Senast publicerat 03-11-2021 13:58

Regeringens proposition RP 307/2018 rd Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner den år 2016 ingångna multilaterala konvention genom vilken genomförs skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster samt ger sitt samtycke till att vissa reservationer görs och notifikationer lämnas på basis av konventionen.  

Konventionen har utarbetats som en del av det projekt för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster som OECD och G20-länderna har satt i gång. Konventionen gör det möjligt att anpassa många bilaterala skatteavtal genom en multilateral konvention utan att separat ändra varje bilateralt avtal och utan de förfaranden för godkännande och ikraftträdande som berör ändringarna.  

Konventionen ändrar inte ett bilateralt skatteavtal direkt på samma sätt som ett ändringsprotokoll till ett skatteavtal. Konventionen tillämpas däremot parallellt med det egentliga skatteavtalet. Förhållandet mellan konventionen och ett skatteavtal definieras i de samordnings- och notifikationsklausuler som används i konventionens artiklar. Samordnings- och notifikationsklausulerna samt de notifikationerna som parterna till konventionen har lämnat konkretiserar för dem som tillämpar konventionen hur konventionen anpassar skatteavtalen. Genom notifikationer identifieras de skatteavtalsbestämmelser i stället för vilka, vid sidan av vilka eller i avsaknad av vilka konventionens bestämmelser blir tillämpliga. 

Konventionen kan betraktas som en meny av bestämmelser, för den ger dess parter mycket att välja på beträffande vilka av konventionens bestämmelser en part vill tillämpa. I konventionen ingår bestämmelser som en part kan låta bli att tillämpa genom att göra en reservation. Dessutom ingår i konventionen en del som gäller skiljeförfarande och som man måste särskilt välja för att tillämpa den.  

Det föreslås att man med hjälp av konventionen i det finska skatteavtalsnätverket inkluderar ett stycke i ingressen som berör syftet med ett skatteavtal, en allmän bestämmelse om förhindrande av avtalsmissbruk, förnyade bestämmelser om förfarandet vid ömsesidig överenskommelse och en bestämmelse om motsvarande justering i fråga om internprissättning. Det föreslås ytterligare att Finland ska tillämpa den del i konventionen som berör skiljeförfarande. I fråga om de övriga bestämmelserna föreslås det att Finland lämnar reservationer om att inte tillämpa konventionens bestämmelser.  

Konventionen trädde internationellt i kraft den 1 juli 2018. För Finlands del träder konventionen i kraft den första dagen i den månad som följer efter utgången av den period om tre kalendermånader som börjar den dag då Finland deponerar sitt godkännandeinstrument. Tillämpningen av konventionen inleds emellertid först efter det att den har trätt i kraft i fråga om båda parterna till ett bilateralt skatteavtal.  

I propositionen ingår ett lagförslag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen. Lagen avses träda i kraft samtidigt som konventionen träder i kraft för Finlands del vid en tidpunkt som föreskrivs genom förordning av statsrådet. 

ALLMÄN MOTIVERING

Inledning

1.1  Projektet för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster (BEPS-projekt) och beredning av den multilaterala konventionen

Projektet för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster (Project to Tackle Base Erosion and Profit Shifting), nedan BEPS-projektet, inleddes år 2013 med publikationen Addressing Base Erosion and Profit Shifting av Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD). BEPS-projektet resulterade i ett åtgärdspaket av 15 rapporter om de åtgärder genom vilka man strävar till att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster. Utöver fyra minimikrav ingår i rapporterna rekommendationer och bästa praxis. Två av de fyra minimikraven är skatteavtalsrelaterade. De är bestämmelserna för att förhindra avtalsmissbruk och för att effektivera tvistlösning. De två andra minimikrav berör land-för-land rapportering och slopande av skadlig skattepraxis. 

Det finns globalt mer än 3 000 mellanstatliga skatteavtal. Ändring av dem ett i taget skulle ta tid och minska effektiviteten av gemensamma strävanden. Som en del av BEPS-projektet grundades en ad hoc grupp med uppgiften att förhandla en multilateral konvention för att BEPS-projektets skatteavtalsrelaterade åtgärder kan genomföras. Gruppen var öppen för alla och lite mer än 100 stater och jurisdiktioner deltog i dess arbete. Också Finland deltog i gruppens arbete. Gruppens mandat omfattade att sätta ihop de i BEPS-projektet skapade skatteavtalsbestämmelserna till en multilateral konvention. Ad hoc gruppen godkände texten för en multilateral konvention genom vilken genomförs skatteavtalsrelaterade åtgärder för att förhindra skattebaserosion och flyttning av vinster, nedan konvention, den 24 november 2016.  

Det första tillfället för att underteckna konventionen arrangerades i Paris den 7 juni 2017 då också Finland undertecknade konventionen. När denna proposition utarbetas (läget den 1 oktober 2018) är antalet av dem som har deponerat ratifikations- eller godkännandeinstrumentet 15.  

1.2  Konventionens ändamål och egenskaper

Syftet med konventionen är att erbjuda staterna ett rättsligt medel genom vilket de kan snabbt och effektivt alltså med en underteckning och med en godkännandeprocedur inkludera BEPS-projektets skatteavtalsrelaterade ändringar i sina egna skatteavtalsnätverk. Dessa ändringar är minimikrav och rekommendationer som har uppstått i BEPS-projektet. Minimikraven är inte rättsligt bindande men det förutsätts emellertid att de stater som har deltagit i BEPS-projektet genomför dem. 

Konventionen kan betraktas som en meny av bestämmelser, för den ger dess parter mycket att välja på beträffande vilka av konventionens bestämmelser en part vill tillämpa. Konventionen har huvudsakligen bearbetats med den förmodan att dess bestämmelser blir tillämpliga. Om en part vill avvika från detta, den måste lämna en reservation. Med notifikationer å sin sida identifieras de skatteavtalsbestämmelser i stället för vilka, vid sidan av vilka eller i avsaknad av vilka en bestämmelse i konventionen blir tillämplig. I fråga om del VI som berör skiljeförfarande har man gjort ett undantag från den princip med vilken konventionen har bearbetats i det att en konventionspart ska särskilt välja att tillämpa delen, om den vill tillämpa den på sina skatteavtal. 

För att konventionen ska påverka ett visst skatteavtal ska båda parterna i ett bilateralt skatteavtal förbinda sig vid konventionen. Dessutom ska båda parterna i ett bilateralt skatteavtal inkludera det bilaterala skatteavtalet i den egna förteckning över de skatteavtal som omfattas av konventionens tillämpningsområde och som konventionen förutsätter. Annars kan man inte påverka ett skatteavtal mellan länderna genom konventionen. 

Konventionen ger dess parter mycket att välja på. Den som blir konventionspart väljer själv de skatteavtal vid sidan av vilka den vill tillämpa konventionen. Syftet är att en förteckning över skatteavtal omfattar alla eller nästan alla konventionspartens skatteavtal. Det är emellertid möjligt att en part lämnar ett visst skatteavtal utanför konventionen till exempel därför att förhandlingarna om ändring av avtalet är redan i gång och den har för avsikt att genomföra de nödvändiga ändringarna i det sammanhang.  

Konventionen har upprättats så att en part ska välja för minimikrav något sådant sätt av genomförande som man har kommits överens om i BEPS-projektet. Bestämmelser om minimikrav är artiklarna 6 och 7 som effektiverar förhindrande av skatteavtalsmissbruk samt artiklarna 16 och 17 som förbättrar tvistlösningsmekanismer.  

Avseende de bestämmelser som till sitt innehåll motsvarar de rekommendationer som man har kommit överens om i BEPS-projektet kan den som blir konventionspart välja om den vill inkludera dessa bestämmelser i sitt skatteavtalsnätverk. Rekommendationerna är den del som berör hybridarrangemang, den del som berör avtalsmissbruk med undantag av artiklarna 6 och 7 och den del som berör undvikande av status av fast driftställe. Avtalstekniskt har man arrangerat detta så att om en part vill välja bestämmelsen, den behöver inte göra någonting. Om en part inte vill välja bestämmelsen, den måste lämna en reservation enligt konventionen.  

I konventionen ingår också en del om skiljeförfarande. Den ovan beskrivna förmodan om att bestämmelserna ska väljas gäller inte denna del. En part ska särskilt välja den del som berör skiljeförfarande om den vill tillämpa denna del på sina skatteavtal. Den del som berör skiljeförfarande tillämpas endast om båda parterna till ett skatteavtal har valt den. 

Konventionen ändrar inte ett bilateralt (eller multilateralt) skatteavtal direkt på samma sätt som ett ändringsprotokoll till ett skatteavtal. Konventionen tillämpas däremot parallellt med det egentliga skatteavtalet. Förhållandet mellan konventionen och skatteavtalen har definierats i de samordnings- och notifikationsklausuler som används i konventionens artiklar.  

De reservationer och val som skatteavtalsparterna gör i fråga om konventionen påverkar avsevärt vilka konsekvenser konventionen har för ett bilateralt avtal. En reservation påverkar i huvudregel symmetriskt. Om en konventionspart lämnar en reservation om att inte tillämpa konventionens bestämmelser på sina skatteavtal, betyder det att ett bilateralt avtal inte ändras till dessa delar. Då kan inte heller den andra konventionsparten för sin del tillämpa en bestämmelse i konventionen i stället för ett bilateralt skatteavtal. I konventionen finns också reservationer genom vilka man kan låta bli att tillämpa konventionens bestämmelser på skatteavtal som faller inom konventionens tillämpningsområde och i vilka ingår vissa objektivt definierade bestämmelser. En konventionspart kan till exempel lämna en reservation beträffande de skatteavtal som faller inom tillämpningsområdet som redan omfattar en bestämmelse motsvarande en material bestämmelse i konventionen. Huvudregeln är att man lämna till konventionen endast de reservationer som definieras i den. Ett undantag från detta är den del som berör skiljeförfarande för den tillåter utom de i förväg definierade reservationerna också reservationer som formuleras av parterna själva till den del de berör skiljeförfarandets tillämpningsområde.  

1.3  Struktur av konventionen och dess artiklar

Konventionen består av sju delar. Del I (artiklarna 1—2) berör konventionens tillämpningsområde och tolkning av uttryck. Del II (artiklarna 3—5) berör hybridarrangemang och del III avtalsmissbruk. Del IV (artiklarna 12—15) berör undvikande av status av fast driftställe och del V (artiklarna 16—17) förbättrad tvistlösning. Del VI (artiklarna 18—26) berör skiljeförfarande och del VII (artiklarna 27—39) innehåller slutbestämmelser.  

Artiklarna i delarna II—IV har samma struktur. Varje artikel inleds med en eller flera materiella bestämmelser som har utvecklats i BEPS-projektet. I BEPS-projektet har dessa bestämmelser skrivits i sådan form att de passar ihop med OECD:s modellskatteavtal och bilaterala skatteavtal. Av detta skäl har man gjort tekniska anpassningar i konventionens bestämmelser så att de är vara lämpliga för att användas i en multilateral konvention. Till exempel det i bilaterala skatteavtal använda uttrycket "detta avtal" har ersatts med uttrycket "skatteavtal som omfattas". Dessutom har de hänvisningar till ett skatteavtals andra artiklar som används i bilaterala skatteavtal ersatts med ett beskrivande uttryck. 

För det andra ingår i varje artikel med materiella bestämmelser en samordningsklausul som bestämmer förhållandet mellan en materiell bestämmelse i konventionen och bestämmelserna i ett bilateralt skatteavtal. Samordningen kan ha uttryckts med ord "tillämpas i stället för bestämmelserna i ett skatteavtal som omfattas" då avsikten är att bestämmelsen tillämpas i stället för en bestämmelse i skatteavtalet. I fråga om befintliga skatteavtalsbestämmelser kan samordningen ha uttryckts med ord "tillämpas" och då är avsikten inte att förbigå skatteavtalsbestämmelsen utan att komplettera den med konventionens bestämmelse. Samordningen har kanske uttryckts också med ord "tillämpas i avsaknad av sådana bestämmelser i ett skatteavtal som omfattas" och då tillämpas bestämmelserna i konventionen endast i det fall då skatteavtalet inte innehåller vissa bestämmelser. Dessutom har samordningen kanske uttryckts med ord "tillämpas i stället för eller i avsaknad av en bestämmelse i ett skatteavtal som omfattas" och konventionen tillämpas då i alla fall.  

För det tredje ingår i varje artikel med materiella bestämmelser reservationsklausuler som bestämmer hurudana reservationer man kan lämna till en artikel. För det fjärde ingår i varje artikel med materiella bestämmelser notifikationsklausuler som är av två slag. Först finns det notifikationsklausuler som förpliktar en konventionspart notificera de alternativa bestämmelser som den har valt. Till exempel ingår i artikel om undanröjande av dubbelbeskattning alternativ A, B och C och enligt notifikationsklausulen i artikeln ska varje part som väljer att tillämpa något av alternativen notificera sitt val. För det andra finns det notifikationsklausuler som förpliktar en part att identifiera de skatteavtalsbestämmelser som är inom samordningsklausulernas tillämpningsområde. De bestämmelser som ska notificeras definieras i notifikationsklausulen genom att hänvisa till samordningsklausulen. Till exempel tillämpas stycke 1 i artikel 7 om förhindrande av avtalsmissbruk enligt samordningsklausulen i stycke 2 i stället för eller i avsaknad av en bestämmelse som redan ingår i ett skatteavtal. Enligt notifikationsklausulen i artikel 7 stycke 17 punkt a ska en part notificera de bestämmelser som motsvarar artikel 7 stycke 2 och som redan ingår i dess skatteavtal.  

Syftet med de notifikationsklausuler som berör bestämmelserna inom tillämpningsområdet av samordningsklausuler är att förbättra konventionens klarhet och genomskinlighet. Syftet med samordningsklausuler och notifikationsklausuler är att efterfölja de uttryck som användas i skatteavtalens ändringsprotokoll, liksom "artikel x i avtalet utgår och ersätts med följande artikel" och "i artikel x i avtalet läggs till följande nya stycke". Samordnings- och notifikationsklausuler är i främsta rum avsedda för de stater och jurisdiktioner som bli parter till konventionen. Med hjälp av dessa kan parterna identifiera de bestämmelser i sina skatteavtal som bestämmelserna i konventionen avser. Samordnings- och notifikationsklausuler samt de notifikationerna som parterna till konventionen har lämnat, konkretiserar för tillämpare av konventionen, huruvida konventionen påverkar skatteavtal. 

Artiklarna i del VI i konventionen som berör skiljeförfarande följer inte den struktur som beskrivs ovan. Med skiljeförfarande avses lösning av en tolkningsfråga beträffande skatteavtalet genom att lägga fram den för opartisk skiljepanel efter det att de behöriga myndigheterna i skatteavtalsparterna inte har kunnat lösa frågan vid ömsesidiga förhandlingar om en överenskommelse. Denna part innehåller vissa presumtionsbestämmelser för dem som väljer skiljeförfarandet. Också i den del som berör skiljeförfarande ingår bestämmelser vars tillämplighet en part kan reglera med reservationer och val.  

Nuläge

Finland har gällande skatteavtal med bestämmelser om nästan alla de ärenden som behandlas i texten av OECD:s modellskatteavtal, med följande 76 stater (läget den 1 oktober 2018): Argentina (FördrS 85/1996), Armenien (FördrS 120/2007 och 31/2008), Australien (FördrS 91/2007 och 32/2008), Azerbajdzjan (FördrS 94/2006), Barbados (FördrS 79/1992 och 58/2013), Belgien (FördrS 66/1978, 54/1997 och 13/2014), Bosnien och Hercegovina (FördrS 60/1987 och 75/2005), Brasilien (FördrS 92/1997 och 33/1998), Bulgarien (FördrS 11/1986), Cypern (FördrS 40/2013), Danmark (inklusive Färöarna; FördrS 26 och 95/1997, 34/1998, 127/2008 och 43/2009), Egypten (FördrS 12/1966 och 56/1976), Estland (FördrS 96/1993 och 55/2016), Filippinerna (FördrS 60/1981), Frankrike (FördrS 8/1972 och 5/1976), Förenade Arabemiraten (FördrS 90/1997 och 32/1998), Förenta staterna (FördrS 2/1991 och 3/2008), Georgien (FördrS 76/2008), Grekland (FördrS 58/1981), Indien (FördrS 58/2010), Indonesien (FördrS 4/1989), Irland (FördrS 88/1993), Island (FördrS 26 och 95/1997, 34/1998, 127/2008 och 43/2009), Israel (FördrS 90/1998), Italien (FördrS 55/1983), Japan (FördrS 43/1972, 111/1991 och 76/1992), Kanada (FördrS 2/2007), Kazakstan (FördrS 85/2010), Kina (FördrS 104/2010), Kirgizistan (FördrS 14/2004), Kosovo (FördrS 60/1987 och 1/2012), Kroatien (FördrS 60/1987 och 34/1995), Lettland (FördrS 92/1993), Litauen (FördrS 94/1993), Luxemburg (FördrS 18/1983, 60/1992 och 62/2010), Makedonien (FördrS 23/2002), Malaysia (FördrS 16/1986), Malta (FördrS 82/2001), Marocko (FördrS 18/2013), Mexiko (FördrS 65/1998), Moldavien (FördrS 92/2008), Montenegro (FördrS 60/1987 och 45/2007), Nederländerna (FördrS 84/1997 och 31/1998), Norge (FördrS 26 och 95/1997, 34/1998, 127/2008 och 43/2009), Nya Zeeland (FördrS 49/1984 och 16/1988), Pakistan (FördrS 15/1996), Polen (FördrS 21/2010), Portugal (FördrS 27/1971), Republiken Korea (FördrS 75/1981), Rumänien (FördrS 7/2000), Ryssland (FördrS 110/2002), Schweiz (FördrS 90/1993, 92/2006 och 122/2010 och 14/2013), Serbien (FördrS 60/1987 och 70/2001), Singapore (FördrS 115/2002, 38/2003 och 41/2010), Slovakien (FördrS 28/2000), Slovenien (FördrS 70/2004), Spanien (FördrS 32/2018), Sri Lanka (FördrS 28/2018), Storbritannien (FördrS 2/1970, 31/1974, 26/1981, 8/1987, 2/1992, 75/1992 och 63/1997), Sverige (FördrS 26 och 95/1997, 34/1998, 127/2008 och 43/2009), Sydafrika (FördrS 78/1995 ja 4/1996), Tadzjikistan (FördrS 72/2013), Tanzania (FördrS 70/1978), Thailand (FördrS 28/1986), Tjeckien (FördrS 80/1995 och 5/1996), Turkiet (FördrS 49/2012), Turkmenistan (FördrS 12/2017), Tyskland (FördrS 86/2017), Ukraina (FördrS 82/1995 och 6/1996), Ungern (FördrS 51/1981), Uruguay (FördrS 16/2013), Uzbekistan (FördrS 104/1999 och 43/2016), Vietnam (FördrS 112/2002 och 64/2003), Vitryssland (FördrS 84/2008), Zambia (FördrS 28/1985) och Österrike (FördrS 18/2001 och 95/2011). 

De finska skatteavtal som räknas upp ovan uppfyller inte BEPS-projektets minimikrav. Avtalen omfattar således inte de ingresser som motsvarar minimikrav beträffande avtalsmissbruk eller allmänna bestämmelser för förhindrande av avtalsmissbruk. I skatteavtal ingår artiklarna om förfarande vid ömsesidig överenskommelse men de fyller inte minimikravet i alla avseenden. I skatteavtal ingår inte bestämmelser om skiljeförfarande. Finland är liksom de övriga medlemsstaterna med i Konventionen om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap 90/436/EEG, nedan EU-konventionen om skiljeförfarande

Finland har den 24 maj 2018 undertecknat skatteavtalet med Hongkong. Avtalet motsvarar de minimikrav i BEPS-projektet som berör skatteavtal. Skatteavtalet samt lagen om dess ikraftträdande har förelagts riksdagen genom regeringens proposition 103/2018 rd. Ändringsprotokollet till det nordiska skatteavtalet undertecknades den 29 augusti 2018. Genom ändringsprotokollet ändras det nordiska skatteavtalet för att motsvara de minimikrav i BEPS-projektet som berör skatteavtal. Ändringsprotokollet och lagen om sättande i kraft av protokollet har förelagts till riksdagen genom regeringens proposition 169/2018 rd. 

Målsättning och de viktigaste förslagen

Syftet med propositionen är att inhämta riksdagens godkännande för konventionen. Propositionen har också som mål att inhämta godkännande för de reservationerna och notifikationerna som ska lämnas i fråga om konventionen. Propositionen innehåller ett förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftning. I följande redogörs för de centrala lösningar avseende de notifikationerna och reservationerna som man föreslår att lämnas. Detaljer förklaras noggrannare i detaljmotivering. 

3.1  De skatteavtal som föreslås höra till konventionens tillämpningsområde

Den som blir konventionspart ska notificera vilka av dess skatteavtal den vill inkludera i konventionens tillämpningsområde. Avsikten är att konventionens minimikrav beträffande skatteavtal i så stor utsträckning som möjligt blir en del av Finlands skatteavtalsnätverk. Utgångspunkten är således att Finland inkluderar i konventionens tillämpningsområde alla omfattande finska skatteavtal och att ett avtal lämnas utanför endast av särskilda skäl.  

Man skulle lämna utanför det nordiska avtalet. Det är själv ett multilateralt avtal och av detta skäl skulle ändring av det genom en multilateral konvention göra helheten svårtolkad. Det nordiska skatteavtalet ändras med hjälp av ett ändringsprotokoll så att avtalet uppfyller minimikrav. Utanför konventionen lämnas också avtalet med Bulgarien som är ganska gammalt och dels tekniskt oförenligt med konventionen. Avsikten är att i fråga om skatteavtalet med Bulgarien minimikraven genomförs genom en bilateral lösning. Också skatteavtalet med Tyskland ska lämnas utanför då man på Tysklands initiativ förhandlar ett ändringsprotokoll till skatteavtalet för att inkludera minimikrav i skatteavtalet. Dessutom ska skatteavtalet med Hongkong lämnas utanför då det motsvarar minimikrav. 

3.2  Minimikrav och Finlands val

Beträffande de artiklar som behandlar minimikrav, dvs. artiklarna 6, 7, 16 och 17, skulle Finland göra följande lösningar. Man kan lämna en reservation avseende artikel 6 som berör ingressen i ett bilateralt skatteavtal endast för de skatteavtal som redan omfattar den i BEPS-projektet bearbetade ingress som anger skatteavtalens syfte. De skatteavtal som Finland föreslår att inkluderas i förteckningen har ingen sådan ingress och därför är reservationen inte möjlig för Finland.  

Artikel 7 om förhindrande av avtalsmissbruk erbjuder två alternativ för att verkställa minimikravet. Alternativen är en allmän bestämmelse om förhindrande av missbruk dvs. PPT-bestämmelse (principal purpose test) och PPT-bestämmelse tillsammans med en förenklad LOB-bestämmelse (limitation of benefits). Som alternativ till konventionen kan man uppfylla minimikravet om förhindrande av avtalsmissbruk genom att ta in i ett bilateralt avtal en PPT-bestämmelse och en detaljerad bestämmelse om begränsning av förmåner eller genom att ta in i ett bilateralt avtal en detaljerad bestämmelse om begränsning av förmåner samt genom att komplettera den med intern lagstiftning.  

Genom konventionen kan man uppfylla minimikravet endast med en PPT-bestämmelse men inte endast med en förenklad LOB-bestämmelse då konventionen har upprättats så att med en förenklad LOB-bestämmelse ska man acceptera också en PPT-bestämmelse för tillämpning. Av de alternativ som konventionen erbjuder har Finland valt endast en PPT-bestämmelse. Finland har redan nu i sina skatteavtal både PPT-bestämmelser som gäller vissa inkomstkategorier (dividend, ränta och royalty) och allmänna PPT-bestämmelser. Dessutom är en PPT-bestämmelse, som är en bestämmelse på allmän nivå, mera ändamålsenlig för att inkluderas omfattande i skatteavtalsnätverket än en förenklad LOB-bestämmelse som för sin del kan bättre bearbetas vid bilaterala förhandlingar. PPT-bestämmelsen har inte riktats mot skatteavtalsmissbruk i vissa situationer utan dess tillämpningsområde är omfattande och därför ger den redan som sådan tillräckligt skydd mot missbruk. Konventionen har upprättats så att PPT är presumtionen dvs. man behöver inte lämna någon reservation för att välja den.  

Artikel 16 om förfarandet vid ömsesidig överenskommelse har också upprättats på det sätt att den tar hänsyn till de i BEPS-projektet avtalade alternativa metoderna för att uppfylla minimikravet om förfarandet vid ömsesidig överenskommelse. Presumtionen i konventionen är att ett minimikrav uppfylls genom att inkludera i skatteavtal styckena 1—3 i artikel 25 i OECD:s modellskatteavtal sådana som de är efter de ändringar som har utvecklats i BEPS-projektet. Genom att lämna reservationer kan man i fråga om vissa element välja på annat sätt. Finland skulle inte lämna reservationer. 

Huvudregeln för bestämmelserna om ikraftträdande och inledning av tillämpning av konventionen är att konventionen tillämpas på de skatteperioder som börjar efter dess ikraftträdande. Enligt undantaget beträffande artikel om förfarandet vid ömsesidig överenskommelse tillämpas konventionens bestämmelser på de ärenden som anhängiggörs efter konventionens ikraftträdande oberoende av vilka skatteperioder de berör. Man kan emellertid lämna en reservation till detta undantag och som följd tillämpas också artikel om förfarandet vid ömsesidig överenskommelse på skatteperioder efter ikraftträdandet. Finland skulle lämna denna reservation. 

I artikel 17 i konventionen ingår en sådan bestämmelse om motsvarande justering i fråga om internprissättning som motsvarar artikel 9 stycke 2 i OECD:s modellavtal. Att inkludera stycke 2 i artikel 9 om motsvarande justering i skatteavtal är egentligen inte ett minimikrav. Däremot är det ett minimikrav att den behöriga myndigheten försöker att lösa ärendet i förfarandet vid ömsesidig överenskommelse och verkställer ömsesidiga överenskommelser oberoende av om den ifrågavarande artikel 9 i ett skatteavtal har stycke 2.  

I de flesta av de finska skatteavtalen ingår redan en bestämmelse som motsvarar artikel 9 stycke 2 i OECD:s modellskatteavtal. Emedan ärendet är förknippat med minimistandarden, Finland borde inkludera denna bestämmelse i de skatteavtal som nu saknar den. Finland skulle alltså lämna en reservation enligt vilken denna artikel inte tillämpas i fråga om de skatteavtal i vilka den ovannämnda bestämmelsen redan ingår.  

3.3  Finlands reservationer beträffande alternativa bestämmelser

Finland skulle lämna reservationer i fråga om alternativa bestämmelser dvs. Finland skulle inte godkänna att övriga ändringar som konventionen erbjuder är tillämpliga på dess skatteavtal. Finland skulle alltså lämna reservation mot att tillämpa på dess skatteavtal artiklarna 3 och 4 i den del som berör hybridarrangemang, artiklarna 8—11 i den del som berör avtalsmissbruk och artiklarna 12—15 i den del som berör undvikande av status av fast driftställe. Finland skulle inte välja något av de alternativ som erbjuds i artikel 5 i fråga om metoder för undanröjande av dubbelbeskattning.  

Samordning av konventionen och skatteavtal är en utmaning på grund av sättet att skriva konventionen och tidigare skatteavtal och på grund av skatteavtalsnätverket är av olika tidsperioder. Då konventionen ska vara tillämplig på behov av alla de stater som förbinder sig till den, man har inte kunnat identifiera i den särskilt för varje avtal vilken artikel eller vilket stycke ska ersättas utan detta beror på så kallade samordningsklausuler och notifikationer.  

Finland kan inkludera bestämmelser som motsvarar konventionens bestämmelser också i sina skatteavtal genom bilaterala förhandlingar. Konventionen innehåller dessutom bestämmelser om återkallande eller begränsande av en reservation. Detta betyder att det är möjligt att börja senare tillämpa en bestämmelse som har uteslutits i första skede med en reservation. 

3.4  Finland val beträffande del VI om skiljeförfarande

En konventionspart ska särskilt notificera om den vill tillämpa i fråga om sina skatteavtal del VI som berör skiljeförfarande. Delen beträffande skiljeförfarande tillämpas i fråga om ett visst skatteavtal endast om båda skatteavtalsparterna har valt denna del. Också delen beträffande skiljeförfarande erbjuder dem som har valt den alternativ som parterna till konventionen använder genom att de lämnar reservationer och notifikationer om deras val.  

Finland skulle göra en notifikation om att det tillämpar på sina skatteavtal den del som berör skiljeförfarande. Finland skulle inte använda den reservation enligt artikel 19 stycke 11 som möjliggör att förlänga tiden för de behöriga myndigheternas förhandlingar från två år till tre år. Finland skulle inte använda den reservation enligt artikel 19 stycke 12 som ger möjligheten att begränsa utanför skiljeförfarande de frågor i vilka ett beslut har redan meddelats av domstol eller administrativ besvärsinstans i någon avtalsslutande jurisdiktion. Då Finland önskar att använda som typ av skiljeförfarande den form som ingår i artikel 23 stycke 1 där skiljemän ska välja som sitt beslut ett av de beslutsförslag som har lagts fram av de behöriga myndigheterna utan möjlighet att fatta ett olikt beslut i ärendet, Finland ska inte lämna en reservation enligt artikel 23 stycke 2 enligt vilken skiljepanelen kan fatta beslut genom fri prövning. Finland ska lämna en notifikation enligt artikel 23 stycke 4 emedan det på grund av egenskaperna av förfarande för ömsesidig överenskommelse och skiljeförfarande förutsätts förtrolighet enligt artikel 23 stycke 5 också i fråga om upplysningar som mottagits under processen. Finland ska lämna en reservation som beskrivs i artikel 23 stycke 7 enligt vilken del VI inte tillämpas i fråga om de skatteavtalsparter som inte vill iaktta förtrolighet enligt artikel 23 stycke 5. Finland ska lämna en notifikation enligt artikel 24 stycke 1 att tillämpa stycke 2 enligt vilket de behöriga myndigheterna kan komma överens på ett sätt som skiljer sig från skiljepanelens slutsats. Finland reservationer och val i fråga om skiljeförfarande förklaras noggrannare i detaljerad motivering. Utöver de reservationer som definieras i konventionen kan parterna lämna ett eller flera egenformulerade reservationer beträffande tillämpningsområdet av ärenden som kan godkännas till skiljeförfarande. Finland skulle använda denna möjlighet. Finland skulle utesluta skiljeförfarandet i ärenden vilka berör tillämpningen av inhemska regler mot undvikande av skatt och ärenden i vilka den skattskyldige eller en person som agerar på dennes vägnar har konstaterats av en domstol skyldig till skattebedrägeri eller annat skattebrott. Finland skulle utesluta ärenden som inte berör dubbelbeskattning. Utanför blir också de ärenden som berör skatteperioder som har börjat före tillämpningen av konventionen inleddes samt ärenden som redan har lämnats i något annat skiljeförfarande. Också dessa egenformulerade reservationer förklaras noggrannare i detaljerad motivering.  

Propositionens konsekvenser

4.1  Ekonomiska konsekvenser

Artikel 6 som berör syftet med ett skatteavtal och artikel 7 som berör förhindrande av avtalsmissbruk är allmänna bestämmelser med vilka man försöker att säkerställa att skatteavtalsförmåner inte ges då det är fråga om kringgående eller undvikande av skatt. Målet är att i första hand förhindra kringgående och undvikande av skatt än att öka skatteintäkter. Det är emellertid möjligt att tillämpningen av dessa artiklar kommer att resultera i några positiva konsekvenser för skatteintäkter. Då tillämpningen varierar enligt fallen är det inte möjligt att framställa en noggrannare uppskattning om eventuell inverkan på skatteintäkter.  

I alla finska skatteavtal ingår redan artikel om förfarandet vid ömsesidig överenskommelse och därför har artikel 16 i konventionen närmast en förenhetligande inverkan i fråga om de bestämmelser som gäller förfarandet. I de flesta finska skatteavtal ingår redan en sådan bestämmelse om motsvarande justering som överensstämmer med artikel 17. Det kan bedömas att dessa artiklar inte har inverkan på skatteintäkter.  

I skiljeförfarandet är det fråga om sådana bestämmelser om procedur som är förknippade med situationer av internationell dubbelbeskattning. Detta skulle således inte ha omedelbar inverkan på inflöde av skatteintäkter. Att inkludera den frivilliga klausulen om skiljeförfarande emellertid kan betyda att Finland oftare än tidigare finner sig i en situation där målet av att kunna lösa tvisten förutsätter att man avstår från skatteintäkter i ett enskilt fall. 

Inverkan av de nya bestämmelserna om fast driftsställe dvs. konventionens artiklar 12—15 behandlades i en rapport som publicerades den 16 juni 2017 av den arbetsgrupp som utredde BEPS's ekonomiska konsekvenser. Enligt rapporten var det inte möjligt att framställa en uppskattning om inverkan på skatteintäkter. Enligt rapporten skulle den nya definitionen av fast driftsställe på grundval av kända situationer och erfarenheter öka finska företags risker om dubbelbeskattning och förorsaka dem behovet att arrangera deras nuvarande struktur och verksamhet på nytt sätt. Enligt rapporten skulle ändringen sannolikt inverka på statens intäkter i olika situationer å ena sidan positivt och å andra sidan negativt men det var inte möjligt att bilda en uppfattning om nettoinverkans storlek. Det har emellertid uppskattats att finska företag skulle ha mera fast driftsställen utomlands än utländska företag skulle ha dem i Finland på grund av konventionens bestämmelser. Finland skulle alltså lämna en reservation mot dessa artiklar som berör fast driftsställe dvs. dessa artiklar skulle inte vara tillämpliga i fråga om de skatteavtal som Finland har ingått.  

4.2  Konsekvenser för myndigheternas verksamhet

De anpassningar som görs på grund av artikel 16 som berör förfarandet vid ömsesidig överenskommelse och med anledning av att den del som berör skiljeförfarande skulle den skattskyldige ha till sitt förfogande i de situationer där beskattning strider mot ett skatteavtal förfaranden som är effektivare än tidigare. Det kan antas att som följd av dem ökar antalet av de fall som behandlas i förfaranden.  

Enligt huvudregeln är Skatteförvaltningen i Finland förhandlingsparten dvs. så kallad behörig myndighet i förfarandet vid ömsesidig överenskommelse. Om antalet av fall som behandlas i skiljeförfarande ökar i framtiden höjer det också personalkostnader och andra administrativa kostnader ur statens synvinkel. Dessutom borde man också öka personalens skolning i ärendet samt information till de skattskyldiga. 

4.3  Konsekvenser för skattskyldiga

På grund av revision av bestämmelserna om förfarandet vid ömsesidig överenskommelse och skiljeförfarandet enligt konventionens del VI skulle de skattskyldiga ha till sitt förfogande medel som är effektivare än tidigare och med hjälp av vilka de kunde lägga fram sitt eget dubbelbeskattningsfall för ett mellanstatligt förfarande och få en lösning i ärendet. Förslag skulle inte förorsaka omedelbara kostnader till de skattskyldiga. Ur skattskyldigas synvinkel kan de ändringar som sker i processen av skiljeförfarande enligt konventionens del VI resultera i att skattebördan minskar då tolkningsstrider beträffande beskattning kan lösas effektivare än tidigare. 

Beredningen av propositionen

Den ad hoc grupp som förhandlade konventionen var öppen för alla och lite mer än 100 stater och jurisdiktioner, Finland inberäknat, deltog i dess arbete. Gruppens mandat bestod av att sätta ihop de i BEPS-projektet skapade skatteavtalsbestämmelserna till en multilateral konvention. Mandaten omfattade däremot inte utvecklingen av nya materiella bestämmelser.  

Ad hoc gruppen hade också en undergrupp som behandlade bestämmelserna om skiljeförfarande. Undergruppens arbete grundade sig på den andra del som berörde obligatoriskt skiljeförfarande i den rapport av BEPS-paketet som berörde utveckling av en mekanism för tvistlösning. De var 27 stater som deltog i undergruppens arbete, Finland inberäknat. 

Ad hoc gruppen godkände konventionens text den 24 november 2016. Samtidigt godkändes också den motivering som syftar till att beskriva den konventionens inverkan på skatteavtal. I motivering behandlas inte det materiella innehållet av konventionens bestämmelser utan för denna del ingår motiveringen i BEPS-projektets rapporter. Ett undantag från detta är det avsnitt om skiljeförfarande i motiveringen där också det materiella innehållet av dessa bestämmelser beskrivs. 

Finansministeriet har den 13 januari 2017 begärt utlåtanden om konventionen och om ett memorandum som beskrev Finlands preliminära reservationer och val av utrikesministeriet, justitieministeriet, arbets- och näringsministeriet, Skatteförvaltningen, Finlands näringsliv rf, Centralhandelskammaren, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf, Suomen Veroasiantuntijat ry, Skattebetalarnas Centralförbund rf, professor Marjaana Helminen, professor Reijo Knuutinen, professor Seppo Penttilä, biträdande professor Tomi Viitala och Ålands landskapsregering. Yttranden lämnades av utrikesministeriet, arbets- och näringsministeriet, Skatteförvaltningen, Finlands näringsliv rf, Centralhandelskammaren, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf, Suomen Veroasiantuntijat ry, Skattebetalarnas Centralförbund rf, professor Marjaana Helminen, professor Reijo Knuutinen, biträdande professor Tomi Viitala och Ålands landskapsregering.  

Med undantag av den del som berör skiljeförfarande var man i utlåtanden huvudsakligen nöjda med de val som framställdes i memorandumet. Finlands val beträffande skiljeförfarandet ändrades före konventionens undertecknande i den riktning som framfördes i utlåtanden. För övriga del har inga ändringar gjorts. 

Det första tillfället för att underteckna konventionen arrangerades i Paris den 7 juni 2017. Finland undertecknade konventionen i detta sammanhang tillsammans med 67 andra stater och jurisdiktioner. När denna proposition utarbetas (läget den 1 oktober 2018) är antalet undertecknare tillsammans 82 Finland inberäknat och dessa underteckningar omfattar tillsammans 84 stater och jurisdiktioner. Nederländska Konungarikets underteckning omfattar utom Nederländerna också jurisdiktionen Curaçao. Dessutom omfattar Folkrepubliken Kinas underteckning också Hongkong. Finland gav i samband med underteckningen en temporär förteckning över Finlands förväntade reservationer och notifikationer. De slutliga förteckningarna ges i samband med deponeringen av godkännandeinstrumentet. 

Regeringens proposition har beretts vid finansministeriet i samarbete med utrikesministeriet. Propositionen har granskats i justitieministeriets laggranskingsenhet. 

Samband med andra propositioner

Propositionen hänför sig inte direkt till andra regeringspropositioner men den har berörings-punkter med regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om förfarande för att lösa internationella skattetvister, om upphävande av 89 § 3—5 mom. i lagen om beskattningsförfarande och om ändring av 22 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst. Båda propositionerna behandlar till exempel förhållandet mellan internationell tvistlösningsprocess och nationellt ändringssökande. 

Ålands ställning

Enligt 59 § i självstyrelselagen för Åland (1144/1991), om ett fördrag eller någon annan internationell förpliktelse som Finland ingår eller förbinder sig till innehåller en bestämmelse i en fråga som enligt denna lag faller inom landskapets behörighet, träder bestämmelsen i kraft i landskapet endast om lagtinget ger sitt bifall till den författning genom vilken bestämmelsen sätts i kraft. Bilaterala skatteavtal innehåller bestämmelser som faller inom landskapets behörighet enligt 18 § punkt 5 i självstyrelselagen. Då man den nu föreslagna konventionen anpassar skatteavtal, vars sättande i kraft på Åland har förutsatt att lagtinget ger sitt bifall, behövs bifall också till den författning genom vilken konventionen sätts i kraft för den del som konventionen faller inom Ålands behörighet.  

DETALJMOTIVERING

Konventionens innehåll

Del I Tillämpningsområde och tolkning av uttryck

Artiklarna 1—2. Enligt artikel 1 anpassar konventionen alla de skatteavtal som omfattas. I artikel 2 stycke 1 punkt a definieras ett skatteavtal som omfattas som är ett av de centrala begreppen i konventionen. Det åsyftar ett avtal för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst som gäller mellan två eller mera parter till konventionen och som varje part har notificerat depositarien som ett avtal som parten önskar höra till konventionens tillämpningsområde. I uttrycket i definitionen "som är i kraft mellan två eller flera parter" och "varje part" har man tagit hänsyn till att ett skatteavtal kan ha ingåtts mellan två eller flera parter. I fråga om Finland skulle det föreslås att i förteckningen över skatteavtal inkluderas endast bilaterala avtal så att det till parterna hänvisande uttryck "varje part" som upprepas i definitionen men också i andra delar av konventionen skulle i praktiken avse båda parterna till ett bilateralt avtal.  

Enligt artikel 29 stycke 1 punkt a som berör notifikationer enligt konventionen ska en konventionspart notificera sina skatteavtal som den vill höra till konventionens tillämpningsområde. Finlands notifikation skulle innehålla 70 avtalsparter. Den förteckning som lämnades i samband med konventionens undertecknande innehöll 71 avtalsparter eller alla Finlands omfattande inkomstskatteavtal med undantag av det nordiska skatteavtalet och avtalet med Bulgarien. Det nordiska avtalet är multilateralt och ändring av det genom ett annat multilateralt avtal skulle göra helheten svårbegriplig och därför har de nordiska länderna kommit överens om att ändra det genom ett ändringsprotokoll. Avtalet med Bulgarien ingicks år 1985 dvs. det är ganska gammalt. Det är också dels tekniskt oförenligt med den konventionen. Avsikten är därför att BEPS-projektets skatteavtalsrelaterade minimikrav genomförs mellan Finland och Bulgarien antingen genom ett helt nytt bilateralt skatteavtal eller genom att ändra det nuvarande bilaterala avtalet.  

Efter att ha lämnat den temporära förteckningen har Finland den 24 maj 2018 undertecknat ett skatteavtal med Hongkong. Detta avtal omfattar de bestämmelser som motsvarar BEPS-projektets skatteavtalsrelaterade minimikrav och därför föreslår man inte att inkludera det i förteckningen över skatteavtal. Det föreslås att avtalet med Tyskland som har inkluderats i den temporära förteckningen, inte inkluderas i den slutliga förteckningen då man har på Tysklands initiativ satt i gång förhandlingar om att inkludera i det bilaterala skatteavtalet ett ändringsprotokoll som omfattar minimikrav.  

Inom konventionens tillämpningsområde faller alltså endast de gällande skatteavtal med sina eventuella ändringsprotokoll i fråga om vilka båda skatteavtalsparterna har lämnat en notifikation om att de vill att skatteavtalet hör till konventionens tillämpningsområde. Nedan uppräknas de avtalsparter som föreslås för Finlands förteckning och som har undertecknat konventionen när denna proposition utarbetas (läget den 1 oktober 2018) och som också har inkluderat sitt skatteavtal med Finland i sin egen förteckning över skatteavtal. Förteckningen grundar sig till största del på de förteckningar som undertecknare lämnade vid undertecknandet och förteckningarna kan ändras då undertecknare förbinder sig till konventionen. Undertecknares reservationer begränsar också konventionens inverkan på skatteavtal.  

1. Nederländerna 

18. Österrike 

35. Frankrike 

2. Förenade Arabemiraten 

19. Japan 

36. Rumänien 

3. Argentina 

20. Kanada  

37. Singapore 

4. Armenien 

21. Kazakstan 

38. Slovakien  

5. Australien 

22. Kina 

39. Slovenien 

6. Barbados 

23. Korea 

40. Tjeckien 

7. Belgien 

24. Grekland 

41. Turkiet 

8. Egypten 

25. Cypern 

42. Ukraina 

9. Spanien 

26. Lettland 

43. Ungern 

10. Sydafrika 

27. Litauen 

44. Uruguay 

11. Georgien 

28. Luxemburg 

45. Nya Zeeland 

12. Indonesien 

29. Malaysia 

46. Ryssland 

13. Indien 

30. Malta 

47. Estland 

14. Irland 

31. Mexiko 

48. Kroatien 

15. Förenade kungariket 

32. Pakistan 

49. Serbien 

16. Israel 

33. Portugal 

 

17. Italien 

34. Polen 

 

Både Finlands och Portugals förteckningar omfattar det avtal mellan Finland och Portugal som undertecknades den 7 november 2016. Skatteavtalet har inte ännu trätt i kraft och därför är det inte ett skatteavtal som omfattas enligt konventionen. Om detta skatteavtal träder i kraft senare blir det också ett sådant skatteavtal som omfattas enligt konventionen. Ikraftträdandet ska notifieras till konventionens depositarie enligt artikel 29 stycke 5. 

Utom de i förteckningen ovan nämnda avtalsparter har också Schweiz undertecknat konventionen men det har inte inkluderat det med Finland ingångna skatteavtalet i sin egen förteckning över skatteavtal. Av de skatteavtalsparter som ingår i Finlands förteckning har 20 tillsvidare inte undertecknat konventionen. 

I punkterna b—d av stycke 2 i artikeln 2 definieras begreppen part, avtalsslutande jurisdiktion och undertecknare. Part åsyftar part i konventionen, avtalsslutande jurisdiktion (skatteavtalspart) åsyftar part i ett skatteavtal som faller inom tillämpningsområdet och undertecknare åsyftar undertecknare av konventionen.  

I stycke 2 i artikeln 2 ingår en bestämmelse om tolkning av allmänna uttryck, enligt vilken vid tillämpningen av konventionen vid någon tidpunkt har, såvida inte sammanhanget föranleder annat, varje uttryck som inte definierats i konventionen, den betydelse som det har vid den tidpunkten enligt det relevanta skatteavtal som omfattas.  

Del II Hybrida missmatchningar

Artiklarna 3—5. Denna del innehåller inga minimikrav. Finland lämnar reservationer att inte tillämpa på sina skatteavtal artikel 3 om transparenta enheter och artikel 4 om enheter med dubbelt hemvist.  

Artikel 5 som berör metoder för att undanröja dubbelbeskattning omfattar tre alternativ för att lösa problem som följd av undantagandemetoden. Man kan välja mellan tre alternativ (A, B och C) eller man kan låta bli att välja någon av dem. För Finlands del föreslås att man inte väljer någon av de alternativ som erbjuds i artikel 5. I de flesta av Finlands skatteavtal följer Finland som hemviststat redan nu avräkningsmetoden som huvudmetod. I artikeln har man tagit hänsyn till att skatteavtalsparter vanligen själv väljer metoden för att undanröja dubbelbeskattning. Man har till exempel i ett bilateralt skatteavtal kommit överens om att den ena skatteavtalsparten som hemviststat undanröjer dubbelbeskattning med avräkningsmetod och den andra med undantagandemetod. Det är alltså antagandet att varje skatteavtalspart följer det alternativ som den har valt. Det är möjligt att lämna till artikeln en reservation med vilken man kan förhindra inverkan av den andra skatteavtalspartens val. Finland borde inte lämna denna reservation dvs. Finland tillåter att dess skatteavtalspart som tillämpar undantagandemetoden anpassar den metod för undanröjande av dubbelbeskattning som den själv tillämpar på något sådant sätt som erbjuds i artikel 5.  

Del III Avtalsmissbruk

Artikel 6 om syftet med ett skatteavtal och artikel 7 om förhindrande av avtalsmissbruk utgör minimikravet för att förhindra avtalsmissbruk. Andra artiklarna i delen innehåller inga minimikrav och i fråga om dessa artiklar skulle Finland lämna reservationer att inte tillämpa dem på sina skatteavtal. 

Artikel 6. I det inledande stycke som ingår i stycke 1 artikeln och som anger syftet med skatteavtal nämns vid sidan av avsikten att undanröja dubbelbeskattning särskilt att avsikten är att inte skapa förutsättningar för icke-beskattning eller minskad skatt genom skatteundandragande eller skatteflykt. I detta inledande stycke nämns också särskilt arrangemang för att spekulera med avtal (treaty shopping) som ett exempel på de åtgärder till vilka skatteundandragande eller skatteflykt hänvisar. Treaty shopping avser olika arrangemang där person som inte har hemvist i en skatteavtalsstat, försöker skaffa sig förmåner som ges till personer med hemvist i denna stat i de skatteavtal som denna stat har ingått.  

Enligt samordningsklausulen i stycke 2 inkluderas texten av stycke 1 i ett skatteavtal som omfattas i stället för eller i avsaknad av sådan ingress som hänvisar till avsikten att undanröja dubbelbeskattning, utan hänsyn till om ingressen hänvisar också till avsikten att inte skapa förutsättningar för icke-beskattning eller minskad skatt. 

Ingresser i de finska skatteavtalen innehåller inte ett uttryck som motsvarar minimikrav utan i dem konstateras typiskt att skatteavtalsparter vill ingå ett avtal för att undanröja dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst. Genom konventionen inkluderar man i stället för dessa nuvarande ingresser ett uttryck som överensstämmer med uttrycket i artikel 6 stycke 1 i konventionen.  

Enligt stycke 3 i artikeln kan en part om den så vill inkludera i sina skatteavtal vid sidan av minimikravet också en sådan formulering i ingressen som hänvisar till önskan att utveckla ekonomiskt förhållande och utvidga samarbete i skattefrågor. Finland skulle inte inkludera detta uttryck i sina skatteavtal.  

Enligt stycke 4 i artikeln kan en part förbehålla sig rätten därtill att en ingress enligt stycke 1 inte tillämpas på sådana av dess skatteavtal som redan innehåller en ingress som uppfyller minimikravet. I Finlands skatteavtal ingår inte ingresser som är likadana som stycke 1 och därför skulle Finland inte lämna denna reservation.  

Notifikationsklausulen i artikel 5 förpliktar en part notificera de ingresser i sina skatteavtal som motsvarar stycke 2 i denna artikel. Finlands notifikation ska omfatta ingresser av alla de skatteavtal som är i Finlands förteckning. I de delar av motivering som utarbetades av den grupp som förhandlade konventionen konstateras att såvitt skatteavtalets ingress innehåller annan text än den som nämns i stycke 2, kan detta nämnas i notifikationen. Ingresser i Finlands skatteavtal med Förenade Arabemiraten, Spanien, Sydafrika, Indien, Marocko, Frankrike och Ungern innehåller också annan text en den som nämns i stycke 2 i denna artikel och dessa delar skulle markeras i parentes i enlighet med markeringar i den notifikation som är bifogad till denna proposition. Om båda skatteavtalsparterna lämnar en notifikation beträffande ingressen, ska den text som notificerades ersättas med texten i stycke 1. I andra fall ska den i stycke 1 angivna texten inkluderas som tillägg i skatteavtalets nuvarande ingress.  

Artikel 7. Artikel 7 berör förhindrande av avtalsmissbruk och erbjuder två alternativ för att genomföra minimikravet. Alternativen är idel allmän bestämmelse om förhindrande av missbruk dvs. PPT-bestämmelse (principal purpose test) och PPT-bestämmelse tillsammans med en förenklad bestämmelse om begränsning av förmåner (simplified limitation of benefits). Styckena 1—4 i artikeln berör PPT-bestämmelsen, styckena 8—14 den förenklade bestämmelsen om begränsning av förmåner och styckena 15—18 reservationer och notifikationer. 

Enligt bestämmelsen i stycke 1 i artikeln ska en förmån enligt ett skatteavtal inte beviljas, om det med hänsyn till alla fakta och omständigheter rimligen kan antas, att ett av de huvudsakliga syftena med ett sådant arrangemang eller en sådan transaktion som direkt eller indirekt resulterade i denna förmån var att komma i åtnjutande av denna förmån, utom då det fastställs att beviljande av denna förmån under dessa omständigheter skulle motsvara ändamål och syfte av de relevanta bestämmelserna i ett skatteavtal som omfattas. 

Bestämmelsen bekräftar principen att en skatteavtalspart inte behöver ge skatteavtalsförmåner i en situation där ett skatteavtal används osakligt. Enligt bestämmelsens första del ska en skatteavtalsförmån inte beviljas om det rimligen kan antas att ett av de huvudsakliga syftena av arrangemanget eller transaktionen var att komma i åtnjutande av skatteavtalsförmånen. Enligt bestämmelsens senare del kan den person som förmånen nekas klargöra att beviljande av förmånen under de ifrågavarande omständigheterna motsvarar ändamål och syfte av de relevanta bestämmelserna i skatteavtalet.  

Enligt samordningsklausulen i stycke 2 i artikeln tillämpas bestämmelsen i stycke 1 i stället för eller i avsaknad av sådana bestämmelser i skatteavtalen.  

