Senast publicerat 03-11-2021 14:30

Regeringens proposition RP 30/2019 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 36 § i lagen om statsandel för kommunal basservice

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås det att lagen om statsandel för kommunal basservice ändras. Enligt propositionen ska den ökning av statsandelen för kommunal basservice för att avlägsna verkningarna av det dubbla avdrag som orsakas av nedskärningen i semesterpenningen i anslutning till konkurrenskraftsavtalet som enligt lagen ska ske år 2020 betalas till kommunerna redan år 2019. Det är fråga om en engångsersättning på 237 miljoner euro som betalas till kommunerna till ett belopp av 43,22 euro per invånare. 

Syftet med propositionen är att förbättra den svåra ekonomiska situationen för kommunerna år 2019.  

Propositionen hänför sig till propositionen om en tredje tilläggsbudget för 2019 och avses bli behandlad i samband med den.  

Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt så att ökningen av statsandelen betalas till kommunerna i november eller december i år. 

MOTIVERING

Nuläge och föreslagna ändringar

Propositionen baserar sig på ett beslut som fattades i samband med budgetförhandlingarna den 17 september 2019. Syftet med propositionen är att underlätta kommunernas synnerligen svåra ekonomiska situation år 2019. Trycket att stärka den kommunala ekonomin har ökat till följd av förändringarna i förskottsinnehållningsförfarandet och problemen med anmälningar till inkomstregistret, som lett till att en del av kommunernas skatteintäkter betalas först 2020. 

Enligt det gällande 36 § 8 mom. i lagen om statsandel för kommunal basservice ökas statsandelen för kommunal basservice år 2020 med 43,22 euro per invånare i anknytning till beaktandet av det dubbla avdrag som konkurrenskraftsavtalet medför. Med en engångsersättning på 237 miljoner euro kompenseras på en gång den dubbla inverkan som nedskärningen i semesterpenningen i det konkurrenskraftsavtal som arbetsmarknadsorganisationerna ingick den 29 februari 2016 orsakar i fråga om justeringarna av kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna för åren 2019–2022.  

Det föreslås att 36 § 8 mom. ändras så att tillägget på 237 miljoner euro görs redan i statsandelen för 2019. Ökningen av statsandelen ska genomföras genom att kommunernas statsandel ökas med 43,22 euro per invånare. Detta baserar sig på att även det avdrag för kommunerna som motsvarar kostnadsbesparingen i samband med konkurrenskraftsavtalet har beaktats enligt principen ”euro per invånare”. 

Propositionens konsekvenser

Genom propositionen förbättras kommunernas ekonomiska situation år 2019, då särskilt ändringen av periodiseringen av beskattningen och problemen i samband med inkomst-registret orsakat problem för kommunerna.  

Propositionen kan också bidra till att kriterierna för utvärderingsförfarandet inte uppfylls i enskilda kommuner till exempel på grund av ett tillfälligt underskott till följd av den ändrade periodiseringen av skatteinkomsterna. 

Till följd av ändringen ändras besluten om betalning av statsandel till kommunerna så att ökningen beaktas vid utbetalningen av statsandelarna i november eller december. Även om anslaget står till kommunernas förfogande först i november-december, bokförs det som kommunernas inkomst i år och förbättrar den kommunala ekonomins resultat 

Beredningen av propositionen

Ärendet har beretts vid finansministeriets kommun- och regionförvaltningsavdelning. Propositionen har behandlats i delegationen för kommunal ekonomi och kommunalförvaltning.  

Samband med andra propositioner

Propositionen hänför sig till regeringens proposition till riksdagen med förslag om en tredje tilläggsbudget för 2019 och avses bli behandlad i samband med den.  

Ikraftträdande

Lagen föreslås träda i kraft så snart som möjligt under innevarande år. Beroende på när lagen träder i kraft betalas ökningen av statsandelen för kommunal basservice antingen i två poster i november och december 2019 eller i en post i december 2019.  

Kläm 

Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs riksdagen följande lagförslag: 

Lagförslag

Lag om ändring av 36 § i lagen om statsandel för kommunal basservice  

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om statsandel för kommunal basservice (1704/2009) 36 § 8 mom., sådant det lyder i lag 1236/2018, som följer: 
36 §  Tidsbegränsade minskningar och ökningar av statsandelen till kommunerna 
Kläm 
År 2019 ökas statsandelen för kommunal basservice med 43,22 euro per invånare i anknytning till beaktandet av det dubbla avdrag som konkurrenskraftsavtalet medför. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors den 7 oktober 2019 
Statsminister Antti Rinne 
Kommun- och ägarstyrningsminister Sirpa Paatero