Senast publicerat 03-11-2021 12:34

Regeringens proposition RP 42/2016 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om privata säkerhetstjänster

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås att den lag om privata säkerhetstjänster som träder i kraft vid ingången av 2017 ska ändras. De föreslagna ändringarna gäller huvudsakligen att göra tillståndsprocesserna i anknytning till privata säkerhetstjänster smidigare. I lagen föreslås också ändringar närmast av teknisk natur. 

Det föreslås att bestämmelserna om godkännande som väktare, ordningsvakt och utförare av säkerhetsskyddsuppgifter ändras så att den godkännande myndigheten i stället för polisinrättningen i sökandens hemkommun kan vara vilken polisinrättning som helst. Godkännandet kan också återkallas av vilken polisinrättning som helst. 

Det föreslås också att procedurbestämmelserna för ansökan om godkännande som väktare, ordningsvakt och utförare av säkerhetsskyddsuppgifter ändras. Ansökan ska lämnas till en polisinrättning men den kan också anhängiggöras elektroniskt. Polisinrättningen kan dock av särskilda skäl ålägga sökanden att infinna sig personligen på polisinrättningen. 

För tydlighetens skull föreslås också en ändring i lagen enligt vilken näringstillstånd för säkerhetsbranschen berättigar till att utöva verksamhet som kräver tillstånd förutom i hela Finland också ombord på finländska fartyg. De övriga ändringsförslagen gäller bland annat ett tillägg av teknisk natur i fråga om väktares uppgifter, en precisering av bestämmelserna om händelserapporter samt förslaget att Polisstyrelsen ska ges bemyndigande att meddela närmare föreskrifter om undervisningsämnen, innehållet i undervisningen och timfördelningen i fråga om vissa av de utbildningar som föreskrivs i lagen och i förordningar som utfärdats med stöd av den. Även i lagens övergångsbestämmelser föreslås vissa preciseringar. 

De föreslagna ändringarna avses träda i kraft den 1 januari 2017. 

ALLMÄN MOTIVERING

Inledning

Den gällande lagen om privata säkerhetstjänster (282/2002) trädde i kraft vid ingången av oktober 2002. Lagen om ordningsvakter (533/1999) trädde i kraft vid ingången av september 1999. 

Den nya lagen om privata säkerhetstjänster (1085/2015) som grundar sig på regeringens proposition (RP 22/2014) och de lagar som har samband med den (1086/2015–1100/2015) träder i kraft vid ingången av 2017. Genom den nya lagen upphävs den gällande lagen om privata säkerhetstjänster. Dessutom upphävs lagen om ordningsvakter. Samtidigt träder ändringar i 14 andra lagar i kraft. Med "nya lagen" avses nedan den lag om privata säkerhetstjänster som träder i kraft vid ingången av 2017 och med "gällande lagen" den lag om privata säkerhetstjänster som är i kraft fram till dess. 

Genom den nya lagen om privata säkerhetstjänster strävar man efter att koncentrera lagstiftningen om privata säkerhetstjänster till en enda lag. I lagen ingår bestämmelser om verksamhet som gäller bevakningsföretag, ordningsvaktsverksamhet och säkerhetsskyddande verksamhet. Efter den övergångsperiod som föreskrivs i lagen blir ordningsvaktsverksamhet, med vissa undantag, en tillståndspliktig näringsverksamhet. Också säkerhetsskyddande verksamhet ska efter övergångsperioden till vissa delar bli en tillståndspliktig näring. Bevakningsrörelse kvarstår som en tillståndspliktig näring. Alla dessa tillståndspliktiga näringar kommer att omfattas av ett gemensamt näringstillstånd för säkerhetsbranschen. Bestämmelserna om näringstillstånd för säkerhetsbranschen motsvarar i huvudsak de nuvarande bestämmelserna om auktorisation av bevakningsföretag. I och med den nya lagen träder också vissa andra ändringar som gäller bevakningsrörelse, ordningsvaktsverksamhet och säkerhetsskyddande verksamhet i kraft. 

Lagen om behandlingen av personer i förvar hos polisen ändras samtidigt så att polisinrättningarna under de förutsättningar som nämns i lagen kan ge utförandet av de väktaruppgifter som avses i lagen som uppdrag till den som innehar näringstillstånd för säkerhetsbranschen. Väktaruppgifterna kan utföras av personer som fått särskild utbildning och är anställda hos en innehavare av näringstillstånd för säkerhetsbranschen. 

I den nya lagen har inga ändringar gjorts i procedurbestämmelserna om godkännande och återkallande av godkännande som väktare, ordningsvakt och utförare av säkerhetsskyddsuppgifter. I dessa bestämmelser har man dock redan innan den nya lagen trätt i kraft observerat vissa ändringsbehov. Det finns praktiska behov av en smidigare tillståndsprocess än för närvarande, både med avseende på den som ansöker om tillstånd och på tillståndsmyndigheten.  

Dessutom finns behov av att göra vissa andra ändringar med syftet att också göra lagtexten tydligare för att undvika eventuella tolkningssvårigheter. 

Bedömning av nuläget

En sökande godkänns som väktare, ordningsvakt eller utförare av säkerhetsskyddsuppgifter av polisinrättningen i sin hemkommun, som också vid behov återkallar godkännandet. Ansökan om godkännande kan också lämnas till en annan polisinrättning än den i sökandens hemkommun, vilket gör förfarandet smidigare. En annan polisinrättning än den i sökandens hemkommun kan dock inte godkänna ansökan. Ansökan om godkännande ska personligen lämnas till polisinrättningen. 

I motiveringen till den gällande lagen om privata säkerhetstjänster (RP 69/2001) motiveras rollen för polisinrättningen i sökandens hemkommun med att den har tillgång till lokal information om sökandens levnadsvanor som på små orter dessutom ofta baserar sig på personlig kännedom om sökanden. Efter att den gällande lagen trädde i kraft har antalet polisinrättningar i och med polisens förvaltningsreformer minskat från 90 inrättningar till 11. För tillfället är polisinrättningarna så stora att de i praktiken inte längre har uppgifter som baserar sig på personlig kännedom om sökanden. 

Bindningen till hemkommunen medför också att behandlingstiderna för ansökningarna om godkännande varierar mellan polisinrättningarna. Arbetsbördan inom tillståndsförvaltningen är inte jämt fördelad mellan polisinrättningarna. Detta har medfört att en sökande kan vara tvungen att vid vissa polisinrättningar vänta längre på myndighetens beslut än vid andra. Den ojämnt fördelade arbetsbördan försvårar också verksamheten, och planeringen av den, vid polisinrättningarnas tillståndsförvaltning. Det har också visat sig vara svårt att bestämma vilken godkännandemyndighet som är den rätta i situationer när sökanden inte har någon hemkommun i Finland. 

Det årliga antalet ansökningar om godkännande i fråga om uppgifter inom säkerhetsbranschen har under de senaste åren varierat mellan cirka 15 000 och 16 000 ansökningar. Antalen omfattar både första gångens ansökningar om godkännande och de som gäller förnyat godkännande. I praktiken gäller cirka två tredjedelar av ansökningarna godkännande som ordningsvakt. Ansökningarna om godkännande som väktare, ordningsvakt och utförare av säkerhetsskyddsuppgifter fördelade sig 2013 mellan de olika polisinrättningarna på följande sätt: 

År 2014 var motsvarande antal följande: 

 

Godkännande som 

ordningsvakt 

Godkännande som 

väktare 

Godkännande som 

utförare av säkerhetsskyddsuppgifter 

Sammanlagt 

Helsingfors 

800 

774 

255 

1 829 

Västra Nyland 

613 

346 

162 

1 121 

Östra Nyland 

731 

528 

221 

1 480 

Sydvästra Finland 

1 357 

485 

192 

2 034 

Tavastland 

785 

262 

104 

1 151 

Sydöstra Finland 

587 

230 

78 

895 

Österbotten 

968 

226 

192 

1 386 

Inre Finland 

1 764 

412 

222 

2 398 

Östra Finland 

1 296 

226 

215 

1 737 

Uleåborg 

888 

296 

211 

1 395 

Lappland 

422 

105 

49 

576 

Sammanlagt 

10 211 

3 890 

1 901 

16 002 

År 2014 var motsvarande antal följande: 

 

Godkännande som 

ordningsvakt 

Godkännande som 

väktare 

Godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter 

Sammanlagt 

Helsingfors 

907 

614 

153 

1 674 

Västra Nyland 

597 

263 

116 

976 

Östra Nyland 

775 

455 

159 

1 389 

Sydvästra Finland 

1 443 

372 

187 

2 002 

Tavastland 

787 

218 

88 

1 093 

Sydöstra Finland 

629 

266 

47 

942 

Österbotten 

915 

207 

71 

1 193 

Inre Finland 

1 618 

426 

201 

2 245 

Östra Finland 

1 248 

238 

233 

1 719 

Uleåborg 

897 

300 

154 

1 351 

Lappland 

402 

84 

29 

515 

Sammanlagt 

10 218 

3 443 

1 438 

15 099 

Behandlingstiderna för ansökningarna varierar också beroende av polisinrättning. Den kortaste behandlingstiden var bara ett par dagar, men som längst har den varit cirka tre veckor. Den genomsnittliga behandlingstiden för ansökningar varierade vid de olika polisinrättningarna i enlighet med en utredning som gjordes i juli 2015 enligt följande: 

