Senast publicerat 03-11-2021 12:27

Regeringens proposition RP 56/2015 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 193 § i utlänningslagen

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås det att den paragraf i utlänningslagen ändras, där det föreskrivs om anförande av besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Det är fråga om korrigering av en sådan brist i en hänvisningsbestämmelse som uppstod vid en tidigare ändring av paragrafen. 

Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt. 

motivering

Nuläge och föreslagna ändringar

I utlänningslagens (301/2004) 193 § föreskrivs om anförande av besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol. I 1 mom. föreskrivs om situationer där Migrationsverkets beslut överklagas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol. I 2 mom. finns en procedurbestämmelse som gäller Helsingfors förvaltningsdomstol. I momentet föreskrivs att Helsingfors förvaltningsdomstol kan behandla besvär som gäller ett sådant ärende som avses i 103 § i sammansättning med en domare. 

Genom lag 194