En part som väljer PPT-bestämmelsen kan om den så vill också inkludera en tilläggsbestämmelse av stycke 4 enligt vilken den behöriga myndigheten kan emellertid ge avtalsförmånen även om PPT-bestämmelsen hade blivit tillämplig. Denna tilläggsbestämmelse är inte en del av minimikravet. 

Finland skulle välja den allmänna bestämmelsen om avtalsmissbruk men inte tilläggsbestämmelsen i stycke 4. Finlands skatteavtalspart kan välja en kombination av PPT-bestämmelse och förenklad LOB-bestämmelse. Då är presumtionsregeln att idel PPT-bestämmelse kan tillämpas utom då den part som har valt kombinationen lämnar en reservation med vilken tillämpningen av idel PPT-bestämmelse förhindras. För sådan situation av reservation erbjuds i stycke 7 alternativ a) i vilken den part som har valt PPT går med på den parts val som har valt annorlunda eller b) i vilken olika val resulterar i att den som har valt PPT tillämpar endast det och den som har valt kombinationen tillämpar den. Finland skulle välja ingetdera av alternativen i stycke 7. Detta innebär att om den part som har valt kombinationen inte kan godkänna idel PPT-bestämmelse som lösning, skatteavtalet anpassas inte av artikel 7 i konventionen. I dessa fall ska parterna försöka nå en ömsesidigt tillfredsställande lösning som uppfyller minimikravet. I praktiken betyder detta bilaterala skatteavtalsförhandlingar. 

När denna proposition utarbetas (läget den 1 oktober 2018) har alla undertecknare av konventionen valt PPT-bestämmelsen. Dessutom har 13 valt vid sidan av PPT-bestämmelsen också den förenklade LOB-bestämmelsen. Dessa länder kan emellertid godkänna som lösning också idel PPT-bestämmelse och därför skulle PPT-bestämmelsen genom konventionen vara tillämplig beträffande alla de skatteavtal som omfattas.  

Notifikationsklausulen i stycke 17 i artikel förpliktar en part som har valt PPT-bestämmelsen att notificera de PPT-bestämmelser som redan ingår i dess skatteavtal. Bestämmelserna kan vara allmänna bestämmelser som berör hela avtalet eller bestämmelser i vissa artiklar beträffande inkomstkategorier. En allmän PPT-bestämmelse ingår i avtalen med Spanien, Indien, Portugal, Singapore, Sri Lanka och Tadzjikistan. Bestämmelser beträffande inkomstkategorier ingår i avtalen med Armenien, Australien, Irland, Förenade Kungariket, Kazakstan, Kina, Mexiko, Ukraina, Uruguay och Uzbekistan. Finlands notifikation skulle omfatta både allmänna PPT-bestämmelser och PPT-bestämmelser beträffande inkomstkategorier. Noggrannare information om de bestämmelser som Finland skulle notificera framgår av bilaga till propositionen. 

Om båda skatteavtalsparterna lämnar en sådan notifikation beträffande skatteavtalets PPT-bestämmelse, ersätts den notificerade bestämmelsen med bestämmelserna i artikel 7 stycke 1 i konventionen. I övriga fall ges texten i stycke 1 (PPT-bestämmelsen) företräde före bestämmelserna i ett skatteavtal som omfattas endast till den del de är oförenliga med stycke 1.  

Artiklarna 8—11. Finland skulle lämna reservationer att inte tillämpa på sina skatteavtal artikel 8 beträffande transaktioner beträffande överföring av dividend och artikel 9 beträffande vinst på grund av överlåtelse av aktier eller intressen vars värde huvudsakligen härleds från fast egendom. Finland skulle också lämna reservationer att inte tillämpa artikel 10 som innehåller regeln mot missbruk beträffande fasta driftställen som är belägna i tredje jurisdiktioner och artikel 11 som berör skatteavtalspartens rätt att beskatta personer med hemvist i denna part.  

Del IV Undvikande av status av fast driftställe

Artiklarna 12—15. Artiklarna i denna del innehåller inte minimikrav. Finland skulle lämna reservationer om att inte tillämpa på sina skatteavtal artiklarna i denna del. Artiklarna 12 och 13 berör artificiellt undvikande av status av fast driftställe genom kommissionärarrangemang och liknande strategier samt genom särskilda undantag som berör verksamheten. Artikel 14 berör uppdelning av kontrakt och i artikel 15 definieras de begrepp som används i artiklarna i denna del.  

Del V Förbättrad tvistlösning

Artikel 16. Det är fråga om ett minimikrav i artikel 16 om förfarandet vid ömsesidig överenskommelse. Bestämmelserna i artikeln motsvarar styckena 1—3 i artikel om förfarandet vid ömsesidig överenskommelse i OECD:s modellskatteavtal sådana som de är i modellskatteavtal av år 2017. Det tidigare modellskatteavtalet av år 2014 förnyades i fråga om de nämnda styckena i BEPS-projektet på det sätt att den skattskyldige kan i fortsättningen anhängiggöra förfarandet vid ömsesidig överenskommelse utom i sin hemviststat också i inkomstens källstat. I många finska skatteavtal ingår redan nuförtiden en bestämmelse som motsvarar OECD:s modell av år 2014 annars än i fråga om den ändring som BEPS-projektet har medfört. I äldre skatteavtal är bestämmelserna dels annorlunda och därför skulle konventionen innebära ändringar för deras del. 

I styckena 1—3 i artikeln ingår bestämmelserna om förfarandet vid ömsesidig överenskommelse i OECD:s modellskatteavtal. Enligt stycke 1 om en person anser att en eller båda skatteavtalsparter vidtagit åtgärder som för honom medför eller kommer att medföra beskattning som strider mot skatteavtalet, kan denna person, utan att detta påverkar hans rätt att använda sig av de rättsmedel som finns i avtalsslutande staternas interna rättsordning, lägga fram saken för den behöriga myndigheten i någon av de avtalsslutande staterna. Saken skall läggas fram inom tre år från den tidpunkt då personen i fråga för första gången fick vetskap om den åtgärd som gett upphov till beskattning som strider mot en bestämmelse i skatteavtalet. Tidsgränsen av tre år var i OECD:s modellskatteavtal redan före BEPS-projektet och med det blev den ett minimikrav. 

Enligt stycke 2 om den behöriga myndigheten finner invändningen grundad men inte själv kan få till stånd en tillfredsställande lösning, myndigheten ska söka avgöra saken genom ömsesidig överenskommelse med den andra behöriga myndigheten i syfte att undvika beskattning som strider mot skatteavtalet. Överenskommelse som träffats genomförs utan hinder av tidsgränser i skatteavtalsstaternas interna lagstiftning.  

Enligt stycke 3 ska de behöriga myndigheterna genom ömsesidig överenskommelse söka avgöra svårigheter eller tvivelsmål som uppkommer i fråga om tolkningen eller tillämpningen av skatteavtalet. De kan även överlägga i syfte att undanröja dubbelbeskattning i fall som inte regleras i skatteavtalen.  

Stycke 4 i artikeln innehåller samordningsklausuler som beskriver förhållandet mellan konventionen och skatteavtalen i fråga om alla de meningar som ingår i styckena 1—3. Stycke 5 i artikeln innehåller de reservationer som man kan lämna till artikeln. Reservationer kan lämnas om man har för avsikt att genomföra minimikravet på ett alternativt sätt dvs. annars än genom att inkludera bestämmelserna enligt styckena 1—3 i sina skatteavtal. Finland skulle lämna ingen av dessa reservationer utan Finland val skulle vara att inkludera bestämmelserna enligt styckena 1—3. Finlands ändamål, dvs. att förenhetliga styckena 1—3 i artikel om förfarande vid ömsesidig överenskommelse i skatteavtalen med OECD:s modellskatteavtal av år 2017, beror på om Finlands skatteavtalsparter lämnar reservationer till artikeln.  

Stycke 6 i artikeln innehåller notifikationsklausuler. I fråga om första meningen i stycke 1 ska man notificera sådana skatteavtalsbestämmelser enligt vilka förfarandet vid ömsesidig överenskommelse anhängiggörs i hemviststaten. Finlands notifikation skulle omfatta alla de finska skatteavtal som inkluderas i förteckningen enligt artikel 2 stycke 1 punkt a underpunkt ii då alla de skatteavtal som ingår i företeckningen har sådan bestämmelse. Om båda skatteavtalsparterna har lämnat notifikationen ersätts skatteavtalets bestämmelse med konventionens bestämmelse. I övriga fall ges första meningen i artikel 16 stycke 1 i konventionen företräde före bestämmelserna i ett skatteavtal som omfattas endast till den del de är oförenliga med den ifrågavarande meningen. 

I fråga om andra meningen i stycke 1 skulle två notifikationer lämnas. Det första berör avtal i vilka tidsgränsen för att inleda förfarandet vid ömsesidig överenskommelse är mindre än tre år. Finland skulle notificera skatteavtalen med Filippinerna, Italien och Malaysia. Om båda skatteavtalsparterna har lämnat notifikationen ersätts skatteavtalets bestämmelse med konventionens bestämmelse. I övriga fall ges andra meningen i stycke 1 av artikel 16 i konventionen företräde före bestämmelserna i ett skatteavtal som omfattas endast till den del de är oförenliga med den andra meningen. Den andra notifikationen berör avtal i vilka tidsgränsen är minst tre år. Finland skulle notificera här 61 skatteavtalsparter. De avtal som ska notificeras och deras bestämmelser framgår av bilaga till propositionen. Konventionens bestämmelse tillämpas inte på ett skatteavtal om någon av skatteavtalsparterna har lämnat en notifikation beträffande detta skatteavtal.  

Utanför notifikationen blir de skatteavtal som har ingen tidsgräns. Dessa är skatteavtal med USA, Egypten, UK, Japan, Frankrike och Tanzania. I fråga om dessa avtal tillämpas artikel 16 stycke 4 punkt a underpunkt ii i konventionen, enligt vilken bestämmelsen i konventionen tillämpas om skatteavtalet saknar en bestämmelse som anger den tidsperiod inom vilken ärendet ska läggas fram.  

I fråga om alla meningar i styckena 2 och 3 notificeras de skatteavtal som saknar bestämmelser som överensstämmer med meningarna. Bestämmelsen i konventionen tillämpas endast om båda skatteavtalsparterna har lämnat notifikation om bristen i fråga om det ifrågavarande skatteavtalet. Beträffande första meningen i stycke 2 skulle endast ett skatteavtal notificeras och beträffande andra meningen 15 skatteavtal. Beträffande första meningen i stycke 3 skulle endast två skatteavtal notificeras och beträffande andra meningen fem skatteavtal. Också dessa avtal som ska notificeras enligt styckena 2 och 3 framgår av bilaga till propositionen. 

Artikel 17. Den materiella bestämmelsen om motsvarande justeringar i fråga om internprissättning i stycke 1 i artikeln överensstämmer med artikel 9 stycke 2 i OECD:s modellskatteavtal. Enligt samordningsklausulen i stycke 2 ska bestämmelsen om motsvarande justeringar tillämpas i stället för eller i avsaknad av en bestämmelse i ett skatteavtal. Stycke 3 omfattar reservationer och stycke 4 notifikationsklausuler. 

Bestämmelsen i stycke 1 i artikeln, dvs. att inkludera artikel 9 stycke 2 i OECD:s modellskatteavtal i skatteavtal, är egentligen inte ett minimikrav utan den är en så kallad bäst praxis (best practice). Ett minimikrav är däremot att oavsett om ett skatteavtal omfattar en bestämmelse som motsvarar bestämmelsen i artikel 9 stycke 2 i OECD:s modellskatteavtal den skattskyldige ska ha tillgång till förfarandet vid ömsesidig överenskommelse i fall av internprissättning och att ömsesidiga överenskommelser ska verkställas. Därför kan man endast lämna få reservationer till artikeln. Enligt stycke 3 punkt a som berör reservationer kan en part lämna en reservation enligt vilken konventionen inte tillämpas på dess skatteavtal som redan innehåller en bestämmelse som motsvarar bestämmelsen i artikel 9 stycke 2 i OECD:s modellskatteavtal. Enligt punkt b i samma stycke kan en part också lämna en reservation om att inte tillämpa artikel 17 stycke 1 i konventionen om den trots att en bestämmelse om motsvarande justeringar saknas genomför en motsvarande justering eller dess behöriga myndighet söker lösa ärendet i förfarandet vid ömsesidig överenskommelse.  

Finlands skatteavtalspolitik är att inkludera i sina skatteavtal en bestämmelse som motsvarar bestämmelsen i artikel 9 stycke 2 i OECD:s modellskatteavtal. Största delen av Finlands skatteavtal omfattar redan sådan bestämmelse men särskilt de äldsta avtalen saknar denna bestämmelse. Finland skulle alltså välja att en bestämmelse som motsvarar bestämmelsen i artikel 9 stycke 2 i OECD:s modellskatteavtal är tillämplig på de finska skatteavtal som för tillfället saknar den. Finland skulle med andra ord göra en reservation enligt vilken artikel 17 stycke 1 konventionen inte tillämpas på de skatteavtal som redan innehåller en bestämmelse som motsvarar det ifrågavarande stycket. Det slutresultat som Finland strävar till, dvs. att förverkliga tillämpningen av artikel 9 stycke 2, beror på om Finlands skatteavtalsparter lämnar reservationer till artikeln.  

En part som använder den reservation som beskrivs i föregående stycke ska enligt artikel 28 stycke 8 notificera de skatteavtal som är inom reservationen. I notifikationen ska identifieras den bestämmelse i skatteavtalet som motsvarar artikel 9 stycke 2 i OECD:s modellskatteavtal. Finlands notifikation skulle beröra 49 avtalsparter. Den notifikation som Finland har givit i samband med underteckningen innehöll 43 avtalsparter. I notifikation saknades de skatteavtal som innehåller utom artikel 9 stycke 2 i OECD:s modellskatteavtal också en bestämmelse enligt vilken stycke 2 tillämpas inte i fråga om bedrägeri, avsiktlig underlåtenhet eller oaktsamhet. Också dessa avtal omfattar en bestämmelse som förpliktar till motsvarande justering och därför skulle dessa avtal inkluderas i Finlands notifikation. De avtal som ska notificeras och deras bestämmelser framgår av bilaga till propositionen. 

Del VI Skiljeförfarande

Konventionen del VI berör skiljeförfarande, i vilket en meningsskiljaktighet beträffande tolkningen av ett skatteavtal mellan stater som är parterna i skatteavtalet kan lösas genom att lägga fram ärendet för en oberoende skiljepanel om man har inte kunnat lösa ärendet i förhandlingarna mellan dessa stater. Skiljeförfarande kan begäras av en person vars beskattning är i strid med skatteavtalet om de stater som är parterna till skatteavtalet har inte kunnat lösa ärendet i förfarandet vid ömsesidig överenskommelse enligt skatteavtalet.  

Artikel 18. Konventionens del VI avviker från andra delar på det sätt att en part som vill tillämpa denna del, ska särskilt notificera detta val. Delen beträffande skiljeförfarande tillämpas i fråga om ett visst skatteavtal endast om båda skatteavtalsparterna har notificerat att de väljer att tillämpa denna del. Finland skulle lämna en notifikation enligt artikel 18 att tillämpa denna del. När denna proposition utarbetas (läget den 1 oktober 2018) har 27 vid sidan av Finland valt att tillämpa delen beträffande skiljeförfarande. Bland dessa är följande 19 stater dvs. Australien, Österrike, Italien, Barbados, Belgien, Kanada, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Japan, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Nya Zeeland, Portugal, Singapore, Slovenien, Spanien och Förenad Kungarike. Skatteavtalen med dessa stater borde inkluderas i Finlands förteckning enligt artikel 2 stycke 1 punkt a underpunkt ii. Dessa stater har också inkluderat deras skatteavtal med Finland i sin egen motsvarande förteckning. Övriga åtta som har valt del VI beträffande skiljeförfarande är Andorra, Curaçao, Fidži, Tyskland, Liechtenstein, Mauritius, Sverige och Schweiz. Också dessa förteckningar som framförs beträffande delen om skiljeförfarande och antal baserar sig till största del på de förteckningar som undertecknare lämnade vid undertecknande och förteckningar kan ändras då undertecknare förbinder sig till konventionen. 

Artikel 19. Stycke 1 omfattar den centrala bestämmelsen om skiljeförfarande. Enligt stycke 1 om en skattskyldig har lagt fram saken för att lösas i förfarande vid ömsesidig överenskommelse och de behöriga myndigheterna har inte kunnat lösa saken inom bestämd tid, ska olösta frågor på den skattskyldiges begäran hänskjutas till skiljeförfarande på det sätt som beskrivs i konventionens del VI och enligt de regler och procedurer om vilka de behöriga myndigheterna har kommit överens på grund av bestämmelserna i stycke 10. Enligt presumtionsbestämmelsen skulle tidsfristen för att nå en lösning vid förhandlingar vara två år. En konventionspart kan emellertid lämna en reservation enligt stycke 11 och då skulle tiden för förhandlingarna vara tre år. Finland skulle inte använda denna möjlighet till reservation beträffande förlängning av tiden för förhandlingar. Trots det skulle tiden för förhandlingar vara tre år i stället för två år om den andra parten i ett skatteavtal som omfattas har lämnat denna reservation. I styckena 2—3 ingår bestämmelserna om förlöpning av tidsfristen.  

I stycke anges att skiljedomen är slutlig och den genomförs genom en ömsesidig överenskommelse mellan de behöriga myndigheterna. Skiljedomen ska vara bindande för båda skatteavtalsparterna utom tre fall som nämns särskilt. Skiljedomen är inte bindande om en person som direkt berörs av saken inte godkänner den ömsesidiga överenskommelse som genomför skiljedomen. De behöriga myndigheterna kan i sådant fall inte längre överlägga saken. Med det att den ömsesidiga överenskommelsen inte godkänns jämställs det fall att den skattskyldige inte inom 60 dagar återkallar alla frågor, som har lösts i skiljeförfarandet, från ändringssökande eller annars avsluter pågående förfaranden. Skiljedomen är inte heller bindande om det i ett slutligt beslut av en domstol i en skatteavtalspart fastslås att skiljedomen är ogiltig, Skiljedomen är inte heller bindande om en person som direkt berörs av saken skulle göra en fråga som redan har lösts i skiljeförfarande till föremål för andringssökande.  

Styckena 5—9 innehåller detaljerade bestämmelser om startdatumet av perioden för förhandlingar. Stycke 10 förpliktar de behöriga myndigheterna till att genom ömsesidig överenskommelse ena om sättet att tillämpa bestämmelserna i delen beträffande skiljeförfarande inklusive de minimiuppgifter som är nödvändiga för att varje behörig myndighet kan överlägga sakens innehåll. Den här avsedda ömsesidiga överenskommelsen ska alltså ingås för varje sådant skatteavtal på vilket konventionens del om skiljeförfarande tillämpas. Denna överenskommelse ingås i enlighet med artikeln om förfarandet vid ömsesidig överenskommelse i det ifrågavarande skatteavtalet inom tillämpningsområdet. Överenskommelsen ska ingås före den dag då oavgjorda frågor för första gången kan läggas fram för skiljeförfarande och den kan ändras tidvis därefter. I Finland skatteavtal har man definierat att finansministeriet eller dess befullmäktigade ombud eller den myndighet som ministeriet har förordnat är behörig myndighet. Enligt 88 § i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) är den behöriga myndigheten Skatteförvaltningen. Den avgör ett ärende som primärt tillhör behörig myndighet. Finansministeriet kan emellertid överta avgörandet av ett principiellt viktigt ärende. De ömsesidiga överenskommelserna mellan de behöriga myndigheterna i enlighet med stycke 10 skulle publiceras. 

Enligt reservationen i stycke 12 kan sådana frågor inte hänskjutas till skiljeförfarande i vilka ett beslut har redan meddelats av domstol eller administrativ besvärsinstans för att avgöra tvister i någon av skatteavtalsparterna. Dessutom ska skiljeförfarandet avslutas om vid någon tid efter begäran om skiljeförfarande har gjorts men innan skiljepanelen har meddelat sitt beslut, ett beslut om denna fråga meddelas av domstol eller administrativ besvärsinstans för att avgöra tvister. I Finland kan den behöriga myndigheten i ett förfarande vid ömsesidig överenskommelse avvika från ett beslut som har gjorts i ändringssökande. Den temporära förteckning över Finlands förväntade reservationer och notifikationer som Finland har lämnat i samband med undertecknandet av konventionen innehöll denna reservation. En reservation föreslås emellertid inte då enligt rättsläget i Finland också frågor i vilka ett domstolsbeslut redan föreligger kan hänskjutas till skiljeförfarande. Av dem som har valt delen beträffande skiljeförfarande har 18 lämnat denna reservation (läget den 1 oktober 2018). Reservationen omfattar både de beslut som fattas i den stat som har lämnat reservationen och de beslut som fattas i den andra skatteavtalsstaten. Ett beslut som har meddelats av en finsk domstol förhindrar således tillgång till skiljeförfarande om den andra skatteavtalsparten har lämnat en reservation enligt stycke 12. 

Artikel 20. Artikeln omfattar presumtionsbestämmelserna för förfarandena beträffande utnämning av skiljemän men avtalsparternas behöriga myndigheter kan också komma överens förfaranden som avviker från dem. Enligt presumtionsbestämmelserna i artikeln ska skiljepanelen bestå av tre medlemmar. Varje behörig myndighet utser en medlem till skiljepanelen inom en bestämd tid av 60 dagar och de på detta sätt utsedda medlemmarna utser en ordförande. Om de behöriga myndigheterna inte utser en medlem i bestämd tid eller om medlemmarna inte utser ordförande i en bestämd tid ska en tjänsteman av OECD utföra utnämningen. Skiljepanelens medlemmar ska ha sakkunskap och vara opartiska och oberoende. 

Artikel 21. Artikeln innehåller bestämmelserna om sekretessen beträffande skiljeförfarande. Artikeln innehåller bestämmelserna om yppande av upplysningar till skiljepanelens medlemmar samt om deras förpliktelser i fråga om sekretess och hemlighållande.  

Artikel 22. I artikeln ingår bestämmelserna om lösning av en sak före skiljeförfarandets slut. Skiljeförfarandet ska avslutas om de behöriga myndigheterna träffar en ömsesidig överenskommelse om att lösa saken före skiljepanelen har gett sitt beslut. Skiljeförfarandet ska också avslutas om den person som har lagt fram saken återkallar sin begäran.  

Artikel 23. Styckena 1—3 innehåller bestämmelserna om typen av skiljeförfarande och styckena 4—7 bestämmelserna om förbudet mot att yppa uppgifter vilket berör den skattskyldige och dennes rådgivare. Stycke 1 omfattar de presumtionsregler om typen av skiljeförfarande som ska tillämpas om de behöriga myndigheterna inte träffar ömsesidig överenskommelse om olika regler. Presumtionen är så kallad procedur av slutbud i vilken skiljepanelen väljer ett av de behöriga myndigheternas beslutsförslag. För att stöda ett beslutsförslag kan man lägga fram en åsikt till stöd för det samt ett svar till ett beslutsförslag och en åsikt till stöd för det vilka den andra behöriga myndigheten har lagt fram. Skiljepanelen ska göra sitt val med enkel majoritet av röster. Beslutet ska inte omfatta någon grund eller andra förklaringar. Skiljedomen har inte prejudicerande värde. 

Om en konventionspart vill inte tillämpa den presumtionsregel i stycke 1 som berör typ av skiljeförfarande kan denna part lämna en reservation enligt stycke 2 om att tillämpa så kallad förfarande av fri prövning. I detta förfarande formulerar skiljepanelen fritt lösningen i de frågor som har lagts fram för den. Om en av skatteavtalsparterna lämnar reservationen enligt stycke 2, ändrar den i fråga om detta skatteavtal presumtionsregeln till förfarandet av fri prövning. Skiljedomen som meddelas i förfarandet av fri prövning har inte heller prejudicerande värde. 

Om en konventionspart som inte har lämnat den reservation som avses i stycke 2 vill inte ha som presumtionsregeln förfarandet av fri prövning, kan den lämna en reservation enligt stycke 3 på grund av vilken ingendera av presumtionsregler tillämpas mellan dessa skatteavtalsparter. De behöriga myndigheterna söker att komma överens om typen av skiljeförfarande. Innan en sådan överenskommelse har träffats tillämpas artikel 19 (Obligatoriskt bindande skiljeförfarande) inte  

Finland skulle inte lämna en reservation enligt stycke 2 dvs. presumtionsregeln beträffande typen av skiljeförfarande ska vara procedur av slutbud. Vid sidan av Finland har 20 valt på samma sätt och 7 har lämnat en reservation enligt artikel 23 stycke 2 (läget den 1 oktober 2018). Den temporära förteckning över förväntade reservationer och notifikationer som Finland gav i samband med underteckningen omfattade en reservation enligt artikel 23 stycke 3 i konventionen. Reservationen skulle ha betytt att tillämpningen av delen om skiljeförfarande skulle bero på det om en överenskommelse mellan de behöriga myndigheterna har uppkommit. Av de 20 som i likhet med Finland hade valt som densamma presumtionsregeln dvs. förfarandet av det bästa budet har 3 vid sidan av Finland använt denna reservation enligt stycke 3. Man föreslår emellertid inte denna reservation. Typ av skiljeförfarande skulle vara proceduren av slutbud med 14 avtalspartner och förfarandet enligt fri prövning med 5 avtalsparter (läget den 1 oktober 2018). 

I artikeln ingår jämte bestämmelserna om typen av skiljeförfarande också bestämmelser beträffande förtrolighet. Enligt stycke 4 kan en part välja att tillämpa bestämmelserna beträffande förbudet mot yppande av uppgifter i stycke 5 och detta ska notificeras konventionens depositarie. Bestämmelserna tillämpas om någon part i ett skatteavtal har lämnat en sådan notifikation. Enligt bestämmelsen om förbudet mot att yppa uppgifter ska de behöriga myndigheterna före skiljeförfarandet inleds säkerställa att varje person som har lagt fram saken och deras rådgivare skriftligt går med på att inte yppa till andra personer uppgifter som de har mottagit under skiljeförfarandet av någon behörig myndighet eller av skiljepanelen. Om denna förpliktelse bröts väsentligt under skiljeförfarandet skulle det leda till att skiljeförfarandet avbrytas. En part som inte väljer att tillämpa stycke 5 och som inte vill att det blir tillämpligt som följd av den andra skatteavtalspartens val kan lämna en reservation om att inte tillämpa de bestämmelser om förtrolighet som redogörs för ovan. Då kan den part som vill att bestämmelserna om förtrolighet tillämpas lämna en reservation på grund av vilken den del som berör skiljeförfarande inte tillämpas på det ifrågavarande skatteavtalet.  

På grund av karaktären av förfarandet vid ömsesidig överenskommelse och skiljeförfarande skulle man förutsätta förtrolighet som beskrivs i artikel 23 också i fråga om de uppgifter som mottagits under processer. Finland skulle således lämna notifikation enligt artikel 23 stycke 4 såsom 16 andra (läget den 1 oktober 2018) av dem som har valt del VI. Endast en har lämnat en reservation enligt artikel 23 stycke 6 om att inte tillämpa bestämmelserna om förtrolighet. Finland skulle också lämna en reservation enligt artikel 23 stycke 7 enligt vilket del VI skulle inte tillämpas i fråga om de skatteavtal inom tillämpningsområdet i vilka den andra avtalsparten har lämnat en reservation enligt artikel 23 stycke 6 att inte tillämpa bestämmelserna om förtrolighet. Vid sidan av Finland har 6 lämnat denna reservation. 

Artikel 24. Bestämmelserna i denna artikel tillämpas endast om båda skatteavtalsparterna beslutar så och underrättar depositarien härom. Enligt bestämmelsen kan de behöriga myndigheterna inom tre kalendermånader avtala om ett avgörande som avviker från skiljedomen. Den part som har valt denna bestämmelse kan dessutom göra en reservation om att bestämmelsen tillämpas endast avseende de skatteavtal som omfattas och i fråga om vilka typen av skiljeförfarande motsvarar artikel 23 stycke 2 alltså procedur av fri prövning. Av dem som har valt skiljeförfarandet har 22 lämnat en notifikation enligt stycke 1 (läget den 1 oktober 2018). Den temporära förteckning över förväntade reservationer och notifikationer som Finland gav i samband med underteckningen omfattade inte en notifikation om tillämpningen av bestämmelserna i artikel 24. Det föreslås nu att Finland lämnar en notifikation avseende tillämpningen av artikel 24 stycke 1. 

Artikel 25. Artikeln omfattar presumtionsbestämmelser som berör kostnader beträffande skiljepanelens medlemmar samt kostnader för skatteavtalsparter från vilka skatteavtalsparterna kan avvika genom en ömsesidig överenskommelse. Enligt presumtionsbestämmelserna bär varje skatteavtalspart sina egna kostnader och kostnader av den medlem som den har utsett. Kostnader för ordföranden och övriga kostnader som ansluter sig till ledning fördelas jämnt mellan skatteavtalsparterna.  

Artikel 26. Enligt samordningsklausulen i stycke 1 tillämpas delen om skiljeförfarande i stället för eller i avsaknad av bestämmelserna i de skatteavtal som omfattas. En konventionspart som tillämpar delen om skiljeförfarande ska notificera de bestämmelser om skiljeförfarande som ingår i dess skatteavtal. Dessutom omfattar stycke 4 en reservation genom vilken en part får förbehålla sig rätten att inte tillämpa delen om skiljeförfarande på ett eller flera identifierade skatteavtal som omfattas och som redan innehåller en bestämmelse om skiljeförfarande. Inget bilateralt finskt skatteavtal innehåller bestämmelser om skiljeförfarande och därför skulle Finland inte göra en notifikation enligt stycke 1 eller en reservation enligt stycke 4.  

I stycke 2 bestäms om förhållandet med andra skiljeförfaranden. En fråga får inte hänskjutas till skiljeförfarande, om frågan är inom tillämpningsområdet av en sak för vilken en skiljepanel eller ett liknande organ har tidigare inrättats i enlighet med ett bilateralt eller multilateralt avtal som föreskriver obligatoriskt bindande skiljeförfarande av olösta frågor som härrör från en sak i förfarande vid ömsesidig överenskommelse. För att undvika överlappning om det i samma fråga har redan tidigare inrättats en skiljepanel eller motsvarande, överförs frågan alltså inte till skiljepanel. Enligt stycke 3, om stycke 1 i artikeln inte föranleder annat, påverkar del VI i konventionen inte uppfyllande av sådana mera omfattande förpliktelser som berör skiljeförfarande av olösta frågor som har uppkommit i samband med förfarande vid ömsesidig överenskommelse och som följer av andra avtal till vilka avtalsparterna är eller kommer att vara parter.  

Del VII Slutbestämmelser

Artikel 27. I artikeln bestäms om undertecknande och ratifikation eller godkännande av konventionen. Konventionen är öppen för undertecknande från och med den 31 december 2016. Utöver staterna kan konventionen undertecknas av Guernsey; Isle of Man och Jersey bland jurisdiktionerna samt också av annan jurisdiktion som har auktoriserats att bli part genom parternas och undertecknarnas konsensusbeslut. Konventionen är utöver stater öppen för jurisdiktioner emedan skatteavtalen gäller både mellan staterna och mellan staterna och jurisdiktionerna. På detta sätt kan också de senare inkluderas i konventionens tillämpningsområde. Konventionen ska ratificeras eller godkännas. Varje part följer den procedur som dess författning föreskriver.  

Artiklarna 28—29. Artikel 28 i konventionen berör reservationer. Med undantag av del VI (skiljeförfarande) kan inga reservationer göras till konventionen utom de som konventionen särskilt tillåter. I artikel 28 stycke 1 har samlats ihop som i en förteckning alla de reservationer som nämns i konventionens föregående artiklar. De reservationer som föreslås för Finlands del har redogjorts för i den ifrågavarande artikeln. Enligt artikel 28 stycke 2 får en part som väljer att tillämpa del VI om skiljeförfarande formulera ett eller flera reservationer om tillämpningsområdet av de ärenden som kan hänvisas till skiljeförfarande enligt bestämmelserna i del VI. Dessa fritt formulerade förbehåll förutsätter godkännande. En reservation anses vara godkänd av en annan part om den inte har notificerat depositarien att den har invändningar mot reservationen före slutet av en period av tolv månader som börjar den dag då depositarien notificerar om reservationen, eller före den dag då den deponerar dess ratifikations- eller godkännandeinstrument, beroende på vilken är senare. Om en part har invändningar mot en fritt formulerad reservation som berör stycke VI, del VI i sin helhet tillämpas inte mellan den invändande parten och den part som lämnat reservationen.  

Beträffande skiljeförfarande skulle Finland använda möjligheten att göra så kallade fria reservationer enligt artikel 28 stycke 2 punkt a. Den temporära förteckning över förväntade reservationer och notifikationer som Finland gav i samband med underteckningen omfattade fem egenformulerade reservationer som avses i denna punkt. Ordalydelsen av de föreslagna reservationerna kommer fram i bilagan till propositionen. Ordalydelsen av reservationer har preciserats i jämförelse med formerna då konventionen undertecknades. Del VI ska tillämpas endast då är fråga om annan situation än en situation av missbruk eller undvikande av skatt eller då det fråga om dubbelbeskattning. Med reservationer förhindras att detsamma fallet behandlas i flera skiljeförfaranden. Finlands reservationer skulle också resultera i att del VI tillämpas i överensstämmelse med det hur skatteavtal sätts i kraft och för att vara tillämpliga. 

Enligt den första reservation av Finland tillämpas del VI inte för den del som det är fråga om tillämpningen av nationella regler av någon skatteavtalspart mot undvikande av skatt. För Finlands del ska reservationen omfatta 27—30 § i lagen om beskattningsförfarande vilka berör beskattning enligt uppskattning, kringgående av skatt, förtäckt dividend och outredd förmögenhetsökning. Reservationen skulle också omfatta situationer för tillämpning av 6 a § 8 mom. om begränsning av skattefriheten för dividend eller 52 h § om kringgående av skatt i företagsomstruktureringarna i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968) samt tillämpning av lagen om beskattning av delägare i utländska bassamfund (1217/1994). Reservationen skulle omfatta de eventuella ändringar i lagstiftningen som berör de ovannämnda bestämmelser och de skulle notifieras till depositarien. 

Enligt den andra reservationen ska del VI inte tillämpas på ärenden i vilka den skattskyldige eller en person som agerar på dennes vägnar har konstaterats av en domstol skyldig till skattebedrägeri eller annat brott beträffande beskattning i någon stat som är part i skatteavtalet. För Finlands del ska reservationen omfatta 29 kap 1 § (skattebedrägeri), 2 § (grovt skattebedrägeri), 3 § (lindrigt skattebedrägeri) och 4 § (skatteförseelse) i strafflagen (39/1889). Reservationen skulle omfatta de eventuella ändringar i lagstiftningen som berör de ovannämnda bestämmelser och de skulle notifieras till depositarien. 

Enligt den tredje reservationen skulle man också begränsa utanför tillämpningsområdet av del VI de fall som inte gäller dubbelbeskattning. Dubbelbeskattning åsyftar en situation i vilken båda staterna ha påfört skatt för samma inkomst på ett sätt som resulterar i påföring av tilläggsskatt, ökning av skatteskulder eller minskning av förluster.  

Enligt den fjärde reservationen skulle tillämpningsområdet av del VI begränsas på grund av det skatteår som ärendet berör. Huvudregeln ska vara att inom tillämpningsområdet inkluderas endast de ärenden som berör skatteperioder som börjar efter tillämpningen av konventionen inleds. Denna begränsning motsvarar de typiska bestämmelserna i Finlands skatteavtal om ikraftträdande och början av tillämpningen. I fråga om skatter som innehålls vid källan utesluts ärenden som berör händelser som har skett före tillämpningen av konventionen har inletts i båda parterna i ett skatteavtal som omfattas. I fråga om andra skatter utesluts skatteperioder som har börjat före tillämpningen av konventionen har inletts i båda parterna i ett skatteavtal som omfattas. På grund av den inbyggda flexibiliteten i konventionen är det möjligt att en part i den notifierar valet av del VI om skiljeförfarande först efter det då den redan har deponerat sitt ratificeringsinstrument. Det är också möjligt att konventionen har blivit tillämplig vid sidan av ett skatteavtal men delen om skiljeförfarande inte har blivit tillämplig emedan denna tillämpning förhindras som följd av en reservation av någon part. Om delen om skiljeförfarande blir tillämplig på grund av en ny notifikation eller återkallande av en reservation skulle den tillämpas enligt Finland reservation endas på de fall som berör källskatter eller skatteperioder som börjar den 1 januari efter det då sex månader har förflutit från notifikationen om deponerares nya notifikation eller återkallande av reservation. Den grupp av fall som hänskjutas till skiljeförfarande begränsas också av de reservationer som parterna har lämnat och reservationen enligt artikel 19 stycke 12 i konventionen. På grund av återkallande eller begränsning av egenformulerade reservationer eller återkallande av reservationen enligt artikel 19 stycke 12 i konventionen skulle endast de fall hänskjutas till skiljeförfarande som berör källskatter eller skatteperioder som börjar den 1 januari efter det då sex månader har förflutit från deponerares notifikation om återkallande eller ersättande. 

Enligt den femte reservationen ska utanför del IV vara de ärenden i vilka det har lämnats an ansökan till förfarande enligt EU-konventionen om skiljeförfarande eller annat EU-förfarande inklusive de bestämmelser i den nationella lagstiftningen genom vilka ett EU-instrument har satts i kraft. Reservationen skulle således omfatta också förfarandet enligt direktivet (EU) 2017/1852 om skattetvistlösningsmekanismer i Europeiska unionen. 

Av de 28 undertecknare som har valt del VI har utom Finland 17 (läget den 1 oktober 2018) gjort egenformulerade reservationer och Finlands egenformulerade reservationer skulle huvudsakligen motsvara de reservationer som de andra har gjort. De egenformulerade reservationerna av andra konventionsparter innehåller bland annat begränsningar beträffande på vilka artiklar i ett skatteavtal skiljeförfarandet vore tillämpligt eller ska tillgång till skiljeförfarande bero på att de behöriga myndigheterna anser ett fall vara lämpligt till skiljeförfarande. Finlands och skatteavtalspartens reservationer enligt artikel 28 stycke 2 bildar tillsammans begräsningar för tillämpningen av delen om skiljeförfarande. Även om ett ärende i fråga om Finlands egenformulerade reservationer kunde hänskjutas till skiljeförfarande, dess tillgång till skiljeförfarandet förhindras, om ärendet är sådant att den andra skatteavtalsparten har begränsat det utanför skiljeförfarandet med sin egen egenformulerad reservation. 

I artikel 28 stycke 3 bestäms om inverkan av en reservation. Om de relevanta bestämmelserna i konventionen inte särskilt annars bestämmer, anpassar en reservation för den parts del som lämnar den, i dess relation med en annan part de bestämmelser i konventionen som reservationen berör, enligt reservationens omfattning. Dessutom anpassar en reservation dessa bestämmelser i samma omfattning för den andra partens del i dess relation med den part som lämnar reservationen. De bestämmelser som beskrivs ovan och som berör reservationers inverkan motsvarar bestämmelserna om en reservations inverkan i Wienkonventionen om traktaträtten (FördrS 32 och 33/1980). 

Artikel 28 styckena 5—7 i konventionen berör tidpunkten för att göra reservationer. Reservationerna ska göras vid undertecknandet eller vid depositionen av ratifikations- eller godkännandeinstrumentet. Om reservationer inte görs vid undertecknandet, man ska lämna till depositarien då en temporär förteckning över förutsedda reservationer. Finland lämnade vid undertecknandet en temporär förteckning över förväntade reservationer. Finland ska således lämna de slutliga reservationerna vid deponeringen av godkännandeinstrumentet. I artikel stycke 8 bestäms om notifikationer beträffande reservationer om att inte tillämpa konventionen på skatteavtal vilka redan innehåller en viss bestämmelse. I fråga om sådana reservationer ska en konventionspart enskilt för varje reservation och genom att identifiera dem med artikel- och styckenummer notificera de bestämmelser i sina skatteavtal som den redan anser innehålla en bestämmelse som överensstämmer med den som beskrivs i reservationen. Dessa notifikationer är således en följd av de reservationer som har gjorts till materiella artiklar i konventionen. En konventionspart identifierar med dessa notifikationer de bestämmelser i sina skatteavtal som konventionen inte anpassar. Finland skulle endast i fråga om artikel 17 göra en reservation om att inte tillämpa denna artikel på dem av dess skatteavtal som redan innehåller den i artikeln avsedda bestämmelsen. Detta betyder att Finland ger endast det i stycke 8 punkt m avsedda notifikationen. De bestämmelser som man föreslår notificeras framgår av bilaga till propositionen.  

Artikel 28 stycke 9 i konventionen omfattar bestämmelserna om återkallande eller begränsning av reservationer, notifikationen beträffande dessa åtgärder och datumet då man börjar tillämpa dem. En konventionspart kan alltså efter att ha blivit en part endast utvidga konventionens inverkan på sina skatteavtal. En konventionspart kan återkalla sin tidigare reservation helt eller ersätta den med en ny mer begränsad reservation. Man kan till exempel återkalla helt en egenformulerad reservation som berör tillämpningsområdet av skiljeförfarande enligt artikel 28 stycke 2 eller ersätta den med en mer begränsad reservation. Däremot är det inte möjligt att lämna en sådan ny reservation som skulle begränsa utanför skiljeförfarandet ärenden som enligt den ursprungliga reservationen kunde lämnas till skiljeförfarande.  

I artikel 29 i konventionen bestäms om notifikationer. I stycke 1 har samlats konventionens bestämmelser om de skatteavtalsbestämmelser som hör till tillämpningsområdet av konventionens bestämmelser och som ska notificeras. Finland skulle göra en notifikation enligt stycke 1 punkt a beträffande de skatteavtal som det vill inkludera i konventionens tillämpningsområde. Notifikationens innehåll har förklarats noggrannare i detaljmotivering av artikel 2. Finland skulle också lämna notifikationer enligt stycke 1 punkterna e, f och n alltså notifikationer avseende sådana skatteavtalsbestämmelser som hör till tillämpningsområdet av bestämmelserna i artiklarna 6, 7 och 16. Dessa notifikationer har förklarats noggrannare i detaljmotivering av dessa artiklar. Finland skulle också lämna i fråga om delen om skiljeförfarande de notifikationer som avses i stycke 1 punkterna p, q och r. Likaledes skulle Finland lämna notifikationen enligt stycke 1 punkt t att den för sin del tillämpar bestämmelserna i artikel 35 stycke 4. De bestämmelser som berör tidpunkten för att lämna de notifikationer som avses i artikeln motsvarar bestämmelserna om tidpunkten för att lämna reservationer. Styckena 5 och 6 i artikeln omfattar bestämmelserna om tilläggsnotifikationer och om startdatumet för tillämpningen av dessa notifikationer. En konventionspart kan till exempel notificera att den kommer att utvidga sin egen förteckning över skatteavtal. Det är däremot inte möjligt att stryka skatteavtal från förteckningen.  

Artiklarna 30—33. Artikel 30 i konventionen berör efterföljande ändringar i de skatteavtal som omfattas. Bestämmelserna i konventionen påverkar inte sådana efterföljande ändringar som parterna till skatteavtal som omfattas har överenskommit. Bakom bestämmelsen ligger en idé om att syftet med konventionen inte är att frysa de skatteavtal som omfattas, dvs. skatteavtalsparterna får också i framtiden komma överens om att ändra skatteavtal.  

Artikel 31 i konventionen berör parternas konferens. Artikel 32 i konventionen berör tolkning och genomförande. Stycke 1 i artikeln berör tolkning av bestämmelserna i de skatteavtal som omfattas och som har anpassats genom konventionen och stycke 2 tolkning av bestämmelserna i konventionen. Frågor beträffande tolkningen av bestämmelserna i skatteavtal som omfattas och som har anpassats genom konventionen avgörs på grund av de skatteavtalsbestämmelser som berör lösning av frågor om tolkning och tillämpning genom ömsesidig överenskommelse. Det är således de behöriga myndigheter av ett bilateralt skatteavtal som avgör ärendet. Frågor om tolkning och genomföring av konventionen kan däremot behandlas i parternas konferens.  

Enligt artikel 33 stycke 1 i konventionen får en part föreslå en ändring av konvention genom att lägga fram ett ändringsförslag till depositarien. Enligt stycke 2 kan parternas konferens sammankallas för att överlägga ändringen.  

Artiklarna 34—36. I artikel 34 bestäms både om konventionens internationella ikraftträdande (objektivt ikraftträdande) och konventionens ikraftträdande i fråga om var och en av dess undertecknare (subjektivt ikraftträdande). Konventionen träder i kraft den första dagen i den månad som följer utgången av en period av tre kalendermånader från den dag då femte ratifikations- eller godkännandeinstrument har deponerats. De fem första deponent av ratifikations- eller godkännandeinstrument var Österrike (22.9.2017), Isle of Man (19.10.2017), Jersey (15.12.2017), Polen (23.1.2018) och Slovenien (22.3.2018). Konventionen har således trätt i kraft från och med den 1 juli 2018. Den är också dagen för konventionens ikraftträdande för de fem första deponenter av ratifikations- eller godkännandeinstrument. Beträffande de nästa deponenter av ratifikations- eller godkännandeinstrument träder konventionen i kraft den första dagen av den nästa månad efter utgången av tre kalendermånader från den dag då denna undertecknare deponerade sitt ratifikations- eller godkännandeinstrument.  

I artiklarna 35 och 36 bestäms om inledning av konventionens tillämpning. Styckena 1—3 i artikel 35 omfattar allmänna bestämmelser om inledning av konventionens tillämpning. En förutsättning för inledning av konventionens tillämpning är att den har trätt i kraft beträffande båda parterna till ett skatteavtal som omfattas. Liksom skatteavtal har konventionen egna bestämmelser både för skatter som innehålls vid källan och andra skatter. Enligt artikel 35 stycke 1 punkt a i konventionen tillämpas den i fråga om källskatter från och med det kalenderår som börjar tidigast den senaste av de dagar då konventionen träder i kraft i fråga om parterna till ett skatteavtal som omfattas. Om konventionen träder i kraft i fråga om den ena skatteavtalsparten till exempel från och med den 1 juli 2018 och i fråga om den andra skatteavtalsparten från och med den 1 juli 2019 tillämpas konventionen i fråga om källskatt från och med den 1 januari 2020. Enligt artikel 35 stycke 1 punkt b i konventionen tillämpas den i fråga om andra skatter på de skatteperioder som börjar tidigast efter utgången av sex kalendermånader från den senaste av de dagar då konventionen träder i kraft i fråga om parterna till ett skatteavtal som omfattas. 

Styckena 2 och 3 i artikel 35 i konventionen omfattar de alternativa bestämmelser om inledning av konventionens tillämpning som en konventionspart kan för sin del välja att tillämpa. Detta motsvarar det i skatteavtal då och då brukade sättet att inkludera i avtalet för båda parterna egna bestämmelser för inledning av avtalets tillämpning. Detta gör särskilt i de fall då bestämmelserna om skatteår i parternas interna lagstiftning är olika. Enligt stycke 2 i artikeln kan en part för sin del välja att ersätta uttrycket "kalenderår" med uttrycket "skatteperiod" vid tillämpningen av stycke 1 punkt a och stycke 5 punkt a. I Finlands skatteavtal har inledningen av avtalets tillämpning för källskatter kopplats ihop med den första dagen av näst följande januari och därför ska Finland inte använda möjligheten enligt stycke 2. Enligt stycke 3 i artikeln kan en part för sin del välja att ersätta uttrycket "skatteperioder som börjar vid eller efter utgången av en period" med uttrycket "skatteperioder som börjar på eller efter den 1 januari det år som följer närmast vid eller efter utgången av en tidsperiod" vid tillämpningen av stycke 1 punkt b och stycke 5 punkt b. I Finlands skatteavtal har inledningen av avtalets tillämpning också för andra skatter än källskatter kopplats ihop med den första dagen av näst följande januari så att Finland ska använda möjligheten enligt stycke 3. Inledning av konventionens tillämpning skulle alltså också i fråga om andra skatter än källskatter kopplas ihop med början av ett kalenderår.  

I stycke 4 i artikel 35 i konventionen bestäms om inledning av tillämpning av artikel 16 med avvikelse från de bestämmelser som har beskrivits ovan. Enligt stycket tillämpas artikel 16 som berör förfarandet vid ömsesidig överenskommelse, beträffande en sak som har framlagts för den behöriga myndigheten tidigast den senaste eller efter den senaste av de dagar då konventionen träder i kraft i fråga om varje part i ett skatteavtal som omfattas, med undantag av de saker som inte uppfyllde förutsättningarna för att framläggas den dag enligt det skatteavtal som omfattas innan det blev anpassat av konventionen och utan hänsyn till den skatteperiod som saken gäller. Enligt stycke 6 i artikeln får en part lämna en reservation enligt vilken stycke 4 tillämpas inte beträffande de skatteavtal av denna part som faller inom tillämpningsområdet. Finland skulle lämna denna reservation. Till följd av reservationen skulle också artikeln om förfarandet vid ömsesidig överenskommelse i den form som den är efter att ha blivit anpassad av konventionen tillämpas på de skatteperioder som börjar efter ikraftträdandet.  

I stycke 5 artikel 35 i konventionen bestäms om inledning av tillämpningen i det fall att en konventionspart vill utöka sin förteckning över de skatteavtal som den vill inkludera i konventionens tillämpningsområde.  

I artikel 35 stycke 7 ingår en reservation med vilken en part kan fördröja inledning av konventionens tillämpning tills denna part har genomfört de interna åtgärder som förutsätts i fråga om ikraftträdande. Några konventionsparter ska ändra sin nationella lagstiftning för att motsvara de anpassningar som konventionen för med sig i fråga om skatteavtal och denna reservation ger dessa parter tid för att göra dessa ändringar före man inleder tillämpningen av konventionen. Om en part gör denna reservation tillämpas den fördröjda inledningen av tillämpning också i fråga om den andra skatteavtalsparten.  

I artikel 36 i konventionen ingår bestämmelserna om inledningen av tillämpning av del VI om skiljeförfarande. Enligt dessa bestämmelser inleds tillämpningen av del VI tidigare än tillämpningen av konventionens övriga bestämmelser. En part som väljer att tillämpa skiljeförfarande har enligt artikel 28 stycke 2 möjligheten att göra egenformulerade reservationer beträffande begränsning av tillämpningsområdet. Såsom framfördes ovan beträffande artikel 28 skulle Finland begränsa tillämpningsområdet också tidsmässigt dvs. del VI skulle tillämpas endast på de fall som berör skatteperioder efter det att tillämpning av konventionen har inletts. 

Artiklarna 37—39. Enligt artikel 37 stycke 1 i konventionen får en part när som helst uppsäga konventionen genom en notifikation adresserat till depositarien. Enligt stycke 2 blir uppsägningen tillämplig den dag då depositarien mottar notifikationen. Vidare enligt stycke 2, i de fall då konvention har före uppsägningen redan trätt i kraft i fråga om båda parterna till ett skatteavtal som omfattas, detta skatteavtal ska kvarstå som anpassat genom konventionen. Uppsägningen berör alltså endast de skatteavtal som omfattas för vilkas del konventionen har inte ännu trätt i kraft. De skatteavtal inom tillämpningsområdet vilka konventionen har redan anpassat, kvarstår som anpassade. Dessa bestämmelser motsvarar den praxis som följs i fråga om skatteavtal och deras ändringsprotokoll, det är alltså inte heller möjligt att ensidigt uppsäga endast skatteavtalets ändringsprotokoll.  

I artikel 38 i konventionen bestäms om dess förhållande med protokoll och i artikel 39 om depositarien. Depositarien är huvudsekreterare av OECD. Depositarien ska underrätta parter och undertecknare inom en kalendermånad bland andra om underteckningar, deposition av ratifikations-, eller godkännandeinstrument, reservationer och notifikationer samt uppsägning. Depositarien ska också upprätthålla offentligt tillgängliga förteckningar över skatteavtal som omfattas samt reservationer och notifikationer som parterna har lämnat. 

Motivering till lagförslaget

1 §. Genom 1 § i lagförslaget sätts i kraft de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftning. 

2 §. Om sättande i kraft av de övriga bestämmelserna i konventionen bestäms genom förordning av statsrådet. 

3 §. Enligt 1 mom. bestäms om ikraftträdandet av lagen genom förordning av statsrådet. Lagen avses träda i kraft samtidigt som konventionen träder i kraft för Finlands del.  

I 2 mom. bestäms om de meddelanden av finansministeriet som ska publiceras i författningssamlings fördragsserie. Detta moment baserar sig på 10 § 1 mom. i lagen om Finlands författningssamling (188/2000) som berör meddelanden om Finlands internationella förhållanden och enligt vilket publiceras i fördragsserien även meddelanden om Finlands internationella förhållanden när så föreskrivs särskilt. Genom meddelanden informeras om konventionens ikraftträdande i fråga om andra parter till konventionen än Finland samt om vissa åtgärder som vidtas av andra konventionsparter i fråga om konventionen.  

Konventionen anpassar bilaterala skatteavtal och dess konkretiska konsekvenser påminner konsekvenserna av ett ändringsprotokoll till ett skatteavtal. Tidpunkten då man börjar tillämpa konventionen beträffande ett visst bilateralt skatteavtal är förknippad med det att konventionen utöver Finland har trätt i kraft också i fråga om den andra skatteavtalsparten. Det är således nödvändigt att säkerställa att information om att konventionen har trätt i kraft i fråga om Finlands skatteavtalsparter är tillgänglig också i Finland så att de som tillämpar skatteavtal vet vilka avtal konventionen anpassar och från och med vilken tidpunkt. Finansministeriets meddelanden som ges enligt 2 mom. skulle alltså vara av konstaterande natur.  

Den föreslagna proceduren avviker från den sedvanliga proceduren beträffande statsfördrag då man vanligen inte publicerar uppgiften om ikraftträdandet av ett avtal i fråga om annan part än Finland i Finlands officiella publikationer. Man kan vanligen få uppgiften om konventionens ikraftträdande i fråga om andra parter endast från den ifrågavarande depositariens referensdatabas. Uppgifterna om ikraftträdandet beträffande en part i den multilaterala konventionen registreras också i fördragsreferensbasis av Finlex informationstjänster.  

Vid beredning av konventionen har det kommit fram att några stater producerar som en del av proceduren för att sätta statsfördrag i kraft uppdaterade versioner av statsfördrag. I Finland har man inte producerat dem och Skatteförvaltningen eller finansministeriet har inte heller publicerat uppdaterade versioner. Också Finlex informationstjänster omfattar nuförtiden inte uppdaterade versioner av statsfördrag. Uppdaterade versioner tillhandahålls som kommersiella tjänster. 

Med konventionen blir situationen mer utmanande än tidigare då de som tillämpar skatteavtal borde läsa samtidigt skatteavtalet, dess ändringsprotokoll, den multilaterala konventionen samt de reservationer och notifikationer som skatteavtalsparten har lämnat till konventionen. Målet är att få uppdaterade versioner av alla skatteavtal inkluderade i Finlex informationstjänster. Dessutom är i fråga om de skatteavtal bredvid vilka konventionen blir tillämplig målet att inkludera i Finlex informationstjänster en kodifikation där presenteras i ett dokument de relevanta bestämmelser i konventionen som är av vikt för det ifrågavarande skatteavtalet. Också i fortsättningen skulle endast själva avtalstexterna vara giltiga. 

Enligt 2 mom. 1 punkten i paragrafen skulle man genom finansministeriets meddelande informera om konventionens ikraftträdande i fråga om varje sådan skatteavtalspart av Finland med vilken konventionen blir tillämplig vid sidan av det bilaterala skatteavtalet. Det skulle ges ett separat meddelande för varje skatteavtalspart. I meddelandet förklaras när konventionen träder i kraft i fråga om Finlands skatteavtalspart. Vid tidpunkten då propositionen ges har konventionen redan trätt i kraft i fråga om några av Finlands skatteavtalsparter så att meddelanden om dessa skulle ges omedelbart efter det att konventionen och lagen om den har trätt i kraft.  

Det i punkt 2 i momentet avsedda meddelandet berör en situation då Finlands skatteavtalspart har invändningar mot den reservation beträffande skiljeförfarandets tillämpningsområde som Finland har gjort i enlighet med artikel 28 stycke 2. Enligt artikel 28 stycke 2 punkt b är följden av en invändning mot reservationen att konventionens del VI om skiljeförfarande inte alls tillämpas mellan den part som har gjort reservationen och den invändande parten. Invändning mot en reservation ska notificeras inom 12 månader från deponeringen av ratifikations- eller godkännandeinstrumentet. Det är således möjligt att ett meddelande enligt punkt 1 redan har lämnats i det skede då Finlands skatteavtalspart notificerar om invändning mot reservationen. Då på grund av invändningen konventionens tillämpningsområde blir avsevärt snävare mellan Finland och den invändande parten, är det nödvändigt att publicera uppgiften om invändningen i Finland på samma sätt som man har informerat om konventionens ikraftträdande i fråga om den invändande parten.  

Punkterna 3 och 4 i 2 mom. berör situationer då Finlands skatteavtalspart efter deponering av sitt eget ratifikations- eller godkännandeinstrument notificerar depositarien återkallelse eller begränsande av sin reservation eller en tilläggsnotifikation. Ett meddelande ska ges om konventionen på grund av dessa åtgärder blir tillämplig vid sidan av skatteavtalet mera omfattande än tidigare. Som exempel på minskning av den reservation som avses i punkt 3 kan nämnas den situation då Finlands skatteavtalspart har gjort någon av de reservationer som anges i artikel 16 punkt 5. Finland har inte förbehållit sig mot den ifrågavarande artikeln. Om den andra skatteavtalsparten återkallar en reservation som berör artikel 16 blir den ifrågavarande bestämmelsen i konventionen tillämplig vid sidan av skatteavtalet. Som exempel på de tilläggsnotifikationer som avses i punkt 4 kan nämnas den situation då Finland skatteavtalspart har inte ursprungligen valt att tillämpa del VI dvs. skiljeförfarande och denna skatteavtalspart senare notificerar att den väljer att tillämpa del VI.  

Enligt 10 § 2 mom. i lagen om Finlands författningssamling kan statsrådet eller det vederbörliga ministeriet särskilt besluta att ett meddelande om Finlands internationella förhållanden som har allmän betydelse publiceras i fördragsserien. Finansministeriet kunde således vid behov publicera i fördragsserien också andra meddelanden om konventionen än de om vilka bestäms särskilt i 2 mom. av denna paragraf.  

Ikraftträdande

Konventionen trädde i kraft den 1 juli 2018. Denna är också dagen för dess ikraftträdande för de fem första deponenter av ratifikations- eller godkännandeinstrument. I fråga om de nästa deponenter av ratifikations- eller godkännandeinstrument träder konventionen i kraft den första dagen av den nästa månad efter utgången av tre kalendermånader från den dag då denna undertecknare har deponerat sitt ratifikations- eller godkännandeinstrument.  

När denna proposition utarbetas (läget den 1 oktober 2018) har konventionens ratifikations- eller godkännandeinstrument deponerats till OECD:s generalsekreterare som är konventionens depositarie av Österrike (22.9.2017), Isle of Man (19.10.2017), Jersey (15.12.2017), Polen (23.1.2018), Slovenien (22.3.2018), Sverige (22.6.2018), Nya Zeeland (27.6.2018), Förenade Kungariket (29.6.2018), Litauen (11.9.2018), Israel (13.9.2018), Slovakien (22.9.2018), Australien (26.9.2018), Japan (26.9.2018) och Frankrike (26.9.2018). 

Behovet av riksdagens samtycke och behandlingsordning

Enligt 94 § 1 mom. grundlagen godkänner riksdagen bland annat fördrag och andra internationella förpliktelser som innehåller bestämmelser som hör till området för lagstiftningen. Enligt grundlagsutskottets tolkningspraxis avser riksdagens grundlagsfästa befogenhet alla de bestämmelser i internationella förpliktelser som i materiellt hänseende hör till området för lagstiftningen. En avtalsbestämmelse ska hänföras till området för lagstiftningen 1) om bestämmelsen gäller utövande eller inskränkning av en grundläggande rättighet som är tryggad i grundlagen, 2) om bestämmelsen i övrigt gäller grunderna för individens rättigheter eller skyldigheter, 3) om det enligt grundlagen ska föreskrivas i lag om den sak som bestämmelsen avser eller 4) om det finns gällande bestämmelser i lag om den sak som bestämmelsen avser eller 5) om det enligt rådande uppfattning i Finland ska föreskrivas om den i lag. Frågan påverkas inte av om en bestämmelse strider mot eller överensstämmer med en lagbestämmelse i Finland (GrUU 11, 12 och 45/2000 rd). Enligt 81 § 1 mom. och 121 § 3 mom. i grundlagen skall om grunderna för skattskyldigheten bestämmas genom lag.  

Sådana bestämmelser som indirekt påverkar tolkningen och tillämpningen av materiella bestämmelser som hör till området för lagstiftningen, hör också själva till området för lagstiftningen (GrUU 6 och 24/2001 rd). Sådana är till exempel definitionerna och bestämmelserna om tillämpningsområdet i konventionen  

Artiklarna i delarna II—V i konventionen innehåller bestämmelser som anpassar under de förbehåll och enligt de sätt som bestäms i konventionen bestämmelserna i Finlands bilaterala skatteavtal. Bestämmelserna i bilaterala avtal gäller uppdelning av rätten att beskatta inkomst eller nedsättning av eller befrielse från den nationella skatten eller bestämmelser som antingen direkt eller indirekt berör beskattningen. Sådana bestämmelser i skatteavtalen hör till området för lagstiftningen. Emedan konventionen anpassar de bestämmelser i skatteavtalen som hör till området för lagstiftningen kräver också konventionen riksdagens godkännande.  

I del VI i konventionen ingår bestämmelser som anpassar på de villkor och på de sätt som bestäms i konventionen bestämmelserna i Finlands bilaterala skatteavtal genom att inkludera i dem utom förfarandet vid ömsesidigt förfarande också en del beträffande skiljeförfarandet. Sådana bestämmelser i skatteavtalen hör till området för lagstiftningen. Emedan konventionen anpassar de bestämmelser i skatteavtalen som hör till området för lagstiftningen kräver konventionen också för denna del riksdagens godkännande. 

Genom reservationer till konventionen kan en konventionspart besluta i vilket omfattning den vill att konventionens bestämmelser anpassar dess bilaterala skatteavtal. Alla de reservationer som föreslås till konventionen hör till området för lagstiftningen och kräver riksdagens godkännande. En konventionspart konventionen ska göra de notifikationer som bestäms i konventionen. Den viktigaste notifikationen är förteckningen över de skatteavtal som en konventionspart vill inkludera i konventionens tillämpningsområde. Genom denna notifikation identifierar en konventionspart vilka skatteavtal den vill att konventionen anpassar. En part ska också lämna notifikationer om de bestämmelser i sina skatteavtal som omfattas av samordningsklausuler och reservationer. En part ska ytterligare notificera användning av de alternativa bestämmelserna i konventionen. Också notifikationer hör till området för lagstiftningen och kräver riksdagens godkännande. De reservationer och notifikationer som man föreslår lämnas framgår av bilaga till denna proposition. 

De bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen är inte sådana som kräver lagstiftningsordning enligt 94 § 2 mom. grundlagen. Det i propositionen ingående lagförslaget kan därför godkännas i samma lagstiftningsordning som en vanlig lag. 

Med stöd av vad som anförts ovan och i enlighet med 94 § i grundlagen föreslås 

att riksdagen godkänner den i Paris den 24 november 2016 ingångna multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster,  
och att riksdagen godkänner att det görs de reservationer och lämnas de notifikationer som framgår av bilaga till denna proposition. 
Kläm 

Eftersom konventionen innehåller bestämmelser som hör till området för lagstiftningen, föreläggs riksdagen samtidigt följande lagförslag: 

Lagförslag

Lag  om den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster  

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 § 
De bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den i Paris den 24 november 2016 ingångna multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster ska gälla som lag, sådana som Finland har förbundit sig till dem.  
2 § 
Bestämmelser om sättande i kraft av de bestämmelser i konvention som inte hör till området för lagstiftningen utfärdas genom förordning av statsrådet. 
3 § 
Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas genom förordning av statsrådet. 
Genom meddelanden av finansministeriet som publiceras i Finlands författningssamlings fördragsserie informeras det om 
1) konventionens ikraftträdande beträffande en sådan part i konventionen med vilken Finland har ett i artikel 2 stycke 1 punkt a i konventionen avsett skatteavtal som omfattas, 
2) en invändning enligt artikel 28 stycke 2 punkt b som gjorts av en part i konventionen mot en reservation som gjorts av Finland, 
3) sådant återkallande av reservation eller ersättande av en reservation enligt artikel 28 stycke 9 som gjorts av en part i konventionen, om detta påverkar ett mellan Finland och en part i konventionen ingånget och i artikel 2 stycke 1 punkt a i konvention avsett skatteavtal som omfattas, och 
4) en tilläggsnotifikation enligt artikel 29 stycke 6 som gjorts av en part i konventionen, om den påverkar ett mellan Finland och en part i konventionen ingånget och i artikel 2 stycke 1 punkt a i konvention avsett skatteavtal som omfattas. 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors den 13 december 2018 
Statsminister Juha Sipilä 
Finansminister Petteri Orpo 
Fördragstext

(Översättning)

MULTILATERAL KONVENTION FÖR ATT GENOMFÖRA SKATTEAVTALSRELATERADE ÅTGÄRDER FÖR ATT MOTVERKA SKATTEBASEROSION OCH FLYTTNING AV VINSTER  

Parterna till denna konvention, 

som konstaterar att regeringar förlorar väsentliga samfundsskatteintäkter som en följd av aggressiv internationell skatteplanering som syftar till att på konstlad väg flytta vinster till platser med ingen eller låg beskattning; 

som är medvetna om att skattebaserosion och flyttning av vinster (härefter "BEPS") är en angelägen fråga inte enbart för industriländer utan också för tillväxtekonomier och utvecklingsländer; 

som konstaterar vikten av att säkerställa att vinster beskattas där de väsentliga ekonomiska aktiviteter som generar vinsterna utförs och där värde skapas; 

som välkomnar det åtgärdspaket som har tagits fram inom ramen för OECD/G20:s BEPS-projekt (härefter "OECD/G20:s BEPS-paket"); 

som konstaterar att OECD/G20:s BEPS-paket omfattade skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka vissa upplägg med hybrida missmatchingar, förhindra avtalsmissbruk, motverka konstlade upplägg för att undvika statusen som fast driftställe och för att förbättra tvistlösning; 

som är medvetna om behovet av att säkerställa ett snabbt, koordinerat och enhetligt genomförande av de skatteavtalsrelaterade BEPS-åtgärderna i ett multilateralt sammanhang; 

som konstaterar behovet av att säkerställa att befintliga avtal för undvikande av dubbelbeskattning av inkomst tolkas så att dubbelbeskattning undanröjs beträffande de skatter som omfattas av dessa avtal utan att skapa förutsättningar för icke-beskattning eller minskad skatt genom skatteflykt eller skatteundandragande (däri inbegripet genom s.k. treaty shopping, som syftar till att personer med hemvist i tredje jurisdiktioner indirekt ska komma i åtnjutande av förmåner enligt avtalen); 

som är medvetna om behovet av en effektiv mekanism för att genomföra överenskomna ändringar på ett synkroniserat och effektivt sätt genom hela nätet av befintliga avtal för undvikande av dubbelbeskattning av inkomst utan att bilateralt behöva omförhandla varje sådant avtal; 

har kommit överens om följande: 

MULTILATERAL CONVENTION TO IMPLEMENT TAX TREATY RELATED MEASURES TO PREVENT BASE EROSION AND PROFIT SHIFTING 

The Parties to this Convention, 

Recognising that governments lose substantial corporate tax revenue because of aggressive international tax planning that has the effect of artificially shifting profits to locations where they are subject to non-taxation or reduced taxation; 

Mindful that base erosion and profit shifting (hereinafter referred to as “BEPS”) is a pressing issue not only for industrialised countries but also for emerging economies and developing countries; 

Recognising the importance of ensuring that profits are taxed where substantive economic activities generating the profits are carried out and where value is created; 

Welcoming the package of measures developed under the OECD/G20 BEPS project (hereinafter referred to as the “OECD/G20 BEPS package”); 

Noting that the OECD/G20 BEPS package included tax treaty-related measures to address certain hybrid mismatch arrangements, prevent treaty abuse, address artificial avoidance of permanent establishment status, and improve dispute resolution; 

Conscious of the need to ensure swift, co-ordinated and consistent implementation of the treaty-related BEPS measures in a multilateral context; 

Noting the need to ensure that existing agreements for the avoidance of double taxation on income are interpreted to eliminate double taxation with respect to the taxes covered by those agreements without creating opportunities for non-taxation or reduced taxation through tax evasion or avoidance (including through treaty-shopping arrangements aimed at obtaining reliefs provided in those agreements for the indirect benefit of residents of third jurisdictions); 

Recognising the need for an effective mechanism to implement agreed changes in a synchronised and efficient manner across the network of existing agreements for the avoidance of double taxation on income without the need to bilaterally renegotiate each such agreement; 

Have agreed as follows: 

DEL I 

TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH TOLKNING AV UTTRYCK 

Artikel 1  

Konventionens tillämpningsområde 

Denna konvention anpassar alla skatteavtal som omfattas såsom de definieras i artikel 2 (Tolkning av uttryck) stycke 1 punkt a. 

PART I. 

SCOPE AND INTERPRETATION OF TERMS 

Article 1  

Scope of the Convention 

This Convention modifies all Covered Tax Agreements as defined in subparagraph a) of paragraph 1 of Article 2 (Interpretation of Terms). 

Artikel 2  

Tolkning av uttryck 

1. Beträffande denna konvention tillämpas följande definitioner: 

a) "Skatteavtal som omfattas" avser ett avtal för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst (oavsett om även andra skatter omfattas eller inte): 

i) som är i kraft mellan två eller flera: 

A) parter; och/eller 

B) jurisdiktioner eller territorier som är anslutna till ett sådant avtal som beskrivs ovan och för vars internationella relationer en part är ansvarig; och 

ii) avseende vilket varje sådan part har lämnat till depositarien en notifikation där parten anger att den önskar att avtalet såväl som alla instrument som ändrar eller hör till avtalet (identifierat med titel, parternas namn, datum för undertecknande och, om det är känt vid tiden för notifikationen, datum för ikraftträdande) ska omfattas av denna konvention. 

b) "Part" avser: 

i) en stat för vilken denna konvention är i kraft enligt artikel 34 (Ikraftträdande); eller 

ii) en jurisdiktion som har undertecknat denna konvention enligt artikel 27 (Undertecknande och ratifikation, godtagande eller godkännande) stycke 1 punkt b eller c och för vars del denna konvention är i kraft enligt artikel 34 (Ikraftträdande). 

c) "Avtalsslutande jurisdiktion" avser en part till ett skatteavtal som omfattas. 

d) "Undertecknare" avser stat eller jurisdiktion som har undertecknat denna konvention men för vars del konventionen ännu inte är i kraft. 

2. Då en part tillämpar denna konvention vid någon tidpunkt anses, om inte sammanhanget föranleder annat, varje uttryck som inte definierats i konventionen ha den betydelse som uttrycket har vid denna tidpunkt enligt det relevanta skatteavtalet som omfattas. 

Article 2  

Interpretation of Terms 

1. For the purpose of this Convention, the following definitions apply: 

a) The term “Covered Tax Agreement” means an agreement for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income (whether or not other taxes are also covered): 

i) that is in force between two or more: 

A) Parties; and/or 

B) jurisdictions or territories which are parties to an agreement described above and for whose international relations a Party is responsible; and 

ii) with respect to which each such Party has made a notification to the Depositary listing the agreement as well as any amending or accompanying instruments thereto (identified by title, names of the parties, date of signature, and, if applicable at the time of the notification, date of entry into force) as an agreement which it wishes to be covered by this Convention. 

b) The term “Party” means: 

i) A State for which this Convention is in force pursuant to Article 34 (Entry into Force); or 

ii) A jurisdiction which has signed this Convention pursuant to subparagraph b) or c) of paragraph 1 of Article 27 (Signature and Ratification, Acceptance or Approval) and for which this Convention is in force pursuant to Article 34 (Entry into Force). 

c) The term “Contracting Jurisdiction” means a party to a Covered Tax Agreement. 

d) The term “Signatory” means a State or jurisdiction which has signed this Convention but for which the Convention is not yet in force. 

2. As regards the application of this Convention at any time by a Party, any term not defined herein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning that it has at that time under the relevant Covered Tax Agreement. 

DEL II 

HYBRIDA MISSMATCHNINGAR 

Artikel 3 

Transparenta enheter 

1. Vid tillämpningen av ett skatteavtal som omfattas ska inkomst som förvärvas av eller genom en enhet eller ett arrangemang som enligt skattelagstiftningen i någon av de avtalsslutande jurisdiktionerna helt eller delvis behandlas som skattemässigt transparent, anses vara inkomst av en person med hemvist i en avtalsslutande jurisdiktion men endast till den del som inkomsten vid beskattningen i denna avtalsslutande jurisdiktion behandlas som inkomst av person med hemvist i denna avtalsslutande jurisdiktion. 

2. Bestämmelser i ett skatteavtal som omfattas som ålägger en avtalsslutande jurisdiktion att undanta inkomst, som förvärvas av en person med hemvist i denna avtalsslutande jurisdiktion och som får beskattas i den andra avtalsslutande jurisdiktionen enligt bestämmelserna i det skatteavtal som omfattas, från inkomstskatt eller ge avdrag eller en avräkning motsvarande den inkomstskatt som betalats på sådan inkomst, ska inte tillämpas till den del dessa bestämmelser tillåter beskattning i den andra avtalsslutande jurisdiktionen uteslutande därför att inkomsten också är inkomst som förvärvas av en person med hemvist i denna andra avtalsslutande jurisdiktion. 

3. Såvitt avser skatteavtal som omfattas för vilka en eller flera parter har gjort en sådan reservation som beskrivs i artikel 11 (Tillämpning av skatteavtal för att begränsa en parts rätt att beskatta personer med hemvist i denna part) stycke 3 punkt a, läggs följande mening till i slutet av stycke 1: "Bestämmelserna i detta stycke får under inga omständigheter tolkas som om de påverkade en avtalsslutande jurisdiktions rätt att beskatta personer med hemvist i denna jurisdiktion." 

4. Stycke 1 (såsom det kan komma att anpassas genom stycke 3) ska tillämpas i stället för eller i avsaknad av bestämmelser i ett skatteavtal som omfattas till den del de berör frågan om inkomst, som förvärvas av eller genom enheter eller arrangemang som enligt skattelagstiftningen i någon av de avtalsslutande jurisdiktionerna behandlas som skattemässigt transparent (vare sig med en allmän regel eller genom att i detalj ange hur särskilda sakförhållanden och typer av enheter eller arrangemang ska behandlas), ska behandlas som inkomst av en person med hemvist i en avtalsslutande jurisdiktion. 

5. En part får förbehålla sig rätten att: 

a) inte tillämpa denna artikel i sin helhet på dess skatteavtal som omfattas; 

b) inte tillämpa stycke 1 på dess skatteavtal som omfattas som redan innehåller en sådan bestämmelse som beskrivs i stycke 4; 

c) inte tillämpa stycke 1 på dess skatteavtal som omfattas som redan innehåller en sådan bestämmelse som beskrivs i stycke 4, vilken nekar förmåner enligt avtalet i fråga om inkomst som förvärvas av eller genom en enhet bildad, eller ett arrangemang bildat, i en tredje jurisdiktion; 

d) inte tillämpa stycke 1 på dess skatteavtal som omfattas som redan innehåller en sådan i stycke 4 beskriven bestämmelse som i detalj anger hur särskilda sakförhållanden och typer av enheter eller arrangemang ska behandlas; 

e) inte tillämpa stycke 1 på dess skatteavtal som omfattas som redan innehåller en sådan i stycke 4 beskriven bestämmelse som i detalj anger hur särskilda sakförhållanden och typer av enheter eller arrangemang ska behandlas och nekar förmåner enligt avtalet i fråga om inkomst som förvärvas av en enhet bildad, eller ett arrangemang bildat, i en tredje jurisdiktion; 

f) inte tillämpa stycke 2 på dess skatteavtal som omfattas; 

g) endast tillämpa stycke 1 på dess skatteavtal som omfattas som redan innehåller en sådan i stycke 4 beskriven bestämmelse som i detalj anger hur särskilda sakförhållanden och typer av enheter eller arrangemang ska behandlas. 

6. Varje part som inte har gjort en sådan reservation som beskrivs i stycke 5 punkt a eller b, ska notifiera depositarien huruvida vart och ett av dess skatteavtal som omfattas innehåller en sådan i stycke 4 beskriven bestämmelse som inte omfattas av en reservation enligt stycke 5 punkterna c—e och, om så är fallet, artikel- och styckenummer av varje sådan bestämmelse. Beträffande en part som har gjort en sådan reservation som beskrivs i stycke 5 punkt g, ska notifikationen enligt föregående mening begränsas till att gälla de skatteavtal som omfattas som är föremål för denna reservation. Om alla avtalsslutande jurisdiktioner har lämnat en notifikation avseende en bestämmelse i ett skatteavtal som omfattas, ska denna bestämmelse ersättas av bestämmelserna av stycke 1 (såsom det kan komma att anpassas genom stycke 3) till den del som anges i stycke 4. I övriga fall ska stycke 1 (såsom det kan komma att anpassas genom stycke 3) ha företräde framför bestämmelserna i ett skatteavtal som omfattas endast till den del de är oförenliga med stycke 1 (såsom det kan komma att anpassas genom stycke 3). 

PART II. 

HYBRID MISMATCHES 

Article 3 

Transparent Entities 

1. For the purposes of a Covered Tax Agreement, income derived by or through an entity or arrangement that is treated as wholly or partly fiscally transparent under the tax law of either Contracting Jurisdiction shall be considered to be income of a resident of a Contracting Jurisdiction but only to the extent that the income is treated, for purposes of taxation by that Contracting Jurisdiction, as the income of a resident of that Contracting Jurisdiction. 

2. Provisions of a Covered Tax Agreement that require a Contracting Jurisdiction to exempt from income tax or provide a deduction or credit equal to the income tax paid with respect to income derived by a resident of that Contracting Jurisdiction which may be taxed in the other Contracting Jurisdiction according to the provisions of the Covered Tax Agreement shall not apply to the extent that such provisions allow taxation by that other Contracting Jurisdiction solely because the income is also income derived by a resident of that other Contracting Jurisdiction. 

3. With respect to Covered Tax Agreements for which one or more Parties has made the reservation described in subparagraph a) of paragraph 3 of Article 11 (Application of Tax Agreements to Restrict a Party’s Right to Tax its Own Residents), the following sentence will be added at the end of paragraph 1: “In no case shall the provisions of this paragraph be construed to affect a Contracting Jurisdiction’s right to tax the residents of that Contracting Jurisdiction.” 

4. Paragraph 1 (as it may be modified by paragraph 3) shall apply in place of or in the absence of provisions of a Covered Tax Agreement to the extent that they address whether income derived by or through entities or arrangements that are treated as fiscally transparent under the tax law of either Contracting Jurisdiction (whether through a general rule or by identifying in detail the treatment of specific fact patterns and types of entities or arrangements) shall be treated as income of a resident of a Contracting Jurisdiction. 

5. A Party may reserve the right: 

a) for the entirety of this Article not to apply to its Covered Tax Agreements; 

b) for paragraph 1 not to apply to its Covered Tax Agreements that already contain a provision described in paragraph 4; 

c) for paragraph 1 not to apply to its Covered Tax Agreements that already contain a provision described in paragraph 4 which denies treaty benefits in the case of income derived by or through an entity or arrangement established in a third jurisdiction; 

d) for paragraph 1 not to apply to its Covered Tax Agreements that already contain a provision described in paragraph 4 which identifies in detail the treatment of specific fact patterns and types of entities or arrangements; 

e) for paragraph 1 not to apply to its Covered Tax Agreements that already contain a provision described in paragraph 4 which identifies in detail the treatment of specific fact patterns and types of entities or arrangements and denies treaty benefits in the case of income derived by or through an entity or arrangement established in a third jurisdiction; 

f) for paragraph 2 not to apply to its Covered Tax Agreements; 

g) for paragraph 1 to apply only to its Covered Tax Agreements that already contain a provision described in paragraph 4 which identifies in detail the treatment of specific fact patterns and types of entities or arrangements. 

6. Each Party that has not made a reservation described in subparagraph a) or b) of paragraph 5 shall notify the Depositary of whether each of its Covered Tax Agreements contains a provision described in paragraph 4 that is not subject to a reservation under subparagraphs c) through e) of paragraph 5, and if so, the article and paragraph number of each such provision. In the case of a Party that has made the reservation described in subparagraph g) of paragraph 5, the notification pursuant to the preceding sentence shall be limited to Covered Tax Agreements that are subject to that reservation. Where all Contracting Jurisdictions have made such a notification with respect to a provision of a Covered Tax Agreement, that provision shall be replaced by the provisions of paragraph 1 (as it may be modified by paragraph 3) to the extent provided in paragraph 4. In other cases, paragraph 1 (as it may be modified by paragraph 3) shall supersede the provisions of the Covered Tax Agreement only to the extent that those provisions are incompatible with paragraph 1 (as it may be modified by paragraph 3). 

Artikel 4 

Enheter med dubbelt hemvist 

1. Då på grund av bestämmelserna i ett skatteavtal som omfattas annan person än fysisk person har hemvist i fler än en avtalsslutande jurisdiktion, ska de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande jurisdiktionerna genom ömsesidig överenskommelse söka avgöra i vilken avtalsslutande jurisdiktion personen ska anses ha hemvist vid tillämpningen av det skatteavtal som omfattas, med hänsyn till dess plats för verklig ledning, plats där den grundades eller annars bildades och andra relevanta omständigheter. I avsaknad av sådan överenskommelse ska sådan person inte vara berättigad till någon nedsättning av eller befrielse från skatt enligt skatteavtalet som omfattas, utom till den del och på det sätt som de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande jurisdiktionerna kan komma överens om. 

2. Stycke 1 ska tillämpas i stället för eller i avsaknad av bestämmelser i ett skatteavtal som omfattas som fastställer regler för att avgöra om annan person än fysisk person ska behandlas som person med hemvist i en av de avtalsslutande jurisdiktionerna i de fall då denna person annars skulle behandlas som person med hemvist i fler än en avtalsslutande jurisdiktion. Stycke 1 tillämpas emellertid inte på bestämmelser i ett skatteavtal som omfattas som särskilt behandlar hemvist av sådana bolag som deltar i arrangemang för s.k. dual-listed companies. 

3. En part får förbehålla sig rätten att: 

a) inte tillämpa denna artikel i sin helhet på dess skatteavtal som omfattas; 

b) inte tillämpa denna artikel i sin helhet på dess skatteavtal som omfattas som redan behandlar fall i vilka annan person än fysisk person har hemvist i fler än en avtalsslutande jurisdiktion, genom att kräva att de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande jurisdiktionerna ska söka träffa ömsesidig överenskommelse om en enda avtalsslutande jurisdiktion som hemvist; 

c) inte tillämpa denna artikel i sin helhet på dess skatteavtal som omfattas som redan behandlar fall i vilka annan person än fysisk person har hemvist i fler än en avtalsslutande jurisdiktion, genom att neka avtalsförmåner utan att kräva att de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande jurisdiktionerna ska söka träffa ömsesidig överenskommelse om en enda avtalsslutande jurisdiktion som hemvist; 

d) inte tillämpa denna artikel i sin helhet på dess skatteavtal som omfattas som redan behandlar fall i vilka annan person än fysisk person har hemvist i fler än en avtalsslutande jurisdiktion, genom att kräva att de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande jurisdiktionerna ska söka träffa ömsesidig överenskommelse om en enda avtalsslutande jurisdiktion som hemvist, och som anger hur personen ska behandlas enligt skatteavtalet som omfattas om man inte kan nå en överenskommelse; 

e) ersätta sista meningen i stycke 1 med följande text vid tillämpningen av dess skatteavtal som omfattas: "I avsaknad av en sådan överenskommelse ska sådan person inte vara berättigad till någon nedsättning av eller befrielse från skatt enligt skatteavtalet som omfattas."; 

f) inte tillämpa denna artikel i sin helhet på dess skatteavtal som omfattas med parter som har gjort den reservation som beskrivs i punkt e. 

4. Varje part som inte har gjort en sådan reservation som beskrivs i stycke 3 punkt a, ska notifiera depositarien om vart och ett av dess skatteavtal som omfattas innehåller en sådan bestämmelse som beskrivs i stycke 2 och som inte omfattas av en reservation enligt stycke 3 punkterna b—d, och om så är fallet, artikel- och styckenummer av varje sådan bestämmelse. Om alla avtalsslutande jurisdiktioner har lämnat sådan notifikation beträffande en bestämmelse i ett skatteavtal som omfattas, ska denna bestämmelse ersättas av bestämmelserna i stycke 1. I övriga fall ska stycke 1 ha företräde framför bestämmelserna i ett skatteavtal som omfattas endast till den del de är oförenliga med stycke 1. 

Article 4 

Dual Resident Entities 

1. Where by reason of the provisions of a Covered Tax Agreement a person other than an individual is a resident of more than one Contracting Jurisdiction, the competent authorities of the Contracting Jurisdictions shall endeavour to determine by mutual agreement the Contracting Jurisdiction of which such person shall be deemed to be a resident for the purposes of the Covered Tax Agreement, having regard to its place of effective management, the place where it is incorporated or otherwise constituted and any other relevant factors. In the absence of such agreement, such person shall not be entitled to any relief or exemption from tax provided by the Covered Tax Agreement except to the extent and in such manner as may be agreed upon by the competent authorities of the Contracting Jurisdictions. 

2. Paragraph 1 shall apply in place of or in the absence of provisions of a Covered Tax Agreement that provide rules for determining whether a person other than an individual shall be treated as a resident of one of the Contracting Jurisdictions in cases in which that person would otherwise be treated as a resident of more than one Contracting Jurisdiction. Paragraph 1 shall not apply, however, to provisions of a Covered Tax Agreement specifically addressing the residence of companies participating in dual-listed company arrangements. 

3. A Party may reserve the right: 

a) for the entirety of this Article not to apply to its Covered Tax Agreements; 

b) for the entirety of this Article not to apply to its Covered Tax Agreements that already address cases where a person other than an individual is a resident of more than one Contracting Jurisdiction by requiring the competent authorities of the Contracting Jurisdictions to endeavour to reach mutual agreement on a single Contracting Jurisdiction of residence; 

c) for the entirety of this Article not to apply to its Covered Tax Agreements that already address cases where a person other than an individual is a resident of more than one Contracting Jurisdiction by denying treaty benefits without requiring the competent authorities of the Contracting Jurisdictions to endeavour to reach mutual agreement on a single Contracting Jurisdiction of residence; 

d) for the entirety of this Article not to apply to its Covered Tax Agreements that already address cases where a person other than an individual is a resident of more than one Contracting Jurisdiction by requiring the competent authorities of the Contracting Jurisdictions to endeavour to reach mutual agreement on a single Contracting Jurisdiction of residence, and that set out the treatment of that person under the Covered Tax Agreement where such an agreement cannot be reached; 

e) to replace the last sentence of paragraph 1 with the following text for the purposes of its Covered Tax Agreements: “In the absence of such agreement, such person shall not be entitled to any relief or exemption from tax provided by the Covered Tax Agreement.”; 

f) for the entirety of this Article not to apply to its Covered Tax Agreements with Parties that have made the reservation described in subparagraph e). 

4. Each Party that has not made a reservation described in subparagraph a) of paragraph 3 shall notify the Depositary of whether each of its Covered Tax Agreements contains a provision described in paragraph 2 that is not subject to a reservation under subparagraphs b) through d) of paragraph 3, and if so, the article and paragraph number of each such provision. Where all Contracting Jurisdictions have made such a notification with respect to a provision of a Covered Tax Agreement, that provision shall be replaced by the provisions of paragraph 1. In other cases, paragraph 1 shall supersede the provisions of the Covered Tax Agreement only to the extent that those provisions are incompatible with paragraph 1. 

Artikel 5  

Tillämpning av metoder för undanröjande av dubbelbeskattning 

1. En part kan välja att tillämpa antingen styckena 2 och 3 (Alternativ A), styckena 4 och 5 (Alternativ B) eller styckena 6 och 7 (Alternativ C) eller välja att inte tillämpa något av dessa alternativ. Om varje avtalsslutande jurisdiktion till ett skatteavtal som omfattas väljer olika alternativ (eller om en avtalsslutande jurisdiktion väljer att tillämpa ett alternativ och den andra väljer att inte tillämpa något av alternativen), ska det alternativ som respektive avtalsslutande jurisdiktion har valt tillämpas i fråga om personer med hemvist där. 

Alternativ A 

2. Bestämmelser i ett skatteavtal som omfattas, som annars skulle undanta inkomst som förvärvas eller förmögenhet som innehas av en person med hemvist i en avtalsslutande jurisdiktion från skatt i denna avtalsslutande jurisdiktion i syfte att undanröja dubbelbeskattning, ska inte tillämpas, om den andra avtalsslutande jurisdiktionen tillämpar bestämmelserna i skatteavtalet som omfattas för att undanta sådan inkomst eller förmögenhet från skatt eller för att begränsa den skattesats med vilken denna inkomst eller förmögenhet får beskattas. I det sistnämnda fallet ska den förstnämnda avtalsslutande jurisdiktionen från skatten på denna persons inkomst eller förmögenhet avräkna ett belopp motsvarande den skatt som betalats i denna andra avtalsslutande jurisdiktion. Avräkningsbeloppet ska emellertid inte överstiga den del av skatten, beräknad utan sådan avräkning, som belöper på sådan inkomst eller förmögenhet som får beskattas i denna andra avtalsslutande jurisdiktion. 

3. Stycke 2 ska tillämpas på ett skatteavtal som omfattas som annars skulle medföra en skyldighet för en avtalsslutande jurisdiktion att undanta från skatt sådan inkomst eller förmögenhet som beskrivs i det stycket. 

Alternativ B 

4. Bestämmelser i ett skatteavtal som omfattas som annars skulle undanta inkomst som förvärvas av en person med hemvist i en avtalsslutande jurisdiktion från skatt i denna avtalsslutande jurisdiktion i syfte att undanröja dubbelbeskattning, eftersom sådan inkomst behandlas som dividend av denna avtalsslutande jurisdiktion, ska inte tillämpas, om sådan inkomst medför ett avdrag vid bestämmandet av den beskattningsbara inkomsten för en person med hemvist i den andra avtalsslutande jurisdiktionen enligt lagstiftningen i denna andra avtalsslutande jurisdiktion. Den förstnämnda avtalsslutande jurisdiktionen ska i sådant fall från skatten på denna persons inkomst avräkna ett belopp motsvarande den inkomstskatt som betalats i denna andra avtalsslutande jurisdiktion. Avräkningsbeloppet ska emellertid inte överstiga den del av inkomstskatten, beräknad utan sådan avräkning, som belöper på sådan inkomst som får beskattas i denna andra avtalsslutande jurisdiktion. 

5. Stycke 4 ska tillämpas på ett skatteavtal som omfattas som annars skulle medföra en skyldighet för en avtalsslutande jurisdiktion att undanta från skatt den inkomst som beskrivs i det stycket. 

Alternativ C 

6. a) Om en person med hemvist i en avtalsslutande jurisdiktion förvärvar inkomst eller innehar förmögenhet som enligt bestämmelserna i ett skatteavtal som omfattas får beskattas i den andra avtalsslutande jurisdiktionen (utom till den del dessa bestämmelser tillåter beskattning i den andra avtalsslutande jurisdiktionen endast på grund av att inkomsten också är inkomst som förvärvas av en person med hemvist där), ska den förstnämnda avtalsslutande jurisdiktionen: 

i) från skatten på denna persons inkomst avräkna ett belopp motsvarande den inkomstskatt som betalats i denna andra avtalsslutande jurisdiktion; 

ii) från skatten på denna persons förmögenhet avräkna ett belopp motsvarande den förmögenhetsskatt som betalats i denna andra avtalsslutande jurisdiktion. 

Avräkningsbeloppet ska emellertid inte överstiga den del av inkomstskatten eller förmögenhetsskatten, beräknad utan sådan avräkning, som belöper på sådan inkomst eller förmögenhet som får beskattas i denna andra avtalsslutande jurisdiktion. 

b) Om en person med hemvist i en avtalsslutande jurisdiktion förvärvar inkomst eller innehar förmögenhet som enligt bestämmelserna i ett skatteavtal som omfattas är undantagen från skatt i denna avtalsslutande jurisdiktion, får denna avtalsslutande jurisdiktion likväl vid fastställande av beloppet av skatten på denna persons övriga inkomst eller förmögenhet beakta den inkomst eller förmögenhet som undantagits från skatt. 

7. Stycke 6 ska tillämpas i stället för bestämmelser i ett skatteavtal som omfattas som, i syfte att undanröja dubbelbeskattning, medför en skyldighet för en avtalsslutande jurisdiktion att från skatt i denna avtalsslutande jurisdiktion undanta sådan inkomst som förvärvas av eller förmögenhet som innehas av en person med hemvist i denna avtalsslutande jurisdiktion som enligt bestämmelserna i det skatteavtal som omfattas får beskattas i den andra avtalsslutande jurisdiktionen. 

8. En part som inte väljer att tillämpa ett alternativ enligt stycke 1 får förbehålla sig rätten att inte tillämpa denna artikel i sin helhet i fråga om ett eller flera angivna skatteavtal som omfattas (eller i fråga om alla dess skatteavtal som omfattas). 

9. En part som inte väljer att tillämpa alternativ C får förbehålla sig rätten att inte, såvitt avser ett eller flera angivna skatteavtal som omfattas (eller såvitt avser alla dess skatteavtal som omfattas), tillåta en eller flera av de andra avtalsslutande jurisdiktionerna att tillämpa alternativ C. 

10. Varje part som väljer att tillämpa ett alternativ enligt stycke 1 ska notifiera depositarien om sitt val. Sådan notifikation ska också innehålla: 

a) i fråga om en part som väljer att tillämpa alternativ A, förteckningen över dess skatteavtal som omfattas som innehåller en bestämmelse som beskrivs i stycke 3, samt artikel- och styckenummer av varje sådan bestämmelse; 

b) i fråga om en part som väljer att tillämpa alternativ B, förteckningen över dess skatteavtal som omfattas som innehåller en bestämmelse som beskrivs i stycke 5, samt artikel- och styckenummer av varje sådan bestämmelse; 

c) i fråga om en part som väljer att tillämpa alternativ C, förteckningen över dess skatteavtal som omfattas som innehåller en bestämmelse som beskrivs i stycke 7, samt artikel- och styckenummer av varje sådan bestämmelse. 

Ett alternativ ska tillämpas avseende en bestämmelse i ett skatteavtal som omfattas endast om den part som valt att tillämpa alternativet har lämnat en notifikation om detta avseende den bestämmelsen. 

Article 5  

Application of Methods for Elimination of Double Taxation 

1. A Party may choose to apply either paragraphs 2 and 3 (Option A), paragraphs 4 and 5 (Option B), or paragraphs 6 and 7 (Option C), or may choose to apply none of the Options. Where each Contracting Jurisdiction to a Covered Tax Agreement chooses a different Option (or where one Contracting Jurisdiction chooses to apply an Option and the other chooses to apply none of the Options), the Option chosen by each Contracting Jurisdiction shall apply with respect to its own residents. 

Option A 

2. Provisions of a Covered Tax Agreement that would otherwise exempt income derived or capital owned by a resident of a Contracting Jurisdiction from tax in that Contracting Jurisdiction for the purpose of eliminating double taxation shall not apply where the other Contracting Jurisdiction applies the provisions of the Covered Tax Agreement to exempt such income or capital from tax or to limit the rate at which such income or capital may be taxed. In the latter case, the first-mentioned Contracting Jurisdiction shall allow as a deduction from the tax on the income or capital of that resident an amount equal to the tax paid in that other Contracting Jurisdiction. Such deduction shall not, however, exceed that part of the tax, as computed before the deduction is given, which is attributable to such items of income or capital which may be taxed in that other Contracting Jurisdiction. 

3. Paragraph 2 shall apply to a Covered Tax Agreement that would otherwise require a Contracting Jurisdiction to exempt income or capital described in that paragraph. 

Option B 

4. Provisions of a Covered Tax Agreement that would otherwise exempt income derived by a resident of a Contracting Jurisdiction from tax in that Contracting Jurisdiction for the purpose of eliminating double taxation because such income is treated as a dividend by that Contracting Jurisdiction shall not apply where such income gives rise to a deduction for the purpose of determining the taxable profits of a resident of the other Contracting Jurisdiction under the laws of that other Contracting Jurisdiction. In such case, the first-mentioned Contracting Jurisdiction shall allow as a deduction from the tax on the income of that resident an amount equal to the income tax paid in that other Contracting Jurisdiction. Such deduction shall not, however, exceed that part of the income tax, as computed before the deduction is given, which is attributable to such income which may be taxed in that other Contracting Jurisdiction. 

5. Paragraph 4 shall apply to a Covered Tax Agreement that would otherwise require a Contracting Jurisdiction to exempt income described in that paragraph. 

Option C 

6. a) Where a resident of a Contracting Jurisdiction derives income or owns capital which may be taxed in the other Contracting Jurisdiction in accordance with the provisions of a Covered Tax Agreement (except to the extent that these provisions allow taxation by that other Contracting Jurisdiction solely because the income is also income derived by a resident of that other Contracting Jurisdiction), the first-mentioned Contracting Jurisdiction shall allow: 

i) as a deduction from the tax on the income of that resident, an amount equal to the income tax paid in that other Contracting Jurisdiction; 

ii) as a deduction from the tax on the capital of that resident, an amount equal to the capital tax paid in that other Contracting Jurisdiction. 

Such deduction shall not, however, exceed that part of the income tax or capital tax, as computed before the deduction is given, which is attributable to the income or the capital which may be taxed in that other Contracting Jurisdiction. 

b) Where in accordance with any provision of the Covered Tax Agreement income derived or capital owned by a resident of a Contracting Jurisdiction is exempt from tax in that Contracting Jurisdiction, such Contracting Jurisdiction may nevertheless, in calculating the amount of tax on the remaining income or capital of such resident, take into account the exempted income or capital. 

7. Paragraph 6 shall apply in place of provisions of a Covered Tax Agreement that, for purposes of eliminating double taxation, require a Contracting Jurisdiction to exempt from tax in that Contracting Jurisdiction income derived or capital owned by a resident of that Contracting Jurisdiction which, in accordance with the provisions of the Covered Tax Agreement, may be taxed in the other Contracting Jurisdiction. 

8. A Party that does not choose to apply an Option under paragraph 1 may reserve the right for the entirety of this Article not to apply with respect to one or more identified Covered Tax Agreements (or with respect to all of its Covered Tax Agreements). 

9. A Party that does not choose to apply Option C may reserve the right, with respect to one or more identified Covered Tax Agreements (or with respect to all of its Covered Tax Agreements), not to permit the other Contracting Jurisdiction(s) to apply Option C. 

10. Each Party that chooses to apply an Option under paragraph 1 shall notify the Depositary of its choice of Option. Such notification shall also include: 

a) in the case of a Party that chooses to apply Option A, the list of its Covered Tax Agreements which contain a provision described in paragraph 3, as well as the article and paragraph number of each such provision; 

b) in the case of a Party that chooses to apply Option B, the list of its Covered Tax Agreements which contain a provision described in paragraph 5, as well as the article and paragraph number of each such provision; 

c) in the case of a Party that chooses to apply Option C, the list of its Covered Tax Agreements which contain a provision described in paragraph 7, as well as the article and paragraph number of each such provision. 

An Option shall apply with respect to a provision of a Covered Tax Agreement only where the Party that has chosen to apply that Option has made such a notification with respect to that provision. 

DEL III  

AVTALSMISSBRUK 

Artikel 6  

Syftet med ett skatteavtal som omfattas 

1. Ett skatteavtal som omfattas ska anpassas för att innehålla följande text i ingressen: 

"Som har för avsikt att undanröja dubbelbeskattning beträffande de skatter som omfattas av detta avtal, utan att skapa förutsättningar för icke-beskattning eller minskad skatt genom skatteflykt eller skatteundandragande (däri inbegripet genom s.k. treaty shopping, som syftar till att personer med hemvist i tredje jurisdiktioner indirekt ska komma i åtnjutande av förmåner enligt detta avtal);". 

2. Den i stycke 1 beskrivna texten ska föras in i ett skatteavtal som omfattas i stället för eller i avsaknad av sådan ingresstext i det skatteavtal som omfattas som hänvisar till en avsikt att undanröja dubbelbeskattning, oavsett om denna text även hänvisar till en avsikt att inte skapa förutsättningar för icke-beskattning eller minskad skatt. 

3. En part kan även välja att föra in följande ingresstext i dess skatteavtal som omfattas som inte innehåller någon ingresstext som hänvisar till en önskan att utveckla de ekonomiska förbindelserna eller utvidga samarbetet i skattefrågor: 

"Som önskar att ytterligare utveckla sina ekonomiska förbindelser och utvidga sitt samarbete i skattefrågor,". 

4. En part får förbehålla sig rätten att inte tillämpa stycke 1 på dess skatteavtal som omfattas som redan innehåller en ingresstext som beskriver de avtalsslutande jurisdiktionernas avsikt att undanröja dubbelbeskattning utan att skapa förutsättningar för icke-beskattning eller mindre skatt, oavsett om denna text begränsas till fall av skatteflykt eller skatteundandragande (däri inbegripet genom s.k. treaty shopping som syftar till att personer med hemvist i tredje jurisdiktioner indirekt ska komma i åtnjutande av förmåner enligt det avtalet som omfattas) eller tillämpas mera omfattande. 

5. Varje part ska notifiera depositarien huruvida alla dess skatteavtal som omfattas, förutom sådana som faller inom tillämpningsområdet av reservationen i stycke 4, innehåller en sådan ingresstext som beskrivs i stycke 2 och, om så är fallet, texten av det relevanta ingresstycket. Om alla avtalsslutande jurisdiktioner har lämnat sådan notifikation avseende denna ingresstext, ska sådan ingresstext ersättas med den text som beskrivs i stycke 1. I övriga fall ska den i stycke 1 beskrivna texten införas som ett tillägg till den befintliga ingresstexten. 

6. Varje part som väljer att tillämpa stycke 3 ska notifiera depositarien om sitt val. Sådan notifikation ska även innehålla en förteckning över dess skatteavtal som omfattas som inte redan innehåller ingresstext som hänvisar till önskan att utveckla de ekonomiska förbindelserna eller utvidga samarbetet i skattefrågor. Den i stycke 3 beskrivna texten ska föras in i ett skatteavtal som omfattas endast om alla avtalsslutande jurisdiktioner har valt att tillämpa detta stycke och har lämnat en notifikation om detta beträffande det skatteavtal som omfattas. 

PART III. 

TREATY ABUSE 

Article 6  

Purpose of a Covered Tax Agreement 

1. A Covered Tax Agreement shall be modified to include the following preamble text: 

“Intending to eliminate double taxation with respect to the taxes covered by this agreement without creating opportunities for non-taxation or reduced taxation through tax evasion or avoidance (including through treaty-shopping arrangements aimed at obtaining reliefs provided in this agreement for the indirect benefit of residents of third jurisdictions),”. 

2. The text described in paragraph 1 shall be included in a Covered Tax Agreement in place of or in the absence of preamble language of the Covered Tax Agreement referring to an intent to eliminate double taxation, whether or not that language also refers to the intent not to create opportunities for non-taxation or reduced taxation. 

3. A Party may also choose to include the following preamble text with respect to its Covered Tax Agreements that do not contain preamble language referring to a desire to develop an economic relationship or to enhance co-operation in tax matters: 

“Desiring to further develop their economic relationship and to enhance their co-operation in tax matters,”. 

4. A Party may reserve the right for paragraph 1 not to apply to its Covered Tax Agreements that already contain preamble language describing the intent of the Contracting Jurisdictions to eliminate double taxation without creating opportunities for non-taxation or reduced taxation, whether that language is limited to cases of tax evasion or avoidance (including through treaty-shopping arrangements aimed at obtaining reliefs provided in the Covered Tax Agreement for the indirect benefit of residents of third jurisdictions) or applies more broadly. 

5. Each Party shall notify the Depositary of whether each of its Covered Tax Agreements, other than those that are within the scope of a reservation under paragraph 4, contains preamble language described in paragraph 2, and if so, the text of the relevant preambular paragraph. Where all Contracting Jurisdictions have made such a notification with respect to that preamble language, such preamble language shall be replaced by the text described in paragraph 1. In other cases, the text described in paragraph 1 shall be included in addition to the existing preamble language. 

6. Each Party that chooses to apply paragraph 3 shall notify the Depositary of its choice. Such notification shall also include the list of its Covered Tax Agreements that do not already contain preamble language referring to a desire to develop an economic relationship or to enhance co-operation in tax matters. The text described in paragraph 3 shall be included in a Covered Tax Agreement only where all Contracting Jurisdictions have chosen to apply that paragraph and have made such a notification with respect to the Covered Tax Agreement. 

Artikel 7  

Förhindrande av avtalsmissbruk 

1. Utan hinder av bestämmelserna i ett skatteavtal som omfattas ska en förmån enligt ett skatteavtal som omfattas inte ges i fråga om en inkomst eller förmögenhetstillgång, om det med hänsyn till alla relevanta fakta och omständigheter rimligen kan antas att ett av de huvudsakliga syftena med det arrangemang eller den transaktion som direkt eller indirekt resulterade i denna förmån var att få denna förmån, utom då det fastställs att det under dessa omständigheter skulle vara förenligt med ändamål och syfte av de relevanta bestämmelserna i det skatteavtal som omfattas att förmånen ges. 

2. Stycke 1 tillämpas i stället för eller i avsaknad av sådana bestämmelser i ett skatteavtal som omfattas som nekar alla eller en del av de förmåner som annars skulle ges enligt det skatteavtal som omfattas, om det huvudsakliga syftet eller ett av de huvudsakliga syftena med ett arrangemang eller en transaktion, eller för någon person med anknytning till ett arrangemang eller en transaktion, var att få dessa förmåner. 

3. En part som inte har gjort den reservation som beskrivs i stycke 15 punkt a, får även välja att tillämpa stycke 4 i fråga om dess skatteavtal som omfattas. 

4. Om en person nekas en förmån av ett skatteavtal som omfattas enligt sådana bestämmelser i det skatteavtal som omfattas (såsom det kan komma att anpassas genom denna konvention) som nekar alla eller en del av de förmåner som annars skulle ges enligt det skatteavtal som omfattas i fall då det huvudsakliga syftet eller ett av de huvudsakliga syftena med ett arrangemang eller en transaktion, eller för någon person med anknytning till ett arrangemang eller en transaktion, var att få dessa förmåner, ska den behöriga myndigheten i den avtalsslutande jurisdiktion som annars skulle ha gett denna förmån ändå behandla denna person som berättigad till denna förmån, eller till andra förmåner i fråga om en viss inkomst eller en förmögenhetstillgång, om denna behöriga myndighet på begäran av denna person och efter att ha övervägt relevanta fakta och omständigheter fastställer att sådana förmåner skulle ha getts denna person i avsaknad av transaktionen eller arrangemanget. Den behöriga myndigheten i den avtalsslutande jurisdiktion till vilken person med hemvist i den andra avtalsslutande jurisdiktionen har lämnat en begäran enligt detta stycke ska överlägga med den behöriga myndigheten i denna andra avtalsslutande jurisdiktion innan begäran avslås. 

5. Stycke 4 ska tillämpas på bestämmelser i ett skatteavtal som omfattas (såsom det kan komma att anpassas genom denna konvention) som nekar alla eller en del av de förmåner som annars skulle ges enligt det skatteavtal som omfattas, om det huvudsakliga syftet eller ett av de huvudsakliga syftena med ett arrangemang eller en transaktion, eller för någon person med anknytning till arrangemanget eller transaktionen, var att få dessa förmåner. 

6. En part kan även välja att tillämpa den bestämmelse som ingår i styckena 8—13 (härefter "förenklad bestämmelse om begränsning av förmåner") på dess skatteavtal som omfattas genom att lämna en sådan notifikation som beskrivs i stycke 17 punkt c. Den förenklade bestämmelsen om begränsning av förmåner ska tillämpas i fråga om ett skatteavtal som omfattas endast om alla avtalsslutande jurisdiktioner har valt att tillämpa den. 

7. Om några, men inte alla, avtalsslutande jurisdiktioner till ett skatteavtal som omfattas väljer att tillämpa den förenklade bestämmelsen om begränsning av förmåner enligt stycke 6, ska den förenklade bestämmelsen om begränsning av förmåner, utan hinder av bestämmelserna i det stycket, tillämpas i fråga om beviljande av förmåner enligt det skatteavtal som omfattas: 

a) av alla avtalsslutande jurisdiktioner, om alla de avtalsslutande jurisdiktioner som inte väljer att i enlighet med stycke 6 tillämpa den förenklade bestämmelsen om begränsning av förmåner går med på sådan tillämpning genom att välja att tillämpa denna punkt och notifierar depositarien om detta; eller 

b) endast av de avtalsslutande jurisdiktioner som väljer att tillämpa den förenklade bestämmelsen om begränsning av förmåner, om alla de avtalsslutande jurisdiktioner som inte väljer att i enlighet med stycke 6 tillämpa de förenklade bestämmelsen om begränsning av förmåner går med på sådan tillämpning genom att välja att tillämpa denna punkt och notifierar depositarien om detta. 

Förenklad bestämmelse om begränsning av förmåner 

8. Om inte annat anges i den förenklade bestämmelsen om begränsning av förmåner, ska en person med hemvist i en avtalsslutande jurisdiktion till ett skatteavtal som omfattas inte vara berättigad till en förmån som det skatteavtal som omfattas annars skulle bevilja, annan än en förmån enligt de bestämmelser i det skatteavtal som omfattas: 

a) som fastställer hemvistet för annan person än fysisk person som, på grund av bestämmelser i ett skatteavtal som omfattas som definierar en person med hemvist i en avtalsslutande jurisdiktion, har hemvist i fler än en avtalsslutande jurisdiktion; 

b) som föreskriver att en avtalsslutande jurisdiktion ska ge ett företag i denna avtalsslutande jurisdiktion en motsvarande justering som följd av en primär justering som har gjorts av den andra avtalsslutande jurisdiktionen, i enlighet med det skatteavtal som omfattas, för det skattebelopp som påförts i den förstnämnda avtalsslutande jurisdiktionen på inkomsten av ett företag med intressegemenskap; eller 

c) som tillåter personer med hemvist i en avtalsslutande jurisdiktion att begära att den behöriga myndigheten i denna avtalsslutande jurisdiktion överväger beskattningsfall som är i strid med det skatteavtal som omfattas,  

utom då sådan person är en "kvalificerad person" enligt definitionen i stycke 9 vid den tidpunkt då förmånen skulle ges. 

9. En person med hemvist i en avtalsslutande jurisdiktion till ett skatteavtal som omfattas är en kvalificerad person vid den tidpunkt då det skatteavtal som omfattas annars skulle ge förmånen, om denna person vid denna tidpunkt är: 

a) en fysisk person; 

b) denna avtalsslutande jurisdiktion eller dess politiska underavdelning eller lokala myndighet, eller ett ämbetsverk eller en inrättning av sådan avtalsslutande jurisdiktion, politisk underavdelning eller lokal myndighet; 

c) bolag eller annan enhet, om dess viktigaste aktieslag regelmässigt omsätts på en eller flera erkända aktiebörser; 

d) en person, som inte är en fysisk person, som: 

i) är en icke-vinstdrivande organisation av sådant slag som de avtalsslutande jurisdiktionerna kommer överens om genom diplomatisk notväxling; eller 

ii) är en enhet eller ett arrangemang som har bildats i denna avtalsslutande jurisdiktion och som behandlas som en självständig person enligt skattelagstiftningen i denna avtalsslutande jurisdiktion och: 

A) som har bildats och är verksam uteslutande eller nästan uteslutande för att administrera eller tillhandahålla pensionsförmåner samt underordnade eller tillfälliga förmåner till fysiska personer och som regleras som sådan av denna avtalsslutande jurisdiktion eller någon av dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter; eller 

B) som har bildats och är verksam uteslutande eller nästan uteslutande för att investera medel till nytta av sådana enheter och arrangemang som avses i underpunkt A; 

e) en person som inte är en fysisk person om, under minst häften av dagarna under en tolvmånadersperiod som innefattar den tidpunkt då förmånen annars skulle ges, sådana personer med hemvist i denna avtalsslutande jurisdiktion som är berättigade till förmåner i det skatteavtal som omfattas enligt punkterna a—d innehar, direkt eller indirekt, minst 50 procent av aktierna i denna person. 

10. a) En person med hemvist i en avtalsslutande jurisdiktion till ett skatteavtal som omfattas är berättigad till förmåner i det skatteavtal som omfattas beträffande inkomst som förvärvas från den andra avtalsslutande jurisdiktionen, oavsett om personen är en kvalificerad person, om denna person aktivt bedriver näringsverksamhet i den förstnämnda avtalsslutande jurisdiktionen, och den inkomst som förvärvas från den andra avtalsslutande jurisdiktionen härrör från eller har samband med denna näringsverksamhet. Vid tillämpningen av den förenklade bestämmelsen om begränsning av förmåner ska uttrycket "aktivt bedriva näringsverksamhet" inte omfatta följande verksamheter eller deras kombination: 

i) verksamhet som holdingbolag; 

ii) tillhandahållande av övergripande tillsyn eller förvaltning av en koncern; 

iii) tillhandahållande av koncernfinansiering (inklusive centraliserad kassaförvaltning, s.k. cash pooling); eller 

iv) investering eller förvaltning av investeringar om denna verksamhet inte bedrivs av en bank, ett försäkringsbolag eller en registrerad värdepappershandlare i dess sedvanliga affärsverksamhet som sådan. 

b) Om en person med hemvist i en avtalsslutande jurisdiktion av ett skatteavtal som omfattas förvärvar inkomst från näringsverksamhet som personen bedriver i den andra avtalsslutande jurisdiktionen eller förvärvar inkomst som härrör från den andra avtalsslutande jurisdiktionen och som betalas av en närstående person, ska de i punkt a beskrivna förbehåll anses vara uppfyllda i fråga om sådan inkomst endast om den näringsverksamhet som denna person bedriver i den förstnämnda avtalsslutande jurisdiktion och till vilken inkomsten hänför sig är väsentlig i förhållande till samma verksamhet eller komplementär näringsverksamhet som bedrivs av denna person eller sådan närstående person i den andra avtalsslutande jurisdiktionen. Frågan om huruvida en näringsverksamhet är väsentlig vid tillämpningen av denna punkt ska avgöras på grund av alla fakta och omständigheter. 

c) Vid tillämpningen av detta stycke ska verksamhet som bedrivs av personer som är närstående till en person med hemvist i en avtalsslutande jurisdiktion till ett skatteavtal som omfattas anses bedrivas av denna person. 

11. En person med hemvist i en avtalsslutande jurisdiktion till ett skatteavtal som omfattas, som inte är en kvalificerad person, ska också vara berättigad till en förmån som det skatteavtal som omfattas annars skulle ge i fråga om en inkomst om, under minst hälften av dagarna inom en tolvmånadersperiod som inkluderar den tidpunkt då förmånen annars skulle ges, personer som är jämförliga förmånstagare innehar, direkt eller indirekt, minst 75 procent av nyttobringande intressena i denna person. 

12. Om en person med hemvist i en avtalsslutande jurisdiktion till ett skatteavtal som omfattas varken är en kvalificerad person enligt bestämmelserna i stycke 9 eller berättigad till förmåner enligt stycke 10 eller 11, får den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande jurisdiktionen ändå ge förmåner av ett skatteavtal som omfattas, eller förmåner beträffande en viss inkomst, med beaktande av syftet och ändamålet med det skatteavtal som omfattas, men endast om sådan person på ett för denna behöriga myndighet tillfredsställande sätt kan visa att varken dess bildande, förvärv eller underhåll, eller bedrivandet av dess verksamhet, hade som ett av sina huvudsakliga syften att få förmåner enligt det skatteavtal som omfattas. Innan en begäran som en person med hemvist i en avtalsslutande jurisdiktion har lämnat enligt detta stycke beviljas eller avslås, ska den behöriga myndighet i den andra avtalsslutande jurisdiktion, till vilken begäran har lämnats, överlägga med den behöriga myndigheten i den förstnämnda avtalsslutande jurisdiktionen. 

13. Vid tillämpningen av den förenklade bestämmelsen om begränsning av förmåner: 

a) avser "erkänd aktiebörs": 

i) aktiebörs som är etablerad och reglerad som sådan enligt lagstiftningen i endera avtalsslutande jurisdiktionen; och 

ii) annan aktiebörs som de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande jurisdiktionerna kommer överens om; 

b) avser "viktigaste aktieslag" det eller de aktieslag som representerar majoriteten av det sammanlagda röstetalet i och värdet av bolaget eller det eller de slag av nyttobringande intressen i en enhet som sammanlagt representerar majoriteten av enhetens sammanlagda röstetal och värde; 

c) avser "jämförlig förmånstagare" varje person som skulle vara berättigad till sådana förmåner i fråga om en inkomst som en avtalsslutande jurisdiktion till ett skatteavtal som omfattas ger i enlighet med den interna lagstiftningen i denna avtalsslutande jurisdiktion, det skatteavtal som omfattas eller annat internationellt instrument, vilka är jämförliga med, eller mera gynnsamma än, förmåner som ges för denna inkomst i enlighet med det skatteavtal som omfattas. För att fastställa om en person är en jämförlig förmånstagare i fråga om dividend, ska personen anses inneha samma kapital i det bolag som betalar dividenden som det kapital som innehas av det bolag som begär förmånen i fråga om dividenden; 

d) beträffande enheter, som inte är bolag, avser "aktier" intressen som är jämförliga med aktier; 

e) två personer ska anses vara "närstående", om en av personerna, direkt eller indirekt, innehar minst 50 procent av det nyttobringande intresset i den andra personen (eller i fråga om ett bolag, minst 50 procent av sammanlagda röstetalet och värdet av bolagets aktier) eller om en annan person, direkt eller indirekt, innehar minst 50 procent av det nyttobringande intresset (eller i fråga om ett bolag, minst 50 procent av sammanlagda röstetalet och värdet av bolagets aktier) i båda personerna. En person ska dock alltid anses närstående till en annan person, om den ena på grund av alla relevanta fakta och omständigheter kontrollerar den andra eller båda personerna kontrolleras av samma person eller personer. 

14. Den förenklade bestämmelsen om begränsning av förmåner ska tillämpas i stället för eller i avsaknad av de bestämmelser i ett skatteavtal som omfattas, som skulle begränsa förmåner i det skatteavtal som omfattas (eller som skulle begränsa en annan förmån enligt de bestämmelser i det skatteavtal som omfattas än sådan som avser hemvist, företag med intressegemenskap eller förbud mot diskriminering eller en förmån som inte är begränsad uteslutande till personer med hemvist i en avtalsslutande jurisdiktion) endast till en person som kvalificerar för sådana förmåner genom att uppfylla ett eller flera kategoriska tester. 

15. En part får förbehålla sig rätten att: 

a) inte tillämpa stycke 1 på dess skatteavtal som omfattas på grund av att den har för avsikt att godkänna en kombination av detaljerade bestämmelser om begränsning av förmåner och antingen regler som behandlar s.k. conduit finance -strukturer eller ett test av det huvudsakliga syftet, och därmed uppfylla minimistandarden för förhindrande av avtalsmissbruk enligt OECD/G20:s BEPS-paket; de avtalsslutande jurisdiktionerna ska i sådana fall söka finna ömsesidigt tillfredsställande lösning som uppfyller minimistandarden; 

b) inte tillämpa stycke 1 (och stycke 4 i fråga om en part som har valt att tillämpa det stycket) på dess skatteavtal som omfattas, som redan innehåller bestämmelser som nekar alla de förmåner som annars skulle ges enligt det skatteavtal som omfattas, om det huvudsakliga syftet eller ett av de huvudsakliga syftena med ett arrangemang eller en transaktion, eller person med anknytning till ett arrangemang eller en transaktion, var att få dessa förmåner; 

c) inte tillämpa den förenklade bestämmelsen om begränsning av förmåner på dess skatteavtal som omfattas som redan innehåller de i stycke 14 beskrivna bestämmelserna. 

16. Förutom då, i enlighet med stycke 7, den förenklade bestämmelsen om begränsning av förmåner är tillämplig i fråga om beviljande av förmåner av en eller flera parter enligt ett skatteavtal som omfattas, kan en part som i enlighet med stycke 6 väljer att tillämpa den förenklade bestämmelsen om begränsning av förmåner förbehålla sig rätten att inte tillämpa denna artikel i sin helhet på dess skatteavtal som omfattas i fråga om vilka en eller flera av de andra avtalsslutande jurisdiktionerna inte har valt att tillämpa den förenklade bestämmelsen om begränsning av förmåner. De avtalsslutande jurisdiktionerna ska i sådana fall söka finna en ömsesidigt tillfredsställande lösning som uppfyller minimistandarden för förhindrande av avtalsmissbruk enligt OECD/G20:s BEPS-paket. 

17. a) Varje part som inte har gjort den reservation som beskrivs i stycke 15 punkt a ska notifiera depositarien huruvida vart och ett av dess skatteavtal som omfattas, som inte är föremål för den reservation som beskrivs i stycke 15 punkt b, innehåller den bestämmelse som beskrivs i stycke 2 och, om så är fallet, artikel- och styckenummer av varje sådan bestämmelse. Om alla avtalsslutande jurisdiktioner har lämnat en sådan notifikation i fråga om en bestämmelse i ett skatteavtal som omfattas, ska denna bestämmelse ersättas med bestämmelserna i stycke 1 (och i förekommande fall, stycke 4). I övriga fall ska stycke 1 (och i förekommande fall, stycke 4) ha företräde framför bestämmelserna i ett skatteavtal som omfattas endast till den del de är oförenliga med stycke 1 (och i förekommande fall, stycke 4). En part som lämnar en notifikation enligt denna punkt, får även inkludera ett uttalande om att parten, samtidigt som den godtar en tillämpning av stycke 1 endast som provisorisk åtgärd, avser att, där så är möjligt, genom bilaterala förhandlingar anta en bestämmelse om begränsning av förmåner som tillägg till eller i stället för stycke 1. 

b) Varje part som väljer att tillämpa stycke 4 ska notifiera depositarien om sitt val. Stycke 4 tillämpas på ett skatteavtal som omfattas endast om alla avtalsslutande jurisdiktioner har lämnat en sådan notifikation. 

c) Varje part som väljer att tillämpa den förenklade bestämmelsen om begränsning av förmåner enligt stycke 6 ska notifiera depositarien om sitt val. Om inte sådan part har gjort den reservation som beskrivs i stycke 15 punkt c, ska notifikationen också innehålla en förteckning över dess skatteavtal som omfattas som innehåller en bestämmelse som beskrivs i stycke 14, samt artikel- och styckenummer av varje sådan bestämmelse. 

d) Varje part som inte väljer att tillämpa den förenklade bestämmelsen om begränsning av förmåner enligt stycke 6 men väljer att tillämpa antingen punkt a eller punkt b av stycke 7 ska notifiera depositarien om den punkt som parten har valt. Om inte sådan part har gjort den reservation som beskrivs i stycke 15 punkt c, ska notifikationen också innehålla en förteckning över dess skatteavtal som omfattas som innehåller en bestämmelse som beskrivs i stycke 14, samt artikel- och styckenummer av varje sådan bestämmelse. 

e) Om alla avtalsslutande jurisdiktioner har lämnat notifikation enligt punkt c eller d beträffande en bestämmelse i ett skatteavtal som omfattas, ska denna bestämmelse ersättas med den förenklade bestämmelsen om begränsning av förmåner. I övriga fall ska den förenklade bestämmelsen om begränsning av förmåner ha företräde framför bestämmelserna i ett skatteavtal som omfattas endast till den del de är oförenliga med den förenklade bestämmelsen om begränsning av förmåner. 

Article 7  

Prevention of Treaty Abuse 

1. Notwithstanding any provisions of a Covered Tax Agreement, a benefit under the Covered Tax Agreement shall not be granted in respect of an item of income or capital if it is reasonable to conclude, having regard to all relevant facts and circumstances, that obtaining that benefit was one of the principal purposes of any arrangement or transaction that resulted directly or indirectly in that benefit, unless it is established that granting that benefit in these circumstances would be in accordance with the object and purpose of the relevant provisions of the Covered Tax Agreement. 

2. Paragraph 1 shall apply in place of or in the absence of provisions of a Covered Tax Agreement that deny all or part of the benefits that would otherwise be provided under the Covered Tax Agreement where the principal purpose or one of the principal purposes of any arrangement or transaction, or of any person concerned with an arrangement or transaction, was to obtain those benefits. 

3. A Party that has not made the reservation described in subparagraph a) of paragraph 15 may also choose to apply paragraph 4 with respect to its Covered Tax Agreements. 

4. Where a benefit under a Covered Tax Agreement is denied to a person under provisions of the Covered Tax Agreement (as it may be modified by this Convention) that deny all or part of the benefits that would otherwise be provided under the Covered Tax Agreement where the principal purpose or one of the principal purposes of any arrangement or transaction, or of any person concerned with an arrangement or transaction, was to obtain those benefits, the competent authority of the Contracting Jurisdiction that would otherwise have granted this benefit shall nevertheless treat that person as being entitled to this benefit, or to different benefits with respect to a specific item of income or capital, if such competent authority, upon request from that person and after consideration of the relevant facts and circumstances, determines that such benefits would have been granted to that person in the absence of the transaction or arrangement. The competent authority of the Contracting Jurisdiction to which a request has been made under this paragraph by a resident of the other Contracting Jurisdiction shall consult with the competent authority of that other Contracting Jurisdiction before rejecting the request. 

5. Paragraph 4 shall apply to provisions of a Covered Tax Agreement (as it may be modified by this Convention) that deny all or part of the benefits that would otherwise be provided under the Covered Tax Agreement where the principal purpose or one of the principal purposes of any arrangement or transaction, or of any person concerned with an arrangement or transaction, was to obtain those benefits. 

6. A Party may also choose to apply the provisions contained in paragraphs 8 through 13 (hereinafter referred to as the “Simplified Limitation on Benefits Provision”) to its Covered Tax Agreements by making the notification described in subparagraph c) of paragraph 17. The Simplified Limitation on Benefits Provision shall apply with respect to a Covered Tax Agreement only where all Contracting Jurisdictions have chosen to apply it. 

7. In cases where some but not all of the Contracting Jurisdictions to a Covered Tax Agreement choose to apply the Simplified Limitation on Benefits Provision pursuant to paragraph 6, then, notwithstanding the provisions of that paragraph, the Simplified Limitation on Benefits Provision shall apply with respect to the granting of benefits under the Covered Tax Agreement: 

a) by all Contracting Jurisdictions, if all of the Contracting Jurisdictions that do not choose pursuant to paragraph 6 to apply the Simplified Limitation on Benefits Provision agree to such application by choosing to apply this subparagraph and notifying the Depositary accordingly; or 

b) only by the Contracting Jurisdictions that choose to apply the Simplified Limitation on Benefits Provision, if all of the Contracting Jurisdictions that do not choose pursuant to paragraph 6 to apply the Simplified Limitation on Benefits Provision agree to such application by choosing to apply this subparagraph and notifying the Depositary accordingly. 

Simplified Limitation on Benefits Provision 

8. Except as otherwise provided in the Simplified Limitation on Benefits Provision, a resident of a Contracting Jurisdiction to a Covered Tax Agreement shall not be entitled to a benefit that would otherwise be accorded by the Covered Tax Agreement, other than a benefit under provisions of the Covered Tax Agreement: 

a) which determine the residence of a person other than an individual which is a resident of more than one Contracting Jurisdiction by reason of provisions of the Covered Tax Agreement that define a resident of a Contracting Jurisdiction; 

b) which provide that a Contracting Jurisdiction will grant to an enterprise of that Contracting Jurisdiction a corresponding adjustment following an initial adjustment made by the other Contacting Jurisdiction, in accordance with the Covered Tax Agreement, to the amount of tax charged in the first-mentioned Contracting Jurisdiction on the profits of an associated enterprise; or 

c) which allow residents of a Contracting Jurisdiction to request that the competent authority of that Contracting Jurisdiction consider cases of taxation not in accordance with the Covered Tax Agreement, 

unless such resident is a “qualified person”, as defined in paragraph 9 at the time that the benefit would be accorded. 

9. A resident of a Contracting Jurisdiction to a Covered Tax Agreement shall be a qualified person at a time when a benefit would otherwise be accorded by the Covered Tax Agreement if, at that time, the resident is: 

a) an individual; 

b) that Contracting Jurisdiction, or a political subdivision or local authority thereof, or an agency or instrumentality of any such Contracting Jurisdiction, political subdivision or local authority; 

c) a company or other entity, if the principal class of its shares is regularly traded on one or more recognised stock exchanges; 

d) a person, other than an individual, that: 

i) is a non-profit organisation of a type that is agreed to by the Contracting Jurisdictions through an exchange of diplomatic notes; or 

ii) is an entity or arrangement established in that Contracting Jurisdiction that is treated as a separate person under the taxation laws of that Contracting Jurisdiction and: 

A) that is established and operated exclusively or almost exclusively to administer or provide retirement benefits and ancillary or incidental benefits to individuals and that is regulated as such by that Contracting Jurisdiction or one of its political subdivisions or local authorities; or 

B) that is established and operated exclusively or almost exclusively to invest funds for the benefit of entities or arrangements referred to in subdivision A); 

e) a person other than an individual, if, on at least half the days of a twelve-month period that includes the time when the benefit would otherwise be accorded, persons who are residents of that Contracting Jurisdiction and that are entitled to benefits of the Covered Tax Agreement under subparagraphs a) to d) own, directly or indirectly, at least 50 per cent of the shares of the person. 

10. a) A resident of a Contracting Jurisdiction to a Covered Tax Agreement will be entitled to benefits of the Covered Tax Agreement with respect to an item of income derived from the other Contracting Jurisdiction, regardless of whether the resident is a qualified person, if the resident is engaged in the active conduct of a business in the first-mentioned Contracting Jurisdiction, and the income derived from the other Contracting Jurisdiction emanates from, or is incidental to, that business. For purposes of the Simplified Limitation on Benefits Provision, the term “active conduct of a business” shall not include the following activities or any combination thereof: 

i) operating as a holding company; 

ii) providing overall supervision or administration of a group of companies; 

iii) providing group financing (including cash pooling); or 

iv) making or managing investments, unless these activities are carried on by a bank, insurance company or registered securities dealer in the ordinary course of its business as such. 

b) If a resident of a Contracting Jurisdiction to a Covered Tax Agreement derives an item of income from a business activity conducted by that resident in the other Contracting Jurisdiction, or derives an item of income arising in the other Contracting Jurisdiction from a connected person, the conditions described in subparagraph a) shall be considered to be satisfied with respect to such item only if the business activity carried on by the resident in the first-mentioned Contracting Jurisdiction to which the item is related is substantial in relation to the same activity or a complementary business activity carried on by the resident or such connected person in the other Contracting Jurisdiction. Whether a business activity is substantial for the purposes of this subparagraph shall be determined based on all the facts and circumstances. 

c) For purposes of applying this paragraph, activities conducted by connected persons with respect to a resident of a Contracting Jurisdiction to a Covered Tax Agreement shall be deemed to be conducted by such resident. 

11. A resident of a Contracting Jurisdiction to a Covered Tax Agreement that is not a qualified person shall also be entitled to a benefit that would otherwise be accorded by the Covered Tax Agreement with respect to an item of income if, on at least half of the days of any twelve-month period that includes the time when the benefit would otherwise be accorded, persons that are equivalent beneficiaries own, directly or indirectly, at least 75 per cent of the beneficial interests of the resident. 

12. If a resident of a Contracting Jurisdiction to a Covered Tax Agreement is neither a qualified person pursuant to the provisions of paragraph 9, nor entitled to benefits under paragraph 10 or 11, the competent authority of the other Contracting Jurisdiction may, nevertheless, grant the benefits of the Covered Tax Agreement, or benefits with respect to a specific item of income, taking into account the object and purpose of the Covered Tax Agreement, but only if such resident demonstrates to the satisfaction of such competent authority that neither its establishment, acquisition or maintenance, nor the conduct of its operations, had as one of its principal purposes the obtaining of benefits under the Covered Tax Agreement. Before either granting or denying a request made under this paragraph by a resident of a Contracting Jurisdiction, the competent authority of the other Contracting Jurisdiction to which the request has been made shall consult with the competent authority of the first-mentioned Contracting Jurisdiction. 

13. For the purposes of the Simplified Limitation on Benefits Provision: 

a) the term “recognised stock exchange” means: 

i) any stock exchange established and regulated as such under the laws of either Contracting Jurisdiction; and 

ii) any other stock exchange agreed upon by the competent authorities of the Contracting Jurisdictions; 

b) the term “principal class of shares” means the class or classes of shares of a company which represents the majority of the aggregate vote and value of the company or the class or classes of beneficial interests of an entity which represents in the aggregate a majority of the aggregate vote and value of the entity; 

c) the term “equivalent beneficiary” means any person who would be entitled to benefits with respect to an item of income accorded by a Contracting Jurisdiction to a Covered Tax Agreement under the domestic law of that Contracting Jurisdiction, the Covered Tax Agreement or any other international instrument which are equivalent to, or more favourable than, benefits to be accorded to that item of income under the Covered Tax Agreement; for the purposes of determining whether a person is an equivalent beneficiary with respect to dividends, the person shall be deemed to hold the same capital of the company paying the dividends as such capital the company claiming the benefit with respect to the dividends holds; 

d) with respect to entities that are not companies, the term “shares” means interests that are comparable to shares; 

e) two persons shall be “connected persons” if one owns, directly or indirectly, at least 50 per cent of the beneficial interest in the other (or, in the case of a company, at least 50 per cent of the aggregate vote and value of the company's shares) or another person owns, directly or indirectly, at least 50 per cent of the beneficial interest (or, in the case of a company, at least 50 per cent of the aggregate vote and value of the company's shares) in each person; in any case, a person shall be connected to another if, based on all the relevant facts and circumstances, one has control of the other or both are under the control of the same person or persons. 

14. The Simplified Limitation on Benefits Provision shall apply in place of or in the absence of provisions of a Covered Tax Agreement that would limit the benefits of the Covered Tax Agreement (or that would limit benefits other than a benefit under the provisions of the Covered Tax Agreement relating to residence, associated enterprises or non discrimination or a benefit that is not restricted solely to residents of a Contracting Jurisdiction) only to a resident that qualifies for such benefits by meeting one or more categorical tests. 

15. A Party may reserve the right: 

a) for paragraph 1 not to apply to its Covered Tax Agreements on the basis that it intends to adopt a combination of a detailed limitation on benefits provision and either rules to address conduit financing structures or a principal purpose test, thereby meeting the minimum standard for preventing treaty abuse under the OECD/G20 BEPS package; in such cases, the Contracting Jurisdictions shall endeavour to reach a mutually satisfactory solution which meets the minimum standard; 

b) for paragraph 1 (and paragraph 4, in the case of a Party that has chosen to apply that paragraph) not to apply to its Covered Tax Agreements that already contain provisions that deny all of the benefits that would otherwise be provided under the Covered Tax Agreement where the principal purpose or one of the principal purposes of any arrangement or transaction, or of any person concerned with an arrangement or transaction, was to obtain those benefits; 

c) for the Simplified Limitation on Benefits Provision not to apply to its Covered Tax Agreements that already contain the provisions described in paragraph 14. 

16. Except where the Simplified Limitation on Benefits Provision applies with respect to the granting of benefits under a Covered Tax Agreement by one or more Parties pursuant to paragraph 7, a Party that chooses pursuant to paragraph 6 to apply the Simplified Limitation on Benefits Provision may reserve the right for the entirety of this Article not to apply with respect to its Covered Tax Agreements for which one or more of the other Contracting Jurisdictions has not chosen to apply the Simplified Limitation on Benefits Provision. In such cases, the Contracting Jurisdictions shall endeavour to reach a mutually satisfactory solution which meets the minimum standard for preventing treaty abuse under the OECD/G20 BEPS package. 

17. a) Each Party that has not made the reservation described in subparagraph a) of paragraph 15 shall notify the Depositary of whether each of its Covered Tax Agreements that is not subject to a reservation described in subparagraph b) of paragraph 15 contains a provision described in paragraph 2, and if so, the article and paragraph number of each such provision. Where all Contracting Jurisdictions have made such a notification with respect to a provision of a Covered Tax Agreement, that provision shall be replaced by the provisions of paragraph 1 (and where applicable, paragraph 4). In other cases, paragraph 1 (and where applicable, paragraph 4) shall supersede the provisions of the Covered Tax Agreement only to the extent that those provisions are incompatible with paragraph 1 (and where applicable, paragraph 4). A Party making a notification under this subparagraph may also include a statement that while such Party accepts the application of paragraph 1 alone as an interim measure, it intends where possible to adopt a limitation on benefits provision, in addition to or in replacement of paragraph 1, through bilateral negotiation. 

b) Each Party that chooses to apply paragraph 4 shall notify the Depositary of its choice. Paragraph 4 shall apply to a Covered Tax Agreement only where all Contracting Jurisdictions have made such a notification. 

c) Each Party that chooses to apply the Simplified Limitation on Benefits Provision pursuant to paragraph 6 shall notify the Depositary of its choice. Unless such Party has made the reservation described in subparagraph c) of paragraph 15, such notification shall also include the list of its Covered Tax Agreements which contain a provision described in paragraph 14, as well as the article and paragraph number of each such provision. 

d) Each Party that does not choose to apply the Simplified Limitation on Benefits Provision pursuant to paragraph 6, but chooses to apply either subparagraph a) or b) of paragraph 7 shall notify the Depositary of its choice of subparagraph. Unless such Party has made the reservation described in subparagraph c) of paragraph 15, such notification shall also include the list of its Covered Tax Agreements which contain a provision described in paragraph 14, as well as the article and paragraph number of each such provision. 

e) Where all Contracting Jurisdictions have made a notification under subparagraph c) or d) with respect to a provision of a Covered Tax Agreement, that provision shall be replaced by the Simplified Limitation on Benefits Provision. In other cases, the Simplified Limitation on Benefits Provision shall supersede the provisions of the Covered Tax Agreement only to the extent that those provisions are incompatible with the Simplified Limitation on Benefits Provision. 

Artikel 8  

Transaktioner för att överföra dividend 

1. Bestämmelser i ett skatteavtal som omfattas som undantar dividend som betalas av ett bolag med hemvist i en avtalsslutande jurisdiktion från skatt eller begränsar den skattesats med vilken sådan dividend får beskattas, förutsatt att den verklige innehavaren eller mottagaren är ett bolag med hemvist i den andra avtalsslutande jurisdiktionen som äger, innehar eller kontrollerar mer än en viss andel av kapitalet, aktierna, röstetalet, rösträtterna eller liknande ägarintressen i det utdelande bolaget, tillämpas endast om de ägarförhållanden som beskrivs i dessa bestämmelser är uppfyllda under en period om 365 dagar som innefattar den dag då dividenden betalas ut (vid beräkningen av denna period beaktas inte de ändringar i ägande som direkt följer av omstrukturering, såsom fusion eller fission av det bolag som innehar aktierna eller betalar dividenden). 

2. Den minsta innehavsperiod som anges i stycke 1 ska tillämpas i stället för eller i avsaknad av en minsta innehavsperiod i de bestämmelser i ett skatteavtal som omfattas som beskrivs i stycke 1. 

3. En part får förbehålla sig rätten att: 

a) inte tillämpa denna artikel i sin helhet på dess skatteavtal som omfattas;  

b) inte tillämpa denna artikel i sin helhet på dess skatteavtal som omfattas till den del de bestämmelser som beskrivs i stycke 1 redan innehåller: 

i) en minsta innehavsperiod; 

ii) en minsta innehavsperiod som är kortare än 365 dagar; eller 

iii) en minsta innehavsperiod som är längre än 365 dagar. 

4. Varje part som inte har gjort den reservation som beskrivs i stycke 3 punkt a, ska notifiera depositarien huruvida vart och ett av dess skatteavtal som omfattas innehåller en bestämmelse som beskrivs i stycke 1 och som inte omfattas av en sådan reservation som beskrivs i stycke 3 punkt b, och, om så är fallet, artikel- och styckenummer av varje sådan bestämmelse. Stycke 1 tillämpas i fråga om en bestämmelse i ett skatteavtal som omfattas endast om alla avtalsslutande jurisdiktioner har lämnat sådan notifikation i fråga om denna bestämmelse. 

Article 8  

Dividend Transfer Transactions 

1. Provisions of a Covered Tax Agreement that exempt dividends paid by a company which is a resident of a Contracting Jurisdiction from tax or that limit the rate at which such dividends may be taxed, provided that the beneficial owner or the recipient is a company which is a resident of the other Contracting Jurisdiction and which owns, holds or controls more than a certain amount of the capital, shares, stock, voting power, voting rights or similar ownership interests of the company paying the dividends, shall apply only if the ownership conditions described in those provisions are met throughout a 365 day period that includes the day of the payment of the dividends (for the purpose of computing that period, no account shall be taken of changes of ownership that would directly result from a corporate reorganisation, such as a merger or divisive reorganisation, of the company that holds the shares or that pays the dividends). 

2. The minimum holding period provided in paragraph 1 shall apply in place of or in the absence of a minimum holding period in provisions of a Covered Tax Agreement described in paragraph 1. 

3. A Party may reserve the right: 

a) for the entirety of this Article not to apply to its Covered Tax Agreements; 

b) for the entirety of this Article not to apply to its Covered Tax Agreements to the extent that the provisions described in paragraph 1 already include: 

i) a minimum holding period; 

ii) a minimum holding period shorter than a 365 day period; or 

iii) a minimum holding period longer than a 365 day period. 

4. Each Party that has not made a reservation described in subparagraph a) of paragraph 3 shall notify the Depositary of whether each of its Covered Tax Agreements contains a provision described in paragraph 1 that is not subject to a reservation described in subparagraph b) of paragraph 3, and if so, the article and paragraph number of each such provision. Paragraph 1 shall apply with respect to a provision of a Covered Tax Agreement only where all Contracting Jurisdictions have made such a notification with respect to that provision. 

Artikel 9  

Realisationsvinst på grund av överlåtelse av sådana aktier eller intressen i enheter vars värde huvudsakligen härrör från fast egendom 

1. De bestämmelser i ett skatteavtal som omfattas som anger att vinst som person med hemvist i en avtalsslutande jurisdiktion förvärvar på grund av överlåtelse av aktier eller andra rättigheter i en enhet får beskattas i den andra avtalsslutande jurisdiktionen, förutsatt att värdet av dessa aktier eller rättigheter till mer än en viss del härrör från fast egendom som är belägen i denna andra avtalsslutande jurisdiktion (eller förutsatt att mer än en viss del av enhets egendom består av sådan fast egendom): 

a) ska tillämpas om det relevanta tröskelvärdet har uppnåtts när som helst under de 365 dagar som föregår överlåtelsen; och 

b) ska, utöver på aktier eller jämförbara intressen som redan omfattas av bestämmelserna, tillämpas på andelar eller jämförbara intressen, såsom intressen i en sammanslutning eller trust (till den del som dessa andelar eller intressen inte redan omfattas). 

2. Den period som anges i stycke 1 punkt a ska tillämpas i stället för eller i avsaknad av en tidsperiod för att fastställa om det relevanta tröskelvärdet i de bestämmelser i ett skatteavtal som omfattas som beskrivs i punkt 1 var uppfyllt. 

3. En part får också välja att tillämpa stycke 4 i fråga om dess skatteavtal som omfattas. 

4. Vid tillämpningen av ett skatteavtal som omfattas får vinst som person med hemvist i en avtalsslutande jurisdiktion förvärvar på grund av överlåtelse av aktier eller jämförbara intressen, liksom intressen i en sammanslutning eller trust, beskattas i den andra avtalsslutande jurisdiktionen om värdet av dessa aktier eller jämförbara intressen när som helst under de 365 dagar som föregår överlåtelsen till mer än 50 procent, direkt eller indirekt, härrör från fast egendom som är belägen i denna andra avtalsslutande jurisdiktion. 

5. Stycke 4 ska tillämpas i stället för eller i avsaknad av bestämmelser i ett skatteavtal som omfattas som anger att vinst som person med hemvist i en avtalsslutande jurisdiktion förvärvar på grund av överlåtelse av aktier eller andra rättigheter i en enhet får beskattas i den andra avtalsslutande jurisdiktionen förutsatt att värdet av dessa aktier eller rättigheter till mer än en viss del härrör från fast egendom som är belägen i denna andra avtalsslutande jurisdiktion eller förutsatt att mer än en viss del av enhetens egendom består av sådan fast egendom. 

6. En part får förbehålla sig rätten att: 

a) inte tillämpa stycke 1 på dess skatteavtal som omfattas; 

b) inte tillämpa stycke 1 punkt a på dess skatteavtal som omfattas; 

c) inte tillämpa stycke 1 punkt b på dess skatteavtal som omfattas; 

d) inte tillämpa stycke 1 punkt a på dess skatteavtal som omfattas som redan innehåller en bestämmelse av det slag som beskrivs stycke 1, som innehåller en period för att fastställa om det relevanta tröskelvärdet var uppfyllt; 

e) inte tillämpa stycke 1 punkt b på dess skatteavtal som omfattas som redan innehåller en bestämmelse av det slag som beskrivs stycke 1, som tillämpas på överlåtelse av andra intressen än aktier; 

f) inte tillämpa stycke 4 på dess skatteavtal som omfattas som redan innehåller sådana bestämmelser som beskrivs i stycke 5. 

7. Varje part som inte har gjort sådan reservation som beskrivs i stycke 6 punkt a ska notifiera depositarien huruvida vart och ett av dess skatteavtal som omfattas innehåller sådan bestämmelse som beskrivs i stycke 1 och, om så är fallet, artikel- och styckenummer av varje sådan bestämmelse. Stycke 1 ska tillämpas i fråga om en bestämmelse av ett skatteavtal som omfattas endast om alla avtalsslutande jurisdiktioner har lämnat sådan notifikation i fråga om denna bestämmelse. 

8. Varje part som väljer att tillämpa stycke 4 ska notifiera depositarien om sitt val. Stycke 4 tillämpas på ett skatteavtal som omfattas endast om alla avtalsslutande jurisdiktioner har lämnat en sådan notifikation. I sådant fall tillämpas inte stycke 1 i fråga om detta skatteavtal som omfattas. Beträffande en part som inte har gjort sådan reservation som beskrivs i stycke 6 punkt f och har gjort en sådan reservation som beskrivs i stycke 6 punkt a ska en sådan notifikation även innehålla en förteckning över dess skatteavtal som omfattas som innehåller sådan bestämmelse som beskrivs i stycke 5, samt artikel- och styckenummer av varje sådan bestämmelse. Om alla avtalsslutande jurisdiktioner har lämnat en notifikation enligt detta stycke eller stycke 7 beträffande en bestämmelse i ett skatteavtal som omfattas, ska denna bestämmelse ersättas med bestämmelserna i stycke 4. I övriga fall ska stycke 4 ha företräde framför bestämmelser i ett skatteavtal som omfattas endast till den del de är oförenliga med stycke 4. 

Article 9  

Capital Gains from Alienation of Shares or Interests of Entities Deriving their Value Principally from Immovable Property 

1. Provisions of a Covered Tax Agreement providing that gains derived by a resident of a Contracting Jurisdiction from the alienation of shares or other rights of participation in an entity may be taxed in the other Contracting Jurisdiction provided that these shares or rights derived more than a certain part of their value from immovable property (real property) situated in that other Contracting Jurisdiction (or provided that more than a certain part of the property of the entity consists of such immovable property (real property)): 

a) shall apply if the relevant value threshold is met at any time during the 365 days preceding the alienation; and 

b) shall apply to shares or comparable interests, such as interests in a partnership or trust (to the extent that such shares or interests are not already covered) in addition to any shares or rights already covered by the provisions. 

2. The period provided in subparagraph a) of paragraph 1 shall apply in place of or in the absence of a time period for determining whether the relevant value threshold in provisions of a Covered Tax Agreement described in paragraph 1 was met. 

3. A Party may also choose to apply paragraph 4 with respect to its Covered Tax Agreements. 

4. For purposes of a Covered Tax Agreement, gains derived by a resident of a Contracting Jurisdiction from the alienation of shares or comparable interests, such as interests in a partnership or trust, may be taxed in the other Contracting Jurisdiction if, at any time during the 365 days preceding the alienation, these shares or comparable interests derived more than 50 per cent of their value directly or indirectly from immovable property (real property) situated in that other Contracting Jurisdiction. 

5. Paragraph 4 shall apply in place of or in the absence of provisions of a Covered Tax Agreement providing that gains derived by a resident of a Contracting Jurisdiction from the alienation of shares or other rights of participation in an entity may be taxed in the other Contracting Jurisdiction provided that these shares or rights derived more than a certain part of their value from immovable property (real property) situated in that other Contracting Jurisdiction, or provided that more than a certain part of the property of the entity consists of such immovable property (real property). 

6. A Party may reserve the right: 

a) for paragraph 1 not to apply to its Covered Tax Agreements; 

b) for subparagraph a) of paragraph 1 not to apply to its Covered Tax Agreements; 

c) for subparagraph b) of paragraph 1 not to apply to its Covered Tax Agreements; 

d) for subparagraph a) of paragraph 1 not to apply to its Covered Tax Agreements that already contain a provision of the type described in paragraph 1 that includes a period for determining whether the relevant value threshold was met; 

e) for subparagraph b) of paragraph 1 not to apply to its Covered Tax Agreements that already contain a provision of the type described in paragraph 1 that applies to the alienation of interests other than shares; 

f) for paragraph 4 not to apply to its Covered Tax Agreements that already contain the provisions described in paragraph 5. 

7. Each Party that has not made the reservation described in subparagraph a) of paragraph 6 shall notify the Depositary of whether each of its Covered Tax Agreements contains a provision described in paragraph 1, and if so, the article and paragraph number of each such provision. Paragraph 1 shall apply with respect to a provision of a Covered Tax Agreement only where all Contracting Jurisdictions have made a notification with respect to that provision. 

8. Each Party that chooses to apply paragraph 4 shall notify the Depositary of its choice. Paragraph 4 shall apply to a Covered Tax Agreement only where all Contracting Jurisdictions have made such a notification. In such case, paragraph 1 shall not apply with respect to that Covered Tax Agreement. In the case of a Party that has not made the reservation described in subparagraph f) of paragraph 6 and has made the reservation described in subparagraph a) of paragraph 6, such notification shall also include the list of its Covered Tax Agreements which contain a provision described in paragraph 5, as well as the article and paragraph number of each such provision. Where all Contracting Jurisdictions have made a notification with respect to a provision of a Covered Tax Agreement under this paragraph or paragraph 7, that provision shall be replaced by the provisions of paragraph 4. In other cases, paragraph 4 shall supersede the provisions of the Covered Tax Agreement only to the extent that those provisions are incompatible with paragraph 4. 

Artikel 10  

Regel mot missbruk beträffande fasta driftställen som är belägna i tredje jurisdiktioner 

1. I fall då: 

a) ett företag i en avtalsslutande jurisdiktion till ett skatteavtal som omfattas förvärvar inkomst från den andra avtalsslutande jurisdiktionen och den förstnämnda avtalsslutande jurisdiktionen behandlar sådan inkomst som hänförlig till ett företaget tillhörigt fast driftställe beläget i en tredje jurisdiktion; och 

b) inkomst hänförlig till detta fasta driftställe är undantagen från skatt i den förstnämnda avtalsslutande jurisdiktionen, 

ska förmåner av det skatteavtal som omfattas inte tillämpas på en inkomst om den skatt som påförs i den tredje jurisdiktionen är lägre än 60 procent av den skatt som skulle ha påförts i den förstnämnda avtalsslutande jurisdiktionen avseende denna inkomst, om detta fasta driftställe hade varit beläget i den förstnämnda avtalsslutande jurisdiktionen. I sådant fall ska den inkomst på vilken bestämmelserna i detta stycke tillämpas beskattas enligt den interna lagstiftningen i den andra avtalsslutande jurisdiktionen, utan hinder av övriga bestämmelser i det skatteavtal som omfattas. 

2. Stycke 1 ska inte tillämpas om den i stycke 1 beskrivna inkomst som härrör från den andra avtalsslutande jurisdiktionen förvärvas i samband med eller i anslutning till aktivt bedriven näringsverksamhet som bedrivs genom det fasta driftstället (med undantag för näringsverksamhet som består av att göra, förvalta eller inneha investeringar för företagets egen räkning, om denna verksamhet inte utgör bank-, försäkrings- eller värdepapperverksamhet som bedrivs av en bank, ett försäkringsföretag eller en registrerad värdepappershandlare).  

3. Om förmåner enligt ett skatteavtal som omfattas nekas i enlighet med stycke 1 i fråga om en inkomst som förvärvas av en person med hemvist i en avtalsslutande jurisdiktion, får den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande jurisdiktionen emellertid ge dessa förmåner i fråga om denna inkomst om denna behöriga myndighet, som svar på en begäran från denna person, efter beaktande av anledningarna till att denna person inte uppfyllde förutsättningarna i styckena 1 och 2 bestämmer att det är motiverat att ge dessa förmåner. Den behöriga myndigheten i den avtalsslutande jurisdiktionen till vilken person med hemvist i den andra avtalsslutande jurisdiktionen enligt föregående mening har lämnat begäran, ska överlägga med den behöriga myndigheten i denna andra avtalsslutande jurisdiktion innan begäran godkänns eller avslås. 

4. Styckena 1—3 ska tillämpas i stället för eller i avsaknad av bestämmelser i ett skatteavtal som omfattas som nekar eller begränsar förmåner som annars skulle ges sådant företag i en avtalsslutande jurisdiktion som förvärvar inkomst från den andra avtalsslutande jurisdiktionen som är hänförlig till ett företaget tillhörigt fast driftställe beläget i en tredje jurisdiktion. 

5. En part får förbehålla sig rätten att: 

a) inte tillämpa denna artikel i sin helhet på dess skatteavtal som omfattas; 

b) inte tillämpa denna artikel i sin helhet på dess skatteavtal som omfattas som redan innehåller sådana bestämmelser som beskrivs i stycke 4; 

c) endast tillämpa denna artikel på dess skatteavtal som omfattas som redan innehåller sådana bestämmelser som beskrivs i stycke 4. 

6. Varje part som inte har gjort den reservation som beskrivs i stycke 5 punkt a eller b ska notifiera depositarien huruvida vart och ett av dess skatteavtal som omfattas innehåller sådan bestämmelse som beskrivs i stycke 4 och, om så är fallet, artikel- och styckenummer av varje sådan bestämmelse. Om alla avtalsslutande jurisdiktioner har lämnat en sådan notifikation i fråga om en bestämmelse i ett skatteavtal som omfattas, ska denna bestämmelse ersättas med bestämmelserna i styckena 1—3. I övriga fall ska styckena 1—3 ha företräde framför bestämmelserna i ett skatteavtal som omfattas endast till den del de är oförenliga med dessa stycken. 

Article 10 

Anti-abuse Rule for Permanent Establishments Situated in Third Jurisdictions 

1. Where: 

a) an enterprise of a Contracting Jurisdiction to a Covered Tax Agreement derives income from the other Contracting Jurisdiction and the first-mentioned Contracting Jurisdiction treats such income as attributable to a permanent establishment of the enterprise situated in a third jurisdiction; and 

b) the profits attributable to that permanent establishment are exempt from tax in the first-mentioned Contracting Jurisdiction, 

the benefits of the Covered Tax Agreement shall not apply to any item of income on which the tax in the third jurisdiction is less than 60 per cent of the tax that would be imposed in the first-mentioned Contracting Jurisdiction on that item of income if that permanent establishment were situated in the first-mentioned Contracting Jurisdiction. In such a case, any income to which the provisions of this paragraph apply shall remain taxable according to the domestic law of the other Contracting Jurisdiction, notwithstanding any other provisions of the Covered Tax Agreement. 

2. Paragraph 1 shall not apply if the income derived from the other Contracting Jurisdiction described in paragraph 1 is derived in connection with or is incidental to the active conduct of a business carried on through the permanent establishment (other than the business of making, managing or simply holding investments for the enterprise’s own account, unless these activities are banking, insurance or securities activities carried on by a bank, insurance enterprise or registered securities dealer, respectively). 

3. If benefits under a Covered Tax Agreement are denied pursuant to paragraph 1 with respect to an item of income derived by a resident of a Contracting Jurisdiction, the competent authority of the other Contracting Jurisdiction may, nevertheless, grant these benefits with respect to that item of income if, in response to a request by such resident, such competent authority determines that granting such benefits is justified in light of the reasons such resident did not satisfy the requirements of paragraphs 1 and 2. The competent authority of the Contracting Jurisdiction to which a request has been made under the preceding sentence by a resident of the other Contracting Jurisdiction shall consult with the competent authority of that other Contracting Jurisdiction before either granting or denying the request. 

4. Paragraphs 1 through 3 shall apply in place of or in the absence of provisions of a Covered Tax Agreement that deny or limit benefits that would otherwise be granted to an enterprise of a Contracting Jurisdiction which derives income from the other Contracting Jurisdiction that is attributable to a permanent establishment of the enterprise situated in a third jurisdiction. 