 

Väktare 

Ordningsvakt 

Utförare av säkerhetsskyddsuppgifter 

Helsingfors 

1–2 dagar 

1–2 dagar 

1–2 dagar 

Västra Nyland 

1–3 dagar 

1–3 dagar 

1–3 dagar 

Östra Nyland 

1–3 dagar 

1–3 dagar 

1–3 dagar 

Sydvästra Finland 

3–5 dagar 

3–5 dagar 

3–5 dagar 

Tavastland 

1–2 veckor 

1–2 veckor 

1–2 veckor 

Sydöstra Finland 

2–5 dagar 

2–5 dagar 

2–5 dagar 

Inre Finland 

1 dag 

2 dagar 

3 dagar 

Östra Finland 

5–8 dagar 

5–8 dagar 

5–8 dagar 

Österbotten 

5–7 dagar 

5–7 dagar 

5–7 dagar 

Uleåborg 

2–4 dagar 

2–4 dagar 

2–4 dagar 

Lappland 

7 dagar 

7 dagar 

7 dagar 

Inom ramen för den genomsnittliga behandlingstiden kan polisinrättningarna avgöra ansökningsärendet i de fall då ansökan är felfri och alla nödvändiga bilagor ingår. Om det är nödvändigt att be sökanden komplettera sin ansökan eller lämna någon annan utredning så förlängs följaktligen behandlingstiden. På behandlingstiden inverkar i sådana fall också inom vilken tid sökanden lämnar den komplettering eller utredning som begärts. Behandlingstiden för ansökningar som avslås överstiger också den genomsnittliga behandlingstiden, då de omfattas av till exempel den skyldighet att höra en part som föreskrivs i förvaltningslagen (434/2003). 

Enligt uppgift är exempelvis cirka 60 procent av ansökningarna om godkännande som väktare och ordningsvakt vid Helsingfors polisinrättning felfria, och de behandlas inom 1–2 dagar. Behandlingstiden för ansökningar som kräver särskild utredning är i medeltal uppskattningsvis cirka 2–4 veckor. Av de ansökningar som kräver särskild utredning kan cirka hälften behandlas inom en vecka efter att ansökan lämnats och cirka hälften kräver flera veckors behandlingstid. Av ansökningarna om godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter är cirka 20 procent felfria och de behandlas inom 1–2 dagar. Cirka 20 procent av ansökningarna behandlas inom en vecka och cirka hälften av ansökningarna kräver flera veckors behandlingstid. 

Andelen tillståndsärenden för säkerhetsbranschen är en förhållandevis liten andel av alla tillståndsärenden som behandlas vid polisinrättningarna. För behandlingen av tillståndsärenden för säkerhetsbranschen åtgår dock årligen 15 årsverken vid polisinrättningarna. 

Ur sökandens synvinkel är tillståndsprocessen betydligt längre än de nämnda behandlingstiderna. Ansökan kräver att sökanden personligen besöker polisinrättningen. Kötiden för personlig ärendehantering kan i vissa fall vara till och med flera veckor. 

Kravet på att ansökan ska lämnas personligen har i motiveringen till den gällande lagen (RP 69/2001) motiverats bland annat med att det är viktigt med tanke på bedömningen av de personliga egenskaperna. Enligt motiveringen behövs personlig presentation också för att myndigheten ska kunna kontrollera om sökanden är samma person som personen på det fotografi som eventuellt kommer att fästas på väktarkortet. I och med utvecklingen av den elektroniska identifieringen kan motiveringen till den gällande lagen åtminstone delvis anses ha förlorat sin betydelse. I praktiken har bedömningen av sökandens personliga egenskaper också i hög grad grundat sig på exempelvis uppgifter om tagande i förvar på grund av berusning och inte på sökandens personliga besök på polisinrättningen. I de flesta fallen är det mycket svårt, eller rent av omöjligt, för den tjänsteman som tar emot ansökan att dra sådana slutsatser om sökandens personliga egenskaper att de kunde leda till en noggrannare utredning om dem. 

Målsättning och de viktigaste förslagen

3.1  Målsättning

Syftet med regeringspropositionen är att förenkla och förtydliga bestämmelserna i anknytning till godkännande som väktare, ordningsvakt och utförare av säkerhetsskyddsuppgifter samt att göra bestämmelserna smidigare. Smidigare tillståndsprocesser är en av målsättningarna i statsminister Juha Sipiläs regeringsprogram. Genom regeringspropositionen kompletteras och förtydligas dessutom den lag om privata säkerhetstjänster som träder i kraft vid ingången av 2017. 

3.2  De viktigaste förslagen

Det föreslås att tillståndsförfarandena i anknytning till godkännande som väktare, ordningsvakt och utförare av säkerhetsskyddsuppgifter förenklas. I stället för polisinrättningen i sökandens hemkommun kan vilken polisinrättning som helst vara godkännande myndighet. På motsvarande sätt kan vilken polisinrättning som helst återkalla godkännandet. 

Förfarandet i anknytning till sökande av tillstånd föreslås också bli förenklat. Ansökan kan också lämnas elektroniskt och kräver i normala fall inget personligt besök på polisinrättningen. Av särskilda skäl kan sökanden dock åläggas att personligen infinna sig på polisinrättningen. 

För tydlighetens skull föreslås att bestämmelserna om väktares uppgifter och tjänstgöringsområden kompletteras. Väktare ska kunna sköta sina uppgifter utanför bevakningsområdet också när är fråga om en bevakningsuppgift som stödjer eller annars anknyter till den uppgift som utförs på bevakningsområdet. 

Det föreslås att bestämmelserna om väktares och ordningsvakters händelserapporter samt att utse ordningsvakter ska preciseras. Straffansvaret för ansvariga föreståndare för beslut om bärande av maktmedelsredskap i strid med bestämmelserna i lagen föreslås bli något utvidgat. 

Näringstillstånd för säkerhetsbranschen berättigar till att utöva verksamhet som kräver tillstånd överallt i hela landet. För tydlighetens skull föreslås det att tillståndet ska berättiga till att utöva verksamheten också ombord på finländska fartyg. 

I bestämmelserna om godkännande av väktare föreslås det några mindre ändringar. Den som har en tidigare utbildning som motsvarar grundutbildningen för väktare kan på nytt godkännas som väktare på ansökan som ska göras innan det tidigare godkännandet upphörde att gälla. Detta motsvarar det förfarande som föreskrivs för ordningsvakter. 

Det förslås att lagens bemyndiganden att utfärda förordning preciseras. Polisstyrelsen bemyndigas att meddela närmare föreskrifter om undervisningsämnen, innehållet i undervisningen och timfördelningen i fråga om vissa av de utbildningar som föreskrivs i lagen och i förordningar som utfärdats med stöd av den. Vissa preciseringar föreslås i lagens övergångsbestämmelser. Dessutom föreslås att vissa lagtekniska ändringar görs i lagen. 

Propositionens konsekvenser

4.1  Ekonomiska konsekvenser

Polisinrättningarna behandlar årligen cirka 15 000 tillståndsärenden för säkerhetsbranschen. I och med möjligheten till elektronisk behandling av passansökningar har man kunnat konstatera att tidsåtgången för en ansökan som helt görs enligt elektroniskt förfarande är cirka 15 minuter mindre än för ett ärende som sköts enligt traditionellt förfarande. Om hälften av tillståndsärendena för den privata säkerhetsbranschen kan behandlas enbart genom elektroniskt förfarande kan man spara drygt ett årsverke. En elektronisk behandling av i det närmaste alla ärenden skulle enligt uppskattning leda till en besparing på cirka två årsverken av polisinrättningarnas resurser för tillståndsförvaltning. 

4.2  Konsekvenser för myndigheterna

Propositionen har konsekvenser för myndigheternas verksamhet. Då vilken polisinrättning som helst kan godkänna en ansökan, kan ansökningarna vid behov styras till olika polisinrättningar. Därmed kan belastningen mellan olika polisinrättningar jämnas ut och tillståndsförvaltningens resurser kan styras på ett mer smidigt sätt än för närvarande. Behandlingen av tillståndsärenden kan koncentreras exempelvis till polisens verksamhetsställen för tillståndsservice på sådana orter där antalet ärenden annars är få men som behöver hållas öppna för att skapa ett så heltäckande servicenät som möjligt. En koncentrering bidrar också till en snabbare behandling av ärendet, eftersom de som behandlar ärendena i synnerhet känner till tillståndsprocessen för säkerhetsbranschen och den anknytande lagstiftningen. Detta innebär också att man kan säkerställa en jämn kvalitet vid beredningen av ärendena och beslutsfattandet samt trygga sökandenas rättsskydd. 

