Senast publicerat 03-11-2021 13:31

Regeringens proposition RP 54/2017 rd Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ändring av Montrealprotokollet om ämnen som bryter ned ozonskiktet

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås det att riksdagen ska godkänna den ändring som gjorts av Montrealprotokollet, som utgör en del av Wienkonventionen för skydd av ozonskiket. 

Montrealprotokollet gäller ämnen som bryter ned ozonskiktet. Den ändring av protokollet som antogs i oktober 2016 i Kigali utgör en global överenskommelse om att produktionen och användningen av fluorkolväten ska minskas gradvis. Kostnaderna för att genomföra ändringen av protokollet beräknas medföra att de finansieringsandelar som är obligatoriska för parterna i protokollet höjs avsevärt.  

Ändringen av protokollet träder i kraft den 1 januari 2019 förutsatt att minst 20 parter före detta har deponerat ett ratifikations-, godtagande-, godkännande- eller anslutningsinstrument avseende protokollet. Om detta villkor inte är uppfyllt före det nämnda datumet träder protokollet i kraft på den nittionde dagen efter den dag då villkoret uppfyllts. 

För Finlands del avses ändringen av protokollet träda i kraft samtidigt som ändringen av protokollet träder i kraft internationellt och vid en tidpunkt som föreskrivs genom förordning av statsrådet. 

ALLMÄN MOTIVERING

Inledning

Finland har godkänt Wienkonventionen för skydd av ozonskiket (FördrS 51/1988) och det tillhörande Montrealprotokollet om ämnen som bryter ned ozonskiktet (FördrS 65–66/1988). Finland har också godkänt de ändringar i protokollet som antogs i London 1990 (FördrS 68/1992), i Köpenhamn 1992 (FördrS 45/1994), i Montreal 1992 och 1997 (FördrS 63/1993 och FördrS 45/2001) och i Peking 1999 (FördrS 14/2002). 

Vid Montrealprotokollets 28:e partsmöte som hölls den 15 oktober 2016 fattades det ett beslut om att protokollet ska ändras, dvs. om den så kallade Kigali-ändringen. Genom ändringen av protokollet ingicks det en global överenskommelse om att produktionen och användningen av fluorkolväten (nedan HFC-föreningar) ska minskas gradvis.  

HFC-föreningar används bl.a. i kyl- och luftkonditioneringsapparater, som drivgas, vid blåsning av skumplast och i utrustning för brandsläckning. De har ersatt sådana ämnen som är skadliga för ozonskiktet och som förbjuds genom Montrealprotokollet. HFC-föreningarna är inte skadliga för ozonskiktet, men de är väldigt kraftiga växthusgaser. Reglering av användningen av HFC-föreningar har blivit möjlig eftersom ersättande ämnen och tekniker börjar vara tillgängliga för de flesta användningsändamålen.  

Montrealprotokollet är ett så kallat blandat avtal, som innehåller bestämmelser som hör till såväl EU:s som medlemsstaternas behörighet. Därför måste både EU och dess medlemsstater förbinda sig till ändringen av protokollet i enlighet med sina egna förfaranden. 

Beslut om EU:s ratificering av Kigali-ändringen fattas i Europeiska unionens råd under våren 2017.  

Nuläge

2.1  Montrealprotokollet

Genom Montrealprotokollet regleras ämnen som bryter ned ozonskiktet. Målet är att produktionen och förbrukningen av ämnen som bryter ned ozonskiktet i den övre atmosfären gradvis ska stoppas helt och hållet inom de ramar som den vetenskapliga utvecklingen, de ekonomiska och tekniska aspekterna samt utvecklingsländernas behov möjliggör. Strävan med protokollet är att trygga människors hälsa och naturens funktionsförmåga. Målet är även att ge upphov till ett internationellt vetenskapligt samarbete och garantera tillgången på information inom området för forskning om ozonskiktet.  

Montrealprotokollet anses vara ett typexempel på internationellt miljövårdssamarbete. Länder från hela världen har ratificerat protokollet och de fyra tidigare ändringarna av det. Också resultaten är utmärkta, dvs. mer än 98 procent av användningen av ämnen som bryter ned ozonskiktet har redan stoppats och det beräknas att ozonskiktet kan återställas före 2065.  

Finland godkände Montrealprotokollet 1988. Finland har också godkänt alla de fyra tidigare ändringarna av protokollet. Inom EU har bestämmelserna i Montrealprotokollet genomförts genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1005/2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet och nationellt har de genomförts genom miljöskyddslagen (527/2014). 

2.2  Finansiering av Montrealprotokollet

Montrealprotokollet innehåller en finansieringsmekanism för ersättning av de tilläggskostnader som de utvecklingsländer som avses i artikel 5 i protokollet föranleds av begränsningarna. Det är obligatoriskt för industriländerna att delta i finansieringen av Montrealprotokollet, dvs. för andra parter än dem som avses i artikel 5. Parternas betalningsandelar fastställs i enlighet med Förenta nationernas tabell över betalningsandelar. Vid finansieringen av Montrealprotokollet används en korrigerad koefficient genom vilken det säkerställs att inget lands betalningsandel får överstiga 22 procent. Finansieringsmekanism är i praktiken den Multilaterala ozonfonden (Multilateral Fund, MLF). Protokollets partsmöte beslutar med tre års mellanrum om komplettering av ozonfonden. Finansieringen under den pågående finansieringsperioden (2015–2017) uppgår till 450 miljoner USD av vilket Finlands årliga betalningsandel uppgår till 0,454 procent, dvs. cirka 765 000 euro. Avgiften betalas med utrikesministeriets utvecklingssamarbetsmedel.  

2.3  Regleringen av HFC-föreningar inom EU och nationellt

Bestämmelser om HFC-föreningar finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 om fluorerade växthusgaser och om upphävande av förordning (EG) nr 842/2006, nedan F-gasförordningen. I F-gasförordningen föreskrivs det om att mängden HFC-föreningar som kan släppas ut på marknaden gradvis ska minskas. Maximimängden HFC-föreningar som kan släppas ut på marknaden ska före 2030 gradvis sjunka till 21 procent från den genomsnittliga nivån 2009–2012. I F-gasförordningen föreskrivs det dessutom om bl.a. begränsningar av och förbud mot användning av dessa gaser i vissa produkter och processer samt om minskning av utsläppen av gaserna med hjälp av kontroller av läckor, skyldighet att återvinna gaser och kompetenskrav för personal och verksamhetsutövare.  

F-gasförordningen har genomförts nationellt genom en lag om ändring av miljöskyddslagen (423/2015). 

2.4  Bedömning av nuläget

De flesta av skyldigheterna i enlighet med ändringen av protokollet ingår redan i unionens lagstiftning. Till följd av F-gasförordningen vidtog Europeiska unionen åtgärder för att gradvis stoppa användningen av HFC-föreningar, och bestämmelser om detta finns nu i Montrealprotokollet. Åtgärderna för att gradvis stoppa användningen började vidtas 2015 då den dåvarande nivån frystes, och därefter inleddes den första minskningsfasen 2016. Europeiska unionen ska i enlighet med F-gasförordningen iaktta skyldigheterna enligt Montrealprotokollet fram till 2030 då den sista minskningsfasen enligt den gällande förordningen inleds. Efter 2030 bestäms tidtabellen för minskning på basis av den översyn som avses i artikel 21.2 i F-gasförordningen och som ska inledas 2022. 

Att nya skyldigheter som gäller HFC-föreningar tas in i protokollet medför att den Multilaterala ozonfondens finansieringsnivå måste höjas i betydande grad.  

Målsättning och de viktigaste förslagen

Målet för propositionen är att riksdagen ska godkänna ändringen av Montrealprotokollet som gäller skydd av ozonskiktet. 

Genom den ändring av Montrealprotokollet som gjordes i Kigali den 15 oktober 2016 börjar HFC-föreningar att omfattas av protokollets tillämpningsområde. Syftet med ändringen av protokollet är att utsläppen av HFC-föreningar ska minskas genom reglering av produktionen och förbrukningen av föreningarna. Alla parter ska gradvis och inom en viss tidtabell minska produktionen och förbrukningen av HFC-föreningar från den kalkylerade referensnivån.  

Åtgärderna i Montrealprotokollet kompletterar Parisavtalet (FördrS 75–76/2016), som hör till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändring och gäller utsläpp och rapportering av växthusgaser.  

Propositionens konsekvenser

4.1  Ekonomiska konsekvenser

Att användningen av HFC-föreningar begränsas medför att ozonfondens finansieringsnivå höjs och såldes också att Finlands årliga betalningsandel höjs avsevärt. Enligt de beräkningar som gjorts inom Europeiska unionen uppgår totalkostnadsförslaget för Kigali-ändringen till cirka 6–10 miljarder dollar under en period som sträcker sig fram till 2050. Eftersom medlen i ozonfonden fram till 2040 fortfarande används för att ersätta de senaste kostnaderna för att stoppa användningen av ämnen som bryter ned ozonskiktet kommer Finlands finansieringsandel till ozonfonden att enligt de tillgängliga beräkningarna stiga från nuvarande cirka 765 000 euro till cirka 2 miljoner euro under finansieringens toppår.  

I verksamhets- och ekonomiplanen för 2018–2020 har utrikesministeriet reserverat en årlig finansiering på 800 000 euro för Montrealprotokollet. Denna summa torde räcka till för denna finansieringsperiod eftersom man i fråga om HFC-föreningar då finansierar endast så kallade möjliggörande åtgärder, dvs. bland annat utvecklingsländernas HFC-inventeringar, utvecklande av lagstiftningen och utbildning. Efter 2020 börjar den behövliga årliga finansieringen stiga, men i nuläget går det inte att bedöma vilka år det största kostnadstrycket gäller. Anslag för detta ska reserveras i verksamhets- och ekonomiplaneringen när behovet av årlig finansiering preciseras och den ökade finansieringsandelen ska täckas inom ramen för planen för de offentliga finanserna. 

Mellan parterna i Montrealprotokollet råder samförstånd om att minskningarna av utsläpp av HFC-föreningar också i fortsättningen ska anses utgöra en del av ett lands utsläppsminskningsåtagande inom ramen för klimatavtalet. Målet är att det ekonomiska stödet för dessa utsläppsminskningar ska kunna rapporteras som en del av ett lands klimatfinansiering. 

Företag som är etablerade i Finland eller inom EU föranleds inga tilläggskostnader för ändringen av protokollet eftersom EU:s egen lagstiftning inte behöver ändras till följd av ändringen av protokollet. EU-rättsakterna innehåller strängare begränsningar än ändringen av protokollet. Däremot kan nya marknader öppnas för t.ex. industrin inom kyl- och luftkonditioneringsbranschen, om den kan producera nya innovativa tekniker. När utvecklingsländernas levnadsstandard stiger kommer efterfrågan på kyl- och luftkonditioneringsapparater att öka exponentiellt.  

4.2  Konsekvenser för myndigheterna

Godkännandet av ändringen av Montrealprotokollet har inga konsekvenser för myndigheterna eftersom de åtgärder som ändringen av protokollet kräver redan utgör en del av genomförandet av EU-lagstiftningen.  

4.3  Konsekvenser för miljön

HFC-föreningarna är kraftiga växthusgaser. För att förhindra att temperaturen på jorden stiger krävs det internationella åtgärder. Ändringen av Montrealprotokollet är den mest betydande enskilda och snabbt genomförbara åtgärd för att förverkliga målet enligt Parisavtalet, dvs. att begränsa höjningen av den genomsnittliga temperaturen på jorden till högst två grader.  

Att HFC-föreningar regleras genom Montrealprotokollet har globalt sett beräknats förhindra utsläppen av växthusgaser med upp till 70 Gt före 2050. Dessutom kommer utsläppen av växthusgaser att minska eftersom apparater som använder nya kylämnen eller alternativa tekniker vanligen är energieffektivare än utgående apparater som baserar sig på HFC-föreningar.  

Beredningen av propositionen

Förhandlingarna om att begränsa användningen av HFC-föreningar inom ramen för Montrealprotokollet inleddes 2009. Under förhandlingarna diskuterades de förslag till ändring av protokollet som lagts fram av olika grupper av länder. EU lade fram sitt eget förslag till ändring 2015. Den så kallade Kigali-ändringen av Montrealprotokollet godkändes av protokollets 28:e partsmöte den 15 oktober 2016. 

Regeringens proposition har beretts som tjänsteuppdrag vid miljöministeriet och i samarbete med utrikesministeriet.  

Utlåtande om utkastet till proposition begärdes av följande instanser: utrikesministeriet, finansministeriet, justitieministeriet, arbets- och näringsministeriet, kommunikationsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, försvarsministeriet, inrikesministeriet, Säkerhets- och kemikalieverket Tukes, Finlands miljöcentral och Ålands landskapsregering. 

I sitt utlåtande föreslog finansministeriet att det ska preciseras att den ökade finansieringsandelen ska täckas inom ramen för planen för de offentliga finanserna. Den föreslagna preciseringen har gjorts. De andra remissinstanserna, dvs. arbets- och näringsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, försvarsministeriet, inrikesministeriet, Säkerhets- och kemikalieverket Tukes och Ålands landskapsregering, hade inget att anmärka på utkastet. 

DETALJMOTIVERING

Innehållet i ändringen av Montrealprotokollet och dess förhållande till lagstiftningen i Finland

Artikel 2. I den nya artikel 2J fastställs för industriländerna kontrollåtgärder som gäller HFC-föreningar (tabell 1). Produktionen och förbrukningen ska minskas gradvis så att produktionen och förbrukningen 2036 utgör högst 15 procent av referensnivån 2011–2013. 

Tabell 1. Kontrollåtgärder i industriländerna. 

 

industriländer 

referensnivå (år och utgångspunkt)  

2011–2013 

genomsnittlig HFC förbrukning 

andel ämnen som bryter ned ozonskiktet (HCFC) och ännu används samt beaktas vid beräkningen av referensnivån  

15 % av referensnivån** 

frysningsår 

steg1 

2019: 90 % 

steg 2 

2024: 60 % 

steg 3 

2029: 30 % 

steg 4 

2034: 20 % 

slutnivå  

2036 och åren därefter: 15 % 

* Ryssland, Vitryssland, Kazakstan, Tadzjikistan, Uzbekistan: Andelen HCFC vid referensnivån 25 %, de första minskningarna: en minskning på 5 % 2020 och en minskning på 35 % 2025 (länderna räknas upp i det 28:e partsmötets särskilda beslut). 

I enlighet med artikeln ska HFC-23 som uppstår som en biprodukt förstöras med användning av teknik som godkänts av parterna. Enligt artikeln får organisationer för regional ekonomisk integration dessutom avtala om att de tillsammans uppfyller sina åtaganden gällande produktion och förbrukning av HFC-föreningar, om inte den totala mängden överstiger medlemsländernas sammanlagda tillåtna produktion eller förbrukning.  

Artikel 3. I artikeln införs ett krav på att rapportera maximimängden utsläpp av HFC-23 som uppstår som en biprodukt i vissa processer. Dessutom föreskrivs det om metoder genom vilka utsläppen av de ämnen som ska rapporteras kan uttryckas i ton koldioxidekvivalenter som används för att beskriva mängden utsläpp av växthusgaser.  

Artikel 4. Inom ett år efter det att artikel 4 har trätt i kraft ska handel med HFC-föreningar förbjudas med andra parter än parter i ändringen av protokollet.  

Artikel 4B. Industriländerna ska den 1 januari 2019 eller senast inom tre månader från och med ikraftträdandet inrätta ett licenssystem för import och export av nyproducerade, återanvända och regenererade HFC-föreningar. I utvecklingsländerna ska det finnas ett licenssystem senast den 1 januari 2021. 

Artikel 5. I artikeln införs en 8 qua punkt där kontrollåtgärder som gäller HFC-föreningar fastställs för utvecklingsländerna (tabell 2). Utvecklingsländerna har delats in i två grupper som har olika ambitionsnivå. I den första gruppen ska produktionen och förbrukningen frysas 2024 och en gradvis minskning till 20 procent av referensnivån göras före 2045. I den andra gruppen sker frysningen 2028 och en gradvis minskning till 15 procent av referensnivån ska göras före 2047.  

Tabell 2. Utvecklingsländernas kontrollåtgärder som gäller HFC-föreningar. 

 

utvecklingsländer 

grupp 1 

utvecklingsländer 

grupp 2* 

referensnivå (år och utgångspunkt)  

2020–2022 

genomsnittlig HFC-förbrukning 

2024–2026 

genomsnittlig HFC-förbrukning 

andel ämnen som bryter ned ozonskiktet (HCFC) och ännu används samt beaktas vid beräkningen av referensnivån  

65 % av referensnivån 

65 % av referensnivån 

frysningsår 

2024: 100 % 

2028: 100 %  

steg1 

2029: 90 % 

2032: 90 % 

steg 2 

2035: 70 % 

2037: 80 % 

steg 3 

2040: 50 % 

2042: 70 % 

slutnivå  

2045 och åren därefter: 20 % 

2047 och åren därefter: 15 % 

* Grupp 2: Kuwait, Förenade arabemiraten, Bahrain, Saudiarabien, Oman, Qatar, Indien, Iran, Irak, Pakistan (länderna räknas upp i det 28:e partsmötets särskilda beslut). 

I artikeln bestäms dessutom att de produktions- och förbrukningsmängder som omfattas av de undantag som meddelats för sådana länder med ett varmt klimat som uppfyller de kriterier som parterna fastställt inte ska omfattas av de begränsningar som nämns ovan. 

Artikel 7. I artikeln föreskrivs det om lämnande av uppgifter för beräkning av referensnivån. Uppgifter ska också lämnas om årliga utsläpp av biprodukten HFC-23 per anläggning som omfattas av regleringen. 

Artikel 10. Artikeln gäller den finansiella mekanismen. Artikeln har kompletterats. Om en part använder sig av finansiering från andra källor än Multilaterala ozonfonden för att täcka de tilläggskostnader som skyldigheterna enligt Montrealprotokollet föranleder får parten inte finansiering från MLF för samma ändamål. 

Bilaga A. I förteckningen över kontrollpliktiga CFC-föreningar införs värdet global uppvärmningspotential (Global Warming Potential, nedan GWP-värde) med hjälp av vilken mängden CFC-föreningar kan beräknas i ton koldioxidekvivalenter (t CO2-ekv). 

Bilaga C. I bilagan som inbegriper en förteckning över kontrollpliktiga HCFC-föreningar införs HCFC-föreningarnas GWP-värden med hjälp av vilka mängden HCFC-föreningar kan beräknas i ton koldioxidekvivalenter (t CO2-ekv). 

Bilaga F. Bilagan innehåller en förteckning över de HFC-föreningar som protokollet gäller. Begränsningarna av produktionen och förbrukningen gäller sammanlagt 17 föreningar som räknas upp i grupp I. I grupp II finns HFC-23 som uppstår som en biprodukt och utsläpp av HFC-23 regleras genom protokollet. 

Artikel II. I artikeln behandlas Kigali-ändringens förhållande till 1999 års ändring av protokollet. Parterna kan inte ratificera ändringen av protokollet såvida de inte redan tidigare har ratificerat eller samtidigt ratificerar den föregående ändring av protokollet som gjordes 1999. 

Artikel III. I artikeln fastställs det att ändringen av protokollet inte har några konsekvenser för behandlingen av HFC-föreningar inom ramen för Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar.  

Artikel IV. Artikeln innehåller bestämmelser om ikraftträdandet av ändringen av protokollet. 

Artikel V. Enligt artikeln får parterna tillämpa begränsningarna och rapporteringskraven redan före ikraftträdandet av ändringen. 

Dessutom görs det tekniska ändringar av texten i protokollet.  

Åtgärderna i enlighet med ändringen av protokollet, med undantag för finansieringen, hör till Europeiska unionens behörighet. Åtgärderna enligt F-gasförordningen är fram till 2030 strängare än kontrollåtgärderna enligt Kigali-ändringen, såsom beskrivs ovan i avsnitt 2.4. I tabell 3 beskrivs överensstämmelsen mellan avtalets bestämmelser som gäller industriländer och F-gasförordningen.  

Tabell 3. Överensstämmelsen mellan bestämmelserna i avtalet och F-gasförordningen. 

Bestämmelse i avtalet 

Artikel i F-gasförordningen 

Artikel 2, kontrollåtgärder i industriländerna 

Artikel 15 

Artiklarna 2 och 3, utsläpp av HFC-23 som uppstår som en biprodukt och rapportering av utsläppen 

Artiklarna 7 och 19 

Artikel 4B, licenssystemet 

Artiklarna 15, 16, 17 och 19  

Artikel 7, uppgifter för beräkning av referensnivån och mängden utsläpp av HFC-23 

Artikel 19 

Bilaga F 

Bilaga I 

Ikraftträdande

Parterna i Montrealprotokollet ska godkänna ändringen av protokollet i enlighet med sina egna nationella förfaranden. Ändringen av protokollet träder enligt artikel IV i protokollet i kraft den 1 januari 2019, förutsatt att minst 20 parter har deponerat ett ratifikations-, godtagande-, godkännande- eller anslutningsinstrument avseende protokollet. Om detta villkor inte är uppfyllt före det nämnda datumet träder protokollet i kraft på den nittionde dagen efter den dag då villkoret uppfyllts. Avsikten är att ändringen av protokollet ska sättas i kraft i Finland genom förordning av statsrådet. Ikraftträdandeförordningen avses träda i kraft samtidigt som ändringen av protokollet träder i kraft internationellt.  

Behovet av riksdagens samtycke samt behandlingsordning

Ändringen av protokollet är ett så kallat blandat avtal, som innehåller bestämmelser som hör till såväl EU:s som medlemsstaternas behörighet. Enligt grundlagsutskottets etablerade praxis godkänner riksdagen blandade avtal som innehåller bestämmelser som hör till unionens och medlemsstaternas behörighet endast till den del som de ingår i den nationella behörigheten (GrUU 6/2001 rd, GrUU 31/2001 rd och GrUU 16/2004 rd). 

EU:s F-gasförordning täcker de flesta av bestämmelserna i ändringen av protokollet. Bestämmelserna hör till denna del till EU:s behörighet. Finansieringen av Montrealprotokollet ingår dock i den nationella behörigheten. Således hör artikel 10 i ändringen av protokollet till Finlands behörighet. 

Enligt 94 § 1 mom. i grundlagen krävs riksdagens godkännande för fördrag och andra internationella förpliktelser som innehåller sådana bestämmelser som hör till området för lagstiftningen eller annars har avsevärd betydelse, eller som enligt grundlagen av någon annan anledning kräver riksdagens godkännande. Bestämmelser som av någon annan anledning kräver riksdagens godkännande handlar i praktiken främst om fördrag som ändrar gränserna för rikets territorium och internationella förpliktelser som binder riksdagens budgetmakt (RP 1/1998 rd, s. 149/II, se också GrUU 29/2012 rd). 

Artikel 10 i ändringen av protokollet som ingår i den nationella behörigheten hör inte till området för lagstiftningen. De kostnader som åtgärderna för att genomföra ändringen av protokollet föranleder är dock enligt de beräkningar som lagts fram ovan i avsnitt 4.1 betydande. Riksdagens samtycke behövs till denna del för godkännande av ändringen av protokollet på grund av de konsekvenser som binder riksdagens budgetmakt. 

Ändringen av protokollet innehåller inga bestämmelser som berör grundlagen på det sätt som avses i dess 94 § 2 mom. Enligt regeringens uppfattning kan ändringen av protokollet godkännas med enkel majoritet. 

Kläm 

Med stöd av vad som anförts ovan och i enlighet med 94 § i grundlagen föreslås det att riksdagen godkänner den i Kigali den 15 oktober 2016 gjorda ändringen av Montrealprotokollet om ämnen som bryter ned ozonskiktet till den del som den hör till Finlands behörighet.  

Helsingfors den 11 maj 2017 
Statsminister Juha Sipilä 
Bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen 

Fördragstext 

Ändring av Montrealprotokollet om ämnen som bryter ned ozonskiktet 

Amendment to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer 

Artikel I 

Ändringar 

Article I 

Amendment 

Artikel 1, punkt 4 

I punkt 4 i artikel 1 i protokollet ska 

”bilaga C eller bilaga E” ersättas med följande: 

”bilaga C, bilaga E eller bilaga F”. 

Article 1, paragraph 4 

In paragraph 4 of Article 1 of the Protocol, for the words: 

“Annex C or Annex E” there shall be substituted: 

“Annex C, Annex E or Annex F” 

Artikel 2, punkt 5 

I punkt 5 i artikel 2 i protokollet ska 

”och artikel 2H” ersättas med följande: 

”och artiklarna 2H och 2J”. 

Article 2, paragraph 5 

In paragraph 5 of Article 2 of the Protocol, for the words: 

“and Article 2H” there shall be substituted: 

“Articles 2H and 2J” 

Artikel 2, punkterna 8 a, 9 a och 11 

I punkterna 8 a och 11 i artikel 2 i protokollet ska 

”artiklarna 2A till 2I” ersättas med följande: 

”artiklarna 2A till 2J”. 

Följande ska läggas till i slutet av led (a) i punkt 8 i artikel 2 i protokollet: 

”Sådana avtal får utvidgas till att omfatta skyldigheter avseende förbrukning eller produktion enligt artikel 2J, förutsatt att summan av de berörda parternas beräknade förbruknings- eller produktionsnivåer inte överstiger de nivåer som anges i artikel 2J.” 

I led (a) (i) i punkt 9 i artikel 2 i protokollet, efter ordet 

”justeringar” 

ska följande utgå: 

”och”. 

Led (a) (ii) i punkt 9 i artikel 2 i protokollet ska ges den nya numreringen (a) (iii). 

Följande ska läggas till som led (a) (ii) efter led (a) (i) i punkt 9 i artikel 2 i protokollet: 

”justeringar bör göras av de globala uppvärmningspotentialer som anges i grupp I i bilaga A, bilaga C och bilaga F och, i så fall vilka justeringar; och” 

Article 2, paragraphs 8 (a), 9(a) and 11 

In paragraphs 8 (a) and 11 of Article 2 of the Protocol, for the words: 

“Articles 2A to 2I” there shall be substituted: 

“Articles 2A to 2J” 

The following words shall be added at the end of subparagraph (a) of paragraph 8 of Article 2 of the Protocol: 

“Any such agreement may be extended to include obligations respecting consumption or production under Article 2J provided that the total combined calculated level of consumption or production of the Parties concerned does not exceed the levels required by Article 2J.” 

In subparagraph (a) (i) of paragraph 9 of Article 2 of the Protocol, after the second use of the words: 

“should be;” 

there shall be deleted: 

“and” 

Subparagraph (a) (ii) of paragraph 9 of Article 2 of the Protocol shall be renumbered as subparagraph (a) (iii). 

The following shall be added as subparagraph (a) (ii) after subparagraph (a) (i) of paragraph 9 of Article 2 of the Protocol: 

“Adjustments to the global warming potentials specified in Group I of Annex A, Annex C and Annex F should be made and, if so, what the adjustments should be; and” 

Artikel 2J 

Följande artikel ska införas efter artikel 2I i protokollet: 

”Artikel 2J Fluorkolväten 

1. Varje part ska se till att under den tolvmånadersperiod som börjar den 1 januari 2019, och under varje tolvmånadersperiod därefter, dess beräknade nivå avseende förbrukning av de kontrollerade ämnena enligt bilaga F, uttryckt som CO2-ekvivalenter, inte överstiger den procentsats som anges för respektive antal år i leden (a) till (e) nedan av det årliga genomsnittet av dess beräknade förbrukning av kontrollerade ämnen enligt bilaga F för åren 2011, 2012 och 2013 plus femton procent av dess beräknade förbrukning av kontrollerade ämnen under grupp I i bilaga C, enligt vad som anges i punkt 1 i artikel 2F, uttryckt som CO2-ekvivalenter: 

a) 2019–2023: 90 procent 

b) 2024–2028: 60 procent 

c) 2029–2033: 30 procent 

d) 2034–2035: 20 procent 

e) 2036 och åren därefter: 15 procent 

2. Trots vad som sägs i punkt 1 i denna artikel får parterna besluta att en part ska se till att under den tolvmånadersperiod som börjar den 1 januari 2020, och under varje tolvmånadersperiod därefter, dess beräknade nivå avseende förbrukning av de kontrollerade ämnena enligt bilaga F, uttryckt som CO2-ekvivalenter, inte överstiger den procentsats som anges för respektive antal år i leden (a) till (e) nedan av det årliga genomsnittet av dess beräknade förbrukning av kontrollerade ämnen enligt bilaga F för åren 2011, 2012 och 2013 plus tjugofem procent av dess beräknade förbrukning av kontrollerade ämnen under grupp I i bilaga C, enligt vad som anges i punkt 1 i artikel 2F, uttryckt som CO2-ekvivalenter: 

a) 2020–2024: 95 procent 

b) 2025–2028: 65 procent 

c) 2029–2033: 30 procent 

d) 2034–2035: 20 procent 

e) 2036 och åren därefter: 15 procent 

3. Varje part som producerar kontrollerade ämnen enligt bilaga F ska se till att under den tolvmånadersperiod som börjar den 1 januari 2019, och under varje tolvmånadersperiod därefter, dess beräknade nivå avseende produktion av de kontrollerade ämnena enligt bilaga F, uttryckt som CO2-ekvivalenter, inte överstiger den procentsats som anges för respektive antal år i leden (a) till (e) nedan av det årliga genomsnittet av dess beräknade produktion av kontrollerade ämnen enligt bilaga F för åren 2011, 2012 och 2013 plus femton procent av dess beräknade produktion av kontrollerade ämnen under grupp I i bilaga C, enligt vad som anges i punkt 2 i artikel 2F, uttryckt som CO2-ekvivalenter: 

a) 2019–2023: 90 procent 

b) 2024–2028: 60 procent 

c) 2029–2033: 30 procent 

d) 2034–2035: 20 procent 

e) 2036 och åren därefter: 15 procent 

4. Trots vad som sägs i punkt 3 i denna artikel får parterna besluta att en part som producerar kontrollerade ämnen enligt bilaga F ska se till att under den tolvmånadersperiod som börjar den 1 januari 2020, och under varje tolvmånadersperiod därefter, dess beräknade nivå avseende produktion av de kontrollerade ämnena enligt bilaga F, uttryckt som CO2-ekvivalenter, inte överstiger den procentsats som anges för respektive antal år i leden (a) till (e) nedan av det årliga genomsnittet av dess beräknade produktion av kontrollerade ämnen enligt bilaga F för åren 2011, 2012 och 2013 plus tjugofem procent av dess beräknade produktion av kontrollerade ämnen under grupp I i bilaga C, enligt vad som anges i punkt 2 i artikel 2F, uttryckt som CO2-ekvivalenter: 

a) 2020–2024: 95 procent 

b) 2025–2028: 65 procent 

c) 2029–2033: 30 procent 

d) 2034–2035: 20 procent 

e) 2036 och åren därefter: 15 procent 

5. Punkterna 1–4 i denna artikel ska tillämpas utom i den utsträckning som parterna beslutar att tillåta den produktions- eller förbrukningsnivå som är nödvändig för att tillgodose användningsområden som enligt överenskommelse mellan parterna betraktas som undantagna användningsområden. 

6. Varje part som tillverkar ämnen under grupp I i bilaga C eller ämnen enligt bilaga F ska se till att under den tolvmånadersperiod som börjar den 1 januari 2020, och under varje tolvmånadersperiod därefter, dess utsläpp av ämnen under grupp II i bilaga F som uppstår i varje produktionsanläggning som tillverkar ämnen under grupp I i bilaga C eller ämnen enligt bilaga F, förstörs i den mån det är görligt med användning av teknik som godkänts av parterna under samma tolvmånadersperiod. 

7. Varje part ska se till att ämnen under grupp II i bilaga F, som uppstår i anläggningar som producerar ämnen under grupp I i bilaga C eller ämnen enligt bilaga F, förstörs endast genom teknik som har godkänts av parterna. 

Article 2J 

The following Article shall be inserted after Article 2I of the Protocol: 

“Article 2J: Hydrofluorocarbons 

1. Each Party shall ensure that for the twelve-month period commencing on 1 January 2019, and in each twelve-month period thereafter, its calculated level of consumption of the controlled substances in Annex F, expressed in CO2 equivalents, does not exceed the percentage, set out for the respective range of years specified in subparagraphs (a) to (e) below, of the annual average of its calculated levels of consumption of Annex F controlled substances for the years 2011, 2012 and 2013, plus fifteen per cent of its calculated level of consumption of Annex C, Group I, controlled substances as set out in paragraph 1 of Article 2F, expressed in CO2 equivalents: 

a) 2019 to 2023: 90 per cent 

b) 2024 to 2028: 60 per cent 

c) 2029 to 2033: 30 per cent 

d) 2034 to 2035: 20 per cent 

e) 2036 and thereafter: 15 per cent 

2. Notwithstanding paragraph 1 of this Article, the Parties may decide that a Party shall ensure that, for the twelve-month period commencing on 1 January 2020, and in each twelve-month period thereafter, its calculated level of consumption of the controlled substances in Annex F, expressed in CO2 equivalents, does not exceed the percentage, set out for the respective range of years specified in subparagraphs (a) to (e) below, of the annual average of its calculated levels of consumption of Annex F controlled substances for the years 2011, 2012 and 2013, plus twenty-five per cent of its calculated level of consumption of Annex C, Group I, controlled substances as set out in paragraph 1 of Article 2F, expressed in CO2 equivalents: 

a) 2020 to 2024: 95 per cent 

b) 2025 to 2028: 65 per cent 

c) 2029 to 2033: 30 per cent 

d) 2034 to 2035: 20 per cent 

e) 2036 and thereafter: 15 per cent 

3. Each Party producing the controlled substances in Annex F shall ensure that for the twelve-month period commencing on 1 January 2019, and in each twelve-month period thereafter, its calculated level of production of the controlled substances in Annex F, expressed in CO2 equivalents, does not exceed the percentage, set out for the respective range of years specified in subparagraphs (a) to (e) below, of the annual average of its calculated levels of production of Annex F controlled substances for the years 2011, 2012 and 2013, plus fifteen per cent of its calculated level of production of Annex C, Group I, controlled substances as set out in paragraph 2 of Article 2F, expressed in CO2 equivalents: 

a) 2019 to 2023: 90 per cent 

b) 2024 to 2028: 60 per cent 

c) 2029 to 2033: 30 per cent 

d) 2034 to 2035: 20 per cent 

e) 2036 and thereafter: 15 per cent 

4. Notwithstanding paragraph 3 of this Article, the Parties may decide that a Party producing the controlled substances in Annex F shall ensure that for the twelve-month period commencing on 1 January 2020, and in each twelve-month period thereafter, its calculated level of production of the controlled substances in Annex F, expressed in CO2 equivalents, does not exceed the percentage, set out for the respective range of years specified in subparagraphs (a) to (e) below, of the annual average of its calculated levels of production of Annex F controlled substances for the years 2011, 2012 and 2013, plus twenty-five per cent of its calculated level of production of Annex C, Group I, controlled substances as set out in paragraph 2 of Article 2F, expressed in CO2 equivalents: 

a) 2020 to 2024: 95 per cent 

b) 2025 to 2028: 65 per cent 

c) 2029 to 2033: 30 per cent 

d) 2034 to 2035: 20 per cent 

e) 2036 and thereafter: 15 per cent 

5. Paragraphs 1 to 4 of this Article will apply save to the extent that the Parties decide to permit the level of production or consumption that is necessary to satisfy uses agreed by the Parties to be exempted uses. 

6. Each Party manufacturing Annex C, Group I, or Annex F substances shall ensure that for the twelve-month period commencing on 1 January 2020, and in each twelve-month period thereafter, its emissions of Annex F, Group II, substances generated in each production facility that manufactures Annex C, Group I, or Annex F substances are destroyed to the extent practicable using technology approved by the Parties in the same twelve-month period. 

7. Each Party shall ensure that any destruction of Annex F, Group II, substances generated by facilities that produce Annex C, Group I, or Annex F substances shall occur only by technologies approved by the Parties. 

Artikel 3 

Den inledande meningen i artikel 3 i protokollet ska ersättas med följande: 

"1. Vid tillämpning av artiklarna 2, 2A–2J och 5 ska varje part, för varje grupp av ämnen i bilaga A, bilaga B, bilaga C, bilaga E eller bilaga F, fastställa sina beräknade nivåer i fråga om”. 

Det sista semikolonet i led (a) (i) i artikel 3 i protokollet ska ersättas med följande: 

”, utom i de fall som anges i punkt 2,”. 

Följande ska läggas till i slutet av artikel 3 i protokollet: 

”; och 

d) utsläpp av ämnen under grupp II i bilaga F, som uppstår i varje anläggning som generar ämnen i grupp I i bilaga C eller ämnen enligt bilaga F genom att bland annat räkna med mängder som släpps ut från läckor i utrustningen, processventiler och destrueringsanordningar, men utan att räkna med mängder som avskiljs för användning, destruering eller lagring. 

2. Vid beräkning av nivåer, uttryckt som CO2-ekvivalenter avseende produktion, förbrukning, import, export och utsläpp av ämnen enligt bilaga F och ämnen under grupp I i bilaga C för tillämpning av artikel 2J, punkt 5 bis i artikel 2 och punkt 1 (d) i artikel 3 ska varje part använda sig av den globala uppvärmningspotential för de ämnena som anges under grupp I i bilaga A, bilaga C och bilaga F.” 

Article 3 

The preamble to Article 3 of the Protocol should be replaced with the following: 

“1. For the purposes of Articles 2, 2A to 2J and 5, each Party shall, for each group of substances in Annex A, Annex B, Annex C, Annex E or Annex F, determine its calculated levels of:” 

For the final semi-colon of subparagraph (a) (i) of Article 3 of the Protocol there shall be substituted: 

“, except as otherwise specified in paragraph 2;” 

The following text shall be added to the end of Article 3 of the Protocol: 

“; and 

d) Emissions of Annex F, Group II, substances generated in each facility that generates Annex C, Group I, or Annex F substances by including, among other things, amounts emitted from equipment leaks, process vents and destruction devices, but excluding amounts captured for use, destruction or storage. 

2. When calculating levels, expressed in CO2 equivalents, of production, consumption, imports, exports and emissions of Annex F and Annex C, Group I, substances for the purposes of Article 2J, paragraph 5 bis of Article 2 and paragraph 1 (d) of Article 3, each Party shall use the global warming potentials of those substances specified in Group I of Annex A, Annex C and Annex F.” 

Artikel 4, punkt 1 sept 

Följande punkt ska införas efter punkt 1 sex i artikel 4 i protokollet: 

” 1 sept. Inom ett år efter det att denna punkt har trätt i kraft ska varje part förbjuda import av kontrollerade ämnen enligt bilaga F från varje stat som inte är part i detta protokoll." 

Article 4, paragraph 1 sept  

The following paragraph shall be inserted after paragraph 1 sex of Article 4 of the Protocol:  

“1 sept. Upon entry into force of this paragraph, each Party shall ban the import of the controlled substances in Annex F from any State not Party to this Protocol.” 

Artikel 4, punkt 2 sept 

Följande punkt ska införas efter punkt 2 sex i artikel 4 i protokollet: 

”2 sept. Inom ett år efter det att denna punkt har trätt i kraft ska varje part förbjuda export av kontrollerade ämnen enligt bilaga F från varje stat som inte är part i detta protokoll." 

Article 4, paragraph 2 sept 

The following paragraph shall be inserted after paragraph 2 sex of Article 4 of the Protocol: 

“2 sept. Upon entry into force of this paragraph, each Party shall ban the export of the controlled substances in Annex F to any State not Party to this Protocol.” 

Artikel 4, punkterna 5, 6 och 7 

I punkterna 5, 6 och 7 i artikel 4 i protokollet ska 

”bilagorna A, B, C och E” ersättas med följande: 

”bilagorna A, B, C, E och F”. 

Article 4, paragraphs 5, 6 and 7 

In paragraphs 5, 6 and 7 of Article 4 of the Protocol, for the words: 

“Annexes A, B, C and E” there shall be substituted: 

“Annexes A, B, C, E and F” 

Artikel 4, punkt 8 

I punkt 8 i artikel 4 i protokollet ska 

”artiklarna 2A till 2I” ersättas med följande: 

”artiklarna 2A till 2J”. 

Article 4, paragraphs 8 

In paragraph 8 of Article 4 of the Protocol, for the words: 

“Articles 2A to 2I” there shall be substituted: 

“Articles 2A to 2J” 

Artikel 4B 

Följande punkt skall införas efter punkt 2 i artikel 4B i protokollet: 

”2 bis. Senast den 1 januari 2019 eller inom tre månader från och med det att denna punkt träder ikraft för den berörda parten, beroende på vilket som inträffar senare, ska varje part inrätta och tillämpa ett licenssystem för import- och export av nyproducerade, använda, återanvända och regenererade kontrollerade ämnen enligt bilaga F. Parter enligt punkt 1 i artikel 5 som beslutar att de inte är i stånd att fastställa och genomföra ett sådant system senast den 1 januari 2019 får vänta med sådana åtgärder till och med den 1 januari 2021.” 

Article 4B 

The following paragraph shall be inserted after paragraph 2 of Article 4B of the Protocol: 

“2 bis. Each Party shall, by 1 January 2019 or within three months of the date of entry into force of this paragraph for it, whichever is later, establish and implement a system for licensing the import and export of new, used, recycled and reclaimed controlled substances in Annex F. Any Party operating under paragraph 1 of Article 5 that decides it is not in a position to establish and implement such a system by 1 January 2019 may delay taking those actions until 1 January 2021.” 

Artikel 5 

I punkt 4 i artikel 5 i protokollet ska 

”2I” 

ersättas med följande: 

”2J” 

I punkt 5 och punkt 6 i artikel 5 i protokollet ska 

”artikel 2I” 

ersättas med följande: 

”och artiklarna 2I och 2J”. 

Punkt 5 i artikel 5 i protokollet ska ändras på följande sätt: 

[Ej relevant för den svenska språkversionen] 

Följande punkt skall införas efter punkt 8 ter i artikel 5 i protokollet: 

”8 qua. 

a) Varje part som avses i punkt 1 i denna artikel ska, med förbehåll för eventuella justeringar som gjorts av de kontrollåtgärder som avses i artikel 2J i enlighet med punkt 9 i artikel 2, ha rätt att vänta med att efterleva de kontrollåtgärder som anges i leden (a) till (e) i punkt 1 i artikel 2J och leden (a) till (e) i punkt 3 i artikel 2J och ändra dessa åtgärder enligt följande: 

i) 2024 till 2028: 100 procent 

ii) 2029 till 2034: 90 procent 

iii) 2035 till 2039: 70 procent 

iv) 2040 till 2044: 50 procent 

v) 2045 och åren därefter: 20 procent 

b) Trots vad som sägs i led (a) ovan får parterna besluta att en part som avses i punkt 1 i denna artikel, med förbehåll för eventuella justeringar som gjorts av de kontrollåtgärder som avses i artikel 2J i enlighet med punkt 9 i artikel 2, ska ha rätt att vänta med att efterleva de kontrollåtgärder som anges i leden (a) till (e) i punkt 1 i artikel 2J och leden (a) till (e) i punkt 3 i artikel 2J och ändra dessa åtgärder enligt följande: 

i) 2028 till 2031: 100 procent 

ii) 2032 till 2036: 90 procent 

iii) 2037 till 2041: 80 procent 

iv) 2042 till 2046: 70 procent 

v) 2047 och åren därefter: 15 procent 

c) Varje part som avses i punkt 1 i denna artikel ska vid beräkningen av sin referensförbrukning enligt artikel 2J ha rätt att använda genomsnittet av sin beräknade förbrukning av kontrollerade ämnen enligt bilaga F för åren 2020, 2021 och 2022 plus sextiofem procent av sin referensförbrukning av kontrollerade ämnen under grupp I i bilaga C enligt vad som anges i punkt 8 ter i denna artikel. 

d) Trots vad som sägs i led (c) ovan får parterna besluta att varje part som avses i punkt 1 i denna artikel vid beräkningen av sin referensförbrukning enligt artikel 2J ska ha rätt att använda genomsnittet av sin beräknade förbrukning av kontrollerade ämnen enligt bilaga F för åren 2024, 2025 och 2026 plus sextiofem procent av sin referensförbrukning av kontrollerade ämnen under grupp I i bilaga C enligt vad som anges i punkt 8 ter i denna artikel. 

e) Varje part som avses i punkt 1 i denna artikel och som producerar kontrollerade ämnen enligt bilaga F ska vid beräkningen av sin referensproduktion enligt artikel 2J ha rätt att använda genomsnittet av sin beräknade produktion av kontrollerade ämnen enligt bilaga F för åren 2020, 2021 och 2022 plus sextiofem procent av sin referensproduktion av kontrollerade ämnen under grupp I i bilaga C enligt vad som anges i punkt 8 ter i denna artikel. 

f) Trots vad som sägs i led (e) ovan får parterna besluta att varje part som avses i punkt 1 i denna artikel och som producerar kontrollerade ämnen enligt bilaga F vid beräkningen av sin referensproduktion enligt artikel 2J ska ha rätt att använda genomsnittet av sin beräknade produktion av kontrollerade ämnen enligt bilaga F för åren 2024, 2025 och 2026 plus sextiofem procent av sin referensproduktion av kontrollerade ämnen under grupp I i bilaga C enligt vad som anges i punkt 8 ter i denna artikel. 

g) Leden (a) till (f) i denna punkt ska gälla för beräknade nivåer för produktion och förbrukning utom i den utsträckning som ett undantag för hög omgivande temperatur gäller, grundat på kriterier som fastställs av parterna.” 

Article 5 

In paragraph 4 of Article 5 of the Protocol, for the word: 

“2I” 

there shall be substituted: 

“2J” 

In paragraphs 5 and 6 of Article 5 of the Protocol, for the words: 

“Article 2I” 

there shall be substituted: 

“Articles 2I and 2J” 

In paragraph 5 of Article 5 of the Protocol, before the words: 

“any control measures” there shall be inserted: 

“with” 

The following paragraph shall be inserted after paragraph 8 ter of Article 5 of the Protocol: 

“8 qua 

a) Each Party operating under paragraph 1 of this Article, subject to any adjustments made to the control measures in Article 2J in accordance with paragraph 9 of Article 2, shall be entitled to delay its compliance with the control measures set out in subparagraphs (a) to (e) of paragraph 1 of Article 2J and subparagraphs (a) to (e) of paragraph 3 of Article 2J and modify those measures as follows: 

i) 2024 to 2028: 100 per cent 

ii) 2029 to 2034: 90 per cent 

iii) 2035 to 2039: 70 per cent 

iv) 2040 to 2044: 50 per cent 

v) 2045 and thereafter: 20 per cent 

b) Notwithstanding subparagraph (a) above, the Parties may decide that a Party operating under paragraph 1 of this Article, subject to any adjustments made to the control measures in Article 2J in accordance with paragraph 9 of Article 2, shall be entitled to delay its compliance with the control measures set out in subparagraphs (a) to (e) of paragraph 1 of Article 2J and subparagraphs (a) to (e) of paragraph 3 of Article 2J and modify those measures as follows: 

i) 2028 to 2031: 100 per cent 

ii) 2032 to 2036: 90 per cent 

iii) 2037 to 2041: 80 per cent 

iv) 2042 to 2046: 70 per cent 

v) 2047 and thereafter: 15 per cent 

c) Each Party operating under paragraph 1 of this Article, for the purposes of calculating its consumption baseline under Article 2J, shall be entitled to use the average of its calculated levels of consumption of Annex F controlled substances for the years 2020, 2021 and 2022, plus sixty-five per cent of its baseline consumption of Annex C, Group I, controlled substances as set out in paragraph 8 ter of this Article. 

d) Notwithstanding subparagraph (c) above, the Parties may decide that a Party operating under paragraph 1 of this Article, for the purposes of calculating its consumption baseline under Article 2J, shall be entitled to use the average of its calculated levels of consumption of Annex F controlled substances for the years 2024, 2025 and 2026, plus sixty-five per cent of its baseline consumption of Annex C, Group I, controlled substances as set out in paragraph 8 ter of this Article. 

e) Each Party operating under paragraph 1 of this Article and producing the controlled substances in Annex F, for the purposes of calculating its production baseline under Article 2J, shall be entitled to use the average of its calculated levels of production of Annex F controlled substances for the years 2020, 2021 and 2022, plus sixty-five per cent of its baseline production of Annex C, Group I, controlled substances as set out in paragraph 8 ter of this Article. 

f) Notwithstanding subparagraph (e) above, the Parties may decide that a Party operating under paragraph 1 of this Article and producing the controlled substances in Annex F, for the purposes of calculating its production baseline under Article 2J, shall be entitled to use the average of its calculated levels of production of Annex F controlled substances for the years 2024, 2025 and 2026, plus sixty-five per cent of its baseline production of Annex C, Group I, controlled substances as set out in paragraph 8 ter of this Article. 

g) Subparagraphs (a) to (f) of this paragraph will apply to calculated levels of production and consumption save to the extent that a high-ambient-temperature exemption applies based on criteria decided by the Parties.” 

Artikel 6 

I artikel 6 i protokollet ska 

”artiklarna 2A till 2I” ersättas med följande: 

”artiklarna 2A till 2J”. 

Article 6 

In Article 6 of the Protocol, for the words: 

“Articles 2A to 2I” there shall be substituted: 

“Articles 2A to 2J” 

Artikel 7, punkterna 2, 3 och 3 ter 

Följande rad ska införas efter den rad som lyder ”- i bilaga E, i fråga om år 1991,” i punkt 2 i artikel 7 i protokollet: 

”- i bilaga F, i fråga om åren 2011–2013, förutom att de parter som avses i punkt 1 i artikel 5 ska tillhandahålla sådana uppgifter för åren 2020–2022, men de parter som avses i punkt 1 i artikel 5 som omfattas av leden (d) och (f) i punkt 8 qua i artikel 5 ska tillhandahålla sådana uppgifter för åren 2024–2026,” 

I punkterna 2 och 3 i artikel 7 i protokollet ska 

”C och E” 

ersättas med följande: 

”C, E och F”. 

Följande punkt ska läggas till i artikel 7 i protokollet efter punkt 3 bis: 

”3 ter. Varje part ska till sekretariatet lämna statistiska uppgifter om sina årliga utsläpp per anläggning av kontrollerade ämnen under grupp II i bilaga F i enlighet med punkt 1 (d) i artikel 3 i protokollet.” 

Article 7, paragraphs 2, 3 and 3 ter 

The following line shall be inserted after the line that reads “- in Annex E, for the year 1991,” in paragraph 2 of Article 7 of the Protocol: 

“- in Annex F, for the years 2011 to 2013, except that Parties operating under paragraph 1 of Article 5 shall provide such data for the years 2020 to 2022, but those Parties operating under paragraph 1 of Article 5 to which subparagraphs (d) and (f) of paragraph 8 qua of Article 5 applies shall provide such data for the years 2024 to 2026;” 

In paragraphs 2 and 3 of Article 7 of the Protocol, for the words: 

“C and E” 

there shall be substituted: 

“C, E and F” 

The following paragraph shall be added to Article 7 of the Protocol after paragraph 3 bis: 

“3 ter. Each Party shall provide to the Secretariat statistical data on its annual emissions of Annex F, Group II, controlled substances per facility in accordance with paragraph 1 (d) of Article 3 of the Protocol.” 

Artikel 7, punkt 4 

I punkt 4 i artikel 7 i protokollet, efter orden 

”statistiska uppgifter om” och ”lämnar uppgifter om” ska följande läggas till: 

”produktion,”. 

Article 7, paragraph 4 

In paragraph 4 of Article 7, after the words: 

“statistical data on” and “provides data on” there shall be added: 

“production,” 

Artikel 10, punkt 1 

I punkt 1 i artikel 10 i protokollet ska 

”och artikel 2I” 

ersättas med följande: 

”, artikel 2I och artikel 2J” 

Följande ska läggas till i slutet av punkt 1 i artikel 10 i protokollet: 

”Om en part som avses i punkt 1 i artikel 5 väljer att använda sig av finansiering från varje annan finansiell mekanism vilket skulle kunna leda till att en del av dess överenskomna tilläggskostnader täcks, ska denna del inte täckas av den finansiella mekanismen enligt artikel 10 i detta protokoll.” 

Article 10, paragraph 1 

In paragraph 1 of Article 10 of the Protocol, for the words: 

“and Article 2I” 

There shall be substituted: 

“, Article 2I and Article 2J” 

The following shall be inserted at the end of paragraph 1 of Article 10 of the Protocol: 

“Where a Party operating under paragraph 1 of Article 5 chooses to avail itself of funding from any other financial mechanism that could result in meeting any part of its agreed incremental costs, that part shall not be met by the financial mechanism under Article 10 of this Protocol.” 

Artikel 17 

I artikel 17 i protokollet ska 

”artiklarna 2A till 2I” ersättas med följande: 

”artiklarna 2A till 2J”. 

Article 17 

In Article 17 of the Protocol, for the words: 

“Articles 2A to 2I” there shall be substituted: 

“Articles 2A to 2J” 

Bilaga A 

Följande tabell ska ersätta tabellen för grupp I i bilaga A till protokollet: 

Annex A 

The following table shall replace the table for Group I in Annex A to the Protocol: 

Grupp 

Ämne 

Ozonnedbrytande 

potential* 

Global uppvärmningspotential över 100 år 

Grupp I 

 

 

 

CFCl3 

(CFC-11) 

1,0 

4 750 

CF2Cl2 

(CFC-12) 

1,0 

10 900 

C2F3Cl3 

(CFC-113) 

0,8 

6 130 

C2F4Cl2 

(CFC-114) 

1,0 

10 000 

C2F5Cl 

(CFC-115) 

0,6 

7 370 

Group 

Substance 

Ozone-Depleting 

Potential* 

100-Year Global Warming Potential 

Group I 

 

 

 

CFCl3 

(CFC-11) 

1.0 

4,750 

CF2Cl2 

(CFC-12) 

1.0 

10,900 

C2F3Cl3 

(CFC-113) 

0.8 

6,130 

C2F4Cl2 

(CFC-114) 

1.0 

10,000 

C2F5Cl 

(CFC-115) 

0.6 

7,370 

Bilaga C och bilaga F 

Följande tabell ska ersätta tabellen för grupp I i bilaga C till protokollet: 

Annex C and Annex F 

The following table shall replace the table for Group I in Annex C to the Protocol: 

Grupp 

Ämne 

Antal 

isomerer 

Ozon- 

nedbrytande 

potential* 

Global 

uppvärmningspotential 

över 

100 år*** 

Grupp I 

 

 

 

 

CHFCl2 

(HCFC-21)** 

0,04 

151 

CHF2Cl 

(HCFC-22)** 

0,055 

1810 

CHFCl 

(HCFC-31) 

0,02 

 

C2HFCl4 

(HCFC-121) 

0,01-0,04 

 

C2HF2Cl3 

(HCFC-122) 

0,02-0,08 

 

C2HF3Cl2 

(HCFC-123) 

0,02-0,06 

77 

CHCl2CF3 

(HCFC-123)** 

0,02 

 

C2HF4Cl 

(HCFC-124) 

0,02-0,04 

609 

CHFClCF3 

(HCFC-124)** 

0,022 

 

C2H2FCl3 

(HCFC-131) 

0,007-0,05 

 

C2H2F2Cl2 

(HCFC-132) 

0,008-0,05 

 

C2H2F3Cl 

(HCFC-133) 

0,02-0,06 

 

C2H3FCl2 

(HCFC-141) 

0,005-0,07 

 

CH3CFCl2 

(HCFC-141b)** 

0,11 

725 

C2H3F2Cl 

(HCFC-142) 

0,008-0,07 

 

CH3CF2Cl 

(HCFC-142b)** 

0,065 

2310 

C2H4FCl 

(HCFC-151) 

0,003-0,005 

 

C3HFCl6 

(HCFC-221) 

0,015-0,07 

 

C3HF2Cl5 

(HCFC-222) 

0,01-0,09 

 

C3HF3Cl4 

(HCFC-223) 

12 

0,01-0,08 

 

C3HF4Cl3 

(HCFC-224) 

12 

0,01-0,09 

 

C3HF5Cl2 

(HCFC-225) 

0,02-0,07 

 

CF3CF2CHCl2 

(HCFC-225ca)** 

0,025 

122 

CF2ClCF2CHClF 

(HCFC-225cb)** 

0,033 

595 

C3HF6Cl 

(HCFC-226) 

0,02-0,10 

 

C3H2FCl5 

(HCFC-231) 

0,05-0,09 

 

C3H2F2Cl4 

(HCFC-232) 

16 

0,008-0,10 

 

C3H2F3Cl3 

(HCFC-233) 

18 

0,007-0,23 

 

C3H2F4Cl2 

(HCFC-234) 

16 

0,01-0,28 

 

C3H2F5Cl 

(HCFC-235) 

0,03-0,52 

 

C3H3FCl4 

(HCFC-241) 

12 

0,004-0,09 

 

C3H3F2Cl3 

(HCFC-242) 

18 

0,005-0,13 

 

C3H3F3Cl2 

(HCFC-243) 

18 

0,007-0,12 

 

C3H3F4Cl 

(HCFC-244) 

12 

0,009-0,14 

 

C3H4FCl3 

(HCFC-251) 

12 

0,001-0,01 

 

C3H4F2Cl2 

(HCFC-252) 

16 

0,005-0,04 

 

C3H4F3Cl 

(HCFC-253) 

12 

0,003-0,03 

 

C3H5FCl2 

(HCFC-261) 

0,002-0,02 

 

C3H5F2Cl 

(HCFC-262) 

0,002-0,02 

 

C3H6FCl 

(HCFC-271) 

0,001-0,03 

 

När den ozonnedbrytande potentialen anges som ett intervall ska det högsta värdet inom detta intervall användas inom ramen för protokollet. När ett enda värde anges för den ozonnedbrytande potentialen har detta bestämts på grundval av beräkningar baserade på laboratoriemätningar. De värden som anges som ett intervall är uppskattningar och mindre tillförlitliga. Intervallet avser en isomergrupp. Det högre värdet är en uppskattning av den ozonnedbrytande potentialen hos den isomer som har den högsta ozonnedbrytande potentialen, medan det lägre värdet är en uppskattning av den ozonnedbrytande potentialen hos den isomer som har den lägsta ozonnedbrytande potentialen. 

** Identifierar de kommersiellt mest gångbara ämnena, med de värden för den ozonnedbrytande potentialen som ska användas inom ramen för protokollet. 

*** För de ämnen för vilka inget värde för global uppvärmningspotential anges ska standardvärdet 0 tillämpas till dess att ett värde för global uppvärmningspotential införs genom förfarandet i punkt 9 (a) (ii) i artikel 2. 

Group 

Substance 

Number 

of 

isomers 

Ozone- 

Depleting 

Potential* 

100-Year 

Global 

Warming 

Potential*** 

Group I 

 

 

 

 

CHFCl2 

(HCFC-21)** 

0.04 

151 

CHF2Cl 

(HCFC-22)** 

0.055 

1810 

CHFCl 

(HCFC-31) 

0.02 

 

C2HFCl4 

(HCFC-121) 

0.01-0.04 

 

C2HF2Cl3 

(HCFC-122) 

0.02-0.08 

 

C2HF3Cl2 

(HCFC-123) 

0.02-0.06 

77 

CHCl2CF3 

(HCFC-123)** 

0.02 

 

C2HF4Cl 

(HCFC-124) 

0.02-0.04 

609 

CHFClCF3 

(HCFC-124)** 

0.022 

 

C2H2FCl3 

(HCFC-131) 

0.007-0.05 

 

C2H2F2Cl2 

(HCFC-132) 

0.008-0.05 

 

C2H2F3Cl 

(HCFC-133) 

0.02-0.06 

 

C2H3FCl2 

(HCFC-141) 

0.005-0.07 

 

CH3CFCl2 

(HCFC-141b)** 

0.11 

725 

C2H3F2Cl 

(HCFC-142) 

0.008-0.07 

 

CH3CF2Cl 

(HCFC-142b)** 

0.065 

2310 

C2H4FCl 

(HCFC-151) 

0.003-0.005 

 

C3HFCl6 

(HCFC-221) 

0.015-0.07 

 

C3HF2Cl5 

(HCFC-222) 

0.01-0.09 

 

C3HF3Cl4 

(HCFC-223) 

12 

0.01-0.08 

 

C3HF4Cl3 

(HCFC-224) 

12 

0.01-0.09 

 

C3HF5Cl2 

(HCFC-225) 

0.02-0.07 

 

CF3CF2CHCl2 

(HCFC-225ca)** 

0.025 

122 

CF2ClCF2CHClF 

(HCFC-225cb)** 

0.033 

595 

C3HF6Cl 

(HCFC-226) 

0.02-0.10 

 

C3H2FCl5 

(HCFC-231) 

0.05-0.09 

 

C3H2F2Cl4 

(HCFC-232) 

16 

0.008-0.10 

 

C3H2F3Cl3 

(HCFC-233) 

18 

0.007-0.23 

 

C3H2F4Cl2 

(HCFC-234) 

16 

0.01-0.28 

 

C3H2F5Cl 

(HCFC-235) 

0.03-0.52 

 

C3H3FCl4 

(HCFC-241) 

12 

0.004-0.09 

 

C3H3F2Cl3 

(HCFC-242) 

18 

0.005-0.13 

 

C3H3F3Cl2 

(HCFC-243) 

18 

0.007-0.12 

 

C3H3F4Cl 

(HCFC-244) 

12 

0.009-0.14 

 

C3H4FCl3 

(HCFC-251) 

12 

0.001-0.01 

 

C3H4F2Cl2 

(HCFC-252) 

16 

0.005-0.04 

 

C3H4F3Cl 

(HCFC-253) 

12 

0.003-0.03 

 

C3H5FCl2 

(HCFC-261) 

0.002-0.02 

 

C3H5F2Cl 

(HCFC-262) 

0.002-0.02 

 

C3H6FCl 

(HCFC-271) 

0.001-0.03 

 

Where a range of ODPs is indicated, the highest value in that range shall be used for the purposes of the Protocol. The ODPs listed as a single value have been determined from calculations based on laboratory measurements. Those listed as a range are based on estimates and are less certain. The range pertains to an isomeric group. The upper value is the estimate of the ODP of the isomer with the highest ODP, and the lower value is the estimate of the ODP of the isomer with the lowest ODP. 

** Identifies the most commercially viable substances with ODP values listed against them to be used for the purposes of the Protocol. 

*** For substances for which no GWP is indicated, the default value 0 applies until a GWP value is included by means of the procedure foreseen in paragraph 9 (a) (ii) of Article 2. 

Följande bilaga skall läggas till i protokollet efter bilaga E:  

”Bilaga F: Kontrollerade ämnen 

The following annex shall be added to the Protocol after Annex E:  

“'Annex F: Controlled substances 

Grupp 

Ämne 

Global uppvärmningspotential över 100 år 

Grupp I 

 

 

CHF2CHF2 

HFC-134 

1 100 

CH2FCF3 

HFC-134a 

1 430 

CH2FCHF2 

HFC-143 

353 

chf2ch2cf3 

HFC-245fa 

1 030 

CF3CH2CF2CH3 

HFC-365mfc 

794 

CF3CHFCF3 

HFC-227ea 

3 220 

CH2FCF2CF3 

HFC-236cb 

1 340 

chf2chfcf3 

HFC-236ea 

1 370 

CF3CH2CF3 

HFC-236fa 

9 810 

CH2FCF2CHF2 

HFC-245ca 

693 

cf3chfchfcf2cf3 

HFC-43-10mee 

1 640 

CH2F2 

HFC-32 

675 

CHF2CF3 

HFC-125 

3 500 

CH3CF3 

HFC-143 a 

4 470 

CH3F 

HFC-41 

92 

CH2FCH2F 

HFC-152 

53 

CH3CHF2 

HFC-152 a 

124 

 

 

 

Grupp II 

 

 

CHF3 

HFC-23 

14 800 

Group 

Substance 

100-Year Global Warming Potential 

Group I 

 

 

CHF2CHF2 

HFC-134 

1,100 

CH2FCF3 

HFC-134a 

1,430 

CH2FCHF2 

HFC-143 

353 

chf2ch2cf3 

HFC-245fa 

1,030 

CF3CH2CF2CH3 

HFC-365mfc 

794 

CF3CHFCF3 

HFC-227ea 

3,220 

CH2FCF2CF3 

HFC-236cb 

1,340 

chf2chfcf3 

HFC-236ea 

1,370 

CF3CH2CF3 

HFC-236fa 

9,810 

CH2FCF2CHF2 

HFC-245ca 

693 

cf3chfchfcf2cf3 

HFC-43-10mee 

1,640 

CH2F2 

HFC-32 

675 

CHF2CF3 

HFC-125 

3,500 

CH3CF3 

HFC-143a 

4,470 

CH3F 

HFC-41 

92 

CH2FCH2F 

HFC-152 

53 

CH3CHF2 

HFC-152a 

124 

 

 

 

Group II 

 

 

CHF3 

HFC-23 

14,800 

Artikel II  

Förhållande till 1999 års ändringar 

Ingen stat eller organisation för regional ekonomisk integration får deponera ett ratifikations-, godtagande-, godkännande- eller anslutningsinstrument avseende detta ändringsdokument såvida den inte tidigare, eller samtidigt, har deponerat ett sådant instrument avseende den ändring som antogs vid parternas elfte möte i Peking den 3 december 1999. 

Article II 

Relationship to the 1999 Amendment 

No State or regional economic integration organization may deposit an instrument of ratification, acceptance or approval of or accession to this Amendment unless it has previously, or simultaneously, deposited such an instrument to the Amendment adopted at the Eleventh Meeting of the Parties in Beijing, 3 December 1999. 

Artikel III  

Förhållande till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar och Kyotoprotokollet 

Det är inte avsikten med detta ändringsdokument att det ska leda till att fluorkolväten undantas från tillämpningsområdet för åtagandena i artiklarna 4 och 12 i Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar eller i artiklarna 2, 5, 7 och 10 i Kyotoprotokollet. 

Article III  

Relationship to the United Nations Framework Convention on Climate Change and its Kyoto Protocol 

This Amendment is not intended to have the effect of excepting hydrofluorocarbons from the scope of the commitments contained in Articles 4 and 12 of the United Nations Framework Convention on Climate Change or in Articles 2, 5, 7 and 10 of its Kyoto Protocol. 

Artikel IV  

Ikraftträdande 

1. Förutom vad som sägs i punkt 2 nedan ska detta ändringsdokument träda i kraft den 1 januari 2019, förutsatt att minst 20 ratifikations-, godtagande- eller godkännandeinstrument avseende ändringsdokumentet har deponerats av stater eller organisationer för regional ekonomisk integration som är parter till Montrealprotokollet om ämnen som bryter ned ozonskiktet. Om detta villkor inte är uppfyllt ovannämnda dag, träder ändringsdokumentet i kraft på den nittionde dagen efter den dag då villkoret har uppfyllts. 

2. Ändringarna i artikel 4 i protokollet, kontroll över handel med icke-parter, som anges i artikel I i detta ändringsdokument träder i kraft den 1 januari 2033, förutsatt att minst 20 ratifikations-, godtagande- eller godkännandeinstrument avseende ändringsdokumentet har deponerats av stater eller organisationer för regional ekonomisk integration som är parter till Montrealprotokollet om ämnen som bryter ned ozonskiktet. Om detta villkor inte är uppfyllt ovannämnda dag, träder ändringsdokumentet i kraft på den nittionde dagen efter den dag då villkoret har uppfyllts. 

3. Vad gäller punkterna 1 och 2 ovan ska en handling som deponeras av en organisation för regional ekonomisk integration inte räknas utöver de som har deponerats av organisationens medlemsstater. 

4. Efter det att detta ändringsdokument har trätt i kraft i enlighet med punkterna 1 och 2 ska det träda i kraft för varje annan part till protokollet på den nittionde dagen efter det att partens ratifikations-, godtagande- eller godkännandeinstrument deponerats. 

Article IV 

Entry into force 

1. Except as noted in paragraph 2, below, this Amendment shall enter into force on 1 January 2019, provided that at least twenty instruments of ratification, acceptance or approval of the Amendment have been deposited by States or regional economic integration organizations that are Parties to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer. In the event that this condition has not been fulfilled by that date, the Amendment shall enter into force on the ninetieth day following the date on which it has been fulfilled. 

2. The changes to Article 4 of the Protocol, Control of trade with non-Parties, set out in Article I of this Amendment shall enter into force on 1 January 2033, provided that at least seventy instruments of ratification, acceptance or approval of the Amendment have been deposited by States or regional economic integration organizations that are Parties to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer. In the event that this condition has not been fulfilled by that date, the Amendment shall enter into force on the ninetieth day following the date on which it has been fulfilled. 

3. For purposes of paragraphs 1 and 2, any such instrument deposited by a regional economic integration organization shall not be counted as additional to those deposited by member States of such organization. 

4. After the entry into force of this Amendment, as provided under paragraphs 1 and 2, it shall enter into force for any other Party to the Protocol on the ninetieth day following the date of deposit of its instrument of ratification, acceptance or approval. 

Artikel V  

Provisorisk tillämpning 

Varje part får när som helst före det att detta ändringsdokument träder i kraft förklara att den kommer att tillämpa provisoriskt någon av de kontrollåtgärder som anges i artikel 2J och motsvarande rapporteringskrav i artikel 7, fram till dess att det träder i kraft. 

Article V 

Provisional application 

Any Party may, at any time before this Amendment enters into force for it, declare that it will apply provisionally any of the control measures set out in Article 2J, and the corresponding reporting obligations in Article 7, pending such entry into force.