Senast publicerat 10-01-2022 17:06

Regeringens proposition RP 234/2021 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om en tillsyns- och insolvensskyddsavgift för leverantörer av kombinerade resetjänster

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås en temporär ändring av lagen om en tillsyns- och insolvensskyddsavgift för leverantörer av kombinerade resetjänster. Enligt förslaget ska Konkurrens- och konsumentverket inte påföra eller ta ut tillsyns- och insolvensskyddsavgift för 2021 av de betalningsskyldiga. 

Syftet med propositionen är att underlätta situationen för researrangörer vars affärsverksamhet har lidit av de reserestriktioner som införts på grund av covid-19-pandemin. Avgiften efterskänks för researrangörer som är skyldiga att ställa säkerhet hos Konkurrens- och konsumentverket som skydd för resenärers förhandsbetalningar och kostnader för hemtransport samt att betala tillsyns- och insolvensskyddsavgift. Om det inte föreskrivs att avgiften inte tas ut, blir situationen utmanande för researrangörerna eftersom tillsynsavgiften för 2021 bestäms på basis av det högsta säkerhetsbeloppet för 2020. Staten går miste om skatteinkomster på ca 580 000 euro. 

Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt och gälla till och med den 31 december 2022. 

MOTIVERING

Bakgrund och beredning

1.1  Bakgrund

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2302 om paketresor och sammanlänkade researrangemang, om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU samt om upphävande av rådets direktiv 90/314/EEG (nedan direktivet om paketresor) antogs den 25 november 2015. Direktivet har införlivats i medlemsstaternas nationella lagstiftning senast den 1 januari 2018 och medlemsstaterna ska tillämpa dessa bestämmelser sedan den 1 juli 2018. 

Syftet med direktivet är att bidra till en väl fungerande inre marknad och till uppnåendet av en hög och så enhetlig konsumentskyddsnivå som möjligt. Direktivet är i huvudsak en rättsakt som syftar till fullständig harmonisering. Genom direktivet har bland annat insolvensskyddet för konsumenter och bestämmelserna om skyldigheten för researrangörer att ställa säkerhet harmoniserats. Direktivet innehåller däremot inga bestämmelser om formen på systemet med säkerheter, vilket innebär att medlemsstaterna har kunnat ordna insolvensskyddet genom nationell lagstiftning på det sätt de anser bäst. 

Direktivet om paketresor har i Finland genomförts genom lagen om kombinerade resetjänster (901/2017) och lagen om leverantörer av kombinerade resetjänster (921/2017) som trädde i kraft den 1 juli 2018. Samtidigt trädde lagen om en tillsyns- och insolvensskyddsavgift för leverantörer av kombinerade resetjänster (922/2017) i kraft som en del av den nationella lagstiftningen. 

Världshälsoorganisationen WHO betecknade coronavirusepidemin som en pandemi den 11 mars 2020. Finlands regering konstaterade den 16 mars 2020 i samverkan med republikens president att det råder undantagsförhållanden i landet på grund av coronavirussituationen och drog upp riktlinjer för att hantera situationen. Bland annat stängdes Finlands gränser och passagerar- och persontrafiken begränsades kraftigt. EU-länderna kom den 17 mars 2020 tillsammans överens om reserestriktioner vid EU:s yttre gränser. De åtgärder som vidtagits för att förhindra spridningen av coronaviruspandemin, särskilt reserestriktionerna, stoppade i praktiken turistbranschen helt när regeringens riktlinjer hade genomförts. 

Lagen om temporär ändring av lagen om en tillsyns- och insolvensskyddsavgift för leverantörer av kombinerade resetjänster (870/2021) trädde i kraft den 1 november 2021 och gäller till och med den 31 december 2021. Till lagen fogades temporärt en 5 a § enligt vilken Konkurrens- och konsumentverket inte påför eller tar ut någon tillsyns- och insolvensskyddsavgift för 2020. Syftet med propositionen var att bidra till att underlätta den utdragna svåra ekonomiska situationen för resebyråbranschen till följd av pandemirestriktionerna. 

