Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RP 229/2018 rd

Senast publicerat 15-11-2018 14:27

Regeringens proposition RP 229/2018 rd Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och ikraftsättande av överenskommelserna med Colombia och Peru om förvärvsarbete för familjemedlemmar till anställda vid diplomatiska och konsulära beskickningar eller representationer vid internationella organisationer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås att riksdagen godkänner överenskommelserna mellan Finland och Colombia samt Finland och Peru om förvärvsarbete för familjemedlemmar till anställda vid diplomatiska eller konsulära beskickningar eller representationer vid internationella organisationer samt lagarna om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelserna som hör till området för lagstiftningen.  

I många länder är det i princip möjligt för makar till beskickningspersonal att förvärvsarbeta men det förutsätts då att man avstår från sin diplomatiska status och immunitet, om det inte ingås en separat överenskommelse (överenskommelse om familjemedlemmar och makar) mellan regeringarna om villkoren för förvärvsarbetet. I dessa överenskommelser regleras villkoren för förvärvsarbete, tillståndsförfarandet och den förvärvsarbetande familjemedlemmens status närmare. När det gäller förvärvsarbete som utövas med stöd av överenskommelserna tillämpas den mottagande statens bestämmelser om beskattning och social trygghet. Den mottagande statens nationella lagstiftning tillämpas på förvärvsarbetet.  

Familjemedlemmar och makar som förvärvsarbetar i Finland med stöd av en överenskommelse om familjemedlemmar och makar har rätt till uppehållstillstånd för arbetstagare utan prövning av tillgången på arbetskraft. Det handlar dock endast om ett begränsat antal personer.  

Överenskommelserna mellan Finland och Colombia och Finland och Peru träder i kraft den första dagen den andra månaden efter att den senare underrättelsen om slutförande av de interna förfaranden som ikraftträdandet av respektive överenskommelse förutsätter har tagits emot. I propositionen ingår lagförslag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelserna som hör till området för lagstiftningen. Dessa lagar avses träda i kraft samtidigt som respektive överenskommelse träder i kraft, vid en tidpunkt som fastställs genom förordning av statsrådet.  

ALLMÄN MOTIVERING

1 Inledning

De bilaterala överenskommelserna om förvärvsarbete för familjemedlemmar till anställda vid diplomatiska eller konsulära beskickningar eller representationer vid internationella organisationer (”överenskommelse om familjemedlemmar och makar”) syftar till att underlätta familjemedlemmars och makars förvärvsarbete i stationeringslandet utan att de ska behöva avstå från sin diplomatstatus i de fall, där detta enligt praxis i den mottagande staten annars är ett villkor för förvärvsarbete. Privilegier och immunitet enligt Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser (FördrS 3 och 4/1970, nedan kallad diplomatkonventionen) och Wienkonventionen om konsulära förbindelser (FördrS 50/1980, nedan kallad konsulärkonventionen) är till vissa delar tillämpliga också på familjemedlemmar i samma hushåll till personal i diplomatiska beskickningar.  

Artikel 37 i diplomatkonventionen fastställer privilegier och immunitet för familjemedlemmarna i varje personalgrupp. En familjemedlem till en diplomatisk representant är till exempel befriad från straffrättslig domsrätt i den mottagande staten och i regel också från civilrättslig och förvaltningsrättslig domsrätt förutom i frågor som rör förvärvsarbete. I allmänhet anses det att diplomatkonventionen inte hindrar en familjemedlem till en diplomat eller en utsänd tjänsteman från att förvärvsarbeta i stationeringslandet, men vissa stater kräver som villkor för förvärvsarbete en så kallad överenskommelse om familjemedlemmar och makar som närmare reglerar villkoren för arbete, tillståndsförfarandet och den förvärvsarbetande familjemedlemmens status. När det gäller förvärvsarbete som utövas med stöd av överenskommelserna tillämpas den mottagande statens bestämmelser om beskattning och social trygghet. Den mottagande statens nationella lagstiftning tillämpas på förvärvsarbetet. 

Även om överenskommelserna om familjemedlemmar och makar enligt sina definitioner i huvudsak omfattar makar samt medföljande minderåriga barn eller barn i beroendeställning till personer som är ackrediterade vid beskickningarna har de praktisk betydelse främst med tanke på makarnas möjligheter att förvärvsarbeta. Överenskommelserna gäller inte familjemedlemmar som är medborgare i eller varaktigt bosatta i den mottagande staten. 

2 Nuläge

2.1  2.1 Finlands gällande överenskommelser om familjemedlemmar och makar

Finland har gällande överenskommelser om familjemedlemmar och makar med Kanada (FördrS 12/1989), Storbritannien (FördrS 24/1990), Förenta staterna (FördrS 13/1996), Ungern (FördrS 20/2003), Chile (FördrS 85/2005), Serbien (FördrS 30 ja 31/2016), Vietnam (FördrS 34 ja 35/2016), Israel (FördrS 40 ja 41/2016), Argentina (FördrS 56 och 57/2016) och Sydafrika (FördrS 2 och 3/2018). Överenskommelserna har ingåtts på reciprocitetsbasis för att ge familjemedlemmar till beskickningspersonal ett allmänt tillstånd för förvärvsarbete i den mottagande staten. I Finland innebär detta att Migrationsverket på ansökan utan prövning av tillgången på arbetskraft beviljar en familjemedlem det tillstånd som behövs för att ta emot ett arbete. 

Det finns skillnader i överenskommelsernas bestämmelser till exempel med avseende på definitionen av familjemedlemmar som omfattas av överenskommelsen, men i stora drag är de överensstämmande. Det ställs inga restriktioner på förvärvsarbetets art, men undantag tillåts inte med avseende på eventuella yrkeskvalifikationer. Ansökan kan avslås, om endast medborgare i den mottagande staten av säkerhetsskäl kan anställas. En förvärvsarbetande familjemedlem har inte immunitet i civilrättsligt eller förvaltningsrättsligt hänseende i frågor som rör förvärvsarbetet. Detta stämmer överens med bestämmelserna i diplomatkonventionen. Straffrättslig immunitet tillämpas också på gärningar som kommer fram i familjemedlemmens förvärvsarbete, men den sändande staten förbinder sig att noggrant överväga varje begäran från en mottagande stat om att häva den straffrättsliga immuniteten utifrån överenskommelsen. Familjemedlemmar omfattas av den mottagande statens bestämmelser om skatter och social trygghet när det gäller förvärvsarbete. En familjemedlems arbetstillstånd anses upphöra när tjänstemannens uppdrag i den mottagande staten upphör. En anställning som inletts med stöd av en överenskommelse berättigar inte en familjemedlem att fortsätta sin vistelse i den mottagande staten efter att tillståndet upphört att gälla. 

2.2  2.2 Nationell lagstiftning och praxis som gäller förvärvsarbete i Finland som utövas av makar och familjemedlemmar till främmande staters diplomater

För att en utlänning ska få arbeta i Finland krävs det enligt utlänningslagen (301/2004) uppehållstillstånd för arbetstagare (3 § 1 mom. 6 punkten, 70–75 §, 78 §), om det inte är fråga om ett förvärvsarbete som får utövas med något annat uppehållstillstånd (77 §) eller utan uppehållstillstånd (79 §). Bestämmelser om uppehållstillstånd för förvärvsarbete finns också i flera speciallagar: lagen om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för säsongsanställning (907/2017), lagen om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för säsongsanställning (908/2017) och lagen om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse på grund av forskning, studier, praktik och volontärarbete (719/2018). 

När det gäller uppehållstillståndet för arbetstagare sker förfarandet i flera steg och kräver åtgärder av arbetstagaren. Man måste ansöka om detta uppehållstillstånd, om det inte är möjligt att förvärvsarbeta med något annat uppehållstillstånd eller utan tillstånd. När man ansöker om uppehållstillstånd för arbetstagare ska man färdigt ha en arbetsplats. Uppehållstillstånd för arbetstagare utfärdas i allmänhet för ett helt yrkesområde och samma tillstånd gäller då för flera anställningar inom samma område. 

Om en arbetstagare kommer till Finland för att arbeta med sådana uppgifter som nämns i 77 § i utlänningslagen, behövs inte uppehållstillstånd för arbetstagare, utan annat uppehållstillstånd för förvärvsarbete som beviljas separat för varje i paragrafen uppräknad uppgift. HYPERLINK "http://www.migri.fi/tyoskentely_suomessa/tyontekijat_ja_tyonteko/erityisasiantuntija" Sådana uppgifter enligt 77 § i utlänningslagen är bland annat arbete som sakkunnig, HYPERLINK "http://www.migri.fi/tyoskentely_suomessa/tyontekijat_ja_tyonteko/uskonnollinen_ja_aatteellinen_yhdistys" anställd hos ett religiöst eller ideologiskt samfund, HYPERLINK "http://www.migri.fi/tyoskentely_suomessa/tyontekijat_ja_tyonteko/urheilija_ja_valmentaja" idrottare, tränare eller idrottsdomare. I en del uppgifter är endast kortvariga anställningar möjliga. 

Det är möjligt att förvärvsarbeta helt utan uppehållstillstånd i de fall som räknas upp i 79 § i utlänningslagen. I de fallen ska arbetstagaren dock ha ett giltigt visum, om den berörda är viseringspliktig, eller ett Schengenuppehållstillstånd utfärdat av ett annat land som möjliggör kortvarig lovlig vistelse i Finland. En person som är medborgare i ett visumfritt land kan förvärvsarbeta utan uppehållstillstånd i Finland så länge den viseringsfria vistelsen gäller. Utan uppehållstillstånd är det tillåtet att förvärvsarbeta i Finland bland annat som tolk, lärare, sakkunnig eller idrottsdomare på inbjudan eller enligt avtal i högst 90 dagar. 

På medborgare i EU:s medlemsstater (eller i Schweiz, Island, Norge eller Liechtenstein) tillämpas i princip bestämmelserna i 10 kap. i utlänningslagen (vistelse i fråga om medborgare i Europeiska unionen och därmed jämförbara personer). EU-medborgare har rätt att vistas i och att förvärvsarbeta obegränsat i Finland. Dessa personer ska dock efter tre månaders vistelse registrera sin vistelse hos en polisinrättning. 