Det elektroniska ansökningsförfarandet minskar också polisinrättningarnas resursbehov. Det antas att den största delen av ansökningarna behandlas genom elektroniskt förfarande, vilket minskar resursbehovet för den kundbetjäning som sker ansikte mot ansikte. 

4.3  Konsekvenser för samhället och företagen

Propositionens konsekvenser för samhället och företagen gäller framförallt att tillståndsprocesserna görs smidigare. För godkännande som väktare, ordningsvakt och utförare av säkerhetsskyddsuppgifter behöver ansökan normalt inte längre lämnas personligen, vilket underlättar skötseln av ärendet. Den totala tidsåtgången för tillståndsprocessen förkortas betydligt med beaktande av att kötiden för ett personligt besök vid polisinrättningen kan vara flera veckor. Detta har betydelse inte bara för sökanden utan i många fall också med tanke på företagsverksamheten. I många fall kan sökanden inleda sitt egentliga arbete genast efter polisens godkännande. Eftersom behandlingstiden för ansökningarna i genomsnitt förkortas kan sökandena inleda sitt arbete tidigare. 

Beredningen av propositionen

Regeringspropositionen har beretts vid inrikesministeriet i samarbete med Polisstyrelsen. Propositionen har varit på remiss och yttrande begärdes av sammanlagt 25 instanser. Dessa är kommunikationsministeriet, justitieministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, försvarsministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, arbets- och näringsministeriet, Konkurrens- och konsumentverket, Trafiksäkerhetsverket, Utbildningsstyrelsen, Polisstyrelsen, Dataombudsmannens byrå, riksdagens justitieombudsman, delegationen för säkerhetsbranschen, Finlands näringsliv rf, Finanssialan Keskusliitto - Finansbranschens Centralförbund ry, Finnsecurity ry, Turism- och Restaurangförbundet rf, Servicefacket PAM rf, Finlands Polisorganisationers Förbund rf, Suomen Turvaurakoitsijaliitto - Finlands Säkerhetsentreprenörsförbund ry, Suomen Vartioliikkeitten Liitto ry, Föreningen för Finlands Licensierade Privatdetektiver och Advokatbyråer rf, Turva-alan yrittäjät ry och Turvallisuusalan ammattiliitto ry. Yttrande lämnades av 14 instanser.  

I yttrandena förhöll man sig i princip positivt till reformen av tillståndsprocesserna för den privata säkerhetsbranschen. I vissa yttranden föreslogs dock ändringar i ordalydelsen i de bestämmelser som gäller tillståndsprocesserna. De föreslagna bestämmelserna om bevakningsområde ansågs i en del yttranden vara för inexakta och i andra för begränsande. Förslaget att Polisstyrelsen ska ha som uppgift att fastställa ämnena, innehållet i utbildningen och timföredelningen i fråga om de utbildningar som avses i lagen kritiserades i vissa yttranden. Det ansågs delvis vara för vidsträckt och delvis strida mot förbudet mot så kallad subdelegering. I vissa andra yttranden ifrågasattes Polisstyrelsens roll i denna uppgift. I övrigt framfördes i yttrandena framför allt anmärkningar som kan anses vara lagtekniska. 

Det förslås att flera ändringar görs i propositionen efter remissbehandlingen. Bestämmelserna om väktares uppgifter och tjänstgöringsområde föreslås bli ändrade i jämförelse med det lagförslag som sändes på remiss så att väktare utanför bevakningsområdet får utföra förutom en uppgift som stödjer den uppgift som utförs på bevakningsområdet också får utföra en uppgift som annars anknyter till uppgiften på bevakningsområdet. Det föreslås att bestämmelserna om ansökan och beslut om godkännande som väktare, ordningsvakt och utförare av säkerhetsskyddsuppgifter ändras så att ansökan ska lämnas till en polisinrättning och den kan också lämnas elektroniskt. Det föreslås att Polisstyrelsens roll i fråga om ämnen, innehållet i utbildningen och timfördelningen för de utbildningar som avses i lagen i någon mån förtydligas och inskränks efter remissbehandlingen jämfört med det lagförslag som sändes på remiss. Det föreslås även att det görs vissa andra ändringar som i huvudsak kan betraktas som tekniska. 

DETALJMOTIVERING

Lagförslag

1.1  Lagen om privata säkerhetstjänster

4 §. Väktares uppgifter och tjänstgöringsområde. I 2 mom. föreskrivs om de bevakningsuppgifter som en väktare får utföra på andra platser än bevakningsområden. I förteckningen i momentet föreslås för tydlighetens skull att det också införs bevakningsuppgifter som stödjer den uppgift som utförs på bevakningsområdet eller som anknyter till den. Som exempel kan nämnas en väktare som är anställd av en innehavare av näringstillstånd för säkerhetsbranschen och som arbetar som jour vid en larmcentral. Väktaren befinner sig då inte nödvändigtvis på bevakningsområdet men till exempel förmedlar information om inbrottsalarm i objektet till en väktare som arbetar på bevakningsområdet. Uppgiften behöver inte nödvändigtvis vara en uppgift som stödjer en uppgift som utförs på bevakningsområdet, men den ska dock ha anknytning till bevakningsområdet. Som en sådan uppgift kan till exempel nämnas en uppgift som utförs genom fjärrmanövrerad kameraövervakning. Det väsentliga är i alla fall att uppgiften på något annat sätt än de undantag som nämns i lagen anknyter till bevakningsområdet. Däremot är det inte heller nödvändigt att genom bestämmelser i lagen begränsa sådana tekniska bevakningslösningar som grundar sig på andra än väktarens fysiska närvaro på bevakningsområdet. 

8 §.Händelserapport. Det föreslås att 1 mom. ändras så att väktare har rätt att avfatta en händelserapport också över händelseförlopp som föranleder andra åtgärder än de som anknyter till skyldigheten att skriva händelserapport. Väktare har därmed fortfarande skyldighet att avfatta händelserapport om händelseförlopp som föranleder ett gripande eller användning av maktmedel men rättighet att avfatta en händelserapport också över andra händelseförlopp som föranleder åtgärder. 

10 §.Godkännande som väktare. Det föreslås att 2 mom. ändras så att i stället för polisinrättningen i den sökandes hemkommun godkänns väktaren av en polisinrättning. Därmed kan vilken polisinrättning som helst, oberoende av sökandens hemkommun, vara godkännande myndighet. På detta sätt kan polisens resurser för tillståndsförvaltning fördelas jämnare. Ansökningarna om godkännande kan styras till den polisinrättning som för tillfället har tillräckliga resurser för detta. Detta förkortar och jämnar ut behandlingstiderna för ansökningarna i olika delar av landet. För de sökande som bor inom områdena för de mest belastade polisinrättningarna förkortas behandlingen av ansökan om godkännande jämfört med nuläget. En till denna del flexiblare lagstiftning är en fördel för både myndigheterna och dem som ansöker om godkännande. 

Det föreslås att 3 mom. ändras så att den som har en tidigare utbildning som motsvarar grundutbildningen för väktare på nytt kan godkännas som väktare på ansökan som ska göras innan det tidigare godkännandet som väktare upphör att gälla. I dessa fall kan man därmed inte ansöka om godkännande inom tre månader från att det tidigare godkännandet som väktare upphörde att gälla. Den föreslagna bestämmelsen motsvarar till denna del motsvarande bestämmelser om ordningsvakter i 35 § 2 mom. 

11 §.Villkor och begränsningar i ett godkännande som väktare samt ändring av dem. Det föreslås att paragrafen ändras så att i stället för polisinrättningen i sökandens hemkommun får en polisinrättning förena ett godkännande som väktare med de villkor som avses i paragrafen. En polisinrättning får också, i stället för polisinrättningen i väktarens hemkommun, ändra dessa villkor under de förutsättningar som föreskrivs i paragrafen. I praktiken är det den polisinrättning som godkänner sökanden som väktare som också förenar godkännandet med villkor. Villkoren kan däremot ändras också av en annan polisinrättning än den godkännande polisinrättningen. 

12 §.Godkännande som tillfällig väktare. Det föreslås att 3 mom. ändras så att i stället för polisinrättningen i den sökandes hemkommun godkänns en tillfällig väktare av en polisinrättning. För motiveringens del hänvisas till det som har framförts i samband med motiveringen till 10 §. 

13 §.Ansökan och beslut om godkännande som väktare. I 1 mom. föreskrivs om förfaringssätten för godkännande som väktare. Det föreslås att momentet ändras så att det inte längre ska vara nödvändigt att i alla situationer personligen lämna ansökan om godkännande som väktare till polisinrättningen. Ansökan om väktarkort ska göras till polisen och ansökan kan göras anhängig elektroniskt. Kravet på att lämna ansökan personligen har till stor del grundat sig på att polisinrättningens personal samtidigt när de tar emot ansökan vid behov kan bedöma hur väktaren uppfyller kravet på lämplighet i lagen när det gäller personliga egenskaper. I praktiken har denna bedömning inte gjorts utifrån mötet med sökanden, utan till denna del har bedömningen gjorts utifrån andra uppgifter som polisen har. Därför föreslås att kravet på personlig inlämning av ansökan slopas. Det ska dock kvarstå som ett alternativt ansökningssätt, eftersom alla sökanden inte nödvändigtvis har möjlighet till elektronisk kommunikation. 

I praktiken lämnas ansökan i elektronisk form när den görs anhängig i polisens e-tjänst med hjälp av medborgarkontot. Personligen kan ansökan lämnas till vilken polisinrättning som helst. 

Med tanke på osäkra fall föreslås det dock att det föreskrivs möjlighet att förplikta sökanden att komma personligen till polisinrättningen, om det finns särskilda skäl för detta. Bedömningen av sökandens personliga egenskaper kan i vissa fall kräva att tjänstemannen vid polisinrättningen träffar sökanden. Ett sådant särskilt skäl kan också bli aktuellt exempelvis när något speciellt utredningsbehov i fråga om kvalitet, äkthet, eller integritet anknyter till det fotografi som sökanden har lämnat elektroniskt. 

14 §.Väktarkort. Det föreslås att 1 mom. ändras så att i stället för polisinrättningen i den sökandes hemkommun ges väktarkortet till den som godkänts som väktare av en polisinrättning. Den föreslagna ändringen anknyter till att den godkännande myndigheten i stället för polisinrättningen i sökandens hemkommun är en polisinrättning i enlighet med den föreslagna ändringen i 10 §.  

Enligt den föreslagna ändringen i 2 mom. kan en väktare ansöka om en dubblett av väktarkortet hos en polisinrättning i stället för polisinrättningen i sin hemkommun. I praktiken kan väktaren ansöka om en dubblett av väktarkortet hos vilken polisinrättning som helst. 

24 §.Tillståndsplikt. Det föreslås att 1 mom. preciseras så att i fråga om den tillståndsplikt som avses i momentet hänvisas det i stället för till ordningsvaktsverksamhet till den ordningsövervakningsuppgift som definieras i 2 § 11 punkten. Ändringen ska anses vara av teknisk natur och förtydliga området för tillståndspliktig verksamhet, i vilket det i sig inte föreslås några ändringar. 

26 §.Rätt att utse ordningsvakter. Det föreslås att omnämnandet om ordningsvakter för tydlighetens skull stryks i 4 mom. eftersom en innehavare av näringstillstånd för säkerhetsbranschen också annars endast får låta en person utföra ordningsvaktsuppgifter som har ett gällande godkännande som ordningsvakt. Det föreslås inga ändringar i sakinnehållet i momentet. 

28 §.Rätt att utse ordningsvakter som ska bistå polisen eller gränsbevakningsväsendet. Det föreslås att 4 mom. förtydligas så att ordningsvaktsuppgifter på de områden och platser som avses i paragrafen får endast skötas av innehavare av näringstillstånd för säkerhetsbranschen. En ordningsvakt som är anställd hos en innehavare av näringstillstånd för säkerhetsbranschen ska därmed uppfylla de villkor som föreskrivs i paragrafen. Sakinnehållet i momentet ändras inte i sig. 

33 §.Händelserapport. I 1 mom. om avfattande av händelserapport föreslås ett motsvarande tillägg som i motsvarande bestämmelser om väktare. För motiveringens del hänvisas till det som har framförts i samband med motiveringen till 8 §. 

35 §.Godkännande som ordningsvakt. Det föreslås att 1 mom. ändras så att kraven på den repetitionsutbildning för ordningsvakter som avses i punkt 4 ska föreskrivas genom förordning av inrikesministeriet i stället för att de fastställs av Polisstyrelsen. I vilket fall som helst förblir det Polisstyrelsens uppgift att meddela närmare föreskrifter om undervisningsämnen, innehållet i undervisningen och timfördelningen i fråga om den utbildning som föreskrivs i lagen och i förordningar som utfärdats med stöd av i enlighet med det som föreslås i tillägget till 111 § 2 mom. 

Det föreslås att 3 mom. ändras så att i stället för polisinrättningen i den sökandes hemkommun godkänns ordningsvakten av en polisinrättning. Ändringen motsvarar de ändringar som föreslås i 10 § 2 mom. och 12 § 3 mom.  

36 §.Villkor och begränsningar i ett godkännande som ordningsvakt samt ändring av dem. Det föreslås att paragrafen ändras så att i stället för polisinrättningen i den sökandes hemkommun kan en polisinrättning förena godkännandet som ordningsvakt med villkor och begränsningar. I praktiken är det fråga om den polisinrättning som har beslutat om godkännandet. Vilken polisinrättning som helst kan ändra villkoren och begränsningarna. 

38 §.Ansökan och beslut om godkännande som ordningsvakt. I 1 mom. föreskrivs om förfaringssätten för godkännande som ordningsvakt. Det föreslås att momentet ändras på motsvarande sätt som i fråga om ansökan om godkännande som väktare i 13 § 1 mom. Till denna del hänvisas till det som har framförts i samband med motiveringen till 13 § 1 mom. 

39 §.Ordningsvaktskort och intyg över godkännande. Det föreslås att 1 och 2 mom. ändras så att den behöriga myndigheten är en polisinrättning i stället för polisinrättningen i ordningsvaktens hemkommunen. Ändringen motsvarar till denna del den ändring som föreslås i 14 § och för motiveringens del hänvisas till motiveringen till den föreslagna ändringen i 14 §.  

55 §.Villkor och begränsningar i ett godkännande som utbildare i användning av maktmedel samt ändring av dem. Det föreslås inga ändringar i sak i paragrafen. Dock föreslås det att ordalydelsen ändras så att den tekniskt motsvarar villkoren och begränsningarna i fråga om de övriga godkännandena i lagen samt ordalydelsen i bestämmelserna som gäller ändringen av dem. 

57 §.Villkor och begränsningar i ett godkännande som skytteinstruktör samt ändring av dem. Det föreslås inga ändringar i sak i paragrafen. Dock föreslås det att ordalydelsen ändras så att den tekniskt motsvarar villkoren och begränsningarna i fråga om de övriga godkännandena i lagen samt ordalydelsen i bestämmelserna som gäller ändringen av dem. 

58 §.Godkännande som utbildare av ordningsvakter. I paragrafen föreslås en teknisk ändring i den finska språkdräkten. 

60 §.Tillståndsplikt. I paragrafen föreslås en teknisk ändring i den finska språkdräkten. 

61 §.Godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter. Det föreslås att 2 mom. ändras så att en utförare av säkerhetsskyddsuppgifter godkänns av en polisinrättning i stället för polisinrättningen i sökandens hemkommun. Ändringen motsvarar därmed de ändringar som föreslås i 10, 12 och 35 §.  

62 §.Villkor och begränsningar i ett godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter samt ändring av dem. Det föreslås att paragrafen ändras så att i stället för polisinrättningen i den sökandes hemkommun kan en polisinrättning förena godkännandet som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter med villkor och begränsningar. I praktiken är det fråga om den polisinrättning som har beslutat om godkännandet. Vilken polisinrättning som helst kan ändra villkoren och begränsningarna. 

63 §.Ansökan och beslut om godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter. I 1 mom. föreskrivs om förfaringssätten för godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter. Det föreslås att momentet ändras på motsvarande sätt som i fråga om ansökan som godkännande som väktare i 13 § 1 mom. och ansökan om godkännande som ordningsvakt i 38 § 1 mom.  

64 §.Kort för utförare av säkerhetsskyddsuppgifter. Det föreslås att 1 och 2 mom. ändras så att den behöriga myndigheten är en polisinrättning i stället för polisinrättningen i hemkommunen för utföraren av säkerhetsskyddsuppgifter. Ändringen motsvarar till denna del de ändringar som föreslås i 14 och 39 §.  

66 §.Anmälningsplikt när skötseln av säkerhetsskyddsuppgifter som kräver godkännande upphör. I paragrafen föreskrivs om skyldigheten för en innehavare av näringstillstånd för säkerhetsbranschen att anmäla till polisen när arbetsavtalsförhållandet för en utförare av säkerhetsskyddsuppgifter upphör samt om motsvarande skyldighet för en självständig yrkesutövare att göra anmälan till polisen när yrkesutövaren upphör att sköta säkerhetsskyddsuppgifter. Enligt den föreslagna ändringen kan anmälan i stället för till polisinrättningen i hemkommunen göras till en polisinrättning. Därmed kan anmälan i praktiken göras till vilken polisinrättning som helst. 

68 §.Näringstillstånd för säkerhetsbranschen. Ett näringstillstånd för säkerhetsbranschen ger i enlighet med 1 mom. rätt att sköta uppdrag i hela landet. För tydlighetens skull föreslås i bestämmelsen ett tillägg om finländska fartyg. Tillståndet berättigar därmed till att sköta uppdrag ombord på finländska fartyg också när fartyget rör sig utanför Finlands territorium. Detta har i och för sig ansetts vara utgångspunkten men det kan ändå anses vara motiverat som en befogad precisering att föreskriva om detta. 

69 §.Villkor och begränsningar i näringstillstånd för säkerhetsbranschen samt ändring av dem. Det föreslås inga ändringar i sak i paragrafen. Dock föreslås det att ordalydelsen i 1 mom. ändras så att den tekniskt motsvarar villkoren och begränsningarna i fråga om de övriga godkännandena i lagen samt ordalydelsen i bestämmelserna som gäller ändringen av dem. 

88 §.Återkallande av näringstillstånd för säkerhetsbranschen. Det föreslås att paragrafens 2 mom. korrigeras så att där hänvisas till 71 § 2 mom. 1 och 2 punkten i stället för 1 och 3 punkten. Det handlar om korrigering av ett tekniskt fel. 

91 §.Återkallande av godkännande som väktare, ordningsvakt eller utförare av säkerhetsskyddsuppgifter. I paragrafen föreskrivs det om återkallande av godkännande som väktare, ordningsvakt och utförare av säkerhetsskyddsuppgifter. Det föreslås att 1 och 2 mom. ändras så att återkallandet av det godkännandet som avses i momenten görs av en polisinrättning i stället för polisinrättningen i hemkommunen. I praktiken kan vilken polisinrättning som helst återkalla godkännandet. Eftersom det föreslås att bidningen till hemkommunen slopas i samband med godkännande som väktare, ordningsvakt eller utförare av säkerhetsskyddsuppgifter är det också motiverat att man frångår det när det gäller återkallande av godkännandet. 

95 §.Tillfälligt återkallande av godkännande som väktare, ordningsvakt eller utförare av säkerhetsskyddsuppgifter. I paragrafen föreskrivs det om tillfälligt återkallande av godkännande som väktare, ordningsvakt och utförare av säkerhetsskyddsuppgifter. Ett tillfälligt återkallande av godkännandet som väktare, ordningsvakt eller utförare av säkerhetsskyddsuppgifter ska enligt 3 mom. omedelbart anmälas till polisinrättningen i personens hemkommun, som under vissa förutsättningar kan förlänga beslutets giltighetstid. Det föreslås att paragrafen ändras så att anmälan ska göras till en polisinrättning i stället för polisinrättningen i hemkommunen. I praktiken ska den polisinrättning som mottagit anmälan också vid behov förlänga beslutets giltighetstid. 

105 §.Säkerhetstjänstförseelse. Straffansvaret för ansvariga föreståndare enligt 2 mom. föreslås bli en aning utvidgat. I stället för att en ansvarig föreståndare har straffansvar när han eller hon fattar beslut om bärande av skjutvapen, gasspray eller teleskopbatong i strid med bestämmelserna i lagen, ska ansvaret gälla alla beslut om maktmedelsredskap. Ändringen är motiverad eftersom beslutanderätten för ansvariga föreståndare i fråga om maktmedelsredskap vid riksdagsbehandlingen utvidgades till att gälla alla maktmedelsredskap. 

107 §.Utländska behörighetsintyg. I paragrafen ingår en hänvisning till lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer (1093/2007). Den lagen upphävdes genom den nya lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer (1384/2015) som trädde i kraft vid ingången av 2016. Det föreslås att hänvisningen i paragrafen ändras så att den hänvisar till den nya lagen. 

111 §.Närmare bestämmelser. Det föreslås att 2 mom. ändras så att det bemyndigande att utfärda förordning som avses i momentets 1, 3 och 5 punkt gäller de utbildningar som nämns, utan närmare precisering. Det är fråga om en ändring som ska anses vara av teknisk natur. I stadgandets 2 mom.  

I 3 mom. föreslås ett tillägg om att Polisstyrelsen i framtiden ska lämna närmare föreskrifter om undervisningsämnen, innehållet i undervisningen och timfördelningen i fråga om de utbildningar för väktare och ordningsvakt, den utbildning och repetitionsutbildning in användning av maktmedelsredskap samt de utbildningar för utbildare i användningen av maktmedel, skytteinstruktörer och utbildare av ordningsvakter som föreskrivs i lagen och i inrikesministeriets förordningar som utfärdats med stöd av den. Därmed finns inget behov att föreskriva om dem genom författningar på förordningsnivå. Av denna orsak finns det skäl att infoga ett bemyndigande om detta i lagen. 

114 §.Övergångsbestämmelser om näringstillstånd för säkerhetsbranschen. Enligt 114 § 3 mom. i den nya lagen tillämpas under den övergångsperiod som avses i 1 mom. 6 och 7 kap. i den nya lagen på sådana innehavare av auktorisation av bevakningsföretag som avses i den gällande lagen. För tydlighetens skull föreslås i momentet att det på innehavare av auktorisation av bevakningsföretag under övergångsperioden även ska tillämpas de bestämmelser i den nya lagen som gäller innehavare av näringstillstånd för säkerhetsbranschen. Syftet med de föreslagna ändringarna är först och främst att klargöra att en nuvarande innehavare av auktorisation av bevakningsföretag normalt kan fortsätta utövandet av bevakningsrörelse under den övergångsperiod som avses i den nya lagen. Genom ändringarna strävas också efter att klargöra att ordningsvaktsverksamhet, som i och med ikraftträdandet av den nya lagen endast kan utövas av den som innehar näringstillstånd för säkerhetsbranschen, under övergångsperioden också kan bedrivas av innehavare av auktorisation av bevakningsföretag. 

I 3 mom. föreslås att det införs en bestämmelse om hur man ska förfara med bevaringen av händelserapporter som avfattats innan lagen trädde i kraft. Bevaringstiden för händelserapporter förkortas i den nya lagen jämfört med nuläget. Händelserapporter som avfattats innan lagens ikraftträdande ska dock bevaras i enlighet med bestämmelserna i den upphävda lagen i fem år från den dag de skrevs, varefter de ska förstöras. 

I paragrafen föreslås också ett nytt 6 mom. enligt vilket en utövare av säkerhetsskyddande verksamhet innan näringstillståndet för säkerhetsbranschen har beviljats för utförande av säkerhetsskyddsuppgifter som kräver godkännande inte får anlita andra än sådana personer i företagets tjänst vilka har ett giltigt godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter. Det föreslagna tillägget anknyter till den övergångsperiod på två år som föreskrivits i 5 mom. för utövare av säkerhetsskyddande verksamhet för att ansöka om näringstillstånd för säkerhetsbranschen. Säkerhetsskyddande verksamhet som innefattar säkerhetsskyddsuppgifter och som kräver godkännande kan under övergångsperioden utövas utan näringstillstånd för säkerhetsbranschen. Det är dock inte befogat att verksamhetsutövaren ens under övergångsperioden får låta utföra säkerhetsskyddsuppgifter som kräver godkännande av andra personer än de som av polisen har godkänts som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter. 

Efter övergångsperioden omfattas utövare av säkerhetsskyddande verksamhet av bestämmelsen i 80 § om utförande av uppgifter. Enligt den får en innehavare av näringstillstånd för säkerhetsbranschen för bevaknings- och ordningsövervakningsuppgifter samt för säkerhetsskyddsuppgifter som kräver godkännande endast anlita väktare, ordningsvakter eller utförare av säkerhetsskyddsuppgifter som denne har i sin tjänst och som har ett giltigt godkännande för uppgiften. För att effektivisera ansvaret föreslås att straffbestämmelsen i 105 § 1 mom. 5 punkten också ska tillämpas på sådana utövare av säkerhetsskyddande verksamhet som ännu inte har näringstillstånd för säkerhetsbranschen. 

En motsvarande övergångsbestämmelse för utförande av bevakningsuppgifter är onödig, eftersom bestämmelserna i 80 § blir tillämpliga i bevakningsrörelser redan under den övergångsperiod som nämns i 114 § 1 mom. utifrån 114 § 3 mom. Ordningsvaktsverksamheten omfattas för sin del av bestämmelsen i 25 § 3 mom. enligt vilken till ordningsvakt får utses endast en person som har ett av polisen meddelat giltigt godkännande som ordningsvakt. 

