Regeringens proposition
RP
244
2016 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 13 § i lagen om skatteredovisning
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL
I denna proposition föreslås det att lagen om skatteredovisning ändras i fråga om bestämmelsen angående fördelningen av kommunernas skogsskatteandel av samfundsskatten mellan de enskilda kommunerna. Den föreslagna ändringen är en följd av de omorganiseringar som har gjorts vid Forststyrelsen, Finlands skogscentral och Skogsforskningsinstitutet. Dessutom föreslås det att Finlands Kommunförbund rf ska få uppgifter om den skatt som samfunden har debiterats. 
Lagen avses träda i kraft vid ingången av 2017. Lagen tillämpas första gången vid beräkningen och redovisningen av utdelningen av samfundsskatten för enskilda kommuner för skatteåret 2017. 
MOTIVERING
1
Nuläge
1.1
Organiseringen av Forststyrelsen, Finlands skogscentral och Skogsforskningsinstitutet
Lagen om Finlands skogscentral (418/2011) trädde i kraft vid ingången av 2012. De 13 tidigare regionala skogscentralerna slogs då ihop till en enda nationell skogscentral. Genom förordning av statsrådet (1101/2011) utfärdades bestämmelser om verksamhetsstället för centralenheten och om regionenheterna vid Finlands skogscentrals enhet för offentliga tjänster. Regionenhetens verksamhetsområden bildades av de tidigare regionala skogscentralernas verksamhetsområden. Förordning upphävdes vid ingången av 2015. Efter det har Finlands skogscentral inte haft någon lagstadgad områdesindelning, utan skogscentralen anger själv sina regionala verksamhetsenheter i arbetsordningen. Därför kan Finlands skogscentrals statistikföring i anslutning till skogsbruket från och med 2015 inte längre basera sig på en områdesindelning som utgår från regionala skogscentraler eller skogscentralernas regionenheter. Utgående från denna områdesindelning fastställs utdelning av kommunernas skogsskatteandel av samfundsskatten för de enskilda kommunerna. 
Den utdelning för enskilda kommuner som tillämpas skatteåret 2016 beräknas med stöd av uppgifterna från 2013 och 2014, så när den utdelningen bestäms går det fortfarande att tillämpa den förordning som gäller regionenheterna vid Finlands skogscentrals enhet för offentliga tjänster och som var i kraft till utgången av 2014. 
Vid ingången av 2015 trädde lagen om Naturresursinstitutet (561/2014) i kraft. Naturresursinstitutet består av Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi, Skogsforskningsinstitutet, Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet och statistiktjänsterna vid jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral. I fortsättningen sköter Naturresursinstitutet de uppgifter i anslutning till redovisning av samfundsskatten som tidigare har hört till Skogsforskningsinstitutet. 
År 2016 ändrades också Forststyrelsens organisation. Lagen om Forststyrelsen (234/2016) trädde i kraft den 15 april 2016. Forststyrelsen och dess dotterföretag bildar Forststyrelsekoncernen. Den nuvarande användningen av nationalparker, ödemarksområden och övriga naturskyddsområden fortsätter, och med stöd av lagens 5 § sköter och använder Forststyrelsen jord- och vattenegendom som är i dess besittning för skötseln av offentliga förvaltningsuppgifter. Forststyrelsens affärsverksamhet inom skogsbruket överfördes till det helt och hållet statsägda skogsbruksaktiebolag som bildades samtidigt. Forststyrelsen ska enligt lagens 2 § bedriva en resultatrik affärsverksamhet. Skogsbruksaktiebolaget betalar staten och kommunerna samfundsskatt på sina skattepliktiga inkomster. I egenskap av delvis skattskyldigt affärsverk betalar Forststyrelsen samfundsskatt bara till kommunerna. 
1.2
Enskilda kommuners företagsverksamhetsposter och skogsposter
Kommunerna får en andel av intäkterna från samfundsskatten i enlighet med 12 § i lagen om skatteredovisning (532/1998). Från och med 2017 är den 30,34 procent av samfundsskatten. De enskilda kommunernas utdelning av samfundsskatten bestäms i enlighet med 13 § i lagen om skatteredovisning. Kommunernas andel av samfundsskatten fördelas mellan de enskilda kommunerna så att en kommuns utdelning av samfundsskatten under skatteåret är medelvärdet av den utdelning som beräknats på basis av uppgifterna i de två senast verkställda beskattningarna. Kommunens utdelning beräknas som en relativ andel av summan av den företagsverksamhetspost och den skogspost som fastställs för respektive kommun i förhållande till summan av motsvarande tal för alla kommuner. 
