Senast publicerat 03-11-2021 13:25

Regeringens proposition RP 42/2018 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om godkännande och sättande i kraft av ändringarna i bilaga VI till MARPOL 73/78 och till ändring av miljöskyddslagen för sjöfarten

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås det att riksdagen godkänner de ändringar som genom resolut-ionerna MEPC.271(69) och MEPC.286(71) av Internationella sjöfartsorganisationen IMO har gjorts i 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg (MARPOL 73/78), och lagarna om sättande i kraft av de bestämmelser i ändringarna som hör till området för lagstiftningen. I propositionen föreslås det också att miljöskyddslagen för sjöfarten ändras på det sätt som ändringarna i bilagorna till konventionen förutsätter. 

Ändringarna genom de nämnda resolutionerna gäller främst en minimering av utsläppen av kväveoxider från fartygs dieselmotorer. Genom resolutionen MEPC.271(69) fogades 2016 till bilaga VI i MARPOL 73/78 ett krav på att göra anteckningar i ett fartygs dagbok om driftläget för en minimering av utsläppen av kväveoxider från fartygets dieselmotorer alltid när fartyget anländer till eller lämnar ett kvävekontrollområde. Dessutom ska det antecknas när dieselmotorernas driftläge ändras medan ett fartyg befinner sig inom ett kontrollområde. Genom resolutionen MEPC.286(71) gjordes år 2017 ändringar i bilaga VI som begränsar utsläpp av kväveoxider på Östersjön och Nordsjön genom att dessa havsområden vid ingången av 2021 blir kvävekontrollområden. Samtidigt gjordes ändringar i bilaga IV om den leveranssedel för bunkerbränsle som ska användas för anmälan av svavelhalten i det bränsle som fartyget förses med. 

Lagarna om sättande i kraft av de bestämmelser i ändringarna som hör till området för lag-stiftningen och lagen om ändring av miljöskyddslagen för sjöfarten avses träda i kraft sam-tidigt som ändringarna i bilagorna till konventionen träder i kraft internationellt för Finlands del, vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet. Avsikten är att ändringarna ska träda i kraft den 1 januari 2019, vilket är den internationella ikraftträdandedagen för de ändringar i bilaga VI till MARPOL 73/78 som gjorts genom resolutionen MEPC.286(71). 

ALLMÄN MOTIVERING

Inledning

Sjöfarten är till sin karaktär internationell verksamhet och miljöskyddet inom sjöfarten har till sina centrala delar redan under årtionden grundat sig på internationella konventioner som har antagits på i princip världsomfattande nivå. Den ökade handelssjöfarten har i betydande omfattning ökat belastningen på vatten, luft och stränder. På grund av detta fästs allt mer uppmärksamhet vid att minska de miljö- och hälsorisker som den normala driften av fartyg orsakar. Det viktigaste instrumentet för skyddet av den marina miljön är det inom Internationella sjöfartsorganisationen IMO upprättade protokollet av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg (FördrS 51/1983, nedan MARPOL 73/78) med bilagor. MARPOL 73/78 med bilagor utgör tillsammans med IMO:s 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss (FördrS 11/1981), nedan SOLAS-konventionen) i praktiken grunden för de internationella förpliktelser som ska tillämpas överallt i världen. Inom IMO utvecklas ständigt miljö- och säker-hetsföreskrifter för fartyg. 

Ändringarna i bilagorna till MARPOL 73/78 beror närmast på målsättningen att minska de utsläpp i luft och vatten som handelssjöfarten orsakar. Den övriga fartygstrafikens andel av föroreningarna är som helhet beaktad liten, trots att t.ex. fritidsbåttrafikens miljöpåverkan under högsäsong ställvis kan vara avsevärd. Ändringarna i bilagorna gäller nästan uteslutande handelssjöfarten. 

I denna proposition föreslås det att riksdagen godkänner de ändringar som genom resolut-ionerna MEPC.271(69) och MEPC.286(71) gjorts i bilaga VI till MARPOL 73/78 och lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i ändringarna som hör till området för lagstiftningen. I propositionen föreslås det också att miljöskyddslagen för sjöfarten (1672/2009) ändras på det sätt som ändringarna i bilagorna till konventionen förutsätter. De resolutioner genom vilka de ändringar i MARPOL 73/78 som nu förs till riksdagen för godkännande har gjorts godkändes av IMO:s kommitté för skydd av den marina miljön, nedan MEPC-kommittén, åren 2016 och 2017. 

Till bilaga VI till MARPOL 73/78 fogades genom resolution MEPC.271(69) år 2016 kravet att i fråga om fartygens dieselmotorer anteckna driftläget för nivå II/III gällande minimering av kväveoxidutsläppen i fartygets dagbok alltid när fartyget passerar in till och ut ur ett kvävekontrollområde på nivå III eller när dieselmotorernas driftläge för nivå II/III ändras inom ett kvävekontrollområde på nivå III. Till bilaga VI gjordes år 2017 genom resolution MEPC.286(71) ändringar för beteckning av Östersjön och Nordsjön som kvävekontrollområden på nivå III och ändringar gällande den leveranssedel för bunkerbränsle som ska användas för anmälan av svavelhalten i det bränsle som fartyget förses med. 

De ändringar som gjordes genom resolution MEPC.271(69) trädde i kraft internationellt den 1 september 2017. Finland har genom en not till IMO:s generalsekreterare meddelat att de ändringar i bilaga VI till konventionen som gjorts genom dessa resolutioner kan träda i kraft för Finlands del först efter att ett uttryckligt samtycke har getts när de nödvändiga nationella lagstiftningsåtgärderna har slutförts. De ändringar som gjordes genom resolution MEPC.286(71) träder i kraft internationellt den 1 januari 2019. 

Lagarna om sättande i kraft av de bestämmelser i ändringarna som hör till området för lag-stiftningen och lagen om ändring av miljöskyddslagen för sjöfarten avses träda i kraft samtidigt som ändringarna i bilagorna till konventionen träder i kraft internationellt för Finlands del, vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet. 

Nuläge

2.1  2.1 Lagstiftning och praxis

Bestämmelser om förhindrande av miljöförstöring som orsakas av fartyg finns i miljöskydd-slagen för sjöfarten (1672/2009) och i statsrådets förordning om miljöskydd för sjöfarten (76/2010). I lagen och förordningen ingår bestämmelser bl.a. om förhindrande av oljeutsläpp och utsläpp av fast avfall från fartyg, förhindrande av luftförorening från fartyg och mottagning av avfall i hamnar. Bestämmelser om förhindrande av luftförorening från fartyg finns i 7 kap. i miljöskyddslagen. Miljöskyddslagen för sjöfarten innehåller dessutom bestämmelser om behöriga tillsynsmyndigheter samt utredning av misstänkta utsläpp och påföljder för brott mot bestämmelserna. För tillsynen av efterlevnaden av miljöbestämmelserna inom sjöfarten svarar i Finland Trafiksäkerhetsverket, närings-, trafik- och miljöcentralerna, Gränsbevakningsväsendet, Tullen och polisen. 

2.2  2.2 Den internationella utvecklingen

2.2.1  2.2.1 MARPOL 73/78

MARPOL 73/78 trädde i kraft internationellt och för Finlands del den 2 oktober 1983 (FördrS 51/1983). Genom bestämmelserna i MARPOL 73/78 strävas efter att minska farliga och skadliga utsläpp i vattnet och atmosfären till följd av normal fartygsdrift. Vissa av utsläppsbegränsningarna i konventionen är strängare på i konventionen definierade specialområden och vissa kontrollområden för luftföroreningar. Östersjön har definierats som specialområde eller kontrollområde i fråga om många utsläppskategorier. MARPOL 73/78 har ändrats många gånger efter att den trädde i kraft. Ändringarna behandlas och godkänns av IMO:s MEPC-kommitté. 

För närvarande ingår sex bilagor i konventionen. Finland är part i alla bilagor. Konventionens bilaga I innehåller bestämmelser om olja, bilaga II om transport av skadliga flytande ämnen som bulklast, bilaga III om transport av skadliga ämnen i förpackad form, bilaga IV om toalettavfall, bilaga V om fast avfall och bilaga VI om utsläpp till luft. Nedan redogörs närmare för bilaga VI i konventionen. 

Den övergripande reformen av bilaga VI till MARPOL 73/78, som gäller förhindrande av luftföroreningar, godkändes av IMO i oktober 2008 och trädde i kraft internationellt den 1 oktober 2010. I samband med den totala översynen av bilagan gjordes bestämmelserna om fartygstrafikens kväve- och svaveloxidutsläpp striktare. Genom de nya bestämmelserna minskas utsläppens skadliga verkningar för människors hälsa och den marina miljön. För Finlands del trädde omarbetningen av bilaga VI i kraft den 1 januari 2015 (FördrS 104/2014). Vid IMO godkändes ändringarna gällande kväveoxider i bilaga VI genom resolution MEPC.271(69) den 22 april 2016. Ändringarna trädde i kraft internationellt den 1 september 2017. Vid IMO godkändes den 7 juli 2017 genom resolution MEPC.286(71) de ändringar i bilaga VI genom vilka Östersjön och Nordsjön betecknades som kvävekontrollområden på nivå III enligt bilaga VI och genom vilka bestämmelserna om leveranssedeln för bunkerbränsle, som gäller fartygens svavelutsläpp, preciserades. Ändringarna träder i kraft internationellt den 8 januari 2019. Genom denna regeringsproposition föreslås att riksdagen godkänner de ändringar som antagits genom resolutionerna MEPC.271(69) och MEPC.286(71). 

2.2.2  2.2.2 Helsingforskonventionen och skyddet av Östersjön

Den av Östersjöns kuststater 1974 undertecknade konventionen om skydd av Östersjöområdets marina miljö, nedan Helsingforskonventionen från 1974, med bilagan IV som gäller sjöfart, trädde i kraft den 3 maj 1980 (FördrS 12/1980). Helsingforskonventionen från 1974 ersattes senare med Helsingforskonventionen från 1992, som trädde i kraft den 17 januari 2000 (FördrS 2/2000). Syftet med Helsingforskonventionen är att övervaka och begränsa skadliga utsläpp från avrinningsområden i Östersjöstaterna som via åarna når havet och skadliga utsläpp som orsakas av mänsklig aktivitet på havet. Samtliga Östersjöstater och Europeiska unionen har undertecknat konventionen. 

Helsingforsavtalet med ändringar inklusive bilagor har i Finland satts i kraft genom lag och de är bindande internationella förpliktelser för Finland. De rekommendationer som Kommissionen för skydd av Östersjöns marina miljö HELCOM gjort är däremot som sådana inte bindande för Finland, utan Finland måste separat sätta dem i kraft i den nationella lagstiftningen. 

Helsingforskonventionen och dess bilagor gäller inte förebyggande av fartygs kväveoxidut-släpp. HELCOM är dock av betydelse för de ändringar som nu föreslås, eftersom Östersjö-länderna inom ramen för HELCOM kommit överens om en färdplan i enlighet med vilken de tillsammans förband sig att föreslå för IMO att Östersjön skulle betecknas som kvävekontrollområde på nivå III. Ändringen i enlighet med förslaget godkändes av IMO genom resolution MEPC.286(71). 

3 Målsättning och de viktigaste förslagen

3.1  3.1 Målsättning

Syftet med propositionen är att för Finlands del sätta i kraft ändringarna i bilagorna till MARPOL 73/78 och göra de behövliga ändringarna i miljöskyddslagen för sjöfarten. Genom ändringarna minskas den belastning på vattnen och i luften som beror på fartygstrafiken. Införandet av de centrala bestämmelserna i ändringarna i bilaga VI till MARPOL 73/78 i miljöskyddslagen för sjöfarten är motiverat för att säkerställa en transparent och enhetlig reglering. Syftet med de föreslagna ändringarna är att genomföra den lagstiftningsteknik och grundläggande struktur av lagen som valdes när miljöskyddslagen för sjöfarten stiftades. De föreslagna ändringarna stämmer därmed överens med syftet för den övergripande reform av lagstiftningen om miljöskydd för sjöfarten som trädde i kraft vid ingången av 2010. 

3.2  3.2 De viktigaste förslagen

3.2.1  3.2.1 Resolution MEPC.271(69)

I propositionen föreslås det att riksdagen godkänner de ändringar i bilaga VI till MARPOL 73/78 om förhindrande av luftförorening från fartyg som IMO:s MEPC-kommitté antog i London den 22 april 2016 genom resolution MEPC.271(69).  

Genom resolution MEPC.271(69) fogas till regel 13 i bilaga VI till MARPOL 73/78 kravet att i fråga om fartygens dieselmotorer anteckna driftläget för nivå II/III gällande minimering av kväveoxidutsläppen i fartygets dagbok alltid när fartyget passerar in till och ut ur ett kontrollområde på nivå III eller när dieselmotorernas driftläge för nivå II/III ändras inom ett kontrollområde på nivå III. I dagboken ska i sådana fall antecknas datum, tid och fartygets position. 

Ändringarna genom resolutionen betraktades som godkända den 1 mars 2017 med iakttagande av det s.k. förfarandet för tyst godkännande som avses i MARPOL 73/78 och de trädde i kraft internationellt den 1 september 2017. Finland meddelade IMO:s generalsekreterare den 11 juli 2017 att ändringarna för Finlands del kan träda i kraft först efter att ett uttryckligt samtycke har getts, när de nationella åtgärderna för godkännande och ikraftsättande har slutförts. 

3.2.2  3.2.2 Resolution MEPC.286(71)

I propositionen föreslås det att riksdagen godkänner de ändringar i bilaga VI till MARPOL 73/78 om luftskydd som IMO:s MEPC-kommitté antog i London den 7 juli 2017 genom re-solution MEPC.286(71). 

Genom resolution MEPC.286(71) fogas till regel 13 i bilaga VI till MARPOL 73/78 änd-ringarna för beteckning av Östersjön och Nordsjön som kvävekontrollområden på nivå III så att utsläppsbestämmelserna på nivå III tillämpas på fartyg som byggs den 1 januari 2021 och därefter när de seglar i dessa områden. Dessutom anges i resolutionen de villkor enligt vilka dieselmotorn undantas från utsläppskraven enligt nivå III i fråga om ett nybyggt fartyg, ett fartyg med dieselmotor av klass II som byggs om, underhålls eller repareras eller ett fartyg med en tvåbränslemotor som byggs om, underhålls eller repareras när fartyget är påbjudet att inte frakta bensin eller gas av säkerhetsskäl. Genom resolution MEPC.286(71) ändras dessutom bihang V till bilaga VI i MARPOL 73/78 så att i de uppgifter som ska ingå i leveranssedeln för bunkerbränsle vid behov ska beaktas leverans av högsvavligt bränsle till fartyget vid användning av alternativa metoder, såsom en svavelskrubber, för uppfyllande av bestämmelserna om bränslets svavelhalt. 

Ändringarna genom resolutionen träder i kraft internationellt den 1 januari 2019, om inte minst en tredjedel av om inte åtminstone en tredjedel av parterna i MARPOL 73/78 eller de parter vilkas handelsflottor tillsammans motsvarar minst 50 procent av världshandelsflottans bruttodräktighet före den 1 juli 2018 har meddelat IMO att de motsätter sig ändringarna. 

3.2.3  3.2.3 Lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen och ändringarna i miljöskyddslagen för sjöfarten.

Det föreslås att lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lag-stiftningen i de ändringar i bilaga VI till MARPOL 73/78 som gjorts genom ovannämnda resolutioner föreläggs riksdagen för godkännande. Lagen är en så kallad blankettlag och innehåller inga hänvisningar till innehållet i resolutionerna. 

Dessutom föreslås att miljöskyddslagen för sjöfarten ändras så att den motsvarar bestämmelserna i den ändrade bilaga VI. Det föreslås att det till lagen fogas en definition av kvävekontrollområde samt bestämmelser om uppgifter som ska föras in i maskindagboken och om undantag när ett fartyg seglar till ett varv eller en reparationsanläggning inom ett kvävekontrollområde. 

Lagarna om sättande i kraft av ändringarna och lagen om ändring av miljöskyddslagen för sjöfarten avses träda i kraft samtidigt som ändringarna träder i kraft internationellt för Finlands del, vid en tidpunkt som föreskrivs genom förordning av statsrådet. Avsikten är att ändringarna ska träda i kraft den 1 januari 2019, vilket är den internationella ikraftträdandedagen för de ändringar i bilaga VI till MARPOL 73/78 som gjorts genom resolutionen MEPC.286(71). 

4 Propositionens konsekvenser

4.1  4.1 Ändringar i bilaga VI till MARPOL 73/78

4.1.1  4.1.1 Resolution MEPC.271(69)

Genom resolution MEPC.271(69) fogas till regel 13 i bilaga VI till MARPOL 73/78 kravet att i fråga om fartygens dieselmotorer anteckna driftläget för nivå II/III gällande minimering av kväveoxidutsläppen i fartygets dagbok alltid när fartyget passerar in till och ut ur ett kvävekontrollområde på nivå III eller när dieselmotorernas driftläge för nivå II/III ändras inom ett kontrollområde på nivå III.  

Tillägget har inga ekonomiska konsekvenser eller miljökonsekvenser. Tillägget underlättar myndigheternas verksamhet vid kontroll av fartyg i kvävekontrollområden på nivå III. 

4.1.2  4.1.2 Resolution MEPC.286(71)

Beteckning av Östersjön och Nordsjön som kvävekontrollområden på nivå III 

Ekonomiska konsekvenser 

Uppfyllandet av utsläppskraven på nivå III för kvävekontrollområden på nivå III förutsätter att katalysator (SCR-enhet) eller dieselmotor med avgasåterledning (EGR) installeras på nya fartyg eller att alternativa bränslen, såsom LNG, används. Kostnaderna föranleds av investeringar i fartyg som byggs efter den första januari 20121 och av ökande driftskostnader för fartygen. Fartygsbeståndet förnyas inom 20-30 år. Därför ökar kostnaderna gradvis, och några plötsliga marknadskonsekvenser är inte att vänta. 

Eftersom utsläppsbestämmelserna för nivå III endast gäller nya fartyg kan industrin på samma sätt som för närvarande använda fartyg som byggts före den 1 januari 2021, såsom stora torrlastfartyg, för sina transporter även efter att utsläppsbestämmelserna för nivå III har trätt i kraft, fram till slutet av fartygens livscykel. Det kan antas att installering av katalysatorer på fartyg blir vanligare i framtiden också i fråga om de fartyg som i regel seglar utanför kvävekontrollområdena på nivå III, så att de vid behov också kan segla till hamnar inom utsläppskontrollområdena. Eftersom kostnaderna uppstår på lång sikt (2021–2040) och det är många osäkerhetsfaktorer förknippade med dem, gäller kostnadsförslagen för nuvarande prisnivå. 

Trafiksäkerhetsverket har bedömt kostnaderna för installering av katalysatorer. I en situation där katalysator installeras på alla nya fartyg bedöms driftskostnaderna för katalysatorer i fråga om sjöfart till Finland med nuvarande priser vara ca 17 miljoner euro om året år 2040 och de totala kostnaderna år 2040 ca 30 miljoner euro. De totala kostnaderna innefattar utöver driftskostnader 10 miljoner euro per år i driftskostnader och 3 miljoner euro per år i kostnader för byte av katalysatorelement. Dessa kostnadsförslag utgår från att både Östersjön och Nordsjön är kvävekontrollområden på nivå III. I resolution MEPC.286(71) betecknades även Nordsjön som ett kvävekontrollområde på nivå III. 

De totala kostnaderna är lägre i och med att användning av LNG blir vanligare i nya fartyg. Genom användning av LNG uppfylls utsläppskraven för nivå III och inga ytterligare kostnader uppstår. Rederierna i Finland rf bedömde att dess medlemmar i huvudsak kommer att investera i LNG-drivna fartyg efter den 1 januari 2021. Användningen av LNG som bränsle eliminerar så gott som helt fartygens utsläpp av svaveloxid. Samtidigt minskar partikelutsläppen avsevärt och CO2-utsläppen med ca 20 %. Tillgången till LNG ska i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/94/EU om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen senast i slutet av 2025 garanteras i samtliga europeiska hamnar som hör till TEN-T-stomnätet. 

Vid bedömning av de samlade effekterna bör också de möjligheter som s.k. cleantech erbjuder företagen beaktas. Finland har ett gediget kunnande när det gäller design och konstruktion av energieffektiva och miljövänliga fartyg, tillverkning av katalysatorer som minskar kväveutsläppen från fartyg samt användning av alternativa bränslen (t.ex. LNG). Finska varv och den finska sjöfartsindustrin i vidare bemärkelse ligger även på detta område i världstoppen. När utvecklingsarbetet inom cleantech förenas med Finlands gedigna båtbyggarkunnande skapas en stark utvecklingspotential för den finska sjöfartsindustrin och sjöklustret.  

Konsekvenser för myndigheterna 

Ändringarna av bestämmelserna har inga konsekvenser för myndigheterna. 

Konsekvenser för miljön 

Östersjöns största problem är övergödningen. Utgångspunkten är att samtliga aktörer ska förbättra Östersjöns tillstånd och minska den näringsbelastning (kväve och fosfor) som orsakar övergödning. Kväveutsläppen från fartyg väcker bekymmer, eftersom kvävedepositionen har stor betydelse särskilt på sommaren, då framför allt passagerartrafiken är livlig och då kväve och fosfor som kommer ut i havet påverkar algväxten. Effekten är speciellt stor i närheten av farleder och på Östersjöns öppna havsområden. Kväveoxidutsläpp från båtar påverkar också luftkvaliteten i kustområdena. De orenheter, framför allt partiklar, som uppstår påverkar andningsorganen. 

Trots att kväveutsläppen i Östersjön från sjöfarten är små jämfört med t.ex. utsläppen från jordbruket, är deras regionala och tidsmässiga effekt stor. Båtarna trafikerar i huvudsak samma huvudfarleder och utsläppshöjden är låg, vilket gör att depositionen drabbar farledernas närområden. Av det kväve som kommer ut i Östersjön består 25 % av kvävedeposition från luften. I HELCOMs ansökan om beteckning av Östersjön som kvävekontrollområde på nivå III har en mycket försiktig uppskattning av båtarnas andel av kvävebelastningen i Östersjön lagts fram: 1,25 % av den totala kvävebelastningen. Enligt färska utredningar från Meteorologiska institutet har båtarnas andel av kvävebelastningen i Östersjön stigit med 2-3 %. 

Enligt Meteorologiska institutets uppskattningar släppte båtarna ut 320 000 ton kväveoxid i luften på Östersjöns område 2014. Utan ytterligare begränsningar av kväveoxidutsläpp på nivå III uppskattas utsläppen av kväveoxid öka till ca 500 000 ton fram till år 2040. Tack vare utsläppsbegränsningarna på nivå III uppskattas utsläppen av kväveoxid från båttrafiken minska till ca 170 000 ton när fartygsbeståndet så gott som helt har förnyats med uppfyllande av utsläppsbestämmelserna på nivå III.  

Utsläppsbestämmelserna för kväveoxid på nivå III uppskattas minska kvävebelastningen på Östersjön med ca 10 000 ton när samtliga fartyg som seglar på Östersjön uppfyller utsläppsbestämmelserna på nivå III. Minimeringen av utsläppen av kväveoxid påverkar alltså havsmiljöns status positivt och indirekt även det ekonomiska utnyttjandet av haven bl.a. för fiske, turism och rekreation. Minimeringen av utsläppen av kväveoxid från fartyg har också positiva konsekvenser för människors hälsa framför allt i hamnstäderna. 

Ändringar i bihang V till bilaga VI till MARPOL 73/78 

Bihang V till bilaga VI till MARPOL 73/78-konventionen ändras så att i de uppgifter som ska ingå i leveranssedeln för bränsle vid behov ska beaktas leverans av högsvavligt bränsle till fartyget vid användning av alternativa metoder, såsom t.ex. en svavelskrubber. Ändringen är viktig för fartyg som använder svavelskrubber, eftersom ändringarna i fråga möjliggör leverans av högsvavligt bränsle till dessa fartyg. 

Ändringarna i bihang V har inga ekonomiska konsekvenser eller miljökonsekvenser. De ak-tuella ändringarna underlättar myndigheternas verksamhet vid kontroll av svavelhalten i de bränslen som fartygen använder. 

5 Beredningen av propositionen

Resolutionerna har antagits vid IMO:s MEPC-kommittés möten. Före antagandet bereddes de i MEPC-kommitténs arbetsgrupp för klimatskydd. Representanter för finska myndigheter och näringsgrenens intressentgrupper har deltagit i MEPC:s kommittémöten. Sjöfartens viktigaste intressentgrupper har också deltagit i den nationella beredningen av mötena. Ansökan om beteckning av Östersjön som kvävekontrollområde på nivå III lämnades in våren 2016 i samtliga Östersjöländers namn. Vid fastställandet av Finlands ståndpunkt före HELCOMs årsmöte våren 2016 hördes intressentgrupper främst inom ramen för NECA-arbetsgruppen, som leddes av miljöministeriet. I arbetsgruppen fanns de centrala myndigheterna representerade liksom även näringslivet via takorganisationerna för exportindustrin och rederiindustrin. Arbetsgruppen föreslog, trots att de tre organisationer som representerade exportindustrin motsatte sig förslaget, att Finland ska stödja en gemensam ansökan av Östersjöländerna till IMO. Finlands ståndpunkt behandlades också i EU-ministerutskottet och i riksdagens stora utskott, miljöutskott och kommunikationsutskott. 

Propositionen har beretts vid kommunikationsministeriet i samarbete med Trafiksäkerhetsverket och miljöministeriet.  

Propositionen har sänts på remiss till statsrådets kansli, utrikesministeriet, justitieministeriet, inrikesministeriet, arbets- och näringsministeriet, miljöministeriet, Ålands landskapsregering, Trafikverket, Trafiksäkerhetsverket, Finlands miljöcentral, Tullen, Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry, Finlands Näringsliv rf, Meriteollisuus ry, Skogsindustrin rf, Natur och Miljö r.f., Suomen Konepäällystöliitto - Finlands Maskinbefälsförbund - Finnish Engineers' Association ry, Finlands Skeppsmäklareförbund rf, Suomen Laivanpäällystöliitto - Finlands Skeppsbefälsförbund ry, Finlands naturskyddsförbund rf, Finlands Sjömans-Union FSU rf, Finlands Hamnförbund rf, Rederierna i Finland rf, Företagarna i Finland rf, Teknologiindustrin rf och WWF Finland. 

Yttrande om propositionen lämnades av Gränsbevakningsväsendet, Meriteollisuus ry och Teknologiindustrin rf.  

Utrikesministeriet, miljöministeriet, arbets- och näringsministeriet, Trafiksäkerhetsverket, Tullen, Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry, Finlands Hamnförbund rf och Företagarna i Finland rf meddelade att de inte hade något att yttra om propositionen. Utrikesministeriet lade dock fram några tekniska synpunkter om lagförslaget i propositionen när det gäller ikraftträdandet av skyldigheterna i bilaga VI till MARPOL 73/78. Dessa förslag har beaktats i den fortsatta beredningen av propositionen. 

Gränsbevakningsväsendet stöder förslaget, men fäster i sitt yttrande uppmärksamhet vid på-följderna av begränsningarna av fartygens utsläpp till luften. Gränsbevakningsväsendet föreslår att påföljdssystemet i fråga om dessa utsläpp ändras så att det för överträdelse av utsläppsbegränsningarna ska vara möjligt att påföra en administrativ utsläppsavgift. Miljöskyddslagen för sjöfarten innehåller ett motsvarande system när det gäller oljeutsläpp från fartyg. Vissa andra europeiska länder har ett liknande system också när det gäller utsläpp till luft från fartyg. I yttrandet föreslogs också att systemet med administrativa påföljder ska utsträckas till att gälla utsläpp av kemikalier enligt bilaga II till MARPOL 73/78. I den fortsatta beredningen ansågs det dock inte befogat att ändra påföljdssystemet i fråga om begränsningar av utsläpp till luft från fartyg, eftersom de nationella påföljdssystemen diskuteras bl.a. inom ramen för Europeiska unionen och HELCOM. En reform av påföljdssystemet kan övervägas när det finns mer information om god praxis i andra länder. 

Meriteollisuus ry och Teknologiindustrin rf fäste i sina yttranden uppmärksamhet vid de eventuella konkurrenssnedvridande konsekvenserna av regional reglering och ansåg att det är viktigt att miljöregleringen av fartyg a priori är globalt bindande. Därför stöder Teknologiindustrin rf inte propositionen utan rekommenderar en lösning där utsläppen av kväveoxid begränsas på samma sätt i sjöfart. Meriteollisuus ry anser för sin del att minimeringen av utsläpp av kväveoxid är förknippad med möjligheter till affärsverksamhet och stöder propositionen. Yttrandena påverkade inte den fortsatta beredningen av propositionen. 

6 Andra omständigheter som inverkat på propositionens innehåll

Propositionen har samband med den regeringsproposition om ändring av landsvägslagen och av vissa andra lagar som beretts vid kommunikationsministeriet och genom vilken en stor del av landskapsreformens överföringar av befogenheter på trafikområdet ska genomföras. Propositionen har också samband med regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om genomförande av landskapsreformen och om omorganisering av statens tillstånds-, styrnings- och tillsynsuppgifter (det så kallade landskapsreformen II-paketet). Avsikten är att dessa regeringspropositioner ska överlämnas till riksdagen i mars 2018. Som ett led i landskapsreformen och de nämnda propositionerna läggs de nuvarande närings-, trafik- och miljöcentralerna ned samtidigt som största delen av uppgifterna vid de-ras trafikansvarsområden överförs till landskapen. En del av miljöuppgifterna överförs från närings-, trafik- och miljöcentralerna till den nya Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet. I regeringens proposition om ändring av landsvägslagen och vissa andra lagar föreslås också att bestämmelserna om behöriga myndigheter i miljöskyddslagen för sjöfarten ändras så att de motsvarar dessa förslag. 

Vid kommunikationsministeriet bereds dessutom en regeringsproposition med förslag till lag om ombildning av Trafikverkets trafikstyrnings- och trafikledningstjänster till aktiebolag. I propositionen föreslås att termen VTS-myndighet i miljöskyddslagen för sjöfarten ska ändras till leverantör av fartygstrafikservice. Med leverantör av fartygstrafikservice avses den i lagen om fartygstrafikservice avsedda VTS-tjänsteleverantör som tillhandahåller fartygstrafikservice, 

Ovan beskrivna ändringar gäller inte samma bestämmelser som det i denna regeringspropo-sition föreslås att ska ändras. 

DETALJMOTIVERING

Innehållet i ändringarna i bilaga VI och deras förhållande till lag-stiftningen i Finland

1.1  1.1 Resolution MEPC.271(69)

Regel 13 – Kväveoxider (NOX) 

Till regeln fogas ett nytt stycke 5.3 där det bestäms att nivån och on/off-läget för marindie-selmotorer som är installerade i fartyg som seglar inom ett kvävekontrollområde på nivå III och för vilka gäller utsläppskrav för en minimering av utsläppen av kväveoxid på nivå III och för vilka har utfärdats certifikat för både nivå II och nivå III eller endast för nivå II, ska noteras i en loggbok som fastställts av administrationen när fartyget passerar in och ut ur ett kontrollområde på nivå III som betecknats enligt denna regel, eller när on/off-läget ändras inom ett sådant område, tillsammans med datum, tid och fartygets position.  

Syftet med tillägget är att underlätta kontrollen av kväveoxidutsläpp från fartyg som seglar inom kvävekontrollområden på nivå III, framför allt när det gäller dieselmotorer som kan användas antingen i enlighet med kraven på nivå II eller kraven på nivå III. Till exempel en dieselmotor som är utrustad med katalysator kan användas i enlighet med kraven på nivå III på ett kontrollområde på nivå III om katalysatorn är påslagen. När fartyget seglar utanför kontrollområden på nivå III kan katalysatorn slås av, om dieselmotorn uppfyller de krav för en minimering av utsläppen av kväveoxid på nivå II som gäller för andra än kontrollområden på nivå III. 

I den nationella lagstiftningen finns bestämmelser om begränsning av utsläpp av luftförore-nande ämnen i 7 kap. 1 § i miljöskyddslagen för sjöfarten, där det hänvisas till bestämmelserna i bilaga VI till MARPOL 73/78. Avsikten är att till kapitlet foga en ny 6 a § som innehåller motsvarande bestämmelse som i det stycke 5.3 som fogats till regel 13 i konventionen genom resolution MEPC.271(69). 

1.2  1.2 Resolution MEPC.286(71)

Regel 13 – Kväveoxider (NOX) 

Stycke 5.1 och 5.2.3 ändras så att i stället för uttrycket "ett utsläppskontrollområde som be-tecknas för NOX nivå III-kontroll enligt 6 § i denna förordning” kan användas det kortare uttrycket ”kontrollområde för utsläpp på NOX nivå III”. 

Stycke 5.1.2 ändras så att till stycket fogas datumet 1 januari 2021, vilket anger att fartyg som byggts detta datum eller därefter och som seglar i kontrollområdena för Östersjön eller Nordsjön ska iaktta utsläppsbestämmelserna på nivå III för kväveoxid.  

Till regeln fogas ett nytt stycke 5.4, enligt vilket utsläpp av kväveoxider från dieselmotor för fartyg som är föremål för utsläppsbegränsningarna för nivå III som sker omedelbart efter konstruktion och sjövärdighetstest för ett nybyggt fartyg, eller före eller efter ombyggnad, reparation och/eller underhåll av fartyg, eller underhåll eller reparation av en klass-II-motor eller tvåbränslemotor när fartyget är påbjudet att inte frakta bensin eller gas av säkerhetsskäl, för vilket aktiviteter sker i på varv eller på annan reparationsanläggning i ett kvävekontrollområde på nivå III, tillfälligt undantas utsläppsbegränsningarna för nivå III. Villkoret är att dieselmotorn överensstämmer med utsläppsgränserna för kväveoxid på nivå II och att fartyget seglar direkt till eller från ett varv eller annan reparationsanläggning, varken lastar eller lastar av last medan undantaget gäller samt följer samtliga specifika ruttkrav som fastställs av myndighet i det land där varvet eller reparationsanläggningen befinner sig, om tillämpligt. Syftet med dessa befrielser är att göra det möjligt att på varv som är belägna inom kontrollområden på nivå III även i framtiden bygga, provköra, bygga om, reparera och underhålla fartyg som har byggts den 1 januari 2021 eller därefter och som inte överensstämmer med utsläppsbestämmelserna på nivå III, eller som har byggts för att överens-stämma med bestämmelserna i fråga, men vars dieselmotorer av ovan nämnda orsaker tillfälligt inte överensstämmer med utsläppsbestämmelserna på nivå III.  

Till regeln fogas ett nytt stycke 5.5, i vilket närmare fastställs längden på den period under vilken ett nybyggt fartyg eller ett fartyg med nivå II-motor som omarbetas, underhålls eller repareras eller ett fartyg med tvåbränslemotor som omarbetas, underhålls eller repareras, när fartyget ej tillåts frakta gasbränsle eller gaslast på grund av säkerhetskrav, på de villkor som anges i stycke 5.4 i denna regel befrias från utsläppsbestämmelserna på nivå III. 

Det befintliga stycket 6 ersätts med ett nytt stycke 6, som innehåller geografiska definitioner av samtliga kvävekontrollområden på nivå III. Sådana områden är nu utöver utsläppskon-trollområdet för USA och Västindien även utsläppskontrollområdet för Östersjön, vars definition överensstämmer med den geografiska definitionen av Östersjöns specialområde i bilaga I (olja) till MARPOL 73/78, och utsläppskontrollområdet för Nordsjön, vars definition överensstämmer med definitionen av Nordsjöns specialområde i bilaga V (fast avfall) till MARPOL 73/78. 

I den nationella lagstiftningen finns bestämmelser om begränsning av utsläpp av luftförorenande ämnen i 7 kap. 1 § i miljöskyddslagen för sjöfarten, där det hänvisas till bestämmelserna i bilaga VI till MARPOL 73/78. I kapitlets 4 § föreskrivs det om undantagen i fråga om utsläppsbegränsningarna. Det föreslås att det till paragrafen fogas motsvarande undantag som i styckena 5.4 och 5.5 i regel 13 i bilaga VI till MARPOL 73/78. 

Ändringar i bihang V - Information som ska ingå i leveranssedlar för bunkerbränsle Enligt stycke 5 i regel 18 i bilaga VI till MARPOL 73/78 ska leveranssedeln för bunkerbränsle finnas ombord på fartyget. Leveranssedeln ska innehålla de uppgifter som anges i bihang V till bilaga VI. Bihang V ändras så att det vid behov ska vara möjligt att i leveranssedeln för bunkerbränsle lämna information om leverans av högsvavligt bränsle till ett fartyg som tilllämpar en alternativ metod för att iaktta bestämmelserna om bränslets svavelhalt, såsom svavelskrubber. Till skillnad från de övriga ändringar som nu läggs fram för godkännande gäller ändringarna i bihang V till bilaga VI således en minimering av utsläppen av svavel-oxid från fartyg. 

Ändringen i bihang V till bilaga VI är teknisk och förutsätter inga ändringar i nationell lag-stiftning. 

2 Lagförslag

2.1  2.1 Lag om sättande i kraft av ändringarna i bilaga VI till MARPOL 73/78

1 §. Paragrafen innehåller en sedvanlig blankettlagsbestämmelse genom vilken de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i de ändringar som gjorts i bilaga IV till MARPOL 73/78 genom resolutionerna MEPC.271(69) och MEPC.286(71) sätts i kraft. 

2 §. Enligt paragrafen ska bestämmelser om sättande i kraft av de bestämmelser som inte hör till området för lagstiftningen i bilaga VI till MARPOL 73/78 samt om lagens ikraftträdande utfärdas genom förordning av statsrådet. 

2.2  2.2 Lag om ändring av miljöskyddslagen för sjöfarten

1 kap. 

2 §. Det föreslås att det till 2 §, som innehåller definitioner, fogas en ny 43 a-punkt, där kvävekontrollområde definieras genom hänvisning till bilaga VI till MARPOL 73/78. I fråga om utsläpp av svaveloxid finns motsvarande definition i 43 punkten i samma paragraf. 

7 kap. 

4 §. Det föreslås att till 4 § om utsläpp av luftförorenande ämnen i undantagsfall fogas en ny 3 punkt, där det föreskrivs att ett fartyg när vissa villkor uppfylls tillfälligt befrias från utsläppsbegränsningarna för kväveoxid på ett kvävekontrollområde på nivå III. Bestämmelsen motsvarar de nya stycken 5.4 och 5.5 som fogats till regel 13 i bilaga VI till MARPOL 73/78 genom resolution MEPC.286(71) och gäller således situationer där ett fartyg seglar till ett varv eller en reparationsanläggning inom ett kvävekontrollområde på grund av arbeten som ska utföras där eller där ett fartyg lämnar kontrollområdet efter sådana arbeten eller situationer där ett fartyg som byggts inom kontrollområdet lämnar kontrollområdet. 

Samtidigt bör ordalydelsen i 4 § 2 mom. ändras av lagtekniska skäl. 

6 a §. Det föreslås att till kapitlet fogas en ny 6 a § som gäller anteckningar som ska göras i ett fartygs maskindagbok när fartyget anländer till eller lämnar ett kvävekontrollområde på nivå III, eller när en dieselmotors on/off-läge ändras inom ett sådant område. Bestämmelsen motsvarar den ändring som gjorts i regel 13 i bilaga VI till MARPOL 73/78 genom resolution MEPC.271(69). 

3 Ikraftträdande

Ändringar i bilagorna till MARPOL 73/78 träder i kraft genom det så kallade förfarandet för tyst medgivande i enlighet med artikel 16(2)(f)(iii) i konventionen. Enligt förfarandet anses de ändringar som godkänts av MEPC-kommittén vara godkända om inte minst en tredjedel av de fördragsslutande parterna eller de fördragsslutande parter vars handelsflotta sammanlagt representerar minst 50 procent av världshandelsflottans bruttodräktighet innan ett visst datum som anges separat för varje resolution har motsatt sig ändringarna. Ändringarna träder i kraft internationellt i enlighet med artikel 16(2)(g)(ii) i MARPOL 73/78 sex månader efter den dag som de ansågs ha blivit godkända i enlighet med det ovan framförda förfarandet. Enligt artikel 16(2)(f)(ii) i MARPOL 73/78 kan en part dock när som helst innan ändringen i bilagan till konventionen träder i kraft meddela IMO:s generalsekreterare att ändringen inte träder i kraft för dess del innan ett uttryckligt samtycke har avgivits. 

De ändringar som gjorts i bilaga VI till MARPOL 73/78 genom resolution MEPC.271(69) har trätt i kraft internationellt den 1 september 2017 genom det förfarande för tyst medgivande som beskrivs i avsnitt 3.2 i allmänna motiveringen. Finland har genom en not till IMO:s generalsekreterare meddelat att de ändringar i bilaga VI till konventionen som gjorts genom dessa resolutioner kan träda i kraft för Finlands del först efter att ett uttryckligt samtycke har getts när de behövliga nationella åtgärderna för godkännande och ikraftsättande har slutförts. För Finlands del träder ändringarna i ovannämnda bilaga i kraft först efter att Finland har meddelat IMO:s generalsekreterare om återtagande av noterna. 

De ändringar som gjorts i bilaga VI till MARPOL 73/78 genom resolution MEPC.286(71) betraktas som godkända den 1 juli 2018 på samma, med MARPOL 73/78 överensstämmande villkor som de ändringar som gjorts genom resolution MPC.271(69). Ändringarna träder på dessa villkor i kraft den 1 januari 2019. Genom regeringens proposition är syftet att få riksdagens godkännande för de nämnda ändringarna före den 1 juli 2018. Finland har därför inte meddelat IMO att ändringen för Finlands del träder i kraft först efter ett uttryckligt samtycke. 

Det föreslås att lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lag-stiftningen i ändringarna i bilaga VI till MARPOL 73/78 föreläggs riksdagen för godkännande. Det föreslås också att miljöskyddslagen för sjöfarten ändras så att den motsvarar de ändrade internationella bestämmelserna. Lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna i den ovannämnda bilagan och lagen om ändring av miljöskyddslagen för sjöfarten avses träda i kraft samtidigt som ändringarna i bilagan träder i kraft för Finlands del, vid en tidpunkt som föreskrivs genom förordning av statsrådet. Avsikten är att ändringarna ska träda i kraft den 1 januari 2019, vilket är den internationella ikraftträdandedagen för de ändringar i bilaga VI till MARPOL 73/78 som gjorts genom resolutionen MEPC.286(71). 

Enligt 27 § 13 punkten i självstyrelselagen för Åland (1144/1991) hör handelssjöfart samt farleder för handelssjöfarten till rikets lagstiftningsbehörighet. Största delen av de föreslagna ändringarna i bilagan till MARPOL 73/78 gäller fartygens konstruktion och användningen av fartygen med tanke på miljövården. Ändringarna hör således till rikets lagstiftningsbehörighet och deras ikraftträdande kräver således inte Ålands lagtings samtycke. 

4 Behovet av riksdagens samtycke samt behandlingsordning

4.1  4.1 Behovet av riksdagens samtycke

Europeiska unionens och medlemsstaternas behörighet

Enligt grundlagsutskottets praxis godkänner riksdagen en överenskommelse som innehåller bestämmelser som hör till både Finlands och Europeiska unionens behörighet, alltså ett så kallat blandat avtal, endast till den del överenskommelsen hör till Finlands behörighet, eftersom de bestämmelser i en överenskommelse som hör till unionens behörighet inte hör till riksdagens behörighet och riksdagens godkännande således inte gäller dessa delar i överenskommelsen (GrUU 6/2001 rd). 

De ändringar som gjorts i bilaga VI till MARPOL 73/78 genom resolutionerna MEPC.271(69) och MEPC.286(71) gäller sjöfart, som enligt artikel 4.2 g i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt hör till unionens och medlemsstaternas delade befogenhet. Eftersom unionen inte har utfärdat någon lagstiftning om minimering av kväveoxidutsläpp i sjöfarten, hör frågan till Finlands befogenhet. Därmed förutsätter godkännandet av de ändringar som gjorts genom resolutionerna riksdagens samtycke till den del ändringarna hör till området för lagstiftningen. 

Ändringar som omfattas av området för lagstiftningen

Enligt 94 § 1 mom. i grundlagen krävs riksdagens godkännande för bl.a. fördrag och andra internationella förpliktelser som innehåller sådana bestämmelser som hör till området för lagstiftningen. Enligt riksdagens grundlagsutskotts tolkningspraxis täcker riksdagens befogenhet att godkänna internationella förpliktelser alla materiella bestämmelser om internationella förpliktelser som hör till området för lagstiftningen. Enligt denna tolkningspraxis ska en bestämmelse i ett statsfördrag eller någon annan internationell förpliktelse anses höra till området för lagstiftningen om 1) bestämmelsen gäller utövande eller begränsning av någon grundläggande fri- eller rättighet som är skyddad i grundlagen, 2) bestämmelsen i övrigt gäller grunderna för individens rättigheter och skyldigheter, 3) det enligt grundlagen ska föreskrivas i lag om den fråga som bestämmelsen gäller, eller 4) bestämmelsen gäller en fråga om vilken det finns gällande bestämmelser i lag eller 5) det enligt rådande uppfattning i Finland ska föreskrivas om frågan i lag. Enligt grundlagsutskottet hör en bestämmelse i en internationell förpliktelse på dessa grunder till området för lagstiftningen oavsett om bestämmelsen strider mot eller överensstämmer med en lagbestämmelse i Finland (se GrUU 11/2000 rd, GrUU 12/2000 rd och GrUU 45/2000 rd). 

De ändringar som har gjorts i bilagan till MARPOL 73/78 innehåller flera bestämmelser som hör till området för lagstiftningen. Till denna del krävs riksdagens godkännande i enlighet med 94 § 1 mom. i grundlagen. 

Den nya punkt som genom resolution MEPC.271(69) fogats till regel 13 i bilaga VI till MARPOL 73/78 gäller kravet att göra vissa anteckningar om fartygets motorfunktion i fartygets maskindagbok. Punkten gäller grunderna för individens rättigheter och skyldigheter och hör således till området för lagstiftningen. 

Genom resolution MEPC.286(71) gjordes i samma regel 13 ändringar genom vilka Öster-sjön och Nordsjön betecknades som kvävekontrollområden och det föreskrevs om undantag. Bestämmelsen gäller grunderna för individens rättigheter och skyldigheter och ändringarna hör således till området för lagstiftningen. 

Dessutom ändras genom resolution MEPC.286(71) bihang V till bilaga VI till MARPOL-konventionen. Som det konstateras i avsnitt 1 i detaljmotiveringen är ändringarna i bihang V till bilaga VI tekniska och kräver inte riksdagens samtycke. 

4.2  4.2 Behandlingsordning

De ändringar som har gjorts i bilaga VI till MARPOL 73/78 innehåller inga bestämmelser som gäller grundlagen på det sätt som avses i 94 § 2 mom. eller 95 § 2 mom. i grundlagen. Enligt regeringens uppfattning kan ändringarna i bilagorna till MARPOL 73/78 godkännas med enkel majoritet och förslagen till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i ändringarna som hör till området för lagstiftningen godkännas i vanlig lagstiftningsordning. 

Med stöd av vad som anförts ovan och i enlighet med 94 § i grundlagen föreslås det att riksdagen godkänner de ändringar som genom resolution MEPC.271(69) den 22 april 2016 och resolution MEPC.286(71) den 7 juli 2017 i London har gjorts i bilaga VI om förhindrande av luftförorening från fartyg till 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg. 

Kläm 

Med stöd av vad som anförts ovan och eftersom de ändringar som gjorts i bilaga VI inne-håller bestämmelser som hör till området för lagstiftningen, föreläggs riksdagen samtidigt följande lagförslag:  

Lagförslags

1. Lag om ändringar i bilaga VI till MARPOL-konventionen  

I enlighet med riksdagens besluts föreskrivs: 
1 § 
De bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i de ändringar i bilaga VI till 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg (FördrS 51/1983) som antagits i London den 22 april 2016 genom resolution MEPC.271(69) av Internationella sjöfartsorganisationens kommitté för skydd av den marina miljön och i de ändringar som antagits den 7 juli 2017 genom resolution MEPC.286(71) ska gälla som lag, sådana som Finland har förbundit sig till dem. 
2 § 
Bestämmelser om sättande i kraft av de bestämmelser i ändringarna som inte hör till området för lagstiftningen utfärdas genom förordning av statsrådet. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas genom förordning av statsrådet. 
 Slut på lagförslaget 

2. Lag om ändring av miljöskyddslagen för sjöfarten 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i miljöskyddslagen för sjöfarten (1672/2009) 1 kap. 2 § och 7 kap. 4 §, sådana de lyder, 1 kap. 2 § delvis ändrad i lagarna 998/2014, 472/2016, 275/2017 och 628/2017 och 7 kap. 4 § i lag 998/2014, och 
fogas till 7 kap. en ny 6 a §, som följer: 
1 kap. 
Allmänna bestämmelser 
2 § Definitioner 
I denna lag avses med 
1) MARPOL 73/78 protokollet av år 1978 till 1973 års internationella konvention till för-hindrande av förorening från fartyg (FördrS 51/1983) jämte ändringar, 
2) Helsingforskonventionen 1992 års konvention om skydd av Östersjöområdets marina miljö (FördrS 2/2000) jämte ändringar, 
3) SOLAS-konventionen 1974 års internationella konvention om säkerheten för människo-liv till sjöss (FördrS 11/1981) jämte ändringar, 
4) AFS-konventionen internationella konventionen om kontroll av skadliga påväxthindrande system på fartyg, ingånget i London den 5 oktober 2001, jämte ändringar, 
5) barlastvattenkonventionen den i London den 13 februari 2004 ingångna internationella konventionen om kontroll och hantering av fartygs barlastvatten och sediment, med senare ändringar,  
6) TBT-förordningen Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 782/2003 om förbud mot tennorganiska föreningar på fartyg, 
7) fartygsåtervinningsförordningen Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1257/2013 om återvinning av fartyg och om ändring av förordning (EG) nr 1013/2006 och direktiv 2009/16/EG,  
8) territorialvatten, inre territorialvatten och territorialhav de områden som definieras i lagen om gränserna för Finlands territorialvatten (463/1956),  
9) insjöområdet sjöar, älvar, åar och kanaler, 
10) finskt vattenområde territorialvattnen och insjöområdet, 
11) ekonomisk zon det havsområde som anges i lagen om Finlands ekonomiska zon (1058/2004), 
12) Östersjöområdet egentliga Östersjön, Bottniska viken och Finska viken samt inloppet till Östersjön, vilket begränsas av breddgraden 57°44,8"N genom Skagen i Skagerrak, inbegripet de av staterna angivna inre territorialvattnen, 
13) närmaste land den yttre gränsen för de inre territorialvattnen eller de områden som avgränsas i MARPOL 73/78, 
14) internationell fart trafik mellan utländska hamnar eller mellan Finland och utländska hamnar och även en resa till sjöss från en hamn i Finland till en plats utanför Finlands territorialvatten, med undantag av den trafik som avses i 13 punkten, 
15) inrikes fart trafik mellan finländska hamnar; med inrikes fart jämställs trafik till Viborg via Saima kanal och därtill direkt anslutna vattenområden som tillhör Ryssland och trafik mellan Vichrevoj och Viborg, 
16) fartyg varje sjöburet färdmedel, inklusive bärplansbåtar, luftkuddefarkoster, undervat-tensbåtar och flytande farkoster samt fasta och flytande plattformar, 
17) oljetankfartyg ett fartyg vars lastrum är byggda eller ombyggda huvudsakligen för transport av olja i bulk, inklusive kombinationsfartyg samt kemikalietankfartyg, då de transporterar olja i bulk, 
18) kemikalietankfartyg ett fartyg vars lastrum är byggda eller ombyggda huvudsakligen för transport av skadliga flytande ämnen i bulk, inklusive oljetankfartyg, då de transporterar skadliga flytande ämnen i bulk, 
19) passagerarfartyg ett fartyg som får ta fler än 12 passagerare och där man med passa-gerare avser alla personer med undantag av befälhavaren, medlemmarna i besättningen eller andra personer som i någon egenskap är anställda eller sysselsatta ombord för fartygets behov, och barn som inte fyllt ett år, 
20) fritidsbåt ett fartyg avsett för sport eller rekreation, oavsett fartygets typ eller drivkraft, 
21) fiskefartyg ett fartyg som utrustats eller kommersiellt används för fiske eller fångst av andra organiska resurser i havet, 
22) insjöfartyg ett fartyg som särskilt är avsett att användas på en inre vattenväg i enlighet med rådets direktiv 82/714/EEG om tekniska föreskrifter för fartyg i insjöfart, inbegripet alla fartyg som medför ett fartcertifikat för gemenskapens inre vattenvägar i enlighet med nämnda direktiv, 
23) försvarsmaktens och gränsbevakningsväsendets fartyg ett fartyg som är försett med tydliga nationalitetsbeteckningar och som är under befäl av en av försvarsmakten eller gränsbevakningsväsendet på behörigt sätt utsedd person vars namn är upptaget i en sakenlig rulla eller dess motsvarighet, 
24) bruttodräktighet bruttodräktigheten fastställd enligt formeln i bilaga I till 1969 års in-ternationella skeppsmätningskonvention (FördrS 31/1982), 
25) fartygsavfall allt avfall som uppstår vid ett fartygs normala drift, inklusive oljigt avfall från maskinrummet, toalettavfall och fast avfall; fartygsavfall omfattar dock inte lastrester, 
26) skadligt ämne olja, skadliga flytande ämnen, toalettavfall och fast avfall; om ett skadligt ämne blandas med ett ämne som inte är skadligt, anses även blandningen vara ett skadligt ämne, 
27) lastrester sådana rester av lastmaterial i fartygets lastrum som ska avlägsnas som avfall efter att lasten har lastats eller lossats,  
28) utsläpp i enlighet med artikel 2 i MARPOL 73/78 varje utsläpp av skadliga ämnen från fartyg, oavsett om de genererats obemärkt eller orsakats av undanröjande av avfall, läckage, utpumpning eller uttömning; med utsläpp avses inte i denna lag dumpning av avfall från land, ämnen som uppkommer i samband med utvinning av mineraler från havsbottnen eller utsläpp av skadliga ämnen i samband med behörig vetenskaplig forskning i syfte att minska eller kontrollera förorening, 
29) miljöförstöring att vattnets tillstånd förändras så att detta äventyrar människans hälsa, skadar de levande naturtillgångarna och livet i vattnen, ställer hinder för fisket eller annat berättigat nyttjande av vattenområdena, försämrar vattnets bruksegenskaper, minskar trivsamheten eller orsakar därmed jämförbara olägenheter, eller skada på luftkvaliteten eller klimatet till följd av normal drift av fartyg, exempelvis den skada som kväve och svavel från motoravgaser eller den skada som ozonnedbrytande ämnen orsakar, 
30) olja mineralolja i alla dess former, inklusive råolja, brännolja, oljeslam, oljeavfall och raffinerade produkter, 
31) oljehaltig blandning en blandning som innehåller olja, 
32) flytande ämne ett ämne med ett ångtryck som vid en temperatur av 37,8 °C inte övers-tiger 0,28 megapascal (absolut tryck), 
33) skadligt flytande ämne ämnen som enligt kemikalieförteckningen i MARPOL 73/78 hör till klasserna X, Y och Z, 
34) ämne grundämnen och kemiska föreningar av dessa, sådana de förekommer i naturen eller industriellt producerade, 
35) preparat blandningar av ett eller flera ämnen, 
36) toalettavfall
a) avloppsvatten och annat avfall från toaletter, pissoarer och golvbrunnar i toalettrum,
b) avloppsvatten från sjukvårdsutrymmen via tvättställ, badkar och golvbrunnar,
c) uttömningar från utrymmen där det finns levande djur, och
d) annat avloppsvatten som är blandat med sådant avfall,
 
