Senast publicerat 03-11-2021 14:32

Regeringens proposition RP 28/2020 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av pensionsskyddet för personalen vid Finlands Bank och om verkställigheten av pensionsskyddet

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås det att pensionslagen för den offentliga sektorn, lagen om Finlands Banks tjänstemän, lagen om Keva samt åtta andra lagar ändras. Det föreslås att verkställigheten av arbetspensionsärenden som gäller personalen vid Finlands Bank överförs till Keva. Det föreslås också att bestämmelserna om innehållet i pensionsskyddet för personalen vid Finlands Bank ska finnas i pensionslagen för den offentliga sektorn i stället för i Finlands Banks pensionsstadga. Propositionen inverkar varken på finansieringen av pensioner eller redan intjänade pensionsförmåner. 

Lagarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021. 

MOTIVERING

Bakgrund och beredning

1.1  Bakgrund

Åren 2005–2010 skötte statskontoret verkställigheten av pensionsskyddet för personalen vid Finlands Bank. Verkställigheten av pensionsskyddet för statsanställda överfördes till Keva vid ingången av 2011. Därefter bereddes överföring av pensionsskyddet för personalen vid evangelisk-lutherska kyrkan, Folkpensionsanstalten (FPA) och Finlands Bank till Keva. I fråga om den evangelisk-lutherska kyrkan och FPA genomfördes överföringen vid ingången av 2012. I det skedet beslutade man att lämna Finlands Banks pensionsskydd utanför ändringen. Verkställigheten av Finlands Banks pensionsskydd har skötts av en privat tjänsteproducent från och med 2011. Våren 2019 meddelade tjänsteproducenten att den efter 2020 inte längre kan producera pensionstjänster för Finlands Bank på det nuvarande tjänste- och verksamhetssättet. 

Finlands Bank har bedömt de långsiktiga alternativen för ordnande av pensionsskyddet för sin personal på ett sätt som tryggar pensionerna och är kostnadseffektivt. Med stöd av en utredning har som mål uppställts att pensionsskyddet för personalen vid Finlands Bank ska övergå till att omfattas av pensionslagen för den offentliga sektorn och att verkställigheten ska överföras till Keva, medan Finlands Bank även i fortsättningen svarar för finansieringen av pensionsskyddet. På initiativ av Finlands Bank inleddes hösten 2019 beredningen av en regeringsproposition under ledning av social- och hälsovårdsministeriet och finansministeriet. 

1.2  Beredning

Propositionen har beretts som tjänsteuppdrag vid social- och hälsovårdsministeriet i samarbete med finansministeriet. Finlands Bank, Keva och Pensionsskyddscentralen har deltagit i beredningen. Ändringar i ordnandet av skötseln av pensionsskyddet har behandlats fyra gånger vid Finlands Banks samarbetsmöten 2019─2020. I beredningen vid Finlands Bank har dessutom en personalföreträdare utnämnd av Suomen Pankin henkilöstöyhdistys ry deltagit. 

Propositionen har också sänts på remiss till Keva, Finlands Bank, Pensionsskyddscentralen, Työeläkevakuuttajat TELA ─ Arbetspensionsförsäkrarna TELA ry, Suomen Pankin henkilöstöyhdistys ry, KT Kommunarbetsgivarna, Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf, Julkisen alan unioni JAU ry och Kommunsektorns utbildade vårdpersonal KoHo rf. 

Nuläge och bedömning av nuläget

För närvarande fattas enskilda pensionsbeslut av direktionen för Finlands Bank. Tjänsteproducenten bereder pensionsbesluten för Finlands Bank och svarar för utbetalningen av pensionerna. Finlands Bank tar ut arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift och svarar för kostnaderna för och finansieringen av skötseln av pensionerna. 

De grundläggande bestämmelserna om Finlands Banks pensionssystem finns i 58, 58 a och 58 b § i lagen om Finlands Banks tjänstemän (1166/1998). Dessutom finns det bestämmelser om befogenheterna för riksdagens bankfullmäktige i 11 § i lagen om Finlands Bank (214/1998). Finansinspektionen är en del av Finlands Bank och därför gäller de ovan nämnda bestämmelserna den personal som är anställd vid Finlands Bank och Finansinspektionen. Innehållet i pensionsskyddet bestäms enligt 58 § i lagen om Finlands Banks tjänstemän och den pensionsstadga som trädde i kraft den 1 januari 2007. Finlands Banks pensionsstadga har sedan 1998 nästan uteslutande hänvisat till lagen om statens pensioner (1295/2006), som upphävdes 2017 till följd av att pensionslagen för den offentliga sektorn (81/2016) stiftades. Pensionsskyddet för personalen vid Finlands Bank motsvarar nästan pensionsskyddet enligt pensionslagen för den offentliga sektorn. Skillnaderna jämfört med pensionsskyddet enligt pensionslagen för den offentliga sektorn är relativt små och gäller oftast gamla anställningar som skyddats i samband med olika pensionsreformer. 

I samband med pensionsreformen 2017 höjdes Finlands Banks pensionsålder, som var 60 år och lägre än den allmänna pensionsåldern, i 58 b § i lagen om Finlands Banks tjänstemän så att pensionsåldern stiger med tre månader per år för de åldersgrupper som är födda 1958─1965. Undantag från bestämmelserna i pensionslagen för den offentliga sektorn är bl.a. den lägre åldern för ålderspension för vissa persongrupper, finansieringen av pensioner, pensionsförvaltningen samt bestämmelserna om erhållande av uppgifter och om sekretess i fråga om uppgifter. På Finlands Banks pensionsskydd tillämpas inte heller principen om sista pensionsanstalt. Efter att Finlands Banks direktion behandlat beslut och bedömt möjligheten till självrättelse går det att anföra besvär över dem endast hos försäkringsdomstolen. 

År 2019 omfattades 631 personer av Finlands Banks pensionssystem. Antalet pensionstagare var 1 338. Finlands Bank ansvarar dessutom för fribrev om arbetspensionsskyddet för 2 960 personer. 

Finlands Bank, inklusive dess personals pensionssystem, står under riksdagens tillsyn. De av riksdagen tillsatta bankfullmäktigeledamöterna fastställer pensionsstadgan och övervakar när de fastställer grunderna för bankens bokslut och bokslutet att bankens pensionsansvar uppfylls. De av riksdagen valda revisorerna för Finlands Bank förrättar Finlands Banks revision. Dessutom har de revisorer som godkänts av Europeiska unionens råd rätt att granska Finlands Banks bokföring och räkenskaper på det sätt som framgår av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken. 

Till pensionslagen för den offentliga sektorn, som trädde i kraft vid ingången av 2017, fogades i fråga om de pensionslagar som gäller personal inom den offentliga sektorn lagen om statens pensioner, lagen om kommunala pensioner (549/2003), pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan (261/2008) och bestämmelserna om pensionsskyddet för FPA:s tjänstemän i lagen om Folkpensionsanstalten (731/2001). När pensionslagen för den offentliga sektorn trädde i kraft upphävdes de tidigare pensionslagarna. Innehållet i pensionsskyddet ändrades inte i sak, eftersom innehållet i bestämmelserna om pensionsskyddet för personalen hos kommunerna, staten, den evangelisk-lutherska kyrkan och Folkpensionsanstalten redan i stor utsträckning var enhetligt. 

Keva är en offentligrättslig pensionsanstalt som förvaltas av sina medlemssamfund och vars lagstadgade uppgift är att enligt pensionslagen för den offentliga sektorn verkställa pensionsskyddet för kommunsektorns personal, de statsanställda, evangelisk-lutherska kyrkans personal och Folkpensionsanstaltens personal. 

Målsättning

Målet är att ordna verkställigheten av pensionsskyddet för personalen vid Finlands Bank på ett effektivt och långsiktigt hållbart sätt och på ett sätt som tryggar pensionsförmånerna. Ett ytterligare mål är att överföra bestämmelserna om pensionsskydd för Finlands Banks personal i Finlands Banks pensionsstadga till pensionslagen för den offentliga sektorn samt verkställigheten av pensionsskyddet till Keva samtidigt som finansieringsansvaret för pensionsskyddet kvarstår hos Finlands Bank. 

Förslagen och deras konsekvenser

4.1  De viktigaste förslagen

Bestämmelser om pensionsskyddet för Finlands Banks personal ska i fortsättningen finnas i pensionslagen för den offentliga sektorn i stället för i Finlands Banks pensionsstadga. Ändringarna inverkar inte på pensionsförmånerna för Finlands Banks personal. Alla föreslagna ändringar gäller också personalen vid Finansinspektionen, som finns i anslutning till Finlands Bank. 

