Regeringens proposition
RP
4
2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av skjutvapenlagen
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL
I denna proposition föreslås det att ikraftträdandebestämmelsen i den lag om ändring av skjutvapenlagen som träder i kraft den 15 juli 2019 ska ändras. Bestämmelsen ändras så att vissa bestämmelser som gäller elektroniska tjänster träder i kraft den 1 mars 2020, när den förnyade versionen av polisens vapenregistersystem, som gör det möjligt att använda elektroniska tjänster i ärenden som gäller vapentillstånd, är i användning. 
Lagen avses träda i kraft den 15 juli 2019.  
MOTIVERING
1
Nuläge och föreslagna ändringar
I regeringspropositionen föreslås det att ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av skjutvapenlagen (724/2019) ändras. Genom en ändring av skjutvapenlagen, som träder ikraft den 15 juli 2019, har ändrats 25 § om anmälan till vapenregistersystemet och införande av uppgifter, 42 c § om anmälan till polisen av identifieringsuppgifter för vapen och vapendelar samt 70 § om anmälan till polisen om förvärv samt uppvisande av vapendelar, effektiva luftvapen och deaktiverade skjutvapen. Den 1 december 2018 trädde det ikraft en lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av skjutvapenlagen (896/2018) som gäller ikraftträdandet av ovan nämnda bestämmelser. Genom den lagen ändrades ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av skjutvapenlagen (623/2017), som trädde i kraft den 1 december 2017, delvis så att tidpunkten för ikraftträdande av vissa bestämmelser som gäller ibruktagande av elektroniska tjänster flyttades från den 1 december 2018 till den 1 mars 2020. Ändringen hade samband med dröjsmålet i projektet för utveckling av polisens vapenregistersystem och blev i fråga om ovan nämnda bestämmelser obeaktad i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av skjutvapenlagen (724/2019). 
Genom lagen om ändring av skjutvapenlagen (623/2017) infördes bestämmelserna om elektroniska tjänster i skjutvapenlagen. Införandet av elektroniska tjänster förutsätter att de ändringar som görs i polisens vapenregistersystem har slutförts. Polisstyrelsen inrättade ett projekt för utveckling av vapenregistersystemet för åren 2015 och 2016. Under beredningen och riksdagsbehandlingen av en ändring av skjutvapenlagen bedömdes den första etappen av revideringen av polisens vapenregistersystem vara färdig i november 2018 och att elektroniska tjänster efter det kan införas i vapentillståndsförfarandet både vid inledande av ärenden och vid anmälan om identifieringsuppgifter om ett vapen, ett effektivt luftvapen eller en vapendel samt vid vapennäringsidkares anmälningar av identifieringsuppgifter om vapen och vapendelar. Den planerade tidsplanen för genomförandet av projektet för utveckling av vapenregistersystemet ändrades efter att en lag om ändring av skjutvapenlagen godkänts. På grund av att projektet försenades var det inte möjligt att enligt den tidsplan som förutsätts i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av skjutvapenlagen (623/2017) börja tillämpa bestämmelserna om elektroniska tjänster från och med den 1 december 2018. De ändringar i datasystemen som gör elektroniska tjänster möjliga beräknas tekniskt vara färdiga i december 2019. Det nya datasystemet kan tas i användning för produktion i mars 2020. Av ovannämnda anledning ändrades tidpunkten för ikraftträdandet av bestämmelserna om elektroniska tjänster i lagen om ändring av skjutvapenlagen genom lagen om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av skjutvapenlagen (896/2018) så att den motsvarar den ändrade tidsplanen för genomförandet av projektet för utveckling av vapenregistersystemet. Nu föreslås det att ikraftträdandebestämmelsen i lag 724/2019 korrigeras så att övergångstiden i fråga om de bestämmelser som krävs för de elektroniska tjänsterna löper till den 1 mars 2020. 
Dessutom föreslås det att ikraftträdandebestämmelsen ändras så att det i ikraftträdandebestämmelsen föreskrivs om ett förfarande före det att elektroniska tjänster tas i användning, i fråga om 42 c § i anknytning till anmälan av identifieringsuppgifter för vapen och vapendelar och i fråga om 45 § 3 mom. om skyldighet för värnpliktiga att visa upp en viss utredning vid ansökan om vapentillstånd. Innan det elektroniska anmälningsförfarande som avses i 42 c § börjar tillämpas ska i enlighet med den föreslagna ändringen identifieringsuppgifter om ett vapen lämnas vid ett besök på en polisinrättning, och det skjutvapen, det effektiva luftvapen eller den vapendel som anmälan gäller ska visas upp i samband med att uppgifterna lämnas. Övergångsbestämmelsen föreslås bli ändrad så att vad som i 45 § 3 mom. föreskrivs om skyldigheten för en värnpliktig person att vid ansökan om vapentillstånd på tillståndsmyndighetens begäran lägga fram utredning över fullgjord beväringstjänst eller civiltjänst eller, om den värnpliktige inte har fullgjort beväringstjänst eller civiltjänst, lägga fram ett förordnande om tjänstgöring eller ett beslut om befrielse från tjänstgöring, uppskov med eller avbrytande av tjänstgöring, samt orsakerna till detta, ska tillämpas först från och med den 1 mars 2020. Före nämnda tidpunkt ska en värnpliktig person alltid lägga fram den utredning som avses ovan vid ansökan om vapentillstånd. 
2
Propositionens konsekvenser
Bestämmelserna i 25, 42 c och 70 § i skjutvapenlagen är till vissa delar sammankopplade med användningen av elektroniska tjänster i polisens vapenregistersystem. För ikraftträdandet av bestämmelserna behövs en övergångsperiod fram till mars 2020, eftersom de elektroniska tjänsterna inte kan användas tidigare. I fråga om de förfaranden som föreskrivs i 42 c § och 45 c § 3 mom. i skjutvapenlagen behöver det av ikraftträdandebestämmelsen framgå vilket förfarande som ska iakttas före det elektroniska anmälningsförfarandet tas i användning. 
3
Beredningen av propositionen
Propositionen har beretts vid inrikesministeriet. Vid beredningen har Polisstyrelsen hörts. Förslag till proposition har granskats vid justitieministeriets lagberedningsavdelnings laggranskningsenhet. 
4
Ikraftträdande
Lagen föreslås träda i kraft den 15 juli 2019. 
Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs riksdagen följande lagförslag: 
Lagförslag
Lag 
om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av skjutvapenlagen 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om ändring av skjutvapenlagen (724/2019) 1 och 2 mom. i ikraftträdandebestämmelsen som följer: 
 
Denna lag träder i kraft den 15 juli 2019. Bestämmelserna i 25 §, 42 c § 2 mom. 1 punkten och 70 § 3 mom. träder dock i kraft först den 1 mars 2020.  
Med avvikelse från vad som föreskrivs i 42 c § ska till och med den 29 februari 2020 identifieringsuppgifter om ett vapen lämnas vid ett besök på en polisinrättning, och det skjutvapen eller effektiva luftvapen eller den vapendel som anmälan gäller visas upp i samband med att uppgifterna lämnas. Med avvikelse från vad som föreskrivs i 45 c § behöver anmälan om utlåning av ett skjutvapen, ett effektivt luftvapen eller en vapendel inte göras förrän från och med den 1 mars 2020. Med avvikelse från vad som föreskrivs i 45 § 3 mom. ska en värnpliktig person till och med den 29 februari vid ansökan om vapentillstånd lägga fram utredning över fullgjord beväringstjänst eller civiltjänst eller, om den värnpliktige inte har fullgjort beväringstjänst eller civiltjänst, lägga fram ett förordnande om tjänstgöring eller ett beslut om befrielse från tjänstgöring, uppskov med eller avbrytande av tjänstgöring, samt orsakerna till detta. 
Denna lag träder i kraft den 2019. 
Helsingfors den 13 juni 2019 
Statsminister
Antti
Rinne
Inrikesminister
Maria
Ohisalo
Senast publicerat 20.6.2019 10:42