115 §.Övriga övergångsbestämmelser. I paragrafen föreslås ett helt nytt 3 mom., som gäller tillstånd att utse ordningsvakter med stöd av 22 § i den gällande ordningslagen (612/2003) för att bistå polisen eller gränsbevakningsväsendet på vissa områden. Att utse en ordningsvakt för ett område som avses i 22 § i ordningslagen kräver tillstånd av polisinrättningen. Regleringen övergår utan ändring i sak 2017 till 28 § i den nya lagen om privata säkerhetstjänster och samtidigt upphävs 22 § i ordningslagen. Eftersom tillståndet att utse ordningsvakter gäller högst fem år, tryggas kontinuiteten i fråga om tillstånd att utse ordningsvakter genom den föreslagna bestämmelsen. I enlighet med förslaget var tillstånd som beviljats med stöd av ordningslagen jämte villkor och begränsningar i kraft också under giltighetstiden för tillstånden efter den nya lagens ikraftträdande. 

I paragrafen föreslås också ett helt nytt 4 mom. som gäller fortsatt godkännande av hundar som godkänts för att användas i bevaknings- och ordningsvaktsuppgifter i enlighet med de tidigare bestämmelserna. Väktare och ordningsvakter får medföra en hund som uppfyller kraven enligt de tidigare bestämmelserna i två år efter det att hunden godkändes i enlighet med de tidigare bestämmelserna.  

Ikraftträdande

De föreslagna lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2017. 

Förhållande till grundlagen samt lagstiftningsordning

Det huvudsakliga syftet med de föreslagna ändringarna är att göra bestämmelserna om förfarandet för godkännande som väktare, ordningsvakt och utförare av säkerhetsskyddsuppgifter smidigare. Med tanke på förfarandet leder de föreslagna ändringarna när de genomförs till ett enklare förfarande än i dagsläget. Genom de föreslagna bestämmelserna ingriper man inte i de kriterier som grundlagsutskottet har godkänt i sina utlåtanden och som ska tillämpas på de nämnda godkännandena. Den föreslagna regleringen står i samklang med de grundläggande fri- och rättigheterna som gäller näringsfrihet och rätt till arbete och som föreskrivs i 18 § i grundlagen. 

De övriga föreslagna ändringarna är till naturen rent tekniska eller sådana som klargör lagstiftningen. Avsikten är inte att genom ändringarna göra väsentliga ändringar i sakinnehållet i bestämmelserna. 

Med stöd av vad som anförts ovan kan lagförslaget behandlas i vanlig lagstiftningsordning. 

Kläm 

Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs riksdagen följande lagförslag: 

Lagförslag

Lag om ändring av lagen om privata säkerhetstjänster 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om privata säkerhetstjänster (1085/2015) 4 § 2 mom., 8 § 1 mom., 10 § 2 och 3 mom., 11 §, 12 § 3 mom., 13 § 1 mom., 14 § 1 och 2 mom., 24 § 1 mom., 26 § 4 mom., 28 § 4 mom., 33 § 1 mom., 35 § 1 och 3 mom., 36 §, 38 § 1 mom., 39 § 1 och 2 mom., 55 och 57 §, den finska språkdräkten i 58 § 3 mom. och i 60 §, 61 § 2 mom. 62 §, 63 § 1 mom., 64 § 1 och 2 mom., 66 § 1 och 2 mom. 68 §, 69 § 1 mom., 88 § 2 mom. 91 § 1 och 2 mom., 95 § 3 mom., 105 § 2 mom., 107 §, 111 § 2 och 3 mom. samt 114 § 3 mom. och 
fogas till 114 § ett nytt 6 mom. och till 115 § nya 3 och 4 mom. som följer: 
4 § Väktares uppgifter och tjänstgöringsområde 
Kläm 
Bevakningsuppgifter som omfattar bevakning av fristående egendom, skyddande av en persons integritet eller avslöjande av brott samt stödjer eller annars anknyter till den bevakningsuppgift som utförs på bevakningsområdet kan utföras av väktare även på andra platser än bevakningsområden. 
8 § Händelserapport 
För att trygga den myndighetstillsyn som polisen utövar, rättsskyddet för dem som blir föremål för åtgärder samt uppdragsgivarnas rätt att ta del av uppgifter ska en väktare som i samband med bevakningsuppgifter observerar ett händelseförlopp som föranleder ett gripande eller användning av maktmedel omedelbart avfatta en skriftlig redogörelse för händelseförloppet (händelserapport). En väktare får avfatta en händelserapport också över andra händelseförlopp som föranleder åtgärder. Av händelserapporten ska väktarens iakttagelser och åtgärder i samband med händelsen framgå. Efternamn, förnamn, personbeteckningar och adressuppgifter för de personer som har varit föremål för åtgärderna får nämnas i rapporten. 
Kläm 
10 § Godkännande som väktare 
Kläm 
En sökande godkänns som väktare av en polisinrättning. Ett godkännande som väktare innebär att ett tidigare gällande godkännande som väktare förfaller. 
Den som har en tidigare utbildning som motsvarar grundutbildningen för väktare kan trots bestämmelserna i 10 § 1 mom. 2 punkten på nytt godkännas som väktare på ansökan som ska göras innan det tidigare godkännandet som väktare upphörde att gälla. 
Kläm 
11 § Villkor och begränsningar i ett godkännande som väktare samt ändring av dem 
En polisinrättning kan av särskilda skäl, med anledning av sökandens utbildning, personliga egenskaper eller andra motsvarande omständigheter, förena ett godkännande som väktare med villkor och begränsningar som gäller tid, geografiskt område eller bevakningsuppgifter. En polisinrättning kan med anledning av förändringar i väktarens utbildning, personliga egenskaper eller andra motsvarande omständigheter ändra villkor och begränsningar som ett godkännande som väktare har förenats med. 
12 § Godkännande som tillfällig väktare 
Kläm 
En sökande godkänns som tillfällig väktare av en polisinrättning. En polisinrättning kan av särskilda skäl förena ett godkännande som tillfällig väktare med villkor och begränsningar som avses i 11 §. 
13 § Ansökan och beslut om godkännande som väktare 
Ansökan om att bli godkänd som väktare ska lämnas till en polisinrättning. Ansökan kan anhängiggöras elektroniskt. Sökanden ska dock personligen infinna sig på polisinrättningen om det är behövligt av någon särskild orsak. 
Kläm 
14 § Väktarkort 
Den som har godkänts som väktare får ett väktarkort av en polisinrättning. Väktaren ska bära med sig kortet i bevakningsuppgifter och på begäran visa upp det för den som är föremål för en åtgärd av väktaren, för uppdragsgivarens företrädare, för sin arbetsgivare och för företrädare för i 84 § avsedd tillsynsmyndighet. Ett intyg som polisen vid behov utfärdar över godkännandet som väktare fungerar som väktarkort innan det egentliga väktarkortet överlämnas till väktaren.  
En väktare ska ansöka om en dubblett av väktarkortet utan dröjsmål hos en polisinrättning, om 
1) väktarens personuppgifter har ändrats, 
2) väktaren med godkänt resultat har genomgått utbildning enligt 18 § 2 mom. eller hunden med väktaren som förare har godkänts i den i 21 § avsedda lydnadskontrollen och detta inte har antecknats på väktarkortet, 
eller 
3) väktarkortet har förkommit eller förstörts. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
24 § Tillståndsplikt 
Ordningsövervakningsuppgifter som grundar sig på uppdragsavtal får i förvärvssyfte utövas av en sådan i 1 § 1 eller 2 mom. i lagen angående rättighet att idka näring avsedd fysisk eller juridisk person som har fått näringstillstånd för säkerhetsbranschen. 
Kläm 
26 § Rätt att utse ordningsvakter 
Kläm 
Ordningsövervakningsuppgifter vid tillställningar som avses i 1 mom. 2 punkten får endast skötas av innehavare av näringstillstånd för säkerhetsbranschen. 
28 § Rätt att utse ordningsvakter som ska bistå polisen eller gränsbevakningsväsendet 
Kläm 
Ordningsövervakningsuppgifter på sådana områden och platser som avses i denna paragraf får endast skötas av en innehavare av näringstillstånd för säkerhetsbranschen som kan låta uppgifterna utföras av en hos innehavaren anställd ordningsvakt som uppfyller kraven i 35 § och som på ett godkänt sätt har genomgått den utbildning som avses i 10 § 1 mom. 2 punkten eller har ett giltigt godkännande som väktare och som inte har fyllt 68 år. 
33 § Händelserapport 
För att trygga den myndighetstillsyn som polisen utövar, rättsskyddet för dem som blir föremål för åtgärder samt uppdragsgivarnas rätt att ta del av uppgifter ska en ordningsvakt som i samband med ordningsövervakningsuppgifter observerar ett händelseförlopp som föranleder ett gripande eller användning av maktmedel omedelbart avfatta en skriftlig redogörelse för händelseförloppet (händelserapport). En ordningsvakt får avfatta en händelserapport också över andra händelseförlopp som föranleder åtgärder. Av händelserapporten ska ordningsvaktens iakttagelser och åtgärder i samband med händelsen framgå. Efternamn, förnamn, personbeteckningar och adressuppgifter för de personer som har varit föremål för åtgärderna får nämnas i rapporten. 
Kläm 
35 § Godkännande som ordningsvakt 
Som ordningsvakt kan den godkännas som 
1) har fyllt 18 år, 
2) är känd som redbar och tillförlitlig och till sina personliga egenskaper är lämplig för uppgiften, 
3) med godkänt resultat har genomgått en utbildning som uppfyller de krav som föreskrivs genom förordning av inrikesministeriet och som åtminstone omfattar undervisningsämnen där ordningsvaktsverksamhet, ordningsvakters uppgifter samt ordningsvakters rättigheter och skyldigheter behandlas (grundutbildning för ordningsvakter), och 
4) med godkänt resultat tidigast sex månader före ansökan om ett nytt godkännande har genomgått en repetitionsutbildning som uppfyller de krav som föreskrivs genom förordning av inrikesministeriet (repetitionsutbildning för ordningsvakter), om den som ansöker om godkännande som ordningsvakt redan tidigare har godkänts som ordningsvakt med stöd av 3 punkten. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
En sökande godkänns som ordningsvakt av en polisinrättning. Ett godkännande som ordningsvakt innebär att ett tidigare gällande godkännande som ordningsvakt förfaller. 
Kläm 
36 § Villkor och begränsningar i ett godkännande som ordningsvakt samt ändring av dem 
En polisinrättning kan av särskilda skäl, med anledning av sökandens utbildning, personliga egenskaper eller andra motsvarande omständigheter, förena ett godkännande som ordningsvakt med villkor och begränsningar som gäller tid, geografiskt område eller ordningsövervakningsuppgifter. En polisinrättning kan med anledning av förändringar som skett i fråga om ordningsvaktens utbildning, personliga egenskaper eller andra motsvarande omständigheter ändra villkor och begränsningar som ett godkännande som ordningsvakt har förenats med. 
38 § Ansökan och beslut om godkännande som ordningsvakt  
Ansökan om att bli godkänd som ordningsvakt ska lämnas till en polisinrättning. Ansökan kan anhängiggöras elektroniskt. Sökanden ska dock personligen infinna sig på polisinrättningen om det är behövligt av någon särskild orsak. 
Kläm 
39 § Ordningsvaktskort och intyg över godkännande 
Den som har godkänts som ordningsvakt får ett ordningsvaktskort av en polisinrättning. Ordningsvakten ska bära med sig kortet i ordningsövervakningsuppgifter och på begäran visa upp det för den som är föremål för en åtgärd av ordningsvakten, för uppdragsgivarens företrädare, för sin arbetsgivare samt för företrädare för en tillsynsmyndighet som avses i 84 §. Ett intyg som polisen vid behov utfärdar över godkännandet som ordningsvakt fungerar som ordningsvaktskort innan det egentliga ordningsvaktskortet överlämnas till ordningsvakten samt som ordningsvaktskort för en tillfällig ordningsvakt som har godkänts i enlighet med 37 §. 
En ordningsvakt ska utan dröjsmål ansöka om en dubblett av ordningsvaktkortet hos en polisinrättning, om 
1) ordningsvaktens personuppgifter har ändrats, 
2) ordningsvakten med godkänt resultat har genomgått utbildning som avses i 27 §, 28 § 4 mom. eller 49 § 2 mom. eller hunden med ordningsvakten som förare har godkänts i den i 51 § avsedda lydnadskontrollen och dessa uppgifter inte har antecknats på ordningsvaktskortet, eller 
3) ordningsvaktskortet har förkommit eller förstörts.  
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
55 § Villkor och begränsningar i ett godkännande som utbildare i användning av maktmedel samt ändring av dem 
Polisstyrelsen kan av särskilda skäl, med anledning av sökandens personliga egenskaper eller andra motsvarande omständigheter, förena ett godkännande som utbildare i användningen av maktmedel med tidsmässiga eller geografiska villkor och begränsningar. Polisstyrelsen kan med anledning av förändringar i fråga om personliga egenskaper eller andra motsvarande omständigheter som gäller en utbildare i användningen av maktmedel ändra villkor och begränsningar som ett godkännande som utbildare av maktmedel har förenats med. 
57 § Villkor och begränsningar i ett godkännande som skytteinstruktör samt ändring av dem 
Polisstyrelsen kan av särskilda skäl, med anledning av sökandens personliga egenskaper eller andra motsvarande omständigheter, förena ett godkännande som skytteinstruktör med tidsmässiga eller geografiska villkor och begränsningar. Polisstyrelsen kan med anledning av förändringar i fråga om skytteinstruktörens personliga egenskaper eller andra motsvarande omständigheter ändra villkor och begränsningar som ett godkännande som skytteinstruktör har förenats med.  
61 § Godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter 
Kläm 
En sökande godkänns som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter av en polisinrättning. Ett godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter innebär att ett tidigare gällande godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter förfaller, om de uppgifter enligt 65 § 2 och 3 punkten som ska antecknas i kortet för utförare av säkerhetsskyddsuppgifter kvarstår oförändrade. 
62 § Villkor och begränsningar i ett godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter samt ändring av dem 
En polisinrättning kan av särskilda skäl, med anledning av sökandens personliga egenskaper eller andra motsvarande omständigheter, förena ett godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter med villkor och begränsningar som gäller tid, geografiskt område eller säkerhetsskyddsuppgifter. En polisinrättning kan med anledning av förändringar som skett i fråga om personliga egenskaper eller andra motsvarande omständigheter hos utföraren av säkerhetsskyddsuppgifter ändra villkor och begränsningar som ett godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter har förenats med. 