En kommuns företagsverksamhetspost bestäms genom att den samfundsskatt som varje samfund, med undantag för Forststyrelsen, debiterats för skatteåret delas upp i kalkyleringsposter för kommunernas företagsverksamhetsposter. Kommunernas andel av samfundsskatten enligt 13 § 2 mom. minskad med skogsskatteandelen delas upp i de enskilda kommunernas företagsverksamhetsposter i förhållande till de på detta sätt uträknade kalkyleringsposterna för respektive kommun. 
Beloppet av den samfundsskatt som kommunerna får i form av skogsposter är en skogsskatteandel till vilken har lagts den samfundsskatt som har debiterats Forststyrelsen. Kommunernas skogsskatteandel bestäms årligen ut så att skogsskatteandelen för 2007 ändras så att den motsvarar förändringen i bruttorotprisinkomsterna. Förändringen räknas från utgången av år 2005 till utgången av det år som föregår skatteåret med två år. Skogsskatteandelen är minst fem och högst 15 procent av kommunernas samfundsskatt. 
Bestämmelser om beräkningen av de enskilda kommunernas skogsposter finns i 13 § 4 mom. i lagen om skatteredovisning. En kommuns skogspost beräknas utgående från de bruttorotprisinkomster som räknats ut per skogscentral och som fördelas på de enskilda kommunerna i förhållande till ekonomiskogsarealen inom kommunernas områden. I denna grund inräknas även de uppskattade uteblivna rotprisinkomsterna för skogsmark inom lagstadgade naturskyddsområden samt för skogsmark på statens mark som omfattas av skyddsprogrammet för gamla skogar och för skogsmark som varit inom området av samfällda skogar i Kuusamo. För beräkningen av skogsposten sänder Forststyrelsen uppgifter om de uteblivna bruttorotprisinkomsterna i naturskyddsområden. Skogsskatteandelen ökad med den samfundsskatt som Forststyrelsen debiterats delas upp i skogsposter för de enskilda kommunerna i förhållande till kommunernas på detta sätt uträknade kalkyleringsposter. 
1.3
Uppgifter om debitering av samfund
Enligt 13 § 5 mom. i lagen om skatteredovisning lämnar Skatteförvaltningen trots sekretessbestämmelserna uppgifter till kommunerna om den samfundsskatt som ett samfund har debiterats, till den del den debiterade samfundsskatt som har använts vid beräkningen av utdelningen hänför sig till kommunen i fråga. 
Uppgifterna lämnas till kommunerna i främsta hand för att tillrättalägga dem. På grund av sekretessbestämmelserna har Finlands Kommunförbund rf som kommunal intresseorganisation inte tillgång till uppgifter om grunderna för beräkning av de enskilda kommunernas utdelning, och i praktiken får kommunerna inte lämna uppgifter som de har fått med stöd av 13 § i lagen skatteredovisning vidare till sin intresseorganisation. 
2
Föreslagna ändringar
2.1
Skogsskatteandelen och företagsverksamhetsposten
Ändringen gäller enbart den indelning av funktionerna som beror på omorganiseringen vid Forststyrelsen. Således ska den samfundsskatt som affärsverket Forststyrelsen i egenskap av delvis skattskyldig betalar enbart kommunerna och den andel som tillfaller kommunerna av den samfundsskatt som betalas av Forststyrelsens dotterbolag som bedriver affärsverksamhet inom skogsbruket fördelas på kommunerna enligt grunderna för fördelning av skogsposterna. Före omorganiseringen var Forststyrelsen i egenskap av statligt affärsverk delvis skattskyldig i inkomstbeskattningen och betalade skatt enbart till kommunen. 
I propositionen föreslås det en sådan ändring av 13 § 2 mom. i lagen om skatteredovisning att den andel som tillfaller kommunen av de skatter som betalas av affärsverket Forststyrelsen och dess dotterbolag som bedriver affärsverksamhet inom skogsbruket ska dras av vid beräkningen av kalkyleringsposterna för de enskilda kommunernas företagsverksamhetsposter. Det föreslås en sådan ändring av 13 § 4 mom. i lagen om skatteredovisning att motsvarande andel av samfundsskatten som tillfaller kommunerna ska läggas till skogsskatteandelen. 
2.2
Enskilda kommuners skogsposter
I propositionen föreslås det en sådan ändring av 13 § 4 mom. i lagen om skatteredovisning att som grund för beräkningen av en kommuns skogspost används de 13 regionenheterna vid Finlands skogscentrals enhet för offentliga tjänster, enligt 2014 års indelning av skogscentralen. Dessa regionenheter är Kustens regionenhet, Sydvästra Finlands regionenhet, Tavastlands-Nylands regionenhet, Sydöstra Finlands regionenhet, Birkalands regionenhet, Södra Savolax regionenhet, Södra och Mellersta Österbottens regionenhet, Mellersta Finlands regionenhet, Norra Savolax regionenhet, Norra Karelens regionenhet, Kajanalands regionenhet, Norra Österbottens regionenhet och Lapplands regionenhet. Naturresursinstitutet ska tillhandahålla de uppgifter som behövs för beräkningen.  
Avsikten är att senare utreda revidering av hela systemet för beräkning av skogsposterna. 
2.3
Uppgifter om debitering av samfund
Propositionen innehåller ett förslag till en sådan ändring av 13 § 5 mom. i lagen om skatteredovisning att Skatteförvaltningen lämnar uppgifter om den samfundsskatt som ett samfund har debiterats inte bara till kommunerna utan också till Finlands Kommunförbund rf för att tillrättalägga uppgifterna. Eftersom Finlands Kommunförbund rf i nuläget inte får dessa uppgifter är det i praktiken omöjligt för en enskild kommun att utreda om skatterna för bolag som har verksamhet i flera kommuner har beaktats på rätt sätt när kommunens utdelning har bestämts. 
Endast Skatteförvaltningen har fullständig kännedom om de bakgrundsuppgifter som påverkar utdelningen, men inom kommunsektorn finns det ingen som har en helhetsbild av uppgifterna. Detta är problematiskt med tanke på kommunernas rättsskydd som skattetagare. Därför föreslås det i propositionen att Finlands Kommunförbund rf ges rätt att trots sekretessbestämmelserna få tillgång till uppgifter för de enskilda kommunerna, så att på ett heltäckande sätt för en hel kommungrupp i samarbete med enskilda kommuner kan övervakas att beräkningsgrunderna är riktiga. Således blir det möjligt för enskilda kommuner att kontrollera uppgifter som påverkar beräkningen av utdelningen tillsammans med Finlands Kommunförbund rf, som ska ha möjlighet att för hela kommunsektorns del kontrollera att uppgifterna är riktiga. 
3
Propositionens konsekvenser
3.1
Ekonomiska konsekvenser
Propositionen har inga ekonomiska konsekvenser. Omorganiseringen av Forststyrelsen har dock förmodligen ringa konsekvenser på beloppet av skogsskatteandelen beroende av det belopp av skatter som olika verksamhetsenheter i fortsättningen betalar. 
3.2
Konsekvenser för förvaltningen
Det är meningen att Naturresursinstitutet i fortsättningen ska lämna Skatteförvaltningen de uppgifter som behövs vid beräkningen av skogsposten. Den föreslagna ändringen medför inga merkostnader för Skatteförvaltningen. 
4
Beredningen av propositionen
Propositionen har beretts vid finansministeriet i samarbete med Skatteförvaltningen. Yttranden om utkastet till proposition har lämnats av jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Forststyrelsen, Naturresursinstitutet, Skatteförvaltningen och Finlands Kommunförbund rf. Propositionen har behandlats vid delegationen för kommunal ekonomi och kommunalförvaltning. 
5
Ikraftträdande och tillämpning
Lagen föreslås träda i kraft vid ingången av 2017. Lagen tillämpas första gången vid beräkningen och redovisningen av utdelningen av samfundsskatten för enskilda kommuner för skatteåret 2017. 
Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs riksdagen följande lagförslag: 
Lagförslag
Lag 
om ändring av 13 § i lagen om skatteredovisning 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om skatteredovisning (532/1998) 13 § 2, 4 och 5 mom., 
sådana de lyder, 2 mom. i lag 724/2004, 4 mom. i lag 1102/2006 och 5 mom. i lag 655/2015, som följer: 
13 § 
De enskilda kommunernas utdelning 
Den samfundsskatt som varje samfund debiterats för skatteåret, med undantag för den andel som tillfaller kommunerna av den samfundsskatt som debiteras Forststyrelsen och dess dotterbolag som bedriver skogsbruk, delas upp i kalkyleringsposter för kommunernas företagsverksamhetsposter. Om ett samfund har driftställen endast i en kommun, läggs samfundets skatt till denna kommuns kalkyleringspost. Om samfundet har driftställen i flera kommuner, läggs samfundets skatt till dessa kommuners kalkyleringsposter i förhållande till antalet anställda vid samfundets driftställen per kommun. Skatterna för samfund som står i koncernförhållande enligt lagen om koncernbidrag vid beskattningen (825/1986) räknas dock samman och läggs till de berörda kommunernas kalkyleringsposter i förhållande till antalet anställda vid de till koncernen hörande samfundens driftställen per kommun. Kommunernas andel av samfundsskatten enligt detta moment minskad med den skogsskatteandel som avses i 3 mom. delas upp i de enskilda kommunernas företagsverksamhetsposter i förhållande till de på detta sätt uträknade kalkyleringsposterna för respektive kommun (företagsverksamhetspost). 
En kommuns skogspost beräknas utgående från de bruttorotprisinkomster som räknats ut per regionenhet vid Finlands skogscentrals enhet för offentliga tjänster i enlighet med statsrådets förordning (1101/2011), som gällde till utgången av 2014, och som fördelas på de enskilda kommunerna i förhållande till skogsmarksarealen inom kommunernas områden, men i denna grund inräknas inte de naturskyddsområden som avses i detta moment och som är en del av kommunens skogsområde. I denna grund inräknas även de uppskattade uteblivna rotprisinkomsterna för skogsmark inom lagstadgade naturskyddsområden samt för skogsmark på statens mark som omfattas av skyddsprogrammet för gamla skogar och för skogsmark på privat mark som den 1 januari 1998 varit inom området av samfällda skogar i Kuusamo. De uppskattade uteblivna inkomsterna beaktas dock endast när arealen av skogsmarkerna i fråga är minst 1 000 hektar i Lapplands län, 500 hektar i Uleåborgs län och 300 hektar i övriga delar av landet. De uteblivna rotprisinkomsterna fastställs årligen så att antalet hektar skogsmark inom skyddsområden multipliceras med den genomsnittliga årliga avkastning av skog som fastställts i enlighet med 7 § 2 mom. i lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen (1142/2005). Skogsskatteandelen ökad med den andel som tillfaller kommunerna av den samfundsskatt som debiteras Forststyrelsen och dess dotterbolag som bedriver skogsbruk, delas upp i skogsposter för de enskilda kommunerna i förhållande till kommunernas på detta sätt uträknade kalkyleringsposter. 
Trots sekretessbestämmelserna lämnar Skatteförvaltningen uppgifter till kommunerna om den samfundsskatt som ett samfund har debiterats, till den del den debiterade samfundsskatt som har använts vid beräkningen av utdelningen hänför sig till kommunen i fråga. Dessutom lämnar Skatteförvaltningen i fråga om alla kommuner trots sekretessbestämmelserna uppgifter till Finlands Kommunförbund rf om den samfundsskatt som samfunden har debiterats för att tillrättalägga uppgifterna. Genom förordning av statsrådet bestäms om det antal samfund för vilka uppgifter ska lämnas. 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
Lagen tillämpas första gången vid redovisningen av utdelningen av samfundsskatten för enskilda kommuner för skatteåret 2017. 
Helsingfors den 17 november 2016 
Statsminister
Juha
Sipilä
Finansminister
Petteri
Orpo
Senast publicerat 2.2.2017 10:56