Direkt till innehållet

RP 37/2015 rd

Senast publicerat 09-10-2015 11:36

Regeringens proposition RP 37/2015 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås det att lagen om statsandel för kommunal basservice ändras.  

Statsandelsprocenten för kommunal basservice föreslås bli höjd så att kommunernas statsandel är 25,52 procent och kommunernas självfinansieringsandel 74,48 procent år 2016. 

Statsandelen för kommunal basservice ska ökas med 48,14 euro per invånare, vilket motsvarar den nettominskning på 262 miljoner euro i kommunskatterna som följer av att beskattningsgrunderna ändrats.  

I enlighet med regeringsprogrammet för statsminister Juha Sipiläs regering fryses indexhöjningen av statsandelen för kommunal basservice 2016—2019.  

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2016 och avses bli behandlad i samband med den.  

Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2016. 

ALLMÄN MOTIVERING

Nuläge och bedömning av nuläget

I 1 § i lagen om statsandel för kommunal basservice (1704/2009) föreskrivs det om de statsandelsåligganden för vars driftskostnader det enligt lag beviljas statsandel. Enligt 1 § 1 mom. 25 punkten beviljas en statsandel för uppgifter om vilka det föreskrivs i konsumentsäkerhetslagen (920/2011). Det föreslås att konsumentsäkerhetstillsynen överförs till staten vid ingången av 2016 och att 1 § 1 mom. 25 punkten om konsumentsäkerhetstillsynen ska upphävas i denna lag.  

Beaktande av ändringar av beskattningsgrunder i statsandelarna  

Som en del av statsandelssystemet har kommunerna kompenserats för ändringarna av beskattningsgrunderna. Åren 2003—2009 kompenserades skatteförluster i statsandelssystemet genom att statsandelsprocenten för social- och hälsovården höjdes. I varje kommun var höjningen av statsandelarna jämnstor per invånare. Åren 2010—2015 kompenserades skatteförlusterna genom att statsandelsprocenten för kommunal basservice höjdes per invånare. Ändringarna gjordes så att ingen kommuns inkomster förändras på grund av ändringarna av beskattningsgrunderna. Ändringarna jämnades ut mellan kommunerna. 

Tidsbegränsade minskningar och ökningar av statsandelen 

I 36 § i lagen om statsandel för kommunal basservice föreskrivs det om tidsbegränsade minskningar och ökningar av statsandelen. I fråga om 2015 dras från statsandelen för kommunal basservice av 0,88 euro per invånare för finansiering av statens och kommunernas projekt för utveckling av informationsteknik. Staten och kommunerna har svarat för varsin hälft av finansieringen av utvecklingsprojekten. När det gäller finansieringen av kommunernas gemensamma projekt för datasystem föreslås det i statsbudgeten att andelen som dras av från statsandelen för kommunal basservice ska minskas ytterligare. 

Utfärdande av bestämmelser om kalkylerade kostnader och grundpriser för tilläggsdelar 

Bestämmelser om bemyndigande att utfärda förordning om kalkylerade kostnader och grundpriser för tilläggsdelar finns i 54 § 1 mom. i lagen om statsandel för kommunal basservice. I 2 mom. föreskrivs om vad som beaktas när grundpriserna bestäms. Enligt 2 mom. 3 punkten beaktas när prisindexet bestäms skillnaden mellan förändringen i den faktiska kostnadsnivån för året före det år som föregått finansåret och den prisindexenliga förändringen i den uppskattade kostnadsnivån för det nämnda året. I samband med att statsandelsreformen trädde i kraft vid ingången av 2015 ändrades lagen så att justeringen av kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna görs varje år. Till följd av de årliga justeringarna blev 54 § 2 mom. 3 punkten obehövlig.  

Statsandelsprocent och kommunens självfinansieringsandel  

De kalkylerade kostnader och de bestämningsgrunder som föranleds av statsandelsåligganden fördelas på så sätt att kommunernas statsandel för 2015 är 25,44 procent och kommunernas självfinansieringsandel 74,56 procent. Statsandelsprocenten anger kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna vid finansieringen av basservicen i hela landet och inte den statsandel som de enskilda kommunerna får. Den kommunala självfinansieringen per invånare är lika stor i alla kommuner. 

Enligt 55 § 2 mom. i lagen om statsandel för kommunal basservice är statsandelen från och med år 2016 för nya och mer omfattande statsandelsåligganden 100 procent av de kalkylerade kostnaderna för statsandelsåliggandena.  

Förändringar i kostnadsnivån 

Enligt 57 § 2 mom. i lagen om statsandel för kommunal basservice bestäms förändringen i kostnadsnivån enligt prisindexet. Prisindexet grundar sig på förändringen i kostnadsnivån viktad med driftskostnaderna för social- och hälsovården samt undervisnings- och kulturverksamheten. I enlighet med regeringsprogrammet av statsminister Juha Sipiläs regering fryses indexhöjningarna 2016—2019. Till lagen ska fogas en bestämmelse om detta. 

Målsättning och de viktigaste förslagen

I denna proposition föreslås det att statsandelsprocenten för kommunal basservice höjs med 0,08 procentenheter. Då blir statsandelsprocenten för kommunerna 25,52 år 2016. På motsvarande sätt blir kommunens självfinansieringsandel 74,48 procent av de kalkylerade kostnaderna för statsandelsåligganden. I statsandelsprocenten har de anpassningsåtgärder som den föregående regeringen beslutade om, effekten av justeringen av kostnadsfördelningen samt verkningarna av de nya och mer omfattande uppgifterna beaktats.  

I ändringen av statsandelsprocenten har som avdrag beaktats 0,15 procentenheter i samband med den nedskärning på 40 miljoner euro som den föregående regeringen fattade beslut om. I ändringen har som tillägg beaktats 0,03 procentenheter i samband med genomförandet av reformer enligt regeringsprogrammet av statsminister Juha Sipiläs regering, så att statsandelen är 100 procent. I ändringen har också som tillägg beaktats 0,2 procentenheter i samband med justeringen av kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna. 

Det föreslås att de ändringar som görs i de kommunala beskattningsgrunderna ska beaktas i statsandelen för basservicen. Nettominskningen av skatteinkomsterna är 262 miljoner euro, som kompenseras till kommunerna genom att öka statsandelen för basservicen med 48,14 euro per invånare. Eftersom de kommunvisa ändringarna i kommunalskatten varierar, utjämnas ändringarna mellan kommunerna så att inkomsterna inte ändrar för någon kommun. På detta sätt fortsätter det tidigare förfarandet. 

I dimensioneringen av statsandelen ska dessutom den indexfrysning 2016–2019 som bygger på regeringsprogrammet beaktas och vars inverkan är 34 miljoner euro jämfört med kostnadsnivån 2015. Indexfrysningen genomförs genom att i varje kommun dra av per invånare den ökning av statsandelen som motsvarar indexhöjningen. På detta sätt växer inte statsandelarna till följd av indexhöjning. Dessutom beaktas i dimensioneringen av statsandelen förändringen i invånarantalet samt de regeringsprogramsenliga övriga förändringarna såsom barnskydd och hemservice för barnfamiljer och andra författningsändringar. De författningsändringar som avses gäller följande regeringspropositioner som avses bli överlämnade i samband med statsbudgeten: en proposition om ändring av lagen om småbarnspedagogik (36/1973), en proposition om ändring av lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn (1128/1996) och en proposition med förslag till lag om ändring av konsumentsäkerhetslagen (920/2011).  

Propositionens konsekvenser

3.1 Ekonomiska konsekvenser

Lagens tillämpningsområde – nya och mer omfattande uppgifter 

Höjningen av statsandelsprocenten med 0,03 procentenheter hänger samman med nya och mer omfattande uppgifter för att utveckla barnskydd och hemservice för barnfamiljer, så att statsandelen är 100 procent. Till följd av detta har statsandelen för basservicen höjts med cirka 7,5 miljoner euro. 

Beaktande av ändringar av beskattningsgrunder i statsandelen 

Med anledning av de ändringar av beskattningsgrunderna som ska göras i skattelagstiftningen minskar kommunernas intäkter av kommunalskatten med sammanlagt 262 miljoner euro. Därför föreslås det att statsandelen för kommunal basservice ska ökas i motsvarande grad med 48,14 euro per invånare. I kalkylerna har det antagits att kommunernas genomsnittliga inkomstskattesats förblir på 2015 års nivå. 

Nettovärdet av ändringarna i intäkterna av kommunalskatten består av de poster som specificeras i tabellen nedan.  

Verkningarna av ändringarna av beskattningsgrunderna på intäkterna av kommunalskatten på årsnivå 2016 (1 000 €)  

Ändring av nyckelpersonslagen  

–13 000 000 

Justering av skalan, av vilken 

–49 000 000 

ändring av inkomstskatteskalan 

–16 000 000 

grundavdrag 

–20 000 000 

arbetsinkomstavdrag 

–13 000 000 

Förlängning av donationsavdrag 

–1 000 000 

Arbetsinkomstavdrag 

–218 000 000 

Begränsning av ränteavdraget för bostadslån 

+14 000 000 

Avdrag för sjöarbetsinkomst 

+5 000 000 

Sammanlagt 

–262 000 000 

Eftersom de kommunvisa ändringarna i kommunalskatten varierar, utjämnas ändringarna mellan kommunerna så att inkomsterna inte ändrar för någon kommun till följd av ändringarna av beskattningsgrunderna.  

Tidsbegränsade minskningar och ökningar av statsandelen  

Staten och kommunerna ska liksom tidigare delta med en andel på 50 procent var i finansieringen av gemensamma projekt för utveckling av informationsteknik. Det föreslås att kommunernas finansieringsandel 2016 minskas med 2,9 miljoner euro när det gäller finansiering av projekt för utveckling av kommunernas informationsteknik. Det föreslås att statsandelen för kommunal basservice på motsvarande sätt minskas ytterligare med 0,54 euro per invånare. 

En frysning av indexnivån 2016—2019 i enlighet med regeringsprogrammet av statsminister Juha Sipiläs regering sker förslagsvis så att statsandelen minskas med 34 miljoner euro, som motsvarar indexhöjningen, kommunvis per invånare. Minskningen blir 6,32 euro per invånare. 

Statsandelsprocent och kommunens självfinansieringsandel 

I statsandelsprocenten har tidigare rambeslut om minskning av statsandelen med 40 miljoner euro jämfört med 2015 beaktats. Minskningen genomförs genom att sänka statsandelsprocenten med 0,15 procentenheter. 

Av det tillägg på 10 miljoner euro som föranleds av de nya och utvidgade statsandelsligganden som beskrivs ovan har 7,5 miljoner euro beaktats i höjningen av statsandelsprocenten. Statsandelsprocenten höjs med 0,03 procentenheter till följd av nya och mer omfattande åligganden. Dessutom påverkas fastställandet av statsandelsprocenten av att statsandelsprocenten höjs med 0,2 procentenheter då fördelningen av kostnaderna mellan staten och kommunerna justeras.  

Utöver de ändringar som påverkar fastställandet av statsandelsprocenten orsakar den gällande lagstiftningen och rambeslutet flera ändringar i dimensioneringen av anslaget under momentet för statsandelar för kommunal basservice. Dimensioneringen av anslaget i budgetpropositionen 2016 ändras på följande sätt: 

Ändring 

Statsandel,  

mn euro 

Sparåtgärder inom tandvården för vuxna  

–1,4 

Effektivisering av ordnandet av regional specialiserad sjukvård  

–12,9 

Förändringar i invånarantal och beräkningsfaktorer 

+55,3 

Minskning av statsandelen enligt den föregående regeringens beslut 

–40,0 

Verkställighet av lagstiftningen om självbestämmanderätt 

–1,5  

Överföring av anläggningskostnader för bibliotek 

+3,5 

Ändring av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda  

+0,8  

Överföring av konsumentsäkerhetstillsynen till Tukes  

–0,9 

Barnskydd och hemservice för barnfamiljer 

+10,0 

Övriga ändringar 

–3,95 

Ändring av förhållandet mellan antalet barn över tre år i dagvård och antalet fostrare 

–6,5 

Återföring av anslag från moment 28.90.20 

+1,85 

Återföring av anslag från moment 29.01.02 

+0,1 

Statsunderstöd för anläggningskostnader för läroanstalter 

+0,2 

Joursystemet reformeras 

–1,0 

Begränsning av den subjektiva rätten till dagvård 

–6,6 

Justering av kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna 

+269,1 

Ändringar av beskattningsgrunderna 

+262,0 

Sammanlagt  

+528,1 

3.2 Konsekvenser för kommunerna

År 2016 ökar statsandelarna med 6,2 procent jämfört med nivån 2015. Största delen av ökningen beror på att fördelningen av kostnaderna mellan staten och kommunerna har justerats och på kompensation för kommunernas minskade skatteinkomster. Ökningen får inga betydande ekonomiska konsekvenser för kommunernas verksamhet.  

3.3 Konsekvenser för myndigheterna

Propositionen får inga direkta konsekvenser för myndigheternas verksamhet eller organisation.  

Beredningen av propositionen

Propositionen har beretts vid kommun- och regionförvaltningsavdelningen på finansministeriet i samarbete med social- och hälsovårdsministeriet samt undervisnings- och kulturministeriet. Förhandlingar om propositionen har förts med Finlands Kommunförbund. Propositionen har behandlats i delegationen för kommunalekonomi och kommunalförvaltning. 

Samband med andra propositioner

Dimensioneringen av anslagen för kommunal basservice hänger samman med lagen om ändring av lagen om småbarnspedagogik (36/1973), lagen om ändring av lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn (1128/1996) och lagen om ändring av konsumentsäkerhetslagen (920/2011).  

Ökningen av statsandelarna på grund av ändringar i beskattningsgrunderna hänför sig till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskala för 2016 och till lagar om ändring av vissa andra lagar. 

Den lag som föreslås i denna proposition kan inte godkännas och stadfästas om inte de lagar som avses ovan har blivit stadfästa. 

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2016 och avses bli behandlad i samband med den.  

DETALJMOTIVERING

Lagförslag

1 §.Tillämpningsområde. Det föreslås att paragrafens 1 mom. 25 punkt upphävs, eftersom det föreslås att staten vid ingången av 2016 övertar ansvaret för uppgifterna enligt konsumentsäkerhetslagen. Eftersom uppgifterna enligt konsumentsäkerhetslagen inte längre är kommunens uppgifter, ska bestämmelsen om dem i denna lag upphävas.  

35 §. Beaktande av ändringar av beskattningsgrunder i statsandelen. Det föreslås att paragrafen ändras så att statsandelen till kommunerna ökas med 48,14 euro per invånare i enlighet med nettominskningen på 262 miljoner euro av skatteinkomsterna till följd av ändringarna av beskattningsgrunderna vid beskattningen för 2016. 

36§. Tidsbegränsade minskningar och ökningar av statsandelen till kommunerna. Det föreslås att 1 mom. ändras så att det invånarvisa avdraget från statsandelen för finansiering av statens och kommunernas gemensamma projekt för utveckling av informationsteknik minskas från 0,88 euro till 0,54 euro per invånare. 

Enligt det nuvarande 36 § 1 mom. ska för finansiering av statens och kommunernas projekt för utveckling av informationsteknik årligen under 2015–2018 0,88 euro per invånare, dvs. 4,8 miljoner euro, dras av från statsandelen för kommunal basservice. Staten och kommunerna har svarat för varsin hälft av finansieringen av utvecklingsprojekten. När det gäller finansieringen av projekten för utveckling av informationsteknik föreslås det i statens budgetproposition att statsandelen för kommunal basservice ska minskas ytterligare med 1,9 miljoner euro. Det föreslås att minskningen av statsandelen för basservice ska vara 0,54 euro per invånare 2016.  

Det föreslås också att till paragrafen fogas ett nytt 2 moment i stället för det 2 moment som upphävts genom lag 1510/2011. Dessutom föreslås det i fråga om statsandelen för kommunal basservice en indexfrysning 2016–2019, vars inverkan 2016 är 34 miljoner euro jämfört med nivån 2015. Indexfrysningen genomförs förslagsvis genom att den ökning av statsandelen som motsvarar indexhöjningen dras av kommunvis per invånare. Det föreslås att minskningen ska vara 6,32 euro per invånare.  

54 §. Utfärdande av bestämmelser om kalkylerade kostnader och grundpriser för tilläggsdelar. Enligt 1 mom. fastställs för det följande finansåret årligen genom förordning de kalkylerade kostnaderna för basservice, en koefficient för sjukfrekvens, arbetslöshet, främmande språk, befolkningstäthet, utbildningsbakgrund, tvåspråkighet och karaktär av skärgård samt grundpriserna. I 2 mom. föreskrivs vad som beaktas när grundpriset beräknas. Enligt 3 punkten i 2 momentet ska skillnaden mellan förändringen i den faktiska kostnadsnivån för året före det år som föregått finansåret och en uppskattning som gjorts i enlighet med 2 punkten för det nämnda året beaktas.  

Det föreslås att 3 punkten i 2 momentet upphävs. Beräkningen av statsandelsindexet ska förenklas, så att endast prognosen för ändringen av prisindexet för basservicen används vid indexhöjningen. Skillnaden mellan den faktiska kostnadsförändringen året före finansåret och den uppskattade förändringen av kostnadsnivån ska inte beaktas som korrigeringsfaktor.  

I och med att statsandelsreformen trädde i kraft vid ingången av 2015 justeras kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna varje år. Därför har 3 punkten i 2 momentet blivit obehövlig. Ändringen får inga särskilda konsekvenser för kommunekonomin.  

55 §. Statsandelsprocent och kommunens självfinansieringsandel. Det föreslås att 1 mom. ändras, så att kommunernas statsandelsprocent 2016 är 25,52 och kommunernas självfinansieringsandel är 74,48 procent. Jämfört med 2015 höjs statsandelsprocenten med 0,08 procentenheter.  

I statsandelsprocenten har som minskning beaktats 0,15 procentenheter i samband med nedskärning av statsandelen med 40 miljoner euro, vilket beslutades av den föregående regeringen, och som ökning 0,03 procentenheter i samband med genomförandet av reformer enligt regeringsprogrammet, så att statsandelen är 100 procent, och 0,2 procentenheter i samband med justeringen av kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna. 

Ikraftträdande

Lagen föreslås träda i kraft vid ingången av 2016.  

Det föreslås dock att ändringen av 54 § 2 mom. tillämpas först vid ingången av 2017.  

Förhållande till grundlagen samt lagstiftningsordning

I denna proposition föreslås det att statsandelsprocenten för kommunal basservice höjs med 0,08 procentenheter. Den tidsbegränsade indexfrysningen 2016–2019 enligt regeringsprogrammet genomförs som en jämnstor minskning på 6,32 euro per invånare i alla kommuner. På detta sätt är kommunerna jämlika avseende minskningen oberoende av beloppet för statsandelen för kommunal basservice. Propositionen får inga betydande konsekvenser för tillämpningen av finansieringsprincipen liksom inte heller för kommunernas beskattningsrätt och rätt att bestämma över sin ekonomi. Dessa rättigheter är skyddade enligt 121 § i grundlagen.  

Med stöd av vad som anförts ovan anser regeringen att lagförslaget kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning.  

Kläm 

Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs riksdagen följande lagförslag: 

Lagförslag

Lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice  

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om statsandel för kommunal basservice (1704/2009) 1 § 1 mom. 25 punkten och 54 § 2 mom. 3 punkten, av dem 1 § 1 mom. 25 punkten sådan den lyder i lag 982/2012,  
ändras 35 §, 36 § 1 mom. och 55 § 1 mom. sådana de lyder i lag 1406/2014, samt 
fogas till 36 §, sådan den lyder i lagarna 1510/2011, 1188/2013, 676/2014 och 1406/2014, ett nytt 2 mom., i stället för det 2 mom. som upphävts genom lag 1510/2011, som följer: 
35 §  
Beaktande av ändringar av beskattningsgrunder i statsandelen 
Statsandelen till kommunerna ökas med 48,14 euro per invånare i enlighet med den minskning av skatteinkomsterna som följer av ändringarna av beskattningsgrunderna vid beskattningen för 2016. 
Om kommunens skatteinkomster minskar med mer än 48,14 euro per invånare efter den ökning av statsandelen som avses i 1 mom., ökas statsandelen för kommunal basservice med det belopp som fås när 48,14 euro per invånare dras av från minskningen av skatteinkomsterna per invånare. Om kommunens skatteinkomster minskar med mindre än 48,14 euro per invånare, minskas kommunens statsandel med det belopp som fås när minskningen av kommunens skatteinkomster per invånare dras av från 48,14 euro. De sammanlagda årliga ökningarna och minskningarna av statsandelen ska vara lika stora på riksnivå. När ändringen av statsandelen för kommunal basservice beräknas tillämpas beskattningsuppgifterna för 2014 och skattesatsen för 2015 samt invånarantalet vid årsskiftet 2014/2015. 
36 § 
Tidsbegränsade minskningar och ökningar av statsandelen till kommunerna 
Under 2015—2018 dras från statsandelen för kommunal basservice årligen av 0,54 euro per invånare för finansiering av statens och kommunernas projekt för utveckling av informationsteknik.  
Under 2016—2019 dras från statsandelen för kommunal basservice årligen av 6,32 euro per invånare, vilket motsvarar indexhöjningen.  
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
55 § 
Statsandelsprocent och kommunens självfinansieringsandel 
Kommunens kalkylerade kostnader enligt 6—13 § fördelas på så sätt att kommunernas statsandel är 25,52 procent (statsandelsprocent) och kommunernas självfinansieringsandel är 74,48 procent.  
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
Den upphävda 54 § 2 mom. 3 punkten tillämpas dock 2016 sådan den lydde vid denna lags ikraftträdande. 
På ersättningar till kommunerna för förlorade skatteinkomster som föranleds av ändringarna i beskattningsgrunderna i beskattningen för 2010—2013 tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag.  
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors den 28 september 2015 
Statsministerns ställföreträdare, utrikesministerTimoSoini
Kommun- och reformministerAnuVehviläinen

Lagförslag 

Lag 

om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice  

I enlighet med riksdagens beslut 

upphävs i lagen om statsandel för kommunal basservice (1704/2009) 1 § 1 mom. 25 punkten och 54 § 2 mom. 3 punkten, av dem 1 § 1 mom. 25 punkten sådan den lyder i lag 982/2012,  

ändras 35 §, 36 § 1 mom. och 55 § 1 mom. sådana de lyder i lag 1406/2014, samt 

fogas till 36 §, sådan den lyder i lagarna 1510/2011, 1188/2013, 676/2014 och 1406/2014, ett nytt 2 mom., i stället för det 2 mom. som upphävts genom lag 1510/2011, som följer: 

Gällande lydelse 

Föreslagen lydelse 

1 § 

Tillämpningsområde 

Denna lag tillämpas på statsandel som beviljas för driftskostnader i fråga om sådana uppgifter för kommunerna (statsandelsåliggande) om vilka det föreskrivs i  

— — — — — — — — — — — — — —  

25) konsumentsäkerhetslagen (920/2011), 

— — — — — — — — — — — — — —  

1 § 

Tillämpningsområde 

Denna lag tillämpas på statsandel som beviljas för driftskostnader i fråga om sådana uppgifter för kommunerna (statsandelsåliggande) om vilka det föreskrivs i  

— — — — — — — — — — — — — —  

Upphävs 1 mom. 25 punkten 

— — — — — — — — — — — — — —  

35 § 

Beaktande av ändringar av beskattningsgrunder i statsandelen 

Statsandelen till kommunerna ökas med 

24,16 euro per invånare i enlighet med den 

minskning av skatteinkomsterna som följer 

av ändringarna av beskattningsgrunderna vid 

beskattningen för 2015. 

Om kommunens skatteinkomster minskar 

med mer än 24,16 euro per invånare efter den 

ökning av statsandelen som avses i 1 mom., 

ökas statsandelen för kommunal basservice 

med det belopp som fås när 24,16 euro per 

invånare dras av från minskningen av skatteinkomsterna per invånare. Om kommunens 

skatteinkomster minskar med mindre än 24, 

16 euro per invånare, minskas kommunens 

statsandel med det belopp som fås när minsk- 

ningen av kommunens skatteinkomster per 

invånare dras av från 24,16 euro. De sammanlagda årliga ökningarna och minskningarna av statsandelen ska vara lika stora på 

riksnivå. När ändringen av statsandelen för 

kommunal basservice beräknas tillämpas beskattningsuppgifterna för 2013 och skattesatsen för 2014 samt invånarantalet vid årsskiftet 2013/2014. 

35 §  

Beaktande av ändringar av beskattningsgrunder i statsandelen 

Statsandelen till kommunerna ökas med 48,14 euro per invånare i enlighet med den minskning av skatteinkomsterna som följer av ändringarna av beskattningsgrunderna vid beskattningen för 2016. 

Om kommunens skatteinkomster minskar med mer än 48,14 euro per invånare efter den ökning av statsandelen som avses i 1 mom., ökas statsandelen för kommunal basservice med det belopp som fås när 48,14 euro per invånare dras av från minskningen av skatteinkomsterna per invånare. Om kommunens skatteinkomster minskar med mindre än 48,14 euro per invånare, minskas kommunens statsandel med det belopp som fås när minskningen av kommunens skatteinkomster per invånare dras av från 48,14 euro. De sammanlagda årliga ökningarna och minskningarna av statsandelen ska vara lika stora på riksnivå. När ändringen av statsandelen för kommunal basservice beräknas tillämpas beskattningsuppgifterna för 2014 och skattesatsen för 2015 samt invånarantalet vid årsskiftet 2014/2015

36 § 

Tidsbegränsade minskningar och ökningar av statsandelen till kommunerna 

Under 2015—2018 dras från statsandelen 

för kommunal basservice årligen av 0,88 

euro per invånare för finansiering av statens 

och kommunernas projekt för utveckling av 

informationsteknik. 

— — — — — — — — — — — — — 

36 § 

Tidsbegränsade minskningar och ökningar av statsandelen till kommunerna 

Under 2015—2018 dras från statsandelen för kommunal basservice årligen av 0,54 euro per invånare för finansiering av statens och kommunernas projekt för utveckling av informationsteknik.  

Under 2016—2019 dras från statsandelen för kommunal basservice årligen av 6,32 euro per invånare, vilket motsvarar indexhöjningen.  

— — — — — — — — — — — — — —  

54 § 

Utfärdande av bestämmelser om statsandelsgrunder 

— — — — — — — — — — — — — —  

När grundpriserna stadgas beaktas 

— — — — — — — — — — — — — —  

3) skillnaden mellan förändringen i den faktiska kostnadsnivån för året före det år som föregått finansåret och en i enlighet med 2 punkten gjord uppskattning för det nämnda året, samt 

— — — — — — — — — — — — — —  

54 § 

Utfärdande av bestämmelser om statsandelsgrunder 

— — — — — — — — — — — — — —  

När grundpriserna stadgas beaktas 

— — — — — — — — — — — — — — 

(upphävs 2 mom. 3 punkten) 

— — — — — — — — — — — — — —  

55 § 

Statsandelsprocent och kommunens självfinansieringsandel 

Kommunens kalkylerade kostnader enligt 

6—13 § fördelas på så sätt att kommunernas 

statsandel är 25,44 procent (statsandelsprocent) och kommunernas självfinansieringsandel 74,56 procent. 

— — — — — — — — — — — — — —  

55 § 

Statsandelsprocent och kommunens självfinansieringsandel 

Kommunens kalkylerade kostnader enligt 6—13 § fördelas på så sätt att kommunernas statsandel är 25,52 procent (statsandelsprocent) och kommunernas självfinansieringsandel är 74,48 procent.  

— — — — — — — — — — — — — —  

 

Denna lag träder i kraft den xx xxxx 2016. 

Den upphävda 54 § 2 mom. 3 punkten tillämpas dock 2016 sådan den lydde vid denna lags ikraftträdande. 

På ersättningar till kommunerna för förlorade skatteinkomster som föranleds av ändringarna i beskattningsgrunderna i beskattningen för 2010—2013 tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag.  

—————