63 § Ansökan och beslut om godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter 
Ansökan om att bli godkänd som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter ska lämnas till en polisinrättning. Ansökan kan anhängiggöras elektroniskt. Sökanden ska dock personligen infinna sig på polisinrättningen om det är behövligt av någon särskild orsak.  
Kläm 
64 § Kort för utförare av säkerhetsskyddsuppgifter 
Den som har godkänts som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter får ett kort för utförare av säkerhetsskyddsuppgifter av en polisinrättning. Den som har fått ett sådant kort ska bära med sig kortet i säkerhetsskyddsuppgifter som kräver godkännande och på begäran visa upp det för uppdragsgivarens företrädare, för sin arbetsgivare och andra som har anknytning till hans eller hennes arbete samt för en i 84 § avsedd tillsynsmyndighet. Ett intyg som polisen vid behov utfärdar över godkännandet som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter fungerar som kort för utförare av säkerhetsskyddsuppgifter innan det egentliga kortet överlämnas till utföraren av säkerhetsskyddsuppgifter.  
Om personuppgifterna för en utförare av säkerhetsskyddsuppgifter har ändrats eller om kortet för utförare av säkerhetsskyddsuppgifter har förkommit eller förstörts, ska utföraren av säkerhetsskyddsuppgifter utan dröjsmål ansöka om en dubblett av kortet hos en polisinrättning. 
Kläm 
66 § Anmälningsplikt när skötseln av säkerhetsskyddsuppgifter som kräver godkännande upphör 
När arbetsavtalsförhållandet för en utförare av säkerhetsskyddsuppgifter upphör ska innehavaren av näringstillstånd för säkerhetsbranschen göra en anmälan om saken till en polisinrättning. 
En självständig yrkesutövare som upphör att sköta uppgifter som avses i 1 mom. ska göra en anmälan om saken till en polisinrättning. 
Kläm 
68 § Näringstillstånd för säkerhetsbranschen 
Ett näringstillstånd för säkerhetsbranschen ger rätt att utöva i tillståndet avsedd verksamhet i hela landet och ombord på finländska fartyg, om inte annat föreskrivs nedan. Tillståndet gäller tills vidare. Tillståndet utfärdas av Polisstyrelsen. 
69 § Villkor och begränsningar i näringstillstånd för säkerhetsbranschen samt ändring av dem 
Polisstyrelsen kan, med anledning av arten och omfattningen av den verksamhet som kräver tillstånd, det antal verksamhetsställen som innehavaren av tillståndet har, verksamhetsställenas placering eller andra motsvarande omständigheter, förena ett näringstillstånd för säkerhetsbranschen med villkor och begränsningar som gäller tid, geografiskt område eller bevaknings- eller ordningsövervakningsuppgifter. 
Kläm 
88 § Återkallande av näringstillstånd för säkerhetsbranschen 
Kläm 
Polisstyrelsen kan återkalla ett näringstillstånd för säkerhetsbranschen helt och hållet eller för viss tid, om 
1) den verksamhet som kräver näringstillstånd för säkerhetsbranschen har avbrutits för en längre tid än tre månader, 
2) tillståndshavaren inte längre uppfyller kraven i 71 § 1 mom. 2 - 4 punkten eller i 71 § 2 mom. 1 eller 2 punkten och inte inom en eventuellt utsatt tid har avhjälpt bristerna, 
3) utövaren av verksamhet som kräver näringstillstånd för säkerhetsbranschen eller en i 71 § 2 mom. 2 punkten avsedd ansvarig person hos innehavaren av näringstillstånd för säkerhetsbranschen genom en dom som har vunnit laga kraft har dömts för ett brott som visar att han eller hon är olämplig för sin uppgift, eller uppsåtligen har förfarit väsentligen felaktigt inom den verksamhet som kräver näringstillstånd för säkerhetsbranschen, 
4) tillståndshavaren på ett väsentligt sätt har brutit mot centrala villkor eller begränsningar som näringstillståndet för säkerhetsbranschen har förenats med, eller 
5) tillståndshavaren inte gör den årsanmälan som avses i 87 § inom föreskriven tid och därefter trots uppmaning inte lämnar en årsanmälan inom en av Polisstyrelsen utsatt skälig tid. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
91 § Återkallande av godkännande som väktare, ordningsvakt eller utförare av säkerhetsskyddsuppgifter 
En polisinrättning ska återkalla ett godkännande som väktare, ordningsvakt eller utförare av säkerhetsskyddsuppgifter, om väktaren, ordningsvakten eller utföraren av säkerhetsskyddsuppgifter begär det. Ett godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter ska även återkallas, om arbetsavtalsförhållandet har upphört eller om personen i fråga inte längre som självständig yrkesutövare utför säkerhetsskyddsuppgifter som kräver godkännande. 
En polisinrättning kan återkalla ett godkännande som väktare, ordningsvakt eller utförare av säkerhetsskyddsuppgifter helt och hållet eller för viss tid, om 
1) väktaren inte längre uppfyller kraven i 10 § 1 mom. 3 punkten, ordningsvakten inte längre uppfyller kraven i 35 § 1 mom. 2 punkten eller utföraren av säkerhetsskyddsuppgifter inte längre uppfyller kraven i 61 § 1 mom. 2 punkten, 
2) väktaren, ordningsvakten eller utföraren av säkerhetsskyddsuppgifter genom dom som har vunnit laga kraft har dömts för ett brott som visar att han eller hon är olämplig för sin uppgift, eller uppsåtligen har förfarit väsentligen felaktigt som väktare, ordningsvakt eller utförare av säkerhetsskyddsuppgifter, eller 
3) väktaren, ordningsvakten eller utföraren av säkerhetsskyddsuppgifter på ett väsentligt sätt har brutit mot centrala villkor eller begränsningar som godkännandet som väktare, ordningsvakt eller utförare av säkerhetsskyddsuppgifter har förenats med. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
95 § Tillfälligt återkallande av godkännande som väktare, ordningsvakt eller utförare av säkerhetsskyddsuppgifter 
Kläm 
Ett tillfälligt återkallande av godkännandet som väktare, ordningsvakt eller utförare av säkerhetsskyddsuppgifter ska omedelbart anmälas till en polisinrättning. Ett beslut att tillfälligt återkalla ett godkännande som väktare, ordningsvakt eller utförare av säkerhetsskyddsuppgifter är i kraft i högst tre månader. En polisinrättning kan förlänga beslutets giltighetstid med högst sex månader åt gången, om väktaren, ordningsvakten eller utföraren av säkerhetsskyddsuppgifter misstänks för ett brott som sannolikt leder till att godkännandet som väktare, ordningsvakt eller utförare av säkerhetsskyddsuppgifter återkallas. 
105 § Säkerhetstjänstförseelse 
Kläm 
För säkerhetstjänstförseelse döms också 
1) den som försummar sin skyldighet att förvara och bevara en händelserapport enligt 8 § 2 mom. eller 33 § 2 mom., 
2) en ansvarig föreståndare som i strid med 18 §, 19 § 1 mom. eller 49 § fattar beslut om bärande av maktmedelsredskap eller som i strid med 21 § fattar beslut om medförande av hund, 
3) den som arbetar som utbildare i användningen av maktmedel utan giltigt godkännande som avses i 54 § vid utbildning som avses i den paragrafen eller den som arbetar som skytteinstruktör utan giltigt godkännande som avses i 56 § vid utbildning som avses i den paragrafen, och 
4) en polisman eller gränsbevakningsman eller en tullman som utför tullövervakning eller undersöker tullbrott, om han eller hon i strid med 106 § deltar i verksamheten hos en innehavare av näringstillstånd för säkerhetsbranschen eller är ansvarig föreståndare hos en innehavare av näringstillstånd för säkerhetsbranschen. 
107 § Utländska behörighetsintyg 
Polisstyrelsen eller en polisinrättning kan i samband med att den beviljar tillstånd eller ger godkännande besluta att även ett utländskt behörighetsintyg eller motsvarande handling kan användas för att visa att kraven i 10 § 1 mom., 12 § 1 och 2 mom., 18 § 2 och 4 mom., 21 § 1 mom., 27 §, 28 § 4 mom., 35 § 1 mom., 49 § 2 och 3 mom., 51 § 1 mom., 54 § 1 mom., 56 § 1 mom., 58 § 1 mom., 61 § 1 mom., 71 § 1 och 2 mom., 77 § 1 mom. eller 79 § 1 mom. är uppfyllda. På förfarandet i anslutning till uppfyllandet av kraven tillämpas lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer (1384/2015). 
111 § Närmare bestämmelser 
Kläm 
Genom förordning av inrikesministeriet får närmare bestämmelser utfärdas om 
1) utbildningen för ansvariga föreståndare och väktare, 
2) utbildningen för utbildare i användningen av maktmedel samt skytteinstruktörsutbildningen och repetitionsutbildningen, 
3) utbildningen för ordningsvakter och utbildare av ordningsvakter, 
4) märken och texter på väktares dräkter samt ordningsvakters igenkänningstecken och användningen av det, 
5) egenskaper hos väktares och ordningsvakters maktmedelsredskap och bärande av sådana redskap samt om de utbildningar som avses i 18 § 2 och 4 mom. och 49 § 2 och 3 mom., 
6) hållande av en gripen som avses i 42 § 2 mom. i förvar, 
7) visitation enligt 46 § samt om förvaring och överlämnande av omhändertagna föremål och ämnen, 
8) märken och texter på ordningsvakters dräkter som avses i 52 § 2 mom., samt 
9) grundutbildningen för värdetransportpersonal som utför gränsöverskridande transporter av kontanter i euro i enlighet med Europaparlamentets och rådets i 109 § nämnda förordning. 
Polisstyrelsen fastställer formulär för blanketter som används vid förfaranden enligt denna lag och formulär för väktarkortet, ordningsvaktskortet och kortet för utförare av säkerhetsskyddsuppgifter samt vilket utbildningsmaterial som ska användas vid utbildningen av ordningsvakter. Polisstyrelsen meddelar närmare föreskrifter om undervisningsämnen, innehållet i undervisningen och timfördelningen i fråga om de utbildningar för väktare och ordningsvakt, den utbildning och repetitionsutbildning i användning av maktmedelsredskap samt de utbildningar för utbildare i användningen av maktmedel, skytteinstruktörer och utbildare av ordningsvakter som föreskrivs i denna lag och i inrikesministeriets förordningar som utfärdats med stöd av den. Polisyrkeshögskolan fastställer kraven i lydnadskontroll för hundar som används i bevaknings- och ordningsövervakningsuppgifter. 
114 § Övergångsbestämmelser om näringstillstånd för säkerhetsbranschen 
Kläm 
Under den övergångsperiod som avses i 1 mom. tillämpas på innehavare av auktorisation av bevakningsföretag de bestämmelser i denna lag som gäller innehavare av näringstillstånd för säkerhetsbranschen. De händelserapporter som avfattats före lagens ikraftträdande och som avses i 17 § i den upphävda lagen om privata säkerhetstjänster ska bevaras i fem år från den dag de skrevs, varefter de ska förstöras. 
Kläm 
Innan ett tillstånd enligt 5 mom. har beviljats får en utövare av säkerhetsskyddande verksamhet för utförande av säkerhetsskyddsuppgifter som kräver godkännande inte anlita andra anställda hos utövaren än de som har ett giltigt godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter. På straffansvaret för utövare av säkerhetsskyddande verksamhet tillämpas då 105 § 1 mom. 5 punkten. 
115 § Övriga övergångsbestämmelser 
Kläm 
Tillstånd att utse ordningsvakter som beviljats före denna lags ikraftträdande med stöd av 22 § i ordningslagen (612/2003) gäller jämte villkor och begräsningar under den tid tillståndet är i kraft. På ett ärende som gäller tillstånd att utse ordningsvakter och som har gjorts anhängigt före denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. 
Väktare och ordningsvakter får medföra en hund som uppfyller kraven enligt de bestämmelser som gällde vid lagens ikraftträdande i två år från det att en lydnadskontroll i enlighet med de tidigare bestämmelserna genomgåtts. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors den 7 april 2016 
Statsminister Juha Sipilä 
Inrikesminister Petteri Orpo