Regeringens proposition
RP
246
2016 rd
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet och protokollet med Portugal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet och protokollet som hör till området för lagstiftningen
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL
I propositionen föreslås att riksdagen godkänner det med Portugal i november 2016 ingångna avtalet och protokollet för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst. 
Avtalet och protokollet bygger med vissa avvikelser på det modellavtal som Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) har utarbetat. De innehåller bestämmelser enligt vilka en avtalsslutande stat tillerkänns rätten att beskatta olika inkomster medan den andra avtalsslutande staten i motsvarande mån måste avstå från att använda sin på egen skattelagstiftning grundande beskattningsrätt eller måste på annat sätt medge lättnad från skatt för att internationell dubbelbeskattning skall undvikas. I avtalet och protokollet finns också bestämmelser bl.a. om förbud mot diskriminering och om utbyte av upplysningar om beskattning. 
Avtalet och protokollet träder i kraft 30 dagar efter den dag då de avtalsslutande staterna har mottagit det senare av de meddelanden som innehåller uppgiften om att de i fråga om ikraftträdandet förutsätta interna procedurer av varje avtalsslutande stat har slutförts. 
I propositionen ingår ett lagförslag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet och protokollet som hör till området för lagstiftningen. Lagen avses träda i kraft samtidigt som avtalet och protokollet träder i kraft vid en tidpunkt som fastställs genom förordning av statsrådet.  
ALLMÄN MOTIVERING
1
Nuläget
Mellan Finland och Portugal är för närvarande i kraft det i Helsingfors den 27 april 1970 ingångna avtalet mellan Finlands regering och Portugals regering för förhindrande av dubbelbeskattning av inkomst och förmögenhet (FördrS 26 och 27/1971), som blev tillämpligt med början av år 1972.  
Till följd av den utveckling som har ägt rum inom området för undvikande av dubbelbeskattning, i OECD:s modellavtal och i utbyte av uppgifter om skatter bör gällande dubbelbeskattningsavtal med Portugal anses vara föråldrat och i behov av översyn. Dessutom har efter avtalets ingående i både finsk och i portugisisk skattelagstiftning gjorts väsentliga ändringar. Av dessa skäl har det varit ändamålsenligt att ingå ett nytt avtal med Portugal. 
Finland har gällande omfattande dubbelbeskattningsavtal som innehåller bestämmelser om nästan alla de ärenden som behandlas i texten av OECD:s modellskatteavtal, med följande 75 stater: Argentina (FördrS 85/1996), Armenien (FördrS 120/2007 och 31/2008), Australien (FördrS 91/2007 och 32/2008), Azerbajdzjan (FördrS 94/2006), Barbados (FördrS 79/1992 och 58/2013), Belgien (FördrS 66/1978, 54/1997 och 13/2014), Bosnien och Hercegovina (FördrS 60/1987 och 75/2005), Brasilien (FördrS 92/1997 och 33/1998), Bulgarien (FördrS 11/1986), Cypern (FördrS 40/2013), Danmark (inklusive Färöarna; FördrS 26 och 95/1997, 34/1998, 127/2008 och 43/2009), Egypten (FördrS 12/1966 och 56/1976), Estland (FördrS 96/1993), Filippinerna (FördrS 60/1981), Frankrike (FördrS 8/1972 och 5/1976), Förenade Arabemiraten (FördrS 90/1997 och 32/1998), Förenta staterna (FördrS 2/1991 och 3/2008), Georgien (FördrS 76/2008), Grekland (FördrS 58/1981), Indien (FördrS 58/2010), Indonesien (FördrS 4/1989), Irland (FördrS 88/1993), Island (FördrS 26 och 95/1997, 34/1998, 127/2008 och 43/2009), Israel (FördrS 90/1998), Italien (FördrS 55/1983), Japan (FördrS 43/1972, 111/1991 och 76/1992), Kanada (FördrS 2/2007), Kazakstan (FördrS 85/2010), Kina (FördrS 104/2010), Kirgizistan (FördrS 14/2004), Kosovo (FördrS 60/1987 och 1/2012), Kroatien (FördrS 60/1987 och 34/1995), Lettland (FördrS 92/1993), Litauen (FördrS 94/1993), Luxemburg (FördrS 18/1983, 60/1992 och 62/2010), Makedonien (FördrS 23/2002), Malaysia (FördrS 16/1986), Malta (FördrS 82/2001), Marocko (FördrS 18/2013), Mexiko (FördrS 65/1998), Moldavien (FördrS 92/2008), Montenegro (FördrS 60/1987 och 45/2007), Nederländerna (FördrS 84/1997 och 31/1998), Norge (FördrS 26 och 95/1997, 34/1998, 127/2008 och 43/2009), Nya Zeeland (FördrS 49/1984 och 16/1988), Pakistan (FördrS 15/1996), Polen (FördrS 21/2010), Portugal (FördrS 27/1971), Republiken Korea (FördrS 75/1981), Rumänien (FördrS 7/2000), Ryssland (FördrS 110/2002), Schweiz (FördrS 90/1993, 92/2006 och 122/2010 och 14/2013), Serbien (FördrS 60/1987 och 70/2001), Singapore (FördrS 115/2002, 38/2003 och 41/2010), Slovakien (FördrS 28/2000), Slovenien (FördrS 70/2004), Spanien (FördrS 67/1968, 14/1974, 39/1974, 109/1991 och 74/1992), Sri Lanka (FördrS 20/1984), Storbritannien (FördrS 2/1970, 31/1974, 26/1981, 8/1987, 2/1992, 75/1992 och 63/1997), Sverige (FördrS 26 och 95/1997, 34/1998, 127/2008 och 43/2009), Sydafrika (FördrS 78/1995 ja 4/1996), Tadzikistan (FördrS 72/2013) Tanzania (FördrS 70/1978), Thailand (FördrS 28/1986), Tjeckien (FördrS 80/1995 och 5/1996), Turkiet (FördrS 49/2012), Tyskland (FördrS 18/1982), Ukraina (FördrS 82/1995 och 6/1996), Ungern (FördrS 51/1981), Uruguay (FördrS 16/2013), Uzbekistan (FördrS 104/1999, RP 45/2016 rd), Vietnam (FördrS 112/2002 och 64/2003), Vitryssland (FördrS 84/2008), Zambia (FördrS 28/1985) och Österrike (FördrS 18/2001 och 95/2011).  
Regeringens propositioner beträffande skatteavtalen med Spanien och Tyskland (RP 5/2016 RSv 20/2016 rd/16.3.2016 och RP 17/2016 RSv 27/2016 rd/5.4.2016) har redan behandlats i riksdagen. Propositioner beträffande skatteavtalen med Turkmenistan och Sri Lanka har avlåtits till riksdagen den 20 oktober 2016 (RP 202/2016) och den 10 november 2016 (RP 235/2016). 
Finland har gällande avtal som utöver utbyte av upplysningar berör undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer och dubbelbeskattning beträffande företag som använder skepp eller luftfartyg i internationell trafik och förfarande för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap med sex regioner: Bermuda (FördrS 87/2009), Brittiska Jungfruöarna (FördrS 59/2011), Caymanöarna (FördrS 34/2010), Guernsey (FördrS 47 och 84/2009), Isle of Man (FördrS 74/2008) och Jersey (78/2009).  
Finland har gällande avtal som utöver utbyte av upplysningar om skatter gäller dividend och inkomst av fast driftsställe med Nederländska Antillerna (FördrS 63/2011) och Aruba (FördrS 65/2011).  
Finland har gällande överenskommelse med Förenta Staterna om befrielse från skatt på inkomst från internationell transportverksamhet (FördrS 20/1988) och gällande avtal för att förbättra internationell efterlevnad av skatteregler och för att genomföra FATCA med Förenta Staterna (155/2015), gällande avtal med Hongkong för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst som härrör från användning av luftfartyg (FördrS 125/2008) och gällande avtal med Kina om ömsesidig befrielse från vissa skatter avseende internationell lufttransportaffärsverksamhet (dess omsättning; FördrS 117/2006).  
Finland har gällande avtal med Italien angående ömsesidigt beviljande av skattelättnader för kulturinstitut (FördrS 33/1974). Avtalet tillämpas också på inkomst och förmögenhetsskatter.  
Finland har gällande avtal med Norge om särskilda bestämmelser för att undvika dubbelbeskattning (av inkomst och förmögenhet) vid byggande av gränsbroar m.m. (FördrS 54/1993). 
2
Propositionens ekonomiska verkningar
Av syftet med avtalet följer att en avtalsslutande stat och övriga mottagare av skatter som omfattas av avtalet inte använder sin beskattningsrätt i fall som bestäms i avtalet eller att de på sätt som förutsätts i avtalet annars medger lättnad från skatt. Tillämpning av avtalsbestämmelserna innebär i Finland att staten och kommuner samt församlingar inom den evangelisk lutherska kyrkan och det ortodoxa kyrkosamfundet avstår från en ringa del av sina skatteinkomster för att internationell dubbelbeskattning skall undvikas. 
Enligt det nuvarande avtalet kan dividend beskattas i hemviststaten av det bolag som betalar dividenden (källstat av dividend) med en maximiskattesats av 10 procent om mottagaren av dividenden är ett bolag som äger direkt minst 25 procent av kapitalet i det bolag som betalar dividenden (direktplaceringsdividend). Annars är skattesatsen 15 procent (portfoliodividend). Det nya avtalet sänker skattesatsen av 10 procent till 5 procent, om bolaget som mottar dividenden behärskar minst 10 procent av kapitalet i det utdelande bolaget. Detta resulterar i sänkning av källskatteintäkter från dividend som betalas från Finland till Portugal. Den lägre källskattesatsen påverkar emellertid faktiskt inte skatteintäkter då direktplaceringsdividend är redan undantagen från källskatt på grund av rådets direktiv 2011/96/EU om ett gemensamt beskattningssystem för moderbolag och dotterbolag hemmahörande i olika medlemsstater. Skattesatsen för portfoliodividend förblir oförändrad. Källskatteintäkterna av dividend ändras således inte. År 2015 betalades det till Portugal dividend 208 393,63 euro (på grund av aktier registrerade i förvaltningsregister men administrerad i kontoinnehavarens namn) med en källskatt (eller förskottsinnehållning) av 31 259,05 euro, 304 542,21 euro annan dividend (aktier registrerade i förvaltningsregister) med en källskatt av 45 655,50 euro, annan dividend än de som nämnts ovan 624 284,18 euro med en källskatt av 92 816,68 euro samt 12 691,85 euro dividend som har betalats till den slutliga mottagaren och vars källskatt har korrigerats, med en källskatt av 1 903,77 euro. Sammanlagt var dividenden 1 149 911,87 euro och den uppburna skatten 171 635 euro. 
Enligt det nuvarande avtalet är maximikällskattesatsen för ränta 15 procent. I de flesta fall uppbär Finland inte källskatt i fråga om ränta som betalas till Portugal, emedan begränsat skattskyldiga (utomlands bosatta personer) är inte skyldiga att betala skatt för här förvärvad ränteinkomst enligt 9 § 2 mom. i inkomstskattelagen (1535/1992). Ränta mellan bolag är undantagen från källskatt också på grund av rådets direktiv 2003/49/EG om ett gemensamt system för beskattning av räntor och royalties som betalas mellan närstående bolag i olika medlemsstater (ränta-royaltydirektivet, kapital- eller röstandel minst 25 procent). På samma sätt påverkar i framtiden det faktum att räntan som härrör från en avtalsslutande stat beskattas endast i den andra avtalsslutande staten, om räntan betalas av eller den verklige innehavaren av förmånen av räntan är en avtalsslutande stat, en av dess politiska eller administrativa underavdelningar eller lokala myndigheter, en avtalsslutande stats centralbank eller en myndighet eller inrättning av någon av de föregående. I det nya avtalet sänker skattesatsen till 10 procent, men av ovan nämnda skäl påverkar detta inte skatteintäkter. År 2015 betalades det till Portugal 24 425,35 euro depositionsränta med en källskatt (eller förskottsinnehållning) av 36,43 euro, 12 178 605,91 euro (ingen källskatt) ränta på masskuldebrevlån eller eftermarknadsgottgörelse, annan ränta 163 306,94 euro med en källskatt av 24 868,12 euro, ränta på grund av förmögenhet för långtidssparandeavtal 8 079,01 euro (ingen källskatt). Ränta som hänför sig till sparandedirektivet var 20 931,75 euro (ingen källskatt) ränta som är inkluderad i försäljning, återköp eller inlösning som avses i sparandedirektivet 34 925,45 euro (ingen källskatt). Sammanlagt var dessa poster 12 266 967,47 euro och den uppburna skatten 24 904,55 euro. 
Maximiskattesatsen för royalty är enligt det nuvarande avtalet 10 procent. Royalty mellan bolag är undantagen från källskatt på grund av ränta-royaltydirektivet. I det nya avtalet sänker skattesatsen till 5 procent. Finland uppbär mindre än hittills källskatt på grund av royalty som betalas från Finland till Portugal, vilket minskar skatteintäkter, men å andra sidan uppbär också Portugal mindre källskatt, så att det belopp som ska avräknas i Finland, kommer att sänka, vilket ökar skatteintäkter. Nedsättning av skattesatsen påverkar sannolikt inte skatteintäkter betydligt. År 2015 betalades det euro 84 284,85 royalty till Portugal med en källskatt av 2 892,99 euro. 
Enligt det nuvarande avtalet kan Finland inte beskatta hyresinkomst av aktielägenheter (som är lös egendom) som ligger i Finland och ägs av person bosatt i Portugal, och överlåtelsevinst som sådan person förvärvar av överlåtelse av sådan aktielägenhet. Enligt det nya avtalet kan Finland beskatta båda kategorier av inkomst, vilket ökar skatteintäkter. 
Enligt artikel 18 i det nuvarande avtalet beskattas pension och andra liknande vederlag med anledning av tidigare anställning endast i pensionstagares hemviststat så att de pensioner med anledning av tidigare anställning på den privata sektorn som betalas från Finland till personer bosatta i Portugal beskattas endast i Portugal. 
Enligt artikel 17 i det nya avtalet kan en avtalsslutande stat beskatta pension och annan förmån, som betalas enligt socialförsäkringslagstiftningen i denna stat eller enligt en allmän ordning för annan social trygghet som gäller i denna stat, och livränta, som härrör från denna stat. Den exklusiva beskattningsrätten av pensionstagares hemviststat (artikel 18 i det nuvarande avtalet) tillämpas emellertid till utgången av tredje kalenderåret efter avtalets ikraftträdande, om inkomst enligt artikeln är skattepliktig i pensionstagares hemviststat (artikel 26). Finland kan således (i framtiden) beskatta de pensioner av den privata sektorn som betalas från Finland till personer bosatta i Portugal. I fråga om de pensioner som uppfyller det ovannämnda villkoret om skattepliktigheten påverkar det nya avtalet skatteintäkter emellertid först efter övergångsperioden. De pensioner som inte uppfyller villkoret kan Finland beskatta genast då man börjar tillämpa det nya avtalet, vilket börjar då öka skatteintäkter.  
Skatteintäkter påverkas också av den metod i det nya avtalet för undanröjande av dubbelbeskattning som tillämpas på pensioner av den privata sektorn och i vilken källstaten avräknar den skatt som hemviststaten uppbär. I fråga om pension som betalas från Finland till Portugal betyder detta att källstaten Finland avdrar den skatt som hemviststaten Portugal uppbär. Jämförd med den situation, i vilken dubbelbeskattningen skulle undanröjas av hemviststaten Portugal, är Finlands skatteintäkter mindre, emedan Finland får skatteintäkter endast om den finska skatten för dessa pensioner är högre än den portugisiska skatten, vilket i och för sig kan anses vara sannolikt. 
Skatteintäkter påverkas vidare av hur de till Portugal betalda pensioner fördelas enligt deras storleksordning, hur många i Portugal bosatta personer får flera finska pensioner som behandlas på olika sätt enligt dessa avtal, och tillämpningsområdet av bestämmelserna om beskattning av privatsektorns pensioner. Då Finland i varje fall hittills inte har kunnat beskatta de flesta av sådana privatsektors pensioner kan man anta att skatteintäkter i något mån kommer att växa för denna del.  
Endast hemviststat Finland beskattar sådan pension av den privata sektorn som betalas från källstat Portugal till person bosatt i Finland. Enligt det nya avtalet kan också Portugal (senast efter övergångperioden) beskatta sådan pension. Enligt den metod för undanröjande av dubbelbeskattning som tillämpas på dessa pensioner är Finland inte skyldig att avräkna den skatt som Portugal uppbär. Finlands beskattningsrätt ändrar sig alltså inte för denna del. Slutresultatet är att det inte heller sker någon ändring i skatteintäkter. Då antalet av sådana i Finland bosatta personer som får sådan pension från Portugal torde vara liten, har dessa pensioner i varje fall endast ringa inverkan på skatteintäkter. 
Pensioner som betalades från Finland till Portugal år 2015 
Typ av pension  
Belopp €  
(antalet betalningar) 
Förskottsinnehållning €  
(antalet betalningar) 
1. Arbetspension från offentliga samfund 
354 228,72 (70)  
46 053,98 (36) 
2. Annan arbetspension på grund av socialskyddslagstiftningen 
4 946 507,73 (182) 
104 706,59 (100) 
3. Folkpension (bland annat), pension betald av statskontor 
67 592,77 (38) 
238,86 (5)  
4. Pension som inte baserar sig på socialskyddslagstiftningen 
1 486 835,28 (73) 
29 808,72 (46)  
5. Pension förtjänad i affärsverksamhet av offentliga samfund 
19 598,88 (1) 
3 862,54 (1) 
6. Annan pension 
54 305,60 (4) 
814,58 (4) 
7. Inköpt pension som är kapitalinkomst, baserad inte på arbete 
3 464,54 (4)  
763,80 (3) 
Beloppet av andra inkomster (lön, andel i personal- eller placeringsfond, ersättning för arbete, styrelsearvode, ersättning av konstnär eller idrottsutövare, annan betalning liksom stipendium eller försäkringsersättning) som betalades från Finland till Portugal år 2015 var 1 387 812,88 euro (97 223,22 euro källskatt), av vilka cirka 94 procent var belöningar, löner, andelar i personalfond och ersättningar för arbete.  
Enligt artikel 23 stycke 5 i det nuvarande avtalet tillämpas på dividend, ränta och royalty så kallad Tax Sparing: om Portugal har beviljat fullständig befrielse eller nedsättning i fråga om skatt på dessa inkomster, Finland ska avdra från sin skatt ett belopp motsvarande det som borde ha uppburits utan sådan befrielse. Detta avdrag har slopats. 
3
Beredningen av ärendet
Det har under åren gjorts många försök till revision av skatteavtalet mellan Finland och Portugal. De förhandlingar som fördes under 1990-talet ledde inte till resultat, särskilt på grund av olika syner på fördelning av rätten att beskatta pensioner. Förhandlingar om ett nytt avtal mellan Finland och Portugal inleddes på Finlands initiativ på nytt i oktober 2013 i Lissabon och fortsattes i maj 2015 I Helsingfors.  
Avtalet undertecknades i Bryssel den 7 november 2016. 
Avtalet följer huvudsakligen den modell för bilaterala dubbelbeskattningsavtal som OECD har utarbetat (modellavtalet). De viktigaste avvikelserna från modellen gäller beskattning av royalty, arbetsinkomst, pension, annan inkomst och metoden för undanröjande av dubbelbeskattning. 
Både Finland och Portugal tillämpar enligt avtalet avräkningsmetoden som huvudmetod för att undanröja dubbelbeskattning.  
Propositionen har beretts vid finansministeriet. 
DETALJMOTIVERING
1
Avtalets innehåll
Kapitel I Avtalets tillämpningsområde
Artikel 1.Personer som omfattas av avtalet. I artikeln definieras de personer som avtalet är tillämpligt på. Avtalet tillämpas på personer som har hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda avtalsslutande staterna. Artikeln överensstämmer för denna del med artikel 1 i OECD:s modellavtal. 
Uttrycket person med hemvist i en avtalsslutande stat definieras i artikel 4. 
I vissa fall tillämpas avtalet även på person med hemvist i tredje stat. De bestämmelserna om förbud mot diskriminering i artikel 22 och de upplysningar som utbyts enligt artikel 24 om utbyte av upplysningar kan nämligen gälla personer som inte har hemvist i någon av de avtalsslutande staterna. 
Artikel 2. Skatter som omfattas av avtalet. I artikeln definieras och anges de skatter som avtalet är tillämpligt på. Förmögenhetskatt har slopats då den inte längre uppbärs i de avtalsslutande staterna och dubbelbeskattning av förmögenhet kan alltså inte förekomma. 
Kapitel II Definitioner
Artiklarna 3—5. Allmänna definitioner. Hemvist. Fast driftställe. I dessa artiklar definieras vissa uttryck som förekommer i avtalet. Artiklarna överensstämmer huvudsakligen med artiklarna 3—5 i OECD:s modellavtal. De har inte ändrats betydelsefullt. 
Allmänna definitioner finns i artikel 3. Definitioner förekommer även i andra artiklar. Till exempelvis uttrycken dividend, ränta och royalty definieras i de artiklar som behandlar beskattningen av dessa inkomstslag (artiklarna 10—12). 
Uttrycket person med hemvist i en avtalsslutande stat definieras i artikel 4. I artikeln nämns också en stat och politiska eller administrativa underavdelningar eller lokala myndigheter och offentligrättsliga samfund (definierat i stycke 3 i protokollet) i denna stat. Då en rättsperson har dubbelt hemvist bestäms dess riktiga hemvist i enlighet med OECD:s modellavtal på grund av platsen för den verkliga ledningen (stycke 3). 
Uttrycket fast driftställe, som definieras i artikel 5, berör speciellt tillämpningen av artikel 7 om beskattningen av inkomst av rörelse. Definitionen motsvarar bestämmelserna i artikel 5 i OECD:s modellavtal. 
Kapitel III Beskattning av inkomst
Artikel 6. Inkomst av fast egendom. Inkomst av fast egendom får beskattas i den avtalsslutande stat där den fasta egendomen är belägen.  
Om innehav av aktier eller andra andelar i bolag berättigar deras ägare att besitta bolaget tillhörig fast egendom, får inkomst, som förvärvas genom omedelbart brukande, genom uthyrning eller annan användning av denna besittningsrätt, enligt nytt stycke 5 beskattas i den avtalsslutande stat där den fasta egendomen är belägen. Sålunda får exempelvis inkomst som aktieägare i finskt bostadsaktiebolag förvärvar genom uthyrning av sin aktielägenhet beskattas i Finland. 
Enligt nytt stycke 6 som har inkluderats i artikel på Portugals initiativ, ska artikelns bestämmelser tillämpas också på inkomst som härrör från lös egendom eller på inkomst som härrör från tjänster som är förknippade med nyttjandet av eller för rätten att nyttja fast egendom och som båda likställs med inkomst av fast egendom enligt skattelagstiftningen i den avtalsslutande stat där egendomen är belägen. 
Utöver de nya bestämmelserna i styckena 5 och 6 har artikelns ordalydelse ändrats för att motsvara artikel 6 i OECD:s modellavtal. 
Artikel 7.Inkomst av rörelse. Inkomst av rörelse som företag i en avtalsslutande stat förvärvar får beskattas i den andra avtalsslutande staten endast om företaget bedriver rörelsen i sistnämnda stat från ett där beläget fast driftställe. Begreppet fast driftställe definieras i artikel 5. Inkomst av rörelse som den stat där det fasta driftstället är beläget får beskatta omfattar endast sådan inkomst som är hänförlig till det ifrågavarande fasta driftstället (stycke 1). Ingår i inkomst av rörelse inkomst som behandlas särskilt i andra artiklar i avtalet, tillämpas på denna inkomst de specialbestämmelser som berör den (stycke 7). Artikeln överensstämmer med den version av artikel 7 i OECD:s modellavtal som var i modellavtalet ännu den 21 juli 2010. 
Artikel 8.Sjöfart och luftfart. Artikeln betyder i fråga om inkomst av sjöfart och luftfart ett undantag från bestämmelserna i artikel 7. Inkomst som företag i en avtalsslutande stat förvärvar av internationell sjöfart eller luftfart beskattas endast i denna stat, även i fall då inkomsten är hänförlig till fast driftställe som företag har i den andra avslutande staten (stycke 1). 
Artikeln överensstämmer i huvuddrag med artikel 8 i OECD:s modellavtal. 
Artikel 9.Företag med intressegemenskap. Inkomst som företag med intressegemenskap förvärvar får enligt artikeln justeras om obehörig vinstöverföring kan visas. I Finland har bestämmelsen betydelse för tillämpningen av 31 § lagen om beskattningsförfarande (1558/1995).  
Till artikeln har fogats stycke 2. Artikeln överensstämmer huvudsakligen med artikel 9 i OECD:s modellskatteavtal. 
Artikel 10.Dividend. Dividend får beskattas i den avtalsslutande stat där mottagaren av dividenden har hemvist (stycke 1). 
Dividenden är enligt det nya avtalet undantagen från finsk skatt, om mottagaren av dividend från ett bolag med hemvist i Portugal är ett sådant bolag med hemvist i Finland som innehar direkt minst 10 procent av röstetalet i detta portugisiska bolag (artikel 21 stycke 2 punkt b). Enligt det nuvarande avtalet är dividend, som i Portugal hemmahörande bolag utdelar till i Finland hemmahörande bolag, befriad från finsk skatt i samma utsträckning som den enligt den finska lagstiftningen är befriad från finsk skatt, om båda bolagen skulle vara i Finland hemmahörande bolag. 
Dividenden får enligt stycke 2 beskattas även i den avtalsslutande stat där det bolag som betalar dividenden har hemvist (källstaten). Maximiskattesatsen är 5 procent i stället för den nuvarande 10 procent (av dividendens bruttobelopp) om den verklige innehavaren av förmånen av dividenden är ett bolag som direkt äger minst 10 procent av kapitalet i det utbetalande bolaget (stycke 2 punkt a). Annars får skatten fortvarande vara högst 15 procent (stycke 2 punkt b). Källstaten är inte skyldig att iaktta dessa begränsningar (stycke 4) om den andel på grund av vilken dividenden betalas äger verkligt samband med ett fast driftställe i källstaten. 
Uppkommen dubbelbeskattning undanröjs genom skatteavräkning i enlighet med bestämmelserna i artikel 21 stycke 2 punkt a. 
Artikeln överensstämmer till stor del med artikel 10 i OECD:s modellavtal. 
Artikel 11.Ränta. Ränta får enligt båda avtalen (samt enligt artikel 11 i OECD:s modellavtal) beskattas både i den avtalsslutande stat där mottagaren av räntan har hemvist (stycke 1), och i den avtalsslutande stat från vilken den härrör (källstaten, stycke 2), om den inte är där fri från skatt där med stöd av stycke 3. Enligt nytt stycke 3 beskattas ränta som härrör från en avtalsslutande stat endast i den andra i avtalsslutande staten om den betalas av eller den verklige innehavaren av förmånen av räntan är denna andra avtalsslutande stat, en av dess politiska eller administrativa underavdelningar eller lokala myndigheter, denna andra avtalsslutande stats centralbank eller en myndighet eller inrättning av någon av dessa. Enligt stycke 4 i protokollet tillämpas stycke 3 också på Fonden för industriellt samarbete (Finnfund), Finnvera och Finlands Exportkredit så länge som den finska staten äger direkt eller indirekt minst 95 procent av dess kapital. Enligt det nya avtalet (stycke 2) får skatten i källstaten vara högst 10 procent av räntans bruttobelopp i stället för det nuvarande 15 procent. Källstaten är inte skyldig att iaktta denna begränsning (stycke 5) om den fordran för vilken räntan betalas äger verkligt samband med ett fast driftställe i källstaten. Uppkommen dubbelbeskattning undanröjs i Finland genom skatteavräkning i enlighet med bestämmelserna i artikel 21 stycke 2 punkt a.  
För Finland har bestämmelserna om källstatens beskattningsrätt inte någon praktisk betydelse då fysisk person som inte är bosatt i Finland och utländskt samfund enligt 9 § 2 mom. inkomstskattelagen endast i vissa sällsynta fall av ringa betydelse har att erlägga skatt i Finland på ränta som har förvärvats här.  
Artikel 12.Royalty. Royalty får enligt båda avtalen (och med avvikelse från OECD:s modellavtal) beskattas både i den avtalsslutande stat där mottagaren av royalty har hemvist (stycke 1) och i den avtalsslutande stat från vilken den härrör (källstaten, stycke 2). Enligt det nya avtalet får skatten i källstaten uppgå till högst 5 procent av royaltys bruttobelopp i stället för det nuvarande 10 procent. Källstaten är inte skyldig att iaktta denna begränsning (stycke 5) om den rättighet eller egendom i fråga om vilken royaltyn betalas äger verkligt samband med ett fast driftställe i källstaten. Royalty som betalas för nyttjanderätt till fast egendom samt för nyttjandet av gruva eller annan naturtillgång beskattas enligt artikel 6. Uppkommen dubbelbeskattning undanröjs i Finland genom skatteavräkning i enlighet med bestämmelserna i artikel 21 stycke 2 punkt a.  
Artikeln gäller inte längre ersättningar som betalas för nyttjandet av eller rätten att nyttja industriell, kommersiell eller vetenskaplig utrustning (leasing), vilket motsvarar definitionen av royalty i artikel 12 av OECD:s modellavtal. 
Artikel 13.Realisationsvinst. Vinst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar på grund av överlåtelse av fast egendom (som avses i artikel 6) som är belägen i den andra avtalsslutande staten får både enligt det nuvarande avtalet och enligt det nya avtalet beskattas i den avtalsslutande stat där den fasta egendomen är belägen (stycke 1).  
Enligt ett nytt stycke 4 får vinst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar på grund av överlåtelse av aktier eller jämförbart intresse vars värde till mer än 50 procent direkt eller indirekt härrör från fast egendom som är belägen i den andra avtalsslutande staten, beskattas i den stat där den fasta egendomen är belägen. Försäljningsvinst som aktieägare i finskt bostadsaktiebolag förvärvar genom överlåtelse av sin aktielägenhet kan således i framtiden beskattas i Finland.  
Om person med hemvist i en avtalsslutande stat har fast driftställe i den andra avtalsslutande staten får (såsom nuförtiden, artikel 13 stycke 2) vinst på grund av överlåtelse av detta driftställe och därtill hörande lös egendom, som utgör del av rörelsetillgångarna i driftstället, beskattas i denna andra stat dvs. i staten där driftstället är beläget (stycke 2). Vinst som företag i en avtalsslutande stat förvärvar på grund av överlåtelse av skepp eller luftfartyg som används i internationell trafik eller lös egendom som är hänförlig till deras användning, beskattas endast i denna stat dvs. i företagets hemviststat (stycke 3). 
Vinst på grund av överlåtelse av annan egendom än sådan som avses i de ovan redogjorda styckena, beskattas (såsom nuförtiden, artikel 13 stycke 3) endast i överlåtarens hemviststat (stycke 5). 
Dessa bestämmelser ändrar bestämmelserna i artikel 13 i det nuvarande avtalet i fråga om beskattning av realisationsvinst på grund av bostadsaktier och motsvarar huvudsakligen bestämmelserna i artikel 13 i OECD:s modellavtal eller dess kommentar. 
Artiklarna 14—16.Arbetsinkomst. Styrelsearvode. Artister och sportutövare. Bestämmelserna om arbetsinkomst (artikel 14) jämte ersättning för arbete inom ramen för uthyrning av arbetskraft (punkt 5 i protokollet), styrelsearvode (artikel 15) samt artister och idrotts- och sportutövare (artikel 16) överensstämmer med artiklarna 15—17 i OECD:s modellavtal och den praxis som Finland tillämpar i sina dubbelbeskattningsavtal. 
Artikel 17.Pension. Enligt artikel 18 i det gällande avtalet beskattas pensioner och andra liknande vederlag, som en i avtalsslutande stat bosatt person uppbär med anledning av tidigare anställning (privatsektorpension), endast i denna stat, alltså endast i den stat där mottagaren av ersättningen har hemvist, om inte bestämmelserna i artikel 19 (Offentliga arvoden) stycke 1 föranleder annat. 
Enligt artikel 17 stycke 1 i det nya avtalet beskattas pension och annan liknande ersättning, som med anledning av tidigare anställning betalas till person med hemvist i en avtalsslutande stat, endast i den stat alltså i den stat där personen har hemvist (om inte bestämmelserna i artikel 18 stycke 2 föranleder annat). Detta överensstämmer med artikel 18 i det nuvarande avtalet. 
Pension, t.ex. den finska TEL-pensionen, och annan förmån som är periodisk eller utgår i form av engångsersättning och som betalas enligt socialförsäkringslagstiftningen i en avtalsslutande stat eller enligt en allmän ordning för annan social trygghet som gäller i en avtalsslutande stat, eller livränta, som härrör från en avtalsslutande stat, kan emellertid (utan hinder av bestämmelserna i stycke 1 och om inte bestämmelserna i artikel 18 stycke 2 föranleder annat) beskattas i denna stat, alltså i källstat (stycke 2). 
Enligt stycke 3 anses livränta härröra från en avtalsslutande stat, såvitt de premier eller betalningar som hänför sig till sådan inkomst, uppfyller förutsättningar av skatteavdrag i denna stat. I Finland har dessa betalningar redan länge varit avdragsgilla.  
Enligt artikel 21 (Undanröjande av dubbelbeskattning) stycke 3 om person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar inkomst som enligt bestämmelserna i artikel 17 stycke 2 får beskattas i den andra avtalsslutande staten, denna andra stat ska från skatten på denna persons inkomst avräkna ett belopp motsvarande den inkomstskatt som betalats i den förstnämnda staten (hemviststaten). Detta betyder i fråga om pension som betalas från Finland till person med hemvist i Portugal att Portugal som hemviststat beskattar pensionen och härutöver Finland som källstat beskattar pensionen men avdrar den portugisiska skatten. Det är fråga om så kallad omvänd avräkningsmetod i vilken källstaten i stället för hemviststaten undanröjer dubbelbeskattningen.  
Avräkningsbeloppet skall emellertid inte överstiga den del av inkomstskatten, beräknad utan sådan avräkning, som belöper på den inkomst som får beskattas i den förstnämnda staten. Beloppet av finsk skatt är således den över gränsen för det belopp av portugisisk skatt som kan avdras. 
Enligt artikel 26 (Ikraftträdande) stycke 4 tillämpas bestämmelserna i artikel 18 av det nuvarande avtalet till utgången av tredje kalenderår efter ikraftträdandet av det nya avtalet, om inkomsten enligt artikel 18 det nuvarande avtalet är skattepliktig i den avtalsslutande stat där mottagaren av sådan inkomst har hemvist. Denna övergångsperiod tillämpas i fråga om Finland på de personer vars pensionsinkomst från Finland är skattepliktig i Portugal under dessa år. Om detta villkor inte uppfylls, inleds tillämpningen av artikel 17 genast när tillämpningen av avtalet allmänt inleds på grund av artikel 26. 
Bestämmelserna om beskattning av den privata sektorns pensioner är likadana som bestämmelserna om sådana pensioner i det dubbelbeskattningsavtal som Finland har ingått i december 2015 med Spanien. De motsvarar huvudsakligen de alternativa bestämmelserna i artikel 18 i OECD:s modellavtal. Metoden för undanröjande av dubbelbeskattning av pension avviker emellertid från modellavtalets bestämmelser. 
Artikel 18.Offentlig tjänst. Lön och annan liknande ersättning på grund av offentlig tjänst beskattas enligt stycke 1 punkt a endast i den avtalsslutande stat i vars tjänst (inklusive denna stats politiska och administrativa underavdelningar, lokala myndigheter eller offentligrättsliga samfund) personen är. Motsvarande regel gäller pension på grund av sådan tjänst (stycke 2 punkt a). I fall som avses i punkt b i stycke 1 och i punkt b i stycke 2 beskattas emellertid lön, annan liknande ersättning och pension endast i mottagarens hemviststat. Alla dessa inkomster beskattas emellertid enligt artiklarna 14—17 (arbetsinkomst, styrelsearvode, artister och idrottsutövare samt pension) om de betalas på grund av arbete som utförts i samband med rörelse som bedrivs av någon ovannämnd enhet av offentlig makt (stycke 3). 
Artikeln har inte ändrats avsevärt. Den överensstämmer i stort sett med artikel 19 i OECD:s modellavtal. 
Artikel 19. Studerande. I artikel finns bestämmelser om skattefrihet för inkomst som förvärvas av studerande och praktikanter. Artikeln motsvarar artikel 20 i OECD:s modellavtal. 
Artikel 20. Annan inkomst. Inkomst som inte behandlas i artiklarna 6—19 beskattas endast i mottagarens hemviststat. Utom stycke 2 som överensstämmer med OECD:s modellavtal har till artikel fogats stycke 3 enligt vilket då på grund av särskilda förbindelser mellan den person som avses i stycke 1 och någon annan person eller mellan dem båda och en tredje person, beloppet av den inkomst som avses i stycke överstiger det belopp (om sådant finns) som skulle ha avtalats mellan dem, om sådana förbindelser inte förelegat, tillämpas bestämmelserna i artikeln endast på sistnämnda beloppet. I sådant fall beskattas det överskjutande beloppet av inkomst enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal. 
Artikeln motsvarar huvudsakligen artikel 21 i OECD:s modellavtal. 
Kapitel IV Metoder för undanröjande av dubbelbeskattning
Artikel 21.Undanröjande av dubbelbeskattning. Finland använder avräkningsmetoden som huvudmetod för att undanröja dubbelbeskattning. Bestämmelsen om detta i stycke 2 punkt a bygger på den principen att mottagare av inkomst beskattas i Finland (när den är hemviststaten) även för sådan inkomst som enligt avtalet får beskattas i Portugal (källstaten). Från den skatt som utgår i Finland avräknas emellertid den skatt som i enlighet med avtalet har betalats för samma inkomst i Portugal. I fråga om undanröjande av dubbelbeskattning gäller ytterligare vad som bestäms i lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning (1552/1995). Finland tillämpar undantagsmetoden på dividend i de fall som avses i stycke 2 punkt b. 
Också Portugal använder avräkningsmetoden (stycke 1). 
För att undanröja dubbelbeskattning av pension från privatsektorn (artikel 17) använder båda länderna den så kallade omvända avräkningsmetoden (stycke 3). 
Kapitel V Särskilda bestämmelser
Artiklarna 22—24.Förbud mot diskriminering. Ömsesidig överenskommelse. Utbyte av upplysningar. Artikel 22 (Förbud mot diskriminering) och artikel 24 (Utbyte av upplysningar) gäller skatter av varje slag och beskaffenhet. Artiklarna 22 och 23 (Ömsesidig överenskommelse) och 24 överensstämmer med artiklarna 24–26 i OECD:s modellavtal.  
Artikel 25. Medlemmar av diplomatisk beskickning och konsulat. Bestämmelserna om medlemmar av diplomatisk beskickning och konsulat motsvarar bestämmelserna i artikel 28 i OECD:s modellskatteavtal. 
Kapitel VI Slutbestämmelser
Artikel 26.Ikraftträdande. Avtalets ikraftträdandebestämmelser ingår i denna artikel. 
Artikel 27.Upphörande. Bestämmelserna om avtalets upphörande ingår i denna artikel. Avtalet skall vara i kraft tills vidare.  
Protokoll. Enligt stycke I (Rätt till avtalsförmåner) punkt a i protokollet ska bestämmelserna i avtalet inte tolkas så att de hindrar en avtalsslutande stat från att tillämpa anti-avoidance bestämmelserna som bestäms i dess nationella lagstiftning. Enligt punkt b ska förmåner enligt avtalet inte beviljas till sådan person med hemvist i en avtalsslutande stat som är inte den verklige innehavaren av förmånen av den inkomst som härrör från den andra avtalsslutande staten. Enligt punkt c ska bestämmelserna i avtalet inte tillämpas, om det huvudsakliga ändamålet eller ett av de huvudsakliga ändamålen av någon person med anslutning till skapande eller överföring av den egendom eller rättighet i fråga om vilken inkomst betalas var att erhålla förmån av dessa bestämmelser genom detta skapande eller denna överföring. 
2
Motivering till lagförslaget
I 95 § 1 mom. grundlagen förutsätts att sådana bestämmelser i internationella förpliktelser som hör till området för lagstiftningen sätts nationellt i kraft genom en särskild lag om införande. 
Propositionen innehåller ett förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Portugal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst. 
1 §. Genom 1 § i lagförslaget sätts i kraft de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen. 
2 §. Om sättande i kraft av de övriga bestämmelserna i avtalet och om ikraftträdandet av denna lag bestäms genom förordning av statsrådet. Lagen avses träda i kraft samtidigt med avtalet och protokollet. 
3
Ikraftträdande
Enligt artikel 26 stycke 2 träder avtalet i kraft trettio dagar efter dagen av mottagande, skriftligen och på diplomatisk väg, av det senare av de meddelanden som förmedlar uppgiften om att de för ikraftträdande förutsatta interna procedurer av varje avtalsslutande stat har slutförts. Avtalet tillämpas i Finland i fråga om källskatter på inkomst som förvärvas den 1 januari det kalenderår som följer närmast efter det då avtalet träder i kraft eller senare, och i fråga om övriga skatter på inkomst, på skatter som bestäms för skatteår som börjar den 1 januari det kalenderår som följer närmast efter det då avtalet träder i kraft eller senare. Avtalet tillämpas i Portugal, i fråga om källskatter, om den händelse som medför dem inträffar den 1 januari som följer närmast efter den tidpunkt då avtalet träder i kraft eller senare, och i fråga om övriga skatter, beträffande inkomst som förvärvas under skatteår som börjar den 1 januari som följer närmast efter den dag då avtalet träder i kraft eller senare. 
Enligt artikel 26 stycke 3 upphör det nuvarande avtalet att vara tillämpligt beträffande skatter på vilka det nya avtalet tillämpas enligt bestämmelserna i stycke 2. Det nuvarande avtalet upphör att gälla vid den sista tidpunkt då det enligt den föregående bestämmelsen i detta stycke är tillämpligt. 
4
Behovet av riksdagens samtycke och lagstiftningsordning
Enligt 94 § 1 mom. grundlagen godkänner riksdagen fördrag och andra internationella förpliktelser som innehåller bestämmelser som hör till området för lagstiftningen. 
Artiklarna 6—20 i avtalet och punkterna 1 och 3—5 i protokollet, vilka gäller beskattning av inkomst och i vilka det bestäms om fördelning av rätten att beskatta inkomst eller nedsättning av eller befrielse från nationell skatt, innehåller bestämmelser som hör till området för lagstiftning. Därför kräver avtalet till dessa delar riksdagens godkännande. 
Artikel 21 i avtalet (undanröjandet av dubbelbeskattning) samt artiklar 22—25 (särskilda bestämmelser) innehåller bestämmelser som antingen direkt eller indirekt anknyter sig till beskattning och som hör till området för lagstiftning. Även till dessa delar förutsätter avtalets bestämmelser riksdagens godkännande. 
Enligt första meningen i artikel 26 stycke 3 i avtalet upphör det gällande avtalet att vara tillämpligt beträffande skatter på vilka det nya avtalet tillämpas enligt bestämmelserna i artikel 26 stycke 2. Enligt andra meningen i artikel 26 stycke 3 upphör det gällande avtalet att gälla vid den sista tidpunkt då det enligt första meningen i artikel 26 stycke 3 är tillämpligt. Enligt grundlagens 94 § 1 mom. krävs riksdagens godkännande för uppsägning av fördrag och andra internationella förpliktelser som innehåller sådana bestämmelser som hör till området för lagstiftningen. I övervägandet om upphävandet av överenskommelsen om ispatrulleringstjänst har grundlagsutskottet konstaterat att det formellt inte är fråga om uppsägning av en överenskommelse, men till sina effekter kan ett folkrättsligt upphävande av en överenskommelse jämställas med uppsägning av en förpliktelse (GrUU 18/2002 rd och GrUU 32/2006 rd). I samband med reformen av grundlagen har grundlagsutskottet ansett att riksdagens godkännande krävs också för uppsägning av sådana internationella förpliktelser som riksdagen har godkänt före den nya grundlagens ikraftträdande (GrUB 10/1998 rd). Att häva det gällande avtalet kräver således riksdagens godkännande. 
De bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen är inte sådana som kräver lagstiftningsordning enligt 94 § 2 mom. grundlagen. Det i propositionen ingående lagförslaget kan därför godkännas i samma lagstiftningsordning som en vanlig lag. 
Med stöd av vad som anförts ovan och i enlighet med 94 § grundlagen föreslås 
att riksdagen godkänner det i Bryssel den 7 november 2016 ingångna avtalet och protokollet mellan Republiken Finland och Republiken Portugal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst. 
Eftersom avtalet innehåller bestämmelser som hör till området för lagstiftningen, föreläggs riksdagen samtidigt följande lagförslag: 
Lagförslag
Lag 
om sättande i kraft av vissa bestämmelser i avtalet och protokollet med Portugal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst 
I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 § 
Bestämmelserna i det i Bryssel den 7 november 2016 ingångna avtalet och protokollet mellan Republiken Finland och Republiken Portugal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst gäller som lag så som Finland har förbundit sig till dem. 
2 § 
Om sättande i kraft av de övriga bestämmelserna i avtalet och protokollet och om ikraftträdandet av denna lag bestäms genom förordning av statsrådet. 
Helsingfors den 17 november 2016 
Statsminister
Juha
Sipilä
Finansminister
Petteri
Orpo
Fördragstext
AVTAL
Översättning 
AVTAL 
MELLAN REPUBLIKEN FINLAND OCH REPUBLIKEN PORTUGAL FÖR ATT UNDVIKA DUBBELBESKATTNING OCH FÖRHINDRA KRINGGÅENDE AV SKATT BETRÄFFANDE SKATTER PÅ INKOMST 
CONVENÇÃO 
ENTRE A REPÚBLICA DA FINLÂNDIA E A REPÚBLICA PORTUGUESA PARA EVITAR A DUPLA TRIBUTAÇÃO E PREVENIR A EVASÃO FISCAL EM MATÉRIA DE IMPOSTOS SOBRE O RENDIMENTO 
Republiken Finland och Republiken Portugal, 
som önskar ingå ett avtal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst, 
har kommit överens om följande: 
A República da Finlândia e a República Portuguesa, 
Desejando celebrar uma Convenção para evitar a dupla tributação e prevenir a evasão fiscal em matéria de impostos sobre o rendimento, 
Acordam no seguinte: 
Kapitel I 
Avtalets tillämpningsområde 
Artikel 1 
Personer som omfattas av avtalet 
Detta avtal tillämpas på personer som har hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda avtalsslutande staterna. 
CAPÍTULO I 
ÂMBITO DE APLICAÇÃO DA CONVENÇÃO 
ARTIGO 1.º 
Pessoas visadas 
A presente Convenção aplica-se às pessoas residentes de um ou de ambos os Estados Contratantes.  
Artikel 2 
Skatter som omfattas av avtalet 
1. Detta avtal tillämpas på skatter på inkomst som påförs för en avtalsslutande stats eller dess politiska eller administrativa underavdelningars eller lokala myndigheters räkning, oberoende av det sätt på vilket skatterna tas ut. 
2. Med skatter på inkomst förstås alla skatter som utgår på inkomst i dess helhet eller på delar av inkomst, däri inbegripet skatter på vinst på grund av överlåtelse av lös eller fast egendom samt skatter på värdestegring. 
3. De för närvarande utgående skatter, på vilka detta avtal tillämpas, är särskilt: 
a) i Portugal: 
1) inkomstskatten för naturliga personer (Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares – IRS); 
2) inkomstskatten för samfund (Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas – IRC); 
3) tilläggsskatter av inkomstskatten för samfund (derramas); 
(nedan "portugisisk skatt"); 
b) i Finland: 
1) de statliga inkomstskatterna; 
2) inkomstskatten för samfund; 
3) kommunalskatten; 
4) kyrkoskatten; 
5) källskatten på ränteinkomst; och 
6) källskatten för begränsat skattskyldig; 
(nedan "finsk skatt"). 
4. Avtalet tillämpas även på skatter av samma eller i huvudsak likartat slag, som efter undertecknandet av avtalet påförs vid sidan av eller i stället för de för närvarande utgående skatterna. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall meddela varandra de betydelsefulla ändringar som gjorts i respektive skattelagstiftning.  
ARTIGO 2.º 
Impostos visados 
1. A presente Convenção aplica-se aos impostos sobre o rendimento exigidos em benefício de um Estado Contratante, ou das suas subdivisões políticas ou administrativas ou autarquias locais, seja qual for o sistema usado para a sua cobrança.  
2. São considerados impostos sobre o rendimento todos os impostos incidentes sobre o rendimento total ou sobre elementos do rendimento, incluindo os impostos sobre os ganhos derivados da alienação de bens mobiliários ou imobiliários, bem como os impostos sobre as mais-valias. 
3. Os impostos atuais a que a presente Convenção se aplica são, nomeadamente:  
a) Em Portugal: 
(i) O Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS); 
(ii) O Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC); e 
(iii) As derramas; 
(a seguir referidos pela designação de ”imposto português”); 
b) Na Finlândia: 
(i) Os impostos estatais sobre o rendimento (”valtion tuloverot”; ”de statliga inkomstskatterna”); 
(ii) Os impostos sobre o rendimento das sociedades (”yhteisöjen tuloverot”; ”inkomstskatterna för samfund”); 
(iii) O imposto comunal (”kunnallisvero”; ”kommunalskatten”); 
(iv) O imposto eclesiástico (”kirkollisvero”; ”kyrkoskatten”); 
(v) O imposto retido na fonte sobre juros (”korkotulon lähdevero”; ”källskatten på ränteinkomst”); e 
(vi) O imposto retido na fonte sobre o rendimento de não residentes (”rajoitetusti verovelvollisen lähdevero”; ”källskatten för begränsat skattskyldig”); 
(a seguir referidos pela designação de ”imposto finlandês”). 
4. A Convenção será também aplicável aos impostos de natureza idêntica ou substancialmente similar que entrem em vigor posteriormente à data da assinatura da Convenção e que venham a acrescer aos atuais ou a substituí-los. As autoridades competentes dos Estados Contratantes comunicarão uma à outra as modificações significativas introduzidas nas respetivas legislações fiscais. 
Kapitel II 
Definitioner 
Artikel 3 
Allmänna definitioner 
1. Om inte sammanhanget föranleder annat, vid tillämpningen av detta avtal: 
a) "Portugal" avser Republiken Portugal och då det används i geografisk bemärkelse omfattar Republiken Portugals territorium i enlighet med folkrätten och portugisisk lagstiftning; 
b) "Finland" avser Republiken Finland och avser, då det används i geografisk bemärkelse, Republiken Finlands territorium och de till Republiken Finlands territorialvatten gränsande områden, inom vilka Finland enligt finsk lagstiftning och i överensstämmelse med folkrätten äger utöva sina rättigheter med avseende på utforskning och utnyttjande av naturtillgångar på havsbottnen och i dennas underlag samt i vattnen därpå; 
c) "en avtalsslutande stat" och "den andra avtalsslutande staten" åsyftar Portugal eller Finland allteftersom sammanhanget kräver; 
d) "skatt" åsyftar portugisisk skatt eller finsk skatt alltefter som sammanhanget kräver; 
e) "person" inbegriper fysisk person, bolag och annan sammanslutning; 
f) "bolag" avser juridisk person eller annan som vid beskattningen behandlas som juridisk person; 
e) "företag" avser bedrivandet av varje form av rörelse; 
g) "företag i en avtalsslutande stat" och "företag i den andra avtalsslutande staten" åsyftar företag som bedrivs av person med hemvist i en avtalsslutande stat, respektive företag som bedrivs av person med hemvist i den andra avtalsslutande staten; 
h) "internationell trafik" åsyftar transport med skepp eller luftfartyg som används av företag i en avtalsslutande stat, utom då skeppet eller luftfartyget används uteslutande mellan platser i den andra avtalsslutande staten; 
i) "behörig myndighet" avser: 
1) i Portugal: the Minister of Finance, the Director General of the Tax and Customs Authority eller deras befullmäktigade ombud; 
2) i Finland: finansministeriet, dess befullmäktigade ombud eller den myndighet som finansministeriet förordnar att vara behörig myndighet; 
j) "medborgare", beträffande en avtalsslutande stat, åsyftar: 
1) fysisk person som har medborgarskap i denna avtalsslutande stat; och 
2) juridisk person eller annan sammanslutning som härleder sin status som sådan från den lagstiftning som gäller i denna avtalsslutande stat; 
k) "rörelse" inbegriper utövande av fritt yrke och annan självständig verksamhet. 
2. Då en avtalsslutande stat tillämpar avtalet vid någon tidpunkt anses, såvida inte sammanhanget föranleder annat, varje uttryck som inte definierats i avtalet ha den betydelse som uttrycket har vid denna tidpunkt enligt den statens lagstiftning i fråga om sådana skatter på vilka avtalet tillämpas, och den betydelse som uttrycket har enligt tillämplig skattelagstiftning i denna stat äger företräde framför den betydelse uttrycket ges i annan lagstiftning i denna stat. 
CAPÍTULO II 
DEFINIÇÕES 
ARTIGO 3.º 
Definições gerais 
1. Para efeitos da presente Convenção, a não ser que o contexto exija interpretação diferente:  
a) O termo ”Portugal” significa a República Portuguesa e, quando usado em sentido geográfico, compreende o território da República Portuguesa, em conformidade com o Direito Internacional e a legislação portuguesa;  
b) O termo ”Finlândia” significa a República da Finlândia e, quando usado em sentido geográfico, significa o território da República da Finlândia e as áreas adjacentes às águas territoriais da República da Finlândia onde, nos termos da legislação finlandesa e em conformidade com o Direito Internacional, possam ser exercidos os direitos da Finlândia relativamente à prospeção e exploração dos recursos naturais do leito do mar, do seu subsolo e das águas sobrejacentes; 
c) As expressões ”um Estado Contratante” e ”o outro Estado Contratante” significam Portugal ou Finlândia, consoante resulte do contexto; 
d) O termo ”imposto” significa imposto português ou imposto finlandês, consoante resulte do contexto; 
e) O termo ”pessoa” compreende as pessoas singulares, as sociedades e quaisquer outros agrupamentos de pessoas; 
f) O termo ”sociedade” significa qualquer pessoa coletiva ou qualquer entidade tratada como pessoa coletiva para fins tributários;  
e) O termo ”empresa” aplica-se ao exercício de qualquer atividade empresarial; 
g) As expressões ”empresa de um Estado Contratante” e ”empresa do outro Estado Contratante” significam, respetivamente, uma empresa explorada por um residente de um Estado Contratante e uma empresa explorada por um residente do outro Estado Contratante;  
h) A expressão ”tráfego internacional” significa qualquer transporte por navio ou aeronave explorado por uma empresa de um Estado Contratante, exceto se o navio ou aeronave for explorado somente entre lugares situados no outro Estado Contratante; 
i) A expressão ”autoridade competente” significa: 
(i) Em Portugal, o Ministro das Finanças, o Diretor-Geral da Autoridade Tributária e Aduaneira ou os seus representantes autorizados; 
(ii) Na Finlândia, o Ministério das Finanças, o seu representante autorizado ou a autoridade que seja designada pelo Ministério das Finanças como autoridade competente; 
j) O termo ”nacional”, relativamente a um Estado Contratante, significa: 
(i) Qualquer pessoa singular que tenha a nacionalidade ou a cidadania desse Estado Contratante; e 
(ii) Qualquer pessoa coletiva, sociedade de pessoas ou associação constituída de harmonia com a legislação em vigor nesse Estado Contratante; 
k) A expressão ”atividade empresarial” inclui a prestação de serviços profissionais e o exercício de outras atividades de caráter independente. 
2. No que se refere à aplicação da Convenção, num dado momento, por um Estado Contratante, qualquer expressão aí não definida terá, a não ser que o contexto exija interpretação diferente, o significado que lhe for atribuído nesse momento pela legislação desse Estado, relativa aos impostos a que a Convenção se aplica, prevalecendo a interpretação resultante da legislação fiscal desse Estado sobre a que decorra de outra legislação desse Estado. 
Artikel 4 
Person med hemvist i en avtalsslutande stat 
1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar uttrycket "person med hemvist i en avtalsslutande stat" person som enligt lagstiftningen i denna stat är skattskyldig där på grund av domicil, bosättning, plats för företagsledning, plats för grundande eller annan liknande omständighet, och inbegriper också denna stat och dess politiska eller administrativa underavdelningar eller offentligrättsliga samfund eller lokala myndigheter. Uttrycket inbegriper emellertid inte person som är skattskyldig i denna stat endast för inkomst från källa i denna stat. 
2. Då på grund av bestämmelserna i stycke 1 fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande staterna, bestäms hans hemvist på följande sätt: 
a) han anses ha hemvist endast i den stat där han har en bostad som stadigvarande står till hans förfogande; om han har en sådan bostad i båda staterna, anses han ha hemvist endast i den stat med vilken hans personliga och ekonomiska förbindelser är starkast (centrum för levnadsintressena); 
b) om det inte kan avgöras i vilken stat han har centrum för sina levnadsintressen eller om han inte i någondera staten har en bostad som stadigvarande står till hans förfogande, anses han ha hemvist endast i den stat där han stadigvarande vistas; 
c) om han stadigvarande vistas i båda staterna eller om han inte vistas stadigvarande i någon av dem, anses han ha hemvist endast i den stat där han är medborgare; 
d) om han är medborgare i båda staterna eller om han inte är medborgare i någon av dem, avgör de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna frågan genom ömsesidig överenskommelse. 
3. Då på grund av bestämmelserna i stycke 1 annan person än fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande staterna, anses den ha hemvist endast i den stat där den har sin verkliga ledning. 
ARTIGO 4.º 
Residente 
1. Para efeitos da presente Convenção, a expressão ”residente de um Estado Contratante” significa qualquer pessoa que, por virtude da legislação desse Estado, está aí sujeita a imposto devido ao seu domicílio, à sua residência, ao local de direção, ao local de constituição ou a qualquer outro critério de natureza similar, e aplica-se igualmente a esse Estado e às suas subdivisões políticas ou administrativas ou organismos públicos ou autarquias locais. Todavia, esta expressão não inclui qualquer pessoa que esteja sujeita a imposto nesse Estado apenas em relação ao rendimento de fontes localizadas nesse Estado. 
2. Quando, por virtude do disposto no número 1, uma pessoa singular for residente de ambos os Estados Contratantes, a situação será resolvida como se segue:  
a) Será considerada residente apenas do Estado em que tenha uma habitação permanente à sua disposição. Se tiver uma habitação permanente à sua disposição em ambos os Estados, será considerada residente apenas do Estado com o qual sejam mais estreitas as suas relações pessoais e económicas (centro de interesses vitais); 
b) Se o Estado em que tem o centro de interesses vitais não puder ser determinado, ou se não tiver uma habitação permanente à sua disposição em nenhum dos Estados, será considerada residente apenas do Estado em que permaneça habitualmente;  
c) Se permanecer habitualmente em ambos os Estados, ou se não permanecer habitualmente em nenhum deles, será considerada residente apenas do Estado de que seja nacional;  
d) Se for nacional de ambos os Estados, ou não for nacional de nenhum deles, as autoridades competentes dos Estados Contratantes resolverão o caso de comum acordo.  
3. Quando, em virtude do disposto no número 1, uma pessoa, que não seja uma pessoa singular, for residente de ambos os Estados Contratantes, será considerada residente apenas do Estado em que estiver situada a sua direção efetiva. 
Artikel 5 
Fast driftställe 
1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar uttrycket "fast driftställe" en stadigvarande plats för affärsverksamhet, från vilken ett företags verksamhet helt eller delvis bedrivs. 
2. Uttrycket "fast driftställe" innefattar särskilt: 
a) plats för företagsledning; 
b) filial; 
c) kontor; 
d) fabrik; 
e) verkstad; och 
f) gruva, olje- eller gaskälla, stenbrott eller annan plats för utvinning av naturtillgångar. 
3. Plats för byggnads-, anläggnings- eller installationsverksamhet utgör fast driftställe endast om verksamheten pågår mer än tolv månader. 
4. Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel anses uttrycket "fast driftställe" inte innefatta: 
a) användningen av anordningar uteslutande för lagring, utställning eller utlämnande av företaget tillhöriga varor; 
b) innehavet av ett företaget tillhörigt varulager uteslutande för lagring, utställning eller utlämnande; 
c) innehavet av ett företaget tillhörigt varulager uteslutande för bearbetning eller förädling genom annat företags försorg; 
d) innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för inköp av varor eller inhämtande av upplysningar för företaget; 
e) innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för att för företaget bedriva annan verksamhet av förberedande eller biträdande art; 
f) innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för att kombinera verksamheter som anges i punkterna a)–e), under förutsättning att hela den verksamhet som bedrivs från den stadigvarande platsen för affärsverksamhet på grund av denna kombination är av förberedande eller biträdande art.  
5. Om person, som inte är sådan oberoende representant på vilken stycke 6 tillämpas, är verksam för ett företag samt i en avtalsslutande stat har och där regelmässigt använder fullmakt att sluta avtal i företagets namn, anses detta företag – utan hinder av bestämmelserna i styckena 1 och 2 – ha fast driftställe i denna stat i fråga om varje verksamhet som denna person bedriver för företaget. Detta gäller dock inte, om den verksamhet som denna person bedriver är begränsad till sådan som anges i stycke 4 och som – om den bedrevs från en stadigvarande plats för affärsverksamhet – inte skulle göra denna stadigvarande plats för affärsverksamhet till fast driftställe enligt bestämmelserna i nämnda stycke. 
6. Företag anses inte ha fast driftställe i en avtalsslutande stat endast på den grund att företaget bedriver affärsverksamhet i denna stat genom förmedling av mäklare, kommissionär eller annan oberoende representant, under förutsättning att sådan person därvid bedriver sin sedvanliga affärsverksamhet. 
7. Den omständigheten att ett bolag med hemvist i en avtalsslutande stat kontrollerar eller kontrolleras av ett bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten eller ett bolag som bedriver affärsverksamhet i denna andra stat (antingen från fast driftställe eller på annat sätt), medför inte i och för sig att någotdera bolaget utgör fast driftställe för det andra. 
ARTIGO 5.º 
Estabelecimento estável 
1. Para efeitos da presente Convenção, a expressão ”estabelecimento estável” significa uma instalação fixa através da qual a empresa exerce toda ou parte da sua atividade.  
2. A expressão ”estabelecimento estável” compreende, nomeadamente: 
a) Um local de direção;  
b) Uma sucursal; 
c) Um escritório;  
d) Uma fábrica;  
e) Uma oficina; e 
f) Uma mina, um poço de petróleo ou gás, uma pedreira ou qualquer outro local de extração de recursos naturais. 
3. Um local ou um estaleiro de construção ou um projeto de instalação ou de montagem só constitui um estabelecimento estável se a sua duração exceder doze meses. 
4. Não obstante as disposições anteriores deste artigo, a expressão ”estabelecimento estável” não compreende:  
a) As instalações utilizadas unicamente para armazenar, expor ou entregar bens ou mercadorias pertencentes à empresa;  
b) Um depósito de bens ou de mercadorias pertencentes à empresa, mantido unicamente para os armazenar, expor ou entregar;  
c) Um depósito de bens ou de mercadorias pertencentes à empresa, mantido unicamente para serem transformados por outra empresa;  
d) Uma instalação fixa mantida unicamente para comprar bens ou mercadorias ou reunir informações para a empresa;  
e) Uma instalação fixa mantida unicamente para exercer, para a empresa, qualquer outra atividade de caráter preparatório ou auxiliar;  
f) Uma instalação fixa mantida unicamente para o exercício de qualquer combinação das atividades referidas nas alíneas a) a e), desde que a atividade de conjunto da instalação fixa resultante desta combinação seja de caráter preparatório ou auxiliar.  
5. Não obstante o disposto nos números 1 e 2, quando uma pessoa - que não seja um agente independente, a quem é aplicável o número 6 - atue por conta de uma empresa e tenha e habitualmente exerça num Estado Contratante poderes para celebrar contratos em nome da empresa, considera-se que esta empresa possui um estabelecimento estável nesse Estado, relativamente a quaisquer atividades que essa pessoa exerça para a empresa, a não ser que as atividades dessa pessoa se limitem às referidas no número 4, as quais, se fossem exercidas através de uma instalação fixa, não permitiriam considerar essa instalação fixa como um estabelecimento estável, de acordo com o disposto nesse número.  
6. Não se considera que uma empresa tem um estabelecimento estável num Estado Contratante pelo simples facto de exercer a sua atividade nesse Estado por intermédio de um corretor, de um comissário geral ou de qualquer outro agente independente, desde que essas pessoas atuem no âmbito normal da sua atividade.  
7. O facto de uma sociedade residente de um Estado Contratante controlar ou ser controlada por uma sociedade residente do outro Estado Contratante ou que exerce a sua atividade nesse outro Estado (quer seja através de um estabelecimento estável, quer de outro modo) não é, só por si, bastante para fazer de qualquer dessas sociedades estabelecimento estável da outra.  
Kapitel III 
Beskattning av inkomst 
Artikel 6 
Inkomst av fast egendom 
1. Inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar av fast egendom (däri inbegripen inkomst av lantbruk eller skogsbruk) belägen i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat. 
2. Uttrycket "fast egendom" har den betydelse som uttrycket har enligt lagstiftningen i den avtalsslutande stat där egendomen är belägen. Uttrycket inbegriper dock alltid byggnad, tillbehör till fast egendom, levande och döda inventarier i lantbruk och skogsbruk, rättigheter på vilka bestämmelserna i privaträtten om fast egendom tillämpas, nyttjanderätt till fast egendom samt rätt till föränderliga eller fasta ersättningar för nyttjandet av eller rätten att nyttja mineralförekomst, källa eller annan naturtillgång; skepp, båtar och luftfartyg anses inte vara fast egendom. 
3. Bestämmelserna i stycke 1 tillämpas på inkomst som förvärvas genom omedelbart brukande, genom uthyrning eller annan användning av fast egendom. 
4. Bestämmelserna i styckena 1 och 3 tillämpas även på inkomst av fast egendom som tillhör företag. 
5. Om innehav av aktier eller andra rättigheter i bolag berättigar ägaren av sådana aktier eller rättigheter att besitta bolaget tillhörig fast egendom, får inkomst, som förvärvas genom omedelbart brukande, genom uthyrning eller annan användning av sådan besittningsrätt, beskattas i den avtalsslutande stat där den fasta egendomen är belägen. 
6. Föregående bestämmelserna ska också tillämpas på inkomster från lös egendom eller på inkomster som härrör från tjänster som är förknippade med nyttjandet av eller för rätten att nyttja fast egendom och som båda likställs med inkomster av fast egendom enligt skattelagstiftningen i den avtalsslutande stat där egendomen är belägen. 
CAPÍTULO III 
TRIBUTAÇÃO DO RENDIMENTO 
ARTIGO 6.º 
Rendimentos de bens imobiliários 
1. Os rendimentos que um residente de um Estado Contratante aufira de bens imobiliários (incluídos os rendimentos das explorações agrícolas ou florestais) situados no outro Estado Contratante podem ser tributados nesse outro Estado.  
2. A expressão ”bens imobiliários” terá o significado que lhe for atribuído pelo direito do Estado Contratante em que tais bens estiverem situados. A expressão compreende sempre os edifícios, os bens acessórios, o gado e o equipamento das explorações agrícolas e florestais, os direitos a que se apliquem as disposições do direito privado relativas à propriedade de bens imóveis, o usufruto dos bens imobiliários e os direitos a retribuições variáveis ou fixas pela exploração ou pela concessão da exploração de jazigos minerais, fontes e outros recursos naturais; os navios, barcos e aeronaves não são considerados bens imobiliários. 
3. O disposto no número 1 aplica-se aos rendimentos derivados da utilização direta, do arrendamento ou de qualquer outra forma de utilização dos bens imobiliários.  
4. O disposto nos números 1 e 3 aplica-se igualmente aos rendimentos provenientes dos bens imobiliários de uma empresa. 
5. Quando a titularidade de partes de capital ou de outros direitos sociais outorgue ao seu titular o direito de fruição de bens imobiliários detidos pela sociedade, os rendimentos derivados da utilização direta, do arrendamento ou de qualquer outra forma de utilização desse direito de fruição podem ser tributados no Estado Contratante em que os bens imobiliários estejam situados. 
6. As disposições anteriores aplicam-se igualmente aos rendimentos derivados de bens mobiliários ou aos rendimentos auferidos de serviços prestados em conexão com o uso ou a concessão do uso de bens imobiliários que, de acordo com o direito fiscal do Estado Contratante em que tais bens estiverem situados, sejam assimilados aos rendimentos derivados dos bens imobiliários. 
Artikel 7 
Inkomst av rörelse 
1. Inkomst av rörelse, som företag i en avtalsslutande stat förvärvar, beskattas endast i denna stat, såvida inte företaget bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe. Om företaget bedriver rörelse på nyss angivet sätt, får företagets inkomst beskattas i den andra staten, men endast så stor del av den som är hänförlig till det fasta driftstället. 
2. Om företag i en avtalsslutande stat bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe, hänförs, om inte bestämmelserna i stycke 3 föranleder annat, i vardera avtalsslutande staten till det fasta driftstället den inkomst som det kan antas att driftstället skulle ha förvärvat, om det varit ett fristående företag, som bedrivit verksamhet av samma eller liknande slag under samma eller liknande villkor och självständigt avslutat affärer med det företag till vilket driftstället hör. 
3. Vid bestämmandet av fast driftställes inkomst medges avdrag för de avdragsgilla utgifter som uppkommit för det fasta driftstället, härunder inbegripna utgifter för företagets ledning och allmänna förvaltning, oavsett om utgifterna uppkommit i den stat där det fasta driftstället är beläget eller annorstädes. 
4. Inkomst hänförs inte till fast driftställe endast av den anledningen att varor inköps genom det fasta driftställets försorg för företaget. 
5. Vid tillämpningen av föregående stycken bestäms inkomst som är hänförlig till det fasta driftstället genom samma förfarande år från år, såvida inte goda och tillräckliga skäl föranleder annat. 
6. Ingår i inkomst av rörelse inkomstslag som behandlas särskilt i andra artiklar av detta avtal, berörs bestämmelserna i dessa artiklar inte av reglerna i förevarande artikel. 
ARTIGO 7.º 
Lucros das empresas 
1. Os lucros de uma empresa de um Estado Contratante só podem ser tributados nesse Estado, a não ser que a empresa exerça a sua atividade no outro Estado Contratante através de um estabelecimento estável aí situado. Se a empresa exercer a sua atividade deste modo, os seus lucros podem ser tributados no outro Estado, mas unicamente na medida em que sejam imputáveis a esse estabelecimento estável.  
2. Com ressalva do disposto no número 3, quando uma empresa de um Estado Contratante exercer a sua atividade no outro Estado Contratante através de um estabelecimento estável aí situado, serão imputados, em cada Estado Contratante, a esse estabelecimento estável os lucros que este obteria se fosse uma empresa distinta e separada que exercesse as mesmas atividades ou atividades similares, nas mesmas condições ou em condições similares, e tratasse com absoluta independência com a empresa de que é estabelecimento estável.  
3. Na determinação do lucro de um estabelecimento estável, é permitido deduzir os encargos suportados para a realização dos fins prosseguidos por esse estabelecimento estável, incluindo os encargos de direção e os encargos gerais de administração, suportados com o fim referido, quer no Estado em que esse estabelecimento estável estiver situado quer fora dele.  
4. Nenhum lucro será imputado a um estabelecimento estável pelo facto da simples compra, por esse estabelecimento estável, de bens ou de mercadorias para a empresa.  
5. Para efeitos dos números anteriores, os lucros a imputar ao estabelecimento estável serão determinados, em cada ano, segundo o mesmo método, a não ser que existam motivos válidos e suficientes para proceder de forma diferente.  
6. Quando os lucros compreendam elementos do rendimento especialmente tratados noutros artigos da presente Convenção, as respetivas disposições não serão afetadas pelas disposições do presente artigo. 
Artikel 8 
Sjöfart och luftfart 
1. Inkomst som företag i en avtalsslutande stat förvärvar genom användningen av skepp eller luftfartyg i internationell trafik beskattas endast i denna stat. 
2. Bestämmelserna i stycke 1 tillämpas även på inkomst som förvärvas genom deltagande i en pool, ett gemensamt företag eller en internationell driftsorganisation. 
ARTIGO 8.º 
Transporte marítimo e aéreo 
1. Os lucros de uma empresa de um Estado Contratante provenientes da exploração de navios ou aeronaves no tráfego internacional só podem ser tributados nesse Estado. 
2. O disposto no número 1 é aplicável igualmente aos lucros provenientes da participação num pool, numa exploração em comum ou num organismo internacional de exploração. 
Artikel 9 
Företag med intressegemenskap 
1. I fall då 
a) ett företag i en avtalsslutande stat direkt eller indirekt deltar i ledningen eller kontrollen av ett företag i den andra avtalsslutande staten eller äger del i detta företags kapital, eller 
b) samma personer direkt eller indirekt deltar i ledningen eller kontrollen av såväl ett företag i en avtalsslutande stat som ett företag i den andra avtalsslutande staten eller äger del i båda dessa företags kapital, 
iakttas följande: Om mellan företagen i fråga om handelsförbindelser eller finansiella förbindelser avtalas eller föreskrivs villkor, som avviker från dem som skulle ha avtalats mellan av varandra oberoende företag, får all inkomst, som utan sådana villkor skulle ha tillkommit det ena företaget men som på grund av villkoren i fråga inte tillkommit detta företag, inräknas i detta företags inkomst och beskattas i överensstämmelse därmed. 
2. I fall då en avtalsslutande stat i inkomsten för ett företag i denna stat inräknar – och i överensstämmelse därmed beskattar – inkomst, för vilken ett företag i den andra avtalsslutande staten beskattats i denna andra stat, samt den sålunda inräknade inkomsten är sådan som skulle ha tillkommit företaget i den förstnämnda staten om de villkor som avtalats mellan företagen hade varit sådana som skulle ha avtalats mellan av varandra oberoende företag, ska denna andra stat, om den är enig om att den justering som den förstnämnda staten har genomfört är berättigad både i princip och i fråga om beloppet, genomföra vederbörlig justering av det skattebelopp som påförts för inkomsten där. Vid sådan justering iakttas övriga bestämmelser i detta avtal och de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna överlägger vid behov med varandra. 
ARTIGO 9.º 
Empresas associadas 
1. Quando: 
a) Uma empresa de um Estado Contratante participe, direta ou indiretamente, na direção, no controlo ou no capital de uma empresa do outro Estado Contratante, ou 
b) As mesmas pessoas participem, direta ou indiretamente, na direção, no controlo ou no capital de uma empresa de um Estado Contratante e de uma empresa do outro Estado Contratante, 
e, em ambos os casos, as duas empresas, nas suas relações comerciais ou financeiras, estejam ligadas por condições aceites ou impostas que difiram das que seriam estabelecidas entre empresas independentes, os lucros que, se não existissem essas condições, teriam sido obtidos por uma das empresas, mas não o foram por causa dessas condições, podem ser incluídos nos lucros dessa empresa e tributados em conformidade.  
2. Quando um Estado Contratante inclua nos lucros de uma empresa desse Estado - e tribute nessa conformidade - os lucros pelos quais uma empresa do outro Estado Contratante foi tributada nesse outro Estado, e os lucros incluídos deste modo constituam lucros que teriam sido obtidos pela empresa do primeiro Estado mencionado, se as condições estabelecidas entre as duas empresas tivessem sido as condições que teriam sido estabelecidas entre empresas independentes, esse outro Estado, se concordar que o ajustamento efetuado pelo primeiro Estado mencionado se justifica tanto em termos de princípio como em termos do respetivo montante, procederá ao ajustamento adequado do montante do imposto aí cobrado sobre os referidos lucros. Na determinação deste ajustamento serão tomadas em consideração as outras disposições da presente Convenção e as autoridades competentes dos Estados Contratantes consultar-se-ão, se necessário.  
Artikel 10 
Dividend 
1. Dividend från bolag med hemvist i en avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten får beskattas i denna andra stat. 
2. Dividenden får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat där det bolag som betalar dividenden har hemvist, enligt lagstiftningen i denna stat, men om den verklige innehavaren av förmånen av dividenden är en person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får skatten inte överstiga: 
a) 5 procent av dividendens bruttobelopp, om den verklige innehavaren av förmånen av dividenden är ett bolag (med undantag för sammanslutning) som direkt behärskar minst 10 procent av kapitalet i det bolag som betalar dividenden; 
b) 15 procent av dividendens bruttobelopp i övriga fall. 
Detta stycke berör inte bolagets beskattning för vinst av vilken dividenden betalas. 
3. Med uttrycket "dividend" förstås i denna artikel inkomst av aktier eller andra rättigheter, som inte är fordringar, med rätt till andel i vinst, samt inkomst av andra andelar i bolag, som enligt lagstiftningen i den stat där det utdelande bolaget har hemvist vid beskattningen behandlas på samma sätt som inkomst av aktier. Uttrycket omfattar även vinst som utdelas på grund av sammanslutning för delaktighet i vinst ("associação em participação"). 
4. Bestämmelserna i styckena 1 och 2 tillämpas inte, om den verklige innehavaren av förmånen av dividenden har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten, där det bolag som betalar dividenden har hemvist, från där beläget fast driftställe, samt den andel på grund av vilken dividenden betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7. 
5. Om bolag med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar inkomst från den andra avtalsslutande staten, får denna andra stat inte beskatta dividend som bolaget betalar, utom i den mån dividenden betalas till person med hemvist i denna andra stat eller i den mån den andel på grund av vilken dividenden betalas äger verkligt samband med fast driftställe i denna andra stat, och ej heller på bolagets icke utdelade vinst ta ut en skatt, som utgår på bolagets icke utdelade vinst, även om dividenden eller den icke utdelade vinsten helt eller delvis utgörs av inkomst som uppkommit i denna andra stat. 
ARTIGO 10.º 
Dividendos 
1. Os dividendos pagos por uma sociedade residente de um Estado Contratante a um residente do outro Estado Contratante podem ser tributados nesse outro Estado.  
2. No entanto, esses dividendos podem ser igualmente tributados no Estado Contratante de que é residente a sociedade que paga os dividendos e de acordo com a legislação desse Estado, mas se o beneficiário efetivo dos dividendos for um residente do outro Estado Contratante, o imposto assim estabelecido não excederá: 
a) 5% do montante bruto dos dividendos, se o beneficiário efetivo for uma sociedade (com exceção de uma sociedade de pessoas) que detenha, diretamente, pelo menos 10% do capital da sociedade que paga os dividendos; 
b) 15% do montante bruto dos dividendos, nos restantes casos. 
O disposto neste número não afeta a tributação da sociedade pelos lucros dos quais os dividendos são pagos.  
3. O termo ”dividendos”, usado no presente artigo, significa os rendimentos provenientes de ações ou outros direitos, com exceção dos créditos, que permitam participar nos lucros, assim como os rendimentos derivados de outras partes sociais sujeitos ao mesmo regime fiscal que os rendimentos de ações pela legislação do Estado de que é residente a sociedade que os distribui. O termo ”dividendos” inclui também os lucros atribuídos nos termos de um acordo de participação nos lucros (”associação em participação”). 
4. O disposto nos números 1 e 2 não é aplicável se o beneficiário efetivo dos dividendos, residente de um Estado Contratante, exercer uma atividade no outro Estado Contratante, de que é residente a sociedade que paga os dividendos, através de um estabelecimento estável aí situado, e a participação relativamente à qual os dividendos são pagos estiver efetivamente ligada a esse estabelecimento estável. Nesse caso, são aplicáveis as disposições do artigo 7.º.  
5. Quando uma sociedade residente de um Estado Contratante obtiver lucros ou rendimentos provenientes do outro Estado Contratante, esse outro Estado não poderá exigir nenhum imposto sobre os dividendos pagos pela sociedade, exceto na medida em que esses dividendos sejam pagos a um residente desse outro Estado ou na medida em que a participação geradora dos dividendos esteja efetivamente ligada a um estabelecimento estável situado nesse outro Estado, nem sujeitar os lucros não distribuídos da sociedade a um imposto sobre os lucros não distribuídos, mesmo que os dividendos pagos ou os lucros não distribuídos consistam, total ou parcialmente, em lucros ou rendimentos provenientes desse outro Estado. 
Artikel 11 
Ränta 
1. Ränta, som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat. 
2. Räntan får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat från vilken den härrör, enligt lagstiftningen i denna stat, men om den verklige innehavaren av förmånen av räntan är en person med hemvist i den andra avtalsslutande staten får skatten inte överstiga 10 procent av räntans bruttobelopp. 
3. Utan hinder av bestämmelserna i styckena 1 och 2 beskattas räntan som härrör från en avtalsslutande stat endast i den andra avtalsslutande staten, om räntan betalas av eller den verklige innehavaren av förmånen av räntan är en avtalsslutande stat, en av dess politiska eller administrativa underavdelningar eller lokala myndigheter, en avtalsslutande stats centralbank eller en myndighet eller inrättning av någon av de föregående. 
4. Med uttrycket "ränta" förstås i denna artikel inkomst av varje slags fordran, antingen den säkerställts genom inteckning i fast egendom eller inte och antingen den medför rätt till andel i gäldenärens vinst eller inte. Uttrycket åsyftar särskilt inkomst av värdepapper, som utfärdats av staten, och inkomst av obligationer eller debentures, däri inbegripet agiobelopp och vinster som hänför sig till sådana värdepapper, obligationer eller debentures. Straffavgifter på grund av sen betalning anses inte som ränta vid tillämpningen av denna artikel. 
5. Bestämmelserna i styckena 1, 2 och 3 tillämpas inte, om den verklige innehavaren av förmånen av räntan har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten, från vilken räntan härrör, från där beläget fast driftställe, samt den fordran för vilken räntan betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7. 
6. Ränta anses härröra från en avtalsslutande stat, om utbetalaren är person med hemvist i denna stat. Om emellertid den person som betalar räntan, antingen han har hemvist i en avtalsslutande stat eller inte, i en avtalsslutande stat har fast driftställe i samband varmed förpliktelsen att betala räntan uppkommit, och räntan belastar det fasta driftstället, anses räntan härröra från den stat där det fasta driftstället finns. 
7. Då på grund av särskilda förbindelser mellan utbetalaren och den verklige innehavaren eller mellan dem båda och annan person räntebeloppet, med hänsyn till den fordran för vilken räntan betalas, överstiger det belopp som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och den verklige innehavaren om sådana förbindelser inte förelegat, tillämpas bestämmelserna i denna artikel endast på sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal. 
ARTIGO 11.º 
Juros 
1. Os juros provenientes de um Estado Contratante e pagos a um residente do outro Estado Contratante podem ser tributados nesse outro Estado.  
2. No entanto, esses juros podem ser igualmente tributados no Estado Contratante de que provêm e de acordo com a legislação desse Estado, mas se o beneficiário efetivo dos juros for um residente do outro Estado Contratante, o imposto assim estabelecido não excederá 10% do montante bruto dos juros.  
3. Não obstante o disposto nos números 1 e 2, os juros provenientes de um Estado Contratante só podem ser tributados no outro Estado Contratante se esses juros forem pagos por, ou se o beneficiário efetivo desses juros for um Estado Contratante, as suas subdivisões políticas ou administrativas ou autarquias locais, o Banco central de um Estado Contratante ou uma pessoa coletiva de direito público totalmente detida por uma ou várias das entidades precedentes. 
4. O termo ”juros”, usado no presente artigo, significa os rendimentos de créditos de qualquer natureza, com ou sem garantia hipotecária, e com direito ou não a participar nos lucros do devedor, e, nomeadamente, os rendimentos da dívida pública e de outros títulos de crédito, incluindo prémios atinentes a esses títulos. Para efeitos do presente artigo, não se consideram juros as penalizações por pagamento tardio. 
5. O disposto nos números 1, 2 e 3 não é aplicável se o beneficiário efetivo dos juros, residente de um Estado Contratante, exercer uma atividade no outro Estado Contratante, de que provêm os juros, através de um estabelecimento estável aí situado, e o crédito gerador dos juros estiver efetivamente ligado a esse estabelecimento estável. Nesse caso, são aplicáveis as disposições do artigo 7.º.  
6. Os juros consideram-se provenientes de um Estado Contratante quando o devedor for um residente desse Estado. Todavia, quando o devedor dos juros, seja ou não residente de um Estado Contratante, tenha num Estado Contratante um estabelecimento estável em relação com o qual haja sido contraída a obrigação pela qual os juros são pagos e esse estabelecimento estável suporte o pagamento desses juros, tais juros são considerados provenientes do Estado em que estiver situado o estabelecimento estável.  
7. Quando, em virtude de relações especiais existentes entre o devedor e o beneficiário efetivo ou entre ambos e qualquer outra pessoa, o montante dos juros, tendo em conta o crédito pelo qual são pagos, exceder o montante que seria acordado entre o devedor e o beneficiário efetivo na ausência de tais relações, as disposições do presente artigo são aplicáveis apenas a este último montante. Nesse caso, a parte excedente continua a poder ser tributada de acordo com a legislação de cada Estado Contratante, tendo em conta as outras disposições da presente Convenção.  
Artikel 12 
Royalty 
1. Royalty, som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat. 
2. Royaltyn får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat från vilken den härrör, enligt lagstiftningen i denna stat, men om den verklige innehavaren av förmånen av royaltyn är en person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får skatten inte överstiga 5 procent av royaltyns bruttobelopp. 
3. Med uttrycket "royalty" förstås i denna artikel varje slags betalning som tas emot såsom ersättning för nyttjandet av eller för rätten att nyttja upphovsrätt till litterärt, konstnärligt eller vetenskapligt verk (häri inbegripet biograffilm eller film eller band för televisions- eller radiosändning), patent, varumärke, mönster eller modell, ritning, hemligt recept eller hemlig tillverkningsmetod eller för upplysning om erfarenhetsrön av industriell, kommersiell eller vetenskaplig natur. 
4. Bestämmelserna i styckena 1 och 2 tillämpas inte, om den verklige innehavaren av förmånen av royaltyn, som har hemvist i en avtalsslutande stat, bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten, från vilken royaltyn härrör, från där beläget fast driftställe, samt den rättighet eller egendom i fråga om vilken royaltyn betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7. 
5. Royalty anses härröra från en avtalsslutande stat, om utbetalaren är person med hemvist i denna stat. Om emellertid den person som betalar royaltyn, antingen han har hemvist i en avtalsslutande stat eller inte, i en avtalsslutande stat har fast driftställe i samband varmed förpliktelsen att betala royaltyn uppkommit, och royaltyn belastar det fasta driftstället, anses royaltyn härröra från den stat där det fasta driftstället finns. 
6. Då på grund av särskilda förbindelser mellan utbetalaren och den verklige innehavaren eller mellan dem båda och annan person royaltybeloppet, med hänsyn till det nyttjande, den rättighet eller den upplysning för vilken royaltyn betalas, överstiger det belopp som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och den verklige innehavaren om sådana förbindelser inte förelegat, tillämpas bestämmelserna i denna artikel endast på sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal. 
ARTIGO 12.º 
Royalties 
1. As royalties provenientes de um Estado Contratante e pagas a um residente do outro Estado Contratante podem ser tributadas nesse outro Estado.  
2. No entanto, essas royalties podem ser igualmente tributadas no Estado Contratante de que provêm e de acordo com a legislação desse Estado, mas se o beneficiário efetivo das royalties for um residente do outro Estado Contratante, o imposto assim estabelecido não excederá 5 % do montante bruto das royalties.  
3. O termo ”royalties”, usado no presente artigo, significa as retribuições de qualquer natureza pagas pelo uso, ou pela concessão do uso, de um direito de autor sobre uma obra literária, artística ou científica, incluindo os filmes cinematográficos, bem como os filmes ou gravações para transmissão radiofónica ou televisiva, de uma patente, de uma marca de fabrico ou de comércio, de um desenho ou de um modelo, de um plano, de uma fórmula ou de um processo secretos, ou por informações respeitantes a uma experiência adquirida no setor industrial, comercial ou científico. 
4. O disposto nos números 1 e 2 não é aplicável se o beneficiário efetivo das royalties, residente de um Estado Contratante, exercer uma atividade no outro Estado Contratante, de que provêm as royalties, através de um estabelecimento estável aí situado, e o direito ou o bem relativamente ao qual as royalties são pagas estiver efetivamente ligado a esse estabelecimento estável. Nesse caso, são aplicáveis as disposições do artigo 7.º.  
5. As royalties consideram-se provenientes de um Estado Contratante quando o devedor for um residente desse Estado. Todavia, quando o devedor das royalties, seja ou não residente de um Estado Contratante, tenha num Estado Contratante um estabelecimento estável em ligação com o qual haja sido contraída a obrigação pela qual as royalties são pagas, e esse estabelecimento estável suporte o pagamento dessas royalties, tais royalties consideram-se provenientes do Estado em que estiver situado o estabelecimento estável. 
6. Quando, em virtude de relações especiais existentes entre o devedor e o beneficiário efetivo ou entre ambos e qualquer outra pessoa, o montante das royalties, tendo em conta o uso, o direito ou as informações pelos quais são pagas, exceder o montante que seria acordado entre o devedor e o beneficiário efetivo, na ausência de tais relações, as disposições do presente artigo são aplicáveis apenas a este último montante. Nesse caso, a parte excedente continua a poder ser tributada de acordo com a legislação de cada Estado Contratante, tendo em conta as outras disposições da presente Convenção.  
Artikel 13 
Realisationsvinst 
1. Vinst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar på grund av överlåtelse av sådan fast egendom som avses i artikel 6 och som är belägen i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat. 
2. Vinst på grund av överlåtelse av lös egendom, som utgör del av rörelsetillgångarna i fast driftställe, vilket ett företag i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat. Detsamma gäller vinst på grund av överlåtelse av sådant fast driftställe (för sig eller tillsammans med hela företaget). 
3. Vinst, som företag i en avtalsslutande stat förvärvar på grund av överlåtelse av skepp eller luftfartyg som används i internationell trafik eller lös egendom som är hänförlig till användningen av sådant skepp eller luftfartyg, beskattas endast i denna stat. 
4. Vinst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar på grund av överlåtelse av aktier eller jämförbart intresse vars värde till mer än 50 procent direkt eller indirekt härrör från fast egendom som är belägen i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat. 
5. Vinst på grund av överlåtelse av annan egendom än sådan som avses i styckena 1, 2, 3 och 4 beskattas endast i den avtalsslutande stat där överlåtaren har hemvist. 
ARTIGO 13.º 
Mais-valias 
1. Os ganhos que um residente de um Estado Contratante aufira da alienação de bens imobiliários referidos no artigo 6.º e situados no outro Estado Contratante podem ser tributados nesse outro Estado.  
2. Os ganhos provenientes da alienação de bens mobiliários que façam parte do ativo de um estabelecimento estável que uma empresa de um Estado Contratante tenha no outro Estado Contratante, incluindo os ganhos provenientes da alienação desse estabelecimento estável (isolado ou com o conjunto da empresa), podem ser tributados nesse outro Estado. 
3. Os ganhos obtidos por uma empresa de um Estado Contratante provenientes da alienação de navios ou aeronaves explorados no tráfego internacional, ou de bens mobiliários afetos à exploração desses navios ou aeronaves, só podem ser tributados nesse Estado Contratante. 
4. Os ganhos que um residente de um Estado Contratante aufira da alienação de partes de capital ou de direitos similares cujo valor resulte, direta ou indiretamente, em mais de 50%, de bens imobiliários situados no outro Estado Contratante podem ser tributados nesse outro Estado. 
5. Os ganhos provenientes da alienação de quaisquer outros bens diferentes dos mencionados nos números 1, 2, 3 e 4 só podem ser tributados no Estado Contratante de que o alienante é residente. 
Artikel 14 
Arbetsinkomst 
1. Om inte bestämmelserna i artiklarna 15, 17, 18 och 19 föranleder annat, beskattas lön och annan liknande ersättning, som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär på grund av anställning, endast i denna stat, såvida inte arbetet utförs i den andra avtalsslutande staten. Om arbetet utförs i denna andra stat, får ersättning som uppbärs för arbetet beskattas där. 
2. Utan hinder av bestämmelserna i stycke 1 beskattas ersättning, som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär för arbete som utförs i den andra avtalsslutande staten, endast i den förstnämnda staten, om: 
a) mottagaren vistas i den andra staten under tidsperiod eller tidsperioder som sammanlagt inte överstiger 183 dagar under en tolvmånadersperiod som börjar eller slutar under kalenderåret i fråga, och 
b) ersättningen betalas av arbetsgivare som inte har hemvist i den andra staten eller på dennes vägnar, och 
c) ersättningen inte belastar fast driftställe som arbetsgivaren har i den andra staten. 
3. Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel får ersättning för arbete, som utförs ombord på skepp eller luftfartyg som används i internationell trafik av företag i en avtalsslutande stat, beskattas i denna stat. 
ARTIGO 14.º 
Rendimentos do emprego 
1. Com ressalva do disposto nos artigos 15.º, 17.º, 18.º e 19.º, os salários, vencimentos e outras remunerações similares obtidos de um emprego por um residente de um Estado Contratante só podem ser tributados nesse Estado, a não ser que o emprego seja exercido no outro Estado Contratante. Se o emprego for aí exercido, as remunerações correspondentes podem ser tributadas nesse outro Estado.  
2. Não obstante o disposto no número 1, as remunerações obtidas por um residente de um Estado Contratante de um emprego exercido no outro Estado Contratante são tributáveis exclusivamente no primeiro Estado mencionado se: 
a) O beneficiário permanecer no outro Estado durante um período ou períodos que não excedam, no total, 183 dias em qualquer período de doze meses com início ou termo no ano civil em causa; e 
b) As remunerações forem pagas por uma entidade patronal ou por conta de uma entidade patronal que não seja residente do outro Estado; e 
c) As remunerações não forem suportadas por um estabelecimento estável que a entidade patronal tenha no outro Estado. 
3. Não obstante as disposições anteriores do presente artigo, as remunerações de um emprego exercido a bordo de um navio ou de uma aeronave explorado no tráfego internacional por uma empresa de um Estado Contratante podem ser tributadas nesse Estado. 
Artikel 15 
Styrelsearvode 
Styrelsearvode och annan liknande ersättning, som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär i egenskap av medlem i styrelse eller i förvaltningsråd eller annat liknande organ i bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat. 
ARTIGO 15.º 
Percentagens de membros de conselhos 
As percentagens, senhas de presença e outras remunerações similares obtidas por um residente de um Estado Contratante na qualidade de membro do conselho de administração ou do conselho fiscal, ou de outro órgão similar, de uma sociedade residente do outro Estado Contratante podem ser tributadas nesse outro Estado. 
Artikel 16 
Artister och sportutövare 
1. Utan hinder av bestämmelserna i artiklarna 7 och 14 får inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar genom sin personliga verksamhet i den andra avtalsslutande staten i egenskap av underhållningsartist, såsom teater- eller filmskådespelare, radio- eller televisionsartist eller musiker, eller i egenskap av sportutövare, beskattas i denna andra stat. 
2. I fall då inkomst genom personlig verksamhet, som underhållningsartist eller sportutövare bedriver i denna egenskap, inte tillfaller underhållningsartisten eller sportutövaren själv utan annan person, får denna inkomst, utan hinder av bestämmelserna i artiklarna 7 och 14, beskattas i den avtalsslutande stat där underhållningsartisten eller sportutövaren bedriver verksamheten. 
ARTIGO 16.º 
Artistas e desportistas 
1. Não obstante o disposto nos artigos 7.º e 14.º, os rendimentos obtidos por um residente de um Estado Contratante na qualidade de profissional de espetáculos, tal como artista de teatro, cinema, rádio ou televisão, ou músico, bem como de desportista, provenientes das suas atividades pessoais exercidas, nessa qualidade, no outro Estado Contratante, podem ser tributados nesse outro Estado. 
2. Não obstante o disposto nos artigos 7.º e 14.º, os rendimentos da atividade exercida pessoalmente pelos profissionais de espetáculos ou desportistas, nessa qualidade, atribuídos a uma outra pessoa, podem ser tributados no Estado Contratante em que são exercidas essas atividades dos profissionais de espetáculos ou dos desportistas.  
Artikel 17 
Pensioner 
1. Om inte bestämmelserna i artikel 18 stycke 2 föranleder annat, beskattas pension och annan liknande ersättning, som med anledning av tidigare anställning betalas till person med hemvist i en avtalsslutande stat, endast i denna stat. 
2. Utan hinder av bestämmelserna i stycke 1, och om inte bestämmelserna i artikel 18 stycke 2 föranleder annat, får pension och annan förmån, oavsett om den är periodisk eller utgår i form av engångsersättning, som betalas enligt socialförsäkringslagstiftningen i en avtalsslutande stat, eller enligt en allmän ordning för annan social trygghet som gäller i en avtalsslutande stat, eller livränta, som härrör från en avtalsslutande stat, beskattas i denna stat. 
3. Med uttrycket "livränta" förstås i denna artikel ett fastställt belopp som betalas till fysisk person periodiskt på fastställda tider under personens livstid eller under en angiven eller fastställbar tidsperiod och som utgår på grund av förpliktelse att verkställa dessa betalningar såsom ersättning för däremot fullt svarande vederlag i pengar eller pengars värde (annat än arbete som utförts). 
Livränta anses härröra från en avtalsslutande stat, såvitt de premier eller betalningar som hänför sig till sådan inkomst, uppfyller villkoren av skattelättnad i denna stat. 
ARTIGO 17.º 
Pensões 
1. Com ressalva do disposto no número 2 do artigo 18.º, as pensões e outras remunerações similares em consequência de um emprego anterior pagas a um residente de um Estado Contratante só podem ser tributadas nesse Estado. 
2. Não obstante o disposto no número 1 e com ressalva do disposto no número 2 do artigo 18.º, as pensões pagas e demais prestações, quer sob a forma de pagamentos periódicos quer sob a forma de capital, atribuídas nos termos da legislação sobre segurança social de um Estado Contratante ou no âmbito de um regime público constituído por um Estado Contratante com fins de solidariedade social, ou as rendas provenientes de um Estado Contratante, podem ser tributadas nesse Estado. 
3. O termo ”renda”, usado no presente artigo, significa um montante determinado, devido periodicamente a uma pessoa singular, em prazos pré-estabelecidos, a título vitalício ou durante um período de tempo determinado ou determinável, em virtude de uma obrigação de efetuar os pagamentos em compensação de uma prestação suficiente em moeda ou suscetível de valoração monetária (distinta de uma prestação de serviços). 
Considera-se que uma renda é proveniente de um Estado Contratante na medida em que as contribuições ou pagamentos associados a esse elemento do rendimento beneficiem de desagravamento de imposto nesse Estado. 
Artikel 18 
Offentlig tjänst 
1. Lön och annan liknande ersättning, som betalas av en avtalsslutande stat eller en av dess politiska eller administrativa underavdelningar eller lokala myndigheter eller ett av dess offentligrättsliga samfund till fysisk person på grund av arbete som utförs i denna stats, underavdelnings, myndighets eller samfunds tjänst, beskattas endast i denna stat. Sådan lön och annan liknande ersättning beskattas emellertid endast i den andra avtalsslutande staten om arbetet utförs i denna stat och personen i fråga har hemvist i denna stat och 
a) är medborgare i denna stat; eller 
b) inte fick hemvist i denna stat uteslutande för att utföra arbetet. 
2. Utan hinder av bestämmelserna i stycke 1 beskattas pension eller annan liknande ersättning, som betalas av, eller från fonder inrättade av, en avtalsslutande stat, en av dess politiska eller administrativa underavdelningar eller lokala myndigheter eller ett av dess offentligrättsliga samfund till fysisk person på grund av arbete som utförts i denna stats, underavdelnings, myndighets eller samfunds tjänst, endast i denna stat. Sådan pension och annan liknande ersättning beskattas emellertid endast i den andra avtalsslutande staten, om personen i fråga har hemvist och är medborgare i denna stat. 
3. Bestämmelserna i artiklarna 14, 15, 16 och 17 tillämpas på lön, pension och annan liknande ersättning som betalas på grund av arbete som utförts i samband med rörelse som bedrivs av en avtalsslutande stat eller en av dess politiska eller administrativa underavdelningar eller lokala myndigheter eller ett av dess offentligrättsliga samfund. 
ARTIGO 18.º 
Remunerações públicas 
1. Os salários, vencimentos e outras remunerações similares pagos por um Estado Contratante ou por uma sua subdivisão política ou administrativa, organismo público ou autarquia local a uma pessoa singular, em consequência de serviços prestados a esse Estado ou a essa subdivisão, organismo ou autarquia, só podem ser tributados nesse Estado. Contudo, esses salários, vencimentos e outras remunerações similares são tributáveis exclusivamente no outro Estado Contratante se os serviços forem prestados nesse Estado e se a pessoa singular for um residente desse Estado que: 
a) Seja seu nacional; ou 
b) Não se tenha tornado seu residente unicamente com o fim de prestar os ditos serviços. 
2. Não obstante o disposto no número 1, as pensões e outras remunerações similares pagas por um Estado Contratante ou por uma sua subdivisão política ou administrativa, organismo público ou autarquia local, quer diretamente, quer através de fundos por eles constituídos, a uma pessoa singular, em consequência de serviços prestados a esse Estado ou a essa subdivisão, organismo ou autarquia, só podem ser tributados nesse Estado. Contudo, essas pensões e outras remunerações similares são tributáveis exclusivamente no outro Estado Contratante, se a pessoa singular for um residente e um nacional desse Estado.  
3. O disposto nos artigos 14.º, 15.º, 16.º e 17.º aplica-se aos salários, vencimentos, pensões e outras remunerações similares pagos em consequência de serviços prestados em ligação com uma atividade empresarial exercida por um Estado Contratante ou por uma sua subdivisão política ou administrativa, organismo público ou autarquia local. 
Artikel 19 
Studerande 
Studerande eller affärspraktikant, som har eller omedelbart före vistelse i en avtalsslutande stat hade hemvist i den andra avtalsslutande staten och som vistas i den förstnämnda staten uteslutande för sin undervisning eller praktik, beskattas inte i denna stat för belopp som han erhåller för sitt uppehälle, sin undervisning eller praktik, under förutsättning att beloppen härrör från källa utanför denna stat. 
ARTIGO 19.º 
Estudantes 
As importâncias que um estudante ou um estagiário que seja, ou tenha sido, imediatamente antes da sua permanência num Estado Contratante, residente do outro Estado Contratante, e cuja permanência no primeiro Estado mencionado tenha como único fim aí prosseguir os seus estudos ou a sua formação, receba para fazer face às despesas com a sua manutenção, estudos ou formação, não serão tributadas nesse Estado, desde que provenham de fontes situadas fora desse Estado. 
Artikel 20 
Annan inkomst 
1. Inkomst som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar och som inte behandlas i föregående artiklar av detta avtal beskattas endast i denna stat, oavsett varifrån inkomsten härrör. 
2. Bestämmelserna i stycke 1 tillämpas inte på inkomst, med undantag för inkomst av fast egendom som avses i artikel 6 stycke 2, om mottagaren av inkomsten har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe, samt den rättighet eller egendom i fråga om vilken inkomsten betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7. 
3. Om på grund av särskilda förbindelser mellan den person som avses i stycke 1 och annan person eller mellan dem båda och tredje person, beloppet av den i stycke 1 avsedda inkomsten överstiger det belopp (om sådant finns) som skulle ha avtalats mellan dem om sådana förbindelser inte förelegat, tillämpas bestämmelserna i denna artikel endast på det sistnämnda beloppet. I sådant fall beskattas det överskjutande beloppet av inkomst enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal. 
ARTIGO 20.º 
Outros rendimentos 
1. Os elementos do rendimento de um residente de um Estado Contratante, donde quer que provenham, não tratados nos artigos anteriores da presente Convenção, só podem ser tributados nesse Estado.  
2. O disposto no número 1 não se aplica aos rendimentos que não sejam rendimentos de bens imobiliários tal como são definidos no número 2 do artigo 6.º, se o beneficiário desses rendimentos, residente de um Estado Contratante, exercer no outro Estado Contratante uma atividade empresarial, através de um estabelecimento estável nele situado, estando o bem ou direito gerador dos rendimentos efetivamente ligado a esse estabelecimento estável. Nesse caso, são aplicáveis as disposições do artigo 7.º.  
3. Quando, em virtude de relações especiais existentes entre a pessoa mencionada no número 1 e uma outra pessoa, ou entre ambas e uma terceira pessoa, o montante dos rendimentos mencionados no número 1 exceder o montante (caso exista) que seria acordado entre elas na ausência de tais relações, as disposições do presente artigo são aplicáveis apenas a este último montante. Nesse caso, a parte excedente continua a poder ser tributada de acordo com a legislação de cada Estado Contratante, tendo em conta as outras disposições da presente Convenção. 
Kapitel IV 
Metoder för undanröjande av dubbelbeskattning 
Artikel 21 
Undanröjande av dubbelbeskattning 
1. I Portugal undanröjs dubbelbeskattning på följande sätt: 
a) Om person med hemvist i Portugal förvärvar inkomst som enligt bestämmelserna i detta avtal får beskattas i Finland, ska Portugal från skatten på denna persons inkomst avräkna ett belopp motsvarande den inkomstskatt som betalats i Finland. Sådan avräkning ska emellertid inte överstiga den del av inkomstskatten, beräknad utan sådan avräkning, som belöper på den inkomst som får beskattas i Finland. 
b) Om inkomst, som person med hemvist i Portugal förvärvar, enligt bestämmelse i detta avtal är undantagen från skatt i Portugal, får Portugal likväl vid bestämmandet av beloppet av skatten på denna persons återstående inkomst beakta den inkomst som undantagits från skatt. 
2. Om inte bestämmelserna i finsk lagstiftning om undanröjande av internationell dubbelbeskattning föranleder annat (vilket inte skall påverka den allmänna princip som anges här), undanröjs dubbelbeskattning i Finland på följande sätt: 
a) Om person med hemvist i Finland förvärvar inkomst som enligt bestämmelserna i detta avtal får beskattas i Portugal, ska Finland, såvida inte bestämmelserna i punkt b) föranleder annat, från denna persons finska skatt avräkna ett belopp motsvarande den portugisiska skatt som betalats enligt portugisisk lagstiftning och i överensstämmelse med avtalet, beräknad på samma inkomst som den på vilken den finska skatten beräknas; 
b) Dividend från bolag med hemvist i Portugal till bolag med hemvist i Finland är undantagen från finsk skatt, om mottagaren direkt behärskar minst 10 procent av röstetalet i det bolag som betalar dividenden; 
c) Om inkomst, som person med hemvist i Finland förvärvar, enligt bestämmelse i avtalet är undantagen från skatt i Finland, får Finland likväl vid bestämmandet av beloppet av skatten på denna persons återstående inkomst beakta den inkomst som undantagits från skatt. 
3. Utan hinder av styckena 1 och 2 i denna artikel, om person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar inkomst som enligt bestämmelserna i artikel 17 stycke 2 får beskattas i den andra avtalsslutande staten, ska denna andra stat från skatten på denna persons inkomst avräkna ett belopp motsvarande den inkomstskatt som betalats i den förstnämnda staten. Avräkningsbeloppet skall emellertid inte överstiga den del av inkomstskatten, beräknad utan sådan avräkning, som belöper på den inkomst som får beskattas i den förstnämnda staten. 
CAPÍTULO IV 
MÉTODOS DE ELIMINAÇÃO DA DUPLA TRIBUTAÇÃO 
ARTIGO 21.º 
Eliminação da dupla tributação 
1. Em Portugal, a dupla tributação será eliminada do seguinte modo: 
a) Quando um residente de Portugal obtenha rendimentos que, de acordo com o disposto na presente Convenção, possam ser tributados na Finlândia, Portugal deduzirá do imposto sobre o rendimento desse residente uma importância igual ao imposto sobre o rendimento pago na Finlândia. A importância deduzida não poderá, contudo, exceder a fração do imposto sobre o rendimento, calculado antes da dedução, correspondente aos rendimentos que possam ser tributados na Finlândia; 
b) Quando, de acordo com o disposto na presente Convenção, os rendimentos obtidos por um residente de Portugal estejam isentos de imposto em Portugal, Portugal poderá, não obstante, ao calcular o quantitativo do imposto sobre os restantes rendimentos desse residente, ter em conta os rendimentos isentos. 
2. Em conformidade com as disposições da legislação finlandesa relativas à eliminação da dupla tributação internacional (que não afetem os princípios gerais aqui estabelecidos), na Finlândia, a dupla tributação será eliminada do seguinte modo: 
a) Quando um residente da Finlândia obtenha rendimentos que, de acordo com o disposto na presente Convenção, possam ser tributados em Portugal, a Finlândia, com ressalva do disposto na alínea b), deduzirá do imposto finlandês dessa pessoa uma importância igual ao imposto português pago nos termos da legislação portuguesa e em conformidade com a Convenção, calculado sobre os mesmos rendimentos relativamente aos quais foi calculado o imposto finlandês; 
b) Os dividendos pagos por uma sociedade residente de Portugal a uma sociedade residente da Finlândia que controle diretamente pelo menos 10% dos direitos de voto da sociedade que paga os dividendos ficam isentos do imposto finlandês; 
c) Quando, de acordo com o disposto na Convenção, os rendimentos obtidos por um residente da Finlândia estejam isentos de imposto na Finlândia, a Finlândia poderá, não obstante, ao calcular o quantitativo do imposto sobre os restantes rendimentos dessa pessoa, ter em conta os rendimentos isentos. 
3. Não obstante o disposto nos números 1 e 2 do presente artigo, quando um residente de um Estado Contratante obtenha rendimentos que, de acordo com o disposto no número 2 do artigo 17.º, possam ser tributados no outro Estado Contratante, esse outro Estado deduzirá do imposto sobre o rendimento dessa pessoa uma importância igual ao imposto sobre o rendimento pago no primeiro Estado mencionado. A importância deduzida não poderá, contudo, exceder a fração do imposto sobre o rendimento, calculado antes da dedução, correspondente aos rendimentos que possam ser tributados no primeiro Estado mencionado. 
Kapitel V 
Särskilda bestämmelser 
Artikel 22 
Förbud mot diskriminering 
1. Medborgare i en avtalsslutande stat skall inte i den andra avtalsslutande staten bli föremål för beskattning eller därmed sammanhängande krav som är av annat slag eller mer tyngande än den beskattning och därmed sammanhängande krav som medborgare i denna andra stat under samma förhållanden, särskilt såvitt avser hemvist, är eller kan bli underkastad. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 1 tillämpas denna bestämmelse även på person som inte har hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda avtalsslutande staterna. 
2. Beskattningen av fast driftställe, som företag i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, skall i denna andra stat inte vara mindre fördelaktig än beskattningen av företag i denna andra stat, som bedriver verksamhet av samma slag. Denna bestämmelse anses inte medföra skyldighet för en avtalsslutande stat att medge person med hemvist i den andra avtalsslutande staten sådant personligt avdrag vid beskattningen, sådan skattebefrielse eller skattenedsättning på grund av civilstånd eller försörjningsplikt mot familj som medges person med hemvist i den egna staten. 
3. Utom i de fall då bestämmelserna i artikel 9 stycke 1, artikel 11 stycke 7, artikel 12 stycke 6 eller artikel 20 stycke 3 tillämpas, är ränta, royalty och annan betalning från företag i en avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten avdragsgilla vid bestämmandet av den beskattningsbara inkomsten för sådant företag på samma villkor som betalning till person med hemvist i den förstnämnda staten. 
4. Företag i en avtalsslutande stat, vars kapital helt eller delvis ägs eller kontrolleras, direkt eller indirekt, av en eller flera personer med hemvist i den andra avtalsslutande staten, skall inte i den förstnämnda staten bli föremål för beskattning eller därmed sammanhängande krav som är av annat slag eller mer tyngande än den beskattning och därmed sammanhängande krav som annat liknande företag i den förstnämnda staten under samma förhållanden är eller kan bli underkastat. 
5. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 2 tillämpas bestämmelserna i denna artikel på skatter av varje slag och beskaffenhet. 
CAPÍTULO V 
DISPOSIÇÕES ESPECIAIS 
ARTIGO 22.º 
Não discriminação 
1. Os nacionais de um Estado Contratante não ficarão sujeitos no outro Estado Contratante a nenhuma tributação, ou obrigação com ela conexa, diferente ou mais gravosa do que aquelas a que estejam ou possam estar sujeitos os nacionais desse outro Estado que se encontrem nas mesmas circunstâncias, em particular no que se refere à residência. Não obstante o estabelecido no artigo 1.º, esta disposição aplicar-se-á também às pessoas que não são residentes de um ou de ambos os Estados Contratantes.  
2. A tributação de um estabelecimento estável que uma empresa de um Estado Contratante tenha no outro Estado Contratante não será nesse outro Estado menos favorável do que a das empresas desse outro Estado que exerçam as mesmas atividades. Esta disposição não poderá ser interpretada no sentido de obrigar um Estado Contratante a conceder aos residentes do outro Estado Contratante quaisquer deduções pessoais, abatimentos e reduções para efeitos fiscais, atribuídos em função do estado civil ou dos encargos familiares, concedidos aos seus próprios residentes. 
3. Salvo se for aplicável o disposto no número 1 do artigo 9.º, no número 7 do artigo 11.º, no número 6 do artigo 12.º ou no número 3 do artigo 20.º, os juros, royalties e outras importâncias pagas por uma empresa de um Estado Contratante a um residente do outro Estado Contratante serão dedutíveis, para efeitos da determinação do lucro tributável de tal empresa, nas mesmas condições, como se tivessem sido pagos a um residente do primeiro Estado mencionado. 
4. As empresas de um Estado Contratante cujo capital, total ou parcialmente, direta ou indiretamente, seja detido ou controlado por um ou mais residentes do outro Estado Contratante não ficarão sujeitas, no primeiro Estado mencionado, a nenhuma tributação, ou obrigação com ela conexa, diferente ou mais gravosa do que aquelas a que estejam ou possam estar sujeitas empresas similares do primeiro Estado mencionado.  
5. Não obstante o disposto no artigo 2.º, as disposições do presente artigo aplicar-se-ão aos impostos de qualquer natureza ou denominação. 
Artikel 23 
Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse 
1. Om en person anser att en avtalsslutande stat eller båda avtalsslutande staterna vidtagit åtgärder som för honom medför eller kommer att medföra beskattning som strider mot bestämmelserna i detta avtal, kan han, utan att detta påverkar hans rätt att använda sig av de rättsmedel som finns i dessa staters interna rättsordning, lägga fram saken för den behöriga myndigheten i den avtalsslutande stat där han har hemvist eller, om fråga är om tillämpning av artikel 22 stycke 1, i den avtalsslutande stat där han är medborgare. Saken skall läggas fram inom tre år från den tidpunkt då personen i fråga för första gången fick vetskap om den åtgärd som givit upphov till beskattning som strider mot bestämmelserna i avtalet. 
2. Om den behöriga myndigheten finner invändningen grundad men inte själv kan få till stånd en tillfredsställande lösning, ska myndigheten söka avgöra saken genom ömsesidig överenskommelse med den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande staten i syfte att undvika beskattning som strider mot avtalet. Överenskommelse som träffats genomförs utan hinder av tidsgränser i de avtalsslutande staternas interna lagstiftning. 
3. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall genom ömsesidig överenskommelse söka avgöra svårigheter eller tvivelsmål som uppkommer i fråga om tolkningen eller tillämpningen av avtalet. 
4. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna kan träda i direkt förbindelse med varandra, också inom en kommission som består av dem själva eller representanter för dem i syfte att träffa överenskommelse i den mening som avses i föregående stycken. 
ARTIGO 23.º 
Procedimento amigável 
1. Quando uma pessoa considerar que as medidas tomadas por um Estado Contratante ou por ambos os Estados Contratantes conduzem ou poderão conduzir, em relação a si, a uma tributação não conforme com o disposto na presente Convenção, poderá, independentemente dos recursos estabelecidos pela legislação nacional desses Estados, submeter o seu caso à autoridade competente do Estado Contratante de que é residente ou, se o seu caso está compreendido no número 1 do artigo 22.º, à autoridade competente do Estado Contratante de que é nacional. O caso deverá ser apresentado dentro de três anos a contar da data da primeira comunicação da medida que der causa à tributação não conforme com o disposto na Convenção. 
2. A autoridade competente, se a reclamação se lhe afigurar fundada e não estiver em condições de lhe dar uma solução satisfatória, esforçar-se-á por resolver a questão através de acordo amigável com a autoridade competente do outro Estado Contratante, a fim de evitar a tributação não conforme com a Convenção. O acordo alcançado será aplicado independentemente dos prazos estabelecidos no direito interno dos Estados Contratantes. 
3. As autoridades competentes dos Estados Contratantes esforçar-se-ão por resolver, através de acordo amigável, as dificuldades ou as dúvidas a que possa dar lugar a interpretação ou a aplicação da Convenção.  
4. As autoridades competentes dos Estados Contratantes poderão comunicar diretamente entre si, inclusivamente através de uma comissão mista constituída por essas autoridades ou pelos seus representantes, a fim de chegarem a acordo nos termos indicados nos números anteriores. 
Artikel 24 
Utbyte av upplysningar 
1. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall utbyta sådana upplysningar som är förutsebart väsentliga för att tillämpa bestämmelserna i detta avtal eller för förvaltning eller verkställande av de avtalsslutande staternas interna lagstiftning i fråga om skatter av varje slag och beskaffenhet som påförs för de avtalsslutande staternas, deras politiska eller administrativa underavdelningars eller lokala myndigheters räkning, i den mån beskattningen enligt denna lagstiftning inte strider mot avtalet. Utbytet av upplysningar begränsas inte av artiklar 1 och 2. 
2. Upplysningar som en avtalsslutande stat mottagit på grund av stycke 1 skall behandlas såsom hemliga på samma sätt som upplysningar, som erhållits enligt denna stats interna lagstiftning och får yppas endast för personer eller myndigheter (däri inbegripna domstolar och förvaltningsorgan) som fastställer, uppbär eller indriver de skatter som nämns i stycke 1, eller handlägger åtal eller besvär i fråga om dessa skatter, eller har tillsyn över ovannämnd verksamhet. Dessa personer eller myndigheter skall använda upplysningarna endast för sådana ändamål. De får yppa upplysningarna vid offentlig rättegång eller i domstolsavgöranden. Utan hinder av det ovanstående kan upplysningar som en avtalsslutande stat mottagit användas för andra ändamål då sådana upplysningar kan användas för sådana andra ändamål enligt lagstiftningen i båda staterna och den behöriga myndigheten i den stat som lämnar upplysningarna tillåter sådan användning. 
3. Bestämmelserna i stycken 1 och 2 anses inte medföra skyldighet för en avtalsslutande stat att: 
a) vidta förvaltningsåtgärder som avviker från lagstiftning och administrativ praxis i denna eller i den andra avtalsslutande staten; 
b) lämna upplysningar som inte är tillgängliga enligt lagstiftning eller sedvanlig administrativ praxis i denna avtalsslutande stat eller i den andra avtalsslutande staten; 
c) lämna upplysningar som skulle röja affärshemlighet, industri-, handels- eller yrkeshemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat förfaringssätt eller upplysningar, vilkas överlämnande skulle strida mot allmänna hänsyn (ordre public). 
4. Om en avtalsslutande stat ber om upplysningar enligt denna artikel, skall den andra avtalsslutande staten använda sina medel för informationssökning för att inhämta dessa upplysningar, fastän denna andra stat kanske inte behöver dessa upplysningar för sina egna skattemässiga ändamål. Skyldigheten enligt bestämmelserna i den föregående satsen är underkastad begränsningar i stycke 3, men dessa begränsningar kan under inga omständigheter anses berättiga en avtalsslutande stat att vägra att förmedla upplysningar endast därför att den inte har nationellt intresse i fråga om sådana upplysningar. 
5. Under inga omständigheter kan bestämmelser i stycke 3 anses tillåta att en avtalsslutande stat vägrar att förmedla upplysningar endast därför att upplysningarna är i besittning av en bank, annan penninginrättning, förmedlare, representant eller god man eller därför att upplysningarna berör egendomsandelar i en person. 
ARTIGO 24.º 
Troca de informações 
1. As autoridades competentes dos Estados Contratantes trocarão entre si as informações que sejam previsivelmente relevantes para a aplicação das disposições da presente Convenção ou para a administração ou a aplicação das leis internas relativas aos impostos de qualquer natureza ou denominação cobrados em benefício dos Estados Contratantes ou das suas subdivisões políticas ou administrativas ou autarquias locais, na medida em que a tributação nelas prevista não seja contrária à presente Convenção. A troca de informações não é restringida pelo disposto nos artigos 1.º e 2.º. 
2. As informações obtidas nos termos do número 1 por um Estado Contratante serão consideradas confidenciais do mesmo modo que as informações obtidas com base na legislação interna desse Estado e só poderão ser comunicadas às pessoas ou autoridades (incluindo tribunais e autoridades administrativas) encarregadas da liquidação ou cobrança dos impostos referidos no número 1, ou dos procedimentos declarativos ou executivos, ou das decisões de recursos, relativos a esses impostos, ou do seu controlo. Essas pessoas ou autoridades utilizarão as informações assim obtidas apenas para os fins referidos. Essas informações poderão ser reveladas no decurso de audiências públicas de tribunais ou em decisões judiciais. Não obstante as disposições anteriores, as informações recebidas por um Estado Contratante podem ser usadas para outros fins sempre que a legislação de ambos os Estados o preveja e a sua utilização for autorizada pela autoridade competente do Estado que as disponibiliza. 
3. O disposto nos números 1 e 2 não poderá em caso algum ser interpretado no sentido de impor a um Estado Contratante a obrigação:  
a) De tomar medidas administrativas contrárias à sua legislação e à sua prática administrativa ou às do outro Estado Contratante;  
b) De fornecer informações que não possam ser obtidas com base na sua legislação ou no âmbito da sua prática administrativa normal ou nas do outro Estado Contratante;  
c) De transmitir informações reveladoras de segredos ou processos comerciais, industriais ou profissionais, ou informações cuja comunicação seja contrária à ordem pública.  
4. Se forem solicitadas informações por um Estado Contratante em conformidade com o disposto no presente artigo, o outro Estado Contratante utilizará os poderes de que dispõe a fim de obter as informações solicitadas, mesmo que esse outro Estado não necessite de tais informações para os seus próprios fins fiscais. A obrigação constante da frase anterior está sujeita às limitações previstas no número 3, mas tais limitações não devem, em caso algum, ser interpretadas no sentido de permitir que um Estado Contratante se recuse a fornecer tais informações pelo simples facto de estas não se revestirem de interesse para si, no âmbito interno. 
5. O disposto no número 3 não pode em caso algum ser interpretado no sentido de permitir que um Estado Contratante se recuse a fornecer informações unicamente porque estas são detidas por um banco, outra instituição financeira, um mandatário ou por uma pessoa agindo na qualidade de agente ou fiduciário, ou porque essas informações se referem aos direitos de propriedade de uma pessoa. 
Artikel 25 
Medlemmar av diplomatisk beskickning och konsulat 
Bestämmelserna i detta avtal berör inte de privilegier vid beskattningen som enligt folkrättens allmänna regler eller bestämmelser i särskilda överenskommelser tillkommer medlemmar av diplomatisk beskickning eller konsulat. 
ARTIGO 25.º 
Membros de missões diplomáticas e postos consulares 
O disposto na presente Convenção não prejudicará os privilégios fiscais de que beneficiem os membros de missões diplomáticas ou de postos consulares em virtude de regras gerais de direito internacional ou de disposições de acordos especiais.  
Kapitel VI 
Slutbestämmelser 
Artikel 26 
Ikraftträdande 
1. Detta avtal träder i kraft trettio dagar efter dagen av mottagande, på diplomatisk väg, av det senare av de skriftliga meddelanden som förmedlar uppgiften om att de för ikraftträdande förutsatta interna procedurer av varje avtalsslutande stat har slutförts. 
2. Avtalets bestämmelser tillämpas: 
a) i Portugal: 
1) i fråga om skatter som innehålls vid källan, om den händelse som medför dem inträffar den 1 januari som följer närmast efter den tidpunkt då avtalet träder i kraft eller senare; och 
2) i fråga om övriga skatter, beträffande inkomst som förvärvas under skatteår som börjar den 1 januari som följer närmast efter den dag då avtalet träder i kraft eller senare; 
b) i Finland: 
1) i fråga om skatter som innehålls vid källan, på inkomst som förvärvas den 1 januari det kalenderår som följer närmast efter det då avtalet träder i kraft eller senare; 
2) i fråga om övriga skatter på inkomst, på skatter som bestäms för skatteår som börjar den 1 januari det kalenderår som följer närmast efter det då avtalet träder i kraft eller senare. 
3. Avtalet mellan Finlands regering och Portugals regering för förhindrande av dubbelbeskattning av inkomst och förmögenhet som undertecknats i Helsingfors den 27 april 1970 (nedan "1970 års avtal") upphör att vara tillämpligt beträffande skatter på vilka detta avtal tillämpas enligt bestämmelserna i stycke 2. 1970 års avtal upphör att gälla vid den sista tidpunkt då det enligt den föregående bestämmelsen i detta stycke är tillämpligt. 
4. Utan hinder av bestämmelserna av styckena 2 och 3 i denna artikel ska bestämmelserna i artikel 18 av 1970 års avtal fortsätta att tillämpas till utgången av tredje kalenderåret efter ikraftträdandet av detta avtal, men endast om inkomsten enligt artikel 18 av 1970 års avtal är skattepliktig i den avtalsslutande stat där mottagaren av sådan inkomst har hemvist. 
CAPÍTULO VI 
DISPOSIÇÕES FINAIS 
ARTIGO 26.º 
Entrada em vigor 
1. A presente Convenção entrará em vigor trinta dias após a data de receção da última notificação, por escrito e por via diplomática, de que foram cumpridos os requisitos do direito interno dos Estados Contratantes necessários para o efeito. 
2. As disposições da Convenção produzirão efeitos: 
a) Em Portugal: 
(i) Quanto aos impostos devidos na fonte, quando o facto gerador ocorra em ou após 1 de janeiro do ano civil imediatamente seguinte ao da entrada em vigor da Convenção; e 
(ii) Quanto aos demais impostos, relativamente aos rendimentos produzidos em qualquer ano fiscal com início em ou após 1 de janeiro do ano civil imediatamente seguinte ao da entrada em vigor da Convenção; 
b) Na Finlândia: 
(i) Quanto aos impostos devidos na fonte, sobre os rendimentos obtidos em ou após 1 de janeiro do ano civil imediatamente seguinte ao da entrada em vigor da Convenção; 
(ii) Quanto aos demais impostos sobre o rendimento, relativamente aos impostos exigíveis em qualquer ano fiscal com início em ou após 1 de janeiro do ano civil imediatamente seguinte ao da entrada em vigor da Convenção. 
3. A Convenção entre a Finlândia e Portugal para Evitar a Dupla Tributação em Matéria de Impostos sobre o Rendimento e sobre o Capital, assinada em Helsínquia, em 27 de abril de 1970 (a seguir designada por ”Convenção de 1970”) deixará de produzir efeitos, relativamente aos impostos a que a presente Convenção se aplica, de acordo com o disposto no número 2. A Convenção de 1970 cessa a sua vigência na última data em que produza efeitos em conformidade com as disposições anteriores do presente número. 
4. Não obstante o disposto nos números 2 e 3 do presente artigo, as disposições do artigo 18.º da Convenção de 1970 continuam a aplicar-se até ao fim do terceiro ano civil após a entrada em vigor da presente Convenção, mas apenas se os rendimentos abrangidos pelo artigo 18.º da Convenção de 1970 estiverem sujeitos a imposto no Estado Contratante de que é residente o beneficiário desses rendimentos. 
Artikel 27 
Giltighetstid och upphörande 
1. Detta avtal förblir i kraft under en obegränsad tidsperiod. 
2. Efter utgången av en inledande period av fem år kan vardera avtalsslutande staten, på diplomatisk väg och skriftligen, uppsäga avtalet genom underrättelse före den första juli av ett löpande kalenderår. 
3. I händelse av uppsägning upphör avtalet att vara tillämpligt: 
a) i Portugal: 
1) i fråga om skatter som innehålls vid källan, om den händelse som medför dem inträffar den 1 januari som följer närmast efter det år då underrättelsen om uppsägning lämnas eller senare; och 
2) i fråga om övriga skatter på inkomst, beträffande inkomst som förvärvas under skatteår som börjar den 1 januari som följer närmast efter det år då uppsägningen skedde eller senare; 
b) i Finland: 
1) i fråga om skatter som innehålls vid källan, på inkomst som förvärvas den 1 januari det kalenderår som följer närmast efter det då uppsägningen skedde eller senare; och 
2) i fråga om övriga skatter på inkomst, på skatter som bestäms för skatteår som börjar den 1 januari det kalenderår som följer närmast efter det då underrättelsen skedde eller senare. 
ARTIGO 27.º 
Vigência e denúncia 
1. A presente Convenção permanecerá em vigor por um período de tempo indeterminado. 
2. Decorrido um período inicial de cinco anos, qualquer dos Estados Contratantes poderá denunciar a Convenção, mediante notificação por escrito e por via diplomática, antes de 1 de julho do ano civil em causa. 
3. Em caso de denúncia, a Convenção deixará de produzir efeitos: 
a) Em Portugal: 
(i) Quanto aos impostos devidos na fonte, quando o facto gerador ocorra em ou após 1 de janeiro do ano civil imediatamente seguinte ao da notificação; e 
(ii) Quanto aos demais impostos, relativamente aos rendimentos produzidos em qualquer ano fiscal com início em ou após 1 de janeiro do ano civil imediatamente seguinte ao da notificação; 
b) Na Finlândia: 
(i) Quanto aos impostos devidos na fonte, sobre os rendimentos obtidos em ou após 1 de janeiro do ano civil imediatamente seguinte ao da notificação; e 
(ii) Quanto aos demais impostos sobre o rendimento, relativamente aos impostos exigíveis em qualquer ano fiscal com início em ou após 1 de janeiro do ano civil imediatamente seguinte ao da notificação. 
Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen befullmäktigade, undertecknat detta protokoll. 
Som skedde i Bryssel den 7 november 2016 i två exemplar på finska, portugisiska och engelska språken, varvid varje text har lika vitsord. I fall av meningsskiljaktighet om tolkning av texten är den engelskspråkiga texten avgörande. 
EM TESTEMUNHO DO QUAL, os signatários, devidamente autorizados para o efeito, assinaram a presente Convenção. 
FEITO EM Bruxelas, aos 7 dias do mês de novembro de 2016, em dois originais, nas línguas finlandesa, portuguesa e inglesa, sendo todos os textos igualmente válidos. Em caso de divergência de interpretação do texto da Convenção, prevalecerá o texto em inglês. 
För Republiken Finland: 
För Republiken Portugal: 
PELA REPÚBLICA DA FINLÂNDIA: 
PELA REPÚBLICA PORTUGUESA: 
Protokoll 
PROTOKOLL 
TILL AVTALET MELLAN REPUBLIKEN FINLAND OCH REPUBLIKEN PORTUGAL FÖR ATT UNDVIKA DUBBELBESKATTNING OCH FÖRHINDRA KRINGGÅENDE AV SKATT BETRÄFFANDE SKATTER PÅ INKOMST 
PROTOCOLO 
À CONVENÇÃO ENTRE A REPÚBLICA DA FINLÂNDIA E A REPÚBLICA PORTUGUESA PARA EVITAR A DUPLA TRIBUTAÇÃO E PREVENIR A EVASÃO FISCAL EM MATÉRIA DE IMPOSTOS SOBRE O RENDIMENTO 
Vid undertecknandet av avtalet mellan Republiken Finland och Republiken Portugal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst (härefter "avtalet"), har undertecknade kommit överens om följande bestämmelser som utgör en integrerande del av avtalet: 
1. Rätt till avtalsförmåner 
a) Bestämmelserna av avtalet ska inte tolkas så att de hindrar en avtalsslutande stat från att tillämpa anti-avoidance bestämmelserna som bestäms i dess nationella lagstiftning; 
b) Förmåner enligt detta avtal ska inte beviljas till sådan person med hemvist i en avtalsslutande stat som är inte den verklige innehavaren av förmånen av den inkomst som härrör från den andra avtalsslutande staten; 
c) Bestämmelserna i avtalet ska inte tillämpas, om det huvudsakliga ändamålet eller ett av de huvudsakliga ändamålen av någon person med anslutning till skapande eller överföring av den egendom eller rättighet i fråga om vilken inkomst betalas var att erhålla förmån av dessa bestämmelser genom detta skapande eller denna överföring. 
No momento da assinatura da Convenção entre a República da Finlândia e a República Portuguesa para Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre o Rendimento (a seguir referida por ”Convenção”), os signatários acordaram nas seguintes disposições que fazem parte integrante da Convenção: 
1. Direito aos benefícios da Convenção 
a) As disposições da Convenção não serão interpretadas de modo a impedir a aplicação por um Estado Contratante das disposições anti abuso previstas na sua legislação interna; 
b) Os benefícios previstos na Convenção não serão concedidos a um residente de um Estado Contratante que não seja o beneficiário efetivo dos rendimentos obtidos no outro Estado Contratante; 
c) As disposições da Convenção não serão aplicáveis se o objetivo principal ou um dos objetivos principais de qualquer pessoa associada à criação ou à atribuição de um bem ou direito em relação ao qual o rendimento seja pago tenha sido o de beneficiar das referidas disposições por meio dessa criação ou atribuição. 
2. Avtalets tillämpningssätt 
De avtalsslutande staterna kan komma överens om avtalets tillämpningssätt. 
2. Modo de aplicação da Convenção 
Os Estados Contratantes podem estabelecer o modo de aplicação da Convenção. 
3. Till avtalet: 
Det är underförstått att uttrycket "offentligrättsligt samfund" som används i avtalet åsyftar alla juridiska enheter av offentlig karaktär som bildats enligt lagstiftningen i en avtalsslutande stat och i vilken endast staten själv eller dess politiska eller administrativa underavdelning eller lokala myndighet är delaktiga. 
3. Relativamente à Convenção 
Entende-se que a expressão ”organismo público”, usada na Convenção, significa uma entidade jurídica de direito público, criada pela legislação de um Estado Contratante, exclusivamente detida pelo próprio Estado ou por uma sua subdivisão política ou administrativa ou autarquia local. 
4. Till artikel 11 stycke 3 
Det är underförstått att artikel 11 stycke 3 i avtalet tillämpas även på följande enheter så länge som finska staten äger direkt eller indirekt 95 procent eller mera av dess kapital: 
a) Fonden för industriellt samarbete (Finnfund);  
b) Finnvera; 
c) Finlands Exportkredit. 
4. Relativamente ao número 3 do artigo 11.º 
Entende-se que o número 3 do artigo 11.º da Convenção também se aplica às seguintes entidades, enquanto o Estado finlandês detiver, direta ou indiretamente, pelo menos 95% do seu capital: 
a) O fundo finlandês para a cooperação industrial (”Finnfund”); 
b) O ”Finnvera”; 
c) O ”Finnish Export Credit”. 
5. Till artikel 14 stycke 2 
Det är underförstått att artikel 14 stycke 2 inte ska tillämpas på ersättning som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär på grund av anställning om arbetet utförs i den andra avtalsslutande staten och ersättningen betalas av arbetsgivare som inte har hemvist i denna andra stat eller på dennes vägnar, om: 
a) mottagaren utför arbete i denna anställning åt någon annan person än arbetsgivaren och denna person direkt eller indirekt tillser, leder eller kontrollerar det sätt på vilket detta arbete utförs; och 
b) detta arbete bildar en integrerad del av affärsverksamhet som denna person bedriver. 
5. Relativamente ao número 2 do artigo 14.º 
Entende-se que o número 2 do artigo 14.º da Convenção não se aplica às remunerações obtidas por um residente de um Estado Contratante relativas a um emprego exercido no outro Estado Contratante e pagas por um empregador que não seja residente desse outro Estado, ou por sua conta, quando: 
a) No âmbito desse emprego, o beneficiário das remunerações preste serviços a uma pessoa distinta do seu empregador e essa pessoa, direta ou indiretamente, supervisione, dirija ou controle o modo como esses serviços são prestados; e 
b) Esses serviços constituam parte integrante das atividades empresariais exercidas por essa pessoa. 
Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen befullmäktigade, undertecknat detta avtal. 
Som skedde i Bryssel den 7 november 2016 i två exemplar på finska, portugisiska och engelska språken, varvid varje text har lika vitsord. I fall av meningsskiljaktighet om tolkning av texten är den engelskspråkiga texten avgörande. 
EM TESTEMUNHO DO QUAL, os signatários, devidamente autorizados para o efeito, assinaram o presente Protocolo. 
FEITO EM Bruxelas, aos 7 dias do mês de novembro de 2016, em dois originais, nas línguas finlandesa, portuguesa e inglesa, sendo todos os textos igualmente válidos. Em caso de divergência de interpretação do texto do Protocolo, prevalecerá o texto em inglês. 
För Republiken Finland: 
För Republiken Portugal: 
PELA REPÚBLICA DA FINLÂNDIA: 
PELA REPÚBLICA PORTUGUESA: 
Senast publicerat 2.2.2017 10:54