5. A Party may reserve the right: 

a) for the entirety of this Article not to apply to its Covered Tax Agreements; 

b) for the entirety of this Article not to apply to its Covered Tax Agreements that already contain the provisions described in paragraph 4; 

c) for this Article to apply only to its Covered Tax Agreements that already contain the provisions described in paragraph 4. 

6. Each Party that has not made the reservation described in subparagraph a) or b) of paragraph 5 shall notify the Depositary of whether each of its Covered Tax Agreements contains a provision described in paragraph 4, and if so, the article and paragraph number of each such provision. Where all Contracting Jurisdictions have made such a notification with respect to a provision of a Covered Tax Agreement, that provision shall be replaced by the provisions of paragraphs 1 through 3. In other cases, paragraphs 1 through 3 shall supersede the provisions of the Covered Tax Agreement only to the extent that those provisions are incompatible with those paragraphs. 

Artikel 11 

Tillämpning av skatteavtal för att begränsa en parts rätt att beskatta personer med hemvist i denna part 

1. Ett skatteavtal som omfattas ska inte påverka beskattningen i en avtalsslutande jurisdiktion avseende personer med hemvist i denna avtalsslutande jurisdiktion, utom i fråga om förmåner som beviljas enligt de bestämmelser i det skatteavtal som omfattas: 

a) som förutsätter att denna avtalsslutande jurisdiktion beviljar ett företag i denna avtalsslutande jurisdiktion en korrelativ eller motsvarande justering, som följer en ursprunglig justering som har genomförts av den andra avtalsslutande jurisdiktionen i enlighet med det skatteavtal som omfattas, för det skattebelopp som påförts i den förstnämnda avtalsslutande jurisdiktionen på inkomsten av företagets fasta driftställe eller inkomsten av företag med intressegemenskap; 

b) som kan påverka hur denna avtalsslutande jurisdiktion beskattar en fysisk person med hemvist i denna avtalsslutande jurisdiktion, om denna person förvärvar inkomst i fråga om arbete som utförs i den andra avtalsslutande jurisdiktionens eller dess politiska underavdelnings, lokala myndighets eller andra motsvarande organs tjänst; 

c) som kan påverka hur denna avtalsslutande jurisdiktion beskattar en fysisk person med hemvist i denna avtalsslutande jurisdiktion, om denna person även är studerande, lärling eller affärspraktikant, eller lärare, professor, föreläsare, instruktör eller forskare som uppfyller villkoren i det skatteavtal som omfattas; 

d) som förutsätter att denna avtalsslutande jurisdiktion, för personer med hemvist i denna avtalsslutande jurisdiktion, antingen tillämpar avräkning eller undantar inkomst från beskattning i fråga om inkomst som den andra avtalsslutande jurisdiktionen får beskatta enligt det skatteavtal som omfattas (inklusive inkomst som är hänförlig till ett fast driftställe i denna andra avtalsslutande jurisdiktion i enlighet med det skatteavtal som omfattas); 

e) som skyddar personer med hemvist i denna avtalsslutande jurisdiktion mot vissa diskriminerande beskattningsmetoder i denna avtalsslutande jurisdiktion; 

f) som tillåter personer med hemvist i denna avtalsslutande jurisdiktion att begära att den behöriga myndigheten i denna eller någon av de avtalsslutande jurisdiktionerna överväger beskattningsfall som strider mot det skatteavtal som omfattas; 

g) som kan påverka hur denna avtalsslutande jurisdiktion beskattar en fysisk person med hemvist i denna avtalsslutande jurisdiktion då denna person är medlem av diplomatisk beskickning eller konsulat eller representation av regeringen i den andra avtalsslutande jurisdiktionen; 

h) som föreskriver att pensioner och andra betalningar enligt socialförsäkringslagstiftningen i den andra avtalsslutande jurisdiktionen beskattas endast i denna andra avtalsslutande jurisdiktion; 

i) som föreskriver att pensioner och andra liknande betalningar, livräntor, underhållsbidrag eller andra underhållsbetalningar som härrör från den andra avtalsslutande jurisdiktionen, beskattas endast i denna andra avtalsslutande jurisdiktion; eller 

j) som annars uttryckligen begränsar en avtalsslutande jurisdiktions rätt att beskatta personer med hemvist i denna avtalsslutande jurisdiktion eller som uttryckligen föreskriver att endast den avtalsslutande jurisdiktion från vilken inkomst härrör, har rätt att beskatta denna inkomst. 

2. Stycke 1 tillämpas i stället för eller i avsaknad av sådana bestämmelser i ett skatteavtal som omfattas som anger att det skatteavtal som omfattas inte ska påverka en avtalsslutande jurisdiktions beskattning av personer med hemvist i denna avtalsslutande jurisdiktion. 

3. En part får förbehålla sig rätten att: 

a) inte tillämpa denna artikel i sin helhet på dess skatteavtal som omfattas; 

b) inte tillämpa denna artikel i sin helhet på dess skatteavtal som omfattas som redan innehåller en sådan bestämmelse som beskrivs i stycke 2. 

4. Varje part som inte har gjort den reservation som beskrivs i stycke 3 punkt a eller b, ska notifiera depositarien huruvida vart och ett av dess skatteavtal som omfattas innehåller en sådan bestämmelse som beskrivs i stycke 2 och, om så är fallet, artikel- och styckenummer av varje sådan bestämmelse. Om alla avtalsslutande jurisdiktioner har lämnat sådan notifikation i fråga om en bestämmelse i ett skatteavtal som omfattas, ska denna bestämmelse ersättas med bestämmelserna i stycke 1. I övriga fall ska stycke 1 ha företräde framför bestämmelserna i ett skatteavtal som omfattas endast till den del de är oförenliga med stycke 1. 

Article 11  

Application of Tax Agreements to Restrict a Party’s Right to Tax its Own Residents 

1. A Covered Tax Agreement shall not affect the taxation by a Contracting Jurisdiction of its residents, except with respect to the benefits granted under provisions of the Covered Tax Agreement: 

a) which require that Contracting Jurisdiction to grant to an enterprise of that Contracting Jurisdiction a correlative or corresponding adjustment following an initial adjustment made by the other Contracting Jurisdiction, in accordance with the Covered Tax Agreement, to the amount of tax charged in the first-mentioned Contracting Jurisdiction on the profits of a permanent establishment of the enterprise or the profits of an associated enterprise; 

b) which may affect how that Contracting Jurisdiction taxes an individual who is a resident of that Contracting Jurisdiction if that individual derives income in respect of services rendered to the other Contracting Jurisdiction or a political subdivision or local authority or other comparable body thereof; 

c) which may affect how that Contracting Jurisdiction taxes an individual who is a resident of that Contracting Jurisdiction if that individual is also a student, business apprentice or trainee, or a teacher, professor, lecturer, instructor, researcher or research scholar who meets the conditions of the Covered Tax Agreement; 

d) which require that Contracting Jurisdiction to provide a tax credit or tax exemption to residents of that Contracting Jurisdiction with respect to the income that the other Contracting Jurisdiction may tax in accordance with the Covered Tax Agreement (including profits that are attributable to a permanent establishment situated in that other Contracting Jurisdiction in accordance with the Covered Tax Agreement); 

e) which protect residents of that Contracting Jurisdiction against certain discriminatory taxation practices by that Contracting Jurisdiction; 

f) which allow residents of that Contracting Jurisdiction to request that the competent authority of that or either Contracting Jurisdiction consider cases of taxation not in accordance with the Covered Tax Agreement; 

g) which may affect how that Contracting Jurisdiction taxes an individual who is a resident of that Contracting Jurisdiction when that individual is a member of a diplomatic mission, government mission or consular post of the other Contracting Jurisdiction; 

h) which provide that pensions or other payments made under the social security legislation of the other Contracting Jurisdiction shall be taxable only in that other Contracting Jurisdiction; 

i) which provide that pensions and similar payments, annuities, alimony payments or other maintenance payments arising in the other Contracting Jurisdiction shall be taxable only in that other Contracting Jurisdiction; or 

j) which otherwise expressly limit a Contracting Jurisdiction’s right to tax its own residents or provide expressly that the Contracting Jurisdiction in which an item of income arises has the exclusive right to tax that item of income. 

2. Paragraph 1 shall apply in place of or in the absence of provisions of a Covered Tax Agreement stating that the Covered Tax Agreement would not affect the taxation by a Contracting Jurisdiction of its residents. 

3. A Party may reserve the right: 

a) for the entirety of this Article not to apply to its Covered Tax Agreements; 

b) for the entirety of this Article not to apply to its Covered Tax Agreements that already contain the provisions described in paragraph 2. 

4. Each Party that has not made the reservation described in subparagraph a) or b) of paragraph 3 shall notify the Depositary of whether each of its Covered Tax Agreements contains a provision described in paragraph 2, and if so, the article and paragraph number of each such provision. Where all Contracting Jurisdictions have made such a notification with respect to a provision of a Covered Tax Agreement, that provision shall be replaced by the provisions of paragraph 1. In other cases, paragraph 1 shall supersede the provisions of the Covered Tax Agreement only to the extent that those provisions are incompatible with paragraph 1. 

DEL IV 

UNDVIKANDE AV STATUS AV FAST DRIFTSTÄLLE 

Artikel 12 

Konstlade upplägg för att undvika statusen som fast driftställe genom kommissionärsstrukturer och liknande strategier 

1. Om en person för ett företags räkning är verksam i en avtalsslutande jurisdiktion till ett skatteavtal som omfattas, och därvid regelmässigt sluter avtal i företagets namn, eller regelmässigt har den ledande funktion som leder till att avtal sluts som rutinmässigt sluts av företaget utan väsentliga materiella ändringar av företaget, och dessa avtal: 

a) är i företagets namn; eller 

b) berör överföring av ägande av egendom, eller beviljande av rätten att nyttja egendom som innehas av detta företag eller som detta företag har rätt att nyttja; eller 

c) berör tillhandahållande av tjänster av detta företag, 

ska, om inte stycke 2 föranleder annat, detta företag – utan hinder av de bestämmelser i ett skatteavtal som omfattas som definierar uttrycket "fast driftställe" – anses ha fast driftställe i denna avtalsslutande jurisdiktion i fråga om varje verksamhet som denna person bedriver för företaget. Detta gäller dock inte om denna verksamhet, om den bedrevs av företaget från en stadigvarande plats för affärsverksamhet belägen i denna avtalsslutande jurisdiktion, inte skulle anses göra denna stadigvarande plats för affärsverksamhet till fast driftställe enligt den definition av fast driftställe som ingår i det skatteavtal som omfattas (såsom det kan vara anpassat genom denna konvention). 

2. Stycke 1 ska inte tillämpas om den person som är verksam i en avtalsslutande jurisdiktion till ett skatteavtal som omfattas för ett företag i den andra avtalsslutande jurisdiktionen bedriver affärsverksamhet som oberoende representant och är verksam för företaget inom ramen för sin sedvanliga affärsverksamhet i den förstnämnda avtalsslutande jurisdiktionen. Om emellertid en person bedriver verksamhet uteslutande eller nästan uteslutande för ett eller flera företag med vilka denna person är närstående, ska denna person inte anses vara en oberoende representant i den betydelse som avses i detta stycke i förhållande till något sådant företag. 

3. a) Stycke 1 ska tillämpas i stället för de bestämmelser i ett skatteavtal som omfattas som beskriver under vilka förhållanden ett företag anses ha fast driftställe i en avtalsslutande jurisdiktion (eller en person anses utgöra ett fast driftställe i en avtalsslutande jurisdiktion) i fråga om en verksamhet som en person, annan än en oberoende representant, bedriver för företaget, men endast till den del sådana bestämmelser behandlar en situation där denna person i denna avtalsslutande jurisdiktion har och där regelmässigt använder fullmakt att sluta avtal i företagets namn. 

b) Stycke 2 ska tillämpas i stället för de bestämmelser i ett skatteavtal som omfattas som anger att ett företag inte ska anses ha fast driftställe i en avtalsslutande jurisdiktion i fråga om en verksamhet som en oberoende representant bedriver för företaget. 

4. En part får förbehålla sig rätten att inte tillämpa denna artikel i sin helhet på dess skatteavtal som omfattas. 

5. Varje part som inte har gjort sådan reservation som beskrivs i stycke 4, ska notifiera depositarien huruvida vart och ett av dess skatteavtal som omfattas innehåller sådan bestämmelse som beskrivs i stycke 3 punkt a, samt artikel- och styckenummer av varje sådan bestämmelse. Stycke 1 ska tillämpas i fråga om en bestämmelse i ett skatteavtal som omfattas endast om alla avtalsslutande jurisdiktioner har lämnat sådan notifikation i fråga om den bestämmelsen. 

6. Varje part som inte har gjort den reservation som beskrivs i stycke 4 punkt, ska notifiera depositarien huruvida vart och ett av dess skatteavtal som omfattas innehåller en bestämmelse som beskrivs i stycke 3 punkt b, samt artikel- och styckenummer av varje sådan bestämmelse. Stycke 2 ska tillämpas i fråga om en sådan bestämmelse i ett skatteavtal som omfattas endast om alla avtalsslutande jurisdiktioner har lämnat sådan notifikation i fråga om den bestämmelsen. 

PART IV. 

AVOIDANCE OF PERMANENT ESTABLISHMENT STATUS 

Article 12  

Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status through Commissionnaire Arrangements and Similar Strategies 

1. Notwithstanding the provisions of a Covered Tax Agreement that define the term “permanent establishment”, but subject to paragraph 2, where a person is acting in a Contracting Jurisdiction to a Covered Tax Agreement on behalf of an enterprise and, in doing so, habitually concludes contracts, or habitually plays the principal role leading to the conclusion of contracts that are routinely concluded without material modification by the enterprise, and these contracts are: 

a) in the name of the enterprise; or 

b) for the transfer of the ownership of, or for the granting of the right to use, property owned by that enterprise or that the enterprise has the right to use; or 

c) for the provision of services by that enterprise, 

that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in that Contracting Jurisdiction in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise unless these activities, if they were exercised by the enterprise through a fixed place of business of that enterprise situated in that Contracting Jurisdiction, would not cause that fixed place of business to be deemed to constitute a permanent establishment under the definition of permanent establishment included in the Covered Tax Agreement (as it may be modified by this Convention). 

2. Paragraph 1 shall not apply where the person acting in a Contracting Jurisdiction to a Covered Tax Agreement on behalf of an enterprise of the other Contracting Jurisdiction carries on business in the first-mentioned Contracting Jurisdiction as an independent agent and acts for the enterprise in the ordinary course of that business. Where, however, a person acts exclusively or almost exclusively on behalf of one or more enterprises to which it is closely related, that person shall not be considered to be an independent agent within the meaning of this paragraph with respect to any such enterprise. 

3. a) Paragraph 1 shall apply in place of provisions of a Covered Tax Agreement that describe the conditions under which an enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in a Contracting Jurisdiction (or a person shall be deemed to be a permanent establishment in a Contracting Jurisdiction) in respect of an activity which a person other than an agent of an independent status undertakes for the enterprise, but only to the extent that such provisions address the situation in which such person has, and habitually exercises, in that Contracting Jurisdiction an authority to conclude contracts in the name of the enterprise. 

b) Paragraph 2 shall apply in place of provisions of a Covered Tax Agreement that provide that an enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in a Contracting Jurisdiction in respect of an activity which an agent of an independent status undertakes for the enterprise. 

4. A Party may reserve the right for the entirety of this Article not to apply to its Covered Tax Agreements. 

5. Each Party that has not made a reservation described in paragraph 4 shall notify the Depositary of whether each of its Covered Tax Agreements contains a provision described in subparagraph a) of paragraph 3, as well as the article and paragraph number of each such provision. Paragraph 1 shall apply with respect to a provision of a Covered Tax Agreement only where all Contracting Jurisdictions have made a notification with respect to that provision. 

6. Each Party that has not made a reservation described in paragraph 4 shall notify the Depositary of whether each of its Covered Tax Agreements contains a provision described in subparagraph b) of paragraph 3, as well as the article and paragraph number of each such provision. Paragraph 2 shall apply with respect to a provision of a Covered Tax Agreement only where all Contracting Jurisdictions have made such a notification with respect to that provision. 

Artikel 13  

Konstlade upplägg för att undvika statusen som fast driftställe genom undantag för särskilda aktiviteter 

1. En part kan välja att tillämpa stycke 2 (Alternativ A) eller stycke 3 (Alternativ B) eller välja att inte tillämpa något av dessa alternativ.  

Alternativ A 

2. Utan hinder av de bestämmelser i ett skatteavtal som omfattas som definierar uttrycket "fast driftställe", ska uttrycket "fast driftställe" inte anses omfatta: 

a) de verksamheter som särskilt anges som verksamheter som inte anses utgöra fast driftställe i ett skatteavtal som omfattas (före anpassning genom denna konvention), oavsett om detta undantag från status av fast driftställe beror på verksamhetens förberedande eller biträdande art eller inte; 

b) innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för att för företaget bedriva sådan verksamhet som inte beskrivs i punkt a; 

c) innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för någon kombination av verksamheter som anges i punkterna a och b, 

förutsatt att denna verksamhet eller, avseende punkt c, hela den verksamhet som bedrivs från den stadigvarande platsen för affärsverksamhet, är av förberedande eller biträdande art. 

Alternativ B 

3. Utan hinder av de bestämmelser i ett skatteavtal som omfattas som definierar uttrycket "fast driftställe", ska uttrycket "fast driftställe" inte anses omfatta: 

a) de verksamheter som särskilt anges som verksamheter som inte anses utgöra fast driftställe i ett skatteavtal som omfattas (före anpassning genom denna konvention), oavsett om detta undantag från status av fast driftställe beror på verksamhetens förberedande eller biträdande art eller inte, utom till den del som den relevanta bestämmelsen i ett skatteavtal som omfattas särskilt anger att en särskild verksamhet inte ska anses utgöra fast driftställe förutsatt att verksamheten är av förberedande eller biträdande art; 

b) innehavet av en stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för att för företaget bedriva en verksamhet som inte beskrivs i punkt a, under förutsättning att denna verksamhet är av förberedande eller biträdande art; 

c) innehavet av en stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för någon kombination av verksamheter som anges i punkterna a och b, under förutsättning att hela den verksamhet som bedrivs från den stadigvarande platsen för affärsverksamhet på grund av denna kombination är av förberedande eller biträdande art. 

4. En bestämmelse i ett skatteavtal som omfattas (såsom det kan komma att anpassas genom styckena 2 eller 3) som anger särskilda verksamheter som inte anses utgöra fast driftställe ska inte tillämpas på en stadigvarande plats för affärsverksamhet som används eller upprätthålls av ett företag, om samma företag eller ett närstående företag bedriver affärsverksamhet på samma plats eller på annan plats i samma avtalsslutande jurisdiktion och; 

a) denna plats eller annan plats utgör fast driftställe för företaget eller det närstående företaget enligt de bestämmelser i ett skatteavtal som omfattas som definierar fast driftställe; eller 

b) hela den verksamhet som bedrivs genom en kombination av verksamheter av dessa två företag på samma plats, eller av samma företag eller närstående företag på de två platserna, inte är av förberedande eller biträdande art; 

förutsatt att den affärsverksamhet som bedrivs av de två företagen på samma plats, eller av samma företag eller närstående företag på de två platserna, utgör kompletterande funktioner som är del av en sammanhängande affärsverksamhet. 

5. a) Styckena 2 eller 3 ska tillämpas i stället för relevanta delar av sådana bestämmelser i ett skatteavtal som omfattas som anger särskilda verksamheter som inte anses utgöra fast driftställe, även om verksamheten bedrivs från en stadigvarande plats för affärsverksamhet (eller i stället för sådana bestämmelser i ett skatteavtal som omfattas som verkar på motsvarande sätt). 

b) Stycke 4 ska tillämpas på sådana bestämmelser i ett skatteavtal som omfattas (såsom de kan komma att anpassas genom styckena 2 eller 3) som anger särskilda verksamheter som inte anses utgöra fast driftställe, även om verksamheten bedrivs från en stadigvarande plats för affärsverksamhet (eller de bestämmelser i ett skatteavtal som omfattas som verkar på motsvarande sätt). 

6. En part får förbehålla sig rätten att: 

a) inte tillämpa denna artikel i sin helhet på dess skatteavtal som omfattas; 

b) inte tillämpa stycke 2 på dess skatteavtal som omfattas som uttryckligen anger att särskilda uppräknade verksamheter inte ska anses utgöra fast driftställe endast om varje verksamhet är av förberedande eller biträdande art;  

c) inte tillämpa stycke 4 på dess skatteavtal som omfattas. 

7. Varje part som väljer att tillämpa ett alternativ i enlighet med stycke 1, ska notifiera depositarien om sitt val. Sådan notifikation ska också omfatta den förteckning över dess skatteavtal som omfattas som innehåller sådan bestämmelse som beskrivs i stycke 5 punkt a, samt artikel- och styckenummer av varje sådan bestämmelse. Ett alternativ ska tillämpas i fråga om en bestämmelse i ett skatteavtal som omfattas endast om alla avtalsslutande jurisdiktioner har valt att tillämpa samma alternativ och har lämnat en notifikation avseende denna bestämmelse. 

8. Varje part som inte har gjort en sådan reservation som beskrivs i stycke 6 punkt a eller c, och som inte väljer att tillämpa ett alternativ enligt stycke 1, ska notifiera depositarien huruvida vart och ett av dess skatteavtal som omfattas innehåller sådan bestämmelse som beskrivs i stycke 5 punkt b, samt artikel- och styckenummer av varje sådan bestämmelse. Stycke 4 ska tillämpas i fråga om en bestämmelse i ett skatteavtal som omfattas endast om alla avtalsslutande jurisdiktioner har lämnat sådan notifikation i fråga om denna bestämmelse enligt detta stycke eller stycke 7. 

Article 13 

Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status through the Specific Activity Exemptions 

1. A Party may choose to apply paragraph 2 (Option A) or paragraph 3 (Option B) or to apply neither Option. 

Option A 

2. Notwithstanding the provisions of a Covered Tax Agreement that define the term “permanent establishment”, the term “permanent establishment” shall be deemed not to include: 

a) the activities specifically listed in the Covered Tax Agreement (prior to modification by this Convention) as activities deemed not to constitute a permanent establishment, whether or not that exception from permanent establishment status is contingent on the activity being of a preparatory or auxiliary character; 

b) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any activity not described in subparagraph a); 

c) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in subparagraphs a) and b), 

provided that such activity or, in the case of subparagraph c), the overall activity of the fixed place of business, is of a preparatory or auxiliary character. 

Option B 

3. Notwithstanding the provisions of a Covered Tax Agreement that define the term “permanent establishment”, the term “permanent establishment” shall be deemed not to include: 

a) the activities specifically listed in the Covered Tax Agreement (prior to modification by this Convention) as activities deemed not to constitute a permanent establishment, whether or not that exception from permanent establishment status is contingent on the activity being of a preparatory or auxiliary character, except to the extent that the relevant provision of the Covered Tax Agreement provides explicitly that a specific activity shall be deemed not to constitute a permanent establishment provided that the activity is of a preparatory or auxiliary character; 

b) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any activity not described in subparagraph a), provided that this activity is of a preparatory or auxiliary character; 

c) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in subparagraphs a) and b), provided that the overall activity of the fixed place of business resulting from this combination is of a preparatory or auxiliary character. 

4. A provision of a Covered Tax Agreement (as it may be modified by paragraph 2 or 3) that lists specific activities deemed not to constitute a permanent establishment shall not apply to a fixed place of business that is used or maintained by an enterprise if the same enterprise or a closely related enterprise carries on business activities at the same place or at another place in the same Contracting Jurisdiction and: 

a) that place or other place constitutes a permanent establishment for the enterprise or the closely related enterprise under the provisions of a Covered Tax Agreement defining a permanent establishment; or 

b) the overall activity resulting from the combination of the activities carried on by the two enterprises at the same place, or by the same enterprise or closely related enterprises at the two places, is not of a preparatory or auxiliary character, 

provided that the business activities carried on by the two enterprises at the same place, or by the same enterprise or closely related enterprises at the two places, constitute complementary functions that are part of a cohesive business operation. 

5. a) Paragraph 2 or 3 shall apply in place of the relevant parts of provisions of a Covered Tax Agreement that list specific activities that are deemed not to constitute a permanent establishment even if the activity is carried on through a fixed place of business (or provisions of a Covered Tax Agreement that operate in a comparable manner). 

b) Paragraph 4 shall apply to provisions of a Covered Tax Agreement (as they may be modified by paragraph 2 or 3) that list specific activities that are deemed not to constitute a permanent establishment even if the activity is carried on through a fixed place of business (or provisions of a Covered Tax Agreement that operate in a comparable manner). 

6. A Party may reserve the right: 

a) for the entirety of this Article not to apply to its Covered Tax Agreements; 

b) for paragraph 2 not to apply to its Covered Tax Agreements that explicitly state that a list of specific activities shall be deemed not to constitute a permanent establishment only if each of the activities is of a preparatory or auxiliary character; 

c) for paragraph 4 not to apply to its Covered Tax Agreements. 

7. Each Party that chooses to apply an Option under paragraph 1 shall notify the Depositary of its choice of Option. Such notification shall also include the list of its Covered Tax Agreements which contain a provision described in subparagraph a) of paragraph 5, as well as the article and paragraph number of each such provision. An Option shall apply with respect to a provision of a Covered Tax Agreement only where all Contracting Jurisdictions have chosen to apply the same Option and have made such a notification with respect to that provision. 

8. Each Party that has not made a reservation described in subparagraph a) or c) of paragraph 6 and does not choose to apply an Option under paragraph 1 shall notify the Depositary of whether each of its Covered Tax Agreements contains a provision described in subparagraph b) of paragraph 5, as well as the article and paragraph number of each such provision. Paragraph 4 shall apply with respect to a provision of a Covered Tax Agreement only where all Contracting Jurisdictions have made a notification with respect to that provision under this paragraph or paragraph 7. 

Artikel 14  

Uppdelning av kontrakt 

1. Uteslutande i syfte att avgöra om den tidsperiod (eller de tidsperioder) som anges i en sådan bestämmelse i ett skatteavtal som omfattas som föreskriver en tidsperiod (eller tidsperioder), efter vars utgång specifika projekt eller verksamheter ska utgöra fast driftställe har blivit överskriden ska: 

a) om ett företag i en avtalsslutande jurisdiktion bedriver verksamhet i den andra avtalsslutande jurisdiktionen på en plats som utgör en byggarbetsplats, ett anläggnings- eller installationsprojekt eller annat särskilt projekt som identifieras i den relevanta bestämmelsen i det skatteavtal som omfattas, eller bedriver övervaknings- eller konsultverksamhet i samband med sådan plats, i fråga om en sådan bestämmelse i ett skatteavtal som omfattas som hänvisar till sådan verksamhet, och denna verksamhet bedrivs under en eller flera tidsperioder som sammanlagt överstiger 30 dagar utan att överstiga den tidsperiod eller de tidsperioder som anges i den relevanta bestämmelsen i det skatteavtal som omfattas; och 

b) om sammanhängande verksamheter bedrivs i denna andra avtalsslutande jurisdiktion på (eller om den relevanta bestämmelsen i det skatteavtal som omfattas tillämpas på övervaknings- eller konsultationsverksamhet, i samband med) samma byggarbetsplats, plats för anläggnings- eller installationsprojekt eller annan plats som identifieras i den relevanta bestämmelsen i det skatteavtal som omfattas, under olika tidsperioder av vilka var och en överstiger 30 dagar, av ett eller flera företag som är närstående till det förstnämnda företaget, 

dessa olika tidsperioder läggas ihop med den sammanlagda tidsperiod under vilken det förstnämnda företaget har bedrivit verksamheten på denna byggarbetsplats, plats för anläggnings- eller installationsprojekt eller annan plats som identifieras i den relevanta bestämmelsen i det skatteavtal som omfattas. 

2. Stycke 1 ska tillämpas i stället för eller i avsaknad av bestämmelser i ett skatteavtal som omfattas till den del de behandlar uppdelning av kontrakt i flera delar för att undvika tillämpningen av en tidsperiod eller tidsperioder som berör statusen som fast driftställe i fråga om de i stycke 1 beskrivna särskilda projekten eller verksamheterna. 

3. En part får förbehålla sig rätten att: 

a) inte tillämpa denna artikel i sin helhet på dess skatteavtal som omfattas; 

b) inte tillämpa denna artikel i sin helhet i fråga om de bestämmelser i dess skatteavtal som omfattas som hänför sig till utforskande eller utnyttjande av naturresurser. 

4. Varje part som inte har gjort den reservation som beskrivs i stycke 3 punkt a, ska notifiera depositarien huruvida vart och ett av dess skatteavtal som omfattas innehåller en i stycke 2 beskriven bestämmelse som inte omfattas av reservationen enligt stycke 3 punkt b och, om så är fallet, artikel- och styckenummer av varje sådan bestämmelse. Om alla avtalsslutande jurisdiktioner har lämnat en sådan notifikation i fråga om en bestämmelse i ett skatteavtal som omfattas ska denna bestämmelse, till den del som anges i stycke 2, ersättas med bestämmelserna i stycke 1. I övriga fall ska stycke 1 ha företräde framför bestämmelserna i ett skatteavtal som omfattas endast till den del de är oförenliga med stycke 1. 

Article 14  

Splitting-up of Contracts 

1. For the sole purpose of determining whether the period (or periods) referred to in a provision of a Covered Tax Agreement that stipulates a period (or periods) of time after which specific projects or activities shall constitute a permanent establishment has been exceeded: 

a) where an enterprise of a Contracting Jurisdiction carries on activities in the other Contracting Jurisdiction at a place that constitutes a building site, construction project, installation project or other specific project identified in the relevant provision of the Covered Tax Agreement, or carries on supervisory or consultancy activities in connection with such a place, in the case of a provision of a Covered Tax Agreement that refers to such activities, and these activities are carried on during one or more periods of time that, in the aggregate, exceed 30 days without exceeding the period or periods referred to in the relevant provision of the Covered Tax Agreement; and 

b) where connected activities are carried on in that other Contracting Jurisdiction at (or, where the relevant provision of the Covered Tax Agreement applies to supervisory or consultancy activities, in connection with) the same building site, construction or installation project, or other place identified in the relevant provision of the Covered Tax Agreement during different periods of time, each exceeding 30 days, by one or more enterprises closely related to the first-mentioned enterprise, 

these different periods of time shall be added to the aggregate period of time during which the first-mentioned enterprise has carried on activities at that building site, construction or installation project, or other place identified in the relevant provision of the Covered Tax Agreement. 

2. Paragraph 1 shall apply in place of or in the absence of provisions of a Covered Tax Agreement to the extent that such provisions address the division of contracts into multiple parts to avoid the application of a time period or periods in relation to the existence of a permanent establishment for specific projects or activities described in paragraph 1. 

3. A Party may reserve the right: 

a) for the entirety of this Article not to apply to its Covered Tax Agreements; 

b) for the entirety of this Article not to apply with respect to provisions of its Covered Tax Agreements relating to the exploration for or exploitation of natural resources. 

4. Each Party that has not made a reservation described in subparagraph a) of paragraph 3 shall notify the Depositary of whether each of its Covered Tax Agreements contains a provision described in paragraph 2 that is not subject to a reservation under subparagraph b) of paragraph 3, and if so, the article and paragraph number of each such provision. Where all Contracting Jurisdictions have made such a notification with respect to a provision of a Covered Tax Agreement, that provision shall be replaced by the provisions of paragraph 1 to the extent provided in paragraph 2. In other cases, paragraph 1 shall supersede the provisions of the Covered Tax Agreement only to the extent that those provisions are incompatible with paragraph 1. 

Artikel 15  

Definition av person närstående till ett företag  

1. Vid tillämpningen av de bestämmelser i ett skatteavtal som omfattas som anpassas av artikel 12 (Konstlade upplägg för att undvika status av fast driftställe genom kommissionärsstrukturer och liknande strategier) stycke 2, artikel 13 (Konstlade upplägg för att undvika status av fast driftställe genom undantagen för specifika aktiviteter) stycke 4 eller artikel 14 (Uppdelning av kontrakt) stycke 1, ska en person anses närstående till ett företag om, med beaktande av alla relevanta fakta och omständigheter, den ena kontrollerar den andra eller båda kontrolleras av samma personer eller företag. En person anses under alla omständigheter vara närstående till ett företag om den ena direkt eller indirekt innehar mer än 50 procent av det nyttobringande intresset i den andra (eller, i fråga om ett bolag, mer än 50 procent av det sammanlagda röstetalet och värdet av bolagets aktier eller nyttobringande intresset i fråga om eget kapital) eller om annan person direkt eller indirekt innehar mera än 50 procent av det nyttobringande intresset (eller i fråga om ett bolag, minst 50 procent av sammanlagda röstetalet och värdet av bolagets aktier eller nyttobringande intresset i fråga om eget kapital) i personen och företaget. 

2. En part som har gjort sådana reservationer som beskrivs i artikel 12 (Konstlade upplägg för att undvika status av fast driftställe genom kommissionärsstrukturer och liknande strategier) stycke 4, artikel 13 (Konstlade upplägg för att undvika status av fast driftställe genom undantagen för specifika aktiviteter) stycke 6 punkt a eller c och artikel 14 (Uppdelning av kontrakt) stycke 3 punkt a, får förbehålla sig rätten att inte tillämpa denna artikel i sin helhet på de skatteavtal som omfattas på vilka dessa reservationer tillämpas. 

Article 15  

Definition of a Person Closely Related to an Enterprise 

1. For the purposes of the provisions of a Covered Tax Agreement that are modified by paragraph 2 of Article 12 (Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status through Commissionnaire Arrangements and Similar Strategies), paragraph 4 of Article 13 (Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status through the Specific Activity Exemptions), or paragraph 1 of Article 14 (Splitting-up of Contracts), a person is closely related to an enterprise if, based on all the relevant facts and circumstances, one has control of the other or both are under the control of the same persons or enterprises. In any case, a person shall be considered to be closely related to an enterprise if one possesses directly or indirectly more than 50 per cent of the beneficial interest in the other (or, in the case of a company, more than 50 per cent of the aggregate vote and value of the company’s shares or of the beneficial equity interest in the company) or if another person possesses directly or indirectly more than 50 per cent of the beneficial interest (or, in the case of a company, more than 50 per cent of the aggregate vote and value of the company’s shares or of the beneficial equity interest in the company) in the person and the enterprise. 

2. A Party that has made the reservations described in paragraph 4 of Article 12 (Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status through Commissionnaire Arrangements and Similar Strategies), subparagraph a) or c) of paragraph 6 of Article 13 (Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status through the Specific Activity Exemptions), and subparagraph a) of paragraph 3 of Article 14 (Splitting-up of Contracts) may reserve the right for the entirety of this Article not to apply to the Covered Tax Agreements to which those reservations apply. 

DEL V 

FÖRBÄTTRAD TVISTLÖSNING 

Artikel 16  

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse 

1. Om en person anser att en eller båda avtalsslutande jurisdiktionerna vidtagit åtgärder som för denne medför eller kommer att medföra beskattning som strider mot bestämmelserna i det skatteavtal som omfattas, kan denna person, utan att det påverkar personens rätt att använda sig av de rättsmedel som finns i dessa avtalsslutande jurisdiktioners interna rättsordning, lägga fram saken för den behöriga myndigheten i någon av de avtalsslutande jurisdiktionerna. Saken ska läggas fram inom tre år från den tidpunkt då personen i fråga först fick vetskap om den åtgärd som gett upphov till beskattning som strider mot bestämmelserna i det skatteavtal som omfattas. 

2. Om den behöriga myndigheten finner invändningen grundad men inte själv kan få till stånd en tillfredsställande lösning, ska myndigheten söka avgöra saken genom ömsesidig överenskommelse med den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande jurisdiktionen i syfte att undvika beskattning som strider mot det skatteavtal som omfattas. Överenskommelse som träffats genomförs utan hinder av tidsgränser i de avtalsslutande jurisdiktionernas interna lagstiftning. 

3. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande jurisdiktionerna ska genom ömsesidig överenskommelse söka avgöra svårigheter eller tvivelsmål som uppkommer i fråga om tolkningen eller tillämpningen av det skatteavtal som omfattas. De kan även överlägga i syfte att undanröja dubbelbeskattning i fall som inte regleras i det skatteavtal som omfattas. 

4. a) i) Stycke 1 första meningen ska tillämpas i stället för eller i avsaknad av sådana bestämmelser i ett skatteavtal som omfattas (eller delar därav) som anger att om en person anser att en eller båda avtalsslutande jurisdiktionerna vidtagit åtgärder som för honom medför eller kommer att medföra beskattning som strider mot bestämmelserna i det skatteavtal som omfattas, kan denna person, utan att detta påverkar personens rätt att använda sig av de rättsmedel som finns i dessa avtalsslutande jurisdiktioners interna rättsordningar, lägga fram saken för den behöriga myndigheten i den avtalsslutande jurisdiktion där denna person har hemvist, inklusive de bestämmelser enligt vilka saken kan läggas fram för den behöriga myndigheten i den avtalsslutande jurisdiktion där personen är medborgare, om den framlagda saken avser de bestämmelser i ett skatteavtal som omfattas som berör förbud mot diskriminering på grund av medborgarskap. 

ii) Stycke 1 andra meningen ska tillämpas i stället för sådana bestämmelser i ett skatteavtal som omfattas som anger att en sak som avses i stycke 1 första meningen ska läggas fram inom en särskild tidsperiod som är kortare än tre år från den tidpunkt då personen i fråga först fick vetskap om den åtgärd som gett upphov till beskattning som strider mot bestämmelserna i det skatteavtal som omfattas, eller i avsaknad av en sådan bestämmelse i ett skatteavtal som omfattas som beskriver den tidsperiod inom vilken en sak ska läggas fram. 

b) i) Stycke 2 första meningen ska tillämpas i avsaknad av sådana bestämmelser i ett skatteavtal som omfattas som anger att om den behöriga myndighet för vilken saken läggs fram av den person som avses i stycke 1, finner att invändningen är grundad men kan inte själv få till stånd en tillfredsställande lösning, ska myndigheten söka avgöra saken genom ömsesidig överenskommelse med den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande jurisdiktionen i syfte att undvika beskattning som strider mot det skatteavtal som omfattas; 

ii) Stycke 2 andra meningen ska tillämpas i avsaknad av sådana bestämmelser i ett skatteavtal som omfattas som anger att överenskommelse som träffats genomförs utan hinder av tidsgränser i de avtalsslutande jurisdiktionernas interna lagstiftning. 

c) i) Stycke 3 första meningen ska tillämpas i avsaknad av sådana bestämmelser i ett skatteavtal som omfattas som anger att de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande jurisdiktionerna genom ömsesidig överenskommelse ska söka avgöra svårigheter eller tvivelsmål som uppkommer i fråga om tolkningen eller tillämpningen av det skatteavtal som omfattas. 

ii) Stycke 3 andra meningen ska tillämpas i avsaknad av sådana bestämmelser i ett skatteavtal som omfattas som anger att de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande jurisdiktionerna även kan överlägga i syfte att undanröja dubbelbeskattning i fall som inte regleras i det skatteavtal som omfattas. 

5. En part får förbehålla sig rätten att: 

a) inte tillämpa stycke 1 första meningen på dess skatteavtal som omfattas på grund av att den har för avsikt att uppfylla minimistandarden för förbättrad tvistlösning enligt OECD/G20:s BEPS-paket genom att säkerställa att, enligt vart och ett av dess skatteavtal som omfattas (förutom skatteavtal som omfattas som tillåter en person att lägga fram saken för den behöriga myndigheten i någon av de avtalsslutande jurisdiktionerna), en person som anser att en eller båda avtalsslutande jurisdiktionerna vidtagit åtgärder som för denna person medför eller kommer att medföra beskattning som strider mot bestämmelserna i det skatteavtal som omfattas kan, utan att det påverkar dennes rätt att använda sig av de rättsmedel som finns i dessa avtalsslutande jurisdiktioners interna rättsordningar, lägga fram saken för den behöriga myndigheten i den avtalsslutande jurisdiktion där personen har hemvist, eller för den behöriga myndigheten i den avtalsslutande jurisdiktion där personen är medborgare om sak som lagts fram avser de bestämmelser i ett skatteavtal som omfattas som gäller förbud mot diskriminering på grund av medborgarskap; och den behöriga myndigheten i denna avtalsslutande jurisdiktion genomför en bilateral notifikations- eller konsultationsprocess med den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande jurisdiktionen, för de saker där den behöriga myndighet för vilken en sak beträffande ömsesidig överenskommelse lades fram, inte finner den skattskyldiges invändning grundad; 

b) inte tillämpa stycke 1 andra meningen på sådana av dess skatteavtal som omfattas som inte föreskriver att en sak som avses i stycke 1 första meningen ska läggas fram inom en särskild tidsperiod på grund av att den har för avsikt att uppfylla minimistandarden för förbättrad tvistlösning enligt OECD/G20:s BEPS-paket genom att säkerställa att vid tillämpningen av alla sådana skatteavtal som omfattas, den skattskyldige som avses i stycke 1 tillåts lägga fram saken inom en tidsperiod om minst tre år från den tidpunkt då skattebetalaren först fick vetskap om den åtgärd som gett upphov till beskattning som strider mot bestämmelserna i det skatteavtal som omfattas; 

c) inte tillämpa stycke 2 andra meningen på dess skatteavtal som omfattas på grund av att vid tillämpningen av alla av dess skatteavtal som omfattas: 

i) ska en överenskommelse som träffats genom förfarandet vid ömsesidig överenskommelse genomföras utan hinder av tidsgränser i de avtalsslutande jurisdiktionernas interna lagstiftning; eller 

ii) har parten för avsikt att uppfylla minimistandarden för förbättrad tvistlösning enligt OECD/G20:s BEPS-paket genom att i dess bilaterala avtalsförhandlingar godkänna en avtalsbestämmelse som anger att: 

A) de avtalsslutande jurisdiktionerna inte ska justera inkomst som är hänförlig till ett fast driftställe som företag i en av de avtalsslutande jurisdiktionerna har, efter en period som de avtalsslutande jurisdiktionerna kommit överens om från utgången av det skatteår då inkomsten skulle ha varit hänförlig till fasta driftstället (denna bestämmelse tillämpas inte i fall av bedrägeri, grov vårdslöshet eller uppsåtlig försummelse); och 

B) de avtalsslutande jurisdiktionerna inte ska inräkna i ett företags inkomst och beskatta i överensstämmelse därmed, inkomst som skulle ha tillkommit företaget men som på grund av de förhållanden som avses i en bestämmelse om företag i intressegemenskap i det skatteavtal som omfattas inte har tillkommit företaget på detta sätt, efter sådan period som de avtalsslutande jurisdiktionerna har kommit överens om från utgången av det skatteår då inkomsten skulle ha tillkommit företaget (denna bestämmelse tillämpas inte i fall av bedrägeri, grov vårdslöshet eller uppsåtlig försummelse). 

6. a) Varje part som inte har gjort sådan reservation som beskrivs i stycke 5 punkt a ska notifiera depositarien huruvida vart och ett av dess skatteavtal som omfattas innehåller en sådan bestämmelse som beskrivs i stycke 4 punkt a underpunkt i), och om så är fallet, artikel- och styckenummer av varje sådan bestämmelse. Om alla avtalsslutande jurisdiktioner har lämnat en notifikation beträffande en bestämmelse i ett skatteavtal som omfattas, ska denna bestämmelse ersättas med stycke 1 första meningen. I övriga fall ska stycke 1 första meningen ha företräde framför bestämmelserna i ett skatteavtal som omfattas endast till den del de är oförenliga med den meningen. 

b) Varje part som inte har gjort den reservation som beskrivs i stycke 5 punkt b ska notifiera depositarien om: 

i) den förteckning över dess skatteavtal som omfattas som innehåller en bestämmelse som föreskriver att en sak som avses i stycke 1 första meningen ska läggas fram inom en särskild tidsperiod som är kortare än tre år från den tidpunkt då personen i fråga först fick vetskap om den åtgärd som gett upphov till beskattning som strider mot bestämmelserna i det skatteavtal som omfattas, samt artikel- och styckenummer av varje sådan bestämmelse; en bestämmelse i ett skatteavtal som omfattas ska ersättas med stycke 1 andra meningen om alla avtalsslutande jurisdiktioner har lämnat sådan notifikation beträffande denna bestämmelse; i övriga fall ska, om inte underpunkt ii) föranleder annat, stycke 1 andra meningen ha företräde framför bestämmelserna i ett skatteavtal som omfattas endast till den del de är oförenliga med stycke 1 andra meningen; 

ii) den förteckning över dess skatteavtal som omfattas som innehåller en bestämmelse som föreskriver att en sak som avses i stycke 1 första meningen ska läggas fram inom en särskild tidsperiod som är minst tre år från den tidpunkt då personen i fråga först fick vetskap om den åtgärd som gett upphov till beskattning som strider mot bestämmelserna i det skatteavtal som omfattas, samt artikel- och styckenummer av varje sådan bestämmelse; stycke 1 andra meningen ska inte tillämpas på ett skatteavtal som omfattas om någon avtalsslutande jurisdiktion har lämnat en sådan notifikation beträffande detta skatteavtal som omfattas. 

c) Varje part ska notifiera depositarien om: 

i) den förteckning över dess skatteavtal som omfattas som inte innehåller en sådan bestämmelse som beskrivs i stycke 4 punkt b underpunkt i); stycke 2 första meningen ska tillämpas på ett skatteavtal som omfattas endast om alla avtalsslutande jurisdiktioner har lämnat sådan notifikation beträffande detta skatteavtal som omfattas; 

ii) avseende en part som inte har gjort den reservation som beskrivs i stycke 5 punkt c, förteckningen över dess skatteavtal som omfattas som inte innehåller en sådan bestämmelse som beskrivs i stycke 4 punkt b underpunkt ii); stycke 2 andra meningen ska tillämpas på ett skatteavtal som omfattas endast om alla avtalsslutande jurisdiktioner har lämnat en sådan notifikation beträffande detta skatteavtal som omfattas; 

d) Varje part ska notifiera depositarien om: 

i) den förteckning över dess skatteavtal som omfattas som inte innehåller en sådan bestämmelse som beskrivs i stycke 4 punkt c underpunkt i); stycke 3 första meningen ska tillämpas på ett skatteavtal som omfattas endast om alla avtalsslutande jurisdiktioner har lämnat en sådan notifikation beträffande detta skatteavtal som omfattas; 

ii) den förteckning över dess skatteavtal som omfattas som inte innehåller en sådan bestämmelse som beskrivs i stycke 4 punkt c underpunkt ii); stycke 3 andra meningen ska tillämpas på ett skatteavtal som omfattas endast om alla avtalsslutande jurisdiktioner har lämnat en sådan notifikation beträffande detta skatteavtal som omfattas. 

PART V. 

IMPROVING DISPUTE RESOLUTION 

Article 16 

Mutual Agreement Procedure 

1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting Jurisdictions result or will result for that person in taxation not in accordance with the provisions of the Covered Tax Agreement, that person may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those Contracting Jurisdictions, present the case to the competent authority of either Contracting Jurisdiction. The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Covered Tax Agreement. 

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting Jurisdiction, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Covered Tax Agreement. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the Contracting Jurisdictions. 

3. The competent authorities of the Contracting Jurisdictions shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Covered Tax Agreement. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Covered Tax Agreement. 

4. a) i) The first sentence of paragraph 1 shall apply in place of or in the absence of provisions of a Covered Tax Agreement (or parts thereof) that provide that where a person considers that the actions of one or both of the Contracting Jurisdiction result or will result for that person in taxation not in accordance with the provisions of the Covered Tax Agreement, that person may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those Contracting Jurisdictions, present the case to the competent authority of the Contracting Jurisdiction of which that person is a resident including provisions under which, if the case presented by that person comes under the provisions of a Covered Tax Agreement relating to non-discrimination based on nationality, the case may be presented to the competent authority of the Contracting Jurisdiction of which that person is a national. 

ii) The second sentence of paragraph 1 shall apply in place of provisions of a Covered Tax Agreement that provide that a case referred to in the first sentence of paragraph 1 must be presented within a specific time period that is shorter than three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Covered Tax Agreement, or in the absence of a provision of a Covered Tax Agreement describing the time period within which such a case must be presented. 

b) i) The first sentence of paragraph 2 shall apply in the absence of provisions of a Covered Tax Agreement that provide that the competent authority that is presented with the case by the person referred to in paragraph 1 shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting Jurisdiction, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Covered Tax Agreement. 

ii) The second sentence of paragraph 2 shall apply in the absence of provisions of a Covered Tax Agreement providing that any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the Contracting Jurisdictions. 

c) i) The first sentence of paragraph 3 shall apply in the absence of provisions of a Covered Tax Agreement that provide that the competent authorities of the Contracting Jurisdictions shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Covered Tax Agreement. 

ii) The second sentence of paragraph 3 shall apply in the absence of provisions of a Covered Tax Agreement that provide that the competent authorities of the Contracting Jurisdictions may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Covered Tax Agreement. 

5. A Party may reserve the right: 

a) for the first sentence of paragraph 1 not to apply to its Covered Tax Agreements on the basis that it intends to meet the minimum standard for improving dispute resolution under the OECD/G20 BEPS Package by ensuring that under each of its Covered Tax Agreements (other than a Covered Tax Agreement that permits a person to present a case to the competent authority of either Contracting Jurisdiction), where a person considers that the actions of one or both of the Contracting Jurisdictions result or will result for that person in taxation not in accordance with the provisions of the Covered Tax Agreement, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those Contracting Jurisdictions, that person may present the case to the competent authority of the Contracting Jurisdiction of which the person is a resident or, if the case presented by that person comes under a provision of a Covered Tax Agreement relating to non-discrimination based on nationality, to that of the Contracting Jurisdiction of which that person is a national; and the competent authority of that Contracting Jurisdiction will implement a bilateral notification or consultation process with the competent authority of the other Contracting Jurisdiction for cases in which the competent authority to which the mutual agreement procedure case was presented does not consider the taxpayer’s objection to be justified; 

b) for the second sentence of paragraph 1 not to apply to its Covered Tax Agreements that do not provide that the case referred to in the first sentence of paragraph 1 must be presented within a specific time period on the basis that it intends to meet the minimum standard for improving dispute resolution under the OECD/G20 BEPS package by ensuring that for the purposes of all such Covered Tax Agreements the taxpayer referred to in paragraph 1 is allowed to present the case within a period of at least three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Covered Tax Agreement; 

c) for the second sentence of paragraph 2 not to apply to its Covered Tax Agreements on the basis that for the purposes of all of its Covered Tax Agreements: 

i) any agreement reached via the mutual agreement procedure shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic laws of the Contracting Jurisdictions; or 

ii) it intends to meet the minimum standard for improving dispute resolution under the OECD/G20 BEPS package by accepting, in its bilateral treaty negotiations, a treaty provision providing that: 

A) the Contracting Jurisdictions shall make no adjustment to the profits that are attributable to a permanent establishment of an enterprise of one of the Contracting Jurisdictions after a period that is mutually agreed between both Contracting Jurisdictions from the end of the taxable year in which the profits would have been attributable to the permanent establishment (this provision shall not apply in the case of fraud, gross negligence or wilful default); and 

B) the Contracting Jurisdictions shall not include in the profits of an enterprise, and tax accordingly, profits that would have accrued to the enterprise but that by reason of the conditions referred to in a provision in the Covered Tax Agreement relating to associated enterprises have not so accrued, after a period that is mutually agreed between both Contracting Jurisdictions from the end of the taxable year in which the profits would have accrued to the enterprise (this provision shall not apply in the case of fraud, gross negligence or wilful default). 

