Senast publicerat 03-11-2021 13:44

Regeringens proposition RP 277/2018 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om investeringstjänster och lagen om handel med finansiella instrument samt till vissa lagar som har samband med dem

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås det att lagen om investeringstjänster, lagen om handel med finansiella instrument, lagen om Finansinspektionen, värdepapperslagen samt vissa andra lagar ändras. Förslagen innebär att det företas i första hand sådana lagtekniska ändringar i de aktuella lagarna som man inte hann beakta i samband med riksdagsbehandlingen av regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om investeringstjänster, lag om handel med finansiella instrument och vissa lagar i samband med dem (RP 151/2017 rd). Genom den regeringspropositionen genomfördes EU-förordningen och direktivet om marknader för finansiella instrument (MIFID II). Lagarna trädde i kraft den 3 januari 2018. 

I lagen om investeringstjänster föreslås en ny bestämmelse om rätt för tredjelandsföretag att tillhandahålla investeringstjänster i Finland utan filialetablering. De krav som ställs på personer som tillhandahåller investeringstjänster med stöd av nationellt verksamhetstillstånd skärpts särskilt i fråga om investerarskyddet. För fondbolag och AIF-förvaltare som tillhandahåller investeringstjänster föreslås skyldighet att iaktta bestämmelserna om handelsrapportering.  

I värdepappersmarknadslagens kapitel om offentliga uppköpserbjudanden och skyldighet att lämna erbjudanden föreslås två nya bestämmelser i anslutning till Finansinspektionens behörighet att utfärda föreskrifter samt tillsynsbefogenheten som gäller förbud mot att utöva rösträtt. 

Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt. 

ALLMÄN MOTIVERING

Inledning

Europaparlamentet och rådet antog den 15 maj 2014 förordning (EU) nr 600/2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (nedan MIFIR eller förordningen) och direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU (nedan MIFID II eller direktivet).  

Genom de lagförslag som ingick i regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om investeringstjänster, lag om handel med finansiella instrument och vissa lagar i samband med dem (RP 151/2017 rd) genomfördes den aktuella förordningen och det aktuella direktivet. Lagarna trädde i kraft den 3 januari 2018. I samband med riksdagensbehandlingen av propositionen hann man emellertid inte beakta alla tekniska ändringsbehov som ingick i de aktuella lagförslagen (EkUB 22/2017 rd). Efter det att regeringens proposition överlämnats godkände riksdagen även annan lagstiftning, där det ingick bestämmelser som överlappade regleringen i den aktuella propositionen. Under behandlingen av riksdagens proposition hann man inte beakta alla dessa ändringar. Ekonomiutskottet konstaterade i sitt betänkande att utskottet anser att det med tanke på rättssäkerheten och en korrekt tillämpning av lagen är nödvändigt att statsrådet snabbt börjar bereda en ny, tekniskt inriktad proposition om den nu aktuella lagstiftningen och i den nya propositionen rättar till dessa tekniska fel, som i huvudsak anknyter till hänvisningar (EkUB 22/2017 rd, s. 7). 

Nuläge

2.1  Allmänt

I samband med riksdagsbehandlingen av regeringens proposition (RP 151/2017 rd) blev det kvar tekniska felhänvisningar i flera lagar som behöver rättas till. De ändringsförslag som överlämnas nu gäller framför allt lagen om investeringstjänster (747/2012), lagen om handel med finansiella instrument (1070/2017), lagen om Finansinspektionen (878/2008) och värdepappersmarknadslagen (746/2012). 

2.2  Lagen om investeringstjänster

2.2.1  2.2.1 Tredjelandsföretags rätt att tillhandahålla investeringstjänster utan filialetablering

Lagen om investeringstjänster ändrades genom lagen om ändring av lagen om investeringstjänster (1069/2017) och ändringarna trädde i kraft den 3 januari 2018. Genom lagen om ändring av lagen om finansieringstjänster genomfördes kapitel IV i MIFID II, vilket innehåller bestämmelser om tredjelandsföretag, samt infördes hänvisningar av teknisk natur till bestämmelser om tredjelandsföretag i avdelning VIII i MIFIR. 

I och med lagändringen blev tredjeländers företags rätt att tillhandahålla investeringstjänster eller bedriva investeringsverksamhet samt tillhandahålla sidotjänster i Finland beroende av till vilken kundkategori den kund hör till vilken man ämnar tillhandahålla investeringstjänster. Tredjelandsföretag får tillhandahålla investeringstjänster eller bedriva investeringsverksamhet samt tillhandahålla sidotjänster till i 1 kap. 23 § 2 och 3 mom. i lagen om investeringstjänster avsedda icke-professionella kunder och kunder som på egen begäran kan behandlas som professionella kunder. Tredjelandsföretag får tillhandahålla investeringstjänster till i 1 kap. 23 § 1 mom. och 24 § avsedda professionella kunder och godtagbara motparter utan filialetablering endast med stöd av ett beslut om likvärdighet enligt artikel 47 i MIFIR-förordningen och under förutsättning att tredjelandsföretaget är registrerat i Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens (nedan Esma) register. Om ett beslut om likvärdighet saknas kan tredjelandsföretag inte tillhandahålla investeringstjänster i Finland till professionella kunder och godtagbara motparter på något annat sätt än via en filial. För närvarande har Europeiska kommissionen inte godkänt ett enda beslut om likvärdighet.  

Innan MIFID II och MIFIR trädde i kraft i Europeiska unionen (nedan EU) fanns det inga bestämmelser som skulle ha harmoniserat tillträdet till EU:s marknad för tredjelandsetablerade värdepappersföretag och kreditinstitut som tillhandahålla investeringstjänster. EU-länderna får själva bestämma hur tredjelandsföretag som tillhandahåller investeringstjänster får tillträde till deras marknader, bara de nationella bestämmelserna är förenliga med de allmänna principerna i EU:s grundfördrag och tredjelandsföretagen inte gynnas i förhållande till värdepappersföretag i EU-länder. Numera är bestämmelserna om tredjelandsföretag delvis harmonierade på EU-nivå. MIFIR-förordningens bestämmelser om tredjelandsföretag är direkt tillämpliga i medlemsländerna. Enligt artikel 46.4 femte stycket i MIFIR-förordningen får medlemsstaterna dock tillåta tredjelandsföretag att tillhandahålla investeringstjänster eller utföra investeringsverksamhet tillsammans med sidotjänster till godtagbara motparter och professionella kunder i enlighet med nationella system om kommissionen inte har fattat något beslut om likvärdighet med avseende på företagets etableringsstat i enlighet med artikel 47.1 i MIFIR-förordningen eller om ett sådant beslut har upphört att gälla.  

När MIFID II-direktivet och MIFIR-förordningen genomfördes beaktades inte denna möjlighet till undantag i MIFIR. I samband med ändringen av lagen om investeringstjänster ströks däremot den tidigare gällande bestämmelsen i lagens 5 kap. 5 § om möjlighet för värdepappersföretag i ett tredjeland att tillhandahålla investeringstjänster i Finland utan att etablera filial eller dotterföretag med Finansinspektionens tillstånd. Före ändringen motsvarade 5 kap. 5 § i lagen om investeringstjänster det nationella systemet enligt artikel 46.4 femte stycket i Finland i den mån man med stöd av bestämmelsen kunde ha tillhandahållit investeringstjänster till professionella kunder och godtagbara motparter. 5 kap. 5 § i lagen om investeringstjänster togs inte in i ändrad form i det reviderade 5 kap. i lagen, för när lagen bereddes var inte ett enda värdepappersföretag från ett tredjeland verksamt i Finland med stöd av i paragrafen avsett tillstånd och sålunda ansåg man att det inte fanns något behov av paragrafen. 

För närvarande utnyttjar många finländska institutionella investerare i stor utsträckning brittiska värdepappersföretag och tredjelandsföretag som etablerat dotterbolag i Storbritannien, såsom amerikanska, schweiziska, japanska och kanadensiska företag. Ovannämnda företag är för närvarande verksamma i EU med stöd av friheten att tillhandahålla investeringstjänster och bedriva investeringsverksamhet (EU-pass). Storbritanniens utträde ur EU (nedan Brexit) kan dock leda till att brittiska värdepappersföretag och värdepappersföretag med tredjelandsbakgrund som fått tillstånd att verka i Storbritannien förlorar rätten att tillhandahålla tjänster inom EU med stöd av EU-pass. Till följd av detta försämras finländska institutionella investerares möjlighet att utnyttja investeringstjänster och investeringsprodukter på nuvarande sätt. Färre tillgängliga tjänsteleverantörer försämrar institutionella investerares möjligheter att sprida sina investeringar och konkurrensutsätta tjänsterna i anslutning till dem. För att kunna sprida riskerna är det viktigt för finländska institutionella investerare att kunna ta emot investeringstjänster av företag som hör till de bästa i sin grupp eller att dra nytta av deras investeringsverksamhet oberoende av var tjänsteleverantören är etablerad. Det undantag från kravet på filialtillstånd som avses i 5 kap. 4 § i den nuvarande lagen om investeringstjänster har begränsat tillämpningsområde, och undantaget har inte ansetts erbjuda institutionella investerare ett tillräckligt alternativ att sprida sina investeringar på tredjelandsföretags tjänster eller konkurrensutsätta tjänsterna.  

Redan nu, innan Brexit träder i kraft, är många tredjelandsföretag intresserade av att tillhandahålla gränsöverskridande investeringstjänster direkt till kunder inom EES-området utan filialetablering i stället för att tillhandahålla tjänster från Storbritannien. Beroende på slutresultatet av utträdesförhandlingarna mellan Storbritannien och EU kan också brittiska värdepappersföretag bli tvungna att efter att Brexit trätt i kraft iaktta de bestämmelser om tillhandahållande av investeringstjänster inom EU som är tillämpliga på tredjelandsföretag. Tredjelandsföretag kan redan nu tillhandahålla gränsöverskridande investeringstjänster från sin etableringsstat till professionella kunder och godtagbara motparter i flera EU-länder. Till exempel Belgien, Danmark, Tyskland, Italien, Irland, Luxemburg, Holland, Spanien, Sverige och Storbritannien har behållit sina nationella system från tiden före MIFID II:s och MIFIR:s ikraftträdande inom ramen för artikel 46.4 femte stycket i MIFIR-förordningen. I flera av de ovannämnda medlemsstaterna är det tillåtet för tredjelandsföretag att tillhandahålla gränsöverskridande investeringstjänster utan filialetablering under förutsättning att tredjelandsföretaget har fått tillstånd av den lokala tillsynsmyndigheten. 

Av de ovannämnda orsakerna är det nödvändigt att utöka lagen om investeringstjänster med en ny paragraf, enligt vilken tredjelandsföretag med Finansinspektionens tillstånd kan tillhandahålla investeringstjänster eller bedriva investeringsverksamhet samt tillhandahålla sidotjänster till professionella kunder och godtagbara motparter på gränsöverskridande basis utan filialetablering. 

I paragrafen behövs också bestämmelser om arrangemang för att trygga utländska EES-värdepappersföretags och EES-kreditinstituts möjlighet att fortsätta att bedriva verksamhet i Finland utan avbrott och störningar även efter utträdet ur EU, redan innan Finansinspektionen har beviljat tillstånd. Bestämmelsen kunde således utnyttjas av till exempel sådana brittiska tillhandahållare av tjänster som har för avsikt att även efter utträdet ur EU fortsätta att bedriva verksamhet i Finland och ansöka om tillstånd hos Finansinspektionen som fortsättning på det anmälningsförfarande som avses i 4 kap. 2 §.  

2.2.2  2.2.2 Handelsrapportering

Innan MIFIR trädde i kraft omfattades fondbolag och AIF-förvaltare som tillhandahöll investeringstjänster av samma handelsrapporteringsskyldighet som värdepappersföretag samt kreditinstitut som tillhandahöll investeringstjänster. Även om förordningens syfte inte var att försämra de behöriga myndigheternas tillsynsförutsättningar, stannar fondbolag och AIF-förvaltare som tillhandahåller investeringstjänster utanför förordningens tillämpningsområde, eftersom nödvändiga hänvisningar till den nya förordningen inte har intagits i de direktiv som gäller dem. Även andra behöriga myndigheter har identifierat denna brist i anslutning till förordningens tillämpningsområde.  

Denna brist hos förordningens tillämpningsområde har försämrat Finansinspektionens tillsynsförutsättningar, eftersom man inte får uppgifter om den slutkund som initierat ordern när det gäller affärer som förmedlats av fondbolag och AIF-förvaltare. Dessa aktörer behöver inte alls rapportera transaktioner som de utfört för sina kunders räkning i egenskap av kapitalförvaltare och AIF-förvaltare behöver inte rapportera uppdrag som de förmedlat, varvid även uppgifterna om slutkunden vid sådana transaktioner förblir helt okända. Att uppgifter om slutkunden saknas försvårar avsevärt den automatiska tillsynen över handeln och gör det svårt att få en helhetsbild av transaktionerna. När uppgifter om slutkunden saknas ökar också risken för marknadsmissbruk bland annat genom att det blir svårare att identifiera missbruk. När rapporteringsskyldigheten upphörde i fråga om fondbolag och AIF-förvaltare som tillhandahåller investeringstjänster försattes också likadana aktörer i olikvärdig ställning. Till skillnad från dessa aktörer måste värdepappersföretag och kreditinstitut rapportera transaktioner som de utfört och förmedlat i egenskap av kapitalförvaltare, varför det med avseende på konkurrensneutraliteten inte är önskvärt att aktörer som tillhandahåller samma slags tjänster behandlas olika. Det är inte motiverat att medge regleringslättnader för enbart en viss form av kapitalförvaltning. När det gäller handelsrapportering borde alla aktörer som tillhandahåller förmedling och kapitalförvaltning omfattas av likadana skyldigheter oberoende av deras juridiska form. 

Eftersom existerande fondbolag och AIF-förvaltare redan tidigare har varit rapporteringsskyldig och sålunda redan företagit investeringar med anknytning till rapporteringen, medför det inga betydande tilläggskostnader för dem om rapporteringsskyldigheten återinförs. Enligt information från Finansförvaltningen har en del fondbolag och AIF-förvaltare som tillhandahåller kapitalförvaltning velat fortsätta med handelsrapporteringen på frivillig basis även efter ikraftträdandet av MIFID II. 

Det är fråga om nationell tilläggsreglering, men det finns godtagbara grunder för den. Syftet med utvidgningen av handelsrapporteringsskyldigheten på det sätt som föreslås i regeringens proposition är å ena sidan att trygga myndighetstillsynen och å andra sidan att garantera konkurrensneutralitet mellan aktörer som tillhandahåller samma slags tjänster. På grund av dessa omständigheter föreslås det att rapporteringsskyldigheten återinförs nationellt i lagstiftningen utan att man inväntar eventuella kommande rättelser i EU:s lagstiftning. Det är känt att de behöriga tillsynsmyndigheterna aktivt försöker befrämja en korrigering av situationen i samband med till exempel översynen av UCITS- och AIFM-direktiven samt revisionen av det europeiska finanstillsynssystemet (ESFS review, COM(2017) 536 final, U 62/2017 rd). 

2.2.3  2.2.3 Tillhandahållande av investeringstjänster med stöd av nationellt verksamhetstillstånd

I 1 kap. 3 § ingår bestämmelser om partiella undantag från tillämpningen av lagen. Enligt 1 mom. 1 punkten tillämpas lagen inte på personer som på det sätt som avses i bestämmelsen endast tar emot eller förmedlar sådana finansiella instrument som avses i bestämmelser eller tillhandahåller investeringsrådgivning i samband med sådana finansiella instrument. Det föreslås att kraven i 2 mom. på dylika aktörer med så kallat nationellt verksamhetstillstånd kompletteras avsevärt särskilt vad gäller investerarskyddet. Det föreslagna tillämpningsområdet för de bestämmelser som dessa aktörer ska iaktta vore större än vad direktivet förutsätter som minst. De ändringar som föreslås nu hade dock ett brett understöd redan i samband med verkställigheten av MIFID II. Finanstillsynen anser att ändringarna är särskilt viktiga med tanke på investerarskyddet vid tillhandahållandet av investeringstjänster och marknadens tillförlitlighet. 

2.3  Värdepappersmarknadslagen

2.3.1  2.3.1 Behörighet att utfärda föreskrifter

Europeiska unionens domstol (nedan EU-domstolen) meddelade den 20 juli 2018 domen C-206/16 (Marco Tronchetti Provera SpA m.fl. mot Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)). Domen innehöll ett förhandsavgörande angående tolkningen av artikel 5.4 andra stycket i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/25/EG om uppköpserbjudanden (nedan direktivet om uppköpserbjudanden). 

I artikel 5.4 första stycket i direktivet om uppköpserbjudanden föreskrivs att skäligt pris ska anses vara det högsta pris som budgivaren eller personer som handlar i samförstånd med denne betalat för samma värdepapper under en period, som ska fastställas av medlemsstaterna, på minst sex och högst tolv månader närmast före det erbjudande som avses i artikel 5.1 i det direktivet. 

I artikel 5.4 andra stycket i direktivet om uppköpserbjudanden föreskrivs vidare att förutsatt att de allmänna principerna i artikel 3.1 följs, får medlemsstaterna ge tillsynsmyndigheterna enligt artikel 4 tillstånd att ändra det skäliga priset under vissa bestämda omständigheter och i enlighet med tydligt fastställda kriterier. Medlemsstaterna får därför upprätta en förteckning över omständigheter då det högsta priset får ändras, antingen uppåt eller nedåt, och å andra sidan fastställa vilka kriterier som ska användas i dessa fall, dock så att dessa omständigheter och kriterier är tydligt fastställa. I artikel 5.4 andra stycket nämns exempel på sådana omständigheter och kriterier. 

Enligt EU-domstolens förhandsavgörande ska bestämmelsen tolka så, att den inte utgör hinder för en nationell lagstiftning som den som är aktuell i det nationella målet, enligt vilken det är tillåtet för den nationella tillsynsmyndigheten att höja priset i ett uppköpserbjudande i fall av ”otillåten samverkan”, utan att det preciseras vilka specifika beteenden som kännetecknar detta begrepp, såvitt tolkningen av begreppet kan utläsas av nämnda lagstiftning på ett tillräckligt klart, precist och förutsägbart sätt med anlitande av de tolkningsmetoder som är erkända i nationell rätt. 

I motiveringen till domen betonas att medlemsstaterna i direktivet ges ett utrymme att skönsmässigt fastställa de omständigheter under vilka deras tillsynsmyndigheter får ändra det skäliga priset, dock under förutsättning att dessa omständigheter är tydligt bestämda (punkt 37). I generaladvokatens yttrande i anslutning till domstolen betonades särskilt att reglerna om prisändringar ska vara bindande (punkt 52 i generaladvokatens förslag till avgörande). 

I Finland har artikel 5.4 i direktivet om uppköpserbjudanden genomförts i 11 kap. 23 § i värdepappersmarknadslagen. Enligt den kan det högsta priset som har betalats under de senaste sex månaderna, vilket utgör utgångspunkt för ett obligatoriskt uppköpserbjudande, frångås av särskilda skäl. Vad som är särskilda skäl definieras inte närmare i lagen, utan man har överlämnat åt Finansinspektionen att definiera särskilda omständigheter. I samband med genomförandet av direktivet om uppköpserbjudanden ansågs detta räcka till för att genomföra direktivet (RP 6/2006 rd, s. 47). På grund av EU-domstolens dom och generaladvokatens förslag till avgörande i anslutning till den är det dock nödvändigt att stärka den bindande verkan av definitionen av särskilda omständigheter genom att ge Finansinspektionen behörighet att utfärda föreskrifter. 

2.3.2  2.3.2 Förbud att utöva rösträtt

Enligt artikel 4.5 i direktivet om uppköpserbjudanden ska tillsynsmyndigheterna ha de befogenheter som behövs för att de ska kunna utföra sina uppgifter, inbegripet skyldigheten att säkerställa att budintressenterna iakttar de regler som har utfärdats eller införts i enlighet med direktivet. För närvarande föreskrivs det att försummelse av skyldigheten att lämna erbjudanden är förenad med hot om påföljdsavgift. För underlåtenhet att ge information som påverkar värdepapperens värde kan man dömas till böter eller fängelse i högst två år för informationsbrott som gäller värdepappersmarknaden. Dessutom kan Finansinspektionen med stöd av 33 a § i lagen om Finansinspektionen vid vite ålägga en annan finansmarknadsaktör att fullgöra sin skyldighet, om försummelsen inte är obetydlig. 

Finansinspektionen förpliktade den 21 februari 2018 kroaten Danko Koncar att lämna ett obligatoriskt uppköpserbjudande på Afarak Group Oyj:s aktier och förenade förpliktelsen med löpande vite. Enligt Finansinspektionen hade Koncar tillsammans med de bolag som står under bestämmande inflytande agerat i samråd med vissa andra aktieägare i Afarak Group Oyj och röstandelen för de personer som agerat i samråd hade överstigit gränsen för skyldigheten att lämna uppköpserbjudande redan 2009. Finansinspektionen dömde den 9 juli 2018 ut grundbeloppet av vitet och ett tilläggsbelopp. Ingetdera av dessa beslut har vunnit laga kraft. Besluten ger dock anledning att mera allmänt bedöma huruvida Finansinspektionens tillsynsbefogenheter är tillräckliga när det gäller obligatoriska uppköpserbjudanden och i synnerhet skyddet för minoritetsaktieägare i målbolaget. 

Syftet med skyldigheten att lämna erbjudanden och obligatoriska uppköpserbjudanden är att skydda övriga aktieägare i målbolaget genom att ge dem möjlighet att avstå från sina aktier till ett skäligt pris i en situation där en röstandel som överstiger gränsen för skyldigheten att lämna erbjudande koncentreras eller överförs till en aktieägare eller till aktieägare som agerar i samråd. Vite kan i sig anses vara en tämligen effektiv metod att få den förpliktade att iaktta den förpliktelse som ålagts honom eller henne. I situationer där den som är skyldig att lämna ett uppköpserbjudande inte har för avsikt att lämna något obligatoriskt uppköpserbjudande, skyddar vitet ändå inte i praktiken ställningen för minoritetsaktieägarna i målbolaget tillräckligt effektivt. Skyddet för minoritetsaktieägarna i målbolaget skulle tillgodoses effektivare om den som försummat skyldigheten att lämna uppköpserbjudande kunde förbjudas att utöva rösträtten i målbolaget. Förbudsmöjligheten borde utsträckas även till andra aktieägare, vilkas aktier med stöd av 11 kap. 20 § i värdepappersmarknadslagen hänförs till röstandelen för den som är skyldig att lämna erbjudande. Sådana aktieägare är till exempel bolag där den som är skyldig att lämna erbjudande har bestämmande inflytande och aktieägare som agerar i samråd med den som är skyldig att lämna erbjudande. 

Av ovannämnda orsaker är det nödvändigt att utöka 17 kap. i värdepappersmarknadslagen med en ny bestämmelse, där det föreskrivs om Finansinspektionens befogenheter att förbjuda en aktieägare att utöva sin rösträtt och vara företrädd på målbolagets bolagsstämma, om denne har brutit mot de skyldigheter i anslutning till ett obligatoriskt uppköpserbjudande som avses i 11 kap. 19, 22, 23 och 25 §. Genom bestämmelsen kompletteras Finansinspektionens befogenheter i en situation där skyldigheter i anslutning till ett obligatoriskt uppköpserbjudande har försummats. Enligt 17 kap. 1 a § i den gällande lagen har Finansinspektionen motsvarande befogenhet i fråga om försummelser av flaggningsskyldigheten. Den gällande lagens bestämmelse baserar sig på Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad och om ändring av direktiv 2001/34/EG (det så kallade öppenhetsdirektivet).  

Propositionens mål och de viktigaste förslagen

Det huvudsakliga syftet med propositionen är att korrigera de tekniska hänvisningsfel som blivit kvar i olika lagar i det skede då regeringens proposition (RP 151/2017 rd) behandlades.  

De viktigaste förslagen i propositionen utgörs av i huvudsak tekniska ändringar som föreslås i lagen om investeringstjänster, lagen om handel med finansiella instrument, lagen om Finansinspektionen och värdepappersmarknadslagen. I lagen om investeringstjänster och värdepappersmarknadslagen föreslås dessutom vissa innehållsmässiga ändringar i anslutning till i synnerhet tillhandahållandet av investeringstjänster med stöd av nationellt verksamhetstillstånd, tredjelandsföretags gränsöverskridande tillhandahållande av tjänster samt offentliga uppköpserbjudanden. 

3.1  Lagen om investeringstjänster

Utöver de tekniska korrigeringsförslagen föreslås det att kraven i 1 kap. 3 § 2 mom. på aktörer som tillhåller vissa investeringstjänster med stöd av nationellt verksamhetstillstånd kompletteras avsevärt särskilt vad gäller investerarskyddet. Det föreslås att bestämmelserna om kundkontroll, penningtvätt, sekretess, ägarkontroll, betydande bindningar, krav på driftsställe, avtal om kundens ställning, kundkategorisering, tillförlitligt ordnad verksamhet, krav på personalens yrkesskicklighet och kompetens, utkontraktering av avgörande och viktiga operativa funktioner, bedömning av produkters och tjänsters ändamålsenlighet samt incitament ska tillämpas på dessa tillhandahållare av investeringstjänster. Dessutom ska den verksamhet som avses i bestämmelsen begränsas till att gälla enbart oberoende investeringsrådgivning samt eventuell förmedling av finansiella instrument i samband med den. 

Dessutom föreslås det att 5 kap. utökas med nya bestämmelser, enligt vilka tredjelandsföretag som Finansinspektionen beviljat verksamhetstillstånd i Finland kan tillhandahålla investeringstjänster eller bedriva investeringsverksamhet samt tillhandahålla sidotjänster till professionella kunder och godtagbara motparter på gränsöverskridande basis utan filialetablering.  

Det föreslås också att vissa bestämmelser i lagen om investeringstjänster upphävs på samma sätt som i lagen om myndigheten för finansiella för att också medel på värdepappersföretags konton för kundmedel ska anses som ersättningsberättigade insättningar enligt lagen om myndigheten för finansiell stabilitet (1195/2014).  

För fondbolag och AIF-förvaltare som tillhandahålla investeringstjänster föreslås också skyldighet att iaktta MIFIR:s bestämmelser om handelsrapportering. 

3.2  Värdepappersmarknadslagen

I värdepappersmarknadslagens kapitel om offentliga uppköpserbjudanden och skyldighet att lämna erbjudanden föreslås två nya bestämmelser i anslutning till Finansinspektionens behörighet att utfärda föreskrifter samt tillsynsbefogenhet att förbjuda att utöva rösträtt. 

Det föreslås att 11 kap. utökas med en ny bestämmelse där Finansinspektionen ges rätt att utfärda närmare föreskrifter om i 11 kap. 23 § 2 och 3 mom. samt 24 § 3 mom. avsedda särskilda skäl att avvika från det pris som avses i de nämnda bestämmelserna samt om grunderna för bestämmande av minimibeloppet av vederlagen i dessa situationer. 

Det föreslås att 17 kap. utökas med en ny bestämmelse där det föreskrivs om befogenhet för Finansinspektionen att förbjuda en aktieägare att utöva sin rösträtt och vara företrädd vid målbolagets bolagsstämma, om denne har brutit mot de skyldigheter i anslutning till ett obligatoriskt uppköpserbjudande som avses i 11 kap. 19, 22, 23 och 25 §. Genom bestämmelsen kompletteras Finansinspektionens befogenheter i en situation där förpliktelser i anslutning till ett obligatoriskt uppköpserbjudande har försummats. Den föreslagna bestämmelsen har ingen retroaktiv verkan, eftersom bestämmelsen i enlighet med den föreslagna ikraftträdandebestämmelsen ska tillämpas endast på sådana obligatoriska uppköpserbjudanden där gränsen för skyldighet att lämna erbjudanden har överskridits efter ikraftträdandet av lagen. 

Propositionens konsekvenser

De föreslagna bestämmelserna har i huvudsak inga betydande konsekvenser för finansmarknadsaktörerna, deras kunder eller myndigheterna. 

Förslaget om att utvidga tillämpningsområdet för handelsrapporteringsskyldigheten enligt MIFIR till fondbolag och AIF-förvaltare som tillhandahåller investeringstjänster ökar i någon mån dessa aktörers kostnader för att iaktta bestämmelserna. Kostnaderna minskar emellertid av att innan MIFID II trädde i kraft berörde dessa handelsrapporteringsskyldigheten även fondbolag och AIF-förvaltare som tillhandahåller investeringstjänster. I praktiken riktas dessa kostnadseffekter sålunda i huvudsak mot nya aktörer som etablerar sig efter ikraftträdandet av MIFID II.  

Enligt uppgifter från Finansinspektionen har det inte beviljats ett enda utvidgat verksamhetstillstånd för fondbolag eller AIF-förvaltare efter ikraftträdandet av MIFID II. Samtliga 11 nuvarande fondbolag och AIF-förvaltare som har utvidgat verksamhetstillstånd har således erhållit det utvidgade verksamhetstillståndet före ikraftträdandet av MIFID II och har således redan tidigare omfattats av handelsrapporteringsskyldigheten och gjort de investeringar som den kräver. Att handelsrapporteringsskyldigheter återinförs ökar således kostnaderna jämfört med nuläget för nya fondbolag och AIF-förvaltare som eventuellt ansöker om utvidgat verksamhetstillstånd.  

Förslaget minskar å andra sidan Finanstillsynens tillsynskostnader då man får tillgång till uppgifter om slutkunder på ett mera kostnadseffektivt sätt. När missbrukstillsynen över marknaden effektiviseras avspeglar det sig åter i marknadens tillförlitlighet och effektivitet, vilket kan antas ha positiva ekonomiska konsekvenser. Den bestämmelse om gränsöverskridande tillhandahållande av investeringstjänster från tredjeländer som föreslås i lagen om investeringstjänster minskar sannolikt kostnaderna för finländska professionella parter och institutionella investerare. 

Beredningen av propositionen

Propositionen har beretts som tjänsteuppdrag vid finansministeriet. Utkastet till regeringens proposition sändes på offentlig remiss den 11 september 2018. Remisstiden gick ut den 16 oktober 2018. Yttrande begärdes av sammanlagt 41 myndigheter och sammanslutningar, och dessutom har propositionsutkastet funnits framlagt på finansministeriets webbplats. Begäran om yttrande besvarades av sammanlagt 24 myndigheter och sammanslutningar, av vilka 14 yttrade sig. 

Yttrande lämnades av Finansinspektionen, Verket för finansiell stabilitet, Centralhandelskammaren, FINE Försäkrings- och finansrådgivningen, Finlands näringsliv EK rf, Finanssiala ry, Kuluttajaliitto — Konsumentförbundet ry, Nasdaq Helsinki Oy, OP Gruppen, Aktiespararnas Centralförbund rf, Finlands Advokatförbund rf, Finlands Kommunförbund rf, Börsstiftelsen i Finland och Företagarna i Finland rf. 

En betydande del av de anmärkningar som framförts i yttrandena har beaktats vid den fortsatta beredningen av propositionen. Vissa saker som föreslagits i yttrandena har ändå inte av olika orsaker tagits med i det slutliga förslaget.  

Finansinspektionen föreslog till exempel att definitionen av en insider i ett värdepappersföretag i lagen om investeringstjänster skulle inskränkas genomfört med nuläget så att den inte längre skulle gälla anställda hos värdepappersföretags filialer i utlandet. Motiveringen till Finansinspektionens ändringsförslag var den avsevärda arbetsbörda som anmälningsskyldigheten orsakar dessa insiders. Ändringen skulle innebära att sådana värdepappersaffärer i börsbolag som företas av anställda hos finländska värdepappersföretags filialer i utlandet som regelbundet får tillgång till insiderinformation inte längre skulle vara offentliga.  

Skyldigheten att föra offentliga insiderregister har nyligen bedömts i regeringens proposition (RP 151/2017 s. 99—100). I propositionen stannade man för att behålla marknadsparternas skyldighet att föra offentliga insiderregister som baseras på insidernas anmälningsskyldighet. Enligt propositionen talade flera olika omständigheter för att insiderregistren ska bibehållas. För det första är de offentliga insiderregistren och den stora allmänhetens intresse för dem ägnade att förhindra missbruk av insiderinformation. Att transparensen främjas när det gäller insidernas och deras närmaste krets ägande och handel har en positiv inverkan på den stora allmänhetens förtroende för marknaden. Det är också fråga om en reglering som redan länge varit i kraft i Finland — cirka 20 år — och som marknadsparterna är införstådda med. Bestämmelserna om insiderregister innebär inte heller någon större administrativ börda för marknadsparterna, eftersom skyldigheter av delvis motsvarande typ i varje fall måste beaktas vid regleringen av personliga transaktioner. 

I samband med den lagreformen skedde dock en viss avveckling av bestämmelserna om offentliga insiderregister i enlighet med skrivningarna i regeringsprogrammet genom att de årliga rapporteringsskyldigheterna i fråga om insiderregister och personliga transaktioner upphävdes. Dessutom upphävdes börsens skyldighet att iaktta bestämmelserna om övervakning av personliga transaktioner till den del som det är fråga om nationella bestämmelser som dessutom var delvis överlappande i förhållande till bestämmelserna om offentliga insiderregister. 

Vid den fortsatta beredningen av denna proposition har det av ovannämnda orsaker inte ansetts föreligga tillräckliga grunder för att inskränka insiders anmälningsskyldighet på det sätt som Finansinspektionen föreslagit. Av motsvarande orsaker har inte heller börsens förslag att slopa offentlighetskravet för börsens insiderregister tagits med i propositionen. 

Finansinspektionen föreslog dessutom i sitt yttrande att bestämmelsen i 2 kap. 1 § 2 mom. i lagen om investeringstjänster, enligt vilken enskilda näringsidkare kan få verksamhetstillstånd för att tillhandahålla investeringstjänster, borde strykas. Om man har för avsikt att även i fortsättningen tillåta andra former av juridiska personer än aktiebolag, borde det enligt Finansinspektionen åtminstone föreskrivas noggrannare om kraven på dem i lag än vad som nu är fallet. Enligt Finansinspektionen borde man under den fortsatta beredningen också fästa uppmärksamhet vid de alternativa arrangemang som avses i bestämmelsen.  

Bestämmelsen i fråga har inte strukits under den fortsatta beredningen av propositionen. Syftet med bestämmelsen är att bidra till mångsidigare och ökad konkurrens i synnerhet vid tillhandahållandet av investeringsrådgivning genom att erbjuda även enskilda näringsidkare möjligheter till marknadstillträde. För Finansinspektionen föreslås dock behörighet att utfärda föreskrifter, varvid Finansinspektionen kan utfärda närmare föreskrifter om innehållet i de alternativa arrangemang som avses i bestämmelsen, varmed det ses till att näringsidkaren eller den juridiska personen leds på ett sunt och ansvarsfullt sätt, samt att kundernas intressen och marknadens integritet beaktas på ett adekvat sätt. Detta ger Finansinspektionen möjlighet att vid behov utfärda sådana föreskrifter för att beakta de i bestämmelsen avsedda omständigheter som de rättsakter som enligt 1 kap. 3 § 2 och 3 mom. utgör villkor för bedrivande av verksamhet och kraven i de förordningar som kommissionen antagit med stöd av dem inte täcker eller inte är direkt tillämpliga på som sådana, till exempel bestämmelserna om förvaltnings- och styrningssystem i 6 b kap. Dessutom begränsas bestämmelsens tillämpningsområde jämfört med nuläget av den ändring som föreslås i 1 kap. 3 § 1 mom. 1 punkten och varigenom verksamheten för en tillhandahållare av tjänster som bedriver verksamhet med stöd av ett nationellt verksamhetstillstånd enligt bestämmelsen begränsas till oberoende investeringsrådgivning och eventuell förmedling av finansiella instrument i samband med den. Bestämmelsen gör det således i praktiken möjlighet för även fysiska personer att bedriva i bestämmelsen avsedd oberoende investeringsrådgivning som näringsverksamhet. 

Finansinspektionen föreslog dessutom i sitt yttrande att införandet av ett krav på obligatorisk examen för personer som tillhandahåller investeringstjänster borde utredas så snabbt som möjligt. Finanssiala ry har åter ansett att det tills vidare är onödigt att påbörja någon utredning. Enligt Finanssiala ry borde man först några år följa effekterna av den lag som trädde i kraft vid ingången av året och de nya krav som Finansinspektionens föreskrifter ställer på anställdas yrkeskompetens. Enligt regeringen är det skäl att utreda saken i framtiden när man har mera erfarenheter av de nya kravens inverkan på anställdas yrkeskompetens vid tillhandahållandet av investeringstjänster. 

Samband med andra propositioner

Samtidigt med denna proposition behandlar riksdagen regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om placeringsfonder och till vissa lagar som har samband med den (RP 243/2018 rd), som beretts vid finansministeriet. I den propositionen föreslås att delvis samma delar av 32 c § i lagen om Finansinspektionen ändras som vad som föreslås i denna proposition och därför bör förslagen vid behov samordnas, om lagförslagen behandlas samtidigt i riksdagen. 

Samtidigt med denna proposition bereder finansministeriet regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av värdepappersmarknadslagen och aktiebolagslagen samt vissa lagar i samband med dem (VM080:00/2017). I den propositionen föreslås att delvis samma delar av 1 kap. 4 § i lagen om investeringstjänster ändras som vad som föreslås i denna proposition och därför bör förslagen vid behov samordnas, om lagförslagen behandlas samtidigt i riksdagen. 

Propositionen har samband med en regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som kompletterar EU:s allmänna dataskyddsförordning (RP 9/2018 rd; RSv 108/2018 rd), som beretts vid justitieministeriet. I den propositionen ändras delvis samma delar av 1 kap. 1 § i lagen om verkställighet av böter som vad som föreslås i denna proposition och därför bör förslagen vid behov samordnas, om lagförslagen behandlas samtidigt i riksdagen.  

Samtidigt med denna proposition behandlar riksdagen regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om användning av flygpassageraruppgifter för bekämpning av terroristbrott och grov brottslighet och till vissa lagar som har samband med den (RP 55/2018 rd), som beretts vid inrikesministeriet. I den propositionen ändras delvis samma delar av 1 kap. 1 § i lagen om verkställighet av böter som vad som föreslås i denna proposition och därför bör förslagen vid behov samordnas, om lagförslagen behandlas samtidigt i riksdagen. 

DETALJMOTIVERING

Lagförslag

1.1  Lagen om investeringstjänster

1 kap. Allmänna bestämmelser

2 §.Undantag från tillämpningsområdet. Det föreslås att 2 mom. ändras på grund av en felaktig hänvisning. I momentet borde det hänvisas till 3 mom. 2 och 4 i stället för den nuvarande felaktiga hänvisningen till 3 mom. 3 och 5 punkten. 

3 §.Partiella undantag från tillämpningen av lagen. Det föreslås att 1 mom. 1 punkten ändras för det första så att den undantagsbestämmelse som avses i punken tillämpas endast på oberoende investeringsrådgivning och förmedling av i bestämmelsen avsedda finansiella instrument i samband med den. Bestämmelser om villkoren för oberoende investeringsrådgivning finns i 10 kap. 6 § 5 mom. Den verksamhet som avses i bestämmelsen behöver inte nödvändigtvis vara förenad med förmedling av finansiella instrument. Dessutom föreslås det att 1 punkten ändras och förtydligas så att lagen inte heller tillämpas på sådana i bestämmelsen avsedda personer som endast förmedlar uppdrag till en i bestämmelsen avsedd utländsk aktörs filial i Finland. 

Det föreslås att 2 mom. ändras genom att det utökas med skyldighet att iaktta bestämmelserna i 6 a kap. om förvärv och avyttring av kvalificerade innehav, bestämmelserna i 7 kap. 1 § driftställen och huvudkontor, bestämmelserna i 7 kap. 2 § om tillförlitlig organisering av verksamheten, bestämmelserna i 7 kap. 4 § om värdepappersföretags bindningar, bestämmelserna i 7 kap. 5 § om utkontraktering av avgörande och viktiga operativa funktioner, bestämmelserna i 7 kap. 7 § 5 och 6 mom. om skyldigheter för utvecklare och distributörer av finansiella instrument, bestämmelserna i 10 kap. 1 § om klassificering av kunder och avtal om kunders ställning, bestämmelserna i 10 kap. 4 § om bedömning av lämplighet och ändamålsenlighet i deras helhet, bestämmelserna i 10 kap. 6 § om incitament i deras helhet samt bestämmelserna i 12 kap. 1—3 § om sekretess och kundkontroll.  

Det föreslås att ett nytt 3 mom. fogas till paragrafen. Enligt det föreslagna nya momentet tillämpas på personer som avses i 1 mom. dessutom närmare bestämmelser och föreskrifter som gäller de bestämmelser som avses i 2 mom., bestämmelser i förordningar som kommissionen antagit med stöd av direktivet om marknader för finansiella instrument och bestämmelserna i avdelning IV samt i artikel 42 i EU:s förordning om finansiella marknader samt bestämmelser i förordningar som kommissionen antagit med stöd av dessa bestämmelser i förordningen. Det föreslagna nya momentet förtydligar bestämmelsernas tillämpningsområde i enlighet med direktivet så att även i bestämmelsen avsedda närmare föreskrifter på lägre nivå som utfärdats med stöd av lag och förordning samt bestämmelserna i kommissionens förordning blir tillämpliga. Värdepappers- och marknadsmyndighetens befogenheter enligt artikel 40 i MIFIR är också tillämpliga på dessa aktörer direkt med stöd av förordningen, oberoende av om det föreskrivs om detta i lag. 

Paragrafens nuvarande 3—5 mom. föreslås bli 4—6 mom. på grund av det föreslagna nya 3 mom. 

Det föreslås att det nuvarande 5 mom. förtydligas så att de tjänster som avses i 1 mom. får från Finland tillhandahållas i en annan stat, om detta är tillåtet i den staten. 

4 §.Bestämmelser som tillämpas på kreditinstitut, fondbolag och AIF-förvaltare. Det föreslås att hänvisningarna i 2 mom. preciseras. Det föreslås att till momentet fogas även hänvisningar till MIFIR:s bestämmelser om handelsrapportering. 

7 §.Bestämmelser om tillämpas på tredjelandsföretag. Det föreslås att till paragrafen fogas ett nytt 3 mom., där det föreskrivs om bestämmelser som ska tillämpas på sådana tredjelandsföretag som med verksamhetstillstånd som beviljats av Finansinspektionen tillhandahåller investeringstjänster eller bedriver investeringsverksamhet i Finland på det sätt som avses i 5 kap. 7 § 2 mom. utan filialetablering. Sådana tredjelandsföretag kan tillhandahålla investeringstjänster endast till godtagbara motparter och till professionella kunder som avses i 23 § 1 mom., och därför behöver inte alla bestämmelser som avses i 7 § 1 mom. tillämpas på dessa aktörer. Exempelvis en del av bestämmelserna i 10 kap. gäller endast icke-professionella investerare.  

8 §.Bestämmelser som tillämpas på försäljning och rådgivning i samband med strukturerade insättningar. På samma sätt som föreslaget till tillägg till 7 § föreslås det att till paragrafen fogas ett nytt 4 mom., där det föreskrivs om bestämmelser som ska tillämpas på sådana tredjelandsföretag som med verksamhetstillstånd enligt 5 kap. 7 § 2 mom. som beviljats av Finansinspektionen utan filialetablering säljer strukturerade insättningar eller i samband därmed tillhandahåller investeringsrådgivning i Finland på det sätt som avses i 5 kap. 7 § 2 mom. 

13 §.Värdepappersföretag, utländska värdepappersföretag, EES-stater, tredjeländer, utländska EES-tillsynsmyndigheter, tredjeländers tillsynsmyndigheter, utländska EES-värdepappersföretag, utländska EES-kreditinstitut, tredjelandsföretag och filialer. Det föreslås att 1 mom. 1 punkten ändras så att värdepappersföretag också kan vara en i 2 kap. 1 § 2 mom. avsedd näringsidkare.  

25 §.Algoritmisk handel och direkt elektroniskt tillträde. Det föreslås att 3 mom. preciseras. 

2 kap. Rätt att tillhandahålla investeringstjänster eller bedriva investeringsverksamhet

3 §.Sidotjänster och rätt att tillhandahålla datarapporteringstjänster. Det föreslås att i 1 mom. ändras. 1—7 punkten motsvarar den gällande lagen. Det föreslås att den nuvarande 8 punkten stryks som onödig. I 3 a § ingår redan rätt att förvara andra investeringsobjekt än finansiella instrument. Till följd av den föreslagna ändringen blir den nuvarande 9 punkten ny 8 punkt. 

6 §.Finansinspektionen behörighet att utfärda föreskrifter. I paragrafen föreslås Finansinspektionen få rätt att utfärda närmare föreskrifter om innehållet i alternativa arrangemang enligt 1 § 2 mom. varmed det ses till att näringsidkaren eller den juridiska personen leds på ett sunt och ansvarsfullt sätt, samt att kundernas intressen och marknadens integritet beaktas på ett adekvat sätt. Detta ger Finansinspektionen möjlighet att vid behov utfärda sådana föreskrifter för att beakta de i bestämmelsen avsedda omständigheter som de rättsakter som enligt 1 kap. 3 § 2 och 3 mom. utgör villkor för bedrivande av verksamhet inte täcker eller inte är direkt tillämpliga på som sådana, till exempel bestämmelserna om förvaltnings- och styrningssystem i 6 b kap. 

5 kap. Tredjelandsföretags filialetablering och tillhandahållande av tjänster i Finland

1 §.Förutsättningar för filialetablering. I 1 mom. föreslås en teknisk ändring så att där hänvisas till kunder som avses i 23 § 2 och 3 mom. på det sätt som förutsätts i artikel 39.1 i direktivet. 

4 §.Undantag från kravet på filialtillstånd. Det föreslås att paragrafen preciseras så att det undantag från kravet på filialtillstånd som avses i bestämmelsen kan tillämpas oberoende av till vilken kundgrupp tjänsten tillhandahålls. 

7 §.Tredjelandsföretags tillhandahållande av tjänster utan filialetablering. Det föreslås att paragrafen ändras i sin helhet. Förslaget till 1 mom. motsvarar det nuvarande momentet. I de nya 2 och 3 mom. som föreslås i paragrafen föreskrivs om en möjlighet till undantag som baserar sig på artikel 46.4 femte stycket i MIFIR. Enligt förslaget får tredjelandsföretag ansöka om verksamhetstillstånd hos Finansinspektionen för att tillhandahålla investeringstjänster eller bedriva investeringsverksamhet samt tillhandahålla sidotjänster till professionella kunder och godtagbara motparter på gränsöverskridande basis utan filialetablering. Tillstånd ska kunna beviljas om kommissionen inte har antagit ett beslut om likvärdighet enligt artikel 47.1 i MIFIR avseende ett tredjelandsföretags etableringsstat eller om ett beslut som den antagit inte längre är i kraft. I tillståndsprocessen bedöms och i den tillämpas på tredjelandsföretagen i fråga det nya 3 mom. som föreslås i 1 kap. 7 § samt i tillämpliga delar bestämmelserna i 3 och 5 kap. I praktiken kommer man överens om de samarbetsarrangemang som avses i 1 § 2 mom. 3 punkten i det tillsynsprotokoll som avses i 66 § i lagen om Finansinspektionen. Syftet med de föreslagna bestämmelserna är att garantera lika behandling av tredjelandsföretag och värdepappersföretag som är etablerade i EU-länderna.  

I det nya 4 mom. som föreslås i lagen föreskrivs dessutom om de arrangemang som för tillfället är nödvändiga särskilt på grund av Storbritanniens utträde ur EU. Syftet med den föreslagna bestämmelsen är att trygga utländska EES-värdepappersföretags och EES-kreditinstituts möjligheter att fortsätta sin verksamhet i Finland utan avbrott och störningar efter utträdet ur EU. Det ska vara möjligt att utnyttja bestämmelsen för sådana EES-värdepappersföretag och EES-kreditinstitut som har en gällande s.k. gränsöverskridande anmälan och som lämnar in sin tillståndsansökan enligt denna paragraf senast den dag som deras hemstat utträder ur EU. Inom ramen för den föreslagna bestämmelsen kan de fortsätta att tillhandahålla de tjänster och produkter som uppgetts i anmälan tills Finansinspektionen har behandlat tillståndsansökan. Dessa tjänster och produkter får dock i fortsättningen tillhandahållas endast till godkända motparter och professionella kunder i den mening som avses i avsnitt I i bilaga II till direktivet om marknader för finansiella instrument. I den övergångsbestämmelse som föreslås i lagen föreskrivs dessutom om möjlighet att lämna in tillståndsansökan till Finansinspektionen redan innan lagen träder i kraft. En förutsättning är emellertid att ansökan vid behov kompletteras, om tillståndsvillkoren ändras under riksdagsbehandlingen av detta lagförslag. Behandlingstiden inleds dock först när hemstatens utträde ur Europeiska unionen har trätt i kraft. Bestämmelsen kan då utnyttjas av till exempel de brittiska tillhandahållare av tjänster som även efter utträdet ur EU har för avsikt att fortsätta sin verksamhet i Finland och hos Finansinspektionen ansöka om tillstånd enligt denna paragraf som fortsättningen på anmälningsförfarandet i 4 kap. 2 §. Under den tid som koncessionen behandlas ska tjänsteleverantören iaktta lagstiftningen i sin hemstat. 

I praktiken kan det uppstå situationer där det är svårt att tolka i om fortsättningen av ett avtal, särskilt när det gäller de OTC-derivatavtal som redan är i kraft på Brexit-dagen. Till exempel vissa åtgärder som vidtas efter utträdet ur EU och som hänför sig till de OTC-derivatavtal som redan är i kraft på Brexit-dagen kan tolkas som nya avtal, vilket betyder att det skulle vara fråga om ett tillståndspliktigt serviceutbud. Å andra sidan är det i vissa situationer inte nödvändigtvis fråga om ett nytt avtal eller någon motsvarande situation, till exempel vid verkställandet av skyldigheter och rättigheter som redan ingår i gällande avtal, och då är det inte heller fråga om ett sådant utbud av finansieringstjänster som förutsätter tillstånd. Tolkningar och avgöranden som gäller om huruvida en åtgärd är tillståndspliktig affärsverksamhet görs av Finansinspektionen. Vid dess prövning kan Finansinspektionen beakta syftena med bestämmelserna samt konsekvenserna av de olika tolkningsalternativen för olika parter på marknaden och för marknadens effektivitet, tillförlitlighet och stabilitet. Finansinspektionen kan vid dess avgörande även beakta att tolkningarna av de olika situationerna inte får skilja sig från de etablerade tolkningarna i de övriga medlemsstaterna. Vid beredningen av denna proposition har man ännu inte haft tillgång till uppgifter om regleringen och tolkningen i de övriga länderna eller de eventuella tolkningarna av Esma. 

Det föreslagna 5 mom. motsvarar det nuvarande 2 mom. 

7 kap. Organisering av värdepappersföretags verksamhet

6 §.Anknutet ombud. Det föreslås att till 5 mom. fogas ett krav på att fysiska personers personbeteckning ska meddelas Finansinspektionen. Personbeteckningen förs inte in i registret över anknutna ombud, och den är sålunda inte heller offentlig. Tillägget som gäller identifikationsuppgiften för anknutna ombud behövs för att garantera att Finansinspektionen kan utföra sina tillsynsuppgifter. Identifikationsuppgiften behövs för att säkerställa att den person som anmälts som anknutet ombud inte redan har utnämnts till anknutet ombud för någon annan tillhandahållare av investeringstjänster. Enligt lagen kan ett anknutet ombud samtidigt ha endast en huvudman vars investeringstjänster ombudet tillhandahåller. 

9 §.Hantering av intressekonflikter. I 2 mom. föreslås att den felaktiga och onödiga hänvisningen till 10 kap. 1 § 2 mom. slopas. 

8 kap. Bokslut och revision

2 §.Revision samt särskild granskning och granskare. I 1 mom. föreslås att hänvisningen till leverantörer av datarapporteringstjänster slopas, eftersom det föreskrivs om dem i lagen om handel med finansiella instrument. 

9 kap. Förvaring och annan hantering av kundmedel

4 a §.Avtal om finansiell äganderättsöverföring. Det föreslås att 3 mom. ändras så att ett värdepappersföretag får ingå avtal om äganderättsöverföring även med godtagbara motparter vid sidan av professionella kunder. 

10 kap. Förfaranden i kundförhållanden

6 §.Incitament. I 6 mom. föreslås att skyldigheten för värdepappersföretag att underrätta kunden om hur en mottagen icke-monetär förmån överförs till kunden slopas eftersom den inte grundar sig på direktivet. 

13 §.Transaktioner med godtagbara motparter. I 1 mom. föreslås en teknisk precisering så att där hänvisas endast till 1 mom. i 7 §. 

11 kap. Ersättningsfonden för investerarskydd

8 §.Ersättning ur andra fonder. Det föreslås att 2 mom. upphävs. Förslaget är nödvändigt efter det samtidigt föreslås att 1 kap. 3 § 1 mom. 12 punkten underpunkt e i lagen om myndigheten för finansiell stabilitet upphävs.  

Ikraftträdande. I bestämmelsens 1 mom. föreskrivs det om lagens ikraftträdande. På basis av bestämmelsens 2 mom. kan Finansinspektionen behandla en ansökan som avses i 5 kap. 7 § 4 mom. redan innan lagen träder i kraft. En ansökan om tillstånd som är anhängig när la-gen träder i kraft ska kompletteras i enlighet med kraven i lagen. 

1.2  Lagen om handel med finansiella instrument

1 kap. Tillämpningsområde och definitioner

1 §.Tillämpningsområde. Det föreslås att 2och 4 mom. ändras. I 2 mom. stryks hänvisningen till andra handelsplatser som onödig. I 4 kap. föreskrivs uttryckligen om de bestämmelser som ska tillämpas på utländska börsoperatörer. Hänvisningen i 4 mom. till EU:s förordning om marknader för finansiella instrument preciseras, så att den mera exakt omfattar de sakhelheter som regleras i den förordningen och som hänför sig till handel med finansiella instrument.  

2 §.Definitioner. Det föreslås att 1 och 2 mom. ändras. Definitionerna av små och medelstora företag i 1 mom. 10 punkten och organiserad handelsplattform i 11 punkten preciseras för att bättre motsvara direktivets definitioner. För att göra definitionerna mer konsekventa företas tekniska preciseringar av uttrycken i 13, 14, 17, 20—24 och 31 punkten. En motsvarande teknisk precisering företas i 2 mom., där värdepappersföretag ersätts med definitionen av tillhandahållare av investeringstjänster, som används i lagen. 

II AVDELNINGEN HANDELSPLATSER FÖR FINANSIELLA INSTRUMENT

I rubriken för lagens II avdelning används termen handelsplats, som definieras i 1 kap. 2 §, i stället för termen marknadsplats.  

2 kap. Drift av reglerade marknader

1 §.Tillstånd att driva en reglerad marknad och annan tillåten verksamhet. I 2 mom. föreslås två tekniska korrigeringar av uttrycken. Det felaktiga finska uttrycket ”säännöllinen markkina” rättas till ”säännelty markkina”. Det svenska uttrycket reglerad marknad ändras inte. Tillhandahållande av datarapporteringstjänster ändras till drift av datarapporteringstjänster.  

7 §.Tillståndsbeslut och inledande av en börs verksamhet. Uttrycket i 5 mom. korrigeras så att det blir tydligare. 

17 §.Börsledningens tidsdisposition. Det föreslås att nya 2—4 mom. fogas till paragrafen. I 2 mom. föreskrivs om närmare kriterier för börsledningens tidsdisposition enligt MIFID II-direktivet. I artikel 45.2 i direktivet föreskrivs närmare om det maximala antalet andra uppdrag som tillåts för en börs verkställande direktör och styrelsemedlemmar. I 3 mom.föreskrivs om behörighet för Finansinspektionen att bevilja undantag till överskridande av maximigränserna. I 4 mom.föreskrivs om möjligheter till undantag i vissa särskilda situationer, förutsatt att uppdragen inte äventyrar de principer som nämns i 1 och 2 mom.  

19 §.Revision och skyldighet att sända in kopior av vissa dokument. Det föreslås att 3 mom. upphävs som onödigt. Skyldigheten omfattar också börsens revisor, eftersom börsen är ett auktoriserat tillsynsobjekt som avses i lagen om Finansinspektionen.  

3 kap. Organisering av verksamheten på en reglerad marknad

1 §.Krav som gäller organisering av verksamheten på en reglerad marknad. Det föreslås att paragrafen ändras i sin helhet. 1 mom. motsvarar det gällande 1 mom. I 2 mom. företas preciseringar av uttrycken som ökar bestämmelsens tydlighet och i 3 mom. preciseras uttrycken så att de börjar motsvara direktivets krav. Även i 4 och 6 mom. företas tekniska justeringar av uttrycken. 5 mom. motsvarar det gällande 5 mom. 

2 §.Börsens tillsynsuppgifter. I 3 mom. företas en teknisk precisering av villkoren för Finansinspektionens rapporteringsförfarande. 

6 §.Börsreglernas minimiinnehåll. Det föreslås att paragrafen och rubriken för den ändras i sin helhet. Rubriken för paragrafen ändras genom att det hänvisas till börsreglerna för att göra terminologin mera konsekvent. I 1 mom. 3, 5 och 6 punkten företas tekniska justeringar av uttrycken som förbättrar läsbarheten. I 2 mom. förtydligas ordalydelsen i det inledande stycket.  

13 §.Finansinspektionens uppgifter och skyldighet att informera Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten. Hänvisningen i 3 mom. preciseras så att den avser uttryckligen avbrytande av handeln med derivat baserade på el eller naturgas.  

15 §.Rätt att verka som handelspart. I 2 mom. företas en lätt precisering i anslutning till börsens skyldighet att godkänna även andra parter som handelsparter.  

17 §.Marknadsgarantavtal. Det föreslås att paragrafen ändras i sin helhet. I 1 och 2 mom. företas klarläggande preciseringar. Tillämpningen av 3 mom. utvidgas till alla handelsparter. I 4 mom. företas tekniska preciseringar.  

18 §.Algoritmisk handel. Det föreslås att paragrafen ändras i sin helhet. I 1 mom. justeras läsbarheten och tydligheten för att motsvara de uttryck som används i lagen om investeringstjänster. Momentet utökas med skyldigheterna enligt artikel 48.6 i direktivet att begränsa andelen ej utförda order i förhållande till transaktionerna och att begränsa den minsta tick-size som får tillämpas på marknaden. I 3 mom. stryks det onödiga tilläggsvillkoret i anslutning till personer som har initierat orderna.  

19 §.Direkt elektroniskt marknadstillträde. Det föreslås att paragrafen och rubriken för den ändras i sin helhet. Rubriken för paragrafen ändras för att bättre motsvara paragrafens innehåll. I paragrafen föreslås flera tekniska justeringar av uttrycken som förbättrar läsbarheten och tydligheten. I 1 mom. ersätts i enlighet med vad som används i lagens definitioner värdepappersföretag eller kreditinstitut med termen tillhandahållare av investeringstjänster, som täcker bägge aktörerna.  

21 §.Synkronisering av klockor. Det föreslås att paragrafen ändras i sin helhet. 1 mom. begränsas till att gälla en börs och dess handelsparter. I det nya 2 mom. som fogas till paragrafen föreskrivs tydligare att samma skyldighet gäller även handelsplatser som avses i 5 och 6 kap.  

22 §.Kortvariga avbrott i handeln med finansiella instrument. Det föreslås att paragrafen och rubriken för den ändras i sin helhet. Till rubriken för paragrafen fogas en precisering om att handeln med finansiella instrument avbryts kortvarigt till skillnad från att hela handeln avbryts. I 1 och 2 mom. företas motsvarande preciseringar och andra tekniska justeringar av uttrycken. Finansinspektionens underrättelseskyldighet enligt 4 mom. kopplas till behovsprövning.  

23 §.Avvisande av order. Paragrafens läsbarhet och uttryck förtydligas. 

26 §.Kontroller av positionshantering inom råvaruderivat. Det föreslås att paragrafen och rubriken för den ändras i sin helhet. Rubriken för paragrafen preciseras genom att den onödiga hänvisningen till positionslimiter stryks. Uttrycket i 1 mom. rättas för att motsvara direktivets syfte bättre och för att öka tydligheten. I 2 mom. klarläggs uttrycket för att förbättra läsbarheten och i överensstämmelse med direktivets krav. Uttrycket i 3 mom. klarläggs för att noggrannare överensstämma med direktivets krav. I det nya 4 mom. föreskrivs uttryckligen om de åtgärder som börsen kan vidta för att minska effekterna av en stor eller dominerande position. Bestämmelsen blir på så sätt mer förståelig än tidigare, då den ingick i uttrycket i det gamla 2 mom. I 5 mom. företas en teknisk justering.  

31 §.Börsens insiderregister. Det föreslås att den felaktiga hänvisningen i 1 mom. rättas. 

33 §.Meddelanden till övriga EES-stater och till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten. Det föreslås att 2 mom. upphävs som onödigt.  

4 kap. Utländska börsers verksamhet i Finland

6 §.Marknadsplatsoperatörer som ordnar sådan handel i tredjeland som motsvarar en multilateral eller en organiserad handelsplattform. Det föreslås att paragrafen upphävs som onödig till följd av bestämmelserna om tredjelandsföretag i lagen om investeringstjänster och MIFIR.  

5 kap. Krav som tillämpas på multilaterala och organiserade handelsplattformar

1 §.Rätt att driva multilaterala och organiserade handelsplattformar. Det föreslås att paragrafen ändras i sin helhet. I 1, 2, 3 och 5 mom. företas förtydligande tekniska justeringar av uttrycken och justeringar av hänvisningarna till paragrafer. 4 och 6 mom. motsvarar de gällande 4 och 6 mom. 

10 §.Kontroller av positionshantering inom råvaruderivat.Rubriken för paragrafen preciseras på motsvarande sätt som rubriken för 3 kap. 26 §. I paragrafen stryks också den allmänna hänvisningen till positionslimiter.  

11 §.Avbrytande, avslutande och förbjudande av handel. Det föreslås att 2 mom. upphävs som onödigt.  

15 §.Finansinspektionens skyldighet att rapportera till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten. Det föreslås att den felaktiga hänvisningen i paragrafen rättas.  

18 §.Finansinspektionens behörighet att meddela föreskrifter. Hänvisningen i paragrafen ändras till att avse 3 kap. 15 § 3 mom., eftersom avsikten är att Finansinspektionens behörighet att meddela föreskrifter ska gälla rättigheter för handelsparter från tredjeländer. 

19 §.Ordnande av multilateral handel. Det föreslås att ordalydelsen i 1 mom. justeras så att där används termen marknadsoperatör som ordnar multilateral handel, som definieras i lagen.  

20 §.Verksamhetens tillförlitlighet. I 1 mom. företas en tekniska justering av uttrycket i fråga om marknadsplatsoperatörer som ordnar multilateral handel. 

21 §.Kundorder. I paragrafen företas en teknisk justering av uttrycket i fråga om marknadsplatsoperatörer som ordnar multilateral handel.  

22 §.Förbud mot transaktioner för egen eller ett till samma koncern hörande företags räkning. Uttrycket i 2 mom. förtydligas så att hänvisningen till det finska uttrycket ”selvitysvelvollisuus” korrigeras till ”määritysvelvollisuus”. Det svenska clearingkravet ändras inte.  

23 §.Begränsning av matchad principalhandel. I paragrafen företas en teknisk justering av det finska uttrycket i fråga om marknadsplatsoperatör som ordnar organiserad handel.  

24 §.Drift av en organiserad handelsplattform separat från en systematisk internhandlare. Paragrafens uttryck justeras i överensstämmelse med definitionen av marknadsoperatör som ordnar organiserad handel, som används i lagen. 

26 §.Diskretionärt genomförande av order. I 2 mom. företas en teknisk justering av uttrycket i fråga om marknadsplatsoperatör som ordnar organiserad handel.  

27 §.Skyldighet att rapportera till Finansinspektionen. De uttryck som använts i 2 mom. justeras så att de börjar motsvara definitionen av marknadsplatsoperatör som ordnar organiserad handel, som används i lagen. 

6 kap. Tillväxtmarknader för små och medelstora företag

1 §.Registrering av tillväxtmarknader för små och medelstora företag. Det föreslås att till 1 mom. fogas ett förtydligande om möjlighet att registrera en del av plattformen som en tillväxtmarknad för små och medelstora företag. Enligt 2 mom. bedömer Finansinspektionen om villkoren för registrering är uppfyllda. 

7 kap. Transparenskrav för handel med finansiella instrument

1 §.EU:s förordning om marknader för finansiella instrument. Paragrafens hänvisning till förordningens avdelningar inskränks till avdelningarna II—III, som hänför sig till den transparens för handel med finansiella instrument som regleras i 7 kap.  

3 §. Avbrytande och förbjudande av systematisk internhandel. Ordalydelsen i 3 mom. preciseras i fråga om avbrytande av handel och hänvisningen i momentet rättas till att avse 3 kap. 11 § 5 mom.  

5 §.Utförande av transaktioner på en handelsplats. Uttrycket i 3 mom. justeras så att det motsvarar definitionen av tillhandahållare av investeringstjänster, som används i lagen.  

6 §.Rapportering av råvaruderivat och utsläppsrätter. Det föreslås att paragrafen ändras i sin helhet. Ordalydelsen i 1 mom. preciseras för att överensstämma bättre med direktivet genom att ordet och ersätts med ordet eller. I 2 mom. specificeras hänvisningen till kommissionens delegerade förordning. 3 mom. motsvarar det gällande 3 mom. I 4 mom. företas tekniska justeringar. I 5 mom. företas en teknisk justering och dessutom en precisering som gäller handelsplatsen. 

9 kap. Organisatoriska krav på verksamheten hos en leverantör av datarapporteringstjänster

4 §.Organisering av verksamheten hos tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation. I 2 mom. 8 punkten företas en teknisk justering i fråga om uttrycket tillhandahållare av investeringstjänster.  

5 §.Arrangemang för undvikande av intressekonflikter vid tillhandahållande av konsoliderad handelsinformation. I paragrafen företas en teknisk justering i fråga om uttrycket börsen.  

7 §.Organisering av verksamheten hos tillhandahållare av en godkänd rapporteringsmekanism. I 2 mom. företas en teknisk justering i fråga om uttrycket tillhandahållare av investeringstjänster.  

8 §.Arrangemang för undvikande av intressekonflikter vid tillhandahållande av en godkänd rapporteringsmekanism. I paragrafen företas tekniska justeringar av uttrycken i fråga om tillhandahållare av investeringstjänster och börs.  

10 kap. Tillsyn, tystnadsplikt och särskilda befogenheter

3 §.Särskilda befogenheter gällande råvaruderivat. Det föreslås att paragrafen ändras i sin helhet. I 1, 2, 3 och 5 mom. företas tekniska justeringar av uttrycken. Paragrafens 4 och 6 mom. motsvarar de gällande 4 och 6 mom. 

1.3  Lagen om Finansinspektionen

4 §.Tillsynsobjekt. Det föreslås att 1 mom. ändras så att även näringsidkare hör till de tillsynsobjekt som avses i bestämmelsen. Förslaget behövs därför att ett i 2 mom. 5 punkten avsett värdepappersföretag kan på grund av den ändring som föreslås i 1 kap. 13 § 1 mom. 1 punkten i lagen om investeringstjänster också vara en i 2 kap. 1 § 2 mom. i lagen om värdepappersföretag avsedd näringsidkare. Det föreslås att 2 mom. 5 punkten preciseras så att där hänvisas till filialer till tredjelandsföretag och filialer till tredjelandsvärdepappersföretag. 

6 §.Övriga definitioner. Det föreslås att 14 punkten preciseras så att där hänvisas även till filialer till tredjelandsföretag. 

28 §.Begränsning ledningens verksamhet. Det föreslås att 5 mom. preciseras genom att det i bestämmelsen hänvisas även till auktoriserade tillsynsobjekt som bedriver investeringsverksamhet.  

28 b §.Tillfälligt förbud att verka som handelspart eller kund. Det föreslås att paragrafen preciseras genom att det i bestämmelsen även hänvisas till auktoriserade tillsynsobjekt samt utländska filialer som bedriver investeringsverksamhet. 

32 c §.Begränsning av de rättigheter som grundar sig på aktier och andelar. I 1 mom. föreslås att det också hänvisas till leverantörer av datarapporteringstjänster samt holdingföretag till leverantörer av datarapporteringstjänster. 

40 §.Påföljdsavgift. Det föreslås att 5 mom. preciseras genom att det också hänvisas till 19 § 3 mom. 

74 §.Verkställighet av avgifter. Det föreslås att paragrafen ändras så att där inte längre hänvisas till verkställighet av ordningsavgifter och påföljdsavgifter, som det föreskrivs om i 43 a §. 

1.4  Värdepappersmarknadslagen

11 kap. Offentliga uppköpserbjudanden och skyldighet att lämna erbjudanden

31 §.Finansinspektionens behörighet att utfärda föreskrifter. Det föreslås att till paragrafen fogas ett nytt 2 mom., där Finansinspektionen ges rätt att utfärda närmare föreskrifter om i 11 kap. 23 § 2 och 3 mom. samt 24 § 3 mom. avsedda särskilda skäl samt om grunderna för bestämmande av minimibeloppet av vederlagen i dessa situationer. 

17 kap. Tillsynsbefogenheter

1 a §.Förbud mot att utöva rösträtt. Det föreslås att till paragrafen fogas en ny bestämmelse, där det föreskrivs om befogenhet för Finansinspektionen att förbjuda en aktieägare att utöva rösträtt och vara företrädd vid målbolagets bolagsstämma, om aktieägaren har brutit mot de skyldigheter i anslutning till ett obligatoriskt uppköpserbjudande som avses i 11 kap. 19, 22, 23 och 25 §. Genom bestämmelsen kompletteras Finansinspektionens befogenheter i en situation där skyldigheter i anslutning till ett obligatoriskt uppköpserbjudande har försummats. 

Bestämmelsen kompletterar tillsynsbefogenheterna i värdepappersmarknadslagen och lagen om Finansinspektionen. Finansinspektionen kan i varje enskilt fall bedöma närmare vilka tillsynsbefogenheter som sannolikast och effektivast leder till ett med tanke på målen för tillsynsåtgärderna, såsom skyddande av minoritetsdelägarna i målbolaget, gynnsamt slutresultat. När Finansinspektionen bedömer vad som är sådana vägande skäl som avses i bestämmelsen ska man beakta bland annat hur länge skyldigheten att lämna erbjudande har försummats, försummelsens oaktsamhetsgrad och andra omständigheter som inverkar på saken, såsom rösträttsstrukturen i bolaget och hur förbudet mot att utöva rösträtt inverkar på den. I enlighet 34 § i förvaltningslagen (434/2003) ska Finansinspektionen höra den som berörs av förbudet mot att utöva rösträtt innan förbudet meddelas. 

Ikraftträdande. I bestämmelsens 1 mom. föreskrivs det om lagens ikraftträdande. Enligt övergångsbestämmelsen i 2 mom. ska lagens 17 kap. 1 a § 2 mom. tillämpas på sådana obligatoriska uppköpserbjudanden där gränsen för skyldigheten att lämna uppköpserbjudande har överskridits efter lagens ikraftträdande. 

1.5  Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder

3 kap. Verksamhet som AIF-förvaltare

3 §.Sidotjänster. Det föreslås att 2 punkten ändras tekniskt i motsvarighet till den ändring som föreslås i 2 kap. 3 § i lagen om investeringstjänster.  

7 kap. Organisering av verksamheten

11 §.Tystnadsplikt. Det föreslås att 5 mom. ändras så att de uppgifter som avses i bestämmelsen får lämnas ut också till marknadsplatsoperatörer som ordnar organiserad handel samt därmed jämförbara företag i en EES-stat. 

1.6  Lagen om myndigheten för finansiell stabilitet

1 kap. Allmänna bestämmelser

3 §.Definitioner. Det föreslås att 1 mom. 12 punkten underpunkt e upphävs. Förslaget är nödvändigt på grund av det förslag i lagen om investeringstjänster där 11 kap. 8 § 2 mom. i lagen om investeringstjänster upphävs. Likaså föreslås att 2 mom. 2 punkten underpunkt b upphävs. 

1.7  Kreditinstitutslagen

5 kap. Allmänna förutsättningar för affärsverksamhet

1 §.Affärsverksamhet som är tillåten för inlåningsbanker. Det föreslås att den finska texten i 3 mom. preciseras tekniskt så att en inlåningsbank också ska underrätta Finansinspektionen om sitt beslut att avstå från att driva bedriva investeringsverksamhet. 

17 kap. Tredjeländers kreditinstituts rätt att etablera filialer och öppna representationer i Finland

1 a §.Undantag från kravet på koncession för filial. Det föreslås att kapitlet utökas med en ny 1 a §, där det för tydlighetens skull ingår en informativ hänvisning till tredjelandsföretags rätt enligt lagen om investeringstjänster att med verksamhetstillstånd som beviljats av Finansinspektionen tillhandahålla i lagen om investeringstjänster avsedda investerings- och sidotjänster samt bedriva investeringsverksamhet utan filialetablering.  

1.8  Lagen om verkställighet av böter

1 kap. Allmänna bestämmelser

1 §.Lagens tillämpningsområde. Det föreslås att till 1 mom. fogas en ny 12 punkt om ordningsavgift och påföljdsavgift som avses i lagen om Finansinspektionen. 

Ikraftträdande

Lagarna föreslås träda i kraft så snabbt som möjligt. I lagen om investeringstjänster och värdepappersmarknadslagen föreslås två övergångsbestämmelser. 

Förhållande till grundlagen samt lagstiftningsordning

De ändrade bestämmelser som föreslås motsvarar till sin karaktär och omfattning gällande lagstiftning, som har tillkommit i vanlig lagstiftningsordning. 

Det föreslås att 17 kap. 1 a § om tillsynsbefogenheter i värdepappersmarknadslagen utökas med en ny bestämmelse om förbud mot att utöva rösträtt. I bestämmelsen föreskrivs om befogenhet för Finansinspektionen att förbjuda en aktieägare att utöva rösträtt och vara företrädd vid målbolagets bolagsstämma, om aktieägaren har brutit mot de skyldigheter i anslutning till ett obligatoriskt uppköpserbjudande som avses i 11 kap. 19, 22, 23 och 25 §. Genom bestämmelsen kompletteras Finansinspektionens befogenheter i en situation där skyldigheter i anslutning till ett obligatoriskt uppköpserbjudande har försummats. 

Innehållet i den föreslagna bestämmelser motsvarar de bestämmelser som redan ingår i paragrafen om Finansinspektionens befogenhet att förbjuda att den som bryter mot bestämmelserna om anmälan av betydande ägar- och röstandelar att utöva rösträtt. 

Även om förbud mot att utöva rösträtten innebär ett betydande ingrepp i aktieägarens rättigheter, har det föreskrivits om obligatorisk skyldighet att lämna uppköpserbjudanden för att skydda målbolagets aktieägare genom att ge dem möjlighet att avstå från sina aktier till gängse pris i en situation där den röstandel som överskrider skyldigheten att lämna erbjudande koncentreras eller övergår till en aktieägare eller till aktieägare som agerar i samförstånd. Bestämmelserna om skyldighet att lämna uppköpserbjudanden är således av betydelse för aktieägarna med avseende på tryggande av egendomsskyddet i 15 § i grundlagen.  

Finansinspektionen kan meddela förbund endast av vägande skäl. Förbudet gäller i princip endast tills skyldigheten att lämna uppköpserbjudande har fullgjorts. Enligt bestämmelsen kan Finansinspektionen dock av särskilt vägande skäl förlänga förbudet för en viss tid, dock högst tre månader. Det är nödvändigt att föreskriva om möjlighet att förlänga förbudet just med tanke på enstaka, synnerligen grova situationer för att skydda förtroendet för värdepappersmarknaden.  

Propositionen innehåller inga förslag som har någon betydelse med tanke på grundlagen. De föreslagna lagarna kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning. 

Kläm 

Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs riksdagen följande lagförslag: 

Lagförslag

1. Lag om ändring av lagen om investeringstjänster 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om investeringstjänster (747/2012) 11 kap. 8 § 2 mom., 
ändras 1 kap. 2 § 2 mom., 3 § 1 mom. 1 punkten, 3 § 2 och 4 mom., 4 § 2 mom., 13 § 1 mom. 1 punkten och 25 § 3 mom., 2 kap. 3 § 1 mom., 5 kap. 1 § 1 mom. samt 4 § och 7 §, 7 kap. 6 § 5 mom. och 9 § 2 mom., 8 kap. 2 § 1 mom., 9 kap. 4 a § 3 mom., 10 kap. 6 § 6 mom. och 13 § 1 mom., sådana de lyder i lag 1069/2017, samt 
fogas till 1 kap. 3 §, sådan den lyder i lag 1069/2017, ett nytt 3 mom., varvid de nuvarande 3—5 mom. blir 4—6 mom., till 7 §, sådan den lyder i lag 1069/2017, ett nytt 3 mom., till 8 §, sådan den lyder i lag 1069/2017, ett nytt 4 mom. och till 2 kap. en ny 6 § som följer: 
1 kap.  
Allmänna bestämmelser 
2 § Undantag från tillämpningsområdet 
Kläm 
1 mom. 3 punkten underpunkterna a—d tillämpas inte i det fall att på verksamhetsutövaren tillämpas sådana undantag från lagens tillämpningsområde som är baserade på 4 punkten i 1 mom. eller på 3 mom. 2 eller 4 punkten. 
Kläm 
3 §  Partiella undantag från tillämpningen av lagen  
Denna lag ska inte tillämpas på personer som 
1) på det sätt som avses i 1 kap. 15 § 1 och 5 punkten endast tar emot och förmedlar uppdrag som gäller sådana värdepapper eller andra andelar i fondföretag som avses i 1 kap. 14 § 1 och 2 punkten och tillhandahåller oberoende investeringsrådgivning i samband med sådana finansiella instrument, under förutsättning att order endast får förmedlas till kreditinstitut, fondbolag, värdepappersföretag eller AIF-förvaltare eller till utländska EES-värdepappersföretags, utländska EES-kreditinstituts, utländska EES-fondbolags eller utländska EES-baserade AIF-förvaltares filialer i Finland eller till filialer i Finland till värdepappersföretag eller till kreditinstitut som är auktoriserade i tredjeland och iakttar stabilitetsregler som motsvarar lagen om investeringstjänster eller kreditinstitutslagen (610/2014), 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
På personer som avses i 1 mom. tillämpas dock 2 kap. 1 §, 3, 6 a och 6 b kap., 7 kap. 1, 2, 4 och 5 §, 7 § 4—6 mom., 9 och 16 §, 10 kap. 1—4 §, 5 § 1—3 mom., 6, 7, 11, 12, 15 och 16 §, 12 kap. 1—3 § samt 15, 16 och 16 a kap. 
På personer som avses i 1 mom. tillämpas dessutom närmare bestämmelser och föreskrifter som gäller de bestämmelser som avses i 2 mom., bestämmelser i förordningar som kommissionen antagit med stöd av direktivet om marknader för finansiella instrument och bestämmelserna i avdelning IV samt i artikel 42 i EU:s förordning om finansiella marknader samt bestämmelser i förordningar som kommissionen antagit med stöd av dessa bestämmelser i förordningen. 
Kläm 
De tjänster som avses i 1 mom. får från Finland tillhandahållas i en annan stat, om detta är tillåtet i den staten. 
Kläm 
4 § Bestämmelser som tillämpas på kreditinstitut, fondbolag och AIF-förvaltare 
Kläm 
På fondbolag som tillhandahåller investeringstjänster enligt lagen om placeringsfonder ska i fråga om dessa tjänster tillämpas vad som föreskrivs om värdepappersföretag i 2 kap. 2 §, 6 kap. 1 § 2 mom. samt 2 § 1, 2 och 4 mom., 7 kap. 2, 5, 7—9, 12—14 och 16 §, 9 kap., 10 kap. 1—7, 15 och 16 § samt 11, 12 och 15 kap. samt i 16 kap. 2 och 3 § i denna lag samt i artikel 26 i EU:s förordning om marknader för finansiella instrument. På AIF-förvaltare som tillhandahåller investeringstjänster enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder ska i fråga om dessa tjänster tillämpas vad som i 2 kap. 2 §, 6 kap. 1 § 2 mom. samt 2 § 1, 2 och 4 mom., 7 kap. 2, 5, 7—9, 12—14 och 16 § och 9—11 och 15 kap. samt i 16 kap. 2 och 3 § i denna lag samt i artikel 26 i EU:s förordning om marknader för finansiella instrument föreskrivs om värdepappersföretag. 
Kläm 
7 § Bestämmelser som tillämpas på tredjelandsföretag 
Kläm 
På tredjelandsföretag som med verksamhetstillstånd som beviljats av Finansinspektionen tillhandahåller investeringstjänster eller bedriver investeringsverksamhet i Finland på det sätt som avses i 5 kap. 7 § 2 mom. utan filialetablering, tillämpas i fråga om dessa tjänster vad som föreskrivs i 1 mom., med undantag av sådana i bestämmelserna avsedda skyldigheter som riktar sig endast mot kunder som avses i 23 § 2 och 3 mom. i detta kapitel. 
8 § Bestämmelser som tillämpas på försäljning och rådgivning i samband med strukturerade insättningar 
Kläm 
På tredjelandsföretag som med verksamhetstillstånd som beviljats av Finansinspektionen säljer strukturerade insättningar eller i samband därmed tillhandahåller investeringsrådgivning i Finland på det sätt som avses i 5 kap. 7 § 2 mom. utan filialetablering, tillämpas vad som föreskrivs i 3 mom., med undantag av sådana i bestämmelserna avsedda skyldigheter som riktar sig endast mot kunder som avses i 23 § 2 och 3 mom. i detta kapitel.  
13 § Värdepappersföretag, utländska värdepappersföretag, EES-stater, tredjeländer, utländska EES-tillsynsmyndigheter, tredjeländers tillsynsmyndigheter, utländska EES-värdepappersföretag, utländska EES-kreditinstitut, tredjelandsföretag och filialer 
I denna lag avses med 
1) värdepappersföretag finländska aktiebolag, sådana europabolag som avses i lagen om europabolag (742/2004) och sådana näringsidkare som avses i 2 kap. 1 § 2 mom. och som enligt denna lag har tillstånd att tillhandahålla investeringstjänster eller bedriva investeringsverksamhet, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
25 §  Algoritmisk handel och direkt elektroniskt tillträde 
Kläm 
Med direkt elektroniskt tillträde avses ett handelsplatsarrangamang där en handelspart ger en kund tillåtelse att använda dennes handelskod, så att kunden elektroniskt kan förmedla order avseende ett finansiellt instrument direkt till handelsplatsen. 
2 kap. 
Rätt att tillhandahålla investeringstjänster eller bedriva investeringsverksamhet 
3 §  Sidotjänster och rätt att tillhandahålla datarapporteringstjänster 
Värdepappersföretag får i enlighet med sitt verksamhetstillstånd utöver investeringstjänster och investeringsverksamhet 
1) bevilja kunder kredit och annan finansiering i samband med investeringstjänster, 
2) tillhandahålla företag rådgivning om kapitalstruktur, företagsstrategi och andra frågor som har samband med dessa samt rådgivning och tjänster som gäller fusioner, företagsförvärv och andra omstruktureringar, 
3) tillhandahålla valutatjänster i samband med investeringstjänster, 
4) producera och tillhandahålla investerings- och finansanalyser samt andra motsvarande former av allmänna rekommendationer om handel med finansiella instrument, 
5) tillhandahålla tjänster som anknyter till garantiverksamhet för finansiella instrument, 
6) tillhandahålla investeringstjänster och tjänster motsvarande dem som avses i detta moment med sådana underliggande tillgångar till derivatinstrument som inte är finansiella instrument, när verksamheten har samband med verksamhet som bedrivs med derivatinstrument, 
7) tillhandahålla förvaring och administration av finansiella instrument för kunders räkning, bland annat värdepappersförvaring och liknande tjänster, med undantag för tillhandahållande och förande av värdepapperskonton på högsta nivå enligt punkt 2 i avsnitt A i bilagan till EU:s förordning om värdepapperscentraler, 
8) bedriva annan verksamhet som är jämförbar med eller har ett nära samband med verksamhet som avses i detta moment. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
6 § Finansinspektionen behörighet att utfärda föreskrifter 
Finansinspektionen får utfärda närmare föreskrifter om innehållet i alternativa arrangemang enligt 1 § 2 mom. varmed det ses till att näringsidkaren eller den juridiska personen leds på ett sunt och ansvarsfullt sätt, samt att kundernas intressen och marknadens integritet beaktas på ett adekvat sätt. 
5 kap.  
Tredjelandsföretags filialetablering och tillhandahållande av tjänster i Finland 
1 § Förutsättningar för filialetablering 
Ett tredjelandsföretag som planerar att i Finland tillhandahålla investeringstjänster eller bedriva investeringsverksamhet samt tillhandahålla sidotjänster till kunder som avses i 1 kap. 23 § 2 och 3 mom. ska etablera filial i Finland och ansöka om tillstånd hos Finansinspektionen för etableringen. 
Kläm 
4 § Undantag från kravet på filialtillstånd 
Om ett tredjelandsföretag tillhandahåller en investeringstjänst eller bedriver investeringsverksamhet i Finland med finansiella instrument uteslutande på initiativ av en kund ska det krav på filialtillstånd som föreskrivs i 1 § 1 mom. och det krav på verksamhetstillstånd som beviljats av Finansinspektionen som föreskrivs i 7 § 2 mom. inte tillämpas på tjänsten eller verksamheten för kunden i fråga, inbegripet en relation som har samband med tillhandahållandet av tjänsten eller bedrivandet av verksamheten. Tredjelandsföretaget får inte marknadsföra nya investeringsprodukter eller investeringstjänster till denna kund på annat sätt än genom filialen eller med verksamhetstillstånd som beviljats av Finansinspektionen. 
7 §  Tredjelandsföretags tillhandahållande av tjänster utan filialetablering 
I artikel 46 i EU:s förordning om marknader för finansiella instrument föreskrivs om tredjelandsföretags rätt att utan filialetablering tillhandahålla investeringstjänster eller bedriva investeringsverksamhet med eller utan eventuella sidotjänster till godtagbara motparter och professionella kunder i den mening som avses i avsnitt I i bilaga II till direktivet om marknader för finansiella instrument som är etablerade i hela unionen, om företaget är registrerat i det register över tredjelandsföretag som förs av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten i enlighet med artikel 48, samt om kommissionens beslut om likvärdighet som är en förutsättning för registrering och om övriga förutsättningar för registrering. 
Om kommissionen inte har antagit ett beslut om likvärdighet enligt artikel 47.1 i EU:s förordning om marknader för finansiella instrument eller om ett beslut som den antagit inte längre är i kraft, får ett tredjelandsföretag med verksamhetstillstånd som beviljats av Finansinspektionen utan filialetablering tillhandahålla investeringstjänster eller bedriva investeringsverksamhet samt tillhandahålla sidotjänster till godtagbara motparter och professionella kunder i den mening som avses i avsnitt I i bilaga II till direktivet om marknader för finansiella instrument i Finland. 
Finansinspektionen ska bevilja ett tredjelandsföretag som avses i 2 mom. verksamhetstillstånd, om villkoren i 1 kap. 7 § 3 mom. samt 1 § 2 mom. 1—4 punkten och 2 § 1 mom. 1, 2 och 3 punkten i detta kapitel för beviljande av verksamhetstillstånd är uppfyllda i fråga om verksamhetsplanen. Tredjelandsföretagets verksamhet får inte väsentligt skilja sig från verksamhet som enligt denna lag är tillåten för värdepappersföretag och utländska EES-värdepappersföretag och regleringen om den samt tillsynen över den ska till väsentliga delar motsvara den reglering och tillsyn som baserar sig på bestämmelserna i denna lag. På beslut om verksamhetstillstånd tillämpas 3 kap. 2 §. På återkallande av tillstånd, begränsning av verksamheten enligt tillståndet samt avslutande av verksamheten tillämpas 5 och 6 §. 
Ett utländskt EES-värdepappersföretag eller ett EES-kreditinstitut som i Finland tillhandahåller investeringstjänster eller bedriver investeringsverksamhet samt tillhandahåller sidotjänster på det sätt som avses i 4 kap. 2 mom. och vars hemstat i enlighet med artikel 50 i fördraget om Europeiska unionen har anmält att den utträder ur Europeiska unionen, ska för att fortsätta med verksamheten i fråga ansöka om verksamhetstillstånd enligt 2 mom. senast den dag då medlemsstatens utträde ur Europeiska unionen träder i kraft. Ett företag som har ansökt om verksamhetstillstånd inom utsatt tid kan fortsätta att tillhandahålla investeringstjänster och sidotjänster och att bedriva investeringsverksamhet till godtagbara motparter och professionella kunder i den mening som avses i avsnitt I i bilaga II till direktivet om marknader för finansiella instrument i den omfattning som avses i anmälan enligt 4 kap. 2 § tills Finansinspektionen har behandlat ansökan om verksamhetstillstånd. Den tidsfrist för behandlingen av ansökan om verksamhetstillstånd som avses i 3 kap. 2 § börjar när medlemsstatens utträde ur Europeiska unionen träder i kraft. 
I artikel 47.3 i den förordning som nämns i 1 mom. föreskrivs att ett tredjelandsföretag som är etablerat i ett land vars regelverk och tillsynssystem har erkänts som faktiskt likvärdiga i enlighet med punkt 1 och som är auktoriserat i enlighet med artikel 39 i direktivet om marknader för finansiella instrument, ska kunna tillhandahålla de tjänster och den verksamhet som omfattas av auktorisationen till sådana godtagbara motparter och professionella kunder som avses i 1 mom. i andra medlemsstater i unionen utan etablering av nya filialer. 
7 kap. 
Organisering av värdepappersföretags verksamhet 
6 § Anknutet ombud 
Kläm 
Med tanke på övervakningen av lagligheten i de anknutna ombudens verksamhet ska Finansinspektionen föra ett offentligt register över anknutna ombud (registret över anknutna ombud) till vilket värdepappersföretaget anmäler anknutna ombud som det har utsett och som uppfyller kraven i 3 mom. I registret ska föras in fysiska personers fullständiga namn och adress samt adressen där verksamheten bedrivs. Om ombudet är en juridisk person ska i registret antecknas namn, företags- eller organisationsnummer, säte samt adressen där verksamheten bedrivs. Förutom de uppgifter som förs in i registret ska Finansinspektionen meddelas en fysisk persons personbeteckning. De uppgifter som förts in i registret ska bevaras i fem år räknat från det att grunden för registreringen har upphört. Registret ska regelbundet uppdateras och registeruppgifterna ska vara offentligt tillgängliga. Trots vad som föreskrivs i 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) får Finansinspektionen lämna ut uppgifter om fysiska personers namn, adress och verksamhetsställens adress i form av utskrifter, genom teknisk anslutning eller på något annat sätt i elektronisk form eller göra dem allmänt tillgängliga i ett elektroniskt datanät. 
9 §  Hantering av intressekonflikter 
Kläm 
Om en intressekonflikt inte kan undvikas ska värdepappersföretaget tydligt i varaktig form ge kunden tillräckligt detaljerad information om intressekonfliktens art och orsaker samt om vilka åtgärder som vidtagits för minimering av kundens risker, innan transaktionen utförs för kundens räkning. 
Kläm 
8 kap. 
Bokslut och revision 
2 § Revision samt särskild granskning och granskare 
På värdepappersföretag ska utöver vad som föreskrivs någon annanstans i lag tillämpas vad som i 12 kap. 13 § 1, 3 och 4 mom., 14 § och 15 § 1 mom. i kreditinstitutslagen föreskrivs om revision och revisorer samt om särskild granskning och granskare. 
Kläm 
9 kap. 
Förvaring och annan hantering av kundmedel 
4 a § Avtal om finansiell äganderättsöverföring 
Kläm 
Ett värdepappersföretag får ingå avtal om äganderättsöverföring endast med professionella kunder och godtagbara motparter. 
10 kap. 
Förfaranden i kundförhållanden 
6 § Incitament 
Kläm 
När värdepappersföretaget tillhandahåller kapitalförvaltning eller investeringsrådgivning på oberoende grund får det inte motta och behålla avgifter, provisioner, eller monetära eller icke-monetära förmåner som utbetalas eller tillhandahålls av någon tredjepart eller av en person som agerar för en tredjeparts räkning i fråga om tillhandahållandet av tjänsten till kunder. Avgifter, provisioner och ekonomiska förmåner måste till fullo lämnas tillbaka till kunden utan obefogat dröjsmål. Värdepappersföretaget ska underrätta kunden om hur en mottagen avgift, provision eller monetär förmån överförs till kunden. Kunden ska underrättas om en överförd återbetalning. 
Kläm 
13 § Transaktioner med godtagbara motparter 
Ett värdepappersföretag som i form av investeringstjänster tillhandahåller, tar emot, förmedlar eller utför kundorder eller handlar för egen räkning kan utföra transaktioner med godtagbara motparter utan att för sådana transaktioner eller för någon form av sidotjänst som är direkt knuten till sådana transaktioner behöva tillämpa 1—9 §, med undantag för 5 § 1—3 mom. samt 7 § 1 mom. Värdepappersföretaget ska i sina förbindelser med godtagbara motparter agera hederligt, rättvist och professionellt. Kommunikationen ska ske på ett sätt som är rättvisande, tydligt och inte vilseledande, med beaktande av karaktären hos den godtagbara motparten och dennes verksamhet. 
Kläm 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
Finansinspektionen kan börja behandla en ansökan som avses i 5 kap. 7 § 4 mom. redan innan lagen träder i kraft. En ansökan om verksamhetstillstånd som är anhängig när lagen träder i kraft ska kompletteras i överensstämmelse med lagens krav. 
 Slut på lagförslaget 

2. Lag om ändring av lagen om handel med finansiella instrument 

I enlighet med riksdagens beslut  
upphävs i lagen om handel med finansiella instrument (1070/2017) 2 kap. 19 § 3 mom., 3 kap. 33 § 2 mom., 4 kap. 6 § samt 5 kap. 11 § 2 mom.,  
ändras 1 kap. 1 § 2 och 4 mom. samt 2 § 1 och 2 mom., rubriken för II avdelningen, 2 kap. 1 § 2 mom. och 7 § 5 mom., 3 kap. 1 §, 2 § 3 mom., 6 §, 13 § 3 mom., 15 § 2 mom., 17—19, 21—23 och 26 § samt 31 § 1 mom., 5 kap. 1, 10, 15 och 18 §, 19 § 1 mom., 20 § 1 mom., 21 §, den finska språkdräkten i 22 § 2 mom. och 23 §, 24 §, 26 § 2 mom. och 27 § 2 mom., 6 kap. 1 § 1 mom., 7 kap. 1 §, 3 § 3 mom., 5 § 3 mom. och 6 §, 9 kap. 4 § 2 mom. 8 punkten, 5 §, 7 § 2 mom. och 8 §, 10 kap. 3 §, samt 
fogas till 2 kap. 17 § nya 2—4 mom. som följer: 
1 kap. 
Tillämpningsområde och definitioner 
1 §  Tillämpningsområde 
Kläm 
Tillämpningen av denna lag på utländska organisationer som motsvarar börser framgår av 4 kap. 
Kläm 
Bestämmelser om offentliggörande av information om handel med finansiella instrument och om handel med derivatinstrument finns dessutom i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012, nedan EU:s förordning om marknader för finansiella instrument. I EU:s förordning om marknader för finansiella instrument bestäms också om rapportering av transaktioner med finansiella instrument till den behöriga myndigheten och om icke-diskriminerande tillträde till clearing och uppgifter om referensvärden. 
2 § Definitioner 
I denna lag avses med 
1) finansiella instrument finansiella instrument enligt 1 kap. 14 § i lagen om investeringstjänster (747/2012), 
2) värdepapper värdepapper enligt 2 kap. 1 § i värdepappersmarknadslagen (746/2012), 
3) derivatinstrument finansiella instrument enligt 1 kap. 14 § 1 mom. 3—9 punkten i lagen om investeringstjänster, 
4) multilateralt system ett system där flera tredjeparters köp- och säljintressen i finansiella instrument kan interagera inom systemet, 
5) reglerad marknad ett multilateralt system som drivs av en börs eller av en motsvarande marknadsoperatör i någon annan EES-stat och där köp- och säljbud på finansiella instrument eller inbjudningar till erbjudande i enlighet med regler som upprättats av marknadsoperatören sammanförs så att detta leder till bindande avslut, 
6) marknadsoperatör en eller flera personer som leder eller driver verksamhet på en reglerad marknad och får vara den reglerade marknaden själv, 
7) börs ett finländskt aktiebolag som driver en reglerad marknad i Finland, 
8) multilateral handelsplattform ett multilateralt system som är av ett annat slag än enligt 5 eller 11 punkten och som drivs av en marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel eller av en motsvarande marknadsplatsoperatör i någon annan EES-stat och där köp- och säljbud på finansiella instrument eller inbjudningar till erbjudande i enlighet med regler som upprättats av marknadsplatsoperatören sammanförs så att detta leder till bindande avslut, 
9) tillväxtmarknad för små och medelstora företag en särskild multilateral handelsplattform som är registrerad i enlighet med 6 kap., 
10) små och medelstora företag företag vars genomsnittliga börsvärde understeg 200 000 000 euro beräknat på slutkurser för de tre föregående kalenderåren, 
11) organiserad handelsplattform ett multilateralt system som är av ett annat slag än enligt 5, 8 och 9 punkten och som drivs av en marknadsplatsoperatör som ordnar organiserad handel eller av en motsvarande marknadsplatsoperatör i någon annan EES-stat och där föremål för handel är endast obligationer, strukturerade finansiella produkter, utsläppsrätter eller derivat, 
12) marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel en börs, ett värdepappersföretag och ett tredjelandsföretags filial som avses i lagen om investeringstjänster samt ett kreditinstitut som avses i kreditinstitutslagen (610/2014) och som i Finland driver system som avses i 8 punkten och med marknadsplatsoperatör som ordnar organiserad handel en börs, ett värdepappersföretag och ett tredjelandsföretags filial som avses i lagen om investeringstjänster samt ett kreditinstitut som avses i kreditinstitutslagen och som i Finland driver system som avses i 11 punkten, 
13) handelsplats en reglerad marknad, en multilateral och en organiserad handelsplattform; 
14) tillhandahållare av investeringstjänster i lagen om investeringstjänster avsedda värdepappersföretag och utländska EES-värdepappersföretag och i kreditinstitutslagen avsedda kreditinstitut och utländska EES-kreditinstitut som tillhandahåller investeringstjänster eller bedriver investeringsverksamhet, 
15) handelspart tillhandahållare av investeringstjänster och andra personer som en börs eller en marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel har auktoriserat att bedriva handel på en viss handelsplats, 
16) systematisk internhandlare ett värdepappersföretag som i en organiserad, frekvent, systematisk och väsentlig omfattning handlar för egen räkning när det utför kundorder utanför en reglerad marknad utan att utnyttja ett multilateralt system. 
17) algoritmisk handel handel med finansiella instrument där en datoralgoritm automatiskt bestämmer enskilda orderparametrar, 
18) matchad principalhandel en transaktion där en mellanhand själv träder emellan transaktionens köpare och säljare på ett sådant sätt att den under transaktionens utförande aldrig exponeras för marknadsrisk och där båda sidor av transaktionen genomförs samtidigt och där transaktionen genomförs till ett pris där mellanhanden inte gör någon vinst eller förlust, förutom tidigare tillkännagivna arvoden eller avgifter för transaktionen, 
19) datarapporteringstjänster drift av ett godkänt publiceringsarrangemang, drift av konsoliderad handelsinformation eller drift av en godkänd rapporteringsmekanism, 
20) leverantör av datarapporteringstjänster finländska aktiebolag eller europabolag som avses i lagen om europabolag (742/2004) och som i enlighet med denna lag har beviljats verksamhetstillstånd för att driva ett godkänt publiceringsarrangemang, konsoliderad handelsinformation eller en godkänd rapporteringsmekanism, 
21) tillhandahållare av ett godkänt publiceringsarrangemang bolag som avses ovan i 20 punkten och som har rätt att i enlighet med artiklarna 20 och 21 i EU:s förordning om marknader för finansiella instrument för tillhandahållare av investeringstjänsters räkning publicera rapporter om värdepappershandel, 
22) tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation bolag som avses ovan i 20 punkten och som har rätt att tillhandahålla tjänster för samling av rapporter om transaktioner med sådana finansiella instrument som avses i artiklarna 6, 7, 10, 12, 13, 20 och 21 i EU:s förordning om marknader för finansiella instrument i fråga om reglerade marknader, multilaterala handelsplattformar, organiserade handelsplattformar och tillhandahållare av godkända publiceringsarrangemang samt konsolidera dem till ett kontinuerligt elektroniskt informationsflöde med uppgifter om priser och volymer per finansiellt instrument, 
23) tillhandahållare av en godkänd rapporteringsmekanism bolag som avses ovan i 20 punkten och som har rätt att för tillhandahållare av investeringstjänsters räkning rapportera uppgifter om transaktioner till Finansinspektionen, behöriga myndigheter i andra EES-stater eller till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, 
24) utländska leverantörer av EES-datarapporteringstjänster utländska företag som av en annan EES-stats än Finlands behöriga myndighet har beviljats tillstånd som motsvarar verksamhetstillstånd enligt 8 kap. att tillhandahålla datarapporteringstjänster, 
25) EES-stat en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, 
26) tredjeland en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, 
27) utländskt EES-värdepappersföretag ett sådant utländskt EES-värdepappersföretag som avses i 1 kap. 13 § 1 mom. 7 punkten i lagen om investeringstjänster, 
28) utländskt EES-kreditinstitut ett sådant EES-kreditinstitut som avses i 1 kap. 7 § 3 mom. i kreditinstitutslagen och som har verksamhetstillstånd för att tillhandahålla investeringstjänster eller bedriva investeringsverksamhet samt tillhandahålla sidotjänster, 
29) tredjelandsföretag sådana företag i tredjeländer som avses i 1 kap. 13 § 1 mom. 9 punkten i lagen om investeringstjänster, 
30) Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG, 
31) ledning styrelsen för en tillhandahållare av investeringstjänster, en börs eller en leverantör av datarapporteringstjänster, och om företaget har ett förvaltningsråd, förvaltningsrådet, verkställande direktören och alla som är direkt underställda verkställande direktören och som sköter företagets högsta ledningsuppgifter eller de facto leder dess verksamhet, 
32) verkställande ledning företagets verkställande direktör samt alla som är direkt underställda verkställande direktören och sköter företagets högsta ledningsuppgifter eller i praktiken leder dess verksamhet, 
33) limiterad order en order att köpa eller sälja ett finansiellt instrument till ett angivet högsta eller lägsta pris eller bättre och avseende en angiven volym, 
34) likvid marknad en marknad för ett finansiellt instrument eller en klass av finansiella instrument, där det ständigt finns beredda och villiga köpare och säljare, enligt en bedömning utifrån följande kriterier och med beaktande av de specifika marknadsstrukturerna för det finansiella instrumentet eller klassen av finansiella instrument, dvs.
a) den genomsnittliga transaktionsfrekvensen och transaktionsvolymen under ett antal marknadsvillkor, med beaktande av produkternas art och livscykel inom klassen av finansiella instrument,
b) antalet och typen av marknadsaktörer, inbegripet förhållandet mellan antalet marknadsaktörer och antalet instrument som handlas när det gäller en särskild produkt,
c) den genomsnittliga storleken på spreadar, när uppgift finns.
 