37) behandlat toalettavfall sådant toalettavfall som har behandlats i en behandlingsanläggning som godkänts på behörigt sätt,
38) fast avfall alla slag av mat-, hushålls- och driftavfall, alla slag av plaster, lastrester, aska från förbränningsugn, matolja, fiskeredskap och djurkroppar som uppstår under ett far-tygs normala drift och som måste avlägsnas från fartyget kontinuerligt eller periodvis, med undantag av de ämnen som definieras eller finns förtecknade i andra bilagor till MARPOL 73/78 än bilaga V; till fast avfall hör inte sådan färsk fisk eller delar av färsk fisk som erhållits som följd av fiskeverksamhet som idkats under resans lopp eller till följd av sådan fiskodling som inbegriper transport av fisk, även skaldjur, till fiskodlingsanstalter och transport av fångad fisk, även skaldjur, från sådana anstalter till kusten för förädling,
 
39) luftförorenande ämne sådana ämnen som regleras i bilaga VI till MARPOL 73/78 i syfte att förhindra luftförorening och som har skadlig effekt på luft, vatten och annan miljö, 
40) bränsle brännolja som används i fartygets huvudmotorer eller hjälpmotorer, 
41) utsläppande på marknaden att var som helst inom områden som omfattas av Finlands jurisdiktion mot betalning eller gratis leverera marina bränslen för distribution eller till an-vändare av bränslen eller göra bränslena tillgängliga för dem för förbränning ombord, dock inte att tillhandahålla marina bränslen eller göra dem tillgängliga för export i ett fartygs lasttankar, 
42) marina bränslen alla på råolja baserade flytande bränslen som används eller som är avsedda att användas ombord på ett fartyg, inbegripet de bränslen som definieras i standar-den ISO 8217, 
43) marin dieselolja alla marina bränslen enligt definitionen på DMB-typ i tabell I i stan-darden ISO 8217, med undantag för referensen till svavelhalt, 
44) marin gasolja alla marina bränslen enligt definitionen på DMX-, DMA- och DMZ-typer i tabell I i standarden ISO 8217, med undantag för referensen till svavelhalt, 
45) svavelkontrollområde de havsområden som definieras som sådana av IMO enligt bi-laga VI till MARPOL 73/78, 
46) kvävekontrollområde de havsområden som definieras som sådana av IMO enligt bi-laga VI till MARPOL 73/78, 
47) fartyg i hamn ett fartyg som är vederbörligt förtöjt eller ligger för ankar i en finsk hamn medan det lastar eller lossar eller endast ligger i hamn, 
48) utsläppsminskningsmetod utrustning, material, anordning eller anläggning som install-eras på ett fartyg, eller ett annat förfarande, alternativt bränsle eller metod för att uppfylla bestämmelserna och som används som alternativ till marint bränsle med låg svavelhalt enligt kraven i bilaga VI till MARPOL 73/78 och i Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/33/EU om ändring av rådets direktiv 1999/32/EG vad gäller svavelhalten i marina bränslen och som kan verifieras och bedömas kvantitativt och vars iakttagande kan övervakas,  
49) påväxthindrande system beläggning, målarfärg, ytbehandling, yta eller anordning som används på ett fartyg för att minska eller förebygga påväxt av oönskade organismer, 
50) barlastvatten vatten och däri flytande materia som transporteras i ett fartyg för att kunna reglera fartygets trim, krängning, djupgående, stabilitet eller skrovspänning, 
51) hantering av barlastvatten sådana mekaniska, fysikaliska, kemiska och biologiska processer, som genomförs antingen separat eller kombinerat för att avlägsna, oskadliggöra eller undvika intag eller utsläpp av skadliga vattenlevande organismer och patogener i barlastvatten och sediment, 
52) sediment materia som sedimenterats från barlastvatten i ett fartyg, 
53) VTS-myndighet den i lagen om fartygstrafikservice (623/2005) avsedda enhet vid Tra-fikverket som upprätthåller fartygstrafikservicen, 
54) erkänt klassificeringssällskap ett klassificeringssällskap som avses i 2 § 42 punkten i lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg (1686/2009),  
55) reguljär trafik att ett fartyg upprepat går i trafik enligt en tidtabell eller på en på för-hand bestämd rutt mellan angivna hamnar och minst en gång varannan vecka anlöper en finsk hamn som ligger vid den rutt för vilken det ansöks om undantag avseende den obligatoriska avlämningen, 
56) hamn en plats eller ett geografiskt område med sådan utrustning att där huvudsakligen kan tas emot fartyg, inklusive fiskefartyg och fritidsbåtar, dock inte en plats eller ett område vars för fartyg avsedda konstruktioner och tjänster, besökarantal och avfallsmängder är små, 
57) hamninnehavare den som har det övergripande ansvaret för hamnens drift eller tar ut hamnavgift eller en därmed jämförbar allmän avgift för användning av hamnen. 
7 kap. 
Förhindrande av luftförorening från fartyg 
4 § Utsläpp av luftförorenande ämnen i undantagsfall 
De utsläppsförbud och utsläppsbegränsningar som avses i detta kapitel tillämpas inte på 
1) utsläpp som behövs för att trygga fartygs säkerhet eller rädda människoliv, 
2) utsläpp som föranletts av att ett fartyg eller dess utrustning skadats, om alla skäliga åt-gärder för att förhindra eller minimera utsläppet har vidtagits efter skadan eller efter att utsläppet har observerats och redaren eller fartygsbefälhavaren inte uppsåtligen har förorsakat skadan eller handlat vårdslöst och medveten om att skada sannolikt skulle följa, 
3) sådana dieselmotorer i fartyg som seglar i ett kvävekontrollområde som omfattas av ut-släppsbegränsningarna för kvävekontrollområdet men som inte uppfyller dessa begränsningar eller som kan använda såväl gas som flytande bränsle, i enlighet med regel 13.5 i bi-laga VI till MARPOL-konventionen då villkoren i regeln är uppfyllda. 
6 a § Anteckningar som ska göras i ett fartygs maskindagbok 
I ett fartygs maskindagbok ska de uppgifter som krävs i regel 13 i bilaga VI till MARPOL 73/78 antecknas i fråga om dieselmotorer som har ett certifikat enligt vilket dieselmotorn uppfyller utsläppsbestämmelserna för både nivå II och III i bilaga VI för en minimering av kväveoxidutsläppen, när fartyget anländer till eller lämnar ett med regel 13 i bilaga VI överensstämmande kontrollområde för nivå III för en minimering av kväveoxidutsläppen, eller när en dieselmotors on/off-läge för nivå II eller III för en minimering av kväveoxidutsläppen ändras inom ett sådant område. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas genom förordning av statsrådet. 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors den 12 april 2018 
Statsminister Juha Sipilä 
Kommunikationsminister Anne Berner 

Avtalstext 

RESOLUTION MEPC.271(69) 

RESOLUTION MEPC.271(69) 

 

 

(Antagen den 22 april 2016) 

(Adopted on 22 April 2016) 

 

 

ÄNDRINGAR I BILAGAN TILL 1997 ÅRS ÄNDRINGSPROTOKOLL TILL 1973 ÅRS INTERNATIONELLA KONVENTION TILL FÖRHINDRANDE AV FÖRORENING FRÅN FARTYG, ÄNDRAD GENOM DÄRTILL HÖRANDE PROTOKOLL AV ÅR 1978  

AMENDMENTS TO THE ANNEX OF THE PROTOCOL OF 1997 TO AMEND THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PREVENTION OF POLLUTION FROM SHIPS, 1973, AS MODIFIED BY THE PROTOCOL OF 1978 RELATING THERETO 

 

 

Ändringar i regel 13 i bilaga VI till MARPOL-konventionen  

Amendments to regulation 13 of MARPOL Annex VI 

 

 

(Krav på noteringar i loggbok för överensstämmelse med NOX nivå III i utsläppskontrollområden)  

(Record requirements for operational compliance with NOx Tier III emission control areas) 

 

 

KOMMITTÉN FÖR SKYDD AV DEN MARINA MILJÖN, 

THE MARINE ENVIRONMENT PROTECTION COMMITTEE, 

 

 

SOM ERINRAR OM artikel 38(a) i konventionen om Internationella sjöfartsorganisationen som gäller de uppgifter som kommittén för skydd av den marina miljön anförtrotts genom internationella konventioner om förhindrande och övervakning av förorening av havet, 

RECALLING article 38(a) of the Convention on the International Maritime Organization concerning the functions of the Marine Environment Protection Committee conferred upon it by international conventions for the prevention and control of marine pollution from ships, 

 

 

SOM NOTERAR artikel 16 i 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg, ändrad genom därtill hörande protokoll av år 1978 och 1997 (MARPOL), vilka tillsammans fastställer förfarandet för ändring och ger organisationens behöriga organ i uppdrag att pröva och godkänna ändringar, 

NOTING article 16 of the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as modified by the Protocols of 1978 and 1997 relating thereto (MARPOL), which specifies the amendment procedure and confers upon the appropriate body of the Organization the function of considering and adopting amendments thereto, 

 

 

SOM HAR BEHANDLAT, vid sin sextionionde session, de föreslagna ändringarna i bilaga VI till MARPOL-konventionen, som anknyter till kraven på noteringar i loggbok för överensstämmelse med NOX nivå III i utsläppskontrollområden, 

HAVING CONSIDERED, at its sixty-ninth session, draft amendments to MARPOL Annex VI, related to record requirements for operational compliance with NOX Tier III emission control areas, 

 

 

1 ANTAR i enlighet med artikel 16 stycke 2 punkt d i MARPOL-konventionen de ändringar i regel 13 i bilaga VI till MARPOL-konventionen, vars text bifogas denna resolution, 

1 ADOPTS, in accordance with article 16(2)(d) of MARPOL, amendments to regulation 13 of MARPOL Annex VI, the text of which is set out in the annex to the present resolution; 

 

 

2 BESLUTAR i enlighet med artikel 16 stycke 2 punkt f underpunkt iii i MARPOL-konvention att nämnda ändringar ska anses antagna den 1 mars 2017, om inte minst en tredjedel av de fördragsslutande parterna eller fördragsslutande parter vars handelsflottor sammanlagt har minst 50 procent av världshandelsflottans bruttodräktighet före detta datum har meddelat organisationens generalsekreterare att de motsätter sig ändringarna, 

2 DETERMINES, in accordance with article 16(2)(f)(iii) of MARPOL, that the amendments shall be deemed to have been accepted on 1 March 2017, unless prior to that date, not less than one third of the Parties or Parties the combined merchant fleets of which constitute not less than 50% of the gross tonnage of the world's merchant fleet, have communicated to the Organization their objection to the amendments; 

 

 

3 UPPMANAR de fördragsslutande parterna att uppmärksamma att ändringarna i enlighet med artikel 16 stycke 2 punkt g underpunkt ii i MARPOL-konventionen träder i kraft den 1 september 2017 sedan de antagits i enlighet med stycke 2, 

3 INVITES the Parties to note that, in accordance with article 16(2)(g)(ii) of MARPOL, the said amendments shall enter into force on 1 September 2017 upon their acceptance in accordance with paragraph 2 above; 

 

 

4 BEGÄR att generalsekreteraren i enlighet med artikel 16 stycke 2 punkt e i MARPOL-konventionen sänder bestyrkta kopior av denna resolution och av ändringarna i dess bilaga till alla fördragsslutande parter i MARPOL-konventionen, 

4 REQUESTS the Secretary-General, for the purposes of article 16(2)(e) of MARPOL, to transmit certified copies of the present resolution and the text of the amendments contained in the annex to all Parties to MARPOL; 

 

 

5 BEGÄR DESSUTOM att generalsekreteraren sänder kopior av denna resolution och bilagan till den till de medlemmar i organisationen som inte är fördragsslutande parter i MARPOL-konventionen. 

5 REQUESTS FURTHER the Secretary-General to transmit copies of the present resolution and its annex to the Members of the Organization which are not Parties to MARPOL.  

 

 

BILAGA 

ANNEX 

 

 

ÄNDRINGAR I BILAGA VI TILL MARPOL-KONVENTIONEN 

AMENDMENTS TO MARPOL ANNEX VI 

 

 

(Krav på noteringar i loggbok för överensstämmelse med NOX nivå III i utsläppskontrollområden) 

(Record requirements for operational compliance with NOX Tier III emission control areas) 

 

 

BILAGA VI 

ANNEX VI 

 

 

BESTÄMMELSER OM FÖRHINDRANDE AV LUFTFÖRORENING FRÅN FARTYG 

REGULATION FOR THE PREVENTION OF AIR POLLUTION FROM SHIPS 

 

 

Kapitel 3 

Chapter 3 

Bestämmelser angående kontroll av utsläpp från fartyg 

Requirements for control of emissions from ships 

 

 

Regel 13 

Regulation 13 

Kväveoxider (NOX) 

Nitrogen oxides (NOX) 

 

 

1 Efter nuvarande stycke 5.2 fogas ett nytt stycke 5.3 enligt följande: 

1 A new paragraph 5.3 is added after existing paragraph 5.2, as follows: 

 

 

”5.3 Nivån och on/off-läget för marindieselmotorer som är installerade i fartyg till vilka stycke 5.1 i denna regel hänvisar, och som har utfärdats certifikat för både nivå II och nivå III eller endast för nivå II, ska noteras i en loggbok som fastställts av administrationen när fartyget passerar in och ut ur ett utsläppskontrollområde i enlighet med stycke 6 i denna regel, eller när on/off-läget ändras inom ett sådant område, tillsammans med datum, tid och fartygets position.” 

"5.3 The tier and on/off status of marine diesel engines installed on board a ship to which paragraph 5.1 of this regulation applies which are certified to both Tier II and Tier III or which are certified to Tier II only shall be recorded in such logbook as prescribed by the Administration at entry into and exit from an emission control area designated under paragraph 6 of this regulation, or when the on/off status changes within such an area, together with the date, time and position of the ship." 

 

 

2 I stycke 5.1.1 ersätts symbolen ”NOX” med symbolen ”NO2”. 

2 In paragraph 5.1.1, the symbol "NOX" is replaced with the symbol "NO2". 

 

 

RESOLUTION MEPC.286(71) 

RESOLUTION MEPC.286(71) 

 

 

(antagen den 7 juli 2017) 

(adopted on 7 July 2017) 

 

 

ÄNDRINGAR I TILLÄGG TILL PROTOKOLLET FRÅN 1997 SOM ÄNDRAR 1973 ÅRS INTERNATIONELLA KONVENTION TILL FÖRHINDRANDE AV FÖRORENING FRÅN FARTYG 1973, ENLIGT ÄNDRING I 1978 ÅRS PROTKOLL TILL DENNA 

AMENDMENTS TO THE ANNEX OF THE PROTOCOL OF 1997 TO AMEND THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PREVENTION OF POLLUTION FROM SHIPS, 1973, AS MODIFIED BY THE PROTOCOL OF 1978 RELATING THERETO 

 

 

Ändringar i MARPOL Bilaga VI 

Amendments to MARPOL Annex VI 

 

 

(Beteckning av Östersjöns och Nordsjöns utsläppskontrollområden för NOX nivå III-kontroll) 

(Designation of the Baltic Sea and the North Sea Emission Control Areas for NOX Tier III control) 

 

 

(Information som ska ingå i leveranssedlar för bunkerbränsle) 

(Information to be included in the bunker delivery note) 

 

 

KOMMITTÉN FÖR SKYDD AV DEN MARINA MILJÖN 

THE MARINE ENVIRONMENT PROTECTION COMMITTEE

 

 

MED HÄNVISNING TILL artikel 38 (a) av Konventionen om den Internationella sjöfartsorganisationen angående Kommittén för skydd av den marina miljöns funktioner som följer av internationella konventioner för förhindrande och kontroll av förorening från fartyg, 

RECALLING Article 38(a) of the Convention on the International Maritime Organization concerning the functions of the Marine Environment Protection Committee conferred upon it by international conventions for the prevention and control of marine pollution from ships, 

 

 

SOM NOTERAR ATT artikel 16 av 1973 års Internationella konvention för förhindrande av förorening från fartyg i dess ändrade lydelse genom 1978 och 1997 års protokoll (MARPOL), som specificerar ändringsförfarandet och ålägger det behöriga organet i organisationen uppgiften att betrakta och anta tillägg därtill, 

NOTING article 16 of the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as modified by the Protocols of 1978 and 1997 relating thereto (MARPOL), which specifies the amendment procedure and confers upon the appropriate body of the Organization the function of considering and adopting amendments thereto, 

 

 

EFTER ATT HA BEAKTAT de ändringar som framlagts vid dess sjuttioförsta sammankomst angående MARPOL Bilaga VI beträffande beteckningen av övervakningsområdena Östersjön och Nordsjön för NOX Nivå III-kontroll och den information som ska ingå i leveranssedel för bunkerbränsle, 

HAVING CONSIDERED, at its seventy-first session, proposed amendments to MARPOL Annex VI concerning the designation of the Baltic Sea and the North Sea Emission Control Areas for NOX Tier III control and the information to be included in the bunker delivery note, 

 

 

1 ANTAR, i enlighet med artikel 16 (2)(d) av MARPOL, ändringar till MARPOL Bilaga VI, texten i bilagan i föreliggande resolution; 

1 ADOPTS, in accordance with article 16(2)(d) of MARPOL, amendments to MARPOL Annex VI, the text of which is set out in the annex to the present resolution; 

 

 

2 AVGÖR, i enlighet med artikel 16 (2)(f)(iii) av MARPOL, att ändringarna ska anses godkända den 1 juli 2018, förutsatt att minst en tredjedel av parterna eller parter som representerar en kombinerad handelsflotta på minst en tredjedel av världens handelsflottas bruttotonnage inte har meddelat invändning till organisationen; 

2 DETERMINES, in accordance with article 16(2)(f)(iii) of MARPOL, that the amendments shall be deemed to have been accepted on 1 July 2018 unless prior to that date, not less than one third of the Parties or Parties the combined merchant fleets of which constitute not less than 50% of the gross tonnage of the world's merchant fleet, have communicated to the Organization their objection to the amendments; 

 

 

3 INBJUDER parterna att observera att, i enlighet med artikel 16(2)(ii) av MARPOL, ovannämnda ändringar träder i kraft den 1 januari 2019 efter att de har godkänts i enlighet med stycke 2 ovan; 

3 INVITES the Parties to note that, in accordance with article 16(2)(g)(ii) of MARPOL, the said amendments shall enter into force on 1 January 2019 upon their acceptance in accordance with paragraph 2 above; 

 

 

4 UPPMANAR generalsekreteraren att överföra certifierade kopior av föreliggande resolution och texten för ändringarna i bilagan till samtliga parter till MARPOL, i enlighet med artikel 16(2)(e); 

4 REQUESTS the Secretary-General, for the purposes of article 16(2)(e) of MARPOL, to transmit certified copies of the present resolution and the text of the amendments contained in the annex to all Parties to MARPOL; 

 

 

5 UPPMANAR DÄRUTÖVER att generalsekreteraren överför kopior av föreliggande resolution och dess bilaga till medlemmar av organisationen som inte är parter till MARPOL. 

5 REQUESTS FURTHER the Secretary-General to transmit copies of the present resolution and its annex to Members of the Organization which are not Parties to MARPOL. 

 

 

 

 

BILAGA 

ANNEX 

ÄNDRINGAR I MARPOL BILAGA VI 

AMENDMENTS TO MARPOL ANNEX VI 

 

 

(Beteckning av Östersjöns och Nordsjöns utsläppskontrollområden för NOX nivå III-kontroll) 

(Designation of the Baltic Sea and the North Sea Emission Control Areas for NOX Tier III control) 

 

 

(Information som ska ingå i leveranssedlar för bunkerbränsle) 

(Information to be included in the bunker delivery note) 

 

 

BILAGA VI 

ANNEX VI 

 

 

FÖRORDNING TILL FÖRHINDRANDE AV FÖRORENING FRÅN FARTYG 

REGULATIONS FOR THE PREVENTION OF AIR POLLUTION FROM SHIPS 

 

 

Förordning 13 

Regulation 13 

Kväveoxider (NOX) 

Nitrogen oxides (NOX) 

1 I 5 § 1, efter orden "ett utsläppskontrollområde som betecknas för NOX nivå III-kontroll enligt 6 § i denna förordning" ska orden "(kontrollområde för utsläpp på NOX nivå III)" infogas. 

1 In paragraph 5.1 after the words "an emission control area designated for Tier III NOX control under paragraph 6 of this regulation" insert the words "(NOX Tier III emission control area)". 

 

 

2 Den befintliga texten för 5 § 1.2 ersätts med följande: 

2 The existing text of paragraph 5.1.2 is replaced by the following: 

.2 fartyget har tillverkats från och med den: 

.2 that ship is constructed on or after: 

.1 1 januari 2016 och är verksamt i det Nordamerikanska kontrollområdet för utsläpp eller kontrollområdet för USA och Västindien; 

.1 1 January 2016 and is operating in the North American Emission Control Area or the United States Caribbean Sea Emission Control Area; 

.2 1 januari 2021 och är verksamt i kontrollområdena för Östersjön eller Nordsjön; 

.2 1 January 2021 and is operating in the Baltic Sea Emission Control Area or the North Sea Emission Control Area; 

 

 

3 Ordet "när" har tagits bort mellan 5 § 1.2 och 5 § 1.3. 

3 Between paragraph 5.1.2 and 5.1.3 the word "when" is deleted. 

 

 

4 I 5 § 1.3 har orden "ett utsläppsövervakningsområde som betecknas för nivå III NOX-kontroll enligt stycke 6 i denna förordning" ersatts av "(NOX nivå III-utsläppsövervakningsområde )". 

4 In paragraph 5.1.3 the words "an emission control area designated for Tier III NOX control under paragraph 6 of this regulation" are replaced by "a NOX Tier III emission control area". 

 

 

5 I 5 § 2.3 har ordet "konvention" ersatts av "Konvention" och uttrycket "24 m" har ersatts med "24 meter". 

5 In paragraph 5.2.3 the word "convention" is replaced by "Convention" and the expression "24 m" is replaced by "24 metres". 

 

 

6 Infoga nya stycken 5.4 och 5.5, enligt följande: 

6 Insert new paragraphs 5.4 and 5.5, as follows: 

"5.4 Utsläpp av kväveoxider från dieselmotor för fartyg som är föremål för 5 § 1 i denna förordning som sker omedelbart efter konstruktion och sjövärdighetstest för ett nybyggt fartyg, eller före eller efter ombyggnad, reparation och/eller underhåll av fartyg, eller underhåll eller reparation av en klass-II-motor eller tvåbränslemotor när fartyget är påbjudet att inte frakta bensin eller gas av säkerhetsskäl, för vilket aktiviteter sker i på varv eller på annan reparationsanläggning i ett utsläppskontrollområde för NOX nivå III, undantas tillfälligt under förutsättning att följande villkor uppfylls: 

"5.4 Emissions of nitrogen oxides from a marine diesel engine subject to paragraph 5.1 of this regulation that occur immediately following building and sea trials of a newly constructed ship, or before and following converting, repairing, and/or maintaining the ship, or maintenance or repair of a Tier II engine or a dual fuel engine when the ship is required to not have gas fuel or gas cargo on board due to safety requirements, for which activities take place in a shipyard or other repair facility located in a NOX Tier III emission control area are temporarily exempted provided the following conditions are met: 

.1 motorn överensstämmer med gränsvärdena för nivå II NOX; och 

.1 the engine meets the Tier II NOX limits; and 

.2 fartyget seglar direkt till eller från ett varv eller annan reparationsanläggning, varken lastar eller lastar av last medan undantaget gäller samt följer samtliga specifika ruttkrav som indikeras av myndighet i det land där varvet eller reparationsanläggningen befinner sig, om tillämpligt. 

.2 the ship sails directly to or from the shipyard or other repair facility, does not load or unload cargo during the duration of the exemption, and follows any additional specific routing requirements indicated by the port State in which the shipyard or other repair facility islocated, if applicable. 

 

 

5.5 Undantag enligt 5 § 4 av denna förordning gäller endast för följande period: 

5.5 The exemption described in paragraph 5.4 of this regulation applies only for the following period: 

.1 för ett nybyggt fartyg, perioden som börjar när fartyget levereras från varvet, inklusive sjövärdighetstest, och upphör när fartyget utträder från NOX nivå III-utsläppskontrollområdet eller, beträffande fartyg med tvåbränslemotor, fartyget utträder från NOX nivå III-utsläppskontrollområdet eller fortsätter till närmaste gasbränslebunkeranläggning som är lämplig för fartyget som befinner sig i NOX nivå III-utsläppskontrollområdet; 

.1 for a newly constructed ship, the period beginning at the time the ship is delivered from the shipyard, including sea trials, and ending at the time the ship directly exits the NOX Tier III emission control area(s) or, with regard to a ship fitted with a dual fuel engine, the ship directly exits the NOX Tier III emission control area(s) or proceeds directly to the nearest gas fuel bunkering facility appropriate to the ship located in the NOX Tier III emission control area(s); 

.2 för ett fartyg med en nivå II-motor och vars motor omarbetas, underhålls eller repareras, perioden som börjar när fartyget inträder NOX nivå III-utsläppskontrollområdet och fortsätter direkt till ett varv eller en annan reparationsanläggning och upphör när fartyget avgår från varvet eller reparationsanläggningen och omedelbart utträder från NOX nivå III-utsläppskontrollområdet efter sjövärdighetstest, om tillämpligt; eller 

.2 for a ship with a Tier II engine undergoing conversion, maintenance or repair, the period beginning at the time the ship enters the NOX Tier III emission control area(s) and proceeds directly to the shipyard or other repair facility, and ending at the time the ship is released from the shipyard or other repair facility and directly exits the NOX Tier III emission control area (s) after performing sea trials, if applicable; or 

.3 för ett fartyg med en tvåbränslemotor som omarbetas, underhålls eller repareras, när fartyget ej tillåts frakta gasbränsle eller gaslast på grund av säkerhetskrav, periodensom börjar när skeppet inträder i NOX nivå III-utsläppskontrollområdet eller när det avgasas i NOX nivå III-utsläppskontrollområdet och fortsätter direkt till varvet eller någon annan reparationsanläggning, och upphör när skeppet avgår från varvet eller reparationsanläggningen och omedelbart utträder från NOX Tier III-utsläppskontrollområdet eller fortsätter omedelbart till närmaste gasbränslebunkeranläggning som är lämplig för fartyget som befinner sig i NOX nivå III-utsläppskontrollområdet." 

.3 for a ship with a dual fuel engine undergoing conversion, maintenance or repair, when the ship is required to not have gas fuel or gas cargo on board due to safety requirements, the period beginning at the time the ship enters the NOX Tier III emission control area(s) or when it is degassed in the NOX Tier III emission control area(s) and proceeds directly to the shipyard or other repair facility, and ending at the time when the ship is released from the shipyard or other repair facility and directly exits the NOX Tier III emission control area(s) or proceeds directly to the nearest gas fuel bunkering facility appropriate to the ship located in the NOX Tier III emission control area(s)." 

 

 

7 Den befintliga texten för det sjätte stycket ersätts med följande: 

7 The existing text of paragraph 6 is replaced by the following: 

"6 För denna förordning anses ett utsläppskontrollområde för NOX nivå III vara ett havsområde, inklusive hamnområden, som har betecknats av organisationen i enlighet med kriterier och procedurer som framgår av tillägg III i denna bilaga. Utsläppskontrollområdena för NOX nivå III är följande: 

"6 For the purposes of this regulation, a NOX Tier III emission control area shall be any sea area, including any port area, designated by the Organization in accordance with the criteria and procedures set forth in appendix III to this Annex. The NOX Tier III emission control areas are: 

.1 det nordamerikanska utsläppskontrollområdet, vilket omfattar området som beskrivs av koordinaterna i tillägg VII i denna bilaga; 

.1 the North American Emission Control Area, which means the area described by the coordinates provided in appendix VII to this Annex; 

.2 utsläppskontrollområdet för USA och Västindien, vilket omfattar området som beskrivs av koordinaterna i tillägg VII i denna bilaga; 

.2 the United States Caribbean Sea Emission Control Area, which means the area described by the coordinates provided in appendix VII to this Annex; 

.3 utsläppskontrollområdet för Östersjön, enligt definitionen i förordning 1.11.2 i bilaga I av den föreligganden konventionen; och 

.3 the Baltic Sea Emission Control Area as defined in regulation 1.11.2 of Annex I of the present Convention; and 

.4 utsläppskontrollområdet för Nordsjön, enligt definitionen i förordning 1.14.6 i bilaga V av den föreligganden konventionen." 

.4 the North Sea Emission Control Area as defined in regulation 1.14.6 of Annex V of the present Convention." 

 

 

 

 

Tillägg V 

Appendix V 

Information som ska ingå i leveranssedlar för bunkerbränsle (förordning 18.5) 

Information to be included in the bunker delivery note (regulation 18.5) 

 

 

8 Punkterna i tillägget numreras från 1 till 9. 

8 The items listed in the Appendix are numbered from 1 to 9. 

 

 

9 I punkt 7 ska kommatecknet efter "15°C" tas bort och uttrycket "kg/m3" ska ersättas med "kg/m3)". 

9 In item 7, the comma after "15°C" is deleted and the expression "kg/m3" is replaced by "(kg/m3)". 

 

 

10 Punkt 9 ska ersättas med följande: 

10 Item 9 is replaced with the following: 

"En deklaration som har undertecknats och certifierats av eldningsoljeleverantörens representant att eldningsoljan överensstämmer med förordning 18.3 i denna bilaga och att svavelinnehållet i eldningsoljan inte överskrider: 

"A declaration signed and certified by the fuel oil supplier's representative that the fuel oil supplied is in conformity with regulation 18.3 of this Annex and that the sulphur content of the fuel oil supplied does not exceed: 

□ gränsvärdet som föreskrivs av föreskrift 14.1 i denna bilaga; 

□ the limit value given by regulation 14.1 of this Annex; 

□ gränsvärdet som föreskrivs av föreskrift 14.4 i denna bilaga; eller 

□ the limit value given by regulation 14.4 of this Annex; or 

□ köparens specificerade gränsvärde på _____ (% m/m), vilket ska anges av eldningsoljeleverantörens representant och baseras på köparens intygande att eldningsoljan avses användas: 

□ the purchaser's specified limit value of _____(% m/m), as completed by the fuel oil supplier's representative and on the basis of the purchaser's notification that the fuel oil is intended to be used: 

.1 i kombination med motsvarande metod för efterlevnad enligt förordning 4 i denna bilaga, eller 

.1 in combination with an equivalent means of compliance in accordance with regulation 4 of this Annex; or 

.2 är föremål för ett vidkommande undantag för fartyg som utför test för svaveloxidutsläppsminskning och kontrollteknikforskning i enlighet med förordning 3.2 i denna bilaga. 

.2 is subject to a relevant exemption for a ship to conduct trials for sulphur oxides emission reduction and control technology research in accordance with regulation 3.2 of this Annex. 

 

 

Deklarationen ska fyllas i av eldningsoljeleverantörens representant genom att kryssa i motsvarande rutor (x)." 

The declaration shall be completed by the fuel oil supplier's representative by marking the applicable box(es) with a cross (x)." 

2.