Senast publicerat 03-11-2021 12:48

Regeringens proposition RP 44/2015 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 3 § i lagen om statens televisions- och radiofond

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås det att lagen om statens televisions- och radiofond ändras så att det år 2016 inte görs någon årlig indexhöjning av det anslag i statsbudgeten till statens televisions- och radiofond som är avsett att täcka kostnaderna för Rundradion Ab:s allmännyttiga verksamhet. 

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2016 och avses bli behandlad i samband med den.  

Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2016 och gälla till och med den 31 december 2016. 

MOTIVERING

Nuläge och föreslagna ändringar

Vid utgången av 2012 upphörde skyldigheten att betala den televisionsavgift som grundade sig på lagen om statens televisions- och radiofond (745/1998, nedan fondlagen). Ändringen av fondlagen (475/2012) som trädde i kraft vid ingången av 2013 hörde till reformen av Rundradion Ab:s finansiering. Från och med ingången av 2013 överförs till statens televisions- och radiofond från anslaget i statsbudgeten det belopp som behövs för att täcka kostnaderna för Rundradion Ab:s allmännyttiga verksamhet. Anslaget täcks med intäkter från den rundradioskatt som avses i lagen om rundradioskatt (484/2012). 

Enligt 3 § 1 mom. i fondlagen får statens televisions- och radiofond medel ur ett anslag i statsbudgeten för att täcka kostnaderna för den allmännyttiga verksamheten enligt 7 § i lagen om Rundradion Ab (1380/1993). Enligt lagens 2 mom. uppgår anslaget 2013 till 500 miljoner euro och anslagsbeloppet justeras årligen så att det motsvarar förändringen i kostnadsnivån. Som grund för justeringen används ett index som till en tredjedel består av levnadskostnadsindexet och till två tredjedelar av förtjänstnivåindexet. 

Anslaget justerades i enlighet med 3 § i lagen till att motsvara den höjda kostnadsnivån (1,6 procent) för 2014 så att det uppgår till 507 948 000 euro under innevarande år. 

År 2015 justerades Rundradions anslag inte i enlighet med förändringen i kostnadsnivån. Genom lag 1045/2014 (RP 142/2014 rd) ändrades 3 § i lagen om statens televisions- och radiofond temporärt så, att anslaget inte indexjusterades 2015. Ändringen baserade sig på en överenskommelse mellan riksdagsgruppernas ordförande av den 21 mars 2014 enligt vilken behövliga lagändringar skulle beredas för att frysa Rundradion Ab:s index på grund av det ekonomiska läget. 

Under innevarande år är Rundradions anslag således samma som 2014, alltså 507 948 000 euro. Om Rundradions anslag hade justerats i enlighet med 3 §, skulle indexjusteringen för 2015 ha varit ca 0,7 procent, och då skulle det indexjusterade anslaget ha varit ca 511,5 miljoner euro. 

Fondöverföringen ingår i statsbudgetens moment 31.40.60, Överföring till statens televisions- och radiofond. Statens televisions- och radiofond är en bokföringsmässig fond som står utanför statsbudgeten och som förvaltas av Kommunikationsverket. Medel ur fonden betalas till Rundradion Ab i enlighet med den dispositionsplan som statsrådet har fastställt och bolagets finansieringsbehov. 

Det föreslås att 3 § i fondlagen ändras temporärt så att indexjusteringen enligt 2 mom. inte tillämpas på fondöverföring år 2016. Den föreslagna ändringen gäller 2016. 

Propositionens konsekvenser

Fondöverföringen enligt 3 § är i sin helhet avsedd för att täcka kostnaderna för den allmännyttiga verksamheten enligt 7 § i lagen om Rundradion Ab. Således intäktsförs anslaget under kalenderåret till Rundradion Ab i enlighet med bolagets finansieringsbehov.  

Enligt finansministeriets uppskattning skulle indexjusteringen för 2016 enligt 3 § i lagen vara ca 1,2 

procent, och då skulle det indexjusterade anslaget vara ca 514 miljoner euro. Den föreslagna ändringen innebär därmed en minskning på ca 6 miljoner euro i Rundradion Ab:s inkomster 2016. Att lämna indexjusteringen ogjord betyder att Rundradion 

Ab:s inkomster inte kommer att öka 2016 i jämförelse med 2015. 

Eftersom Rundradions anslag inte indexjusterades 2015, minskade Rundradions inkomster 2015 med totalt 3,5 miljoner euro. Sammantaget minskar de uteblivna indexjusteringarna 2015 och 2016 enligt en kumulativ beräkning Rundradion Ab:s inkomster med ca 9,7 miljoner euro. Om indexjusteringen hade gjorts 2015 och gjordes 2016, skulle Rundradion Ab:s inkomster 2016 vara totalt ca 517,6 miljoner euro. 

Den föreslagna ändringen innebär att Rundradion Ab måste anpassa sin verksamhet. Bolaget täcker det underskott som uppstått på grund av ökade kostnader i enlighet med de beslut som fattas av bolagets i lagen om Rundradion Ab avsedda förvaltningsorgan. 

Beredningen av propositionen

Regeringens proposition har beretts vid kommunikationsministeriet. Utkastet till proposition har skickats på remiss till Rundradion Ab, Kommunikationsverket och finansministeriet. 

Finansministeriet konstaterar i sitt utlåtande att innehållet i förslaget motsvarar regeringens proposition till statsbudget för 2016, enligt vilket indexförhöjningen undantagsvis slopas 2016. Ministeriet konstaterar att det inte har något att invända mot förslaget. 

Rundradion Ab konstaterar i sitt utlåtande att slopandet av indexjusteringen för Rundradion Ab 2016 på grund av det ekonomiska läget innebär att bolaget kommer att anpassa sin verksamhet så att ett eventuellt finansieringsunderskott kan täckas. Dessutom konstaterar bolaget att de inkomster som Rundradion Ab har till sitt förfogande har varit på samma nivå sedan 2013 bland annat på grund av slopandet av indexjusteringen, trots att bolagets uppgift är oförändrad, kostnaderna har stigit och allmänhetens förväntningar på ett tekniskt utökande av utbudet har ökat. 

Samband med andra propositioner

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2016 och avses bli behandlad i samband med den. 

Ikraftträdande

Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2016 och gälla till och med den 31 december 2016. 

Kläm 

Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs riksdagen följande lagförslag: 

Lagförslag

Lag om temporär ändring av 3 § i lagen om statens televisions- och radiofond 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till 3 § i lagen om statens televisions- och radiofond (745/1998), sådan paragrafen lyder i lagarna 395/2003 och 475/2012, temporärt ett nytt 3 mom. som följer: 
3 § Statens televisions- och radiofond och dess medel 
Kläm 
Bestämmelsen i 2 mom. om en årlig justering av anslagsbeloppet tillämpas inte 2016. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 och gäller till och med den 31 december 2016. 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors den 28 september 2015 
Statsministerns ställföreträdare, utrikesminister Timo Soini 
Kommunikationsminister Anne Berner