Pensionsskyddet för personalen vid Finlands Bank har gradvis närmat sig statens pensionsskydd och sedan 2007 har det i tillämpliga delar fastställts i enlighet med lagen om statens pensioner och därefter pensionslagen för den offentliga sektorn. De tidigare pensionsförmånerna tryggas genom att de tidigare gällande lagarna och pensionsstadgan tillämpas på de pensioner som tjänats in medan de lagarna och pensionsstadgan var i kraft. Personalens rättsskydd skulle förbättras till den del att i fortsättningen ska sökande av ändring i pensionsbeslut följa pensionslagen för den offentliga sektorn, dvs. att besvär över pensionsbeslut först ska anföras hos besvärsnämnden för arbetspensionsärenden och besvär över besvärsnämndens beslut hos försäkringsdomstolen. 

I propositionen föreslås det att verkställigheten av pensionsskyddet vid Finlands Bank överförs till Keva. Efter ändringen fattar Keva beslut om Finlands Banks pensioner och svarar för utbetalningen av dem. Finlands Bank svarar även i fortsättningen för uttagandet av arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift och för kostnaderna för och finansieringen av skötseln av pensionerna. 

Inga ändringar föreslås i finansieringen av pensionerna för personalen vid Finlands Bank. Efter ändringen ska Finlands Bank fastställa pensionsavgiftsprocenten, ta ut arbetsgivarens och arbetstagarens pensionsavgifter och överföra avgifterna till bankens pensionsfond samt budgetera den årliga pensionsutgiften. 

Befogenheten att verkställa pensionsskyddet för personalen vid Finlands Bank överförs till Keva. Keva ska sköta alla de verkställighetsuppgifter som anknyter till pensionerna för personalen vid Finlands Bank. Till dessa uppgifter hör bland annat att tillhandahålla enskilda kunder tjänster före pensionsfallen, behandla pensionsansökningar och meddela pensionsbeslut samt betala ut pensioner. Keva ska också sköta aktuarietjänsterna. Finlands Bank ska betala Keva en ersättning till självkostnadspris för skötseln av pensionsskyddet. 

Verkställigheten av Finlands Banks pensionsskydd står inte under direkt övervakning av bankfullmäktige, eftersom det är fråga om verkställighet av pensionsskyddet för personalen som sker utanför Finlands Bank. Keva är en offentlig myndighet och följer således principerna för god förvaltning och god ekonomi. Keva ska som en del av sin interna kontroll säkerställa att uppgifterna i Finlands Banks pensionssystem sköts på ett lagenligt och sakligt sätt. Dessutom ska de revisorer som finansministeriet har tillsatt också granska riktigheten av uppgifterna om Finlands Bank. Finansministeriet ansvarar också för den allmänna tillsynen över Keva, inklusive tillsynen över de förfaranden som iakttas vid verkställigheten av pensionsskyddet. 

4.2  De huvudsakliga konsekvenserna

4.2.1  Ekonomiska konsekvenser

Propositionen inverkar varken på pensionsförmånerna för Finlands Banks personal eller på pensionsutgifterna. Finlands Banks balansräkning innehåller en pensionsreservering för täckning av pensionsansvaret. Finlands Bank ska fortfarande ansvara för placeringen av de tillgångar som utgör täckning för pensionsansvaret, och tillgångarna ska fortfarande ingå i Finlands Banks balansräkning. 

Det uppstår endast konsekvenser för verkställigheten och förvaltningen av Finlands Banks arbetspensionsskydd. Kostnaderna för verkställigheten och förvaltningen kommer att sjunka. Åren 2015─2019 var kostnaderna för verkställigheten av Finlands Banks pensionssystem i genomsnitt cirka 500 000 euro per år. 

Skötseln av Finlands Banks pensionsärenden skulle med en volym av drygt hundra pensioner som börjar och cirka 1 350 pensioner som betalas ut medföra enligt Kevas beräkningar årliga kostnader på cirka 250 000 euro samt kostnader på cirka 500 000 euro under övergångsperioden. Efter övergångsperioden uppstår sålunda en årlig besparing på cirka 250 000 euro för Finlands Bank. 

Keva sköter redan nästan helt verkställigheten av arbetspensionerna inom den offentliga sektorn, vilket ger betydande besparingar, eftersom likadana informationssystem inte behöver utvecklas separat vid olika inrättningar. Likaså sparas det in på kostnaderna för förvaltningen av informationssystemen. Eftersom den offentliga sektorns och Finlands Banks pensionssystem nästan är identiska i fråga om förmåner, kan Keva använda samma informationssystem för skötseln av dessa pensionssystem. 

4.2.2  Konsekvenser för organisationen och personalen

Efter ändringarna är Finlands Bank inte längre en pensionsanstalt. Arrangemanget leder till vissa små förändringar i två till tre tjänstemäns uppgifter vid Finlands Bank, men det får inga andra konsekvenser för personalen. Eftersom pensionsbeslut inte längre fattas i Finlands Bank, försvinner från Finlands Bank det arbete på uppskattningsvis cirka 0,1 årsverken som hänför sig till behandlingen av pensionsbeslut. Kontaktpersonerna för pensions- och rehabiliteringsärenden samt personerna med ansvar för finansieringen av pensionerna fortsätter vid Finlands Bank på samma sätt som före ändringen. 

Överföringen av uppgifter medför inga ändringar i Kevas organisation eller personalstyrka. Den påverkar dock i någon mån personalens arbete. 

Alternativa handlingsvägar

När Finlands Bank konkurrensutsatte skötseln av sina pensionstjänster 2010, lämnade endast en tjänsteproducent in ett anbud och tjänsterna köptes av den tjänsteproducenten. Inte heller denna tjänsteproducent kan producera pensionstjänster för Finlands Bank efter 2020. 

Våren 2019 bedömde Finlands Bank alternativen på lång sikt för ordnande av pensionsskydd för sin personal på ett sätt som tryggar pensionerna och är kostnadseffektivt. Man bedömde den nuvarande modellen, övergång till arbetspensionssystemet inom den privata sektorn, överföring av verkställigheten till Keva och inrättande av en pensionsstiftelse. I samband med utredningen hördes sakkunniga från Pensionsskyddscentralen, Finanssiala ry, Keva, Pensionsstiftelseföreningen ─ ESY rf och Työeläkevakuuttajat TELA ─ Arbetspensionsförsäkrarna TELA ry. Pensionsskyddscentralens verkställande direktör Jukka Rantala utarbetade dessutom en utredning för Finlands Bank om olika genomförandealternativ. 

Antalet andra företag som tillhandahåller tjänster som motsvarar den nuvarande modellen är mycket begränsat och det finns inte skäl att anta att långfristiga avtal med skäligt pris skulle kunna ingås. Därför ansågs det alternativet inte vara eftersträvansvärt. Inrättandet av en pensionsstiftelse skulle å sin sida inte i väsentlig grad ändra de ekonomiska konsekvenserna av den nuvarande modellen och inte heller problemen med det tekniska genomförandet. Därför ansågs inte heller detta alternativ vara eftersträvansvärt. 

På basis av utredningar och utfrågningar kunde det konstateras att en övergång till att omfattas av pensionslagen för den offentliga sektorn medför färre utmaningar än en övergång till det privata arbetspensionssystemet. Ur teknisk synvinkel skulle en övergång till att omfattas av pensionslagen för den offentliga sektorn vara betydligt enklare och genomförbar inom den tidsplan som fastställts för övergången. Vid en övergång till att omfattas av pensionslagen för den offentliga sektorn är det också möjligt att bevara finansieringsansvaret för pensionerna hos Finlands Bank, och i samband med detta finns det inget behov av att överföra tillgångar som motsvarar det ackumulerade grundläggande skyddet och tilläggsskyddet till det mottagande systemet. Ett argument för en övergång till att omfattas av pensionslagen för den offentliga sektorn är dessutom att Finlands Bank är en del av den offentliga sektorn och att till sitt innehåll är pensionsskydden enligt dessa system redan nära varandra. 

Med utgångspunkt i utfrågningarna och Rantalas utredning ansågs en övergång till att omfattas av pensionslagen för den offentliga sektorn samt att Keva tar över verkställigheten vara det mest genomförbara alternativet. Denna modell tryggar bäst både förebyggandet av operativa risker samt kontinuiteten i tjänsteproduktionen och pensionskompetensen. 

Remissvar

Utlåtande begärdes från nio organisationer och av dessa gav sex ett utlåtande. Dessutom gav finansministeriet ett utlåtande. Fem av utlåtanden understödde propositionen och två meddelade att de inte har något att yttra. Inga ändringsförslag gjordes. 

Specialmotivering

7.1  Pensionslag för den offentliga sektorn

1 §. Lagens syfte. I paragrafen föreskrivs om lagens syfte. I pensionslagen för den offentliga sektorn föreskrivs det om pensionsskydd för dem som är anställda hos Kevas medlemssamfund, staten, evangelisk-lutherska kyrkan och Folkpensionsanstalten. I paragrafen föreslås också bestämmelser om pensionsskydd för anställda vid Finlands Bank. 

3 §. Centrala definitioner. Det föreslås att Finlands Bank läggs till definitionen av offentlig arbetsgivare i 1 mom. 3 punkten i paragrafen. 

117 §. Den sista pensionsanstaltens uppgifter. I paragrafen föreskrivs om den så kallade sista pensionsanstaltens uppgifter i situationer där en arbetstagare eller företagare utöver arbete eller företagarverksamhet enligt arbetspensionslagarna för den privata sektorn har försäkrat arbete i en eller flera av sådana anställningar enligt arbetspensionslagarna för den offentliga sektorn som omfattas av arrangemanget med sista pensionsanstalt. 

I 2 mom. föreskrivs det om de situationer där man inte iakttar arrangemanget med sista pensionsanstalt. Arrangemanget med sista pensionsanstalt tillämpas enligt den gällande lagen inte vid behandling av pensionsärenden som gäller personalen vid Finlands Bank. Av orsaker som hänför sig till kostnaderna för datasystemet och till tidsplanen är avsikten inte att ändra detta, även om det föreslås att verkställigheten av Finlands Banks pensionsskydd i fortsättningen ska skötas av Keva. Arrangemanget med sista pensionsanstalt ska således också i fortsättningen iakttas när Keva sköter pensionsärenden för kommunens, statens, evangelisk-lutherska kyrkans och Folkpensionsanstaltens personal, men inte när Keva sköter Finlands Banks pensionsärenden. Sålunda ska inte heller bestämmelserna om beslutssammanställning i fortsättningen tillämpas på pensioner för anställda vid Finlands Bank. I momentet föreslås en teknisk ändring av hänvisningsbestämmelsen till följd av att Finlands Banks pensionsstadga upphävs. 

Det föreslås att till paragrafen fogas ett 3 mom. där det föreskrivs att arbetsinkomster som tjänats in genom en anställning vid Finlands Bank inte ska beaktas vid tillämpningen av 7 kap. i pensionslagen för den offentliga sektorn. Bestämmelsen behövs för att dessa arbetsinkomster inte heller i fortsättningen ska påverka i vilka fall Keva sköter sista pensionsanstaltens uppgifter. 

166 §. Arbetsgivarens pensionsavgift. Paragrafen innehåller en informativ hänvisning till lagar om finansieringen av pensioner inom olika offentliga sektorer. Det föreslås att det till paragrafen fogas en hänvisning till lagen om Finlands Banks tjänstemän. 

167 §. Fördelning av kostnaderna för återstående tid. I paragrafen föreskrivs det hur kostnader för återstående tid i enlighet med 83 och 84 § i pensionslagen för den offentliga sektorn fördelas mellan olika offentliga aktörer. Det föreslås att Finlands Bank fogas till paragrafen. 

7.2  Lag om Finlands Banks tjänstemän

33 §. I paragrafens 1 mom. stryks att ett beslut om en arbetstagares pensionsavgift får överklagas genom besvär, eftersom pensionslagen för den offentliga sektorn och bestämmelserna om ändringssökande enligt dess 9 kap. ska tillämpas på pensionsbeslut. 

33 a §. Det föreslås att denna paragraf upphävs, eftersom pensionslagen för den offentliga sektorn ska tillämpas på ändringssökande som gäller pension. 

33 c §. I 3 mom. stryks hänvisningen till 33 a §, som i enlighet med det ovannämnda upphävs. 

58 §. I enlighet med 1 mom. ska bestämmelser om pensionsskyddet för personalen vid Finlands Bank finnas i pensionslagen för den offentliga sektorn. Pensionsskyddet för personalen vid Finlands Bank bestäms för närvarande enligt nästan helt samma grunder som statens pensionsskydd. För närvarande finns det närmare bestämmelser om pensionsskyddet i Finlands Banks pensionsstadga. I den gällande pensionsstadgan finns det i fråga om pensioner som för närvarande tjänas in inga bestämmelser som avviker från pensionslagen för den offentliga sektorn. Därför behöver pensionsstadgan inte längre nämnas i 58 §. På det sätt som beskrivs i 2 kap., som gäller bedömning av nuläget, avviker pensionsstadgan dock till vissa delar från pensionslagen för den offentliga sektorn i fråga om anställning som föregår ikraftträdandet av pensionslagen för den offentliga sektorn. I 3 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av pensionslagen för den offentliga sektorn föreslås det att bestämmelserna i pensionsstadgan ska tillämpas på anställning som föregår lagens ikraftträdande, så att det tidigare pensionsskyddet bevaras. Regleringen motsvarar det förfarande som har tillämpats vid upphävandet av andra pensionslagar och stiftandet av pensionslagen för den offentliga sektorn. 

I paragrafens 1 mom. föreskrivs dessutom att verkställigheten och finansieringen av pensionsskyddet för personalen vid Finlands Bank fortfarande ska bekostas ur Finlands Banks medel. Bestämmelser om ersättande av kostnaderna för skötseln av pensionsskyddet och för pensionsutgifterna föreslås i lagen om ändring av lagen om Keva. 

Det föreslås att en bestämmelse i Finlands Banks gällande pensionsstadga överförs till 2 mom. Enligt bestämmelsen jämställs vid tillämpning av 87 § i pensionslagen för den offentliga sektorn förmåner enligt tjänstekollektivavtalet om Finlands Banks arbetslöshetsersättning med inkomstrelaterad dagpenning enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002). I Finlands Banks tjänstekollektivavtal om arbetslöshetsersättning finns bestämmelser om arbetslöshetsdagpenning och om ändring av den till så kallad fortlöpande ersättning i särskilda situationer i enlighet med avtalet. 

58 a §. Bestämmelserna om rätten att få uppgifter för att kunna sköta Finlands Banks pensionsskydd upphävs, eftersom 10 kap. i pensionslagen för den offentliga sektorn ska tillämpas på rätten att få uppgifter. 

58 b §. Paragrafen upphävs och dess bestämmelser om höjning av pensionsåldern föreslås bli överförda till ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av pensionslagen för den offentliga sektorn. 

7.3  Lag om Keva

2 §. Kevas uppgifter. I paragrafen föreskrivs det om Kevas uppgifter. Det föreslås att bestämmelser om verkställigheten av pensionsskyddet för personalen vid Finlands Bank ska fogas till paragrafen. Samtidigt föreslås det att bestämmelsen om de sektorsvisa avgränsningarna i fråga om verksamhet som hänför sig till minskning av risken för arbetsoförmåga slopas. 

6 §. Allmän tillsyn. I 3 mom. föreskrivs det att finansministeriet tillsätter en revisor i Keva. I regeringens proposition 4/2010 rd motiverades bestämmelsen med att staten ska kunna säkerställa riktigheten av de belopp som Keva meddelat, när Keva föreslår finansministeriet ett belopp som ersättning för skötseln av pensionsskyddet och ett belopp för betalningen av statens pensionsutgifter. När skötseln av pensionsskyddet för den evangelisk-lutherska kyrkans och Folkpensionsanstaltens personal överfördes till Keva, utvidgades den av finansministeriet tillsatta revisorns granskningsrätt till att även omfatta Kevas skötsel av pensioner till kyrkans och Folkpensionsanstaltens personal. Det föreslås att finansministeriets revisor också ska granska riktigheten hos uppgifterna om Finlands Bank, så att också Finlands Bank ska kunna säkerställa att de belopp som Keva meddelat är korrekta. Eftersom det inte är ändamålsenligt att utöver de redan befintliga revisorerna tillsätta fler revisorer i Keva, föreslås det att finansministeriets revisor ska granska räkenskaperna också för Finlands Banks del. Finlands Bank ska betala sin andel av denna revision. I paragrafen görs dessutom en teknisk ändring genom att ersätta arbetslöshetsförsäkringsfonden med Sysselsättningsfondens andel av arbetspensionskostnaderna. 

24 §. Betalning av statens, evangelisk-lutherska kyrkans, Folkpensionsanstaltens och Finlands Banks pensionsutgifter och ersättning av Kevas kostnader. I paragrafen föreskrivs det om hur staten, kyrkans pensionsfond och Folkpensionsanstalten betalar till Keva det belopp som behövs för betalning av deras pensionsutgifter och hur den kostnadsersättning som Keva får betalas. Det föreslås att paragrafen ändras så att samma principer följs vid skötseln av Finlands Banks pensionsskydd. Finlands Bank ska också betala Keva en ersättning till självkostnadspris för skötseln av uppgiften, såsom en andel som motsvarar pensionsbesluts- och utbetalningsvolymen av de fasta och rörliga kostnaderna för verksamheten, avskrivningar av produktionsfaktorer med lång verkningstid samt kostnader för och investeringar i funktioner som helt och hållet uppfyller enbart Finlands Banks behov. Finansministeriet ska fastställa storleken på och tidpunkterna för de penningsummor som överförs. Tanken är att finansministeriet före fastställandet ska begära ett utlåtande om ärendet också av Finlands Bank. Närmare bestämmelser utfärdas genom förordning av statsrådet. Kyrkans centralfond har genom lag 1602/2015 ombildats till kyrkans pensionsfond. Det föreslås att paragrafen ändras tekniskt så att kyrkans centralfond ersätts med kyrkans pensionsfond. 

