Senast publicerat 03-11-2021 14:57

Regeringens proposition RP 49/2019 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 § i lagen om utövning av veterinäryrket

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås det att lagen om utövning av veterinäryrket ändras. Enligt förslaget får veterinärmedicine studerande efter föreskrivna avlagda studier temporärt utöva veterinäryrket som vikarie för en tjänsteveterinär som övervakar ett slakteri. Genom de föreslagna bestämmelserna börjar man tillämpa ett undantag som gäller kompetenskraven för tjänsteveterinärer som de nya EU-bestämmelserna om köttbesiktning och kontroll i anslutning därtill medger. En studerande får endast arbeta i ett sådant slakteri där samtidigt en tjänsteveterinär som uppfyller kompetenskraven ständigt är närvarande. Målet med propositionen är att underlätta tillgången till vikarier för tjänsteveterinärer samt att på så vis trygga kontinuiteten i köttbesiktningen. 

Lagen avses träda i kraft den 14 december 2019. 

MOTIVERING

Bakgrund och beredning

Regeringens proposition utgår från behovet att börja tillämpa ett undantag som gäller kompetenskraven för tjänsteveterinärer och som möjliggörs av kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/624 om särskilda bestämmelser för utförandet av offentlig kontroll av produktion av kött och för produktions- och återutläggningsområden för levande musslor i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625, nedan den delegerade förordningen

Beredningsmaterialet finns tillgängligt på jord- och skogsbruksministeriets Internetsidan på adressen HYPERLINK "https://mmm.fi/sv/projekt2?tunnus=MMM008:00/2019" https://mmm.fi/sv/projekt2?tunnus=MMM008:00/2019. 

EU-rättsaktens målsättning och huvudsakliga innehåll

Tidigare föreskrevs det om offentlig kontroll av animaliska livsmedel samt om kompetenskraven för personer som utför köttbesiktning i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 854/2004 om fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel. Förordningen har emellertid ersatts med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel (förordningen om offentlig kontroll), nedan kontrollförordningen. Genom förordningen förenhetligas tillsynen över jordbruks- och livsmedelskedjan och förenklas lagstiftningen angående den. Förordningen kommer att börja tillämpas den 14 december 2019. 

Enligt artikel 3.32 i kontrollförordningen avses med officiell veterinär en veterinär som genom anställning eller på annat sätt har utnämnts av den behöriga myndigheten och som har lämpliga kvalifikationer för att utföra offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet. I artikel 18 i förordningen och i delegerade förordningar som antagits med stöd av den föreskrivs om officiella veterinärers uppgifter och kompetenskrav i fråga om kontroll av produktionen av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel. Kontrolluppgifter som hänför sig till köttproduktion såsom ante mortem- och post mortem-besiktningar samt kontroll av hygienen vid köttproduktionen, djurens hälsa och djurskyddet fastställs i regel som uppgifter för officiella veterinärer, men under vissa förutsättningar kan officiella assistenter eller personer som hör till personalen vid anläggningen utföra vissa kontrolluppgifter under den officiella veterinärens kontroll eller ansvar.  

Enligt artikel 13.1 första stycket i den delegerade förordningen ska en officiell veterinär som utför uppgifter som gäller offentlig kontroll som avses i artikel 18 i kontrollförordningen bl.a. i slakterier uppfylla de minimikrav som framgår av kapitel I i bilaga II i den delegerade förordningen. Enligt artikel 13.1 andra stycket b i den delegerade förordningen kan medlemsstaterna emellertid avvika från denna huvudregel med stöd av nationella bestämmelser om att veterinärmedicinestuderande temporärt får utföra uppgifter som hör till en officiell veterinär då den officiella veterinären är närvarande, om studeranden har visat sin kompetens i de ämnen som nämns i kapitel I.3 i bilaga II. 

Nuläge och bedömning av nuläget

I lagen om utövning av veterinäryrket (29/2000) regleras om vem som har rätt att utöva veterinäryrket i Finland. Enligt 7 § 1 mom. i lagen har en veterinärmedicinestuderande som i Finland har avlagt veterinärmedicine kandidatexamen och som har fullgjort erforderliga studieavsnitt inom veterinärmedicine licentiatexamen enligt förordning av jord- och skogsbruksministeriet, rätt att i högst tre år utöva veterinäryrket som vikarie för en legitimerad veterinär. Denna rätt uppkommer efter de fem första åren av studier inom utbildningsprogrammet för veterinärmedicin som omfattar sammanlagt sex år. Enligt paragrafens 2 mom. kan Livsmedelsverket av särskilt grundad anledning bevilja motsvarande rätt även till personer som studerar till veterinär i andra stater inom Europeiska unionen. Enligt lagens 44 § är universitetet skyldigt att omedelbart underrätta Livsmedelsverket om de personer som har fullgjort den rätt som avses i 7 § 1 mom. och enligt lagens 32 § är Livsmedelsverket skyldigt att i registret föra in uppgifter om studerande som med stöd av 7 § har rätt att utöva veterinäryrket och ge utövaren ett identifikationsnummer. 

Enligt lagens 43 § får till tjänst eller befattning som veterinär hos staten, en kommun eller en sammanslutning eller till annan tjänst eller befattning som veterinär endast en legitimerad veterinär utnämnas, förordnas eller antas. En tjänst eller befattning kan temporärt skötas även av en veterinärmedicine studerande som avses i 7 § om inte annat föreskrivs någon annanstans i lag. Kompetenskrav för tjänsteförhållanden varom regleras någon annanstans kan således utgöra ett hinder för studerandens möjligheter att arbeta som vikarie.  

Enligt 43 § i livsmedelslagen (23/2006) utför Livsmedelsverket köttbesiktning i slakterier och inrättningar för vilthantering. Regionförvaltningsverket utför köttbesiktning i renslakterier. Enligt veterinärvårdslagen (765/2009) kan kommunen sköta sådan köttbesiktning och övervakning i anslutning därtill som i livsmedelslagen eller med stöd av den ålagts staten, om kommunen har ingått ett avtal om detta med Livsmedelssverket.  

Enligt 35 § i livsmedelslagen ska den tjänsteinnehavare som sköter uppgifter i anslutning till livsmedelstillsynen ha för uppgiften lämplig högskoleexamen eller vid behov en sådan behörighet som förutsätts i EU-lagstiftning. Enligt paragrafen utfärdas närmare bestämmelser genom förordning av statsrådet om behörighetsvillkoren för och fortbildningen av tjänsteinnehavare som sköter uppgifter i anslutning till livsmedelstillsynen. De bestämmelser som gäller behörighetsvillkoren för en tjänsteveterinär som övervakar ett slakteri och som hänför sig till genomförandet av Europaparlamentets och rådet förordning (EG) nr 854/2004 ingår i 8 a § i statsrådets förordning om livsmedelstillsyn (420/2011). Enligt bestämmelserna får endast en legitimerad veterinär vara verksam i tjänsten i fråga eller i ett tjänsteförhållande för viss tid.  

Veterinärmedicine studerande hade tidigare möjlighet att efter tre års studier även arbeta som vikarier för tjänsteveterinärer vid slakterier, men denna möjlighet upphörde för ca tio år sedan med anledning av Europeiska unionens bestämmelser. Den definition av officiell veterinär som ingick i unionens bestämmelser förutsatte att uppgifterna sköts av en veterinär och enligt kommissionens skriftliga tolkning kunde definitionen inte omfatta veterinärmedicinestuderande. Definitionen har inte ändrats till denna del men i den delegerade förordning som antagits med stöd av kontrollförordningen har tagits in en uttrycklig bestämmelse som medger nationella undantag som gäller studerandes möjligheter att arbeta som vikarie för en officiell veterinär för viss tid. 

Erfarenheterna av veterinärmedicinestuderandenas verksamhet som vikarier är huvudsakligen goda. Studerandena är motiverade och de har aktuell information i frågor som gäller köttbesiktning. Förut ledde eventuella arbetsinsatser av studerande till att vikariebristen, som ofta förekom särskilt under semestertider, lättade. Under de senaste åren har man försökt minska behovet av vikarier vid Livsmedelsverket, tidigare Livsmedelssäkerhetsverket, genom arbetsarrangemang inom den ordinarie personalen, men trots detta har verket haft upprepade svårigheter att få tillräckligt med vikarier för veterinärer till slakterierna. I slakterier som övervakas av Livsmedelsverket arbetar samtidigt mellan en och sex tjänsteveterinärer. 

För att minska de problem som hänför sig till tillgången på vikarier vore det ändamålsenligt att på nytt göra det möjligt för studerande att arbeta som vikarier. Många veterinärer är också yrkesmässigt inriktade på andra uppgifter än livsmedelstillsyn. Dessutom är slakterierna ofta belägna på små orter och utexaminerade veterinärer vill inte nödvändigtvis flytta dit t.ex. för semestervikariat under sommaren. De svårigheter som hänför sig till tillgången på vikarier har ökat belastningen i tjänsteveterinärernas arbete. 

Förslagen och deras konsekvenser

4.1  De viktigaste förslagen

Det föreslås att det till lagen om utövning av veterinäryrket fogas bestämmelser enligt vilka studerande som avlägger veterinärmedicinelicentiatexamen får utöva veterinäryrket temporärt som vikarie för en tjänsteveterinär som övervakar ett slakteri. Eftersom man genom bestämmelserna kommer att ta i bruk ett undantag i fråga om kompetenskraven för tjänsteveterinär som EU-rättsakten medger, kommer de avgränsningar i bestämmelserna som krävs enligt nämnda rättsakt att utföras.  

En vikarie för en tjänsteveterinär ska för det första uppfylla de utbildningskrav som avses i artikel 13.1 andra stycket b i den delegerade förordningen. Detta innebär i praktiken att det vore möjligt för studerande att arbeta i ett slakteri efter avlagda ca fyra första års studier inom utbildningsprogrammet för veterinärmedicin. I andra veterinära uppgifter, t.ex. på en veterinärmottagning, får en studerande arbeta som vikarie för en veterinär först efter avlagda fem års studier inom utbildningsprogrammet.  

En studerande kan endast arbeta i ett slakteri där samtidigt minst en legitimerad veterinär som uppfyller kompetenskraven ständigt är närvarande. Ändringen gäller således inte tillsynen över de allra minsta slakterierna och inte heller renslakterier. Då kravet uppfylls saknar det betydelse om slakteriet övervakas av Livsmedelsverket eller kommunen med stöd av ett avtal. 

4.2  De huvudsakliga konsekvenserna

Propositionens konsekvenser för statsfinanserna uppskattas vara neutrala. Det kan innebära ett visst merarbete för Livsmedelsverket på grund av administreringen och registreringen av de föreslagna temporära rättigheterna och på grund av anvisningar som gäller ändringen. Mängden merarbete är störst i det skede då ändringen träder i kraft och beror delvis på det sätt registreringen av rättigheterna genomförs. Registreringen av rättigheterna kommer att gälla uppskattningsvis ca 15–20 studerande per år. Däremot bidrar ändringen till att eliminera det extra arbete som hänför sig till rekryteringen av vikarier. De kostnader som hänför sig till myndighetsuppgifterna täcks inom ramen för rambesluten för förvaltningsområdet och de anslag och årsverken som anges i statsbudgetarna. För tillsynen över slakterierna tas avgifter ut av företagen till staten. 

Den föreslagna ändringen kommer att minska de svårigheter som hänför sig till rekryteringen av vikarier för tjänsteveterinärer och minska risken för störningar i fråga om köttbesiktningen som beror på dessa. Ändringen gör det också möjligt för veterinärmedicinestuderande att ta emot vikariat som kräver veterinärs kompetens tidigare än för närvarande, vilket är positivt med tanke på studerandenas yrkesmässiga utveckling. 

Remissvar

Propositionen var på remiss under perioden 10.4–24.5.2019 hos justitieministeriet, finansministeriet, Livsmedelsverket, regionförvaltningsverken, Finlands Veterinärförbund rf, Livsmedelsindustriförbundet rf, Finlands Kommunförbund, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK, Svenska lantbruksproducenternas Centralförbund SLC rf, Finlands Besiktningsveterinärförening rf, Suomen Kunnaneläinlääkäriliitto - Finlands Kommunalveterinärförbund ry, Förbundet för mjölkhygien rf, Renbeteslagsföreningen rf och veterinärmedicinska fakulteten vid Helsingfors universitet.  

Det lämnades in 12 utlåtanden. Remissorganen ställde sig huvudsakligen positiva till förslaget och ansåg att det underlättar rekryteringen av vikarier för tjänsteveterinärer och förkovrar yrkeskunskaperna hos veterinärer som under sin karriär söker till kontrolluppgifter. Inte ett enda remissorgan motsatte sig den föreslagna ändringen. 

Enligt Livsmedelsverkets utlåtande bör studerandenas rätt till verksamhetsutövning begränsas noggrannare så att den endast omfattar uppgifter i anslutning till vikariat för besiktningsveterinärer. Dessutom anser verket att rätten att ordinera, skaffa och överlåta läkemedel bör undantas. Det är också skäl att på andra ställen i lagstiftningen överväga en begränsning av rättigheterna hos utövare av veterinäryrket. Veterinärhygienikernas förening rf och föreningen Suomalaiset eläinlääketieteen opiskelijat Tartossa ry ansåg att det med tanke på likabehandlingsaspekter genom lagändringen vore skäl att göra det möjligt även för studerande som avlägger veterinärmedicinelicentiatexamen i andra EU-länder än i Finland att vara verksamma som vikarier för tjänsteveterinärer i slakterier. Finlands Veterinärförbund rf anser att det bör bedömas om en sådan utvidgning är möjlig.  

Det har inte gjorts några ändringar i förslagen till paragrafer till följd av utlåtandena. Utgångspunkten för lagens bestämmelser och den etablerade tolkningen av dem har varit att de rättigheter som hör till utövare av veterinäryrket endast kan utnyttjas i den roll där en person har rätt att utöva verksamhet. Om det i olika lagar skrivs in begränsningar som gäller vikarier för tjänsteveterinärer som endast övervakar slakterier kan denna utgångspunkt fördunklas och tolkningen av lagarna i fråga om andra begränsade yrkesrättigheter försvåras. Specialmotiveringen för propositionen har kompletterats på grundval av utlåtandena och i propositionen har motiveringarna gällande grundlagsenligheten tagits in. 

Specialmotivering

7 §.Veterinärmedicine studerande såsom temporär utövare av veterinäryrket. Paragrafen ändras genom att ett nytt 3 mom. fogas därtill med bestämmelser om rätten för en studerande som avlägger veterinärmedicine licentiatexamen att utöva veterinäryrket temporärt som vikarie för en veterinär som övervakar ett slakteri. För att vara verksam som vikarie för en tjänsteveterinär, förutsätts att studeranden uppfyller de utbildningskrav som avses i artikel 13.1 andra stycket b i den delegerade förordningen. Det föreslås att en studerande endast får arbeta i ett slakteri där samtidigt en legitimerad veterinär ständigt är närvarande. 

En studerandes möjlighet att ta emot vikariat som tjänsteveterinär föreslås börja från och med det att Livsmedelsverket har fastställt att studeranden uppfyller utbildningskraven, dvs. konstaterat att de ämnesområden som nämns i kapitel I.3 i bilaga II i den delegerade förordningen har tenterats med godkänt vitsord. Det ska säkerställas att utbildningskraven uppfylls från fall till fall i samband med att Livsmedelsverket eller alternativt kommunen för första gången anställer studeranden som vikarie för en tjänsteveterinär som övervakar ett slakteri. I detta sammanhang ska Livsmedelsverket i det veterinärregister som avses i lagens 32 § föra in uppgifter om en begränsad rätt för studeranden att arbeta som vikarie och ge ett identifikationsnummer, om inte studeranden redan har ett sådant med stöd av den rätt som avses i 7 § 1 mom.  

Det föreslås inga bestämmelser om någon maximilängd för enskilda vikariat utan bedömningen av uppfyllandet av kravet på att vikariatet är temporärt ska utföras då personen anställs. Enligt paragrafens 3 mom. upphör studerandens rätt att ta emot vikariat fyra år efter det att rätten uppkom. Oberoende av i vilken takt studerandens studier framskrider ska den bakre gränsen dock alltid utgöras av den tidpunkt då den allmänna rätt att arbeta som vikarie under tre år som avses i paragrafens 1 mom. upphör.  

Det föreslagna 3 mom. utgör en undantagsbestämmelse i förhållande till paragrafens 1 och 2 mom. Det är möjligt att arbeta som vikarie för en tjänsteveterinär i ett slakteri efter att utbildningskraven har uppfyllts även om personen inte ännu har den allmänna rätt att vara vikarie som avses i paragrafens 1 mom. Däremot kan inte heller en person som har fått den rätt som avses i 1 mom. vara vikarie för en tjänsteveterinär i slakterier där en legitimerad veterinär inte är ständigt närvarande.  

Den föreslagna bestämmelsen gäller en studerandes rätt att endast utföra uppgifter som hör till en tjänsteveterinär som arbetar i ett slakteri. En studerande som har rätt att arbeta som vikarie omfattas i likhet med andra utövare av veterinäryrket av den tillsyn som föreskrivs i lag. Enligt 10 § i nämnda lag omfattar rätten att utöva veterinäryrket i regel rätt att ordinera läkemedel samt enligt bestämmelserna i 4 kap. i lagen om medicinsk behandling av djur (387/2014) rätt att skaffa läkemedel från ett apotek eller en läkemedelspartiaffär samt rätt att överlåta läkemedel bl.a. till djurets ägare eller innehavare. Rättigheterna får emellertid endast användas för veterinära eller veterinärmedicinska ändamål i den yrkesmässiga roll som personen enligt lag har rätt att vara verksam. Det arbete som utförs av en tjänsteveterinär i ett slakteri omfattar inte medicinsk behandling av djur, vilket innebär att de rättigheter som anknyter till ordinering och överlåtelse av läkemedel inte har någon betydelse med tanke på studerande som har rätt att övervaka slakterier. Verksamhetens karaktär förutsätter inte heller med avseende på apoteken eller det allmänna behovet av information att uppgifter om studerande som har rätt att övervaka slakterier lämnas ut i den offentliga informationstjänst som avses i lagens 33 a §. Enligt paragrafen får Livsmedelsverket emellertid överväga detta. 

Bestämmelser på lägre nivå än lag

I de föreslagna bestämmelserna ingår inga nya bemyndiganden att utfärda förordning. Det bemyndigande som ingår i den paragraf som föreslås ändrad om att utfärda närmare bestämmelser om studieprestationer som utgör en förutsättning för att få den i paragrafens 1 mom. avsedda temporära rätt att utöva veterinäryrket ingår redan i gällande paragraf och hänför sig egentligen inte till den ändring som nu föreslås. 

De ändringar som den föreslagna ändringen samt genomförandet av den delegerade förordningen förutsätter ska utföras i de bestämmelser på förordningsnivå som gäller en tjänsteveterinärs behörighetsvillkor och som utfärdats med stöd av livsmedelslagen. 

Ikraftträdande

Lagen föreslås träda i kraft den 14 december 2019 när kontrollförordningen och den delegerade förordningen börjar tillämpas. Eftersom det inte är fråga om genomförande av en förpliktelse enligt den delegerade förordningen utan om ett nationellt undantag som förordningen medger, är den nämnda tidtabellen för ikraftträdandet inte den enda möjliga men dock ändamålsenlig med beaktande av behovet att de i punkt 7 i denna proposition nämnda övriga bestämmelser om behörighetsvillkor som förutsätts för genomförandet av den delegerade förordningen ska träda i kraft vid nämnda tidpunkt. 

Förhållande till grundlagen samt lagstiftningsordning

Propositionen har en beröringspunkt med bestämmelsen om näringsfrihet i 18 § 1 mom. i grundlagen enligt vilket var och en i enlighet med lag har rätt att skaffa sig sin försörjning genom arbete, yrke eller näring som han eller hon valt fritt. Grundlagsutskottet har emellertid ansett att det av särskilda skäl är möjligt att i lag reglera om tillståndsplikt för näringsverksamhet (bl.a. GrUU 34/2012 rd, s. 2). Det är nödvändigt att reglera om tillträde till veterinäryrket för att skydda djurens hälsa och folkhälsan samt trygga livsmedelssäkerheten. Genom den föreslagna ändringen görs det lättare att utöva yrket med vissa begränsningar.  

Enligt 6 § 1 mom. i grundlagen är alla lika inför lagen och enligt 2 mom. får ingen utan godtagbart skäl särbehandlas bl.a. på grund av kön, ursprung, språk eller av någon annan orsak som gäller hans eller hennes person.  

En temporär rätt att vara verksam som vikarie för en tjänsteveterinär som övervakar slakterier föreslås gälla personer som i Finland studerar för veterinärmedicine licentiatexamen. I vikariat är det fråga om ett tjänsteförhållande till vilket det anknyter befogenheter för utövning av offentlig makt, även betydande utövning av offentlig makt, t.ex. att fatta förvaltningsbeslut som gäller enskilda aktörers rättigheter och skyldigheter. Enligt bilaga II i den delegerade förordningen krävs det att en tjänsteveterinär har kunskaper om nationell lagstiftning, som det fokuseras på inom veterinärstudier i Finland men inte utomlands. Inrättande av ett särskilt system för att personer som studerar utomlands ska kunna skaffa och påvisa kompetens bl.a. i förvaltningsrätt och för att deras studier utomlands i förhållande till andra utbildningskrav ska kunna bedömas, skulle förorsaka en oproportionerligt stor administrativ börda med beaktande av att studerandens arbete till karaktären är tillfälligt och temporärt. Personer som har studerat utomlands kan efter att de har avlagt veterinärexamen få sin kompetens för tjänsteveterinärs uppgifter bedömd och erkänd i enlighet med det system för erkännande som avses i den delegerade förordningen och därigenom få permanent behörighet för tjänsteveterinärs uppgifter i Finland.  

För den avgränsning som gäller studielandet föreligger ovan presenterade godtagbara grunder som endast hänför sig till den kompetens som krävs för tjänsteförhållandet och inte till någon annan i grundlagens 6 § avsedd orsak som gäller hans eller hennes person, t.ex. nationalitet. Förslaget är således inte problematiskt med beaktande av jämlikhetsaspekter. 

Lagförslaget kan enligt regeringens uppfattning godkännas i vanlig lagstiftningsordning.  

Kläm

Kläm 

Eftersom kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/624 om särskilda bestämmelser för utförandet av offentlig kontroll av produktion av kött och för produktions- och återutläggningsområden för levande musslor i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 innehåller bestämmelser som föreslås bli kompletterade genom lag, föreläggs riksdagen följande lagförslag: 

Lagförslag

Lag om ändring av 7 § i lagen om utövning av veterinäryrket 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om utövning av veterinäryrket (29/2000) 7 §, sådan den lyder i lag 301/2006, som följer: 
7 § Veterinärmedicine studerande såsom temporär utövare av veterinäryrket 
En person som i Finland har avlagt veterinärmedicine kandidatexamen och som har fullgjort erforderliga studieavsnitt inom veterinärmedicine licentiatexamen får före sin legitimation som veterinär temporärt, i högst tre år, utöva veterinäryrket som vikarie för en legitimerad veterinär eller för en sådan veterinär som avses i 8 §. Dessa tre år räknas från den tidpunkt då denna rätt uppkom. Livsmedelsverket kan av särskilda skäl förlänga ifrågavarande tid. Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet utfärdas närmare bestämmelser om de studieavsnitt som utgör en förutsättning för uppkomsten av denna rätt. 
Livsmedelsverket kan av särskilt grundad anledning bevilja sådana personer som i andra stater inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet studerar till veterinär och som har avlagt studier motsvarande veterinärmedicine kandidatexamen samt i 1 mom. avsedda studieavsnitt rätt att temporärt utöva veterinäryrket. 
En veterinärmedicine studerande som i Finland avlägger veterinärmedicine licentiatexamen och som uppfyller de utbildningskrav som avses i artikel 13.1 andra stycket b i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/624 om särskilda bestämmelser för utförandet av offentlig kontroll av produktion av kött och för produktions- och återutläggningsområden för levande musslor i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 får temporärt arbeta som vikarie för en tjänsteveterinär som övervakar ett slakteri. Rätten att temporärt arbeta som vikarie uppkommer när Livsmedelsverket konstaterat att utbildningskraven uppfylls och upphör fyra år från det att rätten uppkom, eller senast när den rätt som avses i 1 mom. upphör. En studerande får vara verksam endast i ett sådant slakteri där det hela tiden samtidigt finns en legitimerad veterinär närvarande. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors den 10 oktober 2019 
Statsminister Antti Rinne 
Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä