Regeringens proposition
RP
37
2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om tillsynsavgift för flygtrafiken
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL
I denna proposition föreslås det att lagen om tillsynsavgift för flygtrafiken ändras så att tillsynsavgiften sänks från 1,00 till 0,90 euro per passagerare som fyllt två år och som under föregående kalenderår har avrest från en flygplats med ett luftfartyg i kommersiell lufttransport. 
Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2020 och avses bli behandlad i samband med den. 
Lagen avses träda i kraft vid ingången av 2020. 
MOTIVERING
1
Nuläge och föreslagna ändringar
Enligt 4 § i lagen om tillsynsavgift för flygtrafiken (1249/2005) uppgår tillsynsavgiften för flygtrafiken på varje flygplats till 1,00 euro per passagerare som fyllt två år och som under det föregående kalenderåret har avrest från flygplatsen med ett luftfartyg i kommersiell lufttransport. Avgiften tas ut endast till den del den överstiger 20 000 euro. Enligt lagen i fråga är det flygplatsens ledningsenhet som är betalningsskyldig.  
Tillsynsavgiften för flygtrafiken tas ut till staten för tillsyn över flygsäkerheten och för offentliga förvaltningsuppgifter inom luftfarten. Tillsynsavgiften är avsedd att täcka kostnaden för sådana luftfartsmyndighetsuppgifter som inte finansieras ur statsbudgeten och som inte kan finansieras i form av prestationsavgifter med stöd av lagen om grunderna för avgifter till staten. Sådana uppgifter är bland annat genomförande och tillämpning av internationella luftfartsavtal samt sådana trafikrättighetstillstånd för vilka det enligt internationell praxis inte tas ut avgifter. Tillsynsavgiften för flygtrafiken har fastställts enligt principen att avgifter kan tas ut av flygtrafiken för kostnader för tillsyn över och förvaltning av flygtrafiken. Tillsynsavgiften är av skattenatur och uttaget av och tillsynen över avgiften sköts av luftfartsmyndigheten, Transport- och kommunikationsverket. 
Målet har varit att avgiftsintäkterna ska täcka kostnaderna för tillsynsuppgifterna. Passagerarantalet inom flygtrafiken har ökat kraftigt de senaste åren. År 2018 var passagerarantalet på Finavias flygfält 10,1 % större än året innan. År 2017 var passagerarantalet på Finavias flygfält 9,3 % större än året innan. År 2016 var ökningen från året innan 3,6 %. 
Transport- och kommunikationsverkets kostnader som motsvarar tillsynsavgiften för flygtrafiken har de senaste åren rört sig kring 10,5–11,5 miljoner euro. Med de ökade intäkterna har kostnadsmotsvarigheten stigit ordentligt och uppgick 123 % 2018, 2017 till 106 % och 2016 till 111 %. Enligt Transport- och kommunikationsverket prognoser kommer de kostnader som motsvarar tillsynsavgiften för flygtrafiken de kommande åren att uppgå till cirka 12 miljoner euro. 
Med beaktande av den prognosticerade ökningen i passagerarantal för 2019 (5 %) blir kostnadsmotsvarigheten efter den föreslagna ändringen 2020 enligt Transport- och kommunikationsverkets prognoser 98 %. Om passagerarantalet fortsätter att öka kraftigt under de kommande åren, bör avgiftsnivån ses över. 
På ovannämnda grunder föreslås det att 4 § i lagen om tillsynsavgift för flygtrafiken ändras så att tillsynsavgiften för flygtrafiken på varje flygplats ska uppgå till 0,90 euro per passagerare som fyllt två år och som har avrest från flygplatsen med ett luftfartyg i kommersiell lufttransport.  
2
Propositionens konsekvenser
Förslaget innebär att statens intäkter går ner till cirka 11,8 miljoner euro, medan nuvarande avgiftsnivå och prognosticerade ökningen i passagerarantal skulle inbringa 13,1 miljoner euro, det ger alltså en minskning på 1,3 miljoner euro. Intäkterna tas in i statsbudgeten under moment 11.19.05 och har beaktats i statens budgetproposition för 2020. Utgifterna för tillsynsuppgifterna betalas från moment 31.20.01. Utgifterna beräknas de kommande åren uppgå till 11,8 milj. euro, vilket har beaktats i dimensioneringen av momentet. 
Flygplatsens ledningsenhet betalar tillsynsavgiften för flygtrafiken. Flygplatsens ledningsenhet får avgöra om den vill överföra sänkningen på 10 cent till de kundavgifter som flygbolagen tar ut av passagerarna. 
Sänkningen av tillsynsavgiften för flygtrafiken påverkar inte små flygplatsers verksamhet, eftersom avgiften tas ut endast till den del den överstiger 20 000 euro. Eftersom det i propositionen är fråga om en sänkning av avgiftsnivån, kan propositionen i princip anses förbättra även små flygplatsers verksamhetsförutsättningar, när kostnaderna till denna del sjunker.  
Ur passagerarnas synvinkel är ändringen av tillsynsavgiften för flygtrafiken inte en väsentligt avgörande faktor i beslutsfattandet när det gäller resor, varför propositionen inte påverkar flygresors attraktivitet, även om flygplatsens ledningsenhet överför avgiftssänkningen från passagerarna till de kundavgifter som flygbolagen tar ut av passagerarna. 
3
Beredningen av ärendet
Regeringens proposition har beretts vid kommunikationsministeriet i samarbete med Transport- och kommunikationsverket. Ett utkast till propositionen var ute på remiss 8.8–6.9.2019. Propositionsutkastet har sänts på remiss till Trafiksäkerhetsverket, Finavia Abp, Finnair Abp, Nordic Regional Airlines Oy (Norra), Board of Airline Representatives in Finland (Barif), Konsumentförbundet samt Centralhandelskammaren. Även andra som inte uttryckligen hade blivit ombedda hade möjlighet att yttra sig. Utlåtandebegäran publicerades på webbplatsen utlåtande.fi. 
Utlåtande lämnades av Finavia Abp, Finnair Abp, Transport- och kommunikationsverket, fi-nansministeriet, försvarsministeriet, Centralhandelskammaren och Konsumentförbundet. Fin-nair Abp och Centralhandelskammaren ansåg att propositionen är motiverad i en situation där även intäkterna från tillsynsavgiften för flygtrafiken ökat på grund av att passagerarantalet på Finlands flygplatser ökat. Också Transport- och kommunikationsverket understödde propositionen och konstaterade i sitt utlåtande, att avgiftsnivån måste omvärderas också under kom-mande år, om kostnadsutvecklingen eller passagerarantalets utveckling det förutsätter. Finavia Abp, försvarsministeriet och Konsumentförbundet hade inget att yttra i frågan. Finansministeriet konstaterade i sitt utlåtande att propositionen motsvarar budgetpropositionen för 2020 och hade inget att anmärka på propositionen. 
4
Samband med andra propositioner
Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2020 och avses bli behandlad i samband med den.  
5
Ikraftträdande
Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2020. 
Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs riksdagen följande lagförslag: 
Lagförslag
Lag  
om ändring av 4 § i lagen om tillsynsavgift för flygtrafiken  
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om tillsynsavgift för flygtrafiken (1249/2005) 4 §, sådan den lyder i lag 901/2018, som följer: 
4 § 
Beloppet av och grunderna för tillsynsavgiften för flygtrafiken 
Tillsynsavgiften för flygtrafiken uppgår på varje flygplats till 0,90 euro per passagerare som fyllt två år och som under det föregående kalenderåret har avrest från flygplatsen med ett luftfartyg i kommersiell lufttransport. Avgiften tas ut endast till den del den överstiger 20 000 euro. 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
Helsingfors den 7 oktober 2019  
Statsminister
Antti
Rinne
Kommunikationsminister
Sanna
Marin
Senast publicerat 07-10-2019 12:50