Enligt paragrafens 3 mom. ska finansministeriet, kyrkans pensionsfond och Folkpensionsanstalten med fem års mellanrum bedöma hur de mål som ställts för kostnadseffektiviteten och kvalitetsnivån på skötseln av pensionerna har förverkligats. Det föreslås att momentet ändras så att också Finlands Bank deltar i denna bedömning. 

7.4  Lag om pension för arbetstagare

3 §. Arbetspensionslagar. I paragrafens 2 mom. förtecknas arbetspensionslagarna för den offentliga sektorn. Det föreslås att 2 mom. 3 punkten upphävs. Bestämmelser om pension till Finlands Banks personal ska i fortsättningen finnas i pensionslagen för den offentliga sektorn i stället för i pensionsstadgan. Pensionsstadgan upphävs inte genom denna lag, utan det blir med stöd av 11 § i lagen om Finlands Bank en uppgift för riksdagens bankfullmäktige efter att denna lag har stadfästs. 

107 §. Arbete i branscher som omfattas av arbetspensionslagarna för både den privata och den offentliga sektorn. I paragrafen föreskrivs det om bestämmande av behörig pensionsanstalt och dess uppgifter i situationer där en arbetstagare eller företagare utöver arbete eller företagarverksamhet enligt arbetspensionslagarna för den privata sektorn har försäkrat arbete i en eller flera av sådana anställningar enligt arbetspensionslagarna för den offentliga sektorn som omfattas av arrangemanget med sista pensionsanstalt. 

I 2 mom. föreskrivs det om de situationer där man inte iakttar arrangemanget med sista pensionsanstalt. Enligt den gällande lagen tillämpas inte arrangemanget med sista pensionsanstalt vid behandling av pensionsärenden som gäller personalen vid Finlands Bank. Av orsaker som hänför sig till kostnaderna för datasystemet och till tidsplanen är avsikten inte att ändra detta, även om det föreslås att Finlands Banks pensionsskydd i fortsättningen ska skötas av Keva. Således tillämpas arrangemanget med sista pensionsanstalt när Keva sköter pensionsärenden för kommunens, statens, evangelisk-lutherska kyrkans och Folkpensionsanstaltens personal, men inte när Keva sköter Finlands Banks pensionsärenden. Sålunda ska inte heller bestämmelserna om beslutssammanställning i fortsättningen tillämpas på pensioner till anställda vid Finlands Bank. Det föreslås att hänvisningsbestämmelsen i momentet ändras så att hänvisningen gäller 1 § i pensionslagen för den offentliga sektorn i stället för Finlands Banks pensionsstadga. 

107 b §. Inkomst som räknas in i arbetsinkomsterna. Det föreslås att till paragrafen fogas en bestämmelse om att även om pensionsskyddet för personalen vid Finlands Bank försäkras enligt pensionslagen för den offentliga sektorn, beaktas inte arbetsinkomster som tjänats in genom anställning vid Finlands Bank när bestämmelserna om bestämmande av sista pensionsanstalt i 107 och 107 a § tillämpas. 

178 §. Pensionsanstalternas ansvar för pensionsdel som intjänats för oavlönad tid. I paragrafen finns bestämmelser om pensionsanstalternas ömsesidiga ansvar för den del av pensionen som tjänats in för oavlönad tid. I förteckningen i paragrafens 1 mom. specificeras hur olika aktörer i förhållande till arbetsinkomsterna svarar för den andel som motsvarar de arbetsinkomster som försäkrats enligt pensionslagen för den offentliga sektorn. Det föreslås att till förteckningen fogas en ny 5 punkt om Finlands Banks finansieringsansvar, så att nuläget inom finansieringen kvarstår oberoende av att verkställigheten av Finlands Banks arbetspensioner överförs till Keva. 

182 §. Sysselsättningsfondens andel av arbetspensionskostnaderna. I paragrafen föreskrivs det om den avgift som Sysselsättningsfonden betalar till Pensionsskyddscentralen för att täcka ansvaret och kostnaderna för beaktande av arbetslöshets- och utbildningsperioder. Det föreslås att 1 mom. 6 punkten ändras så att det i punkten inte längre hänvisas till Finlands Banks pensionsstadga och dessutom preciseras att även om Finlands Bank i fortsättningen inte längre är verksam som pensionsanstalt, ska Finlands Bank även i fortsättningen svara för ansvaret och kostnaderna för beaktande av arbetslöshets- och utbildningsperioder till den del Finlands Bank svarar för ett pensionsskydd enligt pensionslagen för den offentliga sektorn för sin personal. 

183 §. Utredning av kostnader. I paragrafens 1 mom. föreslås ändringar av teknisk natur till följd av överföringen av verkställigheten av Finlands Banks pensionsskydd så att Pensionsskyddscentralen, trots de ändringar som föreslås i propositionen, på motsvarande sätt som för närvarande utreder hur det ömsesidiga ansvaret för de kostnader som avses i momentet fördelas mellan de pensionsanstalter som sköter verkställigheten av arbetspensionslagarna. I det gällande momentet har bestämmelsen om Finlands Banks ansvar som verkställande pensionsanstalt ingått i den första meningen där det föreskrivs om pensionsanstalter som sköter verkställigheten av arbetspensionslagarna. För att situationen inte ska förändras ur kostnadsfördelningsperspektiv när verkställigheten av Finlands Banks pensionsskydd överförs till Keva, föreslås det att det till slutet av momentet fogas en bestämmelse som preciserar bestämmelserna om Kevas ansvar som verkställare av Finlands Banks pensionsskydd ur kostnadsfördelningsperspektiv, med beaktande av att Finlands Bank inte heller i fortsättningen ska omfattas av arrangemanget med sista pensionsanstalt. Enligt bestämmelsen ska man vid kostnadsutredningen beakta när det gäller de kostnader som betalts av Keva den andel genom vilken Finlands Bank svarar för finansieringen av pensionsskyddet för sin personal. Momentet motsvarar i fråga om kostnadsfördelningen nuläget, även om det skulle ske en förändring i penningrörelsen, dvs. i utredningen av Finlands Banks kostnader ska även i fortsättningen beaktas vad som föreskrivs i lagens 178, 180 och 182 § och i 8 § i lagen om pensionsersättning som skall betalas av statens medel för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier (644/2003). I bestämmelserna om pensionsanstalter i 1 mom. och 2─4 mom. avses även Finlands Bank. 

184 §. Beslut om kostnadsfördelning. I paragrafen föreslås en ändring av teknisk natur till följd av att skötseln av Finlands Banks pensionsskydd överförs till Keva. I fråga om Finlands Bank ska man när det gäller beslutet om kostnadsfördelning förfara på samma sätt som föreskrivs i det gällande momentet i fråga om andra aktörer som omfattas av Kevas verkställighet (t.ex. staten, kyrkans pensionsfond och Folkpensionsanstalten). Pensionsskyddscentralen ska meddela Keva ett beslut om kostnadsfördelningen, som specificeras så att de kostnader som de olika aktörerna, även Finlands Bank, svarar för framgår av beslutet i förhållande till det finansieringsansvar som föreskrivs särskilt för var och en av dem. 

7.5  Lag om sjömanspensioner

3 §. Arbetspensionslagar. I paragrafens 2 mom. förtecknas arbetspensionslagarna för den offentliga sektorn. Det föreslås att bestämmelsen om Finlands Banks pensionsstadga i 2 mom. ska upphävas. Ändringen motsvarar den ändring som föreslås i 3 § 2 mom. i lagen om pension för arbetstagare. 

158 §. Pensionskassans ansvar för en pensionsdel som intjänats för oavlönad tid. I paragrafens 1 mom. föreslås en motsvarande ändring som i 178 § i lagen om pension för arbetstagare genom att till momentet foga en ny 5 punkt. Till övriga delar förblir momentet oförändrat. 

7.6  Lag om pensionsersättning som skall betalas av statens medel för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier

1 §. Det föreslås att omnämnandet av Finlands Banks pensionsstadga stryks ur 7 punkten och att omnämnandet av pensionsstadgor stryks ur paragrafens inledande stycke. Momentets gällande 8 punkt blir 7 punkt. 

4 §. Det föreslås att omnämnandena av pensionsstadgan i 1 och 2 mom. stryks, eftersom de författningar som räknas upp i 1 § alla är författningar på lagnivå till följd av den föreslagna ändringen i 1 §. 

7 §. Det föreslås att omnämnandet av pensionsstadgan stryks ur 1 mom., eftersom de författningar som räknas upp i 1 § alla är författningar på lagnivå till följd av den ändring som föreslås i 1 §. 

7.7  Lag om upphävande av 6 § 1 mom. 6 punkten i folkpensionslagen

6 §. Arbetspension. I paragrafens 1 mom. definieras vad som i denna lag avses med arbetspension. Det föreslås att momentets 6 punkt upphävs, eftersom den innehåller ett omnämnande av Finlands Banks pensionsstadga. 

7.8  Lag om Pensionsskyddscentralen

1 §. Pensionsskyddscentralen. I paragrafen föreslås en teknisk ändring av hänvisningsbestämmelsen till följd av den föreslagna ändringen av 3 § 2 mom. i lagen om pension för arbetstagare. 

5 §. Ansvaret för Pensionsskyddscentralens kostnader. I paragrafens 1 mom. föreslås en teknisk ändring av hänvisningsbestämmelsen till följd av den föreslagna ändringen av 3 § 2 mom. i lagen om pension för arbetstagare. Det föreslås att paragrafens 2 mom. ändras så att momentet efter den ändring av verkställigheten av Finlands Banks pensionsskydd som föreslås i denna proposition till sitt sakinnehåll motsvarar nuläget för den kostnadsfördelning som görs vid Pensionsskyddscentralen. 

7.9  Lag om pensionsstöd

3 §. Sociala förmåner som utgör hinder för pensionsstöd. I paragrafens 1 mom. 3 punkt föreslås det att omnämnandet av Finlands Banks pensionsstadga stryks. I fortsättningen ska bestämmelser om pension till Finlands Banks personal finnas i pensionslagen för den offentliga sektorn. 

7.10  Lag om upphävande av 2 § 1 mom. 7 punkten i lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete

2 §. Lagens tillämpningsområde. Det föreslås att 1 mom. 7 punkten, som föreskriver om Finlands Banks pensionsstadga, upphävs, eftersom bestämmelser om pensionsskyddet för personalen vid Finlands Bank i fortsättningen finns i pensionslagen för den offentliga sektorn. 

7.11  Lag om utkomstskydd för arbetslösa

4 §. Hindrande sociala förmåner. Det föreslås att 2 mom. 5 punkten ändras så att i punkten inte längre nämns den pensionsstadga som nämns i 3 § i lagen om pension för arbetstagare, eftersom det i denna proposition föreslås att omnämnandet av Finlands Banks pensionsstadga stryks ur 3 § i lagen om pension för arbetstagare. 

Ikraftträdande

Lagarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021. Pensionslagen för den offentliga sektorn tillämpas på pensioner där pensionsfallet inträffar efter det att lagen trätt i kraft. De tidigare bestämmelserna om statens pensionsskydd och bestämmelserna i Finlands Banks pensionsstadga ska tillämpas på anställning som föregår ikraftträdandet av lagarna. Bestämmelser om detta föreslås i 3 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av pensionslagen för den offentliga sektorn. Sålunda kommer också bestämmelserna i den pensionsstadga som trädde i kraft 2007 att tillämpas på det som tjänats in och de förmåner det uppstått rätt till under bestämmelsernas giltighetstid. 

De uppgifter som hänför sig till verkställigheten av pensionsskyddet och beslutanderätten i fråga om dem överförs från och med ikraftträdandet av lagen om ändring av lagen om Keva från Finlands Bank till Keva. Detta innebär bland annat att de pensioner som Finlands Bank betalar ut överförs till att betalas av Keva. Efter att lagen har trätt i kraft ska Finlands Bank dock fortfarande sköta de årsanmälningar som hänför sig till beskattningen i fråga om pensioner som betalas ut 2020. Keva ska från och med lagens ikraftträdande ansvara för att de pensionsansökningar som är anhängiga när lagen träder i kraft behandlas färdigt samt att eventuella rättelser i beslut som Finlands Bank fattat före lagens ikraftträdande, utlåtanden om besvär som gäller beslut och eventuella förslag till undanröjande av beslut görs. Ändring i beslut som Finlands Bank har fattat före lagens ikraftträdande ska fortfarande sökas hos Försäkringsdomstolen, men de besvär som gäller dem och som anhängiggjorts efter lagens ikraftträdande ska anföras hos Keva, som ger utlåtanden om dem och prövar om beslutet kan rättas. 

I 4 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om Keva föreskrivs det att utöver ersättningen enligt 24 § 2 mom. ska Finlands Bank år 2021 till Keva betala en ersättning för sådana kostnader som uppstått före denna lags ikraftträdande och som föranleds av uppgiftsöverföringen. Sådana kostnader är de kostnader som föranleds Keva 2019 och 2020 och som hänför sig till förberedelserna inför överföringen av uppgifterna och som inte ingår i den beräkning av självkostnadsvärdet som inleds 2021. Kostnader av detta slag är till exempel kostnader för konvertering och ändring av datasystem. 

Med stöd av 11 § i lagen om Finlands Bank kan riksdagens bankfullmäktige fastställa och vid behov upphäva Finlands Banks pensionsstadga. Pensionsstadgan upphävs inte genom den lagstiftning som nu utfärdas, utan det blir en uppgift för bankfullmäktige. 

Samband med andra propositioner

Regeringen har gett till riksdagen proposition till ändring av lagen om Keva (RP 102/2019 rd). I den propositionen föreslås 6 § 3 mom. i lagen om Keva ändras. Nu föreslås i denna proposition en ändring av samma moment. 

10  Förhållande till grundlagen samt lagstiftningsordning

I olika beslut och åtgärder i behandlingen av de pensionsärenden som gäller personer ingår utövning av offentlig makt. Det finns ingen exakt definition av begreppet offentlig makt i lagen. I regeringens proposition med förslag till lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet samt till lagar som har samband med den (RP 30/1998 rd) motiveras bestämmelsen på följande sätt: ”Begreppet offentlig makt definieras inte i lagförslaget. Begreppet kan överhuvudtaget inte ges någon allmän definition. Ingrepp i den enskildas rättsställning endera genom ett förvaltningsbeslut eller genom en faktisk åtgärd har ansetts utgöra det centrala i begreppet. Även beviljande av förmåner eller utfärdande av examensintyg betraktas som offentlig maktutövning.” 

Enligt 124 § i grundlagen kan offentliga förvaltningsuppgifter anförtros andra än myndigheter endast genom lag eller med stöd av lag, om det behövs för en ändamålsenlig skötsel av uppgifterna och det inte äventyrar de grundläggande fri- och rättigheterna, rättssäkerheten eller andra krav på god förvaltning. I bestämmelsen avses med en offentlig förvaltningsuppgift en omfattande grupp förvaltningsuppgifter, som inkluderar till exempel verkställighet av lagar samt uppgifter i samband med beslutsfattande om enskilda personers och sammanslutningars rättigheter, skyldigheter och förmåner. 

Enligt 2 § 2 mom. i förvaltningslagen (434/2003) tillämpas lagen bland annat hos statliga myndigheter, kommunala myndigheter och självständiga offentligrättsliga inrättningar. Enligt motiveringarna till lagen är självständiga offentligrättsliga inrättningar juridiska personer om vilkas organisationsform, organ och uppgifter det föreskrivs i författningar som gäller dem. De utför uppgifter inom den s.k. medelbara offentliga förvaltningen. Bland annat Finlands Bank och Keva är självständiga offentligrättsliga inrättningar. 

Enligt 1 § i lagen om Keva (66/2016) är Keva en offentligrättslig pensionsanstalt som förvaltas av sina medlemssamfund. Vid behandlingen av den tidigare lagen, det vill säga lagen om kommunala pensioner, tog grundlagsutskottet i sitt utlåtande ställning till pensionsanstaltens ställning som skötare av offentliga förvaltningsuppgifter. Utskottet slog fast följande: ”Syftet med 124 § i grundlagen är att begränsa överföringen av offentliga förvaltningsuppgifter utanför det egentliga myndighetsmaskineriet (RP 1/1998 rd, s. 178/II). Till det egentliga myndighetsmaskineriet räknas enligt utskottets uppfattning de myndigheter som hör till statens och självstyrelsesamfundens normala organisation samt sådana självständiga institutioner som Finlands bank och folkpensionsanstalten liksom även kommunala arbetsmarknadsverket (tidigare avtalsdelegationen) och kommunala pensionsanstalten, dvs. i regel de specialorgan som är gemensamma för alla kommuner. Utskottet har kommit fram till att den kommunala pensionsanstalten direkt berörs av bestämmelserna i 21 § i grundlagen om vars och ens rätt att få sin sak behandlad på behörigt sätt och utan dröjsmål samt att garantier för en god förvaltning tryggas genom lag.” Sålunda uppfyller överföringen av skötseln av pensionsskyddet för Finlands Banks personal till Keva villkoren enligt 124 § i grundlagen. 

Enligt 91 § i grundlagen står Finlands Bank under riksdagens garanti och vård enligt vad som bestäms genom lag. Bestämmelser om Finlands Banks ställning och uppgifter finns i lagen om Finlands Bank. I enlighet med 91 § i grundlagen övervakar de bankfullmäktigeledamöter som valts av riksdagen Finlands Banks verksamhet. 

Det att pensionsskyddet för personalen verkställs utanför Finlands Bank kan inte betraktas som sådan verksamhet som omfattas av den övervakningsskyldighet som de av riksdagen tillsatta bankfullmäktigeledamöterna har. Den revisor som finansministeriet har tillsatt vid Keva ska granska att uppgifterna om betalningen av Finlands Banks pensioner och om ersättningen för Kevas kostnader är korrekta. Bankfullmäktigeledamöternas övervakning vid Finlands Bank kommer inte att förändras jämfört med nuläget. 

I propositionen ändras inte personalens pensionsförmåner. Därför behöver propositionen inte bedömas utifrån grundlagens bestämmelser om egendomsskydd. 

På de grunder som anges ovan kan lagförslagen behandlas i vanlig lagstiftningsordning. 

Kläm 

Kläm 

Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs riksdagen följande lagförslag: 

Lagförslag

1. Lag om ändring av pensionslagen för den offentliga sektorn 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i pensionslagen för den offentliga sektorn (81/2016) 1 §, 3 § 1 mom. 3 punkten, 117 § 2 mom. och 166 och 167 § samt 
fogas till 117 § ett nytt 3 mom. som följer: 
1 § Lagens syfte 
I denna lag föreskrivs det om pensionsskydd på basis av arbetsinkomst för dem som är anställda hos Kevas medlemssamfund, staten, evangelisk-lutherska kyrkan, Folkpensionsanstalten och Finlands Bank. 
3 § Centrala definitioner 
I denna lag avses med 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
3) offentlig arbetsgivare Kevas medlemssamfund, staten, evangelisk-lutherska kyrkans församlingar, kyrkliga samfälligheter, domkapitel, kyrkostyrelsen, Folkpensionsanstalten och Finlands Bank, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
117 § Den sista pensionsanstaltens uppgifter 
Kläm 
Om arbetstagarens arbetsinkomster under de två senaste kalenderåren varit försäkrade till det största beloppet med stöd av 1 § i fråga om Finlands Bank, lagen om ortodoxa kyrkan (985/2006), Ålands landskapslagar eller en annan sådan pensionsförfattning vid vars verkställighet man inte iakttar arrangemanget med sista pensionsanstalt enligt 1 mom., avgör Keva pensionsärendet separat för denna lag. 
Vid tillämpning av detta kapitel betraktas inte de arbetsinkomster som tjänats in genom en anställning vid Finlands Bank som arbetsinkomster som omfattas av pensionslagen för den offentliga sektorn. 
166 § Arbetsgivarens pensionsavgift 
Bestämmelser om de offentliga arbetsgivarnas pensionsavgifter finns i fråga om Kevas medlemssamfund i lagen om Keva, i fråga om staten i lagen om finansiering av statens pensionsskydd, i fråga om evangelisk-lutherska kyrkan i lagen om finansiering av evangelisk-lutherska kyrkans pensionsskydd (68/2016), i fråga om Folkpensionsanstalten i 13 § i lagen om Folkpensionsanstalten (731/2001) och i fråga om Finlands Bank i 58 § i lagen om Finlands Banks tjänstemän (1166/1998). 
167 § Fördelning av kostnaderna för återstående tid 
Kostnaderna för återstående tid i enlighet med 83 och 84 § fördelas mellan Kevas medlemssamfund, staten, evangelisk-lutherska kyrkan, Folkpensionsanstalten och Finlands Bank så att varje aktör ansvarar för den del av kostnaderna som arbetstagarens inkomst från den anställningen utgör av det totala beloppet inkomster för återstående tid. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
Pensionslagen för den offentliga sektorn tillämpas på pensioner där pensionsfallet inträffar den 1 januari 2021 eller därefter och på arbete som utförs i en anställning vid Finlands Bank som hör till lagens tillämpningsområde från och med den 1 januari 2021. 
På anställningar som har upphört före ikraftträdandet av denna lag och anställningar som fortsätter när lagen träder i kraft tillämpas för tiden före lagens ikraftträdande i fråga om vem som omfattas av pensionsskyddet den tid som berättigar till pension, pension, pensionstillväxt och pensionsberäkning lagen om Finlands Banks tjänstemän (1166/1998), pensionslagen för den offentliga sektorn, lagen om införande av pensionslagen för den offentliga sektorn (82/2016) och med stöd av 11 § 2 mom. 6 punkten i lagen om Finlands Bank (214/1998) Finlands Banks pensionsstadga av den 15 december 2006, sådana de lyder vid ikraftträdandet av pensionslagen för den offentliga sektorn. 
Den pensionsålder på 60 år som tillämpas i sådana anställningsförhållanden till Finlands Bank som inletts före den 1 januari 1992 höjs så att om pensionsåldern enligt Finlands Banks pensionsstadga uppnås 
1) 2018, höjs pensionsåldern med tre månader, 
2) 2019, höjs pensionsåldern med sex månader, 
3) 2020, höjs pensionsåldern med nio månader, 
4) 2021, höjs pensionsåldern med ett år, 
5) 2022, höjs pensionsåldern med ett år och tre månader, 
6) 2023, höjs pensionsåldern med ett år och sex månader, 
7) 2024, höjs pensionsåldern med ett år och nio månader, 
8) 2025 eller därefter, höjs pensionsåldern med två år. 
Den pensionsålder på 60 år som avses i 4 mom. kan dock höjas högst till den lägsta ålder för ålderspension som föreskrivs för åldersklassen i fråga i 10 § 2 och 3 mom. i pensionslagen för den offentliga sektorn. 
 Slut på lagförslaget 

2. Lag om ändring av lagen om Finlands Banks tjänstemän 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om Finlands Banks tjänstemän (1166/1998) 33 a, 58 a och 58 b §, 
av dem 33 a § sådan den lyder i lag 891/2018, 58 a § sådan den lyder i lagarna 1231/2004 och 915/2019 och 58 b § sådan den lyder i lag 1169/2016, samt 
ändras 33 § 1 mom., 33 c § 3 mom. och 58 §, 
av dem 33 § 1 mom. sådan den lyder i lag 19/2020 och 33 c § 3 mom. sådan den lyder i lag 891/2018, som följer: 
33 § 
Ett beslut genom vilket Finlands Bank har gett en varning, permitterat eller sagt upp en tjänsteman, upplöst ett tjänsteförhållande, avstängt en tjänsteman från tjänsteutövning eller avgjort ett ärende som gäller en bisyssla och likaså ett sådant beslut som avses i 33 b § 3 mom. och ett beslut som fattats med anledning av en sådan omprövningsbegäran som avses i 33 d § 1 mom. får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen. Om besvär hos förvaltningsdomstolen stadgas i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
Kläm 
33 c § 
Kläm 
I andra av Finlands Bank fattade beslut om tjänstemän än sådana beslut som avses i 1 mom. och 33 § får ändring inte sökas genom besvär. 
58 § 
Bestämmelser om pensionsskydd för Finlands Banks tjänstemän finns i pensionslagen för den offentliga sektorn (81/2016). Skötseln och finansieringen av pensionsskyddet för Finlands Banks tjänstemän bekostas ur Finlands Banks medel. 
Vid tillämpning av 87 § i pensionslagen för den offentliga sektorn jämställs förmåner enligt tjänstekollektivavtalet om Finlands Banks arbetslöshetsersättning med inkomstrelaterad dagpenning enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002). 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

3. Lag om ändring av lagen om Keva 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om Keva (66/2016) 2 § 1 mom. 1 punkten, 6 § 3 mom. och 24 §, 
av dessa 2 § 1 mom. 1 punkten sådan den lyder i lag 541/2019, som följer: 
2 § Kevas uppgifter 
Keva har till uppgift att sköta 
1) verkställigheten av pensionsskyddet för kommunsektorns personal, de statsanställda, evangelisk-lutherska kyrkans personal, Folkpensionsanstaltens och Finlands Banks personal liksom åtgärder för att minska risken för arbetsoförmåga för personalen enligt pensionslagen för den offentliga sektorn (81/2016) samt övriga uppgifter som anges i den lagen, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
6 § Allmän tillsyn 
Kläm 
Finansministeriet tillsätter för högst fyra år en revisor som utifrån Kevas bokföring och annat material ska granska att de beräkningar som avses i 24 § och som Keva har lämnat om den summa som behövs för betalningen av statens, evangelisk-lutherska kyrkans, Folkpensionsanstaltens och Finlands Banks pensioner och om ersättningen för Kevas kostnader är riktiga och tillräckliga. Revisorn har dessutom till uppgift att utifrån Kevas bokföring och annat material granska att Keva har tagit ut statliga och kyrkliga arbetsgivares pensionsavgifter i enlighet med vad som föreskrivs i 2 § 1 mom. i lagen om finansiering av statens pensionsskydd och 3 § 2 mom. i lagen om finansiering av evangelisk-lutherska kyrkans pensionsskydd samt arbetstagarens pensionsavgift i enlighet med vad som föreskrivs i 168 § 2 mom. i pensionslagen för den offentliga sektorn och att pensionsavgifter samt överföringsavgifter och Sysselsättningsfondens andel av arbetspensionskostnaderna har betalats till statens pensionsfond till rätt belopp och att pensionsavgifterna och Sysselsättningsfondens andel av arbetspensionskostnaderna har betalats till evangelisk-lutherska kyrkan till rätt belopp. Revisorn ska vara antingen en av Revisionstillsynen godkänd CGR-revisor eller en OFGR-revisor. Bestämmelser om revision finns i revisionslagen (1141/2015). 
24 § Betalning av statens, evangelisk-lutherska kyrkans, Folkpensionsanstaltens och Finlands Banks pensionsutgifter och ersättning av Kevas kostnader 
Staten, Kyrkans pensionsfond, Folkpensionsanstalten och Finlands Bank betalar i förskott till Keva det belopp som behövs för att betala pensionsförmåner. Om beloppet av de faktiska kostnaderna är större eller mindre än det uppskattade beloppet, ska skillnaden beaktas i efterhand som en korrigeringspost. 
Statens pensionsfond betalar ersättning till Keva för skötseln av uppgifterna i anslutning till det pensionsskydd som tjänas in under anställning hos staten. Också Folkpensionsanstalten och Finlands Bank betalar ersättning till Keva för skötseln av pensionsskyddet för Folkpensionsanstaltens och Finlands Banks personal, och kyrkans pensionsfond betalar ersättning till Keva för skötseln av pensionsskyddet för evangelisk-lutherska kyrkans anställda. Finansministeriet fastställer det ersättningsbelopp som statens pensionsfond, kyrkans pensionsfond, Folkpensionsanstalten och Finlands Bank ska betala i förskott till Keva. Keva lägger fram en beräkning av ersättningsbeloppet för finansministeriet. Ersättningsbeloppet beräknas till en nivå som motsvarar självkostnadsvärdet enligt 6 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992). Ersättningen betalas i månatliga, lika stora poster enligt en förhandsberäkning av beloppet av kostnaderna för året i fråga. Om beloppet av de faktiska kostnaderna är större eller mindre än det uppskattade beloppet, ska skillnaden beaktas i efterhand som en korrigeringspost. 
Finansministeriet, kyrkans pensionsfond, Folkpensionsanstalten och Finlands Bank bedömer med fem års mellanrum hur de mål som ställts för kostnadseffektiviteten och kvalitetsnivån på skötseln av pensionerna har förverkligats. I detta syfte ska Keva lämna tillräckliga uppgifter till de ovannämnda parterna. 
Närmare bestämmelser om överföring av de medel som behövs för betalning av pensioner till statsanställda, evangelisk-lutherska kyrkans personal, Folkpensionsanstaltens personal och Finlands Banks personal och om ersättning för kostnader till Keva utfärdas genom förordning av statsrådet. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
Keva fortsätter från och med lagens ikraftträdande behandlingen av anhängiga pensionsansökningar som gäller Finlands Banks personal. 
I pensionsbeslut som fattats av Finlands Bank före denna lags ikraftträdande söks ändring enligt de bestämmelser som gällde före ikraftträdandet av denna lag. Från ikraftträdandet av denna lag sköter Keva de uppgifter som åligger en pensionsanstalt i samband med ändringssökande och som avses i 9 kap. i pensionslagen för den offentliga sektorn. 
Utöver ersättningen enligt 24 § 2 mom. betalar Finlands Bank år 2021 till Keva en ersättning för sådana kostnader som uppstått före denna lags ikraftträdande och som föranleds Keva av den överföring av verkställigheten av Finlands Banks pensionsskydd som föreskrivs genom denna lag. Ersättningen beräknas enligt 24 § 2 mom. till en nivå som motsvarar självkostnadsvärdet. Bestämmelser om grunderna för ersättning och tidpunkterna för utbetalning av ersättning utfärdas genom förordning av statsrådet. 
 Slut på lagförslaget 

4. Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om pension för arbetstagare (395/2006) 3 § 2 mom. 3 punkten, 
sådan den lyder i lag 69/2016, 
ändras 107 § 2 mom., 107 b §, 178 § 1 mom., 182 §:n 1 mom. 6 punkten, 183 § 1 mom. och 184 § 1 mom., 
sådana de lyder, 107 § 2 mom. i lag 69/2016, 107 b § i lag 634/2009, 178 § 1 mom. i lag 1247/2016, 182 § 1 mom. 6 punkten och 183 § 1 mom. i lag 1468/2019 och 184 § 1 mom. i lag 1247/2016, som följer: 
107 § Arbete i branscher som omfattas av arbetspensionslagarna för både den privata och den offentliga sektorn 
Kläm 
Om arbetstagarens arbetsinkomster under de två senaste kalenderåren varit försäkrade till det största beloppet med stöd av 1 § i pensionslagen för den offentliga sektorn i fråga om Finlands Bank, lagen om ortodoxa kyrkan, Ålands landskapslagar eller en annan sådan pensionsförfattning vid vars verkställighet man inte iakttar arrangemanget med sista pensionsanstalt enligt 1 mom., avgör avgörande pensionsanstalt inom den privata sektorn, Keva och den pensionsanstalt som verkställer pensionsskydd enligt detta moment pensionsärendet var för sig. 
107 b §  Inkomst som räknas in i arbetsinkomsterna 
Vid bestämmande av avgörande pensionsanstalt inom den privata sektorn enligt 106 § och sista pensionsanstalt enligt 107 a § räknas också inkomster enligt lagen om pension för företagare och lagen om pension för lantbruksföretagare in i de försäkrade arbetsinkomsterna enligt arbetspensionslagarna för den privata sektorn. Vid tillämpning av 107 och 107 a § betraktas inte de arbetsinkomster som tjänats in genom en anställning vid Finlands Bank som arbetsinkomster som omfattas av pensionslagen för den offentliga sektorn. 
178 § Pensionsanstalternas ansvar för pensionsdel som intjänats för oavlönad tid 
För den pensionsdel som intjänats på grundval av i 74 § avsedd oavlönad tid svarar, i förhållande till de i respektive pensionsanstalt försäkrade arbetsinkomsterna, de pensionsanstalter gemensamt som sköter pensionsskyddet enligt de arbetspensionslagar som nämns i 3 §. För den andel som motsvarar de arbetsinkomster som försäkrats enligt pensionslagen för den offentliga sektorn svarar i förhållande till arbetsinkomsterna 
1) Keva i enlighet med vad som föreskrivs om dess finansieringsansvar i 2 § 1 mom. 2 punkten i lagen om Keva (66/2016), 
2) staten i enlighet med vad som föreskrivs om dess finansieringsansvar i 1 § i lagen om finansiering av statens pensionsskydd (67/2016), 
3) kyrkans pensionsfond i enlighet med vad som föreskrivs om dess finansieringsansvar i 1 § i lagen om finansiering av evangelisk-lutherska kyrkans pensionsskydd (68/2016), 
4) Folkpensionsanstalten i enlighet med vad som föreskrivs om dess finansieringsansvar i 13 § i lagen om Folkpensionsanstalten (731/2001), 
5) Finlands Bank i enlighet med vad den svarar för finansieringen av pensionsskyddet för sin personal. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
182 § Sysselsättningsfondens andel av arbetspensionskostnaderna  
Sysselsättningsfonden som avses i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) betalar Pensionsskyddscentralen en andel av arbetspensionskostnaderna med vilken ansvaret och kostnaderna för beaktande av arbetslöshets- och utbildningsperioder täcks i fråga om 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
6) Finlands Bank till den del den svarar för finansieringen av pensionsskyddet för sin personal, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
183 § Utredning av kostnader 
Pensionsskyddscentralen utreder kalenderårsvis hur det ömsesidiga ansvaret mellan de pensionsanstalter som sköter verkställigheten av arbetspensionslagarna beträffande det föregående kalenderåret fördelar sig i fråga om de kostnader som avses i 174–181 § och Sysselsättningsfondens andel av arbetspensionskostnaderna som avses i 182 § med beaktande också av vad pensionsanstalterna inom den privata sektorn och Keva i egenskap av sista pensionsanstalt har betalat i pensioner eller som andra förmåner som en annan pensionsanstalt ansvarar för. I fråga om Keva, som varit sista pensionsanstalt, beaktas i utredningen vad som i lagen om Keva, i lagen om finansiering av statens pensionsskydd, i lagen om finansiering av evangelisk-lutherska kyrkans pensionsskydd och i 13 § i lagen om Folkpensionsanstalten föreskrivs om finansiering av pensionsskyddet enligt pensionslagen för den offentliga sektorn. I fråga om Keva beaktas i utredningen dessutom när det gäller de kostnader som betalts av Keva den andel genom vilken Finlands Bank svarar för finansieringen av pensionsskyddet för sin personal. 
Kläm 
184 § Beslut om kostnadsfördelning 
Pensionsskyddscentralen meddelar de pensionsanstalter som avses i 183 § 1 mom. ett beslut om fördelningen av de kostnader som avses i den paragrafen, dock så att kostnaderna enligt det beslut som riktas till Keva ska fördelas mellan Keva, staten, kyrkans pensionsfond, Folkpensionsanstalten och Finlands Bank i förhållande till deras finansieringsansvar. Ändring i beslutet får sökas på det sätt som föreskrivs i 9 kap. 
Kläm 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

5. Lag om ändring av 3 och 158 § lagen om sjömanspensioner 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om sjömanspensioner (1290/2006) 3 § 2 mom. 3 punkten, 
sådan den lyder i lag 78/2016, och 
ändras 158 § 1 mom., sådant det lyder i lag 1256/2016, som följer: 
158 § Pensionskassans ansvar för en pensionsdel som intjänats för oavlönad tid 
För den pensionsdel som intjänats på grundval av i 80 § avsedd oavlönad tid svarar, i förhållande till de i respektive pensionsanstalt försäkrade arbetsinkomsterna, de pensionsanstalter gemensamt som sköter pensionsskyddet enligt de arbetspensionslagar som nämns i 3 §. För den andel som motsvarar de arbetsinkomster som försäkrats enligt pensionslagen för den offentliga sektorn svarar i förhållande till arbetsinkomsterna 
1) Keva i enlighet med vad som föreskrivs om dess finansieringsansvar i 2 § 1 mom. 2 punkten i lagen om Keva (66/2016), 
2) staten i enlighet med vad som föreskrivs om dess finansieringsansvar i 1 § i lagen om finansiering av statens pensionsskydd (67/2016), 
3) kyrkans pensionsfond i enlighet med vad som föreskrivs om dess finansieringsansvar i 1 § i lagen om finansiering av evangelisk-lutherska kyrkans pensionsskydd (68/2016), 
4) Folkpensionsanstalten i enlighet med vad som föreskrivs om dess finansieringsansvar i 13 § i lagen om Folkpensionsanstalten (731/2001), 
5) Finlands Bank i enlighet med vad den svarar för finansieringen av sin personals pensioner. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

6. Lag om ändring av lagen om pensionsersättning som skall betalas av statens medel för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om pensionsersättning som skall betalas av statens medel för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier (644/2003) 1 och 4 § samt 7 § 1 mom., 
sådana de lyder, 1 § i lag 83/2016, 4 § i lag 895/2004 och 7 § 1 mom. i lag 1190/2007, som följer: 
1 § 
I denna lag bestäms om en förmån som växer för tiden för vård av barn under tre år och för tiden för studier. Förmånen betalas när pension beviljas med stöd av följande lagar: 
1) lagen om pension för arbetstagare (395/2006), 
2) lagen om sjömanspensioner (1290/2006), 
3) lagen om pension för företagare (1272/2006), 
4) lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006), 
5) pensionslagen för den offentliga sektorn (81/2016), 
6) lagen om ortodoxa kyrkan (985/2006), 
7) landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om statens pensioner (ÅFS 54/2007). 
4 § 
Förmånen tillväxer tidigast från ingången av månaden efter den då 18 års ålder uppnåddes till utgången av det år som föregår pensionsfallet. För att förmånen ska fås förutsätts att personens förvärvsinkomster enligt en i 1 § nämnd lag före utgången av det år som föregår pensionsfallet uppgår till sammanlagt minst 12 566,70 euro. 
Förmånen tjänas dock inte in av en person som får invalid-, arbetslivs- eller ålderspension enligt en lag som nämns i 1 §. 
7 § 
På förmåner som pensionsanstalten betalar med stöd av denna lag tillämpas vad som i en lag som nämns i 1 § bestäms om behandling av ärenden, meddelande av beslut, betalning, fastställande och återkrav av pension, erhållande och utlämnande av uppgifter, om förfarandet för sökande av ändring samt om undanröjande av ett lagakraftvunnet beslut. 
Kläm 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

7. Lag om upphävande av 6 § 1 mom. 6 punkten i folkpensionslagen 

I enlighet med riksdagens beslut: 
1 § 
Genom denna lag upphävs i folkpensionslagen (568/2007) 6 § 1 mom. 6 punkten, sådan det lyder i lag 84/2016. 
2 § 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

8. Lag om ändring av 1 och 5 § i lagen om Pensionsskyddscentralen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om Pensionsskyddscentralen (397/2006) 1 § och 5 § 1 och 2 mom., 
sådana de lyder, 1 § och 5 § 1 mom. i lag 1263/2016 och 5 § 2 mom. i lag 1473/2019, som följer: 
1 § Pensionsskyddscentralen 
Pensionsskyddscentralen är samordnande organ för verkställigheten och utvecklandet av det arbetspensionsskydd som avses i de arbetspensionslagar som nämns i 3 § 1 mom. och 2 mom. 1─2 punkten i lagen om pension för arbetstagare (395/2006). 
5 § Ansvaret för Pensionsskyddscentralens kostnader 
Pensionsskyddscentralen har rätt att ta ut verksamhetsbaserade serviceavgifter för sina tjänster. De pensionsanstalter som har hand om pensionsskyddet enligt de arbetspensionslagar som nämns i 3 § 1 mom. och 2 mom. 1─2 punkten i lagen om pension för arbetstagare svarar för de kostnader som Pensionsskyddscentralens uppgifter enligt denna lag medför till den del som Pensionsskyddscentralens verksamhetsbaserade serviceavgifter och övriga avkastning inte räcker till för att täcka dem.  
Pensionsanstalternas andel av Pensionsskyddscentralens kostnader fördelas mellan den offentliga och den privata pensionssektorn i samma förhållande som de tjänster som producerats vid Pensionsskyddscentralen hänför sig till respektive pensionssektor. Den andel som pensionsanstalterna inom den offentliga sektorn ansvarar för fördelas i förhållande till de arbetsinkomster som är försäkrade inom den sektorn. För Kevas del fördelas dock kostnaderna mellan Keva, staten, kyrkans pensionsfond, Finlands Bank och Folkpensionsanstalten i det förhållande som anges i 178 § 1 mom. i lagen om pension för arbetstagare. Den andel som pensionsanstalterna inom den privata sektorn ansvarar för fördelas i förhållande till de arbetsinkomster som är försäkrade inom den privata sektorn, dock med beaktande av att Sjömanspensionskassan och Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt inte är föremål för tillsynen över ordnandet av försäkring och att Pensionsskyddscentralens övriga uppgifter enligt 2 § i denna lag inte i samma utsträckning gäller Sjömanspensionskassan och Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt som andra pensionsanstalter inom den privata sektorn. 
Kläm 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

9. Lag om ändring av 3 § i lagen om pensionsstöd 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om pensionsstöd (1531/2016) 3 § 1 mom. 3 punkten som följer: 
3 § Sociala förmåner som utgör hinder för pensionsstöd 
En person har inte rätt till pensionsstöd om han eller hon får 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
3) pension enligt lagen om pension för arbetstagare (395/2006), lagen om pension för företagare (1272/2006), lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006), lagen om sjömanspensioner (1290/2006), pensionslagen för den offentliga sektorn (81/2016), lagen om ortodoxa kyrkan (985/2006) eller landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om statens pensioner (ÅFS 54/2007) (arbetspensionslagarna), 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

10. Lag om upphävande av 2 § 1 mom. 7 punkten i lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete 

I enlighet med riksdagens beslut: 
1 § 
Genom denna lag upphävs i lagen om främjande av sjukpensionärers åter-gång i arbete (738/2009) 2 § 1 mom. 7 punkten, sådan den lyder i lag 87/2016. 
2 § 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

11. Lag om ändring av 3 kap. 4 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) 3 kap. 4 § 2 mom. 5 punkten, 
sådan den lyder i lag 426/2019, som följer: 
3 kap 
Allmänna begränsningar för erhållande av förmåner 
4 § Hindrande sociala förmåner 
Kläm 
Berättigad till arbetslöshetsförmåner är inte en arbetssökande 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
5) som får rehabiliteringspenning enligt lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner (566/2005) eller enligt de lagar som nämns i 3 § i lagen om pension för arbetstagare (395/2006) eller ersättning för inkomstbortfall enligt rehabiliteringsbestämmelserna i olycksfalls- eller trafikförsäkring eller i lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/1948), 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors den 26 mars 2020 
Statsminister Sanna Marin 
Social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen