Senast publicerat 03-11-2021 14:36

Regeringens proposition RP 257/2020 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om skrotningspremie för personbilar åren 2020 och 2021

I denna proposition föreslås en ändring av lagen om skrotningspremie för personbilar åren 2020 och 2021. 

Förutsättningarna för beviljande av skrotningspremie preciseras genom att det till 2 § fogas ett moment enligt vilket endast en skrotningspremie kan beviljas per anskaffning av en ny personbil, en elassisterad cykel, en periodbiljett i kollektivtrafik eller en kombinationstjänst som innehåller reserätt i kollektivtrafik. I lagen föreslås tilläggas en övergångsbestämmelse enligt vilken på ansökningar som lämnats före lagens ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. 

Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt och gälla till och med den 31 mars 2022. 

MOTIVERING

Nuläge och bedömning av nuläget

Bestämmelserna om skrotningspremie grundar sig på den lag om skrotningspremie för personbilar åren 2020 och 2021 som trädde i kraft den 1 december 2020. I lagen föreskrivs om förutsättningarna för erhållande av skrotningspremie. Enligt lagen beviljas skrotningspremie en fysisk person för att ersätta en gammal skrotningsfärdig bil med en ny bil, en elassisterad cykel, en periodbiljett i kollektivtrafik eller en kombinationstjänst som innehåller reserätt i kollektivtrafik. Beroende på vilken drivkraft den bil som ska anskaffas använder betalar staten en skrotningspremie på 1 000-2 000 euro eller högst 1 000 euro för anskaffning av en periodbiljett i kollektivtrafik, en kombinationstjänst som innehåller reserätt i kollektivtrafik eller en elassisterad cykel. 

Enligt den gällande lagen beviljas skrotningspremie när någon lämnar en över 10 år gammal bil till skrotning och istället för den skaffar en ny personbil som är en gasbil el-ler etanolbil, en laddningsbar hybridbil vars utsläpp är högst 95 gram per kilometer, en renodlad elbil eller en bil vars utsläpp är högst 120 gram per kilometer. Skrotningspremien kan också användas för anskaffning av en ny elassisterad cykel, en kollektivtrafikbiljett eller en kombinationstjänst som innehåller reserätt i kollektivtrafik. Den skrotningsfärdiga bilen ska ha använts i trafik under det senaste kalenderåret och när den förs till skrotning. Det krävs också att mottagaren av skrotningspremien ska ha ägt den personbil som förs till skrotning i 12 månader utan avbrott omedelbart före skrotningen. Skrotningspremie kan beviljas endast en gång för samma skrotningsfärdiga personbil. För anskaffning av en renodlad elbil kan man utöver skrotningspremien också dra nytta av anskaffningsstödet för elbilar. 

Syftet med propositionen är att precisera förutsättningarna för beviljande av skrotningspremie så att det inte är möjligt att utnyttja flera skrotningspremier per anskaffning av en personbil, en elassisterad cykel, en kollektivtrafikbiljett eller en kombinationstjänst som innehåller reserätt i kollektivtrafik. 

Förslagen och deras konsekvenser

2.1  De viktigaste förslagen

I propositionen föreslås att ett nytt moment fogas till 2 § i lagen om skrotningspremie för personbilar åren 2020 och 2021. Enligt momentet kan endast en skrotningspremie beviljas per anskaffning av en ny personbil, en elassisterad cykel, en periodbiljett i kollektivtrafik eller en kombinationstjänst som innehåller reserätt i kollektivtrafik.  

I lagen föreslås tilläggas en ny 9 § som innehåller en övergångsbestämmelse enligt vilken på ansökningar som lämnats före lagens ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. 

2.2  De huvudsakliga konsekvenserna

Syftet med propositionen är att närmare föreskriva om förutsättningarna för beviljande av skrotningspremie och att förtydliga villkoren för att undanröja oklarheter i tolkningen.  

Målen för och konsekvenserna av kampanjen för skrotningspremie behandlas i regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om skrotningspremie för personbilar åren 2020 och 2021 (RP 201/2020 rd). Syftet med propositionen är att förverkliga målen och konsekvenserna enligt RP 201/2020 rd. 

Beredningen av propositionen

Propositionen har beretts vid kommunikationsministeriet. 

Den ändring som föreslås i lagen om skrotningspremie för personbilar åren 2020 och 2021 är av teknisk natur. I lagen föreslås inga andra innehållsmässiga ändringar. Därför har det inte ordnats någon remissbehandling i ärendet. 

Specialmotivering

2 §Förutsättningar för beviljande av skrotningspremie. Till paragrafen föreslås bli fogat ett nytt 5 mom. Det nuvarande 5 mom. blir 6 mom. Enligt det nya 5 mom. kan endast en skrotningspremie beviljas per anskaffning av en ny personbil, en elassisterad cykel, en periodbiljett i kollektivtrafik eller en kombinationstjänst som innehåller reserätt i kollektivtrafik. Om villkoren i lagen uppfylls kan en sökande beviljas flera skrotningspremier, om sökanden gör flera anskaffningar. Endast en skrotningspremie kan dock beviljas per anskaffning. Avsikten är att på grund av oklarheterna i tolkningen förtydliga villkoren för beviljande av skrotningspremie. Det föreslås inga ändringar i de övriga förutsättningarna för beviljande av skrotningspremie. 

9 §Övergångsbestämmelser. På ansökningar som lämnats in vid ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. Syftet med paragrafen är att tydliggöra vilka bestämmelser som tillämpas på ansökningar som lämnats in före lagen träder ikraft. 

Ikraftträdande

Lagen föreslås träda i kraft så snart som möjligt efter riksdagsbehandlingen och gälla till och med den 31 mars 2022. 

Förhållande till grundlagen samt lagstiftningsordning

Enligt 15 § i grundlagen är vars och ens egendom tryggad. Enligt 6 § i grundlagen är alla människor lika inför lagen. De ansökningar om skrotningspremie som lämnats in före ikraftträdandet av denna lag avgörs i enlighet med lagen om skrotningspremie för personbilar åren 2020 och 2021 (839/2020). Ändringen av lagstiftningen har inverkan på de stöd som söks efter ikraftträdandet av lagen. Det föreslagna förfarandet i lagen skulle vara jämlik och opartisk. Skrotningspremie skulle beviljas åt sökande jämlikt enligt den lagstiftning som är ikraft vid ansökan. Den lagstiftning som ska ändras har dock inte gett sökanden sådana grundade förväntningar på framtida stöd som skulle omfattas av egendomsskyddet eller ställa sökanden i ojämlik ställning. Ändringen innebär därmed inte någon begränsning av människors jämlikhet el-ler egendomsskyddet. 

I enlighet med vad som anförs ovan innehåller den föreslagna lagen inga sådana begränsningar av de grundläggande fri- och rättigheterna som är problematiska med tanke på grundlagen. Därmed är det motiverat att anse att lagförslaget i propositionen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning. 

Kläm 

Kläm 

Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs riksdagen följande lagförslag: 

Lagförslag

Lag om ändring av lagen om skrotningspremie för personbilar åren 2020 och 2021 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om skrotningspremie för personbilar åren 2020 och 2021 (839/2020) 2 §, samt 
fogas till lagen en ny 9 § som följer: 
2 § Förutsättningar för beviljande av skrotningspremie 
Transport- och kommunikationsverket kan bevilja skrotningspremie till en fysisk person som skaffat för eget bruk en ny personbil som inte tidigare har genomgått en första registrering, en ny elassisterad cykel, en periodbiljett i kollektivtrafik eller en kombinationstjänst som innehåller reserätt i kollektivtrafik, om han eller hon på det sätt som anges i 58 § i avfallslagen (646/2011) till skrotning har lämnat en sådan personbil som har använts i trafik under det senaste kalenderåret och omedelbart före skrotningen och har genomgått första registrering 2010 eller tidigare och vars i trafik- och transportregistret införda ägare eller innehavare han eller hon har varit utan avbrott i minst 12 månader omedelbart före skrotningen. 
Skrotningspremie kan beviljas, om 
1) den bil som anskaffats använder el som enda drivkraft eller som den ena drivkraften och har koldioxidutsläpp på högst 95 gram per kilometer, angivna i enlighet med de typgodkännandekrav som gällde enligt den EU-lagstiftning som gällde vid tidpunkten för den första registreringen,  
2) den bil som anskaffats använder som enda drivkraft eller som den ena drivkraften höginblandad etanol eller bränsle som består av metan,  
3) den bil som anskaffats har koldioxidutsläpp på högst 120 gram per kilometer, angivna i enlighet med de typgodkännandekrav som gällde enligt den EU-lagstiftning som gällde vid tidpunkten för den första registreringen,  
4) den elassisterade cykel som anskaffats är utrustad med pedaler eller vevanordningar och en elmotor med en effekt på högst 250 watt, förutsatt att motorn fungerar endast vid trampning och kopplas ur funktion senast när hastigheten stiger till 25 kilometer i timmen, eller om  
5) periodbiljetten i kollektivtrafik eller kombinationstjänsten som innehåller reserätt i kollektivtrafik är avsedd för inrikes spår- eller vägtrafik. 
Förutsättningar för beviljande av skrotningspremie är dessutom att  
1) stödpremiens mottagare har fått ett skrotningsintyg enligt 59 § i avfallslagen för den bil som lämnats in för skrotning och är införd som ägare eller innehavare av den nya anskaffade bilen, 
2) skrotningsintyget har utfärdats tidigast den 1 december 2020 och senast den 31 december 2021, och 
3) anslag som i statsbudgeten reserverats för betalning av understödet står till förfogande. 
Skrotningspremie kan beviljas endast en gång för samma skrotningsfärdiga personbil.  
Endast en skrotningspremie kan beviljas per anskaffning av en ny personbil, en elassisterad cykel, en periodbiljett i kollektivtrafik eller en kombinationstjänst som innehåller reserätt i kollektivtrafik. 
Skrotningspremie kan beviljas den som anskaffat en personbil som är enbart eldriven, även om annat understöd av statens medel har beviljats för anskaffningen. 
9 § Övergångsbestämmelser 
På ansökningar som lämnats in vid ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors den 14 januari 2021 
Statsminister Sanna Marin 
Kommunikationsminister Timo Harakka