åtgärder för att i enlighet med sina interna administrativa förfaranden arrangera en personlig och direkt kontakt mellan tjänstemän som svarar för undersökning och bekämpning av överträdelser av tullagstiftningen. 

4. Alla tvister som hänför sig till genomförandet och tolkningen av denna överenskommelse ska avgöras i samråd mellan parternas tullmyndigheter. Tvister där förlikning inte uppnås avgörs på diplomatisk väg. 

5. Uppgifter som avses i denna överenskommelse ska överlämnas till de tjänstemän som tullmyndigheterna särskilt har utsett för detta ändamål. 

Article 20 

Implementation of the Agreement 

1. Assistance under this Agreement shall be carried out directly between the customs authorities of the Parties. 

2. The customs authorities shall decide on detailed arrangements to facilitate the implementation of this Agreement. 

3. The customs authorities may take measures so that their officials responsible for the investigation or repression of contraventions of customs laws maintain personal and direct relations with each other in accordance with their internal administrative procedures. 

4. All disputable issues connected with implementation and interpretation of this Agreement shall be solved through negotiations between the customs authorities of the Parties. Conflicts for which no amicable solutions are found shall be settled through diplomatic channels. 

5. The information referred to in this Agreement shall be communicated to officials who are specially designated for this purpose by each customs authority. 

Artikel 21 

Territoriell tillämpning 

Denna överenskommelse tillämpas på Republiken Finlands tullområde och Republiken Argentinas tullområde, definierade i respektive lands nationella lagar och administrativa bestämmelser. 

Article 21 

Territorial application 

This Agreement shall be applicable to the customs territory of the Republic of Finland and to the customs territory of the Argentine Republic, as defined in their respective national legal and administrative provisions. 

Artikel 22 

Tillägg och ändringar 

Med parternas ömsesidiga samtycke kan ändringar och tillägg till denna överenskommelse göras i form av särskilda protokoll som utgör integrerade delar av överenskommelsen. Dessa protokoll träder i kraft i enlighet med det förfarande som beskrivs i artikel 23. 

Article 22 

Additions and amendments 

Upon mutual consent of the Parties any additions and amendments formalized in separate Protocols, which will be an integral part of this Agreement, may be introduced to this Agreement. Such Protocols will enter into force according to the procedure described in Article 23 of this Agreement. 

Artikel 23 

Ikraftträdande och upphörande 

1. Parterna ska skriftligen på diplomatisk väg meddela varandra när alla de åtgärder enligt den nationella lagstiftningen som behövs för att denna överenskommelse ska träda i kraft har slutförts. Överenskommelsen träder i kraft sextio dagar efter att det senare meddelandet har mottagits. 

2. Denna överenskommelse har signerats att gälla tills vidare. Vardera parten kan säga upp överenskommelsen genom ett skriftligt meddelande på diplomatisk väg. 

3. Uppsägningen av överenskommelsen träder i kraft sex månader efter att den andra parten har tagit emot meddelandet om uppsägningen. 

4. Åtgärder som pågår när överenskommelsen upphör ska i mån av möjlighet slutföras i enlighet med bestämmelserna i överenskommelsen. 

Till bekräftelse på detta har undertecknade företrädare, därtill behörigen befullmäktigade, undertecknat denna överenskommelse. 

Article 23 

Entry into force and termination 

1. The Parties shall notify each other through diplomatic channels by written notice when all necessary national legal requirements for the entry into force of this Agreement have been fulfilled. The Agreement shall enter into force sixty days after the last notification has been received. 

2. This Agreement is signed to be of unlimited duration. Either Party may terminate it by a written notice through diplomatic channels. 

3. The termination shall take effect upon expiry of six months after such a notice has been received by the other Party. 

4. Ongoing proceedings at the time of termination shall, as far as possible, be completed in accordance with the provisions of this Agreement. 

IN WITNESS WHEREOF the undersigned representatives, duly authorised thereto, have signed this Agreement. 

Upprättad i Buenos Aires den 4 december 2015 i två exemplar på finska, spanska och engelska, vilka samtliga texter har samma giltighet. Om olikheter förekommer i tolkningen, ska den engelska texten vara avgörande. 

DONE at Buenos Aires on the 4th of December 2015 in two originals, each in the Finnish, Spanish and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail. 

För Republiken Finland: 

För Republiken Argentina: 

For the Republic of Finland: 

For the Argentine Republic: 

Bilaga 

BILAGA TILL ÖVERENSKOMMELSEN MELLAN REPUBLIKEN FINLAND OCH REPUBLIKEN ARGENTINA OM ÖMSESIDIGT BISTÅND OCH SAMARBETE I TULLFRÅGOR 

ANNEX TO THE AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF FINLAND AND THE ARGENTINE REPUBLIC ON MUTUAL ASSISTANCE AND COOPERATION IN CUSTOMS MATTERS 

GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER FÖR DATASKYDD 

BASIC PRINCIPLES OF DATA PROTECTION 

1. Personuppgifter som hanteras med automatisk databehandling ska 

a) erhållas och hanteras på ett korrekt och lagligt sätt, 

b) sparas för särskilt angivna och lagliga ändamål och endast användas på ett sätt som är förenligt med dessa ändamål, 

c) vara ändamålsenliga, relevanta och rätt dimensionerade för de ändamål för vilka de sparas, 

d) vara sanningsenliga och vid behov hållas aktuella, 

e) bevaras på ett sådant sätt att föremålet för uppgifterna inte kan identifieras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål för vilket dessa uppgifter sparas. 

1. Personal data undergoing automatic processing shall be: 

a) obtained and processed fairly and lawfully; 

b) stored for specified and legitimate purposes and not used in a way incompatible with those purposes; 

c) adequate, relevant and not excessive in relation to the purposes for which they are stored; 

d) accurate and, where necessary, kept up to date; 

e) preserved in a form which permits identification of the data subjects for no longer than is required for the purpose for which those data are stored. 

2. Personuppgifter av vilka framgår ras, politiska åsikter, religiös eller annan övertygelse, såsom filosofiska ståndpunkter och moraluppfattningar, liksom personuppgifter som rör medlemskap i fackförening, hälsa eller sexualliv får inte hanteras med automatisk databehandling, om inte nationell lag ger ett ändamålsenligt skydd. Detsamma gäller personuppgifter som hänför sig till straffrättsliga domar. 

2. Personal data revealing racial origin, political opinions or religious or other beliefs, such as philosophical or moral beliefs as well as personal data related to labor union membership or concerning health or sexual life, may not be processed automatically unless domestic law provides appropriate safeguards. The same shall apply to personal data relating to criminal convictions. 

3. Lämpliga säkerhetsåtgärder ska vidtas för att trygga säkerheten och sekretessen för personuppgifter mot ändring, förlust, otillåten tillgång eller hantering, och med vilka varje avsiktlig eller oavsiktlig förvanskning av sådana uppgifter kan upptäckas, oavsett om risken hänför sig till mänskligt beteende eller till de tekniska hjälpmedel som använts. 

3. Appropriate security measures shall be taken to guarantee the security and confidentiality of personal data in order to avoid their alteration, loss, unauthorized consultation or treatment, and to detect any intentional or unintentional distortion of such information, whether the risks arise from human conduct or the technical means used. 

4. Var och en ska ha möjlighet att 

a) fastställa om ett automatiserat personregister existerar, dess huvudsakliga ändamål samt den registeransvariges identitet och hemvist eller huvudsakliga verksamhetsställe, 

b) med rimliga mellanrum och utan oskäligt dröjsmål eller kostnader få sig bekräftat om det har sparats personuppgifter om personen ifråga i registret, liksom att få sig sådana uppgifter tillsända i begriplig form, 

c) i förekommande fall få sådana uppgifter rättade eller utplånade som har behandlats i strid med de bestämmelser i nationell lag genom vilka de grundläggande principerna i punkterna 1 och 2 i denna bilaga genomförs, 

d) tillgå något rättsmedel, om en begäran om bekräftelse, tillgång till uppgifter, rättelse eller utplåning enligt led b och c i denna princip inte tillmötesgås. 

4. Any person shall be enabled: 

a) to establish the existence of an automated personal data file, its main purposes, as well as the identity and habitual residence or principal place of business of the controller of the file; 

b) to obtain at reasonable intervals without expense and without excessive delay, confirmation of whether personal data relating to him are stored in the automated data file as well as communication to him of such data in an intelligible form; 

c) to obtain, as the case may be, rectification or erasure of such data if they have been processed contrary to the provisions of domestic law giving effect to the basic principles set out in paragraphs 1 and 2 of this Annex; 

d) to have a remedy if a request for, as the case may be, communication, rectification or erasure as referred to at paragraphs b) and c) of this principle is not complied with. 

5.1 Avvikelser från bestämmelserna i punkterna 1, 2 och 4 i denna bilaga får göras endast i den utsträckning som anges i följande punkt. 

5.2 Avvikelser från bestämmelserna i punkterna 1, 2 och 4 i denna bilaga får göras endast om sådana avvikelser medges i partens nationella lagstiftning och de är nödvändiga i ett demokratiskt samhälle för att 

a) skydda statens säkerhet, den allmänna säkerheten, statens penningintressen eller brottsbekämpning, 

b) skydda registrerade eller andra personers fri- och rättigheter. 

5.3 Inskränkningar i utövandet av de rättigheter som anges i punkterna 4 b och 4 d i denna bilaga får utfärdas genom lag när det gäller sådana automatiserade personregister som används för statistiska ändamål eller för vetenskaplig forskning, om detta uppenbarligen inte medför någon risk för intrång i de registrerades personliga integritet. 

5.1. No exception to the provisions under paragraphs 1, 2 and 4 of this Annex shall be allowed except within the limits defined in the following paragraph. 

5.2. Derogation from the provisions under paragraphs 1, 2 and 4 of this Annex shall be allowed when such derogation is provided for by the law of the corresponding Party and constitutes a necessary measure in a democratic society according to the interest of: 

a) protecting State security, public safety, the monetary interest of the State or the suppression of criminal offences; 

b) protecting the data subject or the rights and freedoms of others. 

5.3. Restrictions on the exercise of the rights specified in paragraph 4, subparagraphs (b), and (d) of this Annex may be provided by law with respect to automated personal data files used for statistics or for scientific research purposes where there is obviously no risk of an infringement of the data subjects. 

6. Parterna åtar sig att införa lämpliga sanktioner och rättsmedel att tillämpas vid överträdelser av sådana bestämmelser i den nationella lagstiftningen som genomför de grundläggande principerna i denna bilaga. 

6. Each Party undertakes to establish appropriate sanctions and remedies for violations of provisions of domestic law giving effect to the basic principles set out in this Annex. 

7. Ingen bestämmelse i denna bilaga ska tolkas så att den begränsar eller på annat sätt påverkar möjligheten för en part att tillerkänna registrerade personer ett mera omfattande skydd än vad som föreskrivs i denna bilaga. 

7. None of the provisions of this Annex shall be interpreted as limiting or otherwise affecting the possibility for a Party to grant data subjects with a wider measure of protection than that stipulated in this Annex.