Senast publicerat 05-12-2018 14:49

Regeringens proposition RP 276/2018 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilagan till bilskattelagen

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås ändringar i den skattetabell 1 A i bilagan till bilskattelagen som tillämpas på person- och paketbilar vilkas specifika koldioxidutsläpp har angetts enligt det nya förfarandet för utsläppsmätning som förutsätts i Europeiska unionens lagstiftning. Den föreslagna ändringen ska anpassa bilskattenivåerna, som grundar sig på koldioxidutsläppen, till utsläppsvärdena enligt det nya förfarandet så att skattenivåerna i snitt hålls oförändrade jämfört med läget innan det nya förfarandet trädde i kraft, samtidigt beaktande den redan beslutade sänkning av bilskatten som ska träda i kraft vid ingången av 2019.  

Lagen avses träda i kraft vid ingången av 2019. Det är emellertid meningen att lagen ska tillämpas på fordon som beskattas som nya redan från och med den dag propositionen publiceras, alltså från den 3 december 2018. På fordon som beställts före den 1 september 2018 och för vilka dagen för bestämmande av skatten är den 3 december 2018 eller senare ska dessutom alltjämt skattetabell 1, som grundar sig på det gamla mätförfarandet, få tillämpas om de skattskyldige yrkar på det. 

MOTIVERING

Nuläge och föreslagna ändringar

I enlighet med vad som föreskrivs i bilskattelagen (1482/1994) tas det ut bilskatt på personbilar och paketbilar enligt det procenttal av bilens beskattningsvärde som anges i skattetabellen i bilagan till lagen och som är fordonets allmänna värde i detaljhandeln inklusive skatt. Skattesatsen för en personbil eller för en paketbil som första gången tagits i bruk efter ingången av 2008 bestäms utifrån det specifika koldioxidutsläpp som motsvarar bränsleförbrukningen vid kombinerad stads- och landsvägskörning och som enligt Europeiska unionens, nedan kallad EU, typgodkännandebestämmelser ska mätas. Skattesatsen stiger med varje gram koldioxid. Skattesatsen stiger brantast på de vanligaste utsläppsnivåerna hos nya bilar och med det vill man öka skattens styreffekt i syfte att minska utsläppen. Om koldioxidutsläppet inte anges i bilens tekniska uppgifter, bestäms skattesatsen utifrån det beräknade koldioxidutsläppet enligt bilens totalmassa och drivkraft. 

Genom lagen om ändring av bilskattelagen (570/2018) anpassades bilskattenivån från och med den 1 september 2018 i enlighet med EU-lagstiftningen till det nya globalt harmoniserade provförfarandet för att mäta lätta fordons koldioxidutsläpp, Worldwide Light Vehicles Test Procedure, nedan kallat WLTP-förfarandet. Det nya förfarandet ersatte från den tidpunkten den dittills använda europeiska körcykeln, New European Driving Cycle, nedan kallad NEDC-förfarandet, som hade visat sig för enkelt för att skildra fordonens verkliga bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp. Dessutom gjorde det tidigare förfarandet det möjligt att på många olika sätt påverka provningsresultatet så att de under provningen uppmätta utsläppen blev mindre än i verkligheten. Det nya förfarandet är mera exakt och mångsidigt än det tidigare och ger mera sanningsenliga data om de fordonsspecifika utsläppen. Det ändrar också väsentligt sättet att ange koldioxidutsläppet mera bilspecifikt, medan man tidigare ofta använde ett enhetligt koldioxidutsläppsvärde för bilmodellsserien i fråga. 

Skattenivåerna anpassades genom att till bilskattelagen foga en ny skattetabell 1 A som tillämpas på de nya personbilar och paketbilar som beskattas efter lagens ikraftträdande och vilkas specifika koldioxidutsläpp har angetts enligt det nya förfarandet. Samtidigt anpassades den tidigare fastställda sänkningen av bilskatten för utsläppssnåla bilar som ska tillämpas från ingången av 2019 till det nya förfarandet. I bilagan till bilskattelagen kvarstod skattetabell 1 som alltjämt tillämpas på övriga person- och paketbilar som ska beskattas. Från skattesatsen för stora paketbilar görs ett avdrag enligt bärkraft som ska anpassas till det nya förfarandet enligt den nya skattetabellen 2 A som fogats till lagens bilaga, medan motsvarande avdrag för paketbilar som uppmätts enligt det gamla förfarandet alltjämt fastställs i skattetabell 2 i bilagan. 

Även om övergången till det nya förfarandet inte ändrade bilarnas faktiska koldioxidutsläpp, ändrades de bilspecifika utsläppsvärden som utgör grund för bilbeskattningen. Utsläppsvärdena för personbilar som används i Finland uppskattades enligt det nya förfarandet vara i snitt 22 procent högre än de hade varit enligt det gamla förfarandet. Hade skattenivåerna inte anpassats, hade det ändrade förfarandet inneburit en förhöjning i skattenivån på cirka sex procentenheter. 