Utrikesministeriet beviljar i enlighet med 69 § i utlänningslagen tillfälligt uppehållstillstånd för personalen vid diplomatiska beskickningar och konsulat som representerar den utsändande staten i Finland och för sådana personers familjemedlemmar, oavsett vilken sändande stat det är fråga om. Staterna kan delas upp i tre kategorier med avseende på praxis i Finland som gäller för dessa personer: 1) EU:s medlemsstater och därmed jämförbara stater, 2) tredjeländer med vilka Finland har gällande överenskommelser om familjemedlemmar och makar, 3) tredjeländer med vilka Finland inte har gällande överenskommelser om familjemedlemmar och makar. Uppehållstillstånden som beviljas av utrikesministeriet är specialfall i utlänningslagen och det är inte fråga om uppehållstillstånd som gäller vid sedvanlig migration. Rätten till förvärvsarbete för familjemedlemmar enligt 78 § 2 mom. i utlänningslagen gäller sedvanliga uppehållstillstånd enligt utlänningslagen, inte diplomatuppehållstillstånd som beviljas av utrikesministeriet. 

Även om bestämmelserna i 10 kap. i utlänningslagen (vistelse i fråga om medborgare i Europeiska unionen och därmed jämförbara personer) i princip tillämpas på medborgare i EU:s medlemsstater (eller i Schweiz, Island, Norge eller Liechtenstein), tillämpas de dock i regel inte på personer vilkas vistelse utrikesministeriet enligt 69 § i utlänningslagen beslutar om. Personerna i fråga vistas i Finland med stöd av ett tillfälligt uppehållstillstånd som utrikesministeriet beviljar och då är deras vistelse ur utlänningslagens synvinkel jämförbar med vistelse för andra än EU-medborgare.  

Rätten att förvärvsarbeta för medborgare i EU:s medlemsstater med diplomatiska privilegier och immunitet, eller därmed jämförbara personer, har i praktiken skötts så att utrikesministeriet när en person har fått anställning återkallar det uppehållstillstånd ministeriet har utfärdat och personen i fråga registrerar sedan sin vistelserätt hos Migrationsverket. Anteckningen om uppehållsrätt införs i utlänningsregistret (UMA) och intyg över registreringen utfärdas av Migrationsverket. Därefter vistas dessa personer i Finland ur utlänningslagens synvinkel som EU-medborgare (och inte som familjemedlemmar till personal vid diplomatiska eller konsulära beskickningar). Enligt Finlands tolkning är dessa personer då trots det ur folkrättslig synvinkel fortsatt familjemedlemmar enligt diplomatkonventionen. EU-medborgares diplomatstatus kvarstår också när de förvärvsarbetar, men de är i enlighet med diplomatkonventionen inte befriade från civilrättslig och förvaltningsrättslig jurisdiktion i samband med arbetet. I sådana fall förutsätter följaktligen EU-medborgares förvärvsarbete inte några bilaterala avtalsarrangemang mellan Finland och EU-medlemsstaten i fråga.  

Likaledes vistas familjemedlemmar till personal vid tredjeländers beskickningar i Finland med tillfälligt uppehållstillstånd utfärdat av utrikesministeriet. Dessa personer behöver i regel uppehållstillstånd för arbetstagare utfärdat av Migrationsverket i enlighet med 3 § 1 mom. 6 punkten i utlänningslagen för att kunna ta emot arbete i Finland, om det inte gäller ett arbete som på det sätt som redogjorts ovan inte kräver uppehållstillstånd för arbetstagare.  

När det gäller stater med vilka Finland har ingått en överenskommelse om familjemedlemmar och makar inleds ansökningsförfarandet för uppehållstillstånd för arbetstagare med att den sändande staten genom notväxling underrättar utrikesministeriet om avsikten hos en familjemedlem eller make till en beskickningsmedlem att förvärvsarbeta i Finland. 

Utrikesministeriet utreder den sökandes status som familjemedlem och övriga villkor för att tillämpa överenskommelsen och meddelar genom notväxling den sändande staten eller den internationella organisationen i fråga att uppehållstillstånd för arbetstagare får sökas hos Migrationsverket. Den sökande ska bifoga utrikesministeriets svarsnot till sin ansökan om uppehållstillstånd som ska lämnas in till Migrationsverket.  

Efter att arbets- och näringsbyrån fattat ett positivt delbeslut beviljar Migrationsverket utlänningen uppehållstillstånd för arbetstagare, om inte något annat följer av 36 § i utlänningslagen. När det gäller överenskommelsestaterna fattar Migrationsverket beslut utan prövning av tillgången på arbetskraft, vilket gör ansökningsförfarandet smidigare. Den sökande får med stöd av Migrationsverkets positiva beslut ett uppehållstillståndskort med anteckning om grunden för rätten att förvärvsarbeta. 

Efter att ha fått underrättelse om att uppehållstillstånd har beviljats återkallar utrikesministeriet det uppehållstillstånd ministeriet har beviljat familjemedlemmen eller maken och utfärdar i enlighet med internationell praxis ett personkort utan anteckning om uppehållsrätt. 

Om det inte finns någon överenskommelse om familjemedlemmar och makar mellan Finland och det tredjeland som är sändande stat, bedöms familjemedlemmens eller makens förutsättningar att få Migrationsverkets uppehållstillstånd för arbetstagare utifrån bestämmelserna i utlänningslagen (däribland prövning av tillgången på arbetskraft). 

När en make eller familjemedlem har fått ett uppehållstillstånd för arbetstagare anses de i de fall som nämns ovan vistas i Finland ur utlänningslagens synvinkel som arbetstagare, men ur diplomatkonventionens synvinkel fortsättningsvis som en sådan familjemedlem som avses i överenskommelsen som enligt diplomatkonventionen har diplomatstatus. I Finland påverkas makars eller familjemedlemmars diplomatstatus inte av vilket sändande land det handlar om, eftersom diplomatstatus och därmed sammanhängande privilegier och immunitet alltid utgår från diplomatkonventionen. 

2.3  2.3 Europeiska unionen

Europeiska unionen har ingått överenskommelser om familjemedlemmar och makar som tillämpas på familjemedlemmar och makar till EU-tjänstemän som arbetar i tredjeländer. Hittills har det visat sig vara besvärligt att få till stånd ett gemensamt avtal för EU och medlemsstaterna, eftersom diplomatiska privilegier och immunitet hör till medlemsstaternas behörighet och praxis i medlemsstaterna inte är enhetlig när det gäller att hålla kvar dessa för förvärvsarbetande familjemedlemmar och makar. I en del EU-länder förlorar en familjemedlem som börjar förvärvsarbeta helt sin diplomatstatus och i andra endast vissa privilegier och viss immunitet i samband med förvärvsarbetet. 

2.4  2.4 Bedömning av nuläget

Det finns alltjämt ett behov av nya överenskommelser om familjemedlemmar och makar. I många länder är det i princip möjligt för makar till beskickningspersonal att förvärvsarbeta, men under förutsättning att man avstår från sin diplomatstatus och immunitet, om det inte ingås en överenskommelse. För makar till anställda vid utlandsbeskickningarna är det en utmaning att få förvärvsarbete och utrikesministeriet strävar aktivt efter att underlätta läget. Makens möjligheter till förvärvsarbete under en utlandsstationering upplevs som ett betydande incitament för tjänstemännens förutsättningar att flytta över till utlandsrepresentationen. Överenskommelser om familjemedlemmar och makar är ett effektivt sätt att underlätta makarnas möjligheter att få förvärvsarbete i stationeringslandet.   

Utrikesministeriet gjorde en bred beskickningsenkät 2007 och 2012–2013. Enkäterna syftade till att klargöra med vilka länder förhandlingar kunde inledas om överenskommelser om familjemedlemmar och makar. Enkäten syftade till att klarlägga vilken reglering och praxis som tillämpas på förvärvsarbete för familjemedlemmar och makar i stationeringslandet samt till att samla information om eventuella erfarenheter av att arbeta i det landet. I åtgärdsbegäran konstaterades det att förhandlingar om nya överenskommelser utgår från en behovsprövning, där det bl.a. beaktas vilka möjligheter finländare har att förvärvsarbeta i destinationslandet och vilka hinder för arbete det finns i den mottagande statens lagstiftning vid avsaknad av en överenskommelse.  

Överenskommelser ingick på basis av enkäten bl.a. Argentina, Australien, Belgien, Brasilien, Chile, Cypern, Danmark, Estland, Etiopien, Förenade konungariket, Förenta staterna, Grekland, Indien, Irland, Israel, Italien, Kanada, Kazakstan, Kosovo, Kroatien, Lettland, Litauen, Mexiko, Namibia, Nederländerna, Peru, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Serbien, Slovakien, Spanien, Sverige, Sydafrika, Tyskland, Tjeckien, Turkiet, Ukraina, Ungern, Vietnam, Zambia, Tanzania och Österrike. Utgående från enkätsvaren ingick de flesta av dessa stater överenskommelser om familjemedlemmar och makar i det stora hela utifrån den modell som motsvarar Europarådets modellavtal som Finland använder. Alla stater kom inte in med svar. Relevanta ur Finlands synvinkel var svaren från icke EU-medlemsstater eller EES-stater och svaren från dessa andra stater togs till vidare beredning.  

Ett kriterium i valet av fördragsparter var för det första att staten i fråga redan hade föreslagit för Finland att inleda förhandlingar. Det andra kriteriet var att ett statsfördrag i landet i fråga är en förutsättning för att en make eller familjemedlem ska få hålla kvar sin diplomatstatus under förvärvsarbetet i stationeringslandet. Det tredje kriteriet var att Finland har ett särskilt intresse av att få till stånd en överenskommelse med landet i fråga, särskilt beaktande att det annars är möjligt att förvärvsarbeta i landet och att makar eller familjemedlemmar är villiga och har förutsättningar för att förvärvsarbeta där. På den grunden utkristalliserades i det första skedet som förhandlingsparter de stater som uppfyllde alla tre kriterier: Etiopien, Turkiet, Serbien, Vietnam, Brasilien, Argentina och Peru. Dessutom kom man överens om att, ifall resurserna tillåter, förhandlingar kan inledas också med Tanzania, Israel, Ukraina, Indien och Sydkorea. Efter första och andra skedets förhandlingstrevare har det förts förhandlingar utifrån partnerländernas eller de finländska beskickningarnas initiativ. Sommaren 2018 har man börjat kartlägga behoven av nya avtal.   

Det är att märka att det ofta finns sådana hinder för makar att få arbete som har samband med omständigheter i stationeringslandets situation som inte kan avlägsnas genom överenskommelser om familjemedlemmar och makar. Vidare är det att märka att alla överenskommelser kvantitativt sett har främjat sysselsättningen endast hos några få arbetstagare. De gällande överenskommelserna har sedan 1990-talet tillämpats på ca 30 personer som förvärvsarbetar i Finland. Av dessa personer kommer två tredjedelar från Förenta staterna. Det finns inte sifferupplysningar att tillgå om antalet finländare som förvärvsarbetat med stöd av överenskommelserna, men det handlar om enstaka personer.   

3 Propositionens mål och de viktigaste förslagen

Syftet med överenskommelserna med Colombia och Peru om familjemedlemmar och makar är att möjliggöra förvärvsarbete för familjemedlemmar till personalen vid diplomatiska eller konsulära beskickningar samt representationer vid internationella organisationer i landet i fråga utan att de ska behöva avstå från sin diplomatstatus i de fall då detta enligt den mottagande statens praxis annars är en förutsättning för förvärvsarbete. På motsvarande sätt garanterar Finland förutsättningarna för förvärvsarbete i Finland för dessa länders makar och familjemedlemmar i motsvarande position.   

Propositionen syftar till att inhämta riksdagens godkännande av överenskommelserna. Propositionen innehåller också förslag till så kallade blankettlagar, genom vilka de bestämmelser i överenskommelserna som hör till området för lagstiftningen sätts i kraft.  

4 Propositionens konsekvenser

4.1  4.1 Ekonomiska konsekvenser

Propositionen har inga direkta ekonomiska konsekvenser. 

4.2  4.2 Konsekvenser för myndigheterna

Överenskommelserna avlägsnar på förhand hinder för förvärvsarbete för makar och familjemedlemmar till personalen vid diplomatiska och konsulära beskickningar eller representationer vid internationella organisationer i de mottagande stater som för förvärvsarbete förutsätter ett statsfördrag. Dessa överenskommelser har också tagits upp som utrikesministeriets avregleringsprojekt. Överenskommelserna underlättar också förvärvsarbetet för familjemedlemmar till personalen vid främmande staters beskickningar i Finland. I Finland uppskattas detta faktum minska rådgivnings- och utredningsarbetet för de myndigheter som är delaktiga i dessa ärenden (utrikesministeriet, arbets- och näringsbyråerna, Migrationsverket). Vad avser fördragsstaterna minskar frånvaron av prövning av tillgången på arbetskraft myndigheternas arbete och gör tillståndshandläggningen smidigare. Dessutom klargör överenskommelserna i eventuella tolkningssituationer den rättsliga immuniteten i samband med personens förvärvsarbete. Å andra sidan bedöms överenskommelserna underlätta behovet hos Finlands beskickningspersonal utomlands att i enskilda fall utreda förutsättningarna för förvärvsarbete. 

Överenskommelserna inverkar på sysselsättningen hos enstaka personer i Finland och/eller i fördragsstaterna. De gällande överenskommelserna har sedan 1990-talet tillämpats på ca 30 personer som förvärvsarbetar i Finland.  

4.3  4.3 Övriga samhälleliga konsekvenser

Överenskommelserna om familjemedlemmar och makar främjar för sin del förvärvsarbetet i stationeringslandet för makar och familjemedlemmar till personalen vid Finlands diplomatiska och konsulära beskickningar eller representationer vid internationella organisationer utomlands samt reciprokt förvärvsarbetet för familjemedlemmar till den utsända personalen vid fördragsstaternas beskickningar i Finland. Överenskommelserna inverkar positivt också på möjligheterna att få förvärvsarbete för familjemedlemmar till tjänstemän inom försvarsförvaltningen och andra förvaltningsområden som arbetar på beskickningarna. Överenskommelserna har betydelse för den enskilda personens rättsskydd, eftersom ett totalt avstående från diplomatstatus i syfte att göra det möjligt för makar till beskickningspersonal att få förvärvsarbete inte kan rekommenderas. Totalt avstående kan leda till att den mottagande statens åtgärder mot en make eller familjemedlem som har avstått från sin diplomatstatus kunde utnyttjas för att åsidosätta syftet och ändamålet med diplomatkonventionen eller konsulärkonventionen. I och med överenskommelsen avstår en förvärvsarbetande make inte från sin diplomatstatus, men har inte immunitet i civilrättsligt eller förvaltningsrättsligt hänseende i frågor som rör arbetet i fråga, vilket kan anses tjäna arbetsgivarens intresse samt samhällets helhetsintresse. Det är tänkt att den straffrättsliga immuniteten kan hävas med avseende på förvärvsarbetet efter prövning från fall till fall av utrikesministeriet. 

Överenskommelser om familjemedlemmar och makar främjar för sin del målen i jämställdhetslagen och diskrimineringslagen samt i ministeriets personalpolitiska målsättningar. När familjens situation överlag numera inverkar allt mera på rotationsbenägenheten är strävan att få fram en praxis som i högre grad stöder rotationsbenägenheten och jämställdheten mellan könen. Detta har uppmärksammats även i utrikesministeriets plan för jämställdhet och likabehandling i syfte att främja jämställdhet och likabehandling mellan könen. Meningen är att en uppdaterad version av planen ska bli klar i början av hösten 2018.  

5 Beredningen av propositionen

Utrikesministeriet bad 2007 de behöriga ministerierna om utlåtanden om ingåendet av nya överenskommelser om familjemedlemmar och makar. Arbetsministeriet och inrikesministeriet ansåg då i sina utlåtanden att det med hänvisning till bestämmelserna i utlänningslagen och den så kallade principen om ett enda tillstånd inte är möjligt att ingå överenskommelser om familjemedlemmar och makar. Principen om ett enda tillstånd grundade sig på förvaltningsutskottets betänkande om en ändring av utlänningslagen där utskottet konstaterade att det inte är möjligt att samma person samtidigt har flera uppehållstillstånd (RP 28/2003 rd - FvUB 4/2004 rd). Detta ansågs innebära att det inte är möjligt att samma person samtidigt har ett uppehållstillstånd för arbetstagare och ett uppehållstillstånd utfärdat av utrikesministeriet. Det ansågs dock att bestämmelserna i de överenskommelser om familjemedlemmar och makar som hade ingåtts innan utlänningslagen trädde i kraft också gäller oförändrade efter att ändringen i utlänningslagen har trätt i kraft. Detta stödde man på 1 § i utlänningslagen och dess motiveringar (RP 28/2003 rd) och denna tolkning bekräftades gemensamt också på ett möte 2007 mellan utrikesministeriet, inrikesministeriet samt arbets- och näringsministeriet.  

Utrikesministeriet bad i juli 2012 på nytt utlåtanden av inrikesministeriet, arbets- och näringsministeriet samt Migrationsverket om de anser att det är möjligt att ingå nya överenskommelser om familjemedlemmar och makar inom ramen för gällande lagstiftning. I den fortsatta beredningen utifrån utlåtandena kom man till en sådan lösning att Migrationsverket ska utfärda uppehållstillstånd för arbetstagare till familjemedlemmar till tjänstemän vid andra än EU-medlemsstaters beskickningar som förvärvsarbetar i Finland, medan deras av utrikesministeriet utfärdade tillfälliga uppehållstillstånd återkallas. Detta ska också gälla när en överenskommelse om familjemedlemmar och makar mellan Finland och den sändande staten tillämpas. Med denna praxis uppstår det inte någon situation som står i strid med principen om ett enda tillstånd och denna praxis är då också i överensstämmelse både med utlänningslagen och med bestämmelserna i de Finland förpliktande diplomat- och konsulärkonventionerna. Det ansågs alltså vara möjligt att tolka utlänningslagen så att det är i överensstämmelse med bestämmelserna i lagen att ingå också nya överenskommelser om familjemedlemmar och makar utan att lagen behöver ändras. 

Parallellt med den nationella beredningen ordnade utrikesministeriet en omfattande beskickningsenkät för att utreda behovet av och förutsättningarna för överenskommelser om familjemedlemmar och makar. Beskickningsenkäten redogörs ovan i avsnitt 2.4 Bedömning av nuläget.  

Förhandlingarna om överenskommelser om familjemedlemmar och makar fördes utgående från Finlands modellavtal som grundar sig på Europarådets modellavtal (Rekommendation R(87)2 som antogs av Europarådets ministerkommitté den 12 februari 1987). Förhandlingarna fördes huvudsakligen genom beskickningarnas förmedling så att utrikesministeriet gav rättsligt bistånd till förhandlingarna. 

Under åren 2014–2015 undertecknades det fem överenskommelser: Argentina, Brasilien, Israel, Serbien och Vietnam. Både modellavtalet och de framförhandlade överenskommelserna sändes på remiss till inrikesministeriet, arbets- och näringsministeriet och Migrationsverket. Utifrån remissyttrandena preciserades definitionen av familjemedlem i överenskommelserna. 

År 2016 ingicks det två nya överenskommelser: Sydafrika (den 21 juni 2016) och Indien (den 1 augusti 2016). Också beträffande överenskommelserna med Sydafrika och Indien ombads i beredningsskedet kommentarer från arbets- och näringsministeriet, inrikesministeriet och Migrationsverket och de framförda synpunkterna beaktades i beredningen av överenskommelserna. 

Avtalsförhandlingarna med Colombia inleddes sommaren 2016 och med Peru hösten 2015. Överenskommelsen med Colombia undertecknades den 24 oktober 2017 och överenskommelsen med Peru den 17 maj 2018. Också om dessa överenskommelser ombads i beredningsskedet kommentarer från arbets- och näringsministeriet, inrikesministeriet och Migrationsverket och de framförda synpunkterna har beaktats i beredningen.  

Regeringspropositionen sändes på remiss till arbets- och näringsministeriet, inrikesministeriet, justitieministeriet, undervisnings- och kulturministeriet och Migrationsverket. Inom utsatt tid lämnade arbets- och näringsministeriet, inrikesministeriet och Migrationsverket in yttranden, och ingen motsatte sig att överenskommelserna godkänns. 

Inrikesministeriet bad i sitt yttrande att de nyligen antagna ändringarna i utlänningslagens bestämmelser om uppehållstillstånd för förvärvsarbete ska beaktas. Övriga bestämmelser om uppehållstillstånd redogörs i den allmänna motiveringen i avsnitt 2.2.  

Migrationsverket konstaterade i sitt yttrande att det numera finns bestämmelser om uppehållstillstånd för förvärvsarbete inte endast i utlänningslagen utan också i flera andra speciallagar.  

Regeringspropositionens motiveringar har preciserats utgående från inrikesministeriets och Migrationsverkets yttranden. 

DETALJMOTIVERING

1 Överenskommelsernas innehåll och förhållande till lagstiftningen i Finland

Det centrala innehållet i överenskommelserna beskrivs nedan temavis. Båda överenskommelserna är resultatet av bilaterala förhandlingar och därför skiljer sig temaindelningen i artiklar och artikelnumreringen åt en aning. För varje temaområde anges vilken artikel området hänför sig till i överenskommelserna. 

Ingress, tillstånd för förvärvsarbete och reciprocitet i beviljande av tillstånd. I ingressen eller i en särskild artikel om detta uttrycker parterna i överenskommelserna sin önskan att tillåta fritt utövande av förvärvsarbete för familjemedlemmar till medlemmar av diplomatiska eller konsulära beskickningar samt i vissa fall för familjemedlemmar till medlemmar av representationer vid internationella organisationer i tjänsteuppdrag inom deras territorier. Tillstånd för förvärvsarbete beviljas på reciprocitetsbasis. 

Bestämmelser om tillstånd för förvärvsarbete och tillståndens reciprocitet finns i artikel 1 i överenskommelsen mellan Finland och Colombia och i överenskommelsen mellan Finland och Peru.  

Definitioner. I artikeln definieras överenskommelsens centrala termer. Centrala begrepp för tillämpningen av överenskommelser om familjemedlemmar och makar är ”anställd”, ”familjemedlem” och ”förvärvsarbete”. I de aktuella överenskommelserna definieras begreppet ”anställd” inte direkt, i stället används uttrycket medlem av en beskickning eller medlem av personalen. Genom dessa termer beskrivs den krets av utsända anställda, vilkas familjemedlemmar överenskommelsen i fråga är tillämplig på.  

I Finland framgår definitionen av familjemedlem av 37 § i utlänningslagen (380/2006), enligt vilken som familjemedlem betraktas maken till en i Finland bosatt person samt ett ogift barn under 18 år vars vårdnadshavare den i Finland bosatta personen eller dennes make är. Familjemedlem är också en person av samma kön, om partnerskapet har registrerats nationellt. Med makar jämställs personer, oavsett kön, som fortlöpande lever i gemensamt hushåll under äktenskapsliknande förhållanden. En förutsättning för jämställandet är att de har bott tillsammans i minst två år. Boendetid förutsätts inte, om de berörda personerna gemensamt har vårdnaden om ett barn eller om det finns andra vägande skäl. Vägande skäl har i praktiken varit ett officiellt meddelande från representationen om familjebandet. Med ett barn jämställs också ett ogift barn under 18 år som barnets vårdnadshavare har den faktiska vårdnaden om, och som är i behov av faktisk omvårdnad den dag då ansökan om uppehållstillstånd avgörs, men för vilket det inte kan fås någon officiell utredning om vårdnadsförhållandet (fosterbarn). 

I artikel 2 i överenskommelsen mellan Finland och Colombia avser definitionen av ”familjemedlem” make, eller på lämpligt sätt erkänd stadigvarande partner till en medlem av en diplomatisk eller konsulär beskickning eller en representation vid en internationell mellanstatlig organisation som den sändande staten på lämpligt sätt har erkänt som sådan i enlighet med sin nationella lagstiftning och anmält som sådan till den mottagande staten. Vidare avser definitionen av ”familjemedlem” barn under 18 år i beroendeställning som inte ingått äktenskap eller en stadigvarande medlem i hushållet till en medlem av en diplomatisk eller konsulär beskickning eller en representation vid en internationell mellanstatlig organisation som den diplomatiska eller konsulära beskickningen eller representationen vid den internationella mellanstatliga organisationen i fråga anmält till den mottagande staten och som den staten godkänt.  

I artikel 2 i överenskommelsen mellan Finland och Peru avser ”familjemedlem” en person som stadigvarande delar bostad eller boning med en sådan medlem av den sändande statens diplomatiska, konsulära, administrativa eller tekniska personal som har förordnats att tjänstgöra i ett offentligt uppdrag i den mottagande staten som medlem av en diplomatisk eller konsulär beskickning och som är familjemedlem till denna medlem av personalen vilken status som sådan har meddelats av den sändande staten och erkänts av den mottagande staten i enlighet med dess nationella lagstiftning. 

När det gäller familjemedlemmar till diplomatisk personal i Finland utgår tolkningen från 37 § i utlänningslagen. Eftersom familjemedlemsbegreppet är definierat i 37 § i utlänningslagen, hör definitionen av familjemedlem till området för lagstiftningen. 

Administrativa arrangemang i samband med förvärvsarbetet. Förvärvsarbete med stöd av en överenskommelse om familjemedlemmar och makar förutsätter en anmälan till protokollavdelningen hos den mottagande statens utrikesministerium från den sändande statens diplomatiska eller konsulära beskickning eller representation vid en internationell organisation. 

Den sändande staten eller den internationella organisationens representation i Finland underrättar genom notväxling utrikesministeriet om avsikten hos en familjemedlem eller make till en beskickningsmedlem att förvärvsarbeta i Finland. Utrikesministeriet utreder den sökandes status som familjemedlem och övriga villkor för att tillämpa överenskommelsen och meddelar genom notväxling den sändande staten eller den internationella organisationen i fråga att uppehållstillstånd för arbetstagare får sökas hos Migrationsverket. Den sökande ska bifoga utrikesministeriets svarsnot till sin ansökan om uppehållstillstånd som ska lämnas in till Migrationsverket. 

Familjemedlemmen eller maken söker uppehållstillstånd för arbetstagare från Migrationsverket i normal ordning (inkl. delbeslut från arbets- och näringsbyrån), men ansökningsförfarandet omfattar inte prövning av tillgången på arbetskraft. Efter att arbets- och näringsbyrån fattat ett positivt delbeslut beviljar Migrationsverket utlänningen uppehållstillstånd för arbetstagare, om inte något annat följer av 36 § i utlänningslagen. Vid ett positivt beslut får sökanden ett uppehållstillståndskort som bevis på giltigt uppehållstillstånd. Av uppehållstillståndskortet framgår också rätten att arbeta. 

Ett uppehållstillstånd utfärdat av utrikesministeriet med stöd av 69 § i utlänningslagen återkallas när en familjemedlem eller make börjar förvärvsarbeta och personen i fråga ges ett nytt personkort där uppehållsrätten inte nämns. Praxis följer principen om ett enda tillstånd vilket ska förhindra eventuella oklarheter som följer av två samtidigt giltiga uppehållstillstånd. 

Finländsk praxis för uppehålls- och arbetstillstånd redogörs i avsnitt 2.2 Nuläget. 

Tillståndet att förvärvsarbeta upphör i regel när tillståndshavaren inte längre har status som familjemedlem, när anställningen eller uppdraget som tillståndet gällde upphör, när den utsända anställdas tjänsteuppdrag i den mottagande staten upphör eller när endera av parterna i överenskommelsen om familjemedlemmar och makar säger upp överenskommelsen. En familjemedlems diplomatiska status i Finland upphör dock alltid när den utsända anställdas tjänsteuppdrag upphör och den anställda lämnar landet. 

Förvärvsarbete enligt en överenskommelse om familjemedlemmar och makar berättigar inte en familjemedlem att fortsätta sin vistelse i den mottagande staten eller att fortsätta förvärvsarbetet i fråga eller påbörja annat förvärvsarbete i den mottagande staten efter att tillståndet för förvärvsarbete har upphört att gälla. Tillfällig vistelse i egenskap av familjemedlem till en diplomat beaktas inte heller som sådan vistelse som enligt 56 § i utlänningslagen krävs för beviljande av permanent uppehållstillstånd, i det fallet att familjemedlemmen senare söker permanent uppehållstillstånd. 

Bestämmelser om administrativa arrangemang som gäller förvärvsarbete ingår i artikel 3 stycke 4 och i artikel 4 i överenskommelsen mellan Finland och Colombia och i artikel 3 stycke 3 och i artikel 4 i överenskommelsen mellan Finland och Peru. Bestämmelser om tillstånd för förvärvsarbete och förfarandet i samband med det finns i 5 kap. i utlänningslagen. Bestämmelserna hör till området för lagstiftningen. 

Erkännande av examina, uppdrag som kräver specialkompetens och uppdrag med restriktioner som hänför sig till den nationella säkerheten. En överenskommelse om familjemedlemmar och makar innebär inte ett automatiskt reciprokt erkännande av examina, betyg eller studier mellan parterna. Ett sådant erkännande förutsätter att gällande förfaranden samt relevanta bestämmelser i lag och förvaltning i den mottagande staten följs. Bestämmelsen syftar till att säkerställa att enhetliga yrkeskvalifikationer följs nationellt för uppgifter som kräver specialkompetens. 

Tillstånd för en familjemedlem att förvärvsarbeta med stöd av en överenskommelse innebär inte heller befrielse från normalt tillämpliga krav i ett anställningsförhållande på personliga egenskaper, yrkeskompetens eller annat, från förfaranden eller avgifter. I princip ställs det inga restriktioner på förvärvsarbetets karaktär eller art i överenskommelserna.  

I artikel 3 stycke 2 i överenskommelsen med Colombia reserveras den mottagande staten rätt att avslå en ansökan om tillstånd för sådant förvärvsarbete som av säkerhetsskäl endast får utföras av en medborgare i den mottagande staten. Också i överenskommelsen mellan Finland och Peru reserveras den mottagande staten i artikel 3.1 rätt att förvägra eller tillfälligt återkalla arbetstillstånd i sådana fall där av säkerhetsskäl endast medborgare i den mottagande staten kan anställas. Även utan en uttrycklig bestämmelse av detta slag bör det anses att den mottagande staten inte är skyldig att bevilja tillstånd för förvärvsarbete med stöd av en överenskommelse om familjemedlemmar och makar när det gäller uppgifter till vilka det enligt den nationella lagstiftningen endast kan utses medborgare i den mottagande staten.  

Bestämmelser om erkännande av examina och restriktioner som gäller specialkompetens ingår i artikel 3 stycke 2 och 3 i överenskommelsen mellan Finland och Colombia och i artikel 3.1 i överenskommelsen mellan Finland och Peru. För erkännande av examina ansvarar i Finland Utbildningsstyrelsen som är nationell kontaktpunkt inom den generella ordningen för erkännande av examina inom EU. Utbildningsstyrelsen ger information om ordningen för erkännande av examina och om förfarandena i sammanhanget. Bestämmelser om erkännande av examina finns till exempel i lagen om den tjänstebehörighet som högskolestudier utomlands medför (1385/2015) och i lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer (1384/2015). I 7 § i statstjänstemannalagen (948/2017) räknas de tjänster upp till vilka endast finska medborgare kan utses och som alltså bildar stommen för uppdrag till vilka arbetstillstånd inte beviljas med stöd av bestämmelserna i överenskommelserna om restriktioner i uppgifter på grund av den nationella säkerheten. Sådana tjänster är bland annat tjänster i ministerierna som kanslichef, statssekreterare och avdelningschef, tjänster inom utrikesförvaltningen, domartjänster, tjänster som chef för ett ämbetsverk, polismanstjänster, tjänster vid försvarsministeriet, försvarsmakten och gränsbevakningsväsendet samt tjänster vid skyddspolisen. Utöver förteckningen över tjänster i statstjänstemannalagen bör det beaktas att även uppgifter inom den privata sektorn kan omfattas av de restriktiva bestämmelserna i överenskommelserna när de innefattar skötsel av uppgifter som påverkar den nationella säkerheten. Bestämmelserna hör till området för lagstiftningen.  

Civilrättslig och förvaltningsrättslig immunitet. Med stöd av bestämmelsen i överenskommelsen har en familjemedlem, som har immunitet med stöd av diplomatkonventionen, konsulärkonventionen eller något annat tillämpligt internationellt instrument, och som förvärvsarbetar i enlighet med en överenskommelse om familjemedlemmar och makar inte immunitet i civilrättsligt eller förvaltningsrättsligt hänseende eller beträffande verkställigheten av domar när det gäller gärningar eller försummelser i samband med förvärvsarbetet i fråga som faller inom den mottagande statens civilrättsliga eller förvaltningsrättsliga jurisdiktion. 

Bestämmelsen innebär inte att man avstår från civilrättslig och förvaltningsrättslig immunitet till andra delar än vad som gäller gärningar och försummelser i samband med förvärvsarbetet. 

De avtalsbestämmelser som gäller civil- och förvaltningsrättslig immunitet finns i artikel 5 i överenskommelsen mellan Finland och Colombia och i överenskommelsen mellan Finland och Peru. I Finland regleras rättskipning samt genomsökning, beslag och kvarstad och andra slag av tvångsåtgärder i lag. Rättslig immunitet innebär befrielse från domsrätt. Befrielsen från tvångsåtgärder med avseende på egendom gäller olika slag av administrativa och processuella tvångsmedel och säkringsåtgärder. Överenskommelsernas bestämmelser om civilrättslig och förvaltningsrättslig immunitet hör till området för lagstiftningen. 

Straffrättslig immunitet Hävning av straffrättslig immunitet som utgår från diplomatkonventionen, konsulärkonventionen eller något annat tillämpligt internationellt instrument följer inte direkt av bestämmelserna i överenskommelserna om familjemedlemmar och makar utan kräver en uttrycklig åtgärd från den sändande staten. 

När det gäller en familjemedlem som har straffrättslig immunitet med stöd av något av de fördrag som nämns ovan och som åtalas för ett brott begånget i samband med förvärvsarbetet ska den mottagande staten framföra en officiell skriftlig begäran till den sändande staten att häva denna familjemedlems straffrättsliga immunitet och den sändande staten ska då allvarligt överväga att bifalla begäran. 

Den sändande statens bifall till att häva den straffrättsliga immuniteten innefattar inte ett bifall som hänför sig till verkställigheten av en eventuell dom. Verkställigheten av en dom förutsätter en separat begäran att häva immuniteten beträffande domens verkställighet, och den sändande statens bifall till denna begäran. 

Avtalsbestämmelser som gäller straffrättslig immunitet finns i artikel 6 i överenskommelsen mellan Finland och Colombia och i överenskommelsen mellan Finland och Peru. Den straffrättsliga jurisdiktionen i Finland regleras i strafflagen (39/1889) och i straffprocesslagstiftningen. Bestämmelserna hör följaktligen till området för lagstiftningen. 

System för beskattning och social trygghet. På förvärvsarbete som utförs med stöd av överenskommelserna om familjemedlemmar och makar tillämpas lagstiftningen om beskattning och social trygghet i den stat där arbetet utförs. 

De avtalsbestämmelser som gäller system för beskattning och social trygghet finns i artikel 7 i överenskommelsen mellan Finland och Colombia och i överenskommelsen mellan Finland och Peru. Grunderna för skattskyldigheten bestäms enligt 81 § i grundlagen (731/1999) genom lag, när det gäller förvärvsinkomster särskilt i inkomstskattelagen (1535/1992). Bestämmelserna om social trygghet är likaså på lagnivå eftersom de gäller individens rättigheter och skyldigheter (80 § i grundlagen). 

Tvistlösning. Till den del det har avtalats om tvistlösning ska tvister rörande tolkningen eller tillämpningen av överenskommelserna lösas via diplomatiska kanaler genom ömsesidigt samråd. Bestämmelser om tvistlösning ingår i artikel 8 i överenskommelsen mellan Finland och Colombia och i artikel 9 i överenskommelsen mellan Finland och Peru.  

Ändring av överenskommelsen. Överenskommelserna kan ändras på gemensam skriftlig överenskommelse mellan parterna. På ikraftträdandet av ändringar tillämpas samma förfaranden som på ikraftträdandet av själva överenskommelsen. Bestämmelserna om ändring av överenskommelsen ingår i artikel 9 i överenskommelsen mellan Finland och Colombia och i artikel 8 i överenskommelsen mellan Finland och Peru.  

Ikraftträdande. Förutsättningen för att överenskommelserna ska träda ikraft är att bägge fördragsparter behandlar överenskommelsen i enlighet med sina nationella förfaranden. 

Ikraftträdandebestämmelserna ingår i artikel 10 i överenskommelsen mellan Finland i överenskommelsen mellan Finland och Colombia och i överenskommelsen mellan Finland och Peru. 

2 Lagförslag

1 § Lagförslagens 1 § innehåller en bestämmelse med vilken de bestämmelser i överenskommelserna som hör till området för lagstiftningen sätts i kraft. I detaljmotiveringen redogörs det närmare för de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen. 

2 §. Det föreslås att bestämmelserna om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelserna som inte hör till området för lagstiftningen utfärdas genom förordning av statsrådet. 

3 § Bestämmelser om ikraftträdandet av lagarna utfärdas enligt förslaget genom förordning av statsrådet. Bägge lagar avses träda i kraft samtidigt som överenskommelsen träder i kraft. 

3 Ikraftträdande

Överenskommelsen mellan Finland och Colombia och överenskommelsen mellan Finland och Peru träder i kraft den första dagen den andra månaden efter att den senare underrättelsen om slutförande av de interna förfaranden som ikraftträdandet av respektive överenskommelse förutsätter har tagits emot. 

Finland har mottagit underrättelse från Colombia den 11 december 2017 och Peru den 24 oktober 2018 om att de nationella förfaranden som krävs för att överenskommelsen ska träda i kraft har slutförts. 

Bägge överenskommelsers ikraftträdandelag avses träda i kraft samtidigt som överenskommelsen i fråga träder i kraft. 

Överenskommelserna innehåller inga bestämmelser som hör till området för Ålands lagstiftningsbehörighet, och godkännande av Ålands lagting för överenskommelsernas ikraftträdandelagar behöver således inte inhämtas. 

4 Behovet av riksdagens samtycke samt behandlingsordning

I 94 § 1 mom. i grundlagen sägs att riksdagens godkännande krävs för fördrag och andra internationella förpliktelser som innehåller sådana bestämmelser som hör till området för lagstiftningen eller annars har avsevärd betydelse, eller som enligt grundlagen av någon annan anledning kräver riksdagens godkännande. Enligt grundlagsutskottets tolkningspraxis avser riksdagens godkännandebehörighet alla de bestämmelser i internationella förpliktelser som i materiellt hänseende hör till området för lagstiftningen. En bestämmelse ska anses höra till området för lagstiftningen, om 1) den gäller utövande eller begränsning av någon grundläggande fri- eller rättighet som är skyddad i grundlagen, 2) den i övrigt gäller grunderna för individens rättigheter och skyldigheter, 3) den sak som bestämmelsen gäller enligt grundlagen ska föreskrivas i lag, 4) det finns lagbestämmelser om den sak som bestämmelsen gäller, eller om 5) det enligt rådande uppfattning i Finland ska lagstiftas om saken. Frågan påverkas inte av om en bestämmelse strider mot eller överensstämmer med en lagbestämmelse i Finland (GrUU 11/2000 rd, GrUU 12/2000 rd och 45/2000 rd). 

De bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelserna om familjemedlemmar och makar som föreläggs riksdagen för godkännande gäller administrativa arrangemang i samband med förvärvsarbete, civil- och förvaltningsrättslig samt straffrättslig immunitet och hävande av sådan, system för beskattning och social trygghet, erkännande av examina samt restriktioner i beviljandet av arbetstillstånd med hänvisning till den nationella säkerheten. Även artiklarna i överenskommelserna med de centrala definitionerna bör anses höra till området för lagstiftningen till den del begreppen som definieras i överenskommelserna rör sådant som hör till området för lagstiftningen. I det fallet påverkar definitionerna indirekt innehållet i och tillämpningen av de materiella bestämmelser som hör till området för lagstiftningen och hör därför också själva till området för lagstiftningen (GrUU 6/2001 rd och GrUU 24/2001 rd). Definitioner som hör till området för lagstiftningen bör med stöd av vad som anförts ovan ses definitionen av familjemedlem. 

Med stöd av vad som anförts ovan och i enlighet med 94 § i grundlagen föreslås att 

riksdagen godkänner den i Bogotá den 24 oktober 2017 ingångna överenskommelsen mellan Republiken Finlands regering och Republiken Colombias regering om förvärvsarbete för familjemedlemmar till medlemmar av diplomatiska eller konsulära beskickningar eller representationer vid internationella mellanstatliga organisationer, samt  
den i Lima den 17 maj 2018 ingångna överenskommelsen mellan Republiken Finlands regering och Republiken Perus regering om förvärvsarbete för familjemedlemmar till diplomatisk, konsulär, administrativ eller teknisk personal i diplomatiska eller konsulära beskickningar. 
Kläm 

Eftersom överenskommelserna innehåller bestämmelser som hör till området för lagstiftningen föreläggs riksdagen samtidigt följande lagförslag: 

Lagförslag

1. Lag om överenskommelsen med Colombia om förvärvsarbete för familjemedlemmar till medlemmar av diplomatiska eller konsulära beskickningar eller representationer vid internationella mellanstatliga organisationer  

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 § 
De bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den i Bogotá den 24 oktober 2017 mellan Republiken Finlands regering och Republiken Colombias regering ingångna överenskommelsen om förvärvsarbete för familjemedlemmar till medlemmar av diplomatiska eller konsulära beskickningar eller representationer vid internationella mellanstatliga organisationer ska gälla som lag, sådana Finland har förbundit sig till dem. 
2 § 
Bestämmelser om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som inte hör till området för lagstiftningen utfärdas genom förordning av statsrådet. 
3 § 
Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas genom förordning av statsrådet. 
 Slut på lagförslaget 

2. Lag om överenskommelsen med Peru om förvärvsarbete för förvärvsarbete för familjemedlemmar till diplomatisk, konsulär, administrativ eller teknisk personal i diplomatiska eller konsulära beskickningar  

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 § 
De bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den i Lima den 17 maj 2018 mellan Republiken Finland och Republiken Peru ingångna överenskommelsen om förvärvsarbete för familjemedlemmar till diplomatisk, konsulär, administrativ eller teknisk personal i diplomatiska eller konsulära beskickningar ska gälla som lag, sådana Finland har förbundit sig till dem. 
2 § 
Bestämmelser om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som inte hör till området för lagstiftningen utfärdas genom förordning av statsrådet. 
3 § 
Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas genom förordning av statsrådet. 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors den 15 november 2018 
Statsminister JuhaSipilä
UtrikesministerTimoSoini
Fördragstext

ÖVERENSKOMMELSE MELLAN REPUBLIKEN FINLANDS REGERING OCH REPUBLIKEN COLOMBIAS REGERING OM FÖRVÄRVSARBETE FÖR FAMILJEMEDLEMMAR TILL MEDLEMMAR AV DIPLOMATISKA ELLER KONSULÄRA BESKICKNINGAR ELLER REPRESENTATIONER VID INTERNATIONELLA MELLANSTATLIGA ORGANISATIONER 

AGREEMENT BETWEEN GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF FINLAND AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF COLOMBIA ON GAINFUL OCCUPATION OF DEPENDENTS OF MEMBERS OF DIPLOMATIC MISSIONS, CONSULAR POSTS OR MISSIONS TO AN INTERNATIONAL GOVERNMENTAL ORGANIZATION 

 

 

Republiken Finlands regering och Republiken Colombias regering, (nedan kallade "parterna"), 

The Government of the Republic of Finland and the Government of the Republic of Colombia (hereinafter referred to as the “Parties”), 

som inser att familjemedlemmar, särskilt makar eller stadigvarande partner i hushållet till medlemmar av diplomatiska eller konsulära beskickningar eller representationer vid internationella mellanstatliga organisationer, kan vilja förvärvsarbeta i den stat där medlemmen av en diplomatisk eller konsulär beskickning eller en internationell mellanstatlig organisation förordnats att tjänstgöra, 

Realizing that the family members, in particular spouses and permanent companions/partners, of members of a diplomatic mission or consular post or mission to an international governmental organization who form part of the household of the latter may wish to work in the State where the member of a diplomatic mission or consular post or mission to an international governmental organization is assigned duty, 

som önskar underlätta sådana familjemedlemmars förvärvsarbete i den mottagande staten, 

Desirous of facilitating the engagement of such family members in Gainful Occupation in the receiving State, 

 

 

har kommit överens om följande: 

Have reached the following Agreement: 

 

 

Artikel 1 

Article 1 

Syfte 

Purpose 

Republiken Finlands regering och Republiken Colombias regering kommer ömsesidigt överens om att familjemedlemmar till medlemmar av den sändande statens diplomatiska eller konsulära beskickningar eller representationer vid internationella mellanstatliga organisationer som förordnats att tjänstgöra i ett offentligt uppdrag i den mottagande staten som medlemmar av en diplomatisk eller konsulär beskickning eller en representation vid en internationell mellanstatlig organisation får förvärvsarbeta i den mottagande staten i enlighet med bestämmelserna i denna överenskommelse. 

The Government of the Republic of Finland and the Government of the Republic of Colombia agree, on the basis of reciprocity, that Dependents of Members of a Diplomatic Mission or Consular Post or Mission to an International Governmental Organization of the sending State assigned to official duty in the receiving State as members of a diplomatic mission or consular post or as members of a mission to an international organization are permitted to engage in Gainful Occupation in the receiving State in accordance with the terms of this Agreement. 

 

 

Artikel 2 

Article 2 

Definitioner 

Definitions 

I denna överenskommelse avses med: 

For the purpose of this Agreement: 

 

 

1. ”medlem av en diplomatisk eller konsulär beskickning eller en representation vid en mellanstatlig internationell organisation” en person från den sändande staten som inte är medborgare eller varaktigt bosatt i den mottagande staten och som förordnats att tjänstgöra i ett offentligt uppdrag i en diplomatisk eller konsulär beskickning eller en representation vid en internationell mellanstatlig organisation i den mottagande staten i enlighet med Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser av den 18 april 1961 eller med Wienkonventionen om konsulära förbindelser av den 24 april 1963. 

1. “Member of a Diplomatic Mission or Consular Post or Mission to an International Governmental Organization” means a person from the sending State who is not a national of or a permanent resident in the receiving State and is assigned to official duty as a member of a diplomatic mission or a consular post or as member of a mission to an international organization in the receiving State, in accordance with the Vienna Convention on Diplomatic Relations of 18 April 1961 or the Vienna Convention on Consular Relations of 24 April 1963. 

 

 

2. ”familjemedlem” 

2. “Dependent” means: 

 

 

a. make, eller på lämpligt sätt erkänd stadigvarande partner till en medlem av en diplomatisk eller konsulär beskickning eller en representation vid en internationell mellanstatlig organisation som den sändande staten på lämpligt sätt har erkänt som sådan i enlighet med sin nationella lagstiftning och anmält som sådan till den mottagande staten 

a. The spouse or the duly recognized permanent companion/partner of a Member of a Diplomatic Mission or Consular Post or Mission to an International Governmental Organization, duly recognized as such by the sending State in accordance with its internal legislation and so notified to the receiving State; 

b. barn under 18 år i beroendeställning som inte ingått äktenskap, eller 

b. Unmarried dependent child under 18 years of age; or 

c. en stadigvarande medlem i hushållet till en medlem av en diplomatisk eller konsulär beskickning eller en representation vid en internationell mellanstatlig organisation som den diplomatiska eller konsulära beskickningen eller representationen vid den internationella mellanstatliga organisationen i fråga anmält till den mottagande staten och som den staten godkänt, 

c. Any permanent member of the household of a Member of a Diplomatic Mission or Consular Post or Mission to an International Organization to be notified to the receiving State by the diplomatic mission,consular post or mission to an international organization and approved by such State, 

 

 

3. ”förvärvsarbete” en familjemedlems: 

3.“Gainful Occupation” means the carrying out by a Dependent of: 

a. anställning enligt privaträttsligt arbetsavtal, 

a. Work under a private contract of service; 

b. självständiga yrkesutövning, 

b. The independent practice of a profession; 

c. självständiga utövande av privat företagsverksamhet, eller 

c. The independent operation of a private enterprise; or 

d. anställning mot vederlag eller förvärvsverksamhet. 

d. Any remunerated employment or profitable activity. 

 

 

Artikel 3 

Article 3 

Villkor 

Conditions 

Denna överenskommelse ska endast tillämpas på familjemedlemmar i hushållet till en medlem av en diplomatisk eller konsulär beskickning eller en representation vid en internationell mellanstatlig organisation. Den sändande staten ska till den mottagande staten anmäla alla familjemedlemmar till en medlem av en diplomatisk eller konsulär beskickning eller en representation vid en internationell mellanstatlig organisation. Den mottagande staten har rätt att kräva kompletterande handlingar vid behov. 

This Agreement shall apply only to the Dependents forming part of the household of the Member of a Diplomatic Mission or Consular Post or Mission to an International Governmental Organization. The sending State shall notify the receiving State of all Dependents of the Member of a Diplomatic Mission or Consular Post or Mission to an International Governmental Organization. The receiving State is entitled to require any additional documentation when necessary. 

Inga restriktioner ställs på förvärvsarbetets natur. Emellertid ska en familjemedlem som söker anställning inom ett yrke med särskilda behörighetsvillkor uppfylla den mottagande statens krav på utövande av yrket i fråga. Dessutom kan arbetstillstånd förvägras i fråga om ett arbete som av orsaker som hänför sig till den nationella säkerheten får utföras endast av medborgare i den mottagande staten. 

There shall be no restrictions regarding the type of employment that may be undertaken. However, a Dependent seeking employment in a profession that requires particular qualifications must meet the requirements for performing such work in the receiving State. Moreover, a work permit may be denied for work that can only be carried out by citizens of the receiving State for reasons of national security. 

Denna överenskommelse innebär inte ett erkännande mellan staterna av varandras yrkesbeteckningar, examina eller studier. 

This Agreement does not imply any recognition by the two States of each other’s professional titles, degrees, or courses of study. 

Tillståndet för förvärvsarbete i den mottagande staten upphör att gälla den dag då medlemmen av en diplomatisk eller konsulär beskickning eller en representation vid en internationell mellanstatlig organisation har fullgjort sin tjänstgöring. Förvärvsarbete enligt bestämmelserna i denna överenskommelse ger en familjemedlem vare sig tillstånd eller rätt att bo kvar i Republiken Finland, respektive i Republiken Colombia, eller rätt att fortsätta med sitt förvärvsarbete eller påbörja något annat förvärvsarbete efter att arbetstillståndet har gått ut. 