Ekonomiutskottet konstaterade i sitt betänkande om regeringspropositionen att utskottet anser att det är motiverat att bedöma behovet av att skjuta upp uttaget av avgiften och att slopa den även för 2021. Utskottet förutsatte dock att det vägs in hur branschens omvärld, företagens affärsverksamhet och det ekonomiska läget utvecklats och konstaterade att det likaså behövs en bedömning av relationen mellan en slopad avgift och andra stödformer. Alla sakkunniga som hördes i ekonomiutskottet understödde förslaget om befrielse från avgiften för 2021. 

Inom turistbranschen noterades en viss återhämtning under sommaren och hösten 2021 då statsrådet avvecklade reserestriktioner och covidintyget togs i bruk. Försäljningen inom branschen är dock ännu långt ifrån läget innan pandemin. På grund av branschens natur tar det lång tid för verksamheten att komma i gång och i synnerhet för omsättningen att börja ackumuleras. 

1.2  Beredning

Propositionen har beretts vid arbets- och näringsministeriet. 

På grund av propositionens brådskande natur har remisstiden varit tre veckor. Remisstiden var mellan den 22 november och den 10 december 2021. 

Beredningsunderlaget till propositionen finns i den offentliga webbtjänsten på adressen https://tem.fi/sv/projektsokning med identifieringskoden TEM089:00/2021. 

Nuläge och bedömning av nuläget

I lagen om leverantörer av kombinerade resetjänster föreskrivs bland annat om omfattningen av insolvensskyddet för resenärer och researrangörers skyldighet att ställa säkerhet. Insolvensskyddet genomförs så att researrangören ställer en av Konkurrens- och konsumentverket godkänd säkerhet hos verket. Säkerheten ska täcka förskottsbetalningar som resenärerna betalat och hemtransport av resenärer. 

Kostnaderna för hemtransport och resenärernas övriga kostnader kan i vissa situationer betalas med statsmedel inom ramen för statsbudgeten. Därför finns i statsbudgeten ett reservationsanslag under moment 32.01.53 Hemtransport av och ersättning till resenärer, för vilket 1 miljon euro beviljades 2018. År 2019 var anslaget fortfarande 1 miljon euro och år 2021 var det 400 000 euro. Anslaget har inte utnyttjats. 

Lagen om en tillsyns- och insolvensskyddsavgift för leverantörer av kombinerade resetjänster innehåller bestämmelser om en fast tillsynsavgift som grundar sig på det säkerhetsbelopp som leverantören av kombinerade resetjänster ställer och en procentuell insolvensskyddsavgift som betalas enligt omsättningen i försäljningen av kombinerade resetjänster. Avgiften gäller sådana leverantörer av kombinerade resetjänster som är skyldiga att ställa säkerhet och registrera sig i registret över leverantörer av kombinerade resetjänster som är skyldiga att ställa säkerhet. 

Konkurrens- och konsumentverket övervakar att bestämmelserna om skyldigheten att ställa säkerhet iakttas, att säkerheterna är tillräckliga och rätt riktade, inklusive de sänkta säkerheterna. Tillsynen finansieras med tillsynsavgiften, vars storlek varierar mellan 405 och 4 050 euro beroende på beloppet av säkerheten. Det totala beloppet av tillsynsavgifter för 2019 var ca 591 300 euro. Det beräknade totala beloppet av tillsynsavgifter för 2020 skulle ha varit ca 606 000 euro, om avgiften hade tagits ut. Det totala beloppet av tillsynsavgifter för 2021 beräknas vara ca 530 000 euro. 

Insolvensskyddsavgiften tas ut i händelse att leverantörer av kombinerade resetjänster blir insolventa. Avgiftens storlek är 0,024 procent av en leverantör av kombinerade resetjänsters föregående avslutade räkenskapsperiods omsättning i försäljningen av kombinerade resetjänster. Den räkenskapsperiod som avslutades 2020 skulle ha varit den första räkenskapsperioden för vilken avgiften hade tagits ut. Det beräknade totala beloppet av insolvensskyddsavgifter för 2020 skulle ha varit ca 162 400 euro, om avgiften hade tagits ut. Det totala beloppet av insolvensskyddsavgifter för 2021 beräknas vara ca 50 000 euro. 

Situationen inom turistbranschen

Den svåra situation för researrangörer som började i mars 2020 pågick fram till våren 2021. Situationen har förbättrats något under sommaren och hösten 2021 då reserestriktionerna har lindrats, men situationen är fortfarande långt ifrån vad den var under den tid som föregick pandemin. 

Enligt uppgifter från Resebyråbranschens förbund i Finland rf hade försäljningen för förbundets resebyrå- och researrangörsmedlemmar enligt uppgifterna från augusti 2021 ökat med 20,5 procent jämfört med juli 2021 men minskat med 83 procent jämfört med augusti 2019. Eftersom verksamheten gradvis inleds har företagen kallat tillbaka en del av sina permitterade anställda. I augusti arbetade ungefär 51 procent av arbetstagarna. En situation där 51 procent av arbetstagarna arbetar medan försäljningen är 83 procent mindre än den var under den tid som föregick pandemin är mycket svår för aktörerna inom branschen.  

Den grupp för utvecklingsprognoser inom turismen som sammanträder under ledning av arbets- och näringsministeriet gjorde i september 2021 en utvecklingsprognos för efterfrågan på turism i Finland. Efterfrågan på turism kommer enligt en optimistisk bedömning i gång i november-december 2021 och enligt en pessimistisk bedömning under våren 2022. Enligt bedömningen ligger den inhemska efterfrågan på turism jämfört med 2019 års nivå på något mellan en ökning på tre procent och en minskning på en procent. År 2022 beräknas ökningen vara 6–10 procent. Den utländska efterfrågan på turism beräknas jämfört med nivån 2019 vara 73–81 procent mindre 2021 och fortsättningsvis 15–26 procent mindre 2022. Beräkningarna visar att någon snabb och betydande återhämtning inom turismen inte kommer att inträffa. 

Situationen i fråga om säkerheter samt tillsyns- och insolvensskyddsavgiften

Det totala beloppet av säkerheter som researrangörerna ställt till Konkurrens- och konsumentverket var i augusti–september 2021 på en låg nivå, ca 80 miljoner euro. Från och med oktober 2021 börjar flera företag betala en högre garantiavgift, vilket torde höja det totala beloppet till ca 100 miljoner euro. Under normala förhållanden har det totala beloppet av säkerheter under högsäsonger varit ca 250 miljoner euro. 

Grunden för tillsynsavgiften är det högsta säkerhetsbelopp som varit gällande under det kalenderår som föregår faktureringsåret. Tillsynsavgiften för 2021 bestäms på basis av det högsta säkerhetsbeloppet för 2020. Många researrangörer hade vid årsskiftet 2019–2020 ställt stora säkerheter för vintersäsongen, vilket innebar att den tillsynsavgift som fastställts för kalenderåret 2020 före coronarestriktionerna i fråga om dessa företag fortfarande var på nästan samma nivå som under normala förhållanden. De sänkningar av säkerheterna som researrangörerna gjorde senare under 2020 inverkar inte på fastställandet av tillsynsavgiften. 

Insolvensskyddsavgiftens andel kommer däremot att vara avsevärt mindre 2021 än den skulle ha varit 2020 om avgiften tagits ut. Detta beror framför allt på att grunden för insolvensskyddsavgiften är omsättningen på paketresor under den senast avslutade räkenskapsperioden. För de flesta företagen är den senast avslutade räkenskapsperioden kalenderåret 2020, under vilket företagen ännu i början av året hade en del verksamhet. Eftersom företagets omsättning inte är densamma som omsättningen på paketresor krävs det för att få uppgifter om paketresornas exakta andel av omsättningen att uppgifterna om omsättningen på paketresor samlas in från researrangörerna. En uppskattning kan göras utifrån sådana företag som har lämnat in de behövliga uppgifterna till Konkurrens- och konsumentverket för de två föregående räkenskapsperioderna. På basis av detta bedöms det att insolvensskyddsavgiften för de flesta företagen skulle vara uppskattningsvis 65–70 procent lägre än den hade varit ett år tidigare. En del företag har på grund av en avvikande räkenskapsperiod en mindre skillnad mellan insolvensskyddsavgifterna 2020–2021. 

Målsättning

Syftet med propositionen är att bidra till att underlätta den utdragna och svåra ekonomiska situation för resebyråbranschen till följd av pandemirestriktionerna som fortfarande pågår hösten 2021 genom att inte påföra tillsyns- och insolvensskyddsavgift för 2021. 

Förslagen och deras konsekvenser

4.1  Förslagen

I denna proposition föreslås det att lagen om en tillsyns- och insolvensskyddsavgift för leverantörer av kombinerade resetjänster ändras temporärt så att Konkurrens- och konsumentverket inte tar ut tillsyns- och insolvensskyddsavgift för 2021. Till lagen fogas en ny 5 a §, som är i kraft till och med den 31 december 2022. Lagen avses vara temporär, eftersom Konkurrens- och konsumentverket tar ut avgiften kalenderårsvis vid en tidpunkt som verket bestämmer. För 2021 skulle avgiften påföras och tas ut under 2022. 

Enligt paragrafen ska Konkurrens- och konsumentverket inte påföra eller ta ut någon tillsyns- och insolvensskyddsavgift för 2021 av dem som är betalningsskyldiga. Avgiften efterskänks i praktiken genom att Konkurrens- och konsumentverket inte sänder någon faktura för den tillsyns- och insolvensskyddsavgift som gäller 2021. 

Lagen föreslås gälla tills utgången av 2022, eftersom avgiften enligt 5 § i lagen om en tillsyns- och insolvensskyddsavgift för leverantörer av kombinerade resetjänster förfaller till betalning varje kalenderår vid en tidpunkt som Konkurrens- och konsumentverket bestämmer. Efter detta kan avgiften inte längre tas ut för 2021. 

4.2  De huvudsakliga konsekvenserna

4.2.1  Konsekvenser för statsfinanserna

Det att tillsynsavgiften efterskänks inverkar inte på utgifterna i statsbudgeten. Det att insolvensskyddsavgiften efterskänks inverkar inte heller på utgifterna i statsbudgeten. Konsekvenserna gäller statens skatteinkomster. Under moment 11.19.09 Övriga skatteinkomster i statsbudgeten uteblir avgiftsintäkter för 2021 på sammanlagt ca 580 000 euro, varav tillsynsavgiftens andel är ca 530 000 euro och insolvensskyddsavgiftens andel ca 50 000 euro. 

För Konkurrens- och konsumentverkets omkostnader anvisas årligen ett belopp som motsvarar tillsynsavgiften. År 2021 var beloppet 650 000 euro. Lönekostnaderna för de personer inom Konkurrens- och konsumentverket som utövar tillsynen finansieras med verkets omkostnadsanslag. Det att tillsynsavgiften för 2021 efterskänks inverkar inte på verkets omkostnadsanslag. 

Det treåriga reservationsanslaget som kompletterar systemet med säkerheter, moment 32.01.53 Hemtransport av och ersättning till resenärer, kvarstår också i statsbudgeten. Anslaget kan användas till betalning av hemtransport av resenärer och andra ersättningar som ska betalas till resenärer i vissa situationer. År 2018 beviljades 1 miljoner euro för momentet. År 2019 var anslaget fortfarande 1 miljon euro, men år 2020 minskades det till 400 000 euro. Anslaget har inte utnyttjats. 

4.2.2  Konsekvenser för konsumentskyddet och researrangörerna

Det att avgiften efterskänks inverkar inte på konsumentskyddet, eftersom researrangörernas skyldighet att ställa en täckande säkerhet fortfarande gäller. Att slopa avgiften strider inte mot EU-förpliktelserna, eftersom skyldigheten enligt direktivet om paketresor att ha ett tillräckligt täckande system med säkerheter fortfarande uppfylls. Det att avgiften efterskänks inverkar inte heller på det ovannämnda reservationsanslaget, som är avsett att vara den säkerhet för resenärer som används i sista hand. 

Den ekonomiska situationen för researrangörer underlättas, eftersom de inte behöver betala tillsyns- och insolvensskyddsavgift för 2021. 

I fråga om tillsynsavgiften är researrangörerna indelade i sju avgiftsklasser på basis av storleken på den säkerhet de ställt. Den lägsta tillsynsavgiften är 405 euro och den högsta 4 050 euro. Majoriteten av researrangörerna (ca 75 procent) hör till de fyra lägsta avgiftsklasserna, vilket innebär att deras beräknade ekonomiska vinning av att tillsynsavgiften efterskänks varierar mellan 405 och 2 025 euro. 

I fråga om insolvensskyddsavgiften är researrangörerna också indelade i sju avgiftsklasser enligt omsättningen i försäljningen av kombinerade resetjänster. Det minsta variationsintervallet för insolvensskyddsavgiften beräknas vara 0,01–2,33 euro och det största 2 744–51 309 euro. Majoriteten av researrangörerna (över 90 procent) hör till de fyra lägsta avgiftsklasserna, vilket innebär att deras beräknade ekonomiska vinning av att insolvensskyddsavgiften efterskänks varierar mellan 0,01 och 239 euro. 

Medianvinningen för researrangörerna av att avgiften slopas beräknas på basis av de uppgifter som anmälts till Konkurrens- och konsumentverket vara 955,29 euro, vilket inbegriper både tillsyns- och insolvensskyddsavgiften. 

Researrangörer ska enligt lagen lämna sådana uppgifter till Konkurrens- och konsumentverket som behövs för bestämmande av tillsyns- och insolvensskyddsavgiften. Sådana uppgifter är bland annat ett fastställt bokslut och av en revisor bestyrkta uppgifter om arten och omfattningen av de kombinerade resetjänsterna under den avslutade räkenskapsperioden. Researrangörernas administrativa börda minskar till denna del under ett år. 

En lättnad i fråga om skatt eller avgift kan utgöra sådant statligt stöd som avses i artikel 107.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF). Vid bedömningen av avgifter av skattenatur som gäller företag är det viktigt att bedöma selektiviteten i betalningsfriheten. Avgiften efterskänks för skattskyldiga företag på lika grunder i proportion till de grundläggande principerna i skattesystemet i fråga och utgör enligt bedömningen således inte ett förbjudet statligt stöd. Kriterierna för statligt stöd uppfylls inte för åtgärden i fråga, som gäller betalningen av skatt för hela året ett visst år, eftersom det att avgiften slopas inte ger något företag eller någon industri selektiva fördelar och efterskänkandet av avgiften inte inbegriper prövning. 

Med tillsynsavgiften finansieras den tillsyn som Konkurrens- och konsumentverket utövar, som inriktas på de leverantörer av kombinerade resetjänster som är skyldiga att ställa säkerhet och registrera sig i registret över leverantörer av kombinerade resetjänster. 

Eftersom det anslag som är avsett för tillsynen är anvisat för Konkurrens- och konsumentverkets omkostnader inverkar efterskänkandet av tillsynsavgiften inte på Konkurrens- och konsumentverkets ekonomiska ställning, utan i verkets omkostnader kvarstår det anslag på 650 000 euro som anvisats för tillsynen över researrangörer (år 2021). 

Alternativa handlingsvägar

Kostnadsstöd

Lagen om temporärt kostnadsstöd för företag (508/2020) trädde i kraft den 1 juli 2020 och gällde till och med den 31 december 2020. Stödet var avsett för sådana företag vars omsättning har minskat avsevärt på grund av coronaviruset och som har svåranpassade kostnader. De verksamhetsområden som omfattas av kostnadsstödet anges i statsrådets förordning om temporärt kostnadsstöd för företag (509/2020). Stödperioden för den första ansökningsomgången för kostnadsstödet var 1.4–31.5.2020, stödperioden för den andra ansökningsomgången 1.6–31.10.2020 och stödperioden för den tredje ansökningsomgången 1.11.2020–28.2.2021. Stödperioden för den fjärde ansökningsomgången för kostnadsstödet var 1.3–31.5.2021. Den ändring av lagen om kostnadsstöd som gäller den femte ansökningsomgången för kostnadsstödet träder i kraft den 15 december 2021. Stödperioden för den femte ansökningsomgången är 1.6–30.9.2021 och omgången gäller särskilt företag inom turist-, restaurang- och evenemangsbranschen. 

Lagen om ändring av lagen om temporärt kostnadsstöd för företag (280/2021) trädde i kraft den 12 april 2021. I motiveringen till lagen konstateras att exempel på oflexibla kostnader som ska ersättas med kostnadsstödet är kostnader för långsiktiga marknadsföringsavtal, avgifter för lagstadgade försäkringar eller andra nödvändiga försäkringar samt olika obligatoriska myndighetsavgifter, såsom serveringstillstånd. Enligt uppgifter från Statskontoret kan det tolkas som att också tillsyns- och insolvensskyddsavgiften hör till denna kategori. 

Av den tillsyns- och insolvensskyddsavgift som gäller 2021 omfattas nio månader (januari–september) av kostnadsstödet, om man beaktar stödperioden för den tredje, fjärde och femte omgången. Kostnadsstödet gäller således inte hela tillsyns- och insolvensskyddsavgiften för 2021, eftersom stödperioden inte sträcker sig över hela året. Dessutom har ansökningstiden för den fjärde omgången redan gått ut, vilket betyder att det inte nödvändigtvis är möjligt att få kostnadsstöd för den andelen av avgifterna. Det bör också noteras att kostnadsstödet endast ersätter en del av de faktiska kostnaderna, medan det i propositionen föreslås att tillsyns- och insolvensskyddsavgiften slopas helt för 2021. Alla aktörer omfattas inte heller nödvändigtvis av kostnadsstödet. 

Enligt uppgifter från Statskontoret har Statskontoret under den fjärde ansökningsomgången för kostnadsstödet fått sammanlagt 178 ansökningar från företag som anmält att deras huvudsakliga verksamhet är 79110 Resebyråverksamhet eller 79120 Researrangemang. Statskontoret granskade närmare kostnadsslagen tillstånds- och övriga myndighetskostnader, avgifter för lagstadgade försäkringar och andra nödvändiga försäkringar samt övriga oflexibla kostnader, som kan innehålla sådana kostnader som tillsyns- och insolvensskyddsavgiften medför. 

Vid granskningen upptäcktes det att bland annat följande uppgavs som kostnader i förklaringarna till ansökningarna: Garantiprovision till försäkringsbolaget för den säkerhet för researrangörer som ställts till Konkurrens- och konsumentverket, kostnad för säkerhet som åläggs paketresebranschen, bankgarantikostnader för säkerheter till Konkurrens- och konsumentverket samt ansvarsförsäkring till försäkringsmedlaren. Största delen av ansökningarna innehöll dock inget omnämnande av sådana kostnader och i ansökningarna hade inte heller annars antecknats kostnader för sådana kostnadsslag som kan antas omfatta tillsyns- och insolvensskyddsavgifter. Det fanns inget direkt omnämnande av tillsyns- och insolvensskyddsavgifter i någon av ansökningarna. På basis av uppgifterna från Statskontoret kan det bedömas att de ersättningar som researrangörerna ansökt om hänför sig till hanteringen av säkerheter och inte till tillsyns- och insolvensskyddsavgifterna. 

Att lindra tillsyns- och insolvensskyddsavgiften för researrangörer genom att ändra på bestämningsgrunderna är inte ändamålsenligt när man beaktar den relativt låga nivån på de enskilda avgifterna, behovet av bestämmelser som detta medför samt de administrativa kostnaderna för att ta ut avgiften. Att inte påföra eller ta ut avgiften anses vara rimligt och det mest ändamålsenliga sättet att underlätta situationen för verksamhetsutövarna. 

Remissvar

Arbets- och näringsministeriet begärde yttranden om utkastet till regeringsproposition av 12 myndigheter och organisationer. Yttranden lämnades av finansministeriet, justitieministeriet, Konkurrens- och konsumentverket, Resebyråbranschens förbund i Finland rf, Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry, Finlands näringsliv rf, Turism- och Restaurangförbundet rf och Företagarna i Finland. Justitieministeriet hade inget att yttra i ärendet. De övriga remissinstanserna understödde propositionen.  

Finansministeriet föreslår att propositionen kompletteras med uppgifter om den under remisstiden godkända ändringen av lagen om kostnadsstöd, med stöd av vilken det ordnas en femte ansökningsomgång särskilt för företag inom turist-, restaurang- och evenemangsbranschen. Dessutom föreslår finansministeriet tillägg om den fjärde ansökningsomgången av kostnadsstödet och om att kostnadsstödet endast ersätter en del av de faktiska kostnaderna medan det i propositionen föreslås att tillsyns- och insolvensskyddsavgiften slopas helt för 2021. De tillägg som finansministeriet föreslog har gjorts i propositionen. Finansministeriet hade utöver de tillägg som föreslås i motiveringen inte något att anmärka på propositionen. Konkurrens- och konsumentverket anser att det är motiverat och skäligt att på samma sätt som året innan inte ta ut avgiften, eftersom pandemin har blivit långvarig och researrangörernas produktion fortfarande är liten jämfört med tiden före pandemin. 

Konkurrens- och konsumentverket framför också att den nya omikron-varianten av viruset medan beredningen av lagförslaget pågått har orsakat nya restriktioner för resandet globalt. Därmed har osäkerhetsfaktorerna ökat i fråga om tillväxten inom turistnäringen. 

Resebyråbranschens förbund i Finland rf anser att förslaget, enligt vilket Konkurrens- och konsumentverket inte ska påföra eller ta ut någon tillsyns- och insolvensskyddsavgift för 2021 av dem som är betalningsskyldiga, är mycket bra och konstaterar att covid-19-pandemin fortfarande drabbar företag som arbetar med internationell turism, varav en stor del är registrerade i Konkurrens- och konsumentverkets säkerhetsregister. Resebyråbranschens förbund konstaterar vidare i sitt yttrande att tillsynsavgiften för 2021 baserar sig på företagens högsta säkerhetsbelopp 2020, vilket för de flesta av företagen i säkerhetsregistret innebär en säkerhet enligt högsäsongen 2020 som inföll före pandemin. Att fastställa tillsynsavgiften utifrån försäljningen och den säkerhet som baserar sig på försäljningen under normala förhållanden skulle vara en orimlig strategi i detta svåra läge. 

Enligt Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry är det viktigt att förslaget inte försämrar konsumentskyddet, vilket det inte heller gör. Konsumentförbundet anser vidare att det är viktigt att det inte heller vid den fortsatta beredningen av propositionen görs sådana ändringar som försämrar konsumentskyddet. 

Finlands näringsliv rf fäster uppmärksamhet vid att man genom att slopa tillsyns- och insolvensskyddsavgiften för 2021 inte nödvändigtvis uppnår betydande ekonomiska fördelar för de näringsidkare som befinner i ett ekonomisk svårt läge på grund av coronarestriktionerna, om restriktionerna fortsätter att gälla. Det är dock skäligt att slopa avgiften, eftersom det inte heller varit möjligt att bedriva näringsverksamhet i full utsträckning. Finlands näringsliv anser att de temporära lagstiftningsåtgärderna på grund av coronavirusläget endast bör ha nödvändig omfattning och att användningen av åtgärderna bör grunda sig på bedömningen att de är nödvändiga med beaktande av olika perspektiv. Undantagslagar bör tillämpas endast i situationer där det är nödvändigt. 

Turism- och Restaurangförbundet rf påpekar i sitt yttrande bland annat att turism- och restaurangbranschen är den av de stora och sysselsättande branscherna som har lidit mest på grund av covid-19-pandemin och de restriktioner och rekommendationer som den offentliga makten beslutat om. Det att tillsyns- och insolvensskyddsavgiften inte påförs eller tas ut för 2021 underlättar situationen för de företag som erbjuder kombinerade resetjänster och vars affärsverksamhet har lidit av de reserestriktioner och andra begränsningar som införts på grund av covid-19-pandemin. 

Företagarna i Finland anser i sitt yttrande bland annat att det är viktigt att stödja researrangörerna för att trygga arbetsplatserna inom resebranschen och för att företagens verksamhet ska fortsätta efter krisen. Enligt Företagarna i Finland bör alla åtgärder som kan förbättra ställningen för företagare inom resebranschen användas. 

Ikraftträdande

Lagen föreslås träda i kraft så snart som möjligt och gälla till och med den 31 december 2022. 

Kläm 

Kläm 

Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs riksdagen följande lagförslag: 

Lagförslag

Lag om temporär ändring av lagen om en tillsyns- och insolvensskyddsavgift för leverantörer av kombinerade resetjänster 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas temporärt till lagen om en tillsyns- och insolvensskyddsavgift för leverantörer av kombinerade resetjänster (922/2017) en ny 5 a § som följer: 
5 a § Efterskänkande av avgift 
Ingen avgift påförs eller tas ut för 2021. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 och gäller till och med den 31 december 2022. 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors den 22 december 2021 
Statsminister Sanna Marin 
Arbetsminister Tuula Haatainen