Frekvensen och systematiken i en sådan systematisk internhandlares handel som avses i 1 mom. 16 punkten ska bedömas utifrån volymen på OTC-handel som tillhandahållaren av investeringstjänster bedriver för egen räkning med specifikt finansiellt instrument när den utför kundorder. Den relevanta volymen på den OTC-handel tillhandahållaren av investeringstjänster bedriver ska bedömas antingen i förhållande till den totala handeln med ett specifikt finansiellt instrument inom värdepappersföretaget eller genom att jämföra volymen på tillhandahållarens OTC-handel med den totala handeln med ett specifikt instrument inom unionen. Definitionen av systematisk internhandlare ska endast tillämpas när de på förhand uppsatta gränserna för vad som är en frekvent och systematisk omfattning och en väsentlig omfattning båda överskrids eller när en tillhandahållare av investeringstjänster väljer att ansluta sig till ordningen för en systematisk internhandlare. 
Kläm 
II AVDELNINGEN 
HANDELSPLATSER FÖR FINANSIELLA INSTRUMENT 
2 kap. 
Drift av reglerade marknader 
1 §  Tillstånd att driva en reglerad marknad och annan tillåten verksamhet 
Kläm 
En börs får utöver en reglerad marknad driva en multilateral handelsplattform och en organiserad handelsplattform, driva datarapporteringstjänster och tillhandahålla databehandlingstjänster och andra tjänster i anslutning till omsättning och förvaring av finansiella instrument samt utbildnings- och informationstjänster för utveckling av värdepappers-, derivat- och finansmarknaden samt bedriva annan verksamhet som har nära samband med verksamhet som avses i detta moment. 
Kläm 
7 § Tillståndsbeslut och inledande av en börs verksamhet 
Kläm 
Vad som i 3 kap. 1 § 4 mom. i lagen om investeringstjänster föreskrivs om företag som ansöker om verksamhetstillstånd för värdepappersföretag, ska tillämpas också på aktiebolag som ansöker om verksamhetstillstånd för börs. 
17 § Börsledningens tidsdisposition 
Kläm 
Den som är styrelsemedlem eller verkställande direktör i en börs får samtidigt inneha högst en av följande kombinationer av ledningsuppdrag: 1) en kombination av ett styrelseuppdrag eller uppdrag som verkställande direktör i huvudsyssla som baserar sig på ett anställningsförhållande och två andra styrelseuppdrag, 2) fyra styrelseuppdrag, av vilket ingetdera baserar sig på ett anställningsförhållande som utgör huvudsyssla. Som ett ledningsuppdrag betraktas styrelseuppdrag eller uppdrag som verkställande direktör 1) i företag som hör till samma koncern, och 2) i företag där börsen har ett kvalificerat innehav. 
Finansinspektionen får ge en styrelsemedlem och verkställande direktören tillåtelse att utöver vad som föreskrivs i 2 mom. ta emot ytterligare ett uppdrag, om det inte äventyrar de principer som nämns i 1 och 2 mom. Finansinspektionen ska underrätta Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten om undantaget.  
Vad som föreskrivs i 2 mom. ska inte tillämpas på en person som har valts in i börsledningen som statens representant och inte heller på den som är styrelsemedlem eller verkställande direktör i ett bostadsaktiebolag, i ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag som avses i 28 kap. 2 § i lagen om bostadsaktiebolag (1599/2009), i en ideell eller ekonomisk förening eller i ett annat företag vars huvudsakliga syfte inte är att generera vinst åt aktie- eller andelsägarna, om uppdraget inte äventyrar de principer som anges i 1 och 2 mom. 
3 kap. 
Organisering av verksamheten på en reglerad marknad 
1 § Krav som gäller organisering av verksamheten på en reglerad marknad 
En börs ska organisera sin verksamhet på ett tillförlitligt sätt med beaktande av arten och omfattningen av dess affärsverksamhet. Börsen ska i alla situationer säkerställa den verksamhetsrelaterade riskhanteringen och verksamhetens kontinuitet. 
En börs ska ha principer för identifiering, förebyggande och hantering av intressekonflikter i anslutning till börsens verksamhet. I principerna ska i synnerhet beaktas intressekonflikter som kan ha relevans för börsens verksamhet eller för en tillförlitlig skötsel av börsens tillsynsuppgift enligt 2 §, inklusive differentiering av uppgifterna för att förhindra intressekonflikter. Börsen ska ha öppna och icke-diskriminerande regler och förfaranden för att trygga en ordnad handel på lika villkor samt för att tillämpa opartiska grunder för effektivt utförande av order. 
Börsen ska säkerställa att dess system och förfaranden också i störningssituationer tryggar tillförlitligheten och kontinuiteten i handelssystemet. Börsen ska säkerställa att dess handelssystem är motståndskraftiga, har tillräcklig kapacitet för att hantera toppbelastning i fråga om order- och meddelandevolymer och säkerställa ordnad handel under svåra förhållanden på marknaden. Börsen ska regelbundet testa handelssystemets funktion med belastningstestför att uppfylla de krav som beskrivs ovan. 
När börsen sköter sina uppgifter enligt denna lag ska på verksamheten inte tillämpas förvaltningslagen, lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), språklagen (423/2003) eller samiska språklagen (1086/2003). På dem som hör till börsens ledning och på börsens anställda ska inte heller tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar. 
Vad som i 1 mom. föreskrivs om börser ska på motsvarande sätt tillämpas på börsers holdingföretag. 
En börs får inte utföra kundorder med utnyttjande av eget kapital eller bedriva handel genom matchad principalhandel. 
2 § Börsens tillsynsuppgifter 
Kläm 
Finansinspektionen ska vidarebefordra information som avses i 2 mom. till andra EES-staters myndigheter som motsvarar Finansinspektionen och till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten. Förfarande som avses i 2 mom. 4 punkten ska emellertid rapporteras endast Finansinspektionen är övertygad om att förfarandet strider mot EU:s marknadsmissbruksförordning. 
6 § Börsreglernas minimiinnehåll 
En börs ska upprätta och ge allmänheten tillgång till reglerna för en reglerad marknad med närmare föreskrifter åtminstone om 
1) hur handeln ska bedrivas, 
2) hur och på vilka grunder finansiella instrument tas upp till handel och hur och på vilka grunder handel med finansiella instrument kan avbrytas eller avslutas, 
3) vilka krav, rättigheter och skyldigheter som i fråga om fullgörandet av åtaganden enligt denna lag, värdepappersmarknadslagen och med stöd av dem utfärdade bestämmelser och föreskrifter, EU:s marknadsmissbruksförordning samt enligt börsreglerna gäller för värdepappersemittenter samt deras administration och förvaltnings- och styrningssystem, 
4) hur och på vilka grunder handelsparter godkänns och godkännanden återkallas, 
5) de skyldigheter som följer av de professionella krav som ställs på personalen hos tillhandahållare av investeringstjänster som är verksamma på en reglerad marknad, 
6) på vilka villkor andra personer än värdepappersföretag och kreditinstitut kan godkännas som handelsparter, 
7) vilka krav, rättigheter och skyldigheter som gäller för handelsparter i fråga om fullgörandet av åtaganden enligt denna lag och med stöd av den utfärdade bestämmelser och föreskrifter samt börsreglerna eller annars, 
8) vilka påföljder för överträdelse av börsreglerna som kan påföras värdepappersemittenter och handelsparter samt hur påföljderna bestäms, 
9) villkoren för handel med derivat, 
10) vilka krav, rättigheter och skyldigheter som gäller i fråga om fastställande och avveckling av transaktioner. 
Reglerade marknader får som medlemmar uppta i lagen om investeringstjänster avsedda värdepappersföretag och utländska EES-värdepappersföretag, i kreditinstitutslagen avsedda kreditinstitut och utländska EES-kreditinstitut, som tillhandahåller investeringstjänster, samt andra personer 
1) har tillräckligt god vandel, 
2) besitter tillräcklig handelsförmåga, handelskompetens och handelserfarenhet, 
3) i tillämpliga fall har lämplig organisation, och som 
4) har tillräckliga resurser för sin uppgift med beaktande av de olika finansiella arrangemang som den reglerade marknaden har upprättat för att garantera korrekt avveckling av transaktioner. 
13 § Finansinspektionens uppgifter och skyldighet att informera Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten 
Kläm 
Om det är fråga om ett beslut som avses i 11 § 4 mom. andra meningen ska Finansinspektionen vid behov underrätta också Energimyndigheten om beslutet. 
Kläm 
15 § Rätt att verka som handelspart 
Kläm 
Andra personer med säte i en EES-stat kan godkännas som handelsparter, om de uppfyller de krav som följer av börsreglerna och om det med hänsyn till vad som utretts om sökandens tillförlitlighet, anseende, erfarenhet och lämplighet i övrigt samt om hur sökanden organiserat sin verksamhet eller annars är sannolikt att sökandens deltagande i handeln inte äventyrar dess tillförlitlighet. Sökanden ska dessutom ha tillräckliga finansiella och övriga förutsättningar för att uppfylla de åtaganden som följer av handel med finansiella instrument. 
Kläm 
17 § Marknadsgarantavtal 
En börs ska upprätta ett skriftligt marknadsgarantavtal som varje tillhandahållare av investeringstjänster som bedriver en marknadsgarantstrategi på en reglerad marknad ska förbinda sig till. Börsen ska säkerställa att den har ett marknadsgarantsystem i vilket ett tillräckligt antal tillhandahållare av investeringstjänster deltar med tanke på handelns art och omfattning. 
I det avtal som avses i 1 mom. ska åtminstone specificeras 
1) skyldigheten att ge bindande offerter till konkurrenskraftiga priser, 
2) tillförsel av likviditet och andra skyldigheter till följd av deltagandet i börssystemet, 
3) alla incitament i form av rabatter eller annat för att tillföra likviditet till marknaden samt andra rättigheter i anslutning till marknadsgarantdeltagandet. 
Börsen ska övervaka att handelsparten iakttar avtalet som avses i denna paragraf. 
Börsen ska utan obefogat dröjsmål informera Finansinspektionen om innehållet i avtalet och lämna Finansinspektionen de andra upplysningar som Finansinspektionen begär. 
18 § Algoritmisk handel 
En börs ska ha tillgång till effektiva system och förfaranden för att säkerställa att algoritmisk handel inte orsakar eller är ägnad att orsaka otillbörliga handelsförhållanden och att börsen kan hantera alla otillbörliga handelsförhållanden som beror på algoritmisk handel. Börsens system och förfaranden ska omfatta 
1) skyldighet för handelsparter att testa sina algoritmer i börsens testmiljö, 
2) ett system med vars hjälp börsen kan begränsa den relativa andelen ej utförda order som en handelspart lägger in i systemet,  
3) ett system med vars hjälp börsen kan hantera minst möjliga ticke-size. 
Börsen ska säkerställa att dess principer för samlokaliseringstjänster är transparenta, rättvisa och icke-diskriminerande. 
Börsen ska kunna identifiera vilka order som har genererats genom algoritmisk handel och vilka algoritmer som har använts för att skapa olika order och vilka personer som har initierat de orderna. Börsen ska utan obefogat dröjsmål på begäran göra den informationen tillgänglig för Finansinspektionen. 
19 § Direkt elektroniskt marknadstillträde 
En börs kan tillåta att en tillhandahållare av investeringstjänster i egenskap av handelspart erbjuder en kund direkt elektroniskt marknadstillträde. Med direkt elektroniskt marknadstillträde avses ett arrangemang där en handelspart ger en kund tillåtelse att använda dennas handelskod, så att kunden elektroniskt kan förmedla order avseende ett finansiellt instrument direkt till handelsplatsen. 
En börs ska se till att handelsparten bedömer sina kunders lämplighet att använda det arrangemang som avses i 1 mom. 
Handelsparten ansvarar för order och affärer som utförs med användning av direkt elektroniskt marknadstillträde. 
En börs ska ställa behöriga krav på riskhanteringssystem och tröskelvärden för handel som bedrivs med elektroniskt marknadstillträde. En börs ska ha system och förfaranden varmed den kan särskilja och vid behov stoppa order eller handel som utförs av en person som använder direkt elektroniskt marknadstillträde och varmed börsen kan avbryta eller avsluta direkt elektroniskt marknadstillträde som erbjuds av en handelspart, om handelsparten eller dess kund inte iakttar vad som föreskrivs i denna paragraf. 
21 § Synkronisering av klockor 
En börs och dess handelsparter ska synkronisera de klockor som används för att registrera datum och tid för varje händelse som ska rapporteras. 
Det som här föreskrivs om synkronisering av en börs och dess handelsparters klockor, ska också tillämpas på handelsplatser som avses i 5 och 6 kap. 
22 § Kortvariga avbrott i handeln med finansiella instrument 
En börs ska för undvikande av betydande handelsstörningar ha adekvata system och interna förfaranden för att 
1) kortvarigt avbryta eller begränsa handeln, om det finns en betydande prisrörelse för ett finansiellt instrument på en reglerad eller en närliggande marknad under en kort period, 
2) för att kunna annullera, justera eller korrigera en transaktion. 
En börs ska säkerställa att tröskelvärdena för att kortvarigt avbryta handeln är fastställda på ett sätt som beaktar 
1) det finansiella instrumentets likviditet, 
2) marknadsmodellens art, och 
3) olika typer av användare av marknadsmodellen. 
En börs ska utan obefogat dröjsmål till Finansinspektionen rapportera tröskelvärdena för kortvarigt avbrott och alla betydande ändringar av de parametrarna. Finansinspektionen ska rapportera informationen till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten. 
En börs ska underrätta Finansinspektionen om avbrott i handeln, om börsen på ett sätt som är avgörande för likviditeten är en reglerad marknad för det finansiella instrumentet. Finansinspektionen ska vid behov underrätta andra behöriga myndigheter om avbrottet. 
23 § Avvisande av order 
En börs ska ha system och förfaranden för att avvisa order, om en order överskrider förutbestämda volym- och priströsklar eller är uppenbart felaktig. 
26 § Kontroller av positionshantering inom råvaruderivat 
En börs ska ha transparenta och icke-diskriminerande system och förfaranden för att kontrollera positionerna för dem som handlar med råvaruderivat samt med utsläppsrätter och derivat av dessa. I sina kontroller ska börsen beakta vilken typ av personer och marknadsparter som handlar och hur de använder de kontrakt som handlas. En börs har rätt att få alla uppgifter som behövs för kontrollen av innehavaren av en derivatposition.  
En börs kan kräva att innehavaren av en derivatposition minskar positionen tillfälligt eller permanent samt vid behov avslutar positionen. 
Om en handelspart inte samtycker till börsens krav enligt 2 mom., kan börsen vidta nödvändiga åtgärder för derivatpositionsinnehavarens räkning. 
För att minska effekterna av en stor eller dominerande position kan börsen vid behov ålägga innehavaren av en derivatposition att tillfälligt återställa likviditet till marknaden till ett överenskommet pris och i en överenskommen omfattning.  
Börsen ska tillhandahålla Finansinspektionen tillräcklig information om de system och förfaranden som avses 1 mom. 
31 § Börsens insiderregister 
En börs ska föra ett register över insideranmälningar som avses i 30 § (börsens insiderregister), varav det för varje insider framgår de uppgifter och finansiella instrument som ägs av insidern, en omyndig som avses i 30 § 2 mom. 1 punkten och en organisation eller stiftelse som avses i 30 § 2 mom. 2 punkten och som är av det slag som nämns i det momentet samt specificerade förvärv och avyttringar. 
Kläm 
5 kap. 
Krav som tillämpas på multilaterala och organiserade handelsplattformar 
1 § Rätt att driva multilaterala och organiserade handelsplattformar 
En multilateral handelsplattform och en organiserad handelsplattform kan i enlighet med detta kapitel drivas endast av en börs, ett värdepappersföretag som avses i lagen om värdepappersföretag, ett kreditinstitut som avses i kreditinstitutslagen och av en filial till ett tredjelandsföretag. 
Vad som i 3 kap. 11—13, 16, 21, 22, 26 och 27 § föreskrivs om börser eller reglerade marknader gäller också multilaterala och organiserade handelsplattformar samt marknadsplatsoperatörer som ordnar multilateral eller organiserad handel. 
Vad som i 2 kap. 15—18 § föreskrivs om börser och om personer som hör till en börs ledning ska på motsvarande sätt gälla marknadsplatsoperatörer som ordnar multilateral handel och personer som hör till deras ledning. 
Vad som i 3 kap. 3 § föreskrivs om rapportering av överträdelser gäller också marknadsplatsoperatörer som ordnar multilateral eller organiserad handel. 
Vad som i 7 kap. 2 § 2—5 mom., 5 § 1 mom., 7 § 1, 3 och 4 mom., 9 § 3 mom., 7 a kap., 9 kap. 1 och 4 § och 4 a § 3 mom. samt 10 kap. 11 och 12 § i lagen om investeringstjänster föreskrivs om organisering av värdepappersföretags verksamhet gäller också marknadsplatsoperatörer som ordnar multilateral och organiserad handel. 
I multilaterala handelsplattformars egen verksamhet och vid verksamhet på multilaterala handelsplattformar får inte tillämpas förfaranden som strider mot god värdepappersmarknadssed enligt 1 kap. 2 § i värdepappersmarknadslagen. 
10 § Kontroller av positionshantering inom råvaruderivat 
Vad som i 3 kap. 26 § föreskrivs om kontroller av positionshantering inom råvaruderivat ska tillämpas också på marknadsplatsoperatörer som ordnar multilateral eller organiserad handel. 
15 § Finansinspektionens skyldighet att rapportera till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten 
Finansinspektionen ska meddela Europeiska värdepappersmarknads- och marknadsmyndigheten att den beviljat tillstånd för en multilateral eller en organiserad handelsplattform och, på begäran av myndigheten, överlämna information som den med stöd av 14 § fått i samband med tillsynen. 
18 § Finansinspektionens behörighet att meddela föreskrifter 
Finansinspektionen meddelar närmare föreskrifter om förutsättningarna för att en marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral eller organiserad handel ska kunna godkänna en person som avses i 3 kap. 15 § 3 mom. som handelspart. Föreskrifterna ska i tillräcklig utsträckning trygga Finansinspektionens rätt att få information om handelsparters kunder. 
19 § Ordnande av multilateral handel 
Marknadsplatsoperatörer som ordnar multilateral handel ska utöver vad som föreskrivs i 7 kap. 2 § 2—5 mom., 5 § 1 mom., 7 § 1, 3 och 4 mom., 9 § 3 mom., 7 a kap. och 9 kap. 1 och 4 § och 4 a § 3 mom. samt i 10 kap. 11 och 12 § i lagen om investeringstjänster och om uppfyllande av krav som föreskrivs i denna lag införa och verkställa icke-diskriminerande bestämmelser om utförande av order inom systemet. 
Kläm 
20 § Verksamhetens tillförlitlighet 
Marknadsplatsoperatörer som ordnar multilateral handel ska förvissa sig om att de 
1) har tillräckliga förutsättningar för att kunna hantera de risker den är exponerad för, vidtar lämpliga åtgärder och inför system för att identifiera alla betydande risker för dess verksamhet och vidtar effektiva åtgärder för att reducera sådana risker, 
2) har vidtagit verksamma åtgärder för att underlätta effektivt avslut utan dröjsmål av de transaktioner som utförs i dess system, och 
3) vid tidpunkten för auktorisationen och därefter har tillräckliga finansiella resurser för att goda förutsättningar ska föreligga för att den ska kunna fungera korrekt med hänsyn till arten och omfattningen av de transaktioner som genomförs på marknaden och till sammansättningen och graden av dess riskexponering. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
21 § Kundorder 
Marknadsplatsoperatörer som ordnar multilateral handel får inte utföra kundorder med utnyttjande av eget kapital eller bedriva handel genom matchad principalhandel. 
22 § Förbud mot transaktioner för egen eller ett till samma koncern hörande företags räkning 
Kläm 
Vad som föreskrivs i 1 mom. gäller dock inte handel för egen räkning genom matchad principalhandel om huvudmannen har gett sitt samtycke och det inte är fråga om derivat som har förklarats omfattas av clearingkravet i enlighet med artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister. 
Kläm 
23 § Begränsning av matchad principalhandel 
En marknadsplatsoperatör som ordnar organiserad handel får genom matchad principalhandel bedriva handel endast med finansiella instrument som enligt definitionen i 1 kap. 2 § 1 mom. 11 punkten i denna lag kan vara föremål för handel på en organiserad handelsplattform och endast med kundens samtycke. 
24 § Drift av en organiserad handelsplattform separat från en systematisk internhandlare 
En och samma juridiska person får inte vara både en marknadsplatsoperatör som ordnar organiserad handel och en systematisk internhandlare. En organiserad handelsplattform får inte anslutas till en systematisk internhandlare på ett sådant sätt att order på den organiserade handelsplattformen och order och bud hos en internhandlare interagerar. En organiserad handelsplattform får inte heller anslutas till en annan organiserad handelsplattform på ett sådant sätt att interaktion mellan order på olika organiserade handelsplattformar möjliggörs. 
26 § Diskretionärt genomförande av order 
Kläm 
För det system som matchar kundorder får marknadsplatsoperatören som ordnar organiserad handel besluta huruvida, när och hur mycket av två eller flera order den vill matcha inom systemet. I enlighet med 22—25 § och utan att det påverkar tillämpningen av 22 § 3 mom. får marknadsplatsoperatören, med hänsyn till ett system som anordnar transaktioner med icke aktierelaterade instrument, underlätta förhandlingar kunder emellan för att sammanföra två eller flera potentiellt kompatibla köp- och säljintressen i en transaktion. 
27 § Skyldighet att rapportera till Finansinspektionen 
Kläm 
Den behöriga myndigheten får antingen när en tillhandahållare av investeringstjänster eller en marknadsoperatör begär auktorisation för att driva en organiserad handelsplattform eller från fall till fall begära en detaljerad beskrivning av varför systemet inte motsvarar och inte kan fungera som en reglerad marknad, en multilateral handelsplattform eller en systematisk internhandlare, hur denna diskretionära bedömning kommer att ske, särskilt när en order till den organiserade handelsplattformen kan dras tillbaka och när och hur två eller flera kundorder kommer att matchas mot varandra inom den organiserade handelsplattformen. Dessutom ska marknadsplatsoperatören som ordnar organiserad handel lämna information till den behöriga myndigheten om hur den använder sig av handel genom matchad principalhandel. Den behöriga myndigheten ska övervaka marknadsplatsoperatörens deltagande i matchad principalhandel för att säkerställa att detta fortsätter vara förenligt med definitionen av sådan handel och att dess deltagande i matchad principalhandel inte ger upphov till intressekonflikter mellan marknadsplatsoperatören som ordnar organiserad handel och desses kunder.  
6 kap. 
Tillväxtmarknader för små och medelstora företag 
1 § Registrering av tillväxtmarknader för små och medelstora företag 
En marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel kan be Finansinspektionen registrera den multilaterala handelsplattformen eller en del av den som en tillväxtmarknad för små och medelstora företag.  
Kläm 
7 kap. 
Transparenskrav för handel med finansiella instrument 
1 § EU:s förordning om marknader för finansiella instrument 
I avdelningarna II—III i EU:s förordning om marknader för finansiella instrument finns, utöver vad som föreskrivs i detta kapitel, bestämmelser om transparenskrav för finansiella instrument. 
3 § Avbrytande och förbjudande av systematisk internhandel 
Kläm 
Om Finansinspektionen i enlighet med 3 kap. 11 § 6 mom. har fastställt en börs beslut att avbryta handeln med finansiella instrument eller i enlighet med 3 kap. 11 § 5 mom. ålagt börsen att avbryta handeln med finansiella instrument och dessa är föremål för interna transaktioner, ska den systematiska internhandlaren avbryta handeln med instrumenten i fråga. 
Kläm 
5 § Utförande av transaktioner på en handelsplats 
Kläm 
Efter det att en order har utförts för en kunds räkning ska tillhandahållaren av investeringstjänster informera kunden om var ordern utfördes. De regelbundna rapporterna ska inbegripa detaljerade uppgifter om pris, kostnader, hastighet och sannolikhet för utförande när det gäller enskilda finansiella instrument. 
6 § Rapportering av råvaruderivat och utsläppsrätter 
En börs, en marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel och en marknadsplatsoperatör som ordnar organiserad handel ska enligt klassificeringen i 7 § varje vecka offentliggöra en rapport med uppgifter om de totala positioner som innehas av de olika kategorierna personer för de olika råvaruderivat och utsläppsrätter och derivat av dessa som handlas på deras handelsplatser. De uppgifter som avses i detta moment ska dessutom rapporteras till Finansinspektionen och till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten. 
De uppgifter som räknas upp i 1 mom. ska offentliggöras och rapporteras till myndigheterna endast när både antalet personer och deras öppna positioner överskrider de minimitröskelvärden som föreskrivs i artikel 83 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/565 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU vad gäller organisatoriska krav och villkor för verksamheten i värdepappersföretag, och definitioner för tillämpning av det direktivet. 
En börs, en marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel och en marknadsplatsoperatör som ordnar organiserad handel ska dagligen ge Finansinspektionen en fullständig rapport om sina positioner i råvaruderivat, utsläppsrätter och derivat av dessa som varje medlem, deltagare, kund och dessas kunder har på den handelsplatsen. 
Deltagare på reglerade marknader och multilaterala handelsplattformar samt organiserade handelsplattformars kunder ska åtminstone dagligen till den tillhandahållare av investeringstjänster eller den börs som driver den handelsplatsen rapportera detaljerade uppgifter om sina egna positioner som innehas genom kontrakt som handlas på den handelsplatsen, liksom om de positioner som innehas av deras kunder och de kundernas kunder till dess slutkunden. 
Tillhandahållare av investeringstjänster som handlar med råvaruderivat, utsläppsrätter eller derivat av dessa utanför en handelsplats ska dagligen ge den behöriga myndigheten för den handelsplats där råvaruderivaten, utsläppsrätterna eller derivaten av dessa handlas eller den behöriga centrala myndigheten en fullständig rapport om sina egna positioner i råvaruderivat, utsläppsrätter och derivat av dessa samt om sina positioner som inbegriper ekonomiskt likvärdiga OTC-kontrakt, liksom om positioner som innehas av deras kunder och de kundernas kunder till dess slutkunden har nåtts. 
9 kap. 
Organisatoriska krav på verksamheten hos en leverantör av datarapporteringstjänster 
4 § Organisering av verksamheten hos tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation 
Kläm 
Den konsoliderade handelsinformation som avses i 1 mom. ska innehålla åtminstone följande uppgifter: 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
8) i tillämpliga fall, det faktum att en datoralgoritm inom tillhandahållaren av investeringstjänster låg bakom investeringsbeslutet och utförandet av transaktionen, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
5 § Arrangemang för undvikande av intressekonflikter vid tillhandahållande av konsoliderad handelsinformation 
En tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation ska ha infört administrativa arrangemang som är utformade för att förhindra intressekonflikter. Om en börs eller tillhandahållare av ett godkänt publiceringsarrangemang också tillhandahåller konsoliderad handelsinformation ska den behandla all insamlad information på ett icke-diskriminerande sätt samt ha infört lämpliga arrangemang för att göra åtskillnad mellan olika affärsfunktioner. 
7 §  Organisering av verksamheten hos tillhandahållare av en godkänd rapporteringsmekanism 
Kläm 
Tillhandahållare av en godkänd rapporteringsmekanism ska ha inrättat system som på ett effektivt sätt kan kontrollera transaktionsrapporters fullständighet, hitta fall av utelämnad information och uppenbara fel som orsakats av tillhandahållaren av investeringstjänster och då sådana fel eller utelämnanden inträffar upplysa tillhandahållaren av investeringstjänster om dem och begära omsändning av alla sådana felaktiga rapporter. 
Kläm 
8 § Arrangemang för undvikande av intressekonflikter vid tillhandahållande av en godkänd rapporteringsmekanism 
Den som tillhandahåller en godkänd rapporteringsmekanism ska upprätthålla administrativa arrangemang som är utformade för att förhindra intressekonflikter i förhållande till dess kunder. Om den som tillhandahåller en godkänd rapporteringsmekanism är ett värdepappersföretag eller en börs ska tillhandahållaren behandla all insamlad information på ett icke-diskriminerande sätt och göra åtskillnad mellan olika affärsfunktioner. 
10 kap. 
Tillsyn, tystnadsplikt och särskilda befogenheter 
3 § Särskilda befogenheter gällande råvaruderivat 
Finansinspektionen kan fastställa positionslimiter (tröskelvärden) för råvaruderivat som är föremål för handel på en reglerad marknad, på en multilateral handelsplattform eller på en organiserad handelsplattform samt för derivat som inbegriper ekonomiskt likvärdiga råvaruderivat. Finansinspektionen kan kräva att tillsynsobjekt som avses i 4 § i lagen om Finansinspektionen, finansmarknadsaktörer och andra som avses i 5 § i den lagen ska iaktta en positionslimit, minska storleken på en exponering eller position i finansiella instrument som avses i denna paragraf samt förbjuda förvärv av sådana. 
En positionslimit som avses i 1 mom. ska som största tillåtna nettovärde fastställas för en position i råvaruderivat med hjälp av de beräkningsmetoder som anges i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/591 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU vad gäller tekniska tillsynsstandarder för tillämpning av positionslimiter för råvaruderivat. Finansinspektionen ska regelbundet se över positionslimiterna och vid behov fastställa en ny positionslimit med beaktande av marknadsutvecklingen. 
Vad som i denna paragraf föreskrivs om positionslimiter ska inte tillämpas på sådana positioner som innehas av icke-finansiella enheter och som avses i den delegerade förordning som nämns ovan i 2 mom. eller på positioner som innehas för sådana enheters räkning och som reducerar de risker som står i direkt samband med kommersiell verksamhet. 
Finansinspektionen ska ge Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten och övriga behöriga myndigheter adekvat information om tröskelvärden som fastställs med stöd av denna paragraf och om förändringar i dem samt om förordnanden och förbud som meddelas med stöd av 1 mom. Om Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten efter att ha fått kännedom om att en positionslimit fastställts förutsätter att den ska ändras, ska Finansinspektionen följa myndighetens riktlinjer om inte Finansinspektionen anser att de är grundlösa. 
Om ett finansiellt instrument som avses i 1 mom. är föremål för handel i flera EES-stater och handelsvolymen är störst i Finland, ska Finansinspektionen fastställa en gemensam positionslimit för handeln med det finansiella instrumentet i fråga. Innan ett sådant beslut som avses i detta moment fattas ska Finansinspektionen samråda och samarbeta med de staters behöriga myndigheter vilkas behörighet omfattar de handelsplatser där det handlas med finansiella instrument som avses i detta moment. 
Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten avgör i enlighet med sina befogenheter enligt artikel 19 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG sådana meningsskiljaktigheter mellan behöriga myndigheter som beror på att en gemensam positionslimit fastställts enligt 5 mom. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

3. Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om Finansinspektionen (878/2008) 4 § 1 mom., 4 § 2 mom. 5 punkten, 6 § 14 punkten, 28 § 5 mom., 28 b §, 32 c § 1 mom., 40 § 5 mom. och 74 §, av dem 4 § 1 mom. och 4 § 2 mom. 5 punkten sådana de lyder i lag 752/2012, 6 § 14 punkten sådan den lyder i lag 170/2014, 28 § 5 mom., 28 b § och 40 § 5 mom. sådana de lyder i lag 1071/2017 samt 32 c § 1 mom. sådant det lyder i lagarna 1442/2016, 352/2017 och 1071/2017, som följer: 
4 § Tillsynsobjekt 
Med tillsynsobjekt avses i denna lag sammanslutningar, inrättningar och näringsidkare enligt 2—4 mom. 
Med auktoriserade tillsynsobjekt avses i denna lag 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
5) värdepappersföretag och filialer till tredjelandsföretag enligt lagen om investeringstjänster (747/2012), 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
6 §  Övriga definitioner 
I denna lag avses med 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
14) filial ett kreditinstituts, ett värdepappersföretags, ett fondbolags, en AIF-förvaltares, ett betalningsinstituts eller ett försäkringsbolags filial samt en i Finland etablerad filial till ett utländskt kreditinstitut enligt kreditinstitutslagen, en i Finland etablerad filial till ett utländskt försäkringsbolag enligt lagen om utländska försäkringsbolag, en i Finland etablerad filial till ett utländskt värdepappersföretag och filial till ett tredjelandsföretag enligt lagen om investeringstjänster, en i Finland etablerad filial till ett utländskt EES-fondbolag enligt lagen om placeringsfonder, en i Finland etablerad filial till en EES-baserad AIF-förvaltare och en i Finland etablerad filial till ett utländskt betalningsinstitut enligt lagen om utländska betalningsinstituts verksamhet i Finland (298/2010), 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
28 §  Begränsning av ledningens verksamhet 
Kläm 
Finansinspektionen kan permanent förbjuda en person att sköta uppgifter enligt 1 mom. hos ett auktoriserat tillsynsobjekt som tillhandahåller investeringstjänster eller bedriver investeringsverksamhet, om personen upprepade gånger har brutit mot bestämmelserna i artikel 14 eller 15 i marknadsmissbruksförordningen eller upprepade gånger gjort sig skyldig till allvarliga överträdelser av de bestämmelser som nämns i 15 kap. 2 § 6 eller 7 mom. i lagen om investeringstjänster.  
Kläm 
28 b § Tillfälligt förbud att verka som handelspart eller kund 
Finansinspektionen kan för en viss tid av högst fem år förbjuda ett auktoriserat tillsynsobjekt eller en utländsk filial som tillhandahåller investeringstjänster eller bedriver investeringsverksamhet att verka som handelspart enligt 1 kap. 2 § 1 mom. 15 punkten i lagen om handel med finansiella instrument eller som kund på en sådan organiserad handelsplattform som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 11 punkten, om företaget har brutit mot de bestämmelser som nämns i 15 kap. 2 § 6 eller 7 mom. i lagen om investeringstjänster. 
32 c §  Begränsning av de rättigheter som grundar sig på aktier och andelar 
Finansinspektionen kan för högst ett år i sänder förbjuda aktie- eller andelsägare att utöva rösträtt i kreditinstitut, värdepappersföretag, fondbolag, AIF-förvaltare, förvaringsinstitut, särskilda förvaringsinstitut, finans- och försäkringskonglomerats holdingföretag, institut för elektroniska pengar, försäkringsbolag och deras holdingföretag, börser, börsers holdingföretag, leverantörer av datarapporteringstjänster, holdingföretag till leverantörer av datarapporteringstjänster, värdepapperscentraler och värdepapperscentralers holdingföretag, om  
1) anmälan om förvärv av aktier eller andelar inte har gjorts enligt 3 kap. 1 § i kreditinstitutslagen, 6 a § 1 mom. i lagen om investeringstjänster, 16 § i lagen om placeringsfonder, 7 kap. 9 § eller 14 kap. 9 § i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder, 11 § i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat, 21 a § i lagen om betalningsinstitut, 2 kap. 11 § eller 8 kap. 18 § i lagen om handel med finansiella instrument, EU:s förordning om värdepapperscentraler eller enligt 4 kap. 5 § i försäkringsbolagslagen,  
2) aktier eller andelar har förvärvats trots Finansinspektionens förbud enligt 32 a §, eller 
3) den gräns för innehav som anges i de paragrafer som nämns i 1 punkten har uppnåtts eller överskridits och innehavet äventyrar verksamhet enligt sunda och ansvarsfulla ledningsprinciper i målföretaget eller målsammanslutningen på det sätt som avses i 32 a § eller, om målföretaget är ett försäkringsbolag, de försäkrade förmånerna. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
40 § Påföljdsavgift 
Kläm 
Påföljdsavgift kan också påföras den som i samband med övervaknings- eller inspektionsuppdrag enligt de bestämmelser som avses ovan i 2 mom. 6 punkten försummar eller bryter mot vad som i 18 § 1 mom., 19 § 1 eller 3 mom. 23 § eller 24 § i denna lag föreskrivs om Finansinspektionens rätt att få information och inspektera. Påföljdsavgift får emellertid inte påföras en fysisk person för brott mot de nämnda bestämmelserna då det finns anledning att misstänka en person för brott och informationen har samband med det ärende som brottsmisstanken hänför sig till. 
74 § Verkställighet av avgifter 
Med stöd av denna lag utdömt vite och i enlighet med denna lag påförd åtgärdsavgift får jämte ränta drivas in utan dom eller beslut i den ordning som föreskrivs i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007).  
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

4. Lag om ändring av 11 kap. 31 § och 17 kap. 1 a § i värdepappersmarknadslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till 11 kap. 31 § i värdepappersmarknadslagen (746/2012) ett nytt 2 mom. och till 17 kap. 1 a §, sådan den lyder i lag 1278/2015, ett nytt 2 mom. som följer:  
11 kap. 
Offentliga uppköpserbjudanden och skyldighet att lämna erbjudanden 
31 § Finansinspektionens behörighet att utfärda föreskrifter 
Kläm 
Finansinspektionen får utfärda närmare föreskrifter om i 23 § 2 och 3 mom. samt 24 § 3 mom. avsedda särskilda skäl samt om grunderna för bestämmande av minimibeloppet av vederlagen i dessa situationer. 
17 kap. 
Tillsynsbefogenheter 
1 a § Förbud mot att utöva rösträtt 
Kläm 
Finansinspektionen kan av vägande skäl förbjuda den som bryter mot de skyldigheter i anslutning till ett obligatoriskt uppköpserbjudande som avses i 11 kap. 19, 22, 23 och 25 § att utöva sin rösträtt med aktier i målbolaget och vara företrädd vid målbolagets bolagsstämma. Finansinspektionen kan av vägande skäl utsträcka förbudet till att gälla även aktieägare vilkas aktier med stöd av 11 kap. 20 § hänförs till en ovan avsedd persons röstandel. Förbudet gäller tills skyldigheten har fullgjorts, om inte Finansinspektionen av särskilt vägande skäl förlänger förbudet för en viss tid, dock högst tre månader. Utöver vad som föreskrivs någon annanstans i lag ska Finansinspektionen utan dröjsmål meddela målbolaget om ett förbud eller om att förbudet upphört. 
Kläm 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
17 kap. 1 a § 2 mom. tillämpas på obligatoriska uppköpserbjudanden, där gränsen för skyldighet att lämna erbjudanden har överskridits efter ikraftträdandet av lagen. 
 Slut på lagförslaget 

5. Lag om ändring av 3 kap. 3 § och 7 kap. 11 § i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014) 3 kap. 3 § 2 punkten och 7 kap. 11 § 5 mom., av dem 3 kap. 3 § 2 punkten sådan den lyder i lag 1078/2017 som följer: 
3 kap. 
Verksamhet som AIF-förvaltare 
3 §  Sidotjänster 
En AIF-förvaltare med auktorisation enligt 2 § 2 mom. får i enlighet med auktorisationen dessutom som sidotjänster tillhandahålla 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
2) förvaring av finansiella instrument enligt 2 kap. 3 § 1 mom. 7 punkten i lagen om investeringstjänster i fråga om andelar i placeringsfonder och i AIF-fonder, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
7 kap. 
Organisering av verksamheten 
11 § Tystnadsplikt 
Kläm 
En AIF-förvaltare, en AIF-fond och ett i denna lag avsett förvaringsinstitut eller särskilt förvaringsinstitut har dessutom rätt att lämna ut sådana uppgifter som avses i 1 mom. till i lagen om handel med finansiella instrument avsedda börser, marknadsplatsoperatörer som ordnar multilateral handel och marknadsplatsoperatörer som ordnar organiserad handel och likaså till i en EES-stat verksamma företag som är jämförbara med börser, marknadsplatsoperatörer som ordnar multilateral handel och marknadsplatsoperatörer som ordnar organiserad handel, om uppgifterna är nödvändiga för att de ska kunna utföra sina tillsynsuppgifter. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

6. Lag om upphävande av vissa bestämmelser i lagen om myndigheten för finansiell stabilitet 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 § 
Genom denna lag upphävs i lagen om myndigheten för finansiell stabilitet (1195/2014) 1 kap. 3 § 1 mom. 12 punkten underpunkt e och 2 mom. 2 punkten underpunkt b. 
2 § 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

7. Lag om ändring om kreditinstitutslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i kreditinstitutslagen (610/2014) den finska språkdräkten i 5 kap. 1 § 3 mom., sådant det lyder i lag 1073/2017, samt 
fogas till 17 kap. en ny 1 a § som följer:  
5 kap. 
Allmänna förutsättningar för affärsverksamhet 
1 § Affärsverksamhet som är tillåten för inlåningsbanker 
Kläm 
I en inlåningsbanks bolagsordning eller stadgar ska anges huruvida banken tillhandahåller investeringstjänster eller bedriver investeringsverksamhet enligt 1 kap. 15 § i lagen om investeringstjänster. Inlåningsbanken ska underrätta Finansinspektionen om styrelsens beslut att börja tillhandahålla investeringstjänster och bedriva investeringsverksamhet enligt 1 kap. 15 § i lagen om investeringstjänster och tillhandahålla sidotjänster enligt 2 kap. 3 § i den lagen samt bifoga en utredning om hur organisations- och uppförandekraven samt kundskyddet tillgodoses för den verksamhet enligt lagen som har samband med tjänsterna eller investeringsverksamheten. Inlåningsbanken ska också underrätta Finansinspektionen om sitt beslut att avstå från att tillhandahålla anmälda investerings- eller sidotjänster eller bedriva anmäld investeringsverksamhet. Till meddelandet ska fogas utredningar om hur kundskyddet tillgodoses då banken slutar tillhandahålla tjänster eller bedriva investeringsverksamhet. 
17 kap. 
Tredjeländers kreditinstituts rätt att etablera filialer och öppna representationer i Finland 
1 a § Undantag från kravet på koncession för filial 
Tredjeländers kreditinstitut får på de villkor som anges i 5 kap. 7 § 2 och 3 mom. i lagen om investeringstjänster tillhandahålla investeringstjänster eller bedriva investeringsverksamhet samt tillhandahålla sidotjänster utan att etablera en filial i Finland.  
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

8. Lag om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om verkställighet av böter (672/2002) 1 § 1 mom. 11 punkten, sådan den lyder i lag 470/2017, samt 
fogas till 1 § 1 mom., sådant det lyder i lagarna 224/2008, 462/2011, 348/2013, 257/2014, 671/2015, 451/2016, 470/2017 och 1107/2017, en ny 12 punkt som följer: 
1 § Lagens tillämpningsområde 
I den ordning som föreskrivs i denna lag verkställs följande påföljder: 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
11) ordningsavgift enligt 8 kap. 1 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (444/2017) och påföljdsavgift enligt 8 kap. 3 § i samma lag, 
12) ordningsavgift enligt 4 kap. 38 § i lagen om Finansinspektionen (878/2008) och påföljdsavgift enligt 4 kap. 40 § i samma lag. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors den 5 december 2018 
Statsminister Juha Sipilä 
Finansminister Petteri Orpo