The permit to undertake Gainful Occupation in the receiving State shall expire on the date when the Member of a Diplomatic Mission or Consular Post or Mission to an International Organization completes his or her assignment. Work carried out in accordance with the provisions of this Agreement shall not give the Dependent the authority or the right to remain resident in the Republic of Colombia or the Republic of Finland, and neither is he or she entitled to continue in this work or undertake work once the work permit has expired. 

 

 

Artikel 4 

Article 4 

Förfaranden 

Procedures 

En begäran om att styrka att den som ansöker om arbetstillstånd är familjemedlem till diplomatisk, konsulär eller administrativ eller teknisk personal som avses i denna överenskommelse ska genom verbalnot av den sändande statens berörda beskickning lämnas till den mottagande statens protokollavdelning vid utrikesministeriet. Begäran ska ange förhållandet mellan den sökande och den utsända medlemmen av en diplomatisk eller konsulär beskickning eller en representation vid en internationell mellanstatlig organisation, vars familjemedlem den sökande är, och detaljerade uppgifter om det förvärvsarbete den sökande önskar göra. Protokollavdelningen ska snarast möjligt lämna svar på en begäran om fastställande av familjemedlemmens status. 

A request for confirmation that the person applying for a work permit is a Dependent of diplomatic, consular, administrative or technical personnel in accordance with this Agreement shall be made by a verbal note from the relevant mission of the sending State to the Protocol Department in the Foreign Ministry of the receiving State. The request must specify the relationship between the applicant and the posted Member of a Diplomatic Mission or Consular Post or Mission to an International Governmental Organization of whom he or she is Dependent, and give details of the Gainful Occupation he or she wishes to undertake. The Protocol Department shall respond to the request for confirmation of the Dependent’s status as soon as possible. 

 

 

Ansökan om arbetstillstånd ska lämnas in till den mottagande statens behöriga myndighet i enlighet med den mottagande statens lagstiftning och om villkoren för beviljande av arbetstillstånd uppfylls, ska tillstånd beviljas. 

An application for a work permit must be submitted to the competent authorities in the receiving State as set out in the receiving State’s national legislation, and if the conditions for issuing a work permit are met, a permit shall be issued. 

 

 

Artikel 5 

Article 5 

Civilrättslig och förvaltningsrättslig immunitet 

Immunity from Civil and Administrative Juridiction 

En familjemedlem som förvärvsarbetar med stöd av denna överenskommelse och som i enlighet med Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser av den 18 april 1961 eller något annat tillämpligt internationellt instrument har immunitet mot rättsliga förfaranden i den mottagande staten, har inte immunitet i civilrättsligt eller förvaltningsrättsligt hänseende eller beträffande verkställigheten av eventuella domar i frågor som hänför sig till sådant förvärvsarbete. 

A Dependent who engages in Gainful Occupation under this Agreement and who has immunity from the jurisdiction of the receiving State in accordance with the Vienna Convention on Diplomatic Relations of 18 April 1961, or any other applicable international instrument, shall not enjoy immunity from civil and administrative jurisdiction or the execution of a possible judgment with respect to any matter arising from such Gainful Occupation. 

 

 

Artikel 6 

Article 6 

Straffrättslig immunitet 

Immmunity from Criminal Jurisdiction 

När det gäller en familjemedlem som har straffrättslig immunitet med stöd av Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser eller något annat tillämpligt internationellt instrument tillämpas de bestämmelser som ligger till grund för immuniteten på gärningar eller försummelser som framkommer i samband med förvärvsarbetet. Den sändande staten ska emellertid omsorgsfullt pröva varje begäran från den mottagande staten om hävande av den straffrättsliga immuniteten. Sådant hävande av straffrättslig immunitet ska inte tolkas så att det omfattar immunitet från verkställigheten av domar, vilket förutsätter ett separat hävande av immuniteten. Den mottagande staten ska omsorgsfullt pröva varje sådan begäran från den mottagande staten. 

In the case of a Dependent who enjoys immunity from criminal jurisdiction according to the Vienna Convention on Diplomatic Relations or any other applicable international instrument, the provisions establishing such immunity shall be applied with respect to any action or omission in the performance of his or her Gainful Occupation. However, the sending State shall carefully consider any request submitted by the receiving State for waiver of the immunity from criminal jurisdiction. Such a waiver of immunity from criminal jurisdiction shall not be construed as extending to immunity from the execution of sentences, for which a separate waiver shall be required. The sending State shall give serious consideration to any request to that effect by the receiving State. 

 

 

Artikel 7 

Article 7 

System för beskattning och social trygghet 

Fiscal and Social Security Regimes 

På familjemedlemmar som förvärvsarbetar i den mottagande staten tillämpas på sådant arbete tillämplig lagstiftning som gäller beskattning, arbete och social trygghet. 

Dependents who undertake Gainful Occupation in the receiving State shall be subject to the fiscal, labour and social security legislation that applies to such employment. 

 

 

Artikel 8 

Article 8 

Tvistlösning 

Settlement of Disputes 

Tvister mellan parterna om tillämpningen eller tolkningen av denna överenskommelse ska lösas i samråd. 

Any dispute between the Parties arising from the application or interpretation of this Agreement shall be resolved through negotiations. 

 

 

Artikel 9 

Article 9 

Ändring av överenskommelsen 

Amendments 

Denna överenskommelse kan ändras genom ömsesidigt skriftligt samtycke mellan parterna. En ändring träder i kraft i enlighet med förfarandet i artikel 10.  

This Agreement may be amended by mutual written agreement between the Parties. The amendment shall enter into force in conformity with the procedure established in Article 10. 

 

 

Artikel 10 

Article 10 

Ikraftträdande 

Entry into force 

Parterna ska via diplomatiska kanaler underrätta varandra när de nationella rättsliga åtgärder som krävs för ikraftträdandet av denna överenskommelse har fullföljts. Överenskommelsen träder i kraft den första dagen den andra månaden efter att den senare underrättelsen har tagits emot. 

The Parties shall notify each other through diplomatic channels of the completion of the national legal procedures necessary for the entry into force of this Agreement. The Agreement shall enter into force on the first day of the second month following the date of the receipt of the later notification. 

 

 

Artikel 11 

Article 11 

Uppsägning 

Termination 

Denna överenskommelse ska gälla tills vidare. Om någondera parten skriftligen meddelar den andra parten att den beslutat säga upp överenskommelsen, upphör överenskommelsen att gälla sex (6) månader från den dag uppsägningen meddelades. 

This Agreement is concluded for an unlimited period of time. If one of the Parties informs the other Party in writing through diplomatic channels that it has decided to terminate the Agreement, the Agreement shall cease to have effect after six (6) months from the date of the notification of termination. 

Till bekräftelse härav har representanter för parterna, därtill vederbörligen bemyndigade, undertecknat denna överenskommelse i 

In witness whereof, the duly authorized representatives of the Parties have signed this Agreement 

 

 

Bogotá den 24 oktober 2017 

Bogota, 24 October 2017 

 

 

i två originalexemplar på finska, spanska och engelska, vilka alla texter är lika giltiga. I händelse av skiljaktigheter i tolkningen av denna överenskommelse ska den engelska texten gälla. 

in two original copies, in the Finnish, English and Spanish languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation of this Agreement, the English text shall prevail. 

 

 

FÖR REPUBLIKEN FINLANDS REGERING 

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF FINLAND 

 

 

Jarmo Kuuttila 

Jarmo Kuuttila 

Ambassadör för Republiken Finlands regering i Colombia 

Ambassador of the Republic of Finland in the Republic of Colombia 

 

 

 

 

FÖR REPUBLIKEN COLOMBIAS REGERING 

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF COLOMBIA 

 

 

Maria Ángela Hólguin Cuéllar 

Maria Ángela Hólguin Cuéllar 

Utrikesminister 

Minister of Foreign Affairs 

 

 

ÖVERENSKOMMELSE MELLAN REPUBLIKEN FINLAND OCH REPUBLIKEN PERU OM FÖRVÄRVSARBETE FÖR FAMILJEMEDLEMMAR TILL DIPLOMATISK, KONSULÄR, ADMINISTRATIV ELLER TEKNISK PERSONAL I DIPLOMATISKA ELLER KONSULÄRA BESKICKNINGAR 

AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF FINLAND AND THE REPUBLIC OF PERU ON REMUNERATED ACTIVITIES FOR DEPENDENT FAMILY MEMBERS OF DIPLOMATIC, CONSULAR, ADMINISTRATIVE OR TECHNICAL STAFF OF DIPLOMATIC MISSIONS OR CONSULAR POSTS 

 

 

Artikel 1 

Article 1 

Syfte 

Purpose 

Staterna kommer överens om att familjemedlemmar till diplomatisk, konsulär, administrativ eller teknisk personal i den sändande statens beskickning, som förordnats att tjänstgöra i ett offentligt uppdrag i den mottagande staten som medlem av en diplomatisk eller konsulär beskickning och som inte är medborgare eller stadigvarande bosatt i den mottagande staten, ska reciprokt beviljas tillstånd att förvärvsarbeta i den mottagande staten i enlighet med den statens nationella lagstiftning och med sådana gällande internationella avtal som bägge stater är parter i. 

The two States agree that dependent family members of diplomatic, consular, administrative or technical staff of the mission of the sending State appointed to official duties as a member of a diplomatic mission or consular post in the receiving State and who are neither nationals nor permanent residents of the receiving State shall be authorized, on a reciprocal basis, to engage in a Remunerated Activity in the receiving State in accordance with the national laws of that State and with international agreements in force to which both States are parties. 

 

 

Artikel 2 

Article 2 

Definitioner 

Definitions 

I denna överenskommelse definieras termerna nedan som följer: 

For the purposes of this Agreement, the terms specified below are defined as follows: 

 

 

i. ”familjemedlem” avser en person som stadigvarande delar bostad eller boning med en sådan medlem av den sändande statens diplomatiska, konsulära, administrativa eller tekniska personal som har förordnats att tjänstgöra i ett offentligt uppdrag i den mottagande staten som medlem av en diplomatisk eller konsulär beskickning och som är familjemedlem till denna medlem av personalen vilken status som sådan har meddelats av den sändande staten och erkänts av den mottagande staten i enlighet med dess nationella lagstiftning, 

i. “Dependent Family Member” shall mean a person who permanently shares a common residence or domicile with a member of the diplomatic, consular, administrative or technical staff of the sending State appointed to official duties as a member of a diplomatic mission or consular post in the receiving State, and who is a dependent of that staff member and whose condition as such has been notified by the sending State and accepted by the receiving State according to its national legislation. 

 

 

ii. ”förvärvsarbete” avser en familjemedlems förvärvsarbete enligt anställningsavtal, självständiga yrkesutövning eller självständiga utövande av företagsverksamhet. 

ii. “Remunerated Activity” shall mean a Dependent Family Member’s performance of work under an employment contract, independent exercise of a profession or independent operation of a private business. 

Denna överenskommelse tillämpas inte på familjemedlemmar till tjänstepersonal som är anställd i den sändande statens diplomatiska eller konsulära beskickning. 

This Agreement does not apply to any Dependent Family Member of the service staff working in a diplomatic mission or consular post of the sending State. 

 

 

Artikel 3 

Article 3 

Tillstånd för förvärvsarbete 

Authorization to perform Remunerated Activities 

1. Inga restriktioner ställs på förvärvsarbetets natur eller art. I yrken med särskilda behörighetsvillkor ska en familjemedlem dock uppfylla den mottagande statens bestämmelser om utövande av yrket eller verksamheten i fråga. Dessutom kan arbetstillstånd förvägras eller tillfälligt återkallas i sådana fall där av säkerhetsskäl endast medborgare i den mottagande staten kan anställas. 

1. There shall be no restrictions as to the nature or type of Remunerated Activity which may be pursued. However, it is understood that for professions or activities requiring special qualifications it shall be necessary for the Dependent Family Member to fulfill the regulations governing the exercise of such professions or activities in the receiving State. In addition, the authorization may be denied or suspended in those cases where, for security reasons, only citizens of the receiving State can be employed. 

 

 

2. Denna överenskommelse innebär inte ett ömsesidigt erkännande av betyg, behörigheter, examina eller studier mellan de två staterna. 

2. This Agreement does not imply mutual recognition of diplomas, qualifications, degrees or studies between the two States. 

3. Tillståndet för förvärvsarbete enligt denna överenskommelse upphör att gälla utan förhandsanmälan den dag medlemmen av den sändande statens diplomatiska, konsulära, administrativa eller tekniska personal slutför sin tjänstgöring i den mottagande staten, familjemedlemmens ställning som familjemedlem upphör, förvärvsarbetet upphör eller en uppsägning från någondera statens sida av denna överenskommelse träder i kraft. Förvärvsarbete enligt villkoren i denna överenskommelse ger inte en familjemedlem rätt att bo kvar i den mottagande staten eller att påbörja något annat förvärvsarbete i den mottagande staten efter att tillståndet har gått ut. Ett sådant tillstånd får inte användas till något annat förvärvsarbete än det som avses i tillståndet. 

3. The authorization to engage in gainful employment under this Agreement shall expire without prior notification on the date on which the member of the diplomatic, consular, administrative or technical staff of the sending State completes his or her assignment in the receiving State, on the date on which the Dependent Family Member loses the status of such a family member, upon termination of the Remunerated Activity, or on the date on which the termination of this Agreement by either State takes effect. Undertaking Remunerated Activities under the conditions of this Agreement does not entitle the Dependent Family Member to continue to reside in the receiving State or to perform other Remunerated Activity in the receiving State after the authorization has expired. Such authorization cannot be used for engaging in a Remunerated Activity other than the one authorized. 

 

 

Artikel 4 

Article 4 

Förfarande 

Procedure 

Innan en familjemedlem får förvärvsarbeta i den mottagande staten ska den sändande statens berörda diplomatiska eller konsulära beskickning göra en officiell framställning om detta hos protokollavdelningen vid utrikesministeriet i den mottagande staten. När avsaknaden av legala hinder har säkerställts ska utrikesministeriet utan dröjsmål och officiellt meddela den sändande statens berörda diplomatiska eller konsulära beskickning att familjemedlemmen får förvärvsarbeta, om inget annat följer av den mottagande statens tillämpliga bestämmelser. 

Before a Dependent Family Member may engage in a Remunerated Activity in the receiving State, the mission or consular post concerned of the sending State shall submit a formal request to that effect to the Protocol Department of the Ministry of Foreign Affairs of the receiving State. Upon verification of the absence of legal impediments, the Ministry of Foreign Affairs shall promptly and officially inform the mission or consular post concerned of the sending State that the Dependent Family Member is authorized to engage in Remunerated Activities subject to the applicable regulations of the receiving State. 

 

 

Artikel 5 

Article 5 

Civil- eller förvaltningsrättslig immunitet 

Immunity from civil and administrative jurisdiction 

Familjemedlemmar som förvärvsarbetar enligt denna överenskommelse och som i enlighet med Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser av den 18 april 1961, Wienkonventionen om konsulära förbindelser av den 24 april 1963 eller något annat tillämpligt internationellt instrument som bägge stater är parter i, har civilrättslig eller förvaltningsrättslig immunitet i den mottagande staten, har inte immunitet i civilrättsligt eller förvaltningsrättsligt hänseende eller beträffande verkställigheten av eventuella domar i frågor som hänför sig till sådant förvärvsarbete. 

Dependent Family Members who carry out a Remunerated Activity under this Agreement and who have immunity from civil or administrative jurisdiction of the receiving State in accordance with the Vienna Convention on Diplomatic Relations of April 18, 1961, the Vienna Convention on Consular Relations of April 24, 1963, or under any other applicable international instrument to which both States are parties, shall enjoy no immunity from civil or administrative jurisdiction or from the execution of a subsequent judgment that may be delivered by the authorities of the receiving State in respect of any act carried out in the course of such Remunerated Activity. 

 

 

Artikel 6 

Article 6 

Straffrättslig immunitet 

Immunity from criminal jurisdiction 

Om en familjemedlem i den mottagande staten har straffrättslig immunitet enligt Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser från 1961,Wienkonventionen om konsulära förbindelser från 1963 eller något annat tillämpligt internationellt instrument som bägge stater är parter i, tillämpas dessa immunitetsbestämmelser på gärningar och försummelser som begås i samband med familjemedlemmens förvärvsarbete. På begäran av den mottagande staten ska den sändande staten emellertid på lämpligt sätt överväga att häva familjemedlemmens straffrättsliga immunitet. Sådant hävande av straffrättslig immunitet ska inte tolkas omfatta verkställigheten av domar, vilket förutsätter ett separat hävande av immuniteten. 

In the case of Dependent Family Members who enjoy immunity from the criminal jurisdiction of the receiving State in accordance with the Vienna Convention on Diplomatic Relations of April 18, 1961, the Vienna Convention on Consular Relations of April 24, 1963, or any other applicable international instrument to which both States are parties, the provisions establishing such immunity shall apply in respect of any act or omission arising out of the performance of such Remunerated Activity. However, the sending State shall, upon request of the receiving State, give due consideration to waiving immunity from criminal jurisdiction of the Dependent Family Member. The waiver of immunity from criminal jurisdiction shall not be construed as extending to the execution of a judgment, for which a specific waiver shall be required. 

Artikel 7 

Article 7 

System för beskattning och social trygghet 

Tax and social security regimes 

På familjemedlemmar som förvärvsarbetar i enlighet med denna överenskommelse tillämpas den mottagande statens tillämpliga system för beskattning, arbete och social trygghet i alla angelägenheter som hänför sig till sådant förvärvsarbete i den mottagande staten. 

A Dependent Family Member who engages in a Remunerated Activity pursuant to this Agreement shall be subject to the applicable tax, labor and social security regimes of the receiving State with respect to all matters related to such activity in that State. 

Artikel 8 

Article 8 

Ändringar 

Amendments 

Denna överenskommelse får på endera statens begäran när som helst ändras genom ömsesidigt skriftligt samtycke av staterna. Sådana ändringar utgör integrerade delar av överenskommelsen och träder i kraft i enlighet med förfarandet enligt punkt 1 i artikel 10. 

This Agreement may, at the request of either States, be amended at any time by mutual written agreement of the States. Such amendments shall be an integral part of the Agreement and shall take effect in accordance with Article 10, paragraph 1. 

 

 

Artikel 9 

Article 9 

Tvistlösning 

Settlement of disputes 

Tvister om tolkningen eller tillämpningen av denna överenskommelse ska lösas i samråd via diplomatiska kanaler. 

Any dispute arising out of the interpretation or application of this Agreement shall be settled by means of consultations through diplomatic channels. 

 

 

Artikel 10 

Article 10 

Ikraftträdande, giltighetstid och uppsägning 

Entry into force, duration and denunciation  

1. Denna överenskommelse träder i kraft den första dagen den andra månaden efter att den senare av de skriftliga underrättelser via diplomatiska kanaler har tagits emot där staterna underrättar varandra om att de nationella rättsliga förfarandena för ikraftträdande av överenskommelsen har slutförts. 

1. This Agreement shall enter into force on the first day of the second month following the date of receipt, through diplomatic channels, of the last written notification by which the States inform each other that the necessary internal legal procedures for the entry into force of the Agreement have been completed. 

2. Denna överenskommelse ska gälla tills vidare. 

2. This Agreement shall have indefinite duration. 

3. Trots vad som sagts ovan får endera staten säga upp denna överenskommelse genom att skriftligen på diplomatisk väg underrätta den andra staten om detta. Uppsägningen får verkan sex (6) månader från den dag underrättelsen togs emot. 

3. Notwithstanding the foregoing, either State may denounce this Agreement by delivering a written notice to that effect to the other State through diplomatic channels. The denunciation shall take effect six (6) months after receipt of such notice. 

 

 

Upprättad i Lima den 17 maj 2018 i tre originalexemplar på finska, spanska och engelska, vilka alla texter är lika giltiga. I händelse av tolkningsskiljaktighet ska den engelska texten gälla. 

Done at Lima, this 17th day of May 2018, in three original copies in the Finnish, Spanish and English languages, each being equally authentic. In the case of divergence of interpretation the English text shall prevail. 

 

 

 

 

FÖR REPUBLIKEN FINLANDS REGERING 

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUPLIC OF FINLAND 

 

 

Mika Koskinen 

Mika Koskinen 

Ambassadör 

Ambassador 

 

 

 

 

FÖR REPUBLIKEN PERUS REGERING 

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF PERU 

 

 

Néstor Popolizio Bardales 

Néstor Popolizio Bardales 

Utrikeminister 

Minister of Foreign Affairs