6. a) Each Party that has not made a reservation described in subparagraph a) of paragraph 5 shall notify the Depositary of whether each of its Covered Tax Agreements contains a provision described in clause i) of subparagraph a) of paragraph 4, and if so, the article and paragraph number of each such provision. Where all Contracting Jurisdictions have made a notification with respect to a provision of a Covered Tax Agreement, that provision shall be replaced by the first sentence of paragraph 1. In other cases, the first sentence of paragraph 1 shall supersede the provisions of the Covered Tax Agreement only to the extent that those provisions are incompatible with that sentence. 

b) Each Party that has not made the reservation described in subparagraph b) of paragraph 5 shall notify the Depositary of: 

i) the list of its Covered Tax Agreements which contain a provision that provides that a case referred to in the first sentence of paragraph 1 must be presented within a specific time period that is shorter than three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Covered Tax Agreement, as well as the article and paragraph number of each such provision; a provision of a Covered Tax Agreement shall be replaced by the second sentence of paragraph 1 where all Contracting Jurisdictions have made such a notification with respect to that provision; in other cases, subject to clause ii), the second sentence of paragraph 1 shall supersede the provisions of the Covered Tax Agreement only to the extent that those provisions are incompatible with the second sentence of paragraph 1; 

ii) the list of its Covered Tax Agreements which contain a provision that provides that a case referred to in the first sentence of paragraph 1 must be presented within a specific time period that is at least three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Covered Tax Agreement, as well as the article and paragraph number of each such provision; the second sentence of paragraph 1 shall not apply to a Covered Tax Agreement where any Contracting Jurisdiction has made such a notification with respect to that Covered Tax Agreement. 

c) Each Party shall notify the Depositary of: 

i) the list of its Covered Tax Agreements which do not contain a provision described in clause i) of subparagraph b) of paragraph 4; the first sentence of paragraph 2 shall apply to a Covered Tax Agreement only where all Contracting Jurisdictions have made such a notification with respect to that Covered Tax Agreement; 

ii) in the case of a Party that has not made the reservation described in subparagraph c) of paragraph 5, the list of its Covered Tax Agreements which do not contain a provision described in clause ii) of subparagraph b) of paragraph 4; the second sentence of paragraph 2 shall apply to a Covered Tax Agreement only where all Contracting Jurisdictions have made such a notification with respect to that Covered Tax Agreement. 

d) Each Party shall notify the Depositary of: 

i) the list of its Covered Tax Agreements which do not contain a provision described in clause i) of subparagraph c) of paragraph 4; the first sentence of paragraph 3 shall apply to a Covered Tax Agreement only where all Contracting Jurisdictions have made such a notification with respect to that Covered Tax Agreement; 

ii) the list of its Covered Tax Agreements which do not contain a provision described in clause ii) of subparagraph c) of paragraph 4; the second sentence of paragraph 3 shall apply to a Covered Tax Agreement only where all Contracting Jurisdictions have made such a notification with respect to that Covered Tax Agreement. 

Artikel 17  

Motsvarande justeringar 

1. I fall då en avtalsslutande jurisdiktion i inkomsten för ett företag i denna avtalsslutande jurisdiktion inräknar – och i överensstämmelse därmed beskattar – inkomst, för vilken ett företag i den andra avtalsslutande jurisdiktionen beskattats i denna andra avtalsslutande jurisdiktion, samt den sålunda inräknade inkomsten är sådan som skulle ha tillkommit företaget i den förstnämnda avtalsslutande jurisdiktionen om de villkor som avtalats mellan företagen hade varit sådana som skulle ha avtalats mellan av varandra oberoende företag, ska denna andra avtalsslutande jurisdiktion genomföra vederbörlig justering av det skattebelopp som påförts för inkomsten där. Vid sådan justering iakttas övriga bestämmelser i det skatteavtal som omfattas och de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande jurisdiktionerna ska vid behov överlägga med varandra. 

2. Stycke 1 ska tillämpas i stället för eller i avsaknad av en bestämmelse som förutsätter att en avtalsslutande jurisdiktion vederbörligt justerar det skattebelopp som påförts inkomsten för ett företag i denna avtalsslutande jurisdiktion, om den andra avtalsslutande jurisdiktionen i inkomsten för ett företag i denna andra avtalsslutande jurisdiktion inräknar – och i överensstämmelse därmed beskattar – denna inkomst, samt den sålunda inräknade inkomsten är inkomst som skulle ha tillkommit företaget i denna andra avtalsslutande jurisdiktion, om de villkor som avtalats mellan företagen hade varit sådana som skulle ha avtalats mellan av varandra oberoende företag. 

3. En part får förbehålla sig rätten att: 

a) inte tillämpa denna artikel i sin helhet på sådana av dess skatteavtal som omfattas som redan innehåller en sådan bestämmelse som beskrivs i stycke 2; 

b) inte tillämpa denna artikel i sin helhet på dess skatteavtal som omfattas på grund av att i avsaknad av en sådan bestämmelse som avses i stycke 2 i dess skatteavtal som omfattas så ska: 

i) den göra sådan vederbörlig justering som avses i stycke 1; eller 

ii) dess behöriga myndighet söka avgöra ärendet enligt bestämmelserna om förfarandet vid ömsesidigt överenskommelse i ett skatteavtal som omfattas; 

c) såvitt avser en part som har gjort en sådan reservation som beskrivs i artikel 16 (Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse) stycke 5 punkt c underpunkt ii), inte tillämpa denna artikel i sin helhet på dess skatteavtal som omfattas på grund av att parten i dess bilaterala avtalsförhandlingar ska godkänna en avtalsbestämmelse av det slag som framgår av stycke 1, förutsatt att de avtalsslutande jurisdiktionerna har kunnat komma överens om denna bestämmelse och de bestämmelser som beskrivs i artikel 16 (Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse) stycke 5 punkt c underpunkt ii). 

4. Varje part som inte har gjort en sådan reservation som beskrivs i stycke 3 ska notificera depositarien huruvida vart och ett av dess skatteavtal som omfattas innehåller en sådan bestämmelse som beskrivs i stycke 2 och, om så är fallet, artikel- och styckenummer av varje sådan bestämmelse. Om alla avtalsslutande jurisdiktioner har lämnat sådan notifikation beträffande en bestämmelse i ett skatteavtal som omfattas, ska denna bestämmelse ersättas med bestämmelserna i stycke 1. I övriga fall ska stycke 1 ha företräde framför bestämmelserna i ett skatteavtal som omfattas endast till den del de är oförenliga med stycke 1. 

Article 17  

Corresponding Adjustments 

1. Where a Contracting Jurisdiction includes in the profits of an enterprise of that Contracting Jurisdiction — and taxes accordingly — profits on which an enterprise of the other Contracting Jurisdiction has been charged to tax in that other Contracting Jurisdiction and the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned Contracting Jurisdiction if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other Contracting Jurisdiction shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of the Covered Tax Agreement and the competent authorities of the Contracting Jurisdictions shall if necessary consult each other. 

2. Paragraph 1 shall apply in place of or in the absence of a provision that requires a Contracting Jurisdiction to make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on the profits of an enterprise of that Contracting Jurisdiction where the other Contracting Jurisdiction includes those profits in the profits of an enterprise of that other Contracting Jurisdiction and taxes those profits accordingly, and the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of that other Contracting Jurisdiction if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises. 

3. A Party may reserve the right: 

a) for the entirety of this Article not to apply to its Covered Tax Agreements that already contain a provision described in paragraph 2; 

b) for the entirety of this Article not to apply to its Covered Tax Agreements on the basis that in the absence of a provision referred to in paragraph 2 in its Covered Tax Agreement: 

i) it shall make the appropriate adjustment referred to in paragraph 1; or 

ii) its competent authority shall endeavour to resolve the case under the provisions of a Covered Tax Agreement relating to mutual agreement procedure; 

c) in the case of a Party that has made a reservation under clause ii) of subparagraph c) of paragraph 5 of Article 16 (Mutual Agreement Procedure), for the entirety of this Article not to apply to its Covered Tax Agreements on the basis that in its bilateral treaty negotiations it shall accept a treaty provision of the type contained in paragraph 1, provided that the Contracting Jurisdictions were able to reach agreement on that provision and on the provisions described in clause ii) of subparagraph c) of paragraph 5 of Article 16 (Mutual Agreement Procedure). 

4. Each Party that has not made a reservation described in paragraph 3 shall notify the Depositary of whether each of its Covered Tax Agreements contains a provision described in paragraph 2, and if so, the article and paragraph number of each such provision. Where all Contracting Jurisdictions have made such a notification with respect to a provision of a Covered Tax Agreement, that provision shall be replaced by the provisions of paragraph 1. In other cases, paragraph 1 shall supersede the provisions of the Covered Tax Agreement only to the extent that those provisions are incompatible with paragraph 1. 

DEL VI 

SKILJEFÖRFARANDE 

Artikel 18  

Beslut om tillämpning av del VI 

En part får välja att tillämpa denna del i fråga om dess skatteavtal som omfattas och ska notifiera depositarien därom. Denna del ska tillämpas i fråga om två avtalsslutande jurisdiktioner till ett skatteavtal som omfattas endast om båda avtalsslutande jurisdiktioner har lämnat en sådan notifikation. 

PART VI. 

ARBITRATION 

Article 18  

Choice to Apply Part VI 

A Party may choose to apply this Part with respect to its Covered Tax Agreements and shall notify the Depositary accordingly. This Part shall apply in relation to two Contracting Jurisdictions with respect to a Covered Tax Agreement only where both Contracting Jurisdictions have made such a notification. 

Artikel 19  

Obligatoriskt bindande skiljeförfarande 

1. I fall då: 

a) en person, enligt en bestämmelse i ett skatteavtal som omfattas (såsom den kan komma att anpassas av artikel 16, Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse, stycke 1) som anger att en person kan lägga fram saken för en behörig myndighet i en avtalsslutande jurisdiktion om personen anser att en eller båda avtalsslutande jurisdiktionerna vidtagit åtgärder som för personen medför eller kommer att medföra beskattning som strider mot bestämmelserna i det skatteavtal som omfattas (såsom den kan komma anpassas av denna konvention), har lagt fram en sak för den behöriga myndigheten i en avtalsslutande jurisdiktion med anledning av att åtgärder i den ena eller båda avtalsslutande jurisdiktionerna som för personen medfört beskattning i strid med bestämmelserna i det skatteavtal som omfattas (såsom den kan komma anpassas av denna konvention); och 

b) de behöriga myndigheterna inte kan nå överenskommelse för att lösa saken enligt en bestämmelse i ett skatteavtal som omfattas (såsom den kan komma anpassas av artikel 16 (Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse) stycke 2) som föreskriver att den behöriga myndigheten ska söka avgöra saken genom ömsesidig överenskommelse med den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande jurisdiktionen inom en period av två år med början på den dag som anges i styckena 8 eller 9, beroende på vad saken avser (om inte de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande jurisdiktionerna före utgången av denna tidsfrist har enats om en annan tidsfrist i fråga om denna sak och har meddelat den person som har lagt fram saken om sådan överenskommelse), 

alla olösta frågor i saken ska, om personen skriftligen begär det, hänskjutas till skiljeförfarande på det sätt som anges i denna del, i enlighet med de regler eller förfarandesätt som de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande jurisdiktionerna har kommit överens om enligt bestämmelserna i stycke 10. 

2. Om en behörig myndighet har skjutit upp det förfarande vid ömsesidig överenskommelse som avses i stycke 1 på grund av att en eller flera samma frågor i saken är anhängiga i domstol eller administrativ besvärsinstans, kommer den tidsfrist som anges i stycke 1 punkt b sluta löpa tills antingen ett slutligt beslut har meddelats av domstolen eller administrativa besvärsinstansen eller saken har skjutits upp eller återkallats. Om den person som har lagt fram saken och en behörig myndighet har kommit överens om att skjuta upp förfarandet vid ömsesidig överenskommelse, så slutar den tidsfrist som anges i stycke 1 punkt b att löpa till dess att uppskovet har återkallats. 

3. Om båda behöriga myndigheterna är eniga om att en person som direkt berörs av saken inte i tid har lämnat väsentliga kompletterande uppgifter som någon av de behöriga myndigheterna har begärt efter att den tidsfrist som bestäms i stycke 1 punkt b har börjat löpa, ska tidsfristen i stycke 1 punkt b förlängas med sådan tid som motsvarar den tidsperiod som börjar den dag då uppgifterna begärdes och sluter den dag då de lämnades. 

4. a) Avseende de frågor som har hänskjutits till skiljeförfarande, ska skiljedomen genomföras genom ömsesidig överenskommelse beträffande den sak som avses i stycke 1. Skiljedomen är slutlig. 

b) Skiljedomen ska vara bindande för båda avtalsslutande jurisdiktionerna utom i följande fall: 

i) om en person som direkt berörs av saken inte godkänner den ömsesidiga överenskommelse som genomför skiljedomen. I sådant fall ska de behöriga myndigheterna inte längre behandla saken. Den ömsesidiga överenskommelse som genomför skiljedomen i saken ska anses inte ha godkänts av en person som direkt berörs av saken om inte någon person som direkt berörs av saken, inom 60 dagar efter den dag då ett meddelande beträffande den ömsesidiga överenskommelsen skickats till personen, återkallar alla frågor som har lösts i den ömsesidiga överenskommelse som genomför skiljedomen från en domstol eller administrativ besvärsinstans eller på annat sätt avslutar ett pågående förfarande vid en domstol eller administrativa förfaranden avseende dessa frågor på ett sätt som överensstämmer med den ömsesidiga överenskommelsen. 

ii) om ett slutligt beslut av domstolarna i någon av de avtalsslutande jurisdiktionerna fastslår att skiljedomen är ogiltig. I sådant fall ska begäran om skiljeförfarande enligt stycke 1 inte anses ha blivit lämnad och skiljeförfarandet ska anses inte ha skett (utom vid tillämpningen av artiklarna 21 (Sekretessen beträffande skiljeförfarande) och 25 (Skiljeförfarandets kostnader). I sådant fall kan en ny begäran om skiljeförfarande göras utom då de behöriga myndigheterna är överens om att inte tillåta en ny begäran. 

iii) om en person som direkt berörs av saken fortsätter rättstvisten i någon domstol eller administrativ besvärsinstans beträffande de frågor som har lösts i den ömsesidiga överenskommelse som genomför skiljedomen. 

5. Den behöriga myndighet som tog emot den ursprungliga begäran om ömsesidig överenskommelse såsom anges i stycke 1 punkt a, ska inom två kalendermånader från dess mottagande: 

a) skicka ett meddelande till den person som har lagt fram saken att den har tagit emot begäran; och 

b) skicka ett meddelande om denna begäran, tillsammans med en kopia av begäran, till den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande jurisdiktionen. 

6. En behörig myndighet ska inom tre kalendermånader efter att ha tagit emot begäran om ömsesidig överenskommelse (eller en kopia därav från den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande jurisdiktionen) antingen: 

a) meddela den person som har lagt fram saken att den har tagit emot de uppgifter som är nödvändiga för att utreda saken grundligt; eller 

b) begära kompletterande uppgifter från denna person i detta syfte. 

7. Om en eller båda de behöriga myndigheterna har enligt stycke 6 punkt b begärt att den person som har lagt fram saken ska lämna kompletterande uppgifter som är nödvändiga för att kunna utreda saken grundligt, ska den behöriga myndigheten som begärde de kompletterande uppgifterna, inom tre kalendermånader efter att ha tagit emot de kompletterande uppgifterna, meddela denna person samt den andra behöriga myndigheten antingen: 

a) att den har mottagit de begärda uppgifterna; eller 

b) att några av de begärda uppgifterna ännu saknas. 

8. Om ingen av de behöriga myndigheterna har begärt kompletterande uppgifter enligt stycke 6 punkt b, är den begynnelsedag som avses i stycke 1 den tidigare av: 

a) den dag då båda behöriga myndigheter har meddelat den person som har lagt fram saken enligt stycke 6 punkt a; och 

b) den dag som infaller tre kalendermånader efter det att den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande jurisdiktionen har meddelats enligt stycke 5 punkt b. 

9. Om kompletterande uppgifter har begärts enligt stycke 6 punkt b, är den begynnelsedag som avses i stycke 1 den tidigare av: 

a) den senaste dag då de behöriga myndigheter som har begärt kompletterande uppgifter har meddelat den person som har lagt fram saken och den andra behöriga myndigheten enligt stycke 7 punkt a; och 

b) den dag som infaller tre kalendermånader efter det att båda behöriga myndigheterna har tagit emot alla uppgifter som någon av de behöriga myndigheterna har begärt av den person som har lagt fram saken. 

Om emellertid en eller båda behöriga myndigheterna skickar ett sådant meddelande som avses i stycke 7 punkt b, ska ett sådant meddelande behandlas som en begäran om kompletterande uppgifter enligt stycke 6 punkt b. 

10. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande jurisdiktionerna skall genom ömsesidig överenskommelse (enligt den artikel i det relevanta skatteavtal som omfattas som avser förfarandet vid ömsesidig överenskommelse) enas om sättet att tillämpa bestämmelserna i denna del, inklusive vilka uppgifter som är nödvändiga för att varje behörig myndighet ska kunna utreda saken grundligt. Sådan överenskommelse ska träffas före den dag då de olösta frågorna i en sak tidigast kan hänskjutas till skiljeförfarande och kan ändras därefter. 

11. En part får förbehålla sig rätten att ersätta den period av två år som anges i stycke 1 punkt b med en period av tre år vid tillämpningen av denna artikel på dess skatteavtal som omfattas. 

12. Utan hinder av övriga bestämmelserna i denna artikel får en part förbehålla sig rätten att tillämpa följande regler i fråga om dess skatteavtal som omfattas: 

a) en olöst fråga som härrör från ett fall av ömsesidig överenskommelse som annars är inom tillämpningsområdet för den process för skiljeförfarande som föreskrivs i denna konvention ska inte hänskjutas till skiljeförfarande om ett beslut i denna fråga redan har meddelats av domstol eller administrativ besvärsinstans i någon av de avtalsslutande jurisdiktionerna; 

b) skiljeförfarandet ska avslutas om ett beslut beträffande denna fråga meddelas av allmän domstol eller administrativ besvärsinstans i en av de avtalsslutande jurisdiktionerna, vid någon tidpunkt efter det att begäran om skiljeförfarande har lämnats in och innan skiljenämnden har meddelat sin skiljedom till de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande jurisdiktionerna. 

Article 19  

Mandatory Binding Arbitration 

1. Where: 

a) under a provision of a Covered Tax Agreement (as it may be modified by paragraph 1 of Article 16 (Mutual Agreement Procedure)) that provides that a person may present a case to a competent authority of a Contracting Jurisdiction where that person considers that the actions of one or both of the Contracting Jurisdictions result or will result for that person in taxation not in accordance with the provisions of the Covered Tax Agreement (as it may be modified by the Convention), a person has presented a case to the competent authority of a Contracting Jurisdiction on the basis that the actions of one or both of the Contracting Jurisdictions have resulted for that person in taxation not in accordance with the provisions of the Covered Tax Agreement (as it may be modified by the Convention); and 

b) the competent authorities are unable to reach an agreement to resolve that case pursuant to a provision of a Covered Tax Agreement (as it may be modified by paragraph 2 of Article 16 (Mutual Agreement Procedure)) that provides that the competent authority shall endeavour to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting Jurisdiction, within a period of two years beginning on the start date referred to in paragraph 8 or 9, as the case may be (unless, prior to the expiration of that period the competent authorities of the Contracting Jurisdictions have agreed to a different time period with respect to that case and have notified the person who presented the case of such agreement), 

any unresolved issues arising from the case shall, if the person so requests in writing, be submitted to arbitration in the manner described in this Part, according to any rules or procedures agreed upon by the competent authorities of the Contracting Jurisdictions pursuant to the provisions of paragraph 10. 

2. Where a competent authority has suspended the mutual agreement procedure referred to in paragraph 1 because a case with respect to one or more of the same issues is pending before court or administrative tribunal, the period provided in subparagraph b) of paragraph 1 will stop running until either a final decision has been rendered by the court or administrative tribunal or the case has been suspended or withdrawn. In addition, where a person who presented a case and a competent authority have agreed to suspend the mutual agreement procedure, the period provided in subparagraph b) of paragraph 1 will stop running until the suspension has been lifted. 

3. Where both competent authorities agree that a person directly affected by the case has failed to provide in a timely manner any additional material information requested by either competent authority after the start of the period provided in subparagraph b) of paragraph 1, the period provided in subparagraph b) of paragraph 1 shall be extended for an amount of time equal to the period beginning on the date by which the information was requested and ending on the date on which that information was provided. 

4. a) The arbitration decision with respect to the issues submitted to arbitration shall be implemented through the mutual agreement concerning the case referred to in paragraph 1. The arbitration decision shall be final. 

b) The arbitration decision shall be binding on both Contracting Jurisdictions except in the following cases: 

i) if a person directly affected by the case does not accept the mutual agreement that implements the arbitration decision. In such a case, the case shall not be eligible for any further consideration by the competent authorities. The mutual agreement that implements the arbitration decision on the case shall be considered not to be accepted by a person directly affected by the case if any person directly affected by the case does not, within 60 days after the date on which notification of the mutual agreement is sent to the person, withdraw all issues resolved in the mutual agreement implementing the arbitration decision from consideration by any court or administrative tribunal or otherwise terminate any pending court or administrative proceedings with respect to such issues in a manner consistent with that mutual agreement. 

ii) if a final decision of the courts of one of the Contracting Jurisdictions holds that the arbitration decision is invalid. In such a case, the request for arbitration under paragraph 1 shall be considered not to have been made, and the arbitration process shall be considered not to have taken place (except for the purposes of Articles 21 (Confidentiality of Arbitration Proceedings) and 25 (Costs of Arbitration Proceedings)). In such a case, a new request for arbitration may be made unless the competent authorities agree that such a new request should not be permitted. 

iii) if a person directly affected by the case pursues litigation on the issues which were resolved in the mutual agreement implementing the arbitration decision in any court or administrative tribunal. 

5. The competent authority that received the initial request for a mutual agreement procedure as described in subparagraph a) of paragraph 1 shall, within two calendar months of receiving the request: 

a) send a notification to the person who presented the case that it has received the request; and 

b) send a notification of that request, along with a copy of the request, to the competent authority of the other Contracting Jurisdiction. 

6. Within three calendar months after a competent authority receives the request for a mutual agreement procedure (or a copy thereof from the competent authority of the other Contracting Jurisdiction) it shall either: 

a) notify the person who has presented the case and the other competent authority that it has received the information necessary to undertake substantive consideration of the case; or 

b) request additional information from that person for that purpose. 

7. Where pursuant to subparagraph b) of paragraph 6, one or both of the competent authorities have requested from the person who presented the case additional information necessary to undertake substantive consideration of the case, the competent authority that requested the additional information shall, within three calendar months of receiving the additional information from that person, notify that person and the other competent authority either: 

a) that it has received the requested information; or 

b) that some of the requested information is still missing. 

8. Where neither competent authority has requested additional information pursuant to subparagraph b) of paragraph 6, the start date referred to in paragraph 1 shall be the earlier of: 

a) the date on which both competent authorities have notified the person who presented the case pursuant to subparagraph a) of paragraph 6; and 

b) the date that is three calendar months after the notification to the competent authority of the other Contracting Jurisdiction pursuant to subparagraph b) of paragraph 5. 

9. Where additional information has been requested pursuant to subparagraph b) of paragraph 6, the start date referred to in paragraph 1 shall be the earlier of: 

a) the latest date on which the competent authorities that requested additional information have notified the person who presented the case and the other competent authority pursuant to subparagraph a) of paragraph 7; and 

b) the date that is three calendar months after both competent authorities have received all information requested by either competent authority from the person who presented the case. 

If, however, one or both of the competent authorities send the notification referred to in subparagraph b) of paragraph 7, such notification shall be treated as a request for additional information under subparagraph b) of paragraph 6. 

10. The competent authorities of the Contracting Jurisdictions shall by mutual agreement (pursuant to the article of the relevant Covered Tax Agreement regarding procedures for mutual agreement) settle the mode of application of the provisions contained in this Part, including the minimum information necessary for each competent authority to undertake substantive consideration of the case. Such an agreement shall be concluded before the date on which unresolved issues in a case are first eligible to be submitted to arbitration and may be modified from time to time thereafter. 

11. For purposes of applying this Article to its Covered Tax Agreements, a Party may reserve the right to replace the two-year period set forth in subparagraph b) of paragraph 1 with a three-year period. 

12. A Party may reserve the right for the following rules to apply with respect to its Covered Tax Agreements notwithstanding the other provisions of this Article: 

a) any unresolved issue arising from a mutual agreement procedure case otherwise within the scope of the arbitration process provided for by this Convention shall not be submitted to arbitration, if a decision on this issue has already been rendered by a court or administrative tribunal of either Contracting Jurisdiction; 

b) if, at any time after a request for arbitration has been made and before the arbitration panel has delivered its decision to the competent authorities of the Contracting Jurisdictions, a decision concerning the issue is rendered by a court or administrative tribunal of one of the Contracting Jurisdictions, the arbitration process shall terminate. 

Artikel 20  

Utnämning av skiljemän 

1. Styckena 2—4 ska tillämpas i fråga om denna del om inte de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande jurisdiktionerna kommer överens om andra regler. 

2. Följande regler ska styra utnämningen av ledamöter till en skiljenämnd: 

a) Skiljenämnden ska bestå av tre ledamöter som är fysiska personer vilka har sakkunskap eller erfarenhet i internationella skattefrågor. 

b) Varje behörig myndighet ska utse en ledamot till skiljenämnden inom 60 dagar från dagen för begäran om skiljeförfarande enligt artikel 19 (Obligatorisk bindande skiljeförfarande) stycke 1. De två utsedda två ledamöterna ska inom 60 dagar från det att den sista ledamoten utsågs utse en tredje ledamot som ska vara skiljenämndens ordförande. Ordföranden ska inte vara medborgare eller ha hemvist i någon av de avtalsslutande jurisdiktionerna. 

c) Varje ledamot som utsetts till skiljenämnden ska vara opartisk och oberoende av de avtalsslutande jurisdiktionernas behöriga myndigheter, skatteförvaltningar och finansministerier samt alla de personer som direkt berörs av fallet (såväl som deras rådgivare) vid tidpunkten för godkännande av utnämningen, upprätthålla sin opartiskhet och sitt oberoende under hela processen och, för en skälig tidsperiod därefter, undvika alla sådana handlingar som kan skada uppfattningen om skiljemännens opartiskhet och oberoende i fråga om processen. 

3. Om den behöriga myndigheten i en avtalsslutande jurisdiktion inte utser en ledamot till skiljenämnden på det sätt och inom de tidsperioder som anges i stycke 2 eller såsom överenskommits mellan de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande jurisdiktionerna, ska en ledamot utses på denna behöriga myndighets vägnar av den högst rankade tjänstemannen vid Centrum för skattepolitik och skatteförvaltning i Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (Centre for Tax Policy and Administration av OECD) som är inte medborgare i någon av de avtalsslutande jurisdiktionerna. 

4. Om skiljenämndens två ursprungliga ledamöter inte utser ordförande på det sätt och inom de tidsperioder som specificeras i stycke 2 eller såsom överenskommits mellan de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande jurisdiktionerna, ska ordföranden utses av den högst rankade tjänstemannen vid Centrum för skattepolitik och skatteförvaltning i Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (Centre for Tax Policy and Administration av OECD) som är inte medborgare i någon av de avtalsslutande jurisdiktionerna. 

Article 20  

Appointment of Arbitrators 

1. Except to the extent that the competent authorities of the Contracting Jurisdictions mutually agree on different rules, paragraphs 2 through 4 shall apply for the purposes of this Part. 

2. The following rules shall govern the appointment of the members of an arbitration panel: 

a) The arbitration panel shall consist of three individual members with expertise or experience in international tax matters. 

b) Each competent authority shall appoint one panel member within 60 days of the date of the request for arbitration under paragraph 1 of Article 19 (Mandatory Binding Arbitration). The two panel members so appointed shall, within 60 days of the latter of their appointments, appoint a third member who shall serve as Chair of the arbitration panel. The Chair shall not be a national or resident of either Contracting Jurisdiction. 

c) Each member appointed to the arbitration panel must be impartial and independent of the competent authorities, tax administrations, and ministries of finance of the Contracting Jurisdictions and of all persons directly affected by the case (as well as their advisors) at the time of accepting an appointment, maintain his or her impartiality and independence throughout the proceedings, and avoid any conduct for a reasonable period of time thereafter which may damage the appearance of impartiality and independence of the arbitrators with respect to the proceedings. 

3. In the event that the competent authority of a Contracting Jurisdiction fails to appoint a member of the arbitration panel in the manner and within the time periods specified in paragraph 2 or agreed to by the competent authorities of the Contracting Jurisdictions, a member shall be appointed on behalf of that competent authority by the highest ranking official of the Centre for Tax Policy and Administration of the Organisation for Economic Co-operation and Development that is not a national of either Contracting Jurisdiction. 

4. If the two initial members of the arbitration panel fail to appoint the Chair in the manner and within the time periods specified in paragraph 2 or agreed to by the competent authorities of the Contracting Jurisdictions, the Chair shall be appointed by the highest ranking official of the Centre for Tax Policy and Administration of the Organisation for Economic Co-operation and Development that is not a national of either Contracting Jurisdiction. 

Artikel 21  

Sekretess vid skiljeförfarande 

1. Uteslutande för tillämpningen av bestämmelserna i denna del och de bestämmelser i det relevanta skatteavtalet som omfattas samt de avtalsslutande jurisdiktionernas interna lagstiftning som berör utbyte av upplysningar, sekretess och administrativ handräckning, ska ledamöter i skiljenämnden och maximalt tre anställda per ledamot (och blivande skiljemän endast till den del som är nödvändigt för att verifiera deras förmåga att uppfylla de krav som ställs på skiljemän) anses vara personer eller myndigheter för vilka upplysningar kan yppas. Upplysningar som skiljenämnden eller blivande skiljemän har mottagit och upplysningar som de behöriga myndigheterna har mottagit av skiljenämnden ska anses vara upplysningar som utbyts i enlighet med de bestämmelser i det skatteavtal som omfattas som berör utbyte av upplysningar och administrativ handräckning. 

2. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande jurisdiktionerna ska säkerställa att skiljenämndens ledamöter och deras anställda skriftligen, innan de börjar deras verksamhet i skiljeförfarandet, går med på att behandla alla upplysningar som berör skiljeförfarandet i enlighet med de skyldigheter rörande sekretess och tystnadsplikt som beskrivs i de bestämmelser i det skatteavtal som omfattas som avser utbyte av upplysningar och handräckning samt i enlighet med tillämpliga lagar i de avtalsslutande jurisdiktionerna. 

Article 21  

Confidentiality of Arbitration Proceedings 

1. Solely for the purposes of the application of the provisions of this Part and of the provisions of the relevant Covered Tax Agreement and of the domestic laws of the Contracting Jurisdictions related to the exchange of information, confidentiality, and administrative assistance, members of the arbitration panel and a maximum of three staff per member (and prospective arbitrators solely to the extent necessary to verify their ability to fulfil the requirements of arbitrators) shall be considered to be persons or authorities to whom information may be disclosed. Information received by the arbitration panel or prospective arbitrators and information that the competent authorities receive from the arbitration panel shall be considered information that is exchanged under the provisions of the Covered Tax Agreement related to the exchange of information and administrative assistance. 

2. The competent authorities of the Contracting Jurisdictions shall ensure that members of the arbitration panel and their staff agree in writing, prior to their acting in an arbitration proceeding, to treat any information relating to the arbitration proceeding consistently with the confidentiality and nondisclosure obligations described in the provisions of the Covered Tax Agreement related to exchange of information and administrative assistance and under the applicable laws of the Contracting Jurisdictions. 

Artikel 22  

Lösning av en sak före skiljeförfarandets slut 

Vid tillämpningen av denna del och de bestämmelser i det relevanta skatteavtalet som omfattas som föreskriver att saker ska lösas genom ömsesidig överenskommelse, ska förfarandet vid ömsesidig överenskommelse samt skiljeförfarandet i fråga om en sak avslutas om vid någon tidpunkt efter det att en begäran om skiljeförfarande har lämnats in och innan skiljenämnden har meddelat sin skiljedom till de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande jurisdiktionerna: 

a) de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande jurisdiktionerna träffar en ömsesidig överenskommelse för att lösa saken; eller 

b) den person som har lagt fram saken återkallar begäran om skiljeförfarande eller begäran om ömsesidig överenskommelse. 

Article 22  

Resolution of a Case Prior to the Conclusion of the Arbitration 

For the purposes of this Part and the provisions of the relevant Covered Tax Agreement that provide for resolution of cases through mutual agreement, the mutual agreement procedure, as well as the arbitration proceeding, with respect to a case shall terminate if, at any time after a request for arbitration has been made and before the arbitration panel has delivered its decision to the competent authorities of the Contracting Jurisdictions: 

a) the competent authorities of the Contracting Jurisdictions reach a mutual agreement to resolve the case; or 

b) the person who presented the case withdraws the request for arbitration or the request for a mutual agreement procedure. 

Artikel 23 

Typ av skiljeförfarande 

1. Om inte de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande jurisdiktionerna ömsesidigt kommer överens om andra regler ska följande regler tillämpas i fråga om skiljeförfarande enligt denna del: 

a) När en sak har lagts fram för skiljeförfarande ska den behöriga myndigheten i varje avtalsslutande jurisdiktion, senast den dag som har överenskommits, till skiljenämnden lämna över ett förslag till beslut som behandlar alla olösta frågor i saken (med beaktande av alla överenskommelser som tidigare träffats i saken mellan de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande jurisdiktionerna). Förslaget till beslut ska, för varje justering eller liknande fråga i saken, begränsas till en fördelning av specifika penningbelopp (till exempel av inkomst eller kostnad) eller, om det preciseras, den högsta skattesats som har använts enligt det skatteavtal som omfattas. Om de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande jurisdiktionerna inte har nått en överenskommelse i en fråga som berör förutsättningarna för tillämpningen av en bestämmelse i det relevanta inbegripna skatteavtalet (härefter en "tröskelfråga"), såsom huruvida en fysisk person har hemvist eller status som fast driftställe, kan de behöriga myndigheterna lägga fram alternativa förslag till beslut beträffande frågor vars avgörande är beroende av utfallet i sådana tröskelfrågor. 

b) Den behöriga myndigheten i varje avtalsslutande jurisdiktion kan även lämna in stöddokument med dess ståndpunkter för övervägande av skiljenämnden. Varje behörig myndighet som lägger fram ett förslag till beslut eller ett stöddokument med dess ståndpunkter, ska lämna en kopia till den andra behöriga myndigheten senast den dag då förslaget till beslut eller stöddokumentet med dess ståndpunkter ska ha lämnats. Varje behörig myndighet får även, senast den dag som har överenskommits, lämna in ett svar till skiljenämnden avseende det förslag till beslut eller stöddokument med ståndpunkter som har lämnats av den andra behöriga myndigheten. En kopia av alla svar ska lämnas till den andra behöriga myndigheten senast den dag då svaret ska ha lämnats. 

c) Skiljenämnden ska såsom sitt beslut välja ett av de förslag till beslut som har lagts fram av de behöriga myndigheterna avseende varje fråga och alla tröskelfrågor och ska inte lämna någon grund eller annan förklaring till beslutet. Skiljedomen antas med enkel majoritet av ledamöterna i skiljenämnden. Skiljenämnden ska skriftligen meddela sin skiljedom till de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande jurisdiktionerna. Skiljedomen ska inte ha något prejudicerande värde. 

2. Vid tillämpningen av denna artikel på en parts skatteavtal som omfattas, får parten förbehålla sig rätten att inte tillämpa stycke 1 på dess skatteavtal som omfattas. I sådant fall ska följande regler tillämpas på skiljeförfarande, om inte de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande jurisdiktionerna har kommit överens om andra regler: 

a) När en sak har hänskjutits till skiljeförfarande ska den behöriga myndigheten i varje avtalsslutande jurisdiktion utan oskäligt dröjsmål lämna alla de upplysningar som kan vara nödvändiga för skiljedomen till alla ledamöter i skiljenämnden. Om inte de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande jurisdiktionerna kommer överens om något annat, ska upplysningar som inte var tillgängliga för båda behöriga myndigheterna innan begäran om skiljeförfarande togs emot av dem båda, inte beaktas vid skiljedomen. 

b) Skiljenämnden ska besluta om de frågor som har hänskjutits till skiljeförfarandet enligt de tillämpliga bestämmelserna i det skatteavtal som omfattas och, om dessa bestämmelser inte föranleder annat, bestämmelserna i de avtalsslutande jurisdiktionernas interna lagstiftning. Ledamöterna i skiljenämnden ska även ta hänsyn till andra rättskällor som de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande jurisdiktionerna genom ömsesidig överenskommelse kan hänvisa till. 

c) Skiljedomen ska lämnas skriftligen till de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande jurisdiktionerna och ska ange de rättskällor som har åberopats och de grunder som ledde fram till dess resultat. Skiljedomen antas med enkel majoritet av ledamöterna i skiljenämnden. Skiljedomen ska inte ha något prejudicerande värde. 

3. En part som inte har gjort den reservation som beskrivs i stycke 2, får förbehålla sig rätten att inte tillämpa de föregående bestämmelserna i denna artikel på dess skatteavtal som omfattas med sådana parter som har gjort den ifrågavarande reservationen. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande jurisdiktionerna till varje sådant skatteavtal som omfattas ska i sådant fall söka träffa överenskommelse om den typ av skiljeförfarande som tillämpas på detta skatteavtal som omfattas. Innan en sådan överenskommelse har träffats ska artikel 19 (Obligatoriskt bindande skiljeförfarande) inte tillämpas i fråga om sådant skatteavtal som omfattas. 

4. En part får också välja att tillämpa stycke 5 i fråga om dess skatteavtal som omfattas och ska då notifiera depositarien om sitt val. Stycke 5 ska tillämpas i fråga om två avtalsslutande jurisdiktioner beträffande ett skatteavtal som omfattas om någon av de avtalsslutande jurisdiktionerna har lämnat en sådan notifikation. 

5. Innan skiljeförfarandet påbörjas ska de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande jurisdiktionerna till ett skatteavtal som omfattas säkerställa att varje person, och deras rådgivare, som har lagt fram saken skriftligen samtycker till att inte yppa till andra personer några uppgifter som tagits emot under processen för skiljeförfarande, från någon behörig myndighet eller från skiljenämnden. Om den person som har lagt fram saken, eller någon av dennes rådgivare, vid någon tidpunkt efter att begäran om skiljeförfarande har lagts fram och innan skiljenämnden har meddelat sitt beslut till de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande jurisdiktionerna väsentligt bryter mot överenskommelsen om tystnadsplikt ska förfarandet vid ömsesidig överenskommelse enligt det skatteavtal som omfattas samt skiljeförfarandet enligt denna del avslutas i fråga om denna sak. 

6. Utan hinder av stycke 4, får en part som inte väljer att tillämpa stycke 5 förbehålla sig rätten att inte tillämpa stycke 5 i fråga om ett eller flera angivna skatteavtal som omfattas eller i fråga om alla dess skatteavtal som omfattas. 

7. En part som väljer att tillämpa stycke 5, får förbehålla sig rätten att inte tillämpa denna del i fråga om alla skatteavtal som omfattas för vilka den andra avtalsslutande jurisdiktionen gör en sådan reservation som anges i stycke 6. 

Article 23  

Type of Arbitration Process 

1. Except to the extent that the competent authorities of the Contracting Jurisdictions mutually agree on different rules, the following rules shall apply with respect to an arbitration proceeding pursuant to this Part: 

a) After a case is submitted to arbitration, the competent authority of each Contracting Jurisdiction shall submit to the arbitration panel, by a date set by agreement, a proposed resolution which addresses all unresolved issue(s) in the case (taking into account all agreements previously reached in that case between the competent authorities of the Contracting Jurisdictions). The proposed resolution shall be limited to a disposition of specific monetary amounts (for example, of income or expense) or, where specified, the maximum rate of tax charged pursuant to the Covered Tax Agreement, for each adjustment or similar issue in the case. In a case in which the competent authorities of the Contracting Jurisdictions have been unable to reach agreement on an issue regarding the conditions for application of a provision of the relevant Covered Tax Agreement (hereinafter referred to as a “threshold question”), such as whether an individual is a resident or whether a permanent establishment exists, the competent authorities may submit alternative proposed resolutions with respect to issues the determination of which is contingent on resolution of such threshold questions. 

b) The competent authority of each Contracting Jurisdiction may also submit a supporting position paper for consideration by the arbitration panel. Each competent authority that submits a proposed resolution or supporting position paper shall provide a copy to the other competent authority by the date on which the proposed resolution and supporting position paper were due. Each competent authority may also submit to the arbitration panel, by a date set by agreement, a reply submission with respect to the proposed resolution and supporting position paper submitted by the other competent authority. A copy of any reply submission shall be provided to the other competent authority by the date on which the reply submission was due. 

c) The arbitration panel shall select as its decision one of the proposed resolutions for the case submitted by the competent authorities with respect to each issue and any threshold questions, and shall not include a rationale or any other explanation of the decision. The arbitration decision will be adopted by a simple majority of the panel members. The arbitration panel shall deliver its decision in writing to the competent authorities of the Contracting Jurisdictions. The arbitration decision shall have no precedential value. 

2. For the purpose of applying this Article with respect to its Covered Tax Agreements, a Party may reserve the right for paragraph 1 not to apply to its Covered Tax Agreements. In such a case, except to the extent that the competent authorities of the Contracting Jurisdictions mutually agree on different rules, the following rules shall apply with respect to an arbitration proceeding: 

a) After a case is submitted to arbitration, the competent authority of each Contracting Jurisdiction shall provide any information that may be necessary for the arbitration decision to all panel members without undue delay. Unless the competent authorities of the Contracting Jurisdictions agree otherwise, any information that was not available to both competent authorities before the request for arbitration was received by both of them shall not be taken into account for purposes of the decision. 

b) The arbitration panel shall decide the issues submitted to arbitration in accordance with the applicable provisions of the Covered Tax Agreement and, subject to these provisions, of those of the domestic laws of the Contracting Jurisdictions. The panel members shall also consider any other sources which the competent authorities of the Contracting Jurisdictions may by mutual agreement expressly identify. 

c) The arbitration decision shall be delivered to the competent authorities of the Contracting Jurisdictions in writing and shall indicate the sources of law relied upon and the reasoning which led to its result. The arbitration decision shall be adopted by a simple majority of the panel members. The arbitration decision shall have no precedential value. 

3. A Party that has not made the reservation described in paragraph 2 may reserve the right for the preceding paragraphs of this Article not to apply with respect to its Covered Tax Agreements with Parties that have made such a reservation. In such a case, the competent authorities of the Contracting Jurisdictions of each such Covered Tax Agreement shall endeavour to reach agreement on the type of arbitration process that shall apply with respect to that Covered Tax Agreement. Until such an agreement is reached, Article 19 (Mandatory Binding Arbitration) shall not apply with respect to such a Covered Tax Agreement. 

4. A Party may also choose to apply paragraph 5 with respect to its Covered Tax Agreements and shall notify the Depositary accordingly. Paragraph 5 shall apply in relation to two Contracting Jurisdictions with respect to a Covered Tax Agreement where either of the Contracting Jurisdictions has made such a notification. 

5. Prior to the beginning of arbitration proceedings, the competent authorities of the Contracting Jurisdictions to a Covered Tax Agreement shall ensure that each person that presented the case and their advisors agree in writing not to disclose to any other person any information received during the course of the arbitration proceedings from either competent authority or the arbitration panel. The mutual agreement procedure under the Covered Tax Agreement, as well as the arbitration proceeding under this Part, with respect to the case shall terminate if, at any time after a request for arbitration has been made and before the arbitration panel has delivered its decision to the competent authorities of the Contracting Jurisdictions, a person that presented the case or one of that person’s advisors materially breaches that agreement. 

6. Notwithstanding paragraph 4, a Party that does not choose to apply paragraph 5 may reserve the right for paragraph 5 not to apply with respect to one or more identified Covered Tax Agreements or with respect to all of its Covered Tax Agreements. 

7. A Party that chooses to apply paragraph 5 may reserve the right for this Part not to apply with respect to all Covered Tax Agreements for which the other Contracting Jurisdiction makes a reservation pursuant to paragraph 6. 

Artikel 24  

Överenskommelse om en annan lösning 

1. En part får, vid tillämpningen av denna del, välja att tillämpa stycke 2 med avseende på dess skatteavtal som omfattas och ska notifiera depositarien om sitt val. Stycke 2 ska tillämpas i fråga om de två avtalsslutande jurisdiktioner beträffande det inbegripna skatteavtalet endast om båda avtalsslutande jurisdiktionerna har lämnat en sådan notifikation. 

2. Utan hinder av artikel 19 (Obligatoriskt bindande skiljeförfarande) stycke 4, ska en skiljedom enligt denna del inte vara bindande för de avtalsslutande jurisdiktionerna till ett skatteavtal som omfattas och ska inte genomföras, om de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande jurisdiktionerna kommer överens om ett annat beslut beträffande alla olösta frågor inom tre kalendermånader från det att skiljedomen har meddelats till dem. 

3. En part som väljer att tillämpa stycke 2 får förbehålla sig rätten att tillämpa stycke 2 endast i fråga om sådana av dess skatteavtal som omfattas på vilka artikel 23 (Typ av skiljeförfarande) stycke 2 tillämpas. 

Article 24  

Agreement on a Different Resolution 

1. For purposes of applying this Part with respect to its Covered Tax Agreements, a Party may choose to apply paragraph 2 and shall notify the Depositary accordingly. Paragraph 2 shall apply in relation to two Contracting Jurisdictions with respect to a Covered Tax Agreement only where both Contracting Jurisdictions have made such a notification. 

2. Notwithstanding paragraph 4 of Article 19 (Mandatory Binding Arbitration), an arbitration decision pursuant to this Part shall not be binding on the Contracting Jurisdictions to a Covered Tax Agreement and shall not be implemented if the competent authorities of the Contracting Jurisdictions agree on a different resolution of all unresolved issues within three calendar months after the arbitration decision has been delivered to them. 

3. A Party that chooses to apply paragraph 2 may reserve the right for paragraph 2 to apply only with respect to its Covered Tax Agreements for which paragraph 2 of Article 23 (Type of Arbitration Process) applies. 

Artikel 25  

Skiljeförfarandets kostnader 

I ett skiljeförfarande enligt denna del ska avgifter och utgifter av ledamöterna i skiljenämnden samt alla kostnader som de avtalsslutande jurisdiktionerna i samband med skiljedomsförfarandet har ådragit sig, bäras av de avtalsslutande jurisdiktionerna på ett sätt som bestäms genom ömsesidig överenskommelse mellan de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande jurisdiktionerna. I avsaknad av en sådan överenskommelse ska varje avtalsslutande jurisdiktion bära sina egna utgifter och kostnader för den ledamot i skiljenämnden som den har utsett. Kostnaden för skiljenämndens ordförande och andra utgifter för skiljeförfarandet ska bäras av de avtalsslutande jurisdiktionerna i lika delar. 

Article 25  

Costs of Arbitration Proceedings 

In an arbitration proceeding under this Part, the fees and expenses of the members of the arbitration panel, as well as any costs incurred in connection with the arbitration proceedings by the Contracting Jurisdictions, shall be borne by the Contracting Jurisdictions in a manner to be settled by mutual agreement between the competent authorities of the Contracting Jurisdictions. In the absence of such agreement, each Contracting Jurisdiction shall bear its own expenses and those of its appointed panel member. The cost of the chair of the arbitration panel and other expenses associated with the conduct of the arbitration proceedings shall be borne by the Contracting Jurisdictions in equal shares. 

Artikel 26  

Förenlighet 

1. Om inte artikel 18 (Beslut om tillämpning av del VI) föranleder annat ska bestämmelserna i denna del tillämpas i stället för eller i avsaknad av de bestämmelser i ett skatteavtal som omfattas som föreskriver skiljeförfarande av olösta frågor som härrör från en sak beträffande ömsesidig överenskommelse. Varje part som väljer att tillämpa denna del ska notifiera depositarien huruvida vart och ett av dess skatteavtal som omfattas, förutom sådana som är inom tillämpningsområdet av en sådan reservation som anges i stycke 4, innehåller sådan bestämmelse och, om så är fallet, artikel- och styckenummer av varje sådan bestämmelse. Om två avtalsslutande jurisdiktioner har lämnat sådan notifikation i fråga om en bestämmelse i ett skatteavtal som omfattas, ska den bestämmelsen ersättas med bestämmelserna i denna del mellan dessa avtalsslutande jurisdiktioner.  

2. En olöst fråga som härrör från sådan sak beträffande ömsesidig överenskommelse som annars är inom tillämpningsområdet av det skiljeförfarande som anges i denna del, ska inte hänskjutas till skiljeförfarande om frågan faller inom en sakfråga för vilken en skiljenämnd eller ett liknande organ har tidigare bildats i enlighet med en bilateral eller multilateral konvention som föreskriver obligatoriskt bindande skiljeförfarande av olösta frågor som härrör från en sak beträffande ömsesidig överenskommelse. 

3. Om inte stycke 1 föranleder annat, ska inget i denna del påverka fullgörandet av de mer omfattande förpliktelser i fråga om skiljeförfarande av olösta frågor som uppkommer i samband med en ömsesidig överenskommelse som följer av andra konventioner till vilka de avtalsslutande jurisdiktionerna är eller kommer att bli parter. 

4. En part får förbehålla sig rätten att inte tillämpa denna del i fråga om ett eller flera identifierade skatteavtal som omfattas (eller alla dess skatteavtal som omfattas) som redan föreskriver obligatoriskt bindande skiljeförfarande av olösta frågor som härrör från en sak beträffande ömsesidig överenskommelse. 

Article 26 

Compatibility 

1. Subject to Article 18 (Choice to Apply Part VI), the provisions of this Part shall apply in place of or in the absence of provisions of a Covered Tax Agreement that provide for arbitration of unresolved issues arising from a mutual agreement procedure case. Each Party that chooses to apply this Part shall notify the Depositary of whether each of its Covered Tax Agreements, other than those that are within the scope of a reservation under paragraph 4, contains such a provision, and if so, the article and paragraph number of each such provision. Where two Contracting Jurisdictions have made a notification with respect to a provision of a Covered Tax Agreement, that provision shall be replaced by the provisions of this Part as between those Contracting Jurisdictions.  

2. Any unresolved issue arising from a mutual agreement procedure case otherwise within the scope of the arbitration process provided for in this Part shall not be submitted to arbitration if the issue falls within the scope of a case with respect to which an arbitration panel or similar body has previously been set up in accordance with a bilateral or multilateral convention that provides for mandatory binding arbitration of unresolved issues arising from a mutual agreement procedure case. 

3. Subject to paragraph 1, nothing in this Part shall affect the fulfilment of wider obligations with respect to the arbitration of unresolved issues arising in the context of a mutual agreement procedure resulting from other conventions to which the Contracting Jurisdictions are or will become parties. 

4. A Party may reserve the right for this Part not to apply with respect to one or more identified Covered Tax Agreements (or to all of its Covered Tax Agreements) that already provide for mandatory binding arbitration of unresolved issues arising from a mutual agreement procedure case. 

DEL VII 

SLUTBESTÄMMELSER 

Artikel 27 

Undertecknande och ratifikation, godtagande eller godkännande 

1. Från och med den 31 december 2016 ska denna konvention vara öppen för undertecknande av: 

a) alla stater; 

b) Guernsey (Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland); Isle of Man (Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland); Jersey (Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland); och 

c) andra jurisdiktioner som tillåts att bli parter genom ett enhälligt beslut av parterna och undertecknarna. 

2. Denna konvention är föremål för ratifikation, godtagande eller godkännande. 

PART VII. 

FINAL PROVISIONS 

Article 27 

Signature and Ratification, Acceptance or Approval 

1. As of 31 December 2016, this Convention shall be open for signature by: 

a) all States; 

b) Guernsey (the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland); Isle of Man (the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland); Jersey (the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland); and 

c) any other jurisdiction authorised to become a Party by means of a decision by consensus of the Parties and Signatories. 

2. This Convention is subject to ratification, acceptance or approval. 

Artikel 28 

Reservationer 

1. Om inte stycke 2 föranleder annat, får inga reservationer göras till denna konvention utom de som uttryckligen tillåts i: 

a) artikel 3 (Transparenta enheter) stycke 5; 

b) artikel 4 (Enheter med dubbelt hemvist) stycke 3; 

c) artikel 5 (Tillämpning av metoder för undanröjande av dubbelbeskattning) styckena 8 och 9; 

d) artikel 6 (Syftet med ett skatteavtal som omfattas) stycke 4; 

e) artikel 7 (Förhindrande av avtalsmissbruk) styckena 15 och 16; 

f) artikel 8 (Transaktioner för att överföra dividend) stycke 3; 

g) artikel 9 (Realisationsvinster på grund av överlåtelse av sådana aktier eller intressen i enheter vars värde huvudsakligen härrör från fast egendom) stycke 6; 

h) artikel 10 (Regel mot missbruk beträffande fasta driftställen som är belägna i tredje jurisdiktioner) stycke 5; 

i) artikel 11 (Tillämpning av skatteavtal för att begränsa en parts rätt att beskatta personer med hemvist i denna part) stycke 3; 

j) artikel 12 (Konstlade upplägg för att undvika statusen som fast driftställe genom kommissionärsstrukturer och liknande strategier) stycke 4; 

k) artikel 13 (Konstlade upplägg för att undvika statusen som fast driftställe genom undantagen för specifika aktiviteter) stycke 6; 

l) artikel 14 (Uppdelning av kontrakt) stycke 3; 

m) artikel 15 (Definition av person närstående till ett företag) stycke 2; 

n) artikel 16 (Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse) stycke 5; 

o) artikel 17 (Motsvarande justeringar) stycke 3; 

p) artikel 19 (Obligatoriskt bindande skiljeförfarande) styckena 11 och 12; 

q) artikel 23 (Typ av skiljeförfarande) styckena 2, 3, 6 och 7; 

r) artikel 24 (Överenskommelse om en annan lösning) stycke 3; 

s) artikel 26 (Förenlighet) stycke 4; 

t) artikel 35 (Tillämpning) styckena 6 och 7; och 

u) artikel 35 (Tillämpning av del VI) stycke 2. 

2. a) Utan hinder av stycke 1, får en part som i enlighet med artikel 18 (Beslut om tillämpning av del VI) väljer att tillämpa del VI (Skiljeförfarande) formulera en eller flera reservationer avseende de saker som enligt bestämmelserna i del VI kan bli föremål för skiljeförfarande. I fråga om en part som, i enlighet med artikel 18 (Beslut om tillämpning av del VI), väljer att tillämpa del VI (Skiljeförfarande) efter att den har blivit part till denna konvention, ska reservationer enligt denna punkt göras vid den samma tidpunkt som denna part notifierar depositarien i enlighet med artikel 18 (Beslut om tillämpning av del VI). 

b) Reservationer enligt punkt a förutsätter godtagande. En reservation enligt punkt a ska anses vara godtagen av en part om parten inte har notifierat depositarien att den har invändningar mot reservationen före utgången av en period av tolv kalendermånader som börjar den dag då depositarien notifierar om reservationen eller före den dag då den deponerar dess ratifikations- antagande- eller godtagandeinstrument, beroende på vilken tidpunkt är senare. I fråga om en part som, i enlighet med artikel 18 (Beslut om tillämpning av del VI), väljer att tillämpa del VI (Skiljeförfarande) efter att den har blivit part till denna konvention, kan invändningar mot tidigare reservationer gjorda av andra parter enligt punkt a, göras vid den tidpunkt då den förstnämnda parten notifierar depositarien enligt artikel 18 (Beslut om tillämpning av del VI). Om en part gör en invändning mot en reservation som har gjorts enligt punkt a ska del VI (Skiljeförfarande) i sin helhet inte tillämpas mellan den invändande parten och den part som lämnat reservationen. 

3. Om inte de relevanta bestämmelserna i denna konvention särskilt anger annat, ska en reservation som görs enligt stycke 1 eller 2: 

a) anpassa, för den part som lämnar reservationen i dess relationer med en annan part, de bestämmelser i denna konvention som reservationen berör enligt reservationens omfattning; och 

b) anpassa dessa bestämmelser i samma omfattning för den andra parten i dess relationer med den part som lämnar reservationen. 

4. Reservationer som tillämpas på de skatteavtal som omfattas som har ingåtts av en jurisdiktion eller ett territorium för vilkas internationella relationer en part är ansvarig, eller på dess vägnar, ska, om denna jurisdiktion eller detta territorium inte är part till konventionen enligt artikel 27 (Undertecknande och ratifikation, godtagande eller godkännande) stycke 1 punkt b eller c, lämnas av den ansvariga parten och kan skilja sig från de reservationer som denna part har gjort för dess egna skatteavtal som omfattas. 

5. Om inte bestämmelserna i styckena 2, 6 och 9 i denna artikel och artikel 29 (Notifikationer) stycke 5 föranleder annat ska reservationer göras vid tiden för undertecknandet eller när ratifikations-, godtagande- eller godkännandeinstrument deponeras. I fråga om en part som, i enlighet med artikel 18 (Beslut om tillämpning av del VI), väljer att tillämpa del VI (Skiljeförfarande) efter att den har blivit en part till denna konvention, ska sådana reservationer som beskrivs i stycke 1 punkterna p, q, r och s i denna artikel emellertid göras vid samma tidpunkt då denna part notifierar depositarien enligt artikel 18 (Beslut om tillämpning av del VI). 

6. Om inte bestämmelserna i styckena 2, 5 och 9 i denna artikel och artikel 29 (Notifikationer) stycke 5 föranleder annat ska reservationer som görs vid tiden för undertecknandet bekräftas i samband med deposition av ratifikations-, godtagande- eller godkännandeinstrumentet, om inte det dokument som innehåller reservationerna särskilt anger att det ska anses vara slutligt,  

7. Om reservationer inte görs vid tiden för undertecknandet, ska en provisorisk förteckning över förväntade reservationer lämnas till depositarien vid denna tidpunkt. 

8. I fråga om reservationer som har gjorts enligt var och en av följande bestämmelser, ska en förteckning över de avtal som har notifierats enligt artikel 2 (Tolkning av uttryck) stycke 1 punkt a underpunkt ii) och som är inom reservationens tillämpningsområde, såsom det definieras i den relevanta bestämmelsen (och i fråga om en reservation enligt någon annan av de följande bestämmelserna än bestämmelserna i punkterna c, d och n, artikel- och styckenummer för varje relevant bestämmelse) lämnas när dessa reservationer görs: 

a) artikel 3 (Transparenta enheter) stycke 5 punkterna b, c, d, e och g; 

b) artikel 4 (Enheter med dubbelt hemvist) stycke 3 punkterna b, c och d; 

c) artikel 5 (Tillämpning av metoder för undanröjande av dubbelbeskattning) styckena 8 och 9; 

d) artikel 6 (Syftet med ett skatteavtal som omfattas) stycke 4; 

e) artikel 7 (Förhindrande av avtalsmissbruk) stycke 15 punkterna b och c; 

f) artikel 8 (Transaktioner för att överföra dividend) stycke 3 punkt b underpunkterna i), ii) och iii); 

g) artikel 9 (Realisationsvinster på grund av överlåtelse av sådana aktier eller intressen i enheter vars värde huvudsakligen härrör från fast egendom) stycke 6 punkterna d, e och f; 

h) artikel 10 (Regel mot missbruk beträffande fasta driftställen som är belägna i tredje jurisdiktioner) stycke 5 punkterna b och c; 

i) artikel 11 (Tillämpning av skatteavtal för att begränsa en parts rätt att beskatta personer med hemvist i denna part) stycke 3 punkt b; 

j) artikel 13 (Konstlade upplägg för att undvika statusen som fast driftställe genom undantag för specifika aktiviteter) stycke 6 punkt b; 

k) artikel 14 (Uppdelning av kontrakt) stycke 3 punkt b; 

l) artikel 16 (Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse) stycke 5 punkt b; 

m) artikel 17 (Motsvarande justeringar) stycke 3 punkt a; 

n) artikel 23 (Typ av skiljeförfarande) stycke 6; och 

o) artikel 26 (Förenlighet) stycke 4. 

De reservationer som beskrivs i punkterna a—o ovan ska inte tillämpas på sådant skatteavtal som omfattas som inte ingår i den förteckning som beskrivs i detta stycke. 

9. En part som har gjort en reservation enligt stycke 1 eller 2 får när som helst återkalla den eller ersätta den med en mera begränsad reservation genom en notifikation adresserad till depositarien. Sådan part ska lämna eventuella tilläggsnotifikationer i enlighet med artikel 29 (Notifikationer) stycke 6 som kan vara nödvändiga till följd av återkallelsen eller ersättandet av reservationen. Om inte artikel 35 (Tillämpning) stycke 7 föranleder annat, ska återkallelsen eller ersättandet bli tillämplig: 

a) i fråga om ett skatteavtal som omfattas vilket uteslutande innefattar stater eller jurisdiktioner som är parter till konventionen när notifikationen om återkallelse eller ersättande tas emot av depositarien: 

i) för reservationer beträffande bestämmelser om skatt som innehålls vid källan, om den händelse som ligger till grund för sådan skatt inträffar den 1 januari det år som följer närmast efter utgången av en period om sex kalendermånader med början på den dag då depositarien delger notifikation om återkallelse eller ersättande av reservationen eller senare; och 

ii) för reservationer beträffande alla andra bestämmelser, i fråga om skatt som tas ut för skatteperioder som börjar den 1 januari det år som följer närmast efter utgången av en period av sex kalendermånader med början på den dag då depositarien delger notifikation om återkallelse eller ersättande av reservationen eller senare; och 

b) i fråga om ett skatteavtal som omfattas för vilket en eller flera avtalsslutande jurisdiktioner blir parter i konventionen efter den dag då notifikation om återkallelse eller ersättande tas emot av depositarien, den senaste av de dagar då konventionen träder i kraft i fråga om dessa avtalsslutande jurisdiktioner. 

Article 28  

Reservations 

1. Subject to paragraph 2, no reservations may be made to this Convention except those expressly permitted by: 

a) Paragraph 5 of Article 3 (Transparent Entities); 

b) Paragraph 3 of Article 4 (Dual Resident Entities); 

c) Paragraphs 8 and 9 of Article 5 (Application of Methods for Elimination of Double Taxation); 

d) Paragraph 4 of Article 6 (Purpose of a Covered Tax Agreement); 

e) Paragraphs 15 and 16 of Article 7 (Prevention of Treaty Abuse); 

f) Paragraph 3 of Article 8 (Dividend Transfer Transactions); 

g) Paragraph 6 of Article 9 (Capital Gains from Alienation of Shares or Interests of Entities Deriving their Value Principally from Immovable Property); 

h) Paragraph 5 of Article 10 (Anti-abuse Rule for Permanent Establishments Situated in Third Jurisdictions); 

i) Paragraph 3 of Article 11 (Application of Tax Agreements to Restrict a Party’s Right to Tax its Own Residents); 

j) Paragraph 4 of Article 12 (Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status through Commissionnaire Arrangements and Similar Strategies); 

k) Paragraph 6 of Article 13 (Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status through the Specific Activity Exemptions); 

l) Paragraph 3 of Article 14 (Splitting-up of Contracts); 

m) Paragraph 2 of Article 15 (Definition of a Person Closely Related to an Enterprise); 

n) Paragraph 5 of Article 16 (Mutual Agreement Procedure); 

o) Paragraph 3 of Article 17 (Corresponding Adjustments); 

p) Paragraphs 11 and 12 of Article 19 (Mandatory Binding Arbitration); 

q) Paragraphs 2, 3, 6, and 7 of Article 23 (Type of Arbitration Process); 

r) Paragraph 3 of Article 24 (Agreement on a Different Resolution); 

s) Paragraph 4 of Article 26 (Compatibility); 

t) Paragraphs 6 and 7 of Article 35 (Entry into Effect); and 

u) Paragraph 2 of Article 36 (Entry into Effect of Part VI). 

2. a) Notwithstanding paragraph 1, a Party that chooses under Article 18 (Choice to Apply Part VI) to apply Part VI (Arbitration) may formulate one or more reservations with respect to the scope of cases that shall be eligible for arbitration under the provisions of Part VI (Arbitration). For a Party which chooses under Article 18 (Choice to Apply Part VI) to apply Part VI (Arbitration) after it has become a Party to this Convention, reservations pursuant to this subparagraph shall be made at the same time as that Party’s notification to the Depositary pursuant to Article 18 (Choice to Apply Part VI). 

b) Reservations made under subparagraph a) are subject to acceptance. A reservation made under subparagraph a) shall be considered to have been accepted by a Party if it has not notified the Depositary that it objects to the reservation by the end of a period of twelve calendar months beginning on the date of notification of the reservation by the Depositary or by the date on which it deposits its instrument of ratification, acceptance, or approval, whichever is later. For a Party which chooses under Article 18 (Choice to Apply Part VI) to apply Part VI (Arbitration) after it has become a Party to this Convention, objections to prior reservations made by other Parties pursuant to subparagraph a) can be made at the time of the first-mentioned Party’s notification to the Depositary pursuant to Article 18 (Choice to Apply Part VI). Where a Party raises an objection to a reservation made under subparagraph a), the entirety of Part VI (Arbitration) shall not apply as between the objecting Party and the reserving Party. 

3. Unless explicitly provided otherwise in the relevant provisions of this Convention, a reservation made in accordance with paragraph 1 or 2 shall: 

a) modify for the reserving Party in its relations with another Party the provisions of this Convention to which the reservation relates to the extent of the reservation; and 

b) modify those provisions to the same extent for the other Party in its relations with the reserving Party. 

4. Reservations applicable to Covered Tax Agreements entered into by or on behalf of a jurisdiction or territory for whose international relations a Party is responsible, where that jurisdiction or territory is not a Party to the Convention pursuant to subparagraph b) or c) of paragraph 1 of Article 27 (Signature and Ratification, Acceptance or Approval), shall be made by the responsible Party and can be different from the reservations made by that Party for its own Covered Tax Agreements. 

5. Reservations shall be made at the time of signature or when depositing the instrument of ratification, acceptance or approval, subject to the provisions of paragraphs 2, 6 and 9 of this Article, and paragraph 5 of Article 29 (Notifications). However, for a Party which chooses under Article 18 (Choice to Apply Part VI) to apply Part VI (Arbitration) after it has become a Party to this Convention, reservations described in subparagraphs p), q), r) and s) of paragraph 1 of this Article shall be made at the same time as that Party’s notification to the Depositary pursuant to Article 18 (Choice to Apply Part VI). 

6. If reservations are made at the time of signature, they shall be confirmed upon deposit of the instrument of ratification, acceptance or approval, unless the document containing the reservations explicitly specifies that it is to be considered definitive, subject to the provisions of paragraphs 2, 5 and 9 of this Article, and paragraph 5 of Article 29 (Notifications). 

7. If reservations are not made at the time of signature, a provisional list of expected reservations shall be provided to the Depositary at that time. 

8. For reservations made pursuant to each of the following provisions, a list of agreements notified pursuant to clause ii) of subparagraph a) of paragraph 1 of Article 2 (Interpretation of Terms) that are within the scope of the reservation as defined in the relevant provision (and, in the case of a reservation under any of the following provisions other than those listed in subparagraphs c), d) and n), the article and paragraph number of each relevant provision) must be provided when such reservations are made: 

a) Subparagraphs b), c), d), e) and g) of paragraph 5 of Article 3 (Transparent Entities); 

b) Subparagraphs b), c) and d) of paragraph 3 of Article 4 (Dual Resident Entities); 

c) Paragraphs 8 and 9 of Article 5 (Application of Methods for Elimination of Double Taxation); 

d) Paragraph 4 of Article 6 (Purpose of a Covered Tax Agreement); 

e) Subparagraphs b) and c) of paragraph 15 of Article 7 (Prevention of Treaty Abuse); 

f) Clauses i), ii), and iii) of subparagraph b) of paragraph 3 of Article 8 (Dividend Transfer Transactions); 

g) Subparagraphs d), e) and f) of paragraph 6 of Article 9 (Capital Gains from Alienation of Shares or Interests of Entities Deriving their Value Principally from Immovable Property); 

h) Subparagraphs b) and c) of paragraph 5 of Article 10 (Anti-abuse Rule for Permanent Establishments Situated in Third Jurisdictions); 

i) Subparagraph b) of paragraph 3 of Article 11 (Application of Tax Agreements to Restrict a Party’s Right to Tax its Own Residents); 

j) Subparagraph b) of paragraph 6 of Article 13 (Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status through the Specific Activity Exemptions); 

k) Subparagraph b) of paragraph 3 of Article 14 (Splitting-up of Contracts); 

l) Subparagraph b) of paragraph 5 of Article 16 (Mutual Agreement Procedure); 

m) Subparagraph a) of paragraph 3 of Article 17 (Corresponding Adjustments); 

n) Paragraph 6 of Article 23 (Type of Arbitration Process); and 

o) Paragraph 4 of Article 26 (Compatibility). 

The reservations described in subparagraphs a) through o) above shall not apply to any Covered Tax Agreement that is not included on the list described in this paragraph.  

9. Any Party which has made a reservation in accordance with paragraph 1 or 2 may at any time withdraw it or replace it with a more limited reservation by means of a notification addressed to the Depositary. Such Party shall make any additional notifications pursuant to paragraph 6 of Article 29 (Notifications) which may be required as a result of the withdrawal or replacement of the reservation. Subject to paragraph 7 of Article 35 (Entry into Effect), the withdrawal or replacement shall take effect: 

a) with respect to a Covered Tax Agreement solely with States or jurisdictions that are Parties to the Convention when the notification of withdrawal or replacement of the reservation is received by the Depositary: 

i) for reservations in respect of provisions relating to taxes withheld at source, where the event giving rise to such taxes occurs on or after 1 January of the year next following the expiration of a period of six calendar months beginning on the date of the communication by the Depositary of the notification of withdrawal or replacement of the reservation; and 

ii) for reservations in respect of all other provisions, for taxes levied with respect to taxable periods beginning on or after 1 January of the year next following the expiration of a period of six calendar months beginning on the date of the communication by the Depositary of the notification of withdrawal or replacement of the reservation; and 

b) with respect to a Covered Tax Agreement for which one or more Contracting Jurisdictions becomes a Party to this Convention after the date of receipt by the Depositary of the notification of withdrawal or replacement: on the latest of the dates on which the Convention enters into force for those Contracting Jurisdictions. 

Artikel 29 

Notifikationer 

1. Om inte bestämmelserna i styckena 5 och 6 i denna artikel samt artikel 35 (Tillämpning) stycke 7 föranleder annat, ska notifikationer enligt följande bestämmelser göras vid tiden för undertecknande eller när ratifikations-, godtagande- eller godkännandeinstrumentet deponeras: 

a) artikel 2 (Tolkning av uttryck) stycke 1 punkt a underpunkt ii); 

b) artikel 3 (Transparenta enheter) stycke 6; 

c) artikel 4 (Enheter med dubbelt hemvist) stycke 4; 

d) artikel 5 (Tillämpning av metoder för undanröjande av dubbelbeskattning) stycke 10; 

e) artikel 6 (Syftet med ett skatteavtal som omfattas) styckena 5 och 6; 

f) artikel 7 (Förhindrande av avtalsmissbruk) stycke 17; 

g) artikel 8 (Transaktioner för att överföra dividend) stycke 4; 

h) artikel 9 (Realisationsvinster på grund av överlåtelse av sådana aktier eller intressen i enheter vars värde huvudsakligen härrör från fast egendom) styckena 7 och 8; 

i) artikel 10 (Regel mot missbruk beträffande fasta driftställen som är belägna i tredje jurisdiktioner) stycke 6; 

j) artikel 11 (Tillämpning av skatteavtal för att begränsa en parts rätt att beskatta personer med hemvist i denna part) stycke 4; 

k) artikel 12 (Konstlade upplägg för att undvika statusen som fast driftställe genom kommissionärsstrukturer och liknande strategier) styckena 5 och 6; 

l) artikel 13 (Konstlade upplägg för att undvika statusen som fast driftställe genom undantag för specifika aktiviteter) styckena 7 och 8; 

m) artikel 14 (Uppdelning av kontrakt) stycke 4; 

n) artikel 16 (Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse) stycke 6; 

o) artikel 17 (Motsvarande justeringar) stycke 4; 

p) artikel 18 (Beslut om tillämpning av del VI) 

q) artikel 23 (Typ av skiljeförfarande) stycke 4; 

r) artikel 24 (Överenskommelse om en annan lösning) stycke 1; 

s) artikel 26 (Förenlighet) stycke 1; och 

t) artikel 35 (Tillämpning) styckena 1, 2, 3, 5 och 7. 

2. Notifikationer i fråga om sådana skatteavtal som omfattas som har ingåtts av en jurisdiktion eller ett territorium för vilkas internationella relationer en part är ansvarig, eller på dess vägnar, ska, om denna jurisdiktion eller detta territorium inte är part till konventionen enligt artikel 27 (Undertecknande och ratifikation, godtagande eller godkännande) stycke 1 punkt b eller c, lämnas av den ansvariga parten och kan skilja sig från de reservationer som denna part har gjort för dess egna skatteavtal som omfattas. 

3. Om inte bestämmelserna i styckena 5 och 6 i denna artikel och artikel 35 (Tillämpning) stycke 7 föranleder annat ska notifikationer som görs vid tiden för undertecknandet bekräftas i samband med deposition av ratifikations-, godtagande- eller godkännandeinstrumentet, om inte det dokument som innehåller notifikationer särskilt anger att det ska anses vara slutligt.  

4. Om notifikationerna inte lämnas vid tiden för undertecknandet ska en provisorisk förteckning över förväntade reservationer lämnas vid denna tidpunkt. 

5. En part kan när som helst utöka den förteckning över avtal som notifierats enligt artikel 2 (Tolkning av uttryck) stycke 1 punkt a underpunkt ii) genom en notifikation adresserad till depositarien. Parten ska i denna notifikation ange om avtalet faller inom tillämpningsområdet för någon av de i artikel 28 (Reservationer) stycke 8 angivna reservationer som parten har gjort. Parten får också göra en ny reservation som beskrivs i artikel 28 (Reservationer) stycke 8, om det tillkommande avtalet skulle vara det första som faller inom tillämpningsområdet av en sådan reservation. För att återspegla inkluderande av de tillkommande avtalen ska parten även ange alla de tilläggsnotifikationer som kan krävas enligt stycke 1 punkterna b—s. För de fall utökningen för första gången resulterar i inkluderandet av ett skatteavtal som har ingåtts av en jurisdiktion eller ett territorium för vilkas relationer en part är ansvarig, eller på dess vägnar, ska parten ange reservationer (enligt artikel 28 (Reservationer) stycke 4)) eller notifikationer (enligt stycke 2 i denna artikel) tillämpliga på de skatteavtal som omfattas som har ingåtts av denna jurisdiktion eller detta territorium eller på dess vägnar. Den dag då de ytterligare avtal som har notifierats enligt artikel 2 (Tolkning av uttryck) stycke 1 punkt a underpunkt ii) blir skatteavtal som omfattas, ska bestämmelserna i artikel 35 (Tillämpning) reglera vilken dag anpassningarna i det skatteavtal som omfattas blir tillämpliga. 

6. En part får lämna tilläggsnotifikationer enligt stycke 1 punkterna b—s genom en notifikation adresserad till depositarien. Dessa notifikationer ska tillämpas: 

a) i fråga om skatteavtal som omfattas vilka uteslutande innefattar stater eller jurisdiktioner som är parter till konventionen när depositarien mottar tilläggsnotifikationen: 

i) för notifikationer beträffande bestämmelser som berör skatter som innehålls vid källan, om den händelse som ligger till grund för sådana skatter inträffar den 1 januari det år som följer närmast efter utgången av en period av sex kalendermånader med början på den dag då depositarien delger tilläggsnotifikationen eller senare; och 

ii) för notifikationer beträffande alla andra bestämmelser, i fråga om skatter som tas ut för skatteperioder som börjar den 1 januari det år som följer närmast efter utgången av en period av sex kalendermånader med början på den dag då depositarien delger tilläggsnotifikationen eller senare; och 

b) i fråga om ett skatteavtal som omfattas beträffande vilket en eller flera avtalsslutande jurisdiktioner blir parter till denna konvention efter den dag då tilläggsnotifikationen tas emot av depositarien, den senaste av de dagar då konventionen träder i kraft i fråga om dessa avtalsslutande jurisdiktioner. 

Article 29 

Notifications 

1. Subject to paragraphs 5 and 6 of this Article, and paragraph 7 of Article 35 (Entry into Effect), notifications pursuant to the following provisions shall be made at the time of signature or when depositing the instrument of ratification, acceptance or approval: 

a) Clause ii) of subparagraph a) of paragraph 1 of Article 2 (Interpretation of Terms); 

b) Paragraph 6 of Article 3 (Transparent Entities); 

c) Paragraph 4 of Article 4 (Dual Resident Entities); 

d) Paragraph 10 of Article 5 (Application of Methods for Elimination of Double Taxation); 

e) Paragraphs 5 and 6 of Article 6 (Purpose of a Covered Tax Agreement); 

f) Paragraph 17 of Article 7 (Prevention of Treaty Abuse); 

g) Paragraph 4 of Article 8 (Dividend Transfer Transactions); 

h) Paragraphs 7 and 8 of Article 9 (Capital Gains from Alienation of Shares or Interests of Entities Deriving their Value Principally from Immovable Property); 

i) Paragraph 6 of Article 10 (Anti-abuse Rule for Permanent Establishments Situated in Third Jurisdictions); 

j) Paragraph 4 of Article 11 (Application of Tax Agreements to Restrict a Party’s Right to Tax its Own Residents); 

k) Paragraphs 5 and 6 of Article 12 (Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status through Commissionnaire Arrangements and Similar Strategies); 

l) Paragraphs 7 and 8 of Article 13 (Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status through the Specific Activity Exemptions); 

m) Paragraph 4 of Article 14 (Splitting-up of Contracts); 

n) Paragraph 6 of Article 16 (Mutual Agreement Procedure); 

o) Paragraph 4 of Article 17 (Corresponding Adjustments); 

p) Article 18 (Choice to Apply Part VI); 

q) Paragraph 4 of Article 23 (Type of Arbitration Process); 

r) Paragraph 1 of Article 24 (Agreement on a Different Resolution); 

s) Paragraph 1 of Article 26 (Compatibility); and 

t) Paragraphs 1, 2, 3, 5 and 7 of Article 35 (Entry into Effect). 

2. Notifications in respect of Covered Tax Agreements entered into by or on behalf of a jurisdiction or territory for whose international relations a Party is responsible, where that jurisdiction or territory is not a Party to the Convention pursuant to subparagraph b) or c) of paragraph 1 of Article 27 (Signature and Ratification, Acceptance or Approval), shall be made by the responsible Party and can be different from the notifications made by that Party for its own Covered Tax Agreements. 

3. If notifications are made at the time of signature, they shall be confirmed upon deposit of the instrument of ratification, acceptance or approval, unless the document containing the notifications explicitly specifies that it is to be considered definitive, subject to the provisions of paragraphs 5 and 6 of this Article, and paragraph 7 of Article 35 (Entry into Effect). 

4. If notifications are not made at the time of signature, a provisional list of expected notifications shall be provided at that time. 

5. A Party may extend at any time the list of agreements notified under clause ii) of subparagraph a) of paragraph 1 of Article 2 (Interpretation of Terms) by means of a notification addressed to the Depositary. The Party shall specify in this notification whether the agreement falls within the scope of any of the reservations made by the Party which are listed in paragraph 8 of Article 28 (Reservations). The Party may also make a new reservation described in paragraph 8 of Article 28 (Reservations) if the additional agreement would be the first to fall within the scope of such a reservation. The Party shall also specify any additional notifications that may be required under subparagraphs b) through s) of paragraph 1 to reflect the inclusion of the additional agreements. In addition, if the extension results for the first time in the inclusion of a tax agreement entered into by or on behalf of a jurisdiction or territory for whose international relations a Party is responsible, the Party shall specify any reservations (pursuant to paragraph 4 of Article 28 (Reservations)) or notifications (pursuant to paragraph 2 of this Article) applicable to Covered Tax Agreements entered into by or on behalf of that jurisdiction or territory. On the date on which the added agreement(s) notified under clause ii) of subparagraph a) of paragraph 1 of Article 2 (Interpretation of Terms) become Covered Tax Agreements, the provisions of Article 35 (Entry into Effect) shall govern the date on which the modifications to the Covered Tax Agreement shall have effect. 

6. A Party may make additional notifications pursuant to subparagraphs b) through s) of paragraph 1 by means of a notification addressed to the Depositary. These notifications shall take effect: 

a) with respect to Covered Tax Agreements solely with States or jurisdictions that are Parties to the Convention when the additional notification is received by the Depositary: 

i) for notifications in respect of provisions relating to taxes withheld at source, where the event giving rise to such taxes occurs on or after 1 January of the year next following the expiration of a period of six calendar months beginning on the date of the communication by the Depositary of the additional notification; and 

ii) for notifications in respect of all other provisions, for taxes levied with respect to taxable periods beginning on or after 1 January of the year next following the expiration of a period of six calendar months beginning on the date of the communication by the Depositary of the additional notification; and 

b) with respect to a Covered Tax Agreement for which one or more Contracting Jurisdictions becomes a Party to this Convention after the date of receipt by the Depositary of the additional notification: on the latest of the dates on which the Convention enters into force for those Contracting Jurisdictions. 

Artikel 30  

Efterföljande anpassningar av skatteavtal som omfattas 

Bestämmelserna i denna konvention påverkar inte efterföljande anpassningar i ett skatteavtal som omfattas som de avtalsslutande jurisdiktionerna till ett skatteavtal som omfattas kan komma överens om. 

Article 30  

Subsequent Modifications of Covered Tax Agreements 

The provisions in this Convention are without prejudice to subsequent modifications to a Covered Tax Agreement which may be agreed between the Contracting Jurisdictions of the Covered Tax Agreement. 

Artikel 31 

Parternas konferens 

1. Parterna kan sammankalla parternas konferens för att fatta beslut och utföra funktioner som kan vara nödvändiga eller lämpliga enligt bestämmelserna i denna konvention. 

2. Parternas konferens ska biträdas av depositarien. 

3. En part kan begära om parternas konferens genom att delge en begäran till depositarien. Depositarien ska informera alla parter om varje begäran. Under förutsättning att en tredjedel av parterna stöder begäran inom sex kalendermånader från det att depositarien ha delgett begäran, ska depositarien sammankalla parternas konferens. 

Article 31 

Conference of the Parties 

1. The Parties may convene a Conference of the Parties for the purposes of taking any decisions or exercising any functions as may be required or appropriate under the provisions of this Convention. 

2. The Conference of the Parties shall be served by the Depositary. 

3. Any Party may request a Conference of the Parties by communicating a request to the Depositary. The Depositary shall inform all Parties of any request. Thereafter, the Depositary shall convene a Conference of the Parties, provided that the request is supported by one-third of the Parties within six calendar months of the communication by the Depositary of the request. 

Artikel 32  

Tolkning och genomförande 

1. Alla frågor beträffande tolkningen eller genomförandet av bestämmelserna i ett skatteavtal som omfattas, såsom de är anpassade genom denna konvention, ska avgöras enligt de bestämmelser i det skatteavtal som omfattas som berör lösning av frågor om tolkningen eller tillämpningen av det skatteavtal som omfattas (såsom dessa bestämmelser kan komma att anpassas genom denna konvention) genom ömsesidig överenskommelse. 

2. Alla frågor beträffande tolkningen eller genomförandet av denna konvention kan behandlas av parternas konferens som har sammankallats i enlighet med artikel 31 (Parternas konferens) stycke 3. 

Article 32  

Interpretation and Implementation 

1. Any question arising as to the interpretation or implementation of provisions of a Covered Tax Agreement as they are modified by this Convention shall be determined in accordance with the provision(s) of the Covered Tax Agreement relating to the resolution by mutual agreement of questions of interpretation or application of the Covered Tax Agreement (as those provisions may be modified by this Convention). 

2. Any question arising as to the interpretation or implementation of this Convention may be addressed by a Conference of the Parties convened in accordance with paragraph 3 of Article 31 (Conference of the Parties). 

Artikel 33  

Ändringar 

1. En part får föreslå en ändring av denna konvention genom att lägga fram ett ändringsförslag till depositarien. 

2. Parternas konferens kan sammankallas i enlighet med artikel 31 (Parternas konferens) stycke 3 för att överlägga om ändringsförslaget. 

Article 33  

Amendment 

1. Any Party may propose an amendment to this Convention by submitting the proposed amendment to the Depositary. 

2. A Conference of the Parties may be convened to consider the proposed amendment in accordance with paragraph 3 of Article 31 (Conference of the Parties). 

Artikel 34  

Ikraftträdande 

1. Denna konvention träder i kraft den första dagen i den månad som följer efter utgången av den period om tre kalendermånader som börjar den dag då det femte ratifikations-, godtagande- eller godkännandeinstrumentet har deponerat. 

2. I fråga om varje undertecknare som ratificerar, godtar eller godkänner denna konvention efter deposition av det femte ratifikations-, godtagande- eller godkännandeinstrumentet, träder konventionen i kraft den första dagen i den månad som följer efter utgången av en period om tre kalendermånader som börjar den dag då denna undertecknare deponerar sitt ratifikations-, godtagande- eller godkännandeinstrument. 

Article 34  

Entry into Force 

1. This Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three calendar months beginning on the date of deposit of the fifth instrument of ratification, acceptance or approval. 

2. For each Signatory ratifying, accepting, or approving this Convention after the deposit of the fifth instrument of ratification, acceptance or approval, the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three calendar months beginning on the date of the deposit by such Signatory of its instrument of ratification, acceptance or approval. 

Artikel 35  

Tillämpning 

1. Bestämmelserna i denna konvention tillämpas i var och en av de avtalsslutande jurisdiktionerna i förhållande till ett skatteavtal som omfattas: 

a) i fråga om skatter som innehålls vid källan, på belopp som betalas till eller gottskrivs personer som inte har hemvist (non-residents), om den händelse som ligger till grund för dessa skatter inträffar på eller efter den första dagen under det nästkommande kalenderår som börjar på den senaste av de dagar då denna konvention träder i kraft avseende var och en av de avtalsslutande jurisdiktionerna till det skatteavtal som omfattas eller senare; och 

b) i fråga om alla andra skatter som tas ut av denna avtalsslutande jurisdiktion, på skatter som tas ut avseende skatteperioder som börjar vid eller efter utgången av en period om sex kalendermånader (eller en kortare period om alla avtalsslutande jurisdiktioner notifierar depositarien att de avser tillämpa en kortare period) från den senaste av de dagar då denna konvention träder i kraft avseende var och en av de avtalsslutande jurisdiktionerna av det skatteavtal som omfattas eller senare. 

2. En part kan, uteslutande för dess egen tillämpning av stycke 1 punkt a och stycke 5 punkt a, välja att ersätta "kalenderår" med "skatteperiod", och ska då notifiera depositarien därom. 

3. En part kan, uteslutande för dess egen tillämpning av stycke 1 punkt b och stycke 5 punkt b, välja att ersätta hänvisningen till "skatteperioder som börjar vid eller efter utgången av en period" med en hänvisning till "skatteperioder som börjar på eller efter den 1 januari det år som följer närmast vid eller efter utgången av en tidsperiod", och ska då underrätta depositarien därom. 

4. Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel ska artikel 16 (Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse) tillämpas på en sak som har lagts fram för den behöriga myndigheten i en avtalsslutande jurisdiktion, avseende ett skatteavtal som omfattas, på den senaste av de dagar då denna konvention träder i kraft i fråga om var och en av de avtalsslutande jurisdiktioner till det skatteavtal som omfattas eller senare, med undantag för saker som, enligt det skatteavtal som omfattas före dess anpassning genom konventionen, inte kunde läggas fram på den dagen, utan hänsyn till den skatteperiod som saken gäller. 

5. I fråga om ett tillkommande skatteavtal som omfattas till följd av en utökning enligt artikel 29 (Notifikationer) stycke 5 av den förteckning över avtal som har notifierats enligt artikel 2 (Tolkning av uttryck) stycke 1 punkt a underpunkt ii), ska bestämmelserna i denna konvention bli tillämpliga i varje avtalsslutande jurisdiktion: 

a) i fråga om skatter som innehålls vid källan, på belopp som betalas till eller gottskrivs personer som inte har hemvist (non-residents), om den händelse som ligger till grund för dessa skatter inträffar på eller efter den första dagen under det nästkommande kalenderår som börjar 30 dagar eller senare efter den dag då depositarien delger notifikationen om utökning av förteckningen över avtal; och 

b) i fråga om alla andra skatter som tas ut av denna avtalsslutande jurisdiktion, för skatter som tas ut beträffande de skatteperioder som börjar vid eller efter utgången av en period om nio kalendermånader (eller en kortare period om alla avtalsslutande jurisdiktioner notifierar depositarien att de avser tillämpa en kortare period) från den dag då depositarien delger notifikationen om utökning av förteckningen över avtal eller senare. 

6. En part får förbehålla sig rätten att inte tillämpa stycke 4 i fråga om dess skatteavtal som omfattas. 

7. a) En part får förbehålla sig rätten att ersätta: 

i) hänvisningarna i stycke 1 och 4 till "den senaste av de dagar då denna konvention träder i kraft i fråga om var och en av de avtalsslutande jurisdiktionerna till det skatteavtal som omfattas "; och 

ii) hänvisningen i stycke 5 till "den dag då depositarien delger notifikationen om utökning av förteckningen över avtal"; 

med hänvisning till "30 dagar efter dagen då depositarien tagit emot den senaste notifikationen från varje avtalsslutande jurisdiktion som gör den i artikel 35 (Tillämpning) stycke 7 beskrivna reservationen, att den har slutfört dess interna procedurer för att kunna tillämpa bestämmelserna i denna konvention i fråga om detta särskilda skatteavtal som omfattas "; 

iii) hänvisningarna i artikel 28 (Reservationer) stycke 9 punkt a till "den dag då depositarien delger notifikationen om återkallelse eller ersättande av reservationen"; och 

iv) hänvisningen i artikel 28 (Reservationer) stycke 9 punkt b till "den senaste av de dagar då konventionen träder i kraft i fråga om dessa avtalsslutande jurisdiktioner"; 

med hänvisning till "30 dagar efter dagen då depositarien tagit emot den senaste notifikationen från varje avtalsslutande jurisdiktion som gör den i artikel 35 (Tillämpning) stycke 7 beskrivna reservationen, att den har slutfört dess interna procedurer för att kunna tillämpa återkallelse eller ersättande av reservationen i fråga om detta ifrågavarande skatteavtal som omfattas "; 

v) hänvisningarna i artikel 29 (Notifikationer) stycke 6 punkt a till "den dag då depositarien delger tilläggsnotifikationen"; och 

vi) hänvisningen i artikel 29 (Notifikationer) stycke 6 punkt b till "den senaste av de dagar då konventionen träder i kraft i fråga om dessa avtalsslutande jurisdiktioner"; 

med hänvisning till "30 dagar efter dagen då depositarien tagit emot den senaste notifikationen från varje avtalsslutande jurisdiktion som gör den i artikel 35 (Tillämpning) stycke 7 beskrivna reservationen, att den har slutfört dess interna procedurer för att kunna tillämpa tilläggsnotifikationen beträffande detta ifrågavarande skatteavtal som omfattas "; 

vii) hänvisningarna i artikel 36 (Tillämpning av del VI) styckena 1 och 2 till "den senaste av de dagar då denna konvention träder i kraft i fråga om varje avtalsslutande jurisdiktion till det skatteavtal som omfattas "; 

med hänvisningar till "30 dagar efter dagen då depositarien tagit emot den senaste notifikationen från varje avtalsslutande jurisdiktion som gör den i artikel 35 (Tillämpning) stycke 7 beskrivna reservationen, att den har slutfört dess interna procedurer för att kunna tillämpa bestämmelserna i denna konvention beträffande detta ifrågavarande skatteavtal som omfattas "; och 

viii) hänvisningen i artikel 36 (Tillämpning av del VI) stycke 3 till "dagen då depositarien delger notifikationen om utökning av förteckningen över avtal"; 

ix) hänvisningarna i artikel 36 (Tillämpning av del VI) i stycke 4 till "dagen då depositarien delger notifikationen om återkallelse av reservationen", "dagen då depositarien delger notifikationen om ersättande av reservationen" och "dagen då depositarien delger notifikationen om återkallelse av invändningen mot en reservation"; och  

x) hänvisningen i artikel 36 (Tillämpning av del VI) i stycke 5 till "dagen då depositarien delger tilläggsnotifikationen; 

med hänvisningar till "30 dagar efter dagen då depositarien tagit emot den senaste notifikationen från varje avtalsslutande jurisdiktion som gör den i artikel 35 (Tillämpning) stycke 7 beskrivna reservationen, att den har slutfört dess interna procedurer för att kunna tillämpa bestämmelserna i del VI (Skiljeförfarande) beträffande detta ifrågavarande skatteavtal som omfattas ". 

b) En part som gör en reservation enligt punkt a ska samtidigt notifiera depositarien och de andra avtalsslutande jurisdiktionerna om bekräftelsen av att den har slutfört sina interna procedurer. 

c) Om en eller flera avtalsslutande jurisdiktioner till ett skatteavtal som omfattas gör en reservation enligt detta stycke, ska dagen för tillämpning av konventionens bestämmelser, av återkallelse eller ersättande av en reservation, av en tilläggsnotifikation i fråga om detta skatteavtal som omfattas eller av del VI (Skiljeförfarande), regleras av detta stycke i fråga om alla avtalsslutande jurisdiktionerna till det skatteavtal som omfattas. 

Article 35 

Entry into Effect 

1. The provisions of this Convention shall have effect in each Contracting Jurisdiction with respect to a Covered Tax Agreement: 

a) with respect to taxes withheld at source on amounts paid or credited to non-residents, where the event giving rise to such taxes occurs on or after the first day of the next calendar year that begins on or after the latest of the dates on which this Convention enters into force for each of the Contracting Jurisdictions to the Covered Tax Agreement; and 

b) with respect to all other taxes levied by that Contracting Jurisdiction, for taxes levied with respect to taxable periods beginning on or after the expiration of a period of six calendar months (or a shorter period, if all Contracting Jurisdictions notify the Depositary that they intend to apply such shorter period) from the latest of the dates on which this Convention enters into force for each of the Contracting Jurisdictions to the Covered Tax Agreement. 

2. Solely for the purpose of its own application of subparagraph a) of paragraph 1 and subparagraph a) of paragraph 5, a Party may choose to substitute “taxable period” for “calendar year”, and shall notify the Depositary accordingly. 

3. Solely for the purpose of its own application of subparagraph b) of paragraph 1 and subparagraph b) of paragraph 5, a Party may choose to replace the reference to “taxable periods beginning on or after the expiration of a period” with a reference to “taxable periods beginning on or after 1 January of the next year beginning on or after the expiration of a period”, and shall notify the Depositary accordingly. 

4. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, Article 16 (Mutual Agreement Procedure) shall have effect with respect to a Covered Tax Agreement for a case presented to the competent authority of a Contracting Jurisdiction on or after the latest of the dates on which this Convention enters into force for each of the Contracting Jurisdictions to the Covered Tax Agreement, except for cases that were not eligible to be presented as of that date under the Covered Tax Agreement prior to its modification by the Convention, without regard to the taxable period to which the case relates. 

5. For a new Covered Tax Agreement resulting from an extension pursuant to paragraph 5 of Article 29 (Notifications) of the list of agreements notified under clause ii) of subparagraph a) of paragraph 1 of Article 2 (Interpretation of Terms), the provisions of this Convention shall have effect in each Contracting Jurisdiction: 

a) with respect to taxes withheld at source on amounts paid or credited to non-residents, where the event giving rise to such taxes occurs on or after the first day of the next calendar year that begins on or after 30 days after the date of the communication by the Depositary of the notification of the extension of the list of agreements; and 

b) with respect to all other taxes levied by that Contracting Jurisdiction, for taxes levied with respect to taxable periods beginning on or after the expiration of a period of nine calendar months (or a shorter period, if all Contracting Jurisdictions notify the Depositary that they intend to apply such shorter period) from the date of the communication by the Depositary of the notification of the extension of the list of agreements. 

6. A Party may reserve the right for paragraph 4 not to apply with respect to its Covered Tax Agreements. 

7. a) A Party may reserve the right to replace: 

i) the references in paragraphs 1 and 4 to “the latest of the dates on which this Convention enters into force for each of the Contracting Jurisdictions to the Covered Tax Agreement”; and 

ii) the references in paragraph 5 to “the date of the communication by the Depositary of the notification of the extension of the list of agreements”; 

with references to “30 days after the date of receipt by the Depositary of the latest notification by each Contracting Jurisdiction making the reservation described in paragraph 7 of Article 35 (Entry into Effect) that it has completed its internal procedures for the entry into effect of the provisions of this Convention with respect to that specific Covered Tax Agreement”; 

iii) the references in subparagraph a) of paragraph 9 of Article 28 (Reservations) to “on the date of the communication by the Depositary of the notification of withdrawal or replacement of the reservation”; and 

iv) the reference in subparagraph b) of paragraph 9 of Article 28 (Reservations) to “on the latest of the dates on which the Convention enters into force for those Contracting Jurisdictions”; 

with references to “30 days after the date of receipt by the Depositary of the latest notification by each Contracting Jurisdiction making the reservation described in paragraph 7 of Article 35 (Entry into Effect) that it has completed its internal procedures for the entry into effect of the withdrawal or replacement of the reservation with respect to that specific Covered Tax Agreement”; 

v) the references in subparagraph a) of paragraph 6 of Article 29 (Notifications) to “on the date of the communication by the Depositary of the additional notification”; and 

vi) the reference in subparagraph b) of paragraph 6 of Article 29 (Notifications) to “on the latest of the dates on which the Convention enters into force for those Contracting Jurisdictions”; 

with references to “30 days after the date of receipt by the Depositary of the latest notification by each Contracting Jurisdiction making the reservation described in paragraph 7 of Article 35 (Entry into Effect) that it has completed its internal procedures for the entry into effect of the additional notification with respect to that specific Covered Tax Agreement”;  

vii) the references in paragraphs 1 and 2 of Article 36 (Entry into Effect of Part VI) to “the later of the dates on which this Convention enters into force for each of the Contracting Jurisdictions to the Covered Tax Agreement”; 

with references to “30 days after the date of receipt by the Depositary of the latest notification by each Contracting Jurisdiction making the reservation described in paragraph 7 of Article 35 (Entry into Effect) that it has completed its internal procedures for the entry into effect of the provisions of this Convention with respect to that specific Covered Tax Agreement”; and 

viii) the reference in paragraph 3 of Article 36 (Entry into Effect of Part VI) to “the date of the communication by the Depositary of the notification of the extension of the list of agreements”; 

ix) the references in paragraph 4 of Article 36 (Entry into Effect of Part VI) to “the date of the communication by the Depositary of the notification of withdrawal of the reservation”, “the date of the communication by the Depositary of the notification of replacement of the reservation” and “the date of the communication by the Depositary of the notification of withdrawal of the objection to the reservation”; and 

x) the reference in paragraph 5 of Article 36 (Entry into Effect of Part VI) to “the date of the communication by the Depositary of the additional notification”; 

with references to “30 days after the date of receipt by the Depositary of the latest notification by each Contracting Jurisdiction making the reservation described in paragraph 7 of Article 35 (Entry into Effect) that it has completed its internal procedures for the entry into effect of the provisions of Part VI (Arbitration) with respect to that specific Covered Tax Agreement”.  

b) A Party making a reservation in accordance with subparagraph a) shall notify the confirmation of the completion of its internal procedures simultaneously to the Depositary and the other Contracting Jurisdiction(s). 

c) If one or more Contracting Jurisdictions to a Covered Tax Agreement makes a reservation under this paragraph, the date of entry into effect of the provisions of the Convention, of the withdrawal or replacement of a reservation, of an additional notification with respect to that Covered Tax Agreement, or of Part VI (Arbitration) shall be governed by this paragraph for all Contracting Jurisdictions to the Covered Tax Agreement. 

Artikel 36  

Tillämpning av del VI 

1. Utan hinder av artikel 28 (Reservationer) stycke 9, artikel 29 (Notifikationer) stycke 6 och artikel 35 (Tillämpning) styckena 1—6 ska bestämmelserna i del VI (Skiljeförfarande) bli tillämpliga i fråga om två avtalsslutande jurisdiktioner till ett skatteavtal som omfattas: 

a) i fråga om saker som läggs fram för den behöriga myndigheten i en avtalsslutande jurisdiktion (såsom den beskrivs i artikel 19 (Obligatoriskt bindande skiljeförfarande) stycke 1 punkt a), på eller efter den senaste av de dagar då denna konvention träder i kraft i fråga om var och en av avtalsslutande jurisdiktionerna till det skatteavtal som omfattas; och 

b) i fråga om saker som läggs fram för den behöriga myndigheten i en avtalsslutande jurisdiktion före den senaste av de dagar då denna konvention träder i kraft i fråga om var och en av de avtalsslutande jurisdiktionerna till det skatteavtal som omfattas, på den dag då båda avtalsslutande jurisdiktionerna har notifierat depositarien om ingåendet av en ömsesidig överenskommelse enligt artikel 19 (Obligatoriskt bindande skiljeförfarande) stycke 10, tillsammans med uppgifter om en eller flera dagar då en sådan sak ska anses ha lagts fram för den behöriga myndigheten i en avtalsslutande jurisdiktion (såsom den beskrivs i artikel 19 (Obligatoriskt bindande skiljeförfarande) stycke 1 punkt a) i enlighet med villkoren i denna ömsesidiga överenskommelse. 

2. En part får förbehålla sig rätten att del VI (Skiljeförfarande) ska tillämpas på en sak som har lagts fram för den behöriga myndigheten i en avtalsslutande jurisdiktion före den senaste av de dagar då denna konvention träder i kraft i fråga om var och en av avtalsslutande jurisdiktionerna till det skatteavtal som omfattas, endast till den del som de behöriga myndigheterna i båda avtalsslutande jurisdiktionerna är överens om att del VI ska tillämpas på denna särskilda sak.  

3. I fråga om ett skatteavtal som omfattas till följd av utvidgning enligt artikel 29 (Notifikationer) stycke 5 av den förteckning över avtal som har notifierats enligt artikel 2 (Tolkning av uttryck) stycke 1 punkt a underpunkt ii), ska hänvisningarna i styckena 1 och 2 i denna artikel till "den senaste av de dagar då denna konvention träder i kraft i fråga om var och en av de avtalsslutande jurisdiktionerna till det skatteavtal som omfattas " ersättas med hänvisningar till "dagen då depositarien delger notifikationen om utökning av förteckningen över avtal". 

4. Återkallelse eller ersättande enligt artikel 28 (Reservationer) stycke 9 av en reservation som har gjorts enligt artikel 26 (Förenlighet) stycke 4 eller återkallelse av en invändning mot en reservation som har gjorts enligt artikel 28 (Reservationer) stycke 2, vilket resulterar i tillämpning av del VI (Skiljeförfarande) mellan två avtalsslutande jurisdiktioner till ett skatteavtal som omfattas, blir tillämpliga enligt stycke 1 punkterna a och b i denna artikel, med det undantag att hänvisningarna till "den senaste av de dagar då denna konvention träder i kraft i fråga om var och en av de avtalsslutande jurisdiktionerna till det skatteavtal som omfattas " ska ersättas med hänvisningar till "dagen då depositarien delger notifikationen om återkallelse av en reservation", "dagen då depositarien delger notifikationen om ersättande av en reservation" eller "dagen då depositarien delger notifikationen om återkallelse av en invändning mot en reservation". 

5. En tilläggsnotifikation enligt artikel 29 (Notifikationer) stycke 1 punkt p blir tillämplig enligt stycke 1 punkterna a och b, med undantag för att hänvisningarna i styckena 1 och 2 i denna artikel till "den senaste av de dagar då denna konvention träder i kraft i fråga om var och en av de avtalsslutande jurisdiktionerna till det skatteavtal som omfattas " ska ersättas med hänvisningar till "dagen då depositarien delger tilläggsnotifikationen". 

Article 36  

Entry into Effect of Part VI 

1. Notwithstanding paragraph 9 of Article 28 (Reservations), paragraph 6 of Article 29 (Notifications), and paragraphs 1 through 6 of Article 35 (Entry into Effect), with respect to two Contracting Jurisdictions to a Covered Tax Agreement, the provisions of Part VI (Arbitration) shall have effect: 

a) with respect to cases presented to the competent authority of a Contracting Jurisdiction (as described in subparagraph a) of paragraph 1 of Article 19 (Mandatory Binding Arbitration)), on or after the later of the dates on which this Convention enters into force for each of the Contracting Jurisdictions to the Covered Tax Agreement; and 

b) with respect to cases presented to the competent authority of a Contracting Jurisdiction prior to the later of the dates on which this Convention enters into force for each of the Contracting Jurisdictions to the Covered Tax Agreement, on the date when both Contracting Jurisdictions have notified the Depositary that they have reached mutual agreement pursuant to paragraph 10 of Article 19 (Mandatory Binding Arbitration), along with information regarding the date or dates on which such cases shall be considered to have been presented to the competent authority of a Contracting Jurisdiction (as described in subparagraph a) of paragraph 1 of Article 19 (Mandatory Binding Arbitration)) according to the terms of that mutual agreement. 

2. A Party may reserve the right for Part VI (Arbitration) to apply to a case presented to the competent authority of a Contracting Jurisdiction prior to the later of the dates on which this Convention enters into force for each of the Contracting Jurisdictions to the Covered Tax Agreement only to the extent that the competent authorities of both Contracting Jurisdictions agree that it will apply to that specific case. 

3. In the case of a new Covered Tax Agreement resulting from an extension pursuant to paragraph 5 of Article 29 (Notifications) of the list of agreements notified under clause ii) of subparagraph a) of paragraph 1 of Article 2 (Interpretation of Terms), the references in paragraphs 1 and 2 of this Article to “the later of the dates on which this Convention enters into force for each of the Contracting Jurisdictions to the Covered Tax Agreement” shall be replaced with references to “the date of the communication by the Depositary of the notification of the extension of the list of agreements”. 

4. A withdrawal or replacement of a reservation made under paragraph 4 of Article 26 (Compatibility) pursuant to paragraph 9 of Article 28 (Reservations), or the withdrawal of an objection to a reservation made under paragraph 2 of Article 28 (Reservations) which results in the application of Part VI (Arbitration) between two Contracting Jurisdictions to a Covered Tax Agreement, shall have effect according to subparagraphs a) and b) of paragraph 1 of this Article, except that the references to “the later of the dates on which this Convention enters into force for each of the Contracting Jurisdictions to the Covered Tax Agreement” shall be replaced with references to “the date of the communication by the Depositary of the notification of withdrawal of the reservation”, “the date of the communication by the Depositary of the notification of replacement of the reservation” or “the date of the communication by the Depositary of the notification of withdrawal of the objection to the reservation”, respectively. 

5. An additional notification made pursuant to subparagraph p) of paragraph 1 of Article 29 (Notifications) shall have effect according to subparagraphs a) and b) of paragraph 1, except that the references in paragraphs 1 and 2 of this Article to “the later of the dates on which this Convention enters into force for each of the Contracting Jurisdictions to the Covered Tax Agreement” shall be replaced with references to “the date of the communication by the Depositary of the additional notification”. 

Artikel 37 

Frånträde 

1. En part får när som helst frånträda denna konvention genom en notifikation adresserad till depositarien. 

2. Frånträde enligt stycke 1 ska träda i kraft den dag då depositarien tar emot notifikationen. Om denna konvention har trätt i kraft i fråga om alla avtalsslutande jurisdiktioner till ett skatteavtal som omfattas före den dag då en parts frånträde träder i kraft, ska detta skatteavtal som omfattas förbli anpassat genom denna konvention. 

Article 37 

Withdrawal 

1. Any Party may, at any time, withdraw from this Convention by means of a notification addressed to the Depositary. 

2. Withdrawal pursuant to paragraph 1 shall become effective on the date of receipt of the notification by the Depositary. In cases where this Convention has entered into force with respect to all Contracting Jurisdictions to a Covered Tax Agreement before the date on which a Party’s withdrawal becomes effective, that Covered Tax Agreement shall remain as modified by this Convention. 

Artikel 38 

Förhållandet till protokoll 

1. Denna konvention kan kompletteras av ett eller flera protokoll. 

2. För att bli en part i ett protokoll, ska en stat eller jurisdiktion också vara part till denna konvention. 

3. En part till denna konvention är inte bunden av ett protokoll om denne inte blir part till protokollet i enlighet med dess bestämmelser. 

Article 38 

Relation with Protocols 

1. This Convention may be supplemented by one or more protocols. 

2. In order to become a party to a protocol, a State or jurisdiction must also be a Party to this Convention. 

3. A Party to this Convention is not bound by a protocol unless it becomes a party to the protocol in accordance with its provisions. 

Artikel 39  

Depositarie 

1. Generalsekreteraren för Organisationen för ekonomisk samarbete och utveckling ska vara depositarie för denna konvention och alla protokoll enligt artikel 38 (Förhållande till protokoll). 

2. Depositarien ska notifiera parterna och undertecknarna inom en kalendermånad om: 

a) alla undertecknanden enligt Artikel 27 (Undertecknande och ratifikation, godtagande eller godkännande); 

b) deposition av ratifikations-, godtagande- eller godkännandeinstrument enligt artikel 27 (Undertecknande och ratifikation, godtagande eller godkännande); 

c) reservationer eller återkallelse eller ersättande av reservationer enligt artikel 28 (Reservationer); 

d) notifikationer eller tilläggsnotifikationer enligt artikel 29 (Notifikationer); 

e) förslagna ändringar avseende denna konvention enligt artikel 33 (Ändringar); 

f) frånträde från denna konvention enligt artikel 37 (Frånträde); och 

g) all annan kommunikation som berör denna konvention. 

3. Depositarien ska upprätthålla offentligt tillgängliga förteckningar över: 

a) skatteavtal som omfattas; 

b) reservationer som parterna har gjort; och 

c) notifikationer som parterna har gjort. 

Article 39 

Depositary 

1. The Secretary-General of the Organisation for Economic Co-operation and Development shall be the Depositary of this Convention and any protocols pursuant to Article 38 (Relation with Protocols). 

2. The Depositary shall notify the Parties and Signatories within one calendar month of: 

a) any signature pursuant to Article 27 (Signature and Ratification, Acceptance or Approval); 

b) the deposit of any instrument of ratification, acceptance or approval pursuant to Article 27 (Signature and Ratification, Acceptance or Approval); 

c) any reservation or withdrawal or replacement of a reservation pursuant to Article 28 (Reservations); 

d) any notification or additional notification pursuant to Article 29 (Notifications); 

e) any proposed amendment to this Convention pursuant to Article 33 (Amendment); 

f) any withdrawal from this Convention pursuant to Article 37 (Withdrawal); and 

g) any other communication related to this Convention. 

3. The Depositary shall maintain publicly available lists of: 

a) Covered Tax Agreements; 

b) reservations made by the Parties; and 

c) notifications made by the Parties. 

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen befullmäktigade, undertecknat denna konvention. 

Som skedde i Paris, den 24 november 2016, på engelska och franska, vilka äger lika vitsord, i ett exemplar, som ska deponeras i arkivet hos Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling. 

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Convention. 

Done at Paris, the 24th day of November 2016, in English and French, both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Organisation for Economic Co-operation and Development. 

Bilaga 

Bilaga Reservationer och notifikationer som föreslås göras vid deponeringen av konventionens godkännandeinstrument 

Republiken Finland 

Förteckning över reservationer och notifikationer i samband med deponeringen 

Detta dokument omfattar förteckningen över de reservationer och notifikationer som republiken Finland lämnar i enlighet med artiklarna 28(5) ja 29(1) i konventionen. 

Artikel 2 – Tolkning av uttryck 

Notifikation – Avtal som omfattas av konventionen 

Republiken Finland önskar i enlighet med artikel 2(1)(a)(ii) i konventionen att konventionen omfattar följande avtal  

Nr 

Namn 

Den andra skatteavtalsparten 

Ursprungligt / Ändringsdokument 

Dagen för undertecknande 

Dagen för ikraftträdande 

Avtal mellan Republiken Finland och Konungariket Nederländerna för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet 

Konungariket Nederländerna  

Ursprungligt  

28-12-1995 

20-12-1997 

Avtal mellan Republiken Finlands regering och Amerikas Förenta Staters regering för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet 

Amerikas Förenta Stater 

Ursprungligt 

21-09-1989 

30-12-1990 

Ändringsdokument (a) 

31-05-2006 

28-12-2007 

Avtal mellan Republiken Finland och Förenade Arabemiraten för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst 

Förenade Arabemiraten  

Ursprungligt  

12-03-1996 

26-12-1997 

Avtal mellan Republiken Finland och Republiken Argentina för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet 

Republiken Argentina  

Ursprungligt  

13-12-1994 

05-12-1996 

Avtal mellan republiken Finlands regering och republiken Armeniens regering för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet 

Republiken Armenien 

Ursprungligt  

16-10-2006 

30-12-2007 

Avtal mellan Finlands regering och Australiens regering för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och för att förhindra kringgående av skatt 

Australien 

Ursprungligt  

20-11-2006 

10-11-2007 

Avtal mellan Republiken Finland och Republiken Azerbaidzhan för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet 

Republiken Azerbaidzhan  

Ursprungligt  

29-09-2005 

29-11-2006 

Avtal mellan Finland och Barbados för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst  

Barbados 

Ursprungligt 

15-06-1989 

20-8-1992 

Ändringsdokument (a) 

03-11-2011 

23-3-2012 

Avtal mellan Republiken Finland och Konungariket Belgien för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och förmögenhet 

Konungariket Belgien  

Ursprungligt 

18-05-1976 

27-12-1978 

Ändringsdokument (a) 

13-03-1991 

13-07-1997 

Ändringsdokument (b) 

15-09-2009 

18-07-2013 

10 

Avtal mellan Republiken Finland och Förbundsrepubliken Brasilien för att undvika dubbelbeskattning samt förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst 

Förbundsrepubliken Brasilien  

Ursprungligt  

02-04-1996 

26-12-1997 

11 

Avtal mellan Republiken Finlands regering och Förenade Arabrepublikens regering för undvikande av dubbelbeskattning av inkomst och förhindrande av kringgående av inkomstskatt 

Förenade Arabrepubliken (Arabrepubliken Egypten) 

Ursprungligt 

01-04-1965 

03-04-1966 

Ändringsdokument (a) 

06-07-1974 

26-08-1976 

12 

Avtal mellan Republiken Finland och Konungariket Spanien för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst 

Konungariket Spanien  

Ursprungligt  

15-12-2015 

30-07-2018 

13 

Avtal mellan Republiken Finland och Republiken Sydafrika för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst 

Republiken Sydafrika  

Ursprungligt 

26-05-1995 

12-12-1995 

14 

Avtal mellan Republiken Finland och Republiken Filippinerna för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst  

Republiken Filippinerna  

Ursprungligt 

13-10-1978 

01-10-1981 

Ändringsdokument (a) 

21-12-1993 

N/A 

15 

Avtal mellan Republiken Finlands regering och Georgiens regering för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst 

Georgien 

Ursprungligt  

11-10-2007 

23-07-2008 

16 

Avtal mellan Republiken Finland och Republiken Indonesien för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst  

Republiken Indonesien  

Ursprungligt  

15-10-1987 

26-01-1989 

17 

Avtal mellan Republiken Finland och Republiken Indien för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst 

Republiken Indien  

Ursprungligt  

15-01-2010 

19-04-2010 

18 

Avtal mellan Republiken Finlands regering och Irlands regering för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på realisationsvinst 

Irland 

Ursprungligt 

27-03-1992 

26-12-1993 

19 

Avtal mellan Republiken Finlands regering och regeringen i Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirland för förhindrande av dubbelbeskattning av inkomst och förmögenhet samt kringgående av skatt  

Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirland 

Ursprungligt 

17-07-1969 

05-02-1970 

Ändringsdokument (a) 

17-05-1973 

27-06-1974 

Ändringsdokument (b 

16-11-1979 

25-04-1981 

Ändringsdokument (c) 

01-10-1985 

20-02-1987 

Ändringsdokument (d) 

26-09-1991 

23-12-1991 

Ändringsdokument (e) 

31-07-1996 

08-08-1997 

20 

Avtal mellan Republiken Finland och Staten Israel för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet 

Staten Israel 

Ursprungligt 

08-01-1997 

08-11-1998 

21 

Avtal mellan Finland och Italien för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet 

Italien  

Ursprungligt 

12-06-1981 

23-10-1983 

22 

Avtal mellan Republiken Finland och Republiken Österrike för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet 

Republiken Österrike  

Ursprungligt 

26-07-2000 

01-04-2001 

Ändringsdokument (a) 

04-03-2011 

01-12-2011 

23 

Avtal mellan Republiken Finland och Japan för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst  

Japan  

Ursprungligt 

29-02-1972 

30-12-1972 

Ändringsdokument (a) 

04-03-1991 

28-12-1991 

24 

Avtal mellan Finland och Kanada för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst  

Kanada  

Ursprungligt 

20-07-2006 

17-01-2007 

25 

Avtal mellan republiken Finlands regering och republiken Kazakstans regering för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst 

Republiken Kazakstan 

Ursprungligt 

24-03-2009 

05-08-2010 

26 

Avtal mellan Republiken Finlands regering och Folkrepubliken Kinas regering för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst 

Folkrepubliken Kina 

Ursprungligt 

25-05-2010 

25-11-2010 

27 

Avtal mellan Republiken Finland och Republiken Kirgizistan för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst  

Republiken Kirgizistan  

Ursprungligt 

03-04-2003 

28-02-2004 

28 

Avtal mellan Republiken Finland och Republiken Korea för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst 

Republiken Korea  

Ursprungligt 

08-02-1979 

23-12-1981 

29 

Avtal mellan Republiken Finland och Hellenska Republiken för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet 

Hellenska Republiken  

Ursprungligt 

21-01-1980 

04-10-1981 

30 

Avtal mellan Republiken Finland och Republiken Cypern för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst 

Republiken Cypern  

Ursprungligt 

15-11-2012 

28-04-2013 

31 

Avtal mellan Republiken Finland och Republiken Lettland för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet 

Republiken Lettland  

Ursprungligt 

23-03-1993 

30-12-1993 

32 

Avtal mellan Republiken Finland och Republiken Litauen för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet 

Republiken Litauen  

Ursprungligt 

30-04-1993 

30-12-1993 

33 

Avtal mellan Finland och Luxemburg för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet 

Luxemburg  

Ursprungligt 

01-03-1982 

27-03-1983 

Ändringsdokument (a) 

24-01-1990 

18-07-1992 

Ändringsdokument (b) 

01-07-2009 

12-04-2010 

34 

Avtal mellan Finlands regering och Makedoniens regering för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst 

Före detta jugoslaviska republiken Makedonien (Makedonien) 

Ursprungligt 

25-01-2001 

22-03-2002 

35 

Avtal mellan Finlands regering och Malaysias regering för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst  

Malaysia 

Ursprungligt 

28-03-1984 

23-02-1986 

36 

Avtal mellan Republiken Finland och Malta för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst 

Malta  

Ursprungligt 

30-10-2000 

30-12-2001 

37 

Avtal mellan Republiken Finland och Konungariket Marocko för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst 

Konungariket Marocko  

Ursprungligt 

07-04-2006 

19-10-2012 

38 

Avtal mellan Republiken Finland och Mexikos förenta stater för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst 

Mexikos förenta stater  

Ursprungligt 

12-02-1997 

14-07-1998 

39 

Avtal mellan republiken Finlands regering och republiken Moldaviens regering för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst 

Republiken Moldavien 

Ursprungligt 

16-04-2008 

09-11-2008 

40 

Avtal mellan Republiken Finland och Islamiska republiken Pakistan för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst  

Islamiska republiken Pakistan  

Ursprungligt 

30-12-1994 

10-04-1996 

41 

Avtal mellan Republiken Finland och Republiken Portugal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst 

Republiken Portugal  

Ursprungligt 

07-11-2016 

N/A 

42 

Avtal mellan Republiken Finland och Republiken Polen för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst 

Republiken Polen  

Ursprungligt 

08-06-2009 

11-03-2010 

43 

Avtal mellan Republiken Finlands regering och Republiken Frankrikes regering för förhindrande av dubbelbeskattning av inkomst och förmögenhet samt kringgående av skatt 

Republiken Frankrike 

Ursprungligt 

11-09-1970 

01-03-1972 

44 

Avtal mellan Republiken Finland och Rumänien för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst 

Rumänien  

Ursprungligt 

27-10-1998 

04-02-2000 

45 

Avtal mellan Finland och Zambia för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet 

Zambia  

Ursprungligt 

03-11-1978 

17-05-1985 

46 

Avtal mellan Republiken Finland och Republiken Singapore för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst 

Republiken Singapore  

Ursprungligt 

07-06-2002 

27-12-2002 

Ändringsdokument (a) 

16-11-2009 

30-04-2010 

47 

Avtal mellan Republiken Finlands regering och Slovakiska republikens regering för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst 

Republiken Slovakien 

Ursprungligt 

15-02-1999 

06-05-2000 

48 

Avtal mellan Republiken Finland och Republiken Slovenien för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst  

Republiken Slovenien  

Ursprungligt 

19-09-2003 

16-06-2004 

49 

Avtal mellan Republiken Finland och Demokratiska Socialistiska Republiken Sri Lanka för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst 

Demokratiska Socialistiska Republiken Sri Lanka  

Ursprungligt 

06-10-2016 

24-03-2018 

50 

Avtal mellan republiken Finland och Schweiziska edsförbundet för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet  

Schweiziska edsförbundet  

Ursprungligt 

16-12-1991 

26-12-1993 

Ändringsdokument (a) 

19-04-2006 

01-12-2006 

Ändringsdokument (b) 

22-09-2009 

19-12-2010 

Ändringsdokument (c) 

18-09-2012 

03-02-2013 

51 

Avtal mellan Republiken Finlands regering och Republiken Tadzjikistans regering för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst 

Republiken Tadzjikistan 

Ursprungligt 

24-10-2012 

05-09-2013 

52 

Avtal mellan Finland och Tanzania för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och förmögenhet 

Tanzania 

Ursprungligt 

12-05-1976 

27-12-1978 

53 

Avtal mellan Republiken Finlands regering och Konungariket Thailands regering för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst 

Konungariket Thailand 

Ursprungligt 

25-04-1985 

28-03-1986 

54 

Avtal mellan Republiken Finland och Tjeckiska republiken för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst 

Tjeckiska republiken  

Ursprungligt 

02-12-1994 

12-12-1995 

55 

Avtal mellan Republiken Finland och Republiken Turkiet för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst 

Republiken Turkiet  

Ursprungligt 

06-10-2009 

04-05-2012 

56 

Avtal mellan Republiken Finlands regering och Turkmenistans regering för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst 

Turkmenistan  

Ursprungligt 

12-12-2015 

10-2-2017 

57 

Avtal mellan Republiken Finlands regering och Ukrainas regering för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet 

Ukraina 

Ursprungligt 

14-10-1994 

12-12-1995 

58 

Avtal mellan Republiken Finlands regering och Folkrepubliken Ungerns regering för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet 

Ungern 

Ursprungligt 

25-10-1978 

24-07-1981 

59 

Avtal mellan Republiken Finland och Östliga Republiken Uruguay för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet  

Östliga Republiken Uruguay  

Ursprungligt 

13-12-2011 

06-02-2013 

60 

Avtal mellan Finlands regering och Nya Zeelands regering för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst 

Nya Zeeland 

Ursprungligt 

12-03-1982 

22-09-1984 

Ändringsdokument (a) 

05-12-1986 

08-05-1988 

61 

Avtal mellan Republiken Finland och Republiken Uzbekistan för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst 

Republiken Uzbekistan  

Ursprungligt 

09-04-1998 

07-02-1999 

Ändringsdokument (a) 

08-03-2016 

03-07-2016 

62 

Avtal mellan Republiken Finlands regering och Republiken Vitrysslands regering för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst 

Republiken Vitryssland 

Ursprungligt 

18-12-2007 

13-07-2008 

63 

Avtal mellan Republiken Finlands regering och Ryska federationens regering för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst 

Ryska federationen 

Ursprungligt 

04-05-1996 

14-12-2002 

Ändringsdokument (a) 

14-04-2000 

29-12-2002 

64 

Avtal mellan Republiken Finlands regering och Socialistiska republiken Vietnams regering för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst 

Socialistiska republiken Vietnam 

Ursprungligt 

21-11-2001 

26-12-2002 

65 

Avtal mellan Republiken Finland och Republiken Estland för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet  

Republiken Estland  

Ursprungligt 

23-03-1993 

30-12-1993 

66 

Avtal mellan Republiken Finland och Socialistiska federala republiken Jugoslavien för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet  

Socialistiska federala republiken Jugoslavien (Bosnien och Hercegovina) 

Ursprungligt 

08-05-1986 

18-12-1987 

67 

Avtal mellan Republiken Finland och Socialistiska federala republiken Jugoslavien för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet  

Socialistiska federala republiken Jugoslavien (Republiken Kosovo)  

Ursprungligt 

08-05-1986 

18-12-1987 

68 

Avtal mellan Republiken Finland och Socialistiska federala republiken Jugoslavien för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet  

Socialistiska federala republiken Jugoslavien (Republiken Kroatien)  

Ursprungligt 

08-05-1986 

18-12-1987 

69 

Avtal mellan Republiken Finland och Socialistiska federala republiken Jugoslavien för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet  

Socialistiska federala republiken Jugoslavien (Montenegro)  

Ursprungligt 

08-05-1986 

18-12-1987 

70 

Avtal mellan Republiken Finland och Socialistiska federala republiken Jugoslavien för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet  

Socialistiska federala republiken Jugoslavien 

(Republiken Serbien)  

Ursprungligt 

08-05-1986 

18-12-1987 

Artikel 3 – Transparenta enheter 

Reservation  

I enlighet med artikel 3(5)(a) i konventionen förbehåller sig republiken Finland rätten att inte tillämpa artikel 3 i sin helhet på dess skatteavtal som omfattas. 

Artikel 4 – Enheter med dubbelt hemvist 

Reservation 

I enlighet med artikel 4(3)(a) i konventionen förbehåller sig republiken Finland rätten att inte tillämpa artikel 4 i sin helhet på dess skatteavtal som omfattas. 

Artikel 6 – Syftet med ett skatteavtal som omfattas 

Notifikation om befintlig ingresstext i listade avtal 

Republiken Finland anser i enlighet med artikel 6(5) i konventionen att följande avtal inte omfattas av reservationen i artikel 6(4) och att de innehåller den ingresstext som beskrivs i artikel 6(2). Texten i den ifrågavarande ingressen identifieras nedan. 

Avtalets nummer i förteckningen 

Den andra skatteavtalsparten 

Ingresstext 

Konungariket Nederländerna 

som önskar ingå ett nytt avtal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet, 

Amerikas Förenta Stater 

som önskar ingå ett avtal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet, 

Förenade Arabemiraten  

<som önskar främja och befästa sina ömsesidiga ekonomiska förbindelser> genom att ingå ett avtal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst,  

Republiken Argentina  

som önskar ingå ett avtal för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet, 

Republiken Armenien 

som önskar ingå ett avtal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet, 

Australien 

som önskar ingå ett avtal för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och för att förhindra kringgående av skatt, 

Republiken Azerbaidzhan  

som önskar ingå ett avtal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet, 

Barbados  

som önskar ingå ett avtal för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst, 

Konungariket Belgien  

föranledda av önskan att ingå ett nytt avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och förmögenhet, 

10 

Förbundsrepubliken Brasilien  

som önskar ingå ett avtal för att undvika dubbelbeskattning samt förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst,  

11 

Arabrepubliken Egypten 

föranledda av önskan att ingå ett avtal för undvikande av dubbelbeskattning av inkomst och förhindrande av kringgående av skatt,  

12 

Konungariket Spanien  

<Republiken Finland och Konungariket Spanien som önskar ersätta det i Helsingfors den 15 november 1967 ingångna nuvarande avtalet mellan Finland och Spanien för förhindrande av dubbelbeskattning av skatt och förmögenhet, sådant som det är ändrat i Helsingfors den 22 februari 1973 och i Madrid den 27 april 1990 (härefter "1967 avtalet")> med ett nytt avtal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst, 

13 

Republiken Sydafrika  

<Republiken Finlands regering och Republiken Sydafrikas regering, som önskar främja och förstärka de ekonomiska förbindelserna mellan de båda länderna och> som önskar ingå ett avtal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst, 

14 

Republiken Filippinerna  

föranledda av önskan att ingå ett avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst, 

15 

Georgien 

som önskar ingå ett avtal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst, 

16 

Republiken Indonesien  

som önskar ingå ett avtal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst, 

17 

Republiken Indien  

som önskar ingå ett avtal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst <och för att främja ekonomiskt samarbete mellan de två länderna>, 

18 

Irland 

som önskar ingå ett avtal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på realisationsvinst,  

19 

Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirland  

vilka önskar ingå ett nytt avtal för förhindrande av dubbelbeskattning av inkomst och förmögenhet samt kringgående av skatt, 

20 

Staten Israel  

som önskar ingå ett avtal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet, 

21 

Italien  

föranledda av önskan att ingå ett avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet, 

22 

Republiken Österrike  

som önskar ingå ett avtal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet, 

23 

Japan  

föranledda av önskan att ingå ett avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst, 

24 

Kanada  

som önskar ingå ett avtal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst, 

25 

Republiken Kazakstan 

som önskar ingå ett avtal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst, 

26 

Folkrepubliken Kina 

som önskar ingå ett avtal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst, 

27 

Republiken Kirgizistan  

som önskar ingå ett avtal för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst, 

28 

Republiken Korea  

föranledda av önskan att ingå ett avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst, 

29 

Hellenska Republiken  

föranledda av önskan att ingå ett avtal för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet, 

30 

Republiken Cypern  

som önskar ingå ett avtal för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst, 

31 

Republiken Lettland  

som önskar ingå ett avtal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet, 

32 

Republiken Litauen  

som önskar ingå ett avtal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet, 

33 

Luxemburg  

föranledda av önskan att ingå ett avtal för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet, 

34 

Makedonien 

som önskar ingå ett avtal för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst, 

35 

Malaysia 

som önskar ingå ett avtal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst, 

36 

Malta  

som önskar ingå ett avtal för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst, 

37 

Konungariket Marocko  

<Republiken Finlands regering och Konungariket Marockos regering,> söm önskar ingå ett avtal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst, 

38 

Mexicos förenta stater  

som önskar ingå ett avtal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst, 

39 

Republiken Moldavien 

som önskar ingå ett avtal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst, 

40 

Islamiska republiken Pakistan  

som önskar ingå ett avtal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst,  

41 

Republiken Portugal  

som önskar ingå ett avtal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst, 

42 

Republiken Polen  

som önskar ingå ett avtal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst, 

43 

Republiken Frankrike  

<Republiken Finlands regering och Republiken Frankrikes regering,> vilka önskar ingå ett avtal för förhindrande av dubbelbeskattning av inkomst och förmögenhet samt kringgående av skatt, 

44 

Rumänien  

som önskar ingå ett avtal för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst,  

45 

Zambia  

föranledda av önskan att ingå ett avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och förmögenhet, 

46 

Republiken Singapore  

som önskar ingå ett avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av kringgående av skatt beträffande skatt på inkomst, 

47 

Republiken Slovakien 

som önskar ingå ett avtal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst,  

48 

Republiken Slovenien  

som önskar ingå ett avtal för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst, 

49 

Demokratiska Socialistiska Republiken Sri Lanka  

som önskar ingå ett avtal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst, 

50 

Schweiziska edsförbundet  

som önskar ingå ett avtal för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet, 

51 

Republiken Tadzjikistan 

som önskar ingå ett avtal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst, 

52 

Tanzania 

föranledda av önskan att ingå ett avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och förmögenhet, 

53 

Konungariket Thailand 

som önskar ingå ett avtal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst, 

54 

Tjeckiska republiken  

som önskar ingå ett avtal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst, 

55 

Republiken Turkiet  

som önskar ingå ett avtal för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst, 

56 

Turkmenistan  

som önskar ingå ett avtal för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst, 

57 

Ukraina 

som önskar ingå ett avtal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet, 

58 

Ungern 

<med beaktande av principerna i Europeiska säkerhets- och samarbetskonferensens slutakt, och> föranledda av önskan att ingå ett avtal för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet, 

59 

Östliga Republiken Uruguay  

som önskar ingå ett avtal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet, 

60 

Nya Zeeland 

som önskar ingå ett avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst, 

61 

Republiken Uzbekistan  

som önskar ingå ett avtal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst, 

62 

Republiken Vitryssland 

som önskar ingå ett avtal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst, 

63 

Ryska federationen 

som önskar ingå ett avtal för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst, 

64 

Socialistiska republiken Vietnam 

som önskar ingå ett avtal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst, 

65 

Republiken Estland  

som önskar ingå ett avtal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet, 

66 

Bosnien och Hercegovina 

som önskar ingå ett avtal för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet, 

67 

Republiken Kosovo  

som önskar ingå ett avtal för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet, 

68 

Republiken Kroatien  

som önskar ingå ett avtal för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet, 

69 

Montenegro  

som önskar ingå ett avtal för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet, 

70 

Republiken Serbien  

som önskar ingå ett avtal för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet, 

Artikel 7 – Förhindrande av avtalsmissbruk 

Notifikation om befintliga bestämmelser i listade avtal 

Republiken Finland anser i enlighet med artikel 7(17)(a) i konventionen att följande avtal inte omfattas av reservationen som beskrivs i artikel 7(15)(b) och att de innehåller den bestämmelse som beskrivs i artikel 7(2). Artikel- och styckenummer av varje sådan bestämmelse identifieras nedan. 

Avtalets nummer i förteckningen 

Den andra skatteavtalsparten 

Bestämmelse 

Republiken Armenien 

Artikel 10(6) 

Artikel 11(8) 

Artikel 12(7) 

Australien  

Artikel 10(7) 

Artikel 11(9) 

Artikel 12(7) 

12 

Konungariket Spanien  

Protokoll (I)(c) 

17 

Republiken Indien  

Artikel 27(1) ja (2)  

18 

Irland  

Artikel 11(7) 

Artikel 12(6) 

Artikel 13(6) 

19  

Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirland  

Artikel 11(4)  

Artikel 12(6)  

Artikel 13(6)  

25 

Republiken Kazakstan 

Artikel 11(8)  

Artikel 12(7) 

26 

Folkrepubliken Kina 

Artikel 10(6) 

Artikel 11(8)  

Artikel 12(7) 

38 

Mexikos förenta stater  

Artikel 11(9) 

Artikel 12(7) 

41 

Republiken Portugal  

Protokoll (1)(c) 

46 

Republiken Singapore  

Artikel 22(3) ja (4) 

49 

Demokratiska Socialistiska Republiken Sri Lanka  

Artikel 22(1) ja (2) 

51 

Republiken Tadzjikistan 

Protokoll (2)(a) 

57 

Ukraina  

Artikel 11(8) 

Artikel 12(7) 

59 

Östliga Republiken Uruguay  

Protokoll (3)(a-c) 

61 

Republiken Uzbekistan  

Artikel 11(8) 

Artikel 12(7)  

Artikel 8 – Transaktioner för att överföra dividend 

Reservation  

I enlighet med artikel 8(3)(a) i konventionen förbehåller sig republiken Finland rätten att inte tillämpa artikel 8 i sin helhet på dess skatteavtal som omfattas. 

Artikel 9 – Realisationsvinst på grund av överlåtelse av sådana aktier eller intressen i enheter vars värde huvudsakligen härrör från fast egendom 

Reservation  

I enlighet med artikel 9(6)(a) i konventionen förbehåller sig republiken Finland rätten att inte tillämpa artikel 9 (1) i sin helhet på dess skatteavtal som omfattas. 

Artikel 10 – Regel mot missbruk beträffande fasta driftställen som är belägna i tredje jurisdiktioner 

Reservation  

I enlighet med artikel 10(5)(a) i konventionen förbehåller sig republiken Finland rätten att inte tillämpa artikel 10 i sin helhet på dess skatteavtal som omfattas. 

Artikel 11 – Tillämpning av skatteavtal för att begränsa en parts rätt att beskatta personer med hemvist i denna part 

Reservation  

I enlighet med artikel 11(3)(a) i konventionen förbehåller sig republiken Finland rätten att inte tillämpa artikel 11 i sin helhet på dess skatteavtal som omfattas. 

Artikel 12 – Konstlade upplägg för att undvika statusen som fast driftställe genom kommissionärsstrukturer och liknande strategier 

Reservation 

I enlighet med artikel 12(4) i konventionen förbehåller sig republiken Finland rätten att inte tillämpa artikel 12 i sin helhet på dess skatteavtal som omfattas. 

Artikel 13 – Konstlade upplägg för att undvika statusen som fast driftställe genom undantag för särskilda aktiviteter 

Reservation  

I enlighet med artikel 13(6)(a) i konventionen förbehåller sig republiken Finland rätten att inte tillämpa artikel 13 i sin helhet på dess skatteavtal som omfattas. 

Artikel 14 – Uppdelning av kontrakt 

Reservation  

I enlighet med artikel 14(3)(a) i konventionen förbehåller sig republiken Finland rätten att inte tillämpa artikel 14 i sin helhet på dess skatteavtal som omfattas. 

Artikel 15 – Definition av person närstående till ett företag  

Reservation  

I enlighet med artikel 15(2) i konventionen förbehåller sig republiken Finland rätten att inte tillämpa artikel 15 i sin helhet på ett skatteavtal som omfattas och på vilket tillämpas de reservationer som beskrivs i artiklarna 12(4), 13(6)(a) eller (c) och 14(3)(a). 

Artikel 16 – Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse 

Notifikation om befintliga bestämmelser i listade avtal 

Republiken Finland anser i enlighet med artikel 16(6)(a) i konventionen att följande avtal innehåller en bestämmelse som beskrivs i artikel 16(4)(a)(i). Artikel- och styckenummer av varje sådan bestämmelse identifieras nedan. 

Avtalets nummer i förteckningen 

Den andra skatteavtalsparten 

Bestämmelse 

Konungariket Nederländerna 

Artikel 26(1), första meningen 

Amerikas Förenta Stater 

Artikel 25(1) 

Förenade Arabemiraten  

Artikel 24(1), första meningen 

Republiken Argentina  

Artikel 25(1), första meningen 

Republiken Armenien 

Artikel 25(1), första meningen 

Australien  

Artikel 24(1), första meningen 

Republiken Azerbaidzhan  

Artikel 25(1), första meningen 

Barbados  

Artikel 28(1), första meningen 

Konungariket Belgien  

Artikel 26(1), första meningen 

10 

Förbundsrepubliken Brasilien  

Artikel 26(1), första meningen 

11 

Arabrepubliken Egypten  

Artikel 25(1) 

12 

Konungariket Spanien  

Artikel 23(1), första meningen 

13 

Republiken Sydafrika  

Artikel 24(1), första meningen 

14 

Republiken Filippinerna  

Artikel 24(1), första meningen 

15 

Georgien  

Artikel 24(1), första meningen 

16 

Republiken Indonesien  

Artikel 24(1), första meningen 

17 

Republiken Indien  

Artikel 24(1), första meningen 

18 

Irland  

Artikel 26(1), första meningen 

19 

Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirland  

Artikel 28(1) 

20 

Staten Israel  

Artikel 26(1), första meningen 

21 

Italien  

Artikel 25(1), första meningen 

22 

Republiken Österrike 

Artikel 25(1), första meningen 

23 

Japan  

Artikel 25(1) 

24 

Kanada  

Artikel 23(1), första meningen  

25 

Republiken Kazakstan 

Artikel 23(1), första meningen 

26 

Folkrepubliken Kina 

Artikel 25(1), första meningen 

27 

Republiken Kirgizistan  

Artikel 24(1), första meningen 

28 

Republiken Korea  

Artikel 24(1), första meningen 

29 

Hellenska Republiken  

Artikel 25(1), första meningen 

30 

Republiken Cypern  

Artikel 23(1), första meningen 

31 

Republiken Lettland  

Artikel 25(1), första meningen 

32 

Republiken Litauen 

Artikel 26(1), första meningen 

33 

Luxemburg  

Artikel 25(1), första meningen 

34 

Makedonien  

Artikel 24(1), första meningen 

35 

Malaysia  

Artikel 23(1), första meningen 

36 

Malta  

Artikel 25(1), första meningen 

37 

Konungariket Marocko  

Artikel 25(1), första meningen 

38 

Mexicos förenta stater  

Artikel 24(1), första meningen 

39 

Republiken Moldavien 

Artikel 23(1), första meningen 

40 

Islamiska republiken Pakistan  

Artikel 24(1), första meningen 

41 

Republiken Portugal  

Artikel 23(1), första meningen 

42 

Republiken Polen  

Artikel 23(1), första meningen 

43 

Republiken Frankrike  

Artikel 25(1) 

44 

Rumänien  

Artikel 24(1), första meningen 

45 

Zambia  

Artikel 26(1), första meningen 

46 

Republiken Singapore  

Artikel 25(1), första meningen 

47 

Republiken Slovakien 

Artikel 24(1), första meningen 

48 

Republiken Slovenien  

Artikel 23(1), första meningen 

49 

Demokratiska Socialistiska Republiken Sri Lanka  

Artikel 23(1), första meningen 

50 

Schweiziska edsförbundet  

Artikel 25(1), första meningen 

51 

Republiken Tadzjikistan 

Artikel 24(1), första meningen 

52 

Tanzania  

Artikel 26(1), första meningen 

53 

Konungariket Thailand 

Artikel 24(1), första meningen 

54 

Tjeckiska republiken  

Artikel 24(1), första meningen 

55 

Republiken Turkiet  

Artikel 24(1), första meningen 

56 

Turkmenistan  

Artikel 23(1), första meningen 

57 

Ukraina  

Artikel 25(1), första meningen 

58 

Ungern  

Artikel 25(1), första meningen 

59 

Östliga Republiken Uruguay  

Artikel 24(1), första meningen 

60 

Nya Zeeland 

Artikel 24(1), första meningen 

61 

Republiken Uzbekistan  

Artikel 24(1), första meningen 

62 

Republiken Vitryssland 

Artikel 24(1), första meningen 

63 

Ryska federationen 

Artikel 24(1), första meningen 

64 

Socialistiska republiken Vietnam 

Artikel 24(1), första meningen 

65 

Republiken Estland  

Artikel 25(1), första meningen 

66 

Bosnien och Hercegovina  

Artikel 24(1), första meningen 

67 

Republiken Kosovo  

Artikel 24(1), första meningen 

68 

Republiken Kroatien 

Artikel 24(1), första meningen 

69 

Montenegro  

Artikel 24(1), första meningen 

70 

Republiken Serbien  

Artikel 24(1), första meningen 

Republiken Finland anser i enlighet med artikel 16(6)(b)(i) i konventionen att följande avtal innehåller en bestämmelse som föreskriver att det fall som avses i artikel 16(1) första meningen ska läggas fram inom en särskild tidsperiod som är kortare än tre år från den tidpunkt då personen i fråga först fick vetskap om den åtgärd som ger upphov till beskattning som strider mot bestämmelserna i det skatteavtal som omfattas. Artikel- och styckenummer av varje sådan bestämmelse identifieras nedan. 

Avtalets nummer i förteckningen 

Den andra skatteavtalsparten 

Bestämmelse 

14 

Republiken Filippinerna  

Artikel 24(1), andra meningen 

21 

Italien  

Artikel 25(1), andra meningen 

35 

Malaysia  

Artikel 23(1), andra meningen 

Republiken Finland anser i enlighet med artikel 16(6)(b)(ii) i konventionen att följande avtal innehåller en bestämmelse som föreskriver att det fall som avses i artikel 16(1) första meningen ska läggas fram inom en särskild tidsperiod som är minst tre år från den tidpunkt då personen i fråga först fick vetskap om den åtgärd som ger upphov till beskattning som strider mot bestämmelserna i det skatteavtal som omfattas. Artikel- och styckenummer av varje sådan bestämmelse identifieras nedan. 

Avtalets nummer i förteckningen 

Den andra skatteavtalsparten 

Bestämmelse 

Konungariket Nederländerna  

Artikel 26(1), andra meningen 

Förenade Arabemiraten  

Artikel 24(1), andra meningen 

Republiken Argentina  

Artikel 25(1), andra meningen 

Republiken Armenien 

Artikel 25(1), andra meningen 

Australien  

Artikel 24(1), andra meningen 

Republiken Azerbaidzhan  

Artikel 25(1), andra meningen 

Barbados  

Artikel 28(1), andra meningen 

Konungariket Belgien  

Artikel 26(1), andra meningen 

10 

Förbundsrepubliken Brasilien  

Artikel 26(1), andra meningen 

12 

Konungariket Spanien 

Artikel 23(1), andra meningen 

13 

Republiken Sydafrika  

Artikel 24(1), andra meningen 

15 

Georgien  

Artikel 24(1), andra meningen 

16 

Republiken Indonesien  

Artikel 24(1), andra meningen 

17 

Republiken Indien  

Artikel 24(1), andra meningen 

18 

Irland  

Artikel 26(1), andra meningen 

20 

Staten Israel  

Artikel 26(1), andra meningen 

22 

Republiken Österrike  

Artikel 25(1), andra meningen 

24 

Kanada  

Artikel 23(1), andra meningen 

25 

Republiken Kazakstan 

Artikel 23(1), andra meningen 

26 

Folkrepubliken Kina 

Artikel 25(1), andra meningen 

27 

Republiken Kirgizistan  

Artikel 24(1), andra meningen 

28 

Republiken Korea  

Artikel 24(1), andra meningen 

29 

Hellenska Republiken  

Artikel 25(1), andra meningen 

30 

Republiken Cypern  

Artikel 23(1), andra meningen 

31 

Republiken Lettland 

Artikel 25(1), andra meningen 

32 

Republiken Litauen  

Artikel 26(1), andra meningen 

33 

Luxemburg  

Artikel 25(1), andra meningen 

34 

Makedonien  

Artikel 24(1), andra meningen 

36 

Malta  

Artikel 25(1), andra meningen 

37 

Konungariket Marocko  

Artikel 25(2), andra meningen 

38 

Mexicos förenta stater  

Artikel 24(1), andra meningen 

39 

Republiken Moldavien 

Artikel 23(1), andra meningen 

40 

Islamiska republiken Pakistan  

Artikel 24(1), andra meningen 

41 

Republiken Portugal  

Artikel 23(1), andra meningen 

42 

Republiken Polen  

Artikel 23(1), andra meningen 

44 

Rumänien  

Artikel 24(1), andra meningen 

45 

Zambia  

Artikel 26(1), andra meningen 

46 

Republiken Singapore  

Artikel 25(1), andra meningen 

47 

Republiken Slovakien 

Artikel 24(1), andra meningen 

48 

Republiken Slovenien  

Artikel 23(1), andra meningen 

49 

Demokratiska Socialistiska Republiken Sri Lanka  

Artikel 23(1), andra meningen 

50 

Schweiziska edsförbundet  

Artikel 25(1), andra meningen 

51 

Republiken Tadzjikistan 

Artikel 24(1), andra meningen 

53 

Konungariket Thailand 

Artikel 24(1), andra meningen 

54 

Tjeckiska republiken  

Artikel 24(1), andra meningen 

55 

Republiken Turkiet  

Artikel 24(1), andra meningen 

56 

Turkmenistan  

Artikel 23(1), andra meningen 

57 

Ukraina  

Artikel 25(1), andra meningen 

58 

Ungern  

Artikel 25(1), andra meningen 

59 

Östliga Republiken Uruguay  

Artikel 24(1), andra meningen 

60 

Nya Zeeland  

Artikel 24(1), andra meningen 

61 

Republiken Uzbekistan  

Artikel 24(1), andra meningen 

62 

Republiken Vitryssland 

Artikel 24(1), andra meningen 

63 

Ryska federationen 

Artikel 24(1), andra meningen 

64 

Socialistiska republiken Vietnam 

Artikel 24(1), andra meningen 

65 

Republiken Estland  

Artikel 25(1), andra meningen 

66 

Bosnien och Hercegovina  

Artikel 24(1), andra meningen 

67 

Republiken Kosovo 

Artikel 24(1), andra meningen 

68 

Republiken Kroatien  

Artikel 24(1), andra meningen 

69 

Montenegro  

Artikel 24(1), andra meningen 

70 

Republiken Serbien  

Artikel 24(1), andra meningen 

Notifikation om listade avtal som inte innehåller befintliga bestämmelser 

Republiken Finland anser i enlighet med artikel 16(6)(c)(i) i konventionen att följande avtal inte innehåller den bestämmelse som beskrivs i artikel 16(4)(b)(i). 

Avtalets nummer i förteckningen  

Den andra skatteavtalsparten 

38 

Mexicos förenta stater  

Republiken Finland anser i enlighet med artikel 16(6)(c)(ii) i konventionen att följande avtal inte innehåller den bestämmelse som beskrivs i artikel 16(4)(b)(ii). 

Avtalets nummer i förteckningen  

Den andra skatteavtalsparten 

Amerikas Förenta Stater  

Konungariket Belgien  

10 

Förbundsrepubliken Brasilien  

11 

Arabrepubliken Egypten  

14 

Republiken Filippinerna  

19 

Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirland  

21 

Italien  

23 

Japan  

24 

Kanada  

38 

Mexicos förenta stater 

43 

Republiken Frankrike  

47 

Republiken Slovakien  

50 

Schweiziska edsförbundet  

52 

Tanzania  

53 

Konungariket Thailand  

Republiken Finland anser i enlighet med artikel 16(6)(d)(i) i konventionen att följande avtal inte innehåller den bestämmelse som beskrivs i artikel 16(4)(c)(i). 

Avtalets nummer i förteckningen  

Den andra skatteavtalsparten 

Konungariket Belgien  

43 

Republiken Frankrike  

Republiken Finland anser i enlighet med artikel 16(6)(d)(ii) i konventionen att följande avtal inte innehåller den bestämmelse som beskrivs i artikel 16(4)(c)(ii). 

Avtalets nummer i förteckningen  

Den andra skatteavtalsparten 

Konungariket Belgien  

18 

Irland  

19 

Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirland  

21 

Italien  

41 

Republiken Portugal  

Artikel 17 – Motsvarande justeringar 

Reservation 

I enlighet med artikel 17(3)(a) i konventionen förbehåller sig republiken Finland rätten att inte tillämpa artikel 17 i sin helhet på dess skatteavtal som omfattas som redan innehåller den bestämmelse som beskrivs i artikel 17(2). Följande avtal innehåller bestämmelser som omfattas av denna reservation. 

Avtalets nummer i förteckningen  

Den andra skatteavtalsparten 

Bestämmelse 

Konungariket Nederländerna 

Artikel 9(2) 

Amerikas Förenta Stater 

Artikel 9(2) 

Republiken Argentina  

Artikel 9(2) 

Republiken Armenien 

Artikel 9(2) 

Australien  

Artikel 9(3) 

Republiken Azerbaidzhan  

Artikel 9(2) 

Barbados  

Artikel 10(2) 

Konungariket Belgien 

Artikel 9(2) 

12 

Konungariket Spanien 

Artikel 9(2) 

13 

Republiken Sydafrika  

Artikel 9(2) 

15 

Georgien  

Artikel 9(2) 

16 

Republiken Indonesien  

Artikel 9(2) 

17 

Republiken Indien  

Artikel 9(2) 

18 

Irland  

Artikel 10(2) 

19 

Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirland  

Artikel 10(2) 

20 

Staten Israel  

Artikel 9(2) 

22 

Republiken Österrike  

Artikel 9(2) 

24 

Kanada  

Artikel 9(2) 

25 

Republiken Kazakstan 

Artikel 9(2) 

26 

Folkrepubliken Kina 

Artikel 9(2) 

27 

Republiken Kirgizistan  

Artikel 9(2) 

30 

Republiken Cypern  

Artikel 9(2) 

31 

Republiken Lettland 

Artikel 9(2) 

32 

Republiken Litauen  

Artikel 9(2) 

34 

Makedonien  

Artikel 9(2) 

36 

Malta  

Artikel 9(2) 

37 

Konungariket Marocko  

Artikel 9(2) 

38 

Mexicos förenta stater  

Artikel 9(2) 

39 

Republiken Moldavien 

Artikel 9(2) 

40 

Islamiska republiken Pakistan  

Artikel 9(2) 

41 

Republiken Portugal  

Artikel 9(2) 

42 

Republiken Polen  

Artikel 9(2) 

44 

Rumänien  

Artikel 9(2) 

46 

Republiken Singapore  

Artikel 9(2) 

47 

Republiken Slovakien 

Artikel 9(2) 

48 

Republiken Slovenien  

Artikel 9(2) 

49 

Demokratiska Socialistiska Republiken Sri Lanka  

Artikel 9(2) 

51 

Republiken Tadzjikistan 

Artikel 9(2) 

52 

Tanzania  

Artikel 9(2) 

53 

Konungariket Thailand 

Artikel 9(2) 

54 

Tjeckiska republiken  

Artikel 9(2) 

55 

Republiken Turkiet  

Artikel 9(2) 

56 

Turkmenistan  

Artikel 9(2) 

57 

Ukraina  

Artikel 9(2) 

59 

Östliga Republiken Uruguay  

Artikel 9(2) 

61 

Republiken Uzbekistan  

Artikel 9(2) 

62 

Republiken Vitryssland 

Artikel 9(2) 

63 

Ryska federationen 

Artikel 9(2) 

65 

Republiken Estland 

Artikel 9(2) 

Artikel 18 – Beslut om tillämpning av del VI 

Notifikation beträffande valet av alternativa bestämmelser 

Republiken Finland väljer härmed i enlighet med artikel 18 i konventionen att tillämpa del VI. 

Artikel 23 – Typ av skiljeförfarande 

Reservation  

I enlighet med artikel 23(7) i konventionen förbehåller sig republiken Finland rätten att inte tillämpa del VI i anslutning till alla de skatteavtal som omfattas för vilkas del den andra avtalsjurisdiktionen lämnar en reservation enligt artikel 23(6). 

Notifikation beträffande valet av alternativa bestämmelser 

Republiken Finland väljer härmed i enlighet med artikel 23(4) i konventionen att tillämpa artikel 23(5). 

Artikel 24 – Överenskommelse om en annan lösning 

Notifikation beträffande valet av alternativa bestämmelser 

Republiken Finland väljer härmed i enlighet med artikel 24(1) i konventionen att tillämpa artikel 24(2). 

Artikel 28 – Reservationer 

Reservation om tillämpningsrådet av skiljeförfarande 

I enlighet med artikel 28(2)(a) i konventionen formulerar republiken Finland följande reservationer beträffande tillämpningsområdet av de saker som kan bli föremål för skiljeförfarande enligt bestämmelserna i del VI. 

1. Finland förbehåller sig rätten att lämna utanför tillämpningsområdet av del VI de saker i vilka ingår tillämpning av interna regler mot undvikande av skatt i någon part till ett skatteavtal som omfattas. I fråga om Finland avses med interna bestämmelser mot undvikande av skatt 27–30 § i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995), 6 a § 8 mom. och 52 h § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968) samt lagen om beskattning av delägare i utländska bassamfund (1217/1994). Reservationen omfattar senare ändringar i dessa bestämmelser samt nya bestämmelser för att ersätta dessa bestämmelser. Finland notifierar depositarien om senare ändringar i dessa bestämmelser och om ersättande bestämmelser. 

2. Finland förbehåller sig rätten att lämna utanför tillämpningsområdet av del VI de saker vilka omfattar ett förfarande för vars del den skattskyldige eller en person som agerar på dennes vägnar har konstaterats av en domstol skyldig till skattebedrägeri eller annat brott i någon part till ett skatteavtal som omfattas. I fråga om Finland avses med interna bestämmelser 29 kap. 1–4 § i brottsbalken (39/1889). Reservationen omfattar senare ändringar i dessa bestämmelser samt nya bestämmelser för att ersätta dessa bestämmelser. Finland notifierar depositarien om senare ändringar i dessa bestämmelser och om ersättande bestämmelser. 

3. Republiken Finland förbehåller sig rätten att lämna utanför tillämpningsområdet av del VI frågor beträffande inkomst eller förmögenhet, om dubbelbeskattning inte förekommer. Dubbelbeskattning betyder att båda parterna till ett skatteavtal som omfattas har för samma inkomst eller förmögenhet påfört skatter som ger upphov till antingen tilläggsbetalning av skatt, utvidgning i skattskyldigheten eller annullering eller minskning av förluster som skulle kunna användas för att kvitta beskattningsbara vinster. 

4. Finland förbehåller sig rätten att lämna utanför tillämpningsområdet av del VI  

a) i fråga om skatter som innehålls vid källan, de fall i vilka den beskattningsbara händelsen har skett före referensdatum, 

b) ) i fråga om andra skatter de fall vilka berör skatteperioder som har börjat före referensdatum 

Det i denna reservation avsedda referensdatumet är den senaste av följande: 

i) den dag då man börjar tillämpa konventionen i båda parterna till ett skatteavtal som omfattas avseende den ifrågavarande skatten, 

ii) den 1 januari efter det då sex kalendermånader har förflutit från den dag då depositarien har delgett sådan återkallande av en reservation eller en notifikation som leder till att del VI (Skiljeförfarande) är tillämplig i fråga om båda parterna till ett skatteavtal som omfattas; och 

iii) avseende ett fall som skulle omfattas av tillämpningsområdet för skiljeförfarande efter det att man har börjat tillämpa del VI i fråga om båda parterna till ett skatteavtal som omfattas på grund av återkallande av en reservation som avses i artikel 28 stycke 2 eller artikel 19 stycke 12, den första januari efter det då sex kalendermånader har förflutit från den dag då depositarien delgett sådan återkallande av en reservation. 

5. Finland förbehåller sig rätten att lämna utanför tillämpningsområdet av del VI alla de saker i vilka en ansökan har lämnats på grund av konventionen om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap (90/436/EEG) - såsom den lyder förändrad – eller på grund av andra dokument som har godkänts av Europeiska unionens medlemsstater eller på grund av nationella bestämmelser för att verkställa dessa. 

Artikel 35 – Tillämpning 

Notifikation beträffande valet av alternativa bestämmelser 

Enligt artikel 35 (3) i konventionen men uteslutande för dess egen tillämpning av artikel 35(1)(b) och (5)(b), republiken Finland härmed väljer att ersätta hänvisningen till "skatteperioder som börjar vid eller efter utgången av en period" med en hänvisning till "skatteperioder som börjar på eller efter den 1 januari det år som följer närmast vid eller efter utgången av en tidsperiod". 

Reservation 

I enlighet med artikel 35(6) i konventionen förbehåller sig republiken Finland rätten att inte tillämpa artikel 35(4) i sin helhet inte tillämpas i fråga om dess skatteavtal som omfattas.