Skattetabellerna anpassades genom att sambandet mellan utsläppsvärdena enligt WLTP-förfarandet och enligt NEDC-förfarandet togs som beräkningsgrund, alltså genom att beakta förändringen i utsläppsvärden enligt WLTP-förfarandet jämfört med värdena enligt NEDC-förfarandet. Anpassningsberedningen försvårades av att det våren 2018 endast fanns utsläppsvärden enligt det nya förfarandet att tillgå för en mycket begränsad mängd nya typgodkända bilar. Eftersom strävan dock var att ändringen av bilskattetabellerna sätts i kraft så fort det nya förfarandet från början av september 2018 blir förpliktande, måste anpassningen beredas utgående från det forskningsmaterial som fanns att tillgå. Den undersökning som ansågs mest omfattande och tillförlitlig var en undersökning av kommissionens forskningsinstitut Joint Research Center (Tsiakmakis, S. et al.: From NEDC to WLTP: effect on the type-approval CO2 emissions of light-duty vehicles. Europeiska unionens publikationer, Luxemburg, 2017) där man försökt efterbilda effekten av att förfarandet ändrats utifrån ett omfattande europeiskt bilbestånd. De osäkerheter materialet var förenat med fördes dock fram i regeringspropositionen om anpassningen (RP 74/2018 rd). De koldioxidutsläppsvärden enligt WLTP-förfarandet som användes i undersökningen hade bland annat tagits fram med hjälp av modeller, varvid värden som mäts vid verkliga laboratoriemätningar kan bli mindre eller större än vad som uppskattats i propositionen. Undersökningen beaktade inte heller biltillverkarnas flexibla möjligheter att påverka utsläppsvärdena. En ytterligare osäkerhetsfaktor man konstaterade var att det bilbestånd som användes i undersökningen inte nödvändigtvis till struktur och utsläpp motsvarar det bilbestånd som kommer till försäljning i Finland eller det europeiska bilbestånd som kommer till försäljning efter att utsläppsmätningsförfarandet trätt i kraft, eftersom det kan antas att biltillverkarna försöker utveckla sina bilmodeller och anpassa dem till det nya förfarandet. 

I skattenivåanpassningen beslutade man beakta variationen i effekterna av det ändrade förfarandet på olika utsläppsnivåer, varvid det antagna förhållandet mellan koldioxidutsläpp mätta enligt NEDC-förfarandet och utsläpp mätta enligt WLTP-förfarandet uppskattades minska ju mera utsläppsnivån stiger. Det nya förfarandet ansågs belasta små bilar mera än stora, eftersom provningsändringarna är förhållandevis mera krävande för små bilar med små motorer för vilka det relativt sett ger ett större utslag på utsläppsnivån att beakta utrustning och körbeteende samt det ökade antalet accelerationer i provningen. Anpassningen är följaktligen inte lika stor på alla utsläppsnivåer utan minskar med ökade utsläpp. Om anpassningen hade genomförts utifrån den genomsnittliga effekten som beräknats för alla bilar, hade beskattningen av utsläppssnåla bilar stramats åt och beskattningen av bilar med stora utsläpp blivit lättare. Enligt tillgängliga forskningsdata hade anpassningen då inte motsvarat effekterna av det ändrade förfarandet på olika utsläppsnivåer och hade dessutom stridit mot styrmålet för bilbeskattningen och målet i statsminister Sipiläs regerings regeringsprogram att allokera alla sänkningar av bilskatten som gradvis genomförs under regeringsperioden till förmån för utsläppssnåla bilar. 

Undersökningsmaterialet omfattade ytterst få andra bilar än bilar med förbränningsmotor, så när det gäller skatteanpassningen för mycket utsläppssnåla bilar måste man göra flera förenklade antaganden än för andra. Detsamma gäller stora paketbilar. 

I regeringspropositionen om anpassningen konstateras att skattenivåerna anpassats att i genomsnitt motsvara de tidigare skattenivåerna så att bilbeskattningsnivån i genomsnitt varken stiger eller sjunker. Eftersom sätten att mäta är så olika var det inte möjligt att genomföra ändringen så att effekterna av det ändrade förfarandet på utsläppsvärdena hade beaktats fullt ut på alla utsläppsnivåer, bilspecifikt inte tala om. Effekterna av det ändrade förfarandet varierar således mellan olika bilmärken och till och med mellan olika modeller och exemplar inom samma märke på grund av att det nya sättet att mäta utsläpp är mera exakt och individuellt än det tidigare. Det leder också till att bilskattens belopp, som grundar sig på koldioxidutsläppet, varierar. En viss betydelse för hur de nya utsläppsvärdena utformas beror också på hur de olika biltillverkarna i tiderna har utnyttjat NEDC-förfarandets optimeringsmöjligheter för att nå de EU-mål för utsläppsminskning som ställts på biltillverkarna. 

De osäkerheter som nämns i regeringspropositionen och problemen förenade med bristen på jämförbart material tog riksdagen också upp när den behandlade lagförslaget och ansåg det viktigt att effekterna av ändringarna i skattetabellerna följs upp. När riksdagen godkände anpassningen av skattetabellerna gav den ett uttalande, enligt vilket finansministeriet ska följa upp effekterna av de ändringar som görs i skattetabellerna och till slutet av 2018 presentera en sakkunnigutredning för riksdagen om ändringarnas effekter på beskattningsnivån på bilarnas olika koldioxidutsläppsnivåer. Om denna utredning ger anledning till korrigerande lagstiftningsåtgärder, ska ministeriet utan dröjsmål bereda nödvändiga propositioner och lämna dem till riksdagen för behandling. 

Finansministeriet har låtit Teknologiska forskningscentralen VTT Ab göra en utredning i saken. I enlighet med uppdraget har utredningen gjorts i samarbete med en sakkunnig från Trafiksäkerhetsverket Trafi och genom att utnyttja material som grundar sig på uppgifter från Trafis trafik- och transportregister och Skatteförvaltningens bilskattedata om bilar som sålts i Finland. I enlighet med uppdraget blev undersökningen klar den 30 november 2018. 

Antalet fordon vilkas utsläpp uppmätts enligt WLTP-förfarandet ökar så småningom i fordonsbeståndet i Finland i takt med att dessa fordon registreras. En betydande del av de nya bilar som har beskattats och registrerats efter ingången av september har dock beskattats utifrån utsläppsvärdet enligt det gamla mätförfarandet och den skattetabell som tillämpas på det. Detta har varit möjligt med stöd av övergångsbestämmelsen i bilskattelagen, enligt vilken det är möjligt att välja vilkendera mätningsvärde och skattetabell som ska tillämpas när det gäller en bil som har beställts före den 1 september 2018. Dessutom finns det undantag i bestämmelserna om mätförfarandet, med stöd av vilka det fortfarande är möjligt att tillämpa värdet enligt det gamla förfarandet.  

Den utredning man lät göra grundar sig på inhemskt bilbeskattnings- och registermaterial som har ett utsläppsvärde enligt det nya förfarandet för inalles cirka 23 500 nya bilar. Som jämförelseobjekt har man tagit en så likadan bil som möjligt, vars värden har uppmätts enligt det gamla förfarandet, och dess utsläppsvärde. Det går emellertid inte att göra en tillförlitlig jämförelse på enskilda bilars nivå på grund av bilarnas individuella skillnader. Bilarna har därför grupperats enligt modell, märke och viktigaste tekniska egenskaper till likadana biltyper och man har då kunnat jämföra den genomsnittliga ändringen i utsläppsvärdet som det ändrade förfarandet ger hos en viss biltyp och på det sättet sträva efter att minimera den variation i utsläppsvärdet som hänför sig till skillnaden mellan enskilda bilexemplar. 

Utifrån den biltypsspecifika jämförelsen har utredningen bedömt den genomsnittliga effekten på koldioxidutsläppsvärdet på olika utsläppsnivåer som det ändrade förfarandet ger. Slutresultatet av bedömningen beskriver hur effekten av sättet att mäta utsläpp ändras när utsläppsnivån ändras. I beräkningen har varje biltyp viktats enligt det förverkligade registreringsantalet och sådana biltyper fått ett större viktningsvärde som det har sålts mycket av i Finland mätta enligt det nya förfarandet.  

Utöver skillnaden mellan det nya och det gamla förfarandet påverkas bilskattens storlek på olika utsläppsnivåer av bilbeskattningens progressivitet som i enlighet med regeringsprogrammet har skärpts stegvis till förmån för utsläppssnåla bilar. Hur brant bilskattekurvan är varierar beroende på utsläppsnivå, varvid en i gram lika stor ökning av utsläppsvärdet höjer bilskatteprocenten på olika sätt på olika utsläppsnivåer. Detta är ägnat att stärka skatteändringens storlek i euro på vissa utsläppsnivåer.  

När det gäller effekten av det ändrade mätförfarandet kan man dock av utredningen dra den slutsatsen att ändringen i Finland har inneburit en större ökning i utsläppsvärdena än beräknat. När man utifrån utredningen uppskattar den årliga bilförsäljningens genomsnittliga utsläppsvärde beräknas den stiga med cirka 27 procent, medan man tidigare uppskattade ändringens effekt till i snitt 22 procent. Effekten är större än tidigare framför allt när det gäller stora bilar med utsläppsnivåer som överskrider de genomsnittliga utsläppen för nya bilar. Ändringen åskådliggörs i diagram 1. 

Diagram 1. Relationen mellan koldioxidutsläppen enligt WLTP- och enligt NEDC-förfarandet på olika utsläppsnivåer i gällande och föreslagen anpassning.  

Det till buds stående materialet ger inte en tillförlitlig bild av hur det ändrade förfarandet inverkar på låga eller mycket höga utsläppsnivåer på grund av det ringa antalet rön. Effekten av ändringen har dock härletts till höga utsläppsnivåer enligt den genomsnittliga effekten. Vid låga utsläppsnivåer kan den genomsnittliga effekten inte utnyttjas, men också i det fallet uppskattas utsläppsnivåhöjningen vara större än tidigare beräknat. 

Det är att märka att det beskattnings- och registermaterial som har samlats så här långt beskriver en förändring i utsläppsvärden över en mycket kort tidsperiod, man kan inte ens säga att det representerar ett års bilförsäljning. I materialet är i praktiken sådana bilmärken och bilmodeller överrepresenterade som det har sålts mycket av under sensommaren början av hösten 2018. På grund av övergångsbestämmelsen i bilskattelagen är det också möjligt att de bilar är överrepresenterade för vilka ändringen i sättet att mäta är till nackdel. Analogt kan det i materialet saknas sådana bilar som det i normalläget säljs mycket av. Vidare måste man anta att biltillverkarna och efterfrågan på bilar anpassar sig efter det nya sättet att mäta, så på längre sikt kan förändringarna i utsläppsvärden bli mindre. 

Framöver kommer det att bli allt svårare att uppskatta effekten av det ändrade förfarandet på ett tillförlitligt sätt. I den aktuella utredningen har man jämfört bilar som har registrerats eller förhandsanmälts till registret 2018 och som har typgodkänts före september 2017 enligt det gamla förfarandet med bilar som har typgodkänts senare enligt det nya förfarandet. I jämförelsen har man jämfört olika bilar och antagit att det i genomsnitt inte har gjorts andra sådana ändringar på bilarna som påverkar koldioxidutsläppet. Det är möjligt att det i en sådan granskning inte beaktas andra ändringar som påverkar utsläppen, såsom förändringar i bilarnas utrustning. På längre sikt försämras jämförbarheten av biltyper som beskriver likadana bilar och då försämras ytterligare användbarheten av motsvarande jämförelser.  

För att bilbeskattningens genomsnittliga nivå dock inte ska stramas åt jämfört med läget innan det nya mätförfarandet infördes, föreslås det att skattetabell 1 A som tillämpas på person- och paketbilar som beskattas enligt WLTP-förfarandet ändras på det sätt som föreslås i utredningen. Skattesatsen blir lägre än tidigare på alla utsläppsnivåer. Störst blir skillnaden för nya bilar med utsläppsnivåer som överskrider det genomsnittliga. Skillnaden mellan gällande och föreslagen skattekurva 2019 åskådliggörs i diagram 2. 

Diagram 2. Gällande och föreslagen bilskattekurva på olika utsläppsnivåer 2019. 

På nya paketbilar tillämpas WLTP-förfarandet fullt ut först från september 2019. När det gäller dem kan alltså effekterna av det ändrade sättet att mäta ännu inte utvärderas. Det skatteavdrag enligt bärkraft för paketbilar som mäts enligt det nya förfarandet ska även framöver fastställas i skattetabell 2 A, för vilken inga ändringar föreslås.  

Propositionens konsekvenser

2.1  Ekonomiska konsekvenser

Även om strävan har varit att dimensionera skattetabellsändringen så att bilskattenivån i genomsnitt hålls oförändrad jämfört med läget innan WLTP-förfarandet infördes, kan man inte planera ändringen så att den säkert är neutral med tanke på statsfinanserna. Detta beror på att det material som står till buds har samlats in under en mycket kort tid och innehåller sådana osäkerheter och brister i jämförbarhet som ovan beskrivits. Ändringen är inte nödvändigtvis neutral heller av den orsaken att det kan antas att biltillverkarna mycket snabbt anpassar sina bilmodeller till det nya mätförfarandet. Utöver utbudet kan också efterfrågan på bilar ändras mellan olika bilmärken eller olika modeller av samma märke i och med de nya utsläppsvärdena då det transparent direkt påverkar bilskattens nivå. Dessutom är utsläppsvärdet direkt proportionellt till bilens specifika bränsleförbrukning, vilket också kan ha en ekonomiskt styrande effekt på konsumentens beslut. 

År 2019 den föreslagna nya skattetabellen innebär i genomsnitt en sänkning på ungefär 1,5 procentenheter på skattenivåerna på personbilar jämfört med de nivåer som fastställts i skattetabell 1 A i gällande lag. Kalkylmässigt innebär detta en minskning på cirka 100 miljoner euro i intäkter från bilskatten enligt nivån 2019. Denna minskning ändrar dock inte egentligen intäkterna från bilskatten, utan förhindrar att skatten stramas åt på grund av att utsläppsvärdena stiger mera än man förutsett. 

På längre sikt bedöms intäkterna från bilskatten sjunka från dagsläget i och med att nya bilar är energieffektiva och de specifika utsläppen utvecklas. 

2.2  Konsekvenser för företagen

Den föreslagna nya skattetabellen ska neutralisera effekten av det ändrade förfarandet på bilskattenivån för nya personbilar på den finska bilmarknaden. På grund av egenskaper i det nya mätförfarandet kommer skatten för en del bilmärken eller för samma märkes olika modeller, versioner eller på olika sätt utrustade bilar förmodligen att stiga eller sjunka jämfört med motsvarande bilar som beskattades under det gamla förfarandet. Den föreslagna ändringen är dock till fördel för de flesta bilar, om man jämför med den skattetabell som trädde i kraft vid ingången av september. 

De föreslagna ändringarna kan följaktligen i någon mån påverka bilimportörernas och bilhandlarnas verksamhetsbetingelser. Bilbranschen kommer förmodligen dock att anpassa sig till det nya förfarandet.  

Den föreslagna skattetabellsändringen bedöms öka bilimportörernas och återförsäljarnas kostnader och arbetsmängd på grund av de ändringar i datasystemen som skattenivåändringarna kräver. 

2.3  Konsekvenser för myndigheterna

Den föreslagna ändringen kräver ändringar av engångsnatur i bilbeskattningens datasystem på grund av att skattenivåerna måste uppdateras. Den föreslagna rättelsen på initiativ av myndigheterna ökar myndigheternas uppgifter något.  

2.4  Konsekvenser för miljön

Efter anskaffningsbeslutet är en bil i trafik i många år, så bilens egenskaper har stor betydelse för miljön. Därför är en utsläppsbaserad bilskatt ett centralt styrmedel för att gynna utsläppssnåla bilar. Bilskatten tas ut i samband med anskaffningen och påverkar direkt fordonets pris, och styr därför konsumentvalet. Utredningar ger vid handen att fordonets anskaffningspris är den egenskap som mest påverkar valet av fordon.  

Syftet med skattetabellens nya anpassning är att ändringen av skattenivåerna och skattens styrande effekt i genomsnitt ska vara så neutral som möjligt på olika utsläppsnivåer trots skillnaderna mellan WLTP- och NEDC-förfarandet. Därför har man vid anpassningen av skattetabellen försökt beakta de olika stora effekter som det ändrade förfarandet har på olika utsläppsnivåer. Det är dock möjligt att de faktiska effekterna kommer att avvika från de uppskattade effekterna.  

Ändringen i skatt mätt i procentenheter är störst på de utsläppsnivåer som överskrider de genomsnittliga utsläppen. Skillnaden är över tre procentenheter på utsläppsnivåerna 200—280 gram per kilometer. Om den föreslagna ändringen visar sig vara överdimensionerad, försvagas bilskattens utsläppsstyrning. Detta kan också påverkas av att kommissionen har konstaterat att biltillverkarna möjligen för närvarande överdimensionerar utsläppsvärdena enligt WLTP-förfarandet för att de utsläppsmål utifrån detta sätt att mäta som är under beredning ska vara lättare att nå. 

2.5  Samhälleliga konsekvenser

Även om strävan har varit att anpassa den nya skattetabellen så att den i genomsnitt är neutral, låter sig detta på grund av olikheterna i mätförfaranden inte sig göra så att ändringen fullt ut beaktar effekterna av det ändrade förfarandet specifikt för varje bilexemplar. Den skattesats som ska betalas för en bil kan vara större eller mindre jämfört med motsvarande bil före sättet att mäta ändrades. Å andra sidan är det ur konsumentens synpunkt mera avgörande att ha möjlighet att välja mellan till buds stående nya bilmärken och bilmodeller samt marknadslägets utveckling när bilbranschen anpassar sig till det ändrade mätförfarandet. Det nya förfarandet för att mäta utsläpp ger konsumenten en riktigare bild av en bils utsläppsvärden än tidigare och samtidigt av bränsleförbrukningen. Utöver anskaffningskostnaderna har konsumentens val betydelse för de skatter som tas ut medan bilen är i bruk och för bränslekostnaderna. 

Propositionen inverkar inte på redan fattade beskattningsbeslut, frånsett sådana situationer som avses i lagens ikraftträdandebestämmelse.  

Beredningen av propositionen

Propositionen har beretts vid finansministeriet. 

På grund av propositionens brådskande natur har det inte begärts några utlåtanden.  

Ikraftträdande

Lagen föreslås träda i kraft vid ingången av 2019. Den nya skattetabellen 1 A avses då ersätta den tidigare fastställda skattetabellen 1 A. Det är dock meningen att lagen ska tillämpas på fordon som beskattas som nya redan från den dag propositionen publiceras, dvs. från den 3 december 2018, vilket i praktiken gör det möjligt att från denna tidpunkt sälja bilar i enlighet med de nya skattenivåerna också när det gäller bilar som hinner registreras eller tas i bruk innan lagen träder i kraft. När lagen har trätt i kraft rättas skatten för dessa fordon på tjänstens vägnar utan ansökan så att den är i enlighet med den nya lagen, om rättelsen leder till ett lägre skattebelopp.  

Meningen är att övergångsbestämmelsen som ingår i den lag som trädde i kraft i september ska kvarstå också i den lag som nu föreslås. Den skattskyldige kan alltså fortsättningsvis välja, om bilen ska beskattas enligt den nya skattetabellen 1 A som grundar sig på utsläppsvärdet mätt enligt WLTP-förfarandet eller enligt skattetabell 1 som grundar sig på utsläppsvärdet mätt enligt NEDC-förfarandet. Detta ska gälla bilar som beställts före ingången av september men som ännu inte beskattats. Yrkandet om vilken skattetabell som ska tillämpas bör framställas i bilskattedeklarationen. 

Enligt vad som föreskrivs i 43 § i bilskattelagen är det möjligt för den skattskyldige att återta en skattedeklaration för en bil som inte har registrerats eller tagits i bruk före den 3 december 2018 och då kan fordonet beskattas på nytt enligt den nya skattetabellen 1 A. Den avgift för återtagandet som föreskrivs i paragrafen tas i det fallet inte ut.  

På grund av lagens föreslagna tillämpningsområde ingår i skattetabell 1 A utöver skattesatserna som ska tillämpas från ingången av 2019 även skattesatserna för 2018 beträffande de bilar för vilka dagen för bestämmande av skatten infaller under pågående år. Den tidigare fastställda sista skattesänkningen för regeringsperioden avses gälla endast bilar som beskattas efter ingången av 2019.  

Kläm 

Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs riksdagen följande lagförslag: 

Lagförslag

Lag om ändring av bilagan till bilskattelagen  

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i bilagan till bilskattelagen (1482/1994) skattetabell 1 A, sådan den lyder i lag 570/2018, som följer: 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 .  
Lagen tillämpas på fordon för vilka den första dagen för bestämmande av skatten infaller den 3 december 2018 eller därefter.  
Har ett fordon beställts före den 1 september 2018 och den första dagen för bestämmande skatten för fordonet infaller den 3 december 2018 eller därefter, kan skattetabell 1 i bilagan tillämpas vid beskattningen, om den skattskyldige eller den som ansvarar för skatten yrkar på det. Den skattskyldige eller den som ansvarar för skatten ska framföra sitt yrkande i skattedeklarationen. 
Efter ikraftträdandet av denna lag rättar Skatteförvaltningen utan ansökan beskattningen för de fordon som beskattas som nya och för vilka den första dagen för bestämmande av skatten infaller mellan den 3 december 2018 och dagen för ikraftträdandet av lagen, så att beskattningen för dessa fordon överensstämmer med denna lag. Beskattningen rättas, om det leder till ett lägre skattebelopp än enligt den lag som gällde vid ikraftträdandet av denna lag. 
Beskattning av nya fordon som blivit anhängig före den 3 december 2018 kan återkallas på det sätt som föreskrivs i 43 § och fordonen beskattas enligt denna lag, om de inte har registrerats eller tagits i bruk före den 3 december 2018. Den avgift som avses i 43 § 2 mom. tas då inte ut av den skattskyldige. 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors den 5 december 2018 
StatsministerJuhaSipilä
FinansministerPetteriOrpo

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

SKATTETABELL 1 A 

Bilens CO2-utsläpp 

(g/km) 

3.-31.12.2018 tillämplig skattesats 

1.1.2019 och därefter tillämplig skattesats  

3,3 

2,7 

3,3 

2,7 

3,3 

2,7 

3,3 

2,7 

3,4 

2,7 

3,4 

2,8 

3,4 

2,8 

3,4 

2,8 

3,5 

2,8 

3,5 

2,8 

10 

3,5 

2,8 

11 

3,5 

2,9 

12 

3,6 

2,9 

13 

3,6 

2,9 

14 

3,6 

2,9 

15 

3,6 

2,9 

16 

3,7 

2,9 

17 

3,7 

3,0 

18 

3,7 

3,0 

19 

3,8 

3,0 

20 

3,8 

3,0 

21 

3,8 

3,0 

22 

3,8 

3,1 

23 

3,9 

3,1 

24 

3,9 

3,1 

25 

3,9 

3,1 

26 

4,0 

3,2 

27 

4,0 

3,2 

28 

4,0 

3,2 

29 

4,1 

3,2 

30 

4,1 

3,2 

31 

4,1 

3,3 

32 

4,1 

3,3 

33 

4,2 

3,3 

34 

4,2 

3,4 

35 

4,3 

3,4 

36 

4,3 

3,4 

37 

4,4 

3,4 

38 

4,4 

3,5 

39 

4,4 

3,5 

40 

4,4 

3,5 

41 

4,5 

3,6 

42 

4,5 

3,6 

43 

4,6 

3,6 

44 

4,6 

3,6 

45 

4,7 

3,7 

46 

4,7 

3,7 

47 

4,7 

3,7 

48 

4,8 

3,8 

49 

4,8 

3,8 

50 

4,9 

3,9 

51 

4,9 

3,9 

52 

5,0 

3,9 

53 

5,0 

4,0 

54 

5,1 

4,0 

55 

5,1 

4,0 

56 

5,2 

4,1 

57 

5,2 

4,1 

58 

5,3 

4,2 

59 

5,3 

4,2 

60 

5,4 

4,3 

61 

5,4 

4,3 

62 

5,5 

4,3 

63 

5,5 

4,4 

64 

5,6 

4,4 

65 

5,6 

4,5 

66 

5,7 

4,5 

67 

5,7 

4,6 

68 

5,8 

4,6 

69 

5,9 

4,7 

70 

5,9 

4,7 

71 

6,0 

4,8 

72 

6,0 

4,8 

73 

6,1 

4,9 

74 

6,2 

5,0 

75 

6,2 

5,0 

76 

6,3 

5,1 

77 

6,3 

5,1 

78 

6,4 

5,2 

79 

6,5 

5,2 

80 

6,6 

5,3 

81 

6,6 

5,4 

82 

6,7 

5,4 

83 

6,8 

5,5 

84 

6,8 

5,6 

85 

6,9 

5,6 

86 

7,0 

5,7 

87 

7,1 

5,8 

88 

7,1 

5,9 

89 

7,2 

5,9 

90 

7,3 

6,0 

91 

7,4 

6,1 

92 

7,5 

6,2 

93 

7,5 

6,2 

94 

7,6 

6,3 

95 

7,7 

6,4 

96 

7,8 

6,5 

97 

7,9 

6,6 

98 

8,0 

6,6 

99 

8,0 

6,7 

100 

8,1 

6,8 

101 

8,2 

6,9 

102 

8,3 

7,0 

103 

8,4 

7,1 

104 

8,5 

7,2 

105 

8,6 

7,3 

106 

8,7 

7,4 

107 

8,8 

7,5 

108 

8,9 

7,6 

109 

9,0 

7,7 

110 

9,2 

7,8 

111 

9,3 

8,0 

112 

9,5 

8,1 

113 

9,6 

8,3 

114 

9,8 

8,4 

115 

9,9 

8,6 

116 

10,1 

8,8 

117 

10,3 

8,9 

118 

10,4 

9,1 

119 

10,6 

9,3 

120 

10,8 

9,5 

121 

11,0 

9,7 

122 

11,2 

9,9 

123 

11,3 

10,0 

124 

11,5 

10,2 

125 

11,7 

10,4 

126 

11,9 

10,6 

127 

12,1 

10,9 

128 

12,3 

11,1 

129 

12,5 

11,3 

130 

12,7 

11,5 

131 

13,0 

11,7 

132 

13,1 

12,0 

133 

13,4 

12,2 

134 

13,6 

12,4 

135 

13,8 

12,7 

136 

14,0 

12,9 

137 

14,3 

13,2 

138 

14,5 

13,4 

139 

14,8 

13,7 

140 

15,0 

13,9 

141 

15,2 

14,2 

142 

15,5 

14,5 

143 

15,7 

14,8 

144 

16,0 

15,0 

145 

16,2 

15,3 

146 

16,5 

15,6 

147 

16,8 

15,9 

148 

17,0 

16,2 

149 

17,3 

16,5 

150 

17,6 

16,8 

151 

17,9 

17,1 

152 

18,1 

17,4 

153 

18,4 

17,7 

154 

18,7 

18,0 

155 

19,0 

18,3 

156 

19,3 

18,6 

157 

19,6 

19,0 

158 

19,8 

19,3 

159 

20,1 

19,6 

160 

20,4 

20,0 

161 

20,7 

20,3 

162 

21,0 

20,6 

163 

21,3 

21,0 

164 

21,6 

21,3 

165 

21,9 

21,7 

166 

22,3 

22,0 

167 

22,6 

22,4 

168 

22,9 

22,7 

169 

23,2 

23,1 

170 

23,5 

23,4 

171 

24,0 

24,0 

172 

24,2 

24,2 

173 

24,4 

24,4 

174 

24,6 

24,6 

175 

24,8 

24,8 

176 

25,0 

25,0 

177 

25,2 

25,2 

178 

25,4 

25,4 

179 

25,6 

25,6 

180 

25,8 

25,8 

181 

26,0 

26,0 

182 

26,2 

26,2 

183 

26,4 

26,4 

184 

26,6 

26,6 

185 

26,8 

26,8 

186 

27,0 

27,0 

187 

27,2 

27,2 

188 

27,4 

27,4 

189 

27,6 

27,6 

190 

27,8 

27,8 

191 

28,0 

28,0 

192 

28,2 

28,2 

193 

28,4 

28,4 

194 

28,6 

28,6 

195 

28,8 

28,8 

196 

29,0 

29,0 

197 

29,1 

29,1 

198 

29,3 

29,3 

199 

29,5 

29,5 

200 

29,7 

29,7 

201 

29,9 

29,9 

202 

30,1 

30,1 

203 

30,3 

30,3 

204 

30,5 

30,5 

205 

30,7 

30,7 

206 

30,9 

30,9 

207 

31,1 

31,1 

208 

31,3 

31,3 

209 

31,5 

31,5 

210 

31,7 

31,7 

211 

31,8 

31,8 

212 

32,0 

32,0 

213 

32,2 

32,2 

214 

32,4 

32,4 

215 

32,6 

32,6 

216 

32,8 

32,8 

217 

33,0 

33,0 

218 

33,1 

33,1 

219 

33,3 

33,3 

220 

33,5 

33,5 

221 

33,7 

33,7 

222 

33,9 

33,9 

223 

34,1 

34,1 

224 

34,2 

34,2 

225 

34,4 

34,4 

226 

34,6 

34,6 

227 

34,8 

34,8 

228 

34,9 

34,9 

229 

35,1 

35,1 

230 

35,3 

35,3 

231 

35,5 

35,5 

232 

35,6 

35,6 

233 

35,8 

35,8 

234 

36,0 

36,0 

235 

36,2 

36,2 

236 

36,3 

36,3 

237 

36,5 

36,5 

238 

36,7 

36,7 

239 

36,8 

36,8 

240 

37,0 

37,0 

241 

37,1 

37,1 

242 

37,3 

37,3 

243 

37,5 

37,5 

244 

37,6 

37,6 

245 

37,8 

37,8 

246 

37,9 

37,9 

247 

38,1 

38,1 

248 

38,3 

38,3 

249 

38,4 

38,4 

250 

38,6 

38,6 

251 

38,7 

38,7 

252 

38,9 

38,9 

253 

39,0 

39,0 

254 

39,2 

39,2 

255 

39,3 

39,3 

256 

39,5 

39,5 

257 

39,6 

39,6 

258 

39,8 

39,8 

259 

39,9 

39,9 

260 

40,0 

40,0 

261 

40,2 

40,2 

262 

40,3 

40,3 

263 

40,5 

40,5 

264 

40,6 

40,6 

265 

40,7 

40,7 

266 

40,9 

40,9 

267 

41,0 

41,0 

268 

41,1 

41,1 

269 

41,3 

41,3 

270 

41,4 

41,4 

271 

41,5 

41,5 

272 

41,7 

41,7 

273 

41,8 

41,8 

274 

41,9 

41,9 

275 

42,0 

42,0 

276 

42,2 

42,2 

277 

42,3 

42,3 

278 

42,4 

42,4 

279 

42,5 

42,5 

280 

42,6 

42,6 

281 

42,8 

42,8 

282 

42,9 

42,9 

283 

43,0 

43,0 

284 

43,1 

43,1 

285 

43,2 

43,2 

286 

43,3 

43,3 

287 

43,4 

43,4 

288 

43,6 

43,6 

289 

43,7 

43,7 

290 

43,8 

43,8 

291 

43,9 

43,9 

292 

44,0 

44,0 

293 

44,1 

44,1 

294 

44,2 

44,2 

295 

44,3 

44,3 

296 

44,4 

44,4 

297 

44,5 

44,5 

298 

44,6 

44,6 

299 

44,7 

44,7 

300 

44,8 

44,8 

301 

44,9 

44,9 

302 

45,0 

45,0 

303 

45,1 

45,1 

304 

45,2 

45,2 

305 

45,3 

45,3 

306 

45,4 

45,4 

307 

45,4 

45,4 

308 

45,5 

45,5 

309 

45,6 

45,6 

310 

45,7 

45,7 

311 

45,8 

45,8 

312 

45,9 

45,9 

313 

46,0 

46,0 

314 

46,0 

46,0 

315 

46,1 

46,1 

316 

46,2 

46,2 

317 

46,3 

46,3 

318 

46,4 

46,4 

319 

46,4 

46,4 

320 

46,5 

46,5 

321 

46,6 

46,6 

322 

46,7 

46,7 

323 

46,7 

46,7 

324 

46,8 

46,8 

325 

46,9 

46,9 

326 

47,0 

47,0 

327 

47,0 

47,0 

328 

47,1 

47,1 

329 

47,2 

47,2 

330 

47,2 

47,2 

331 

47,3 

47,3 

332 

47,4 

47,4 

333 

47,4 

47,4 

334 

47,5 

47,5 

335 

47,6 

47,6 

336 

47,6 

47,6 

337 

47,7 

47,7 

338 

47,8 

47,8 

339 

47,8 

47,8 

340 

47,9 

47,9 

341 

47,9 

47,9 

342 

48,0 

48,0 

343 

48,1 

48,1 

344 

48,1 

48,1 

345 

48,2 

48,2 

346 

48,2 

48,2 

347 

48,3 

48,3 

348 

48,3 

48,3 

349 

48,4 

48,4 

350 

48,4 

48,4 

351 

48,5 

48,5 

352 

48,5 

48,5 

353 

48,6 

48,6 

354 

48,6 

48,6 

355 

48,7 

48,7 

356 

48,7 

48,7 

357 

48,8 

48,8 

358 

48,8 

48,8 

359 

48,9 

48,9 

360 eller mera 

48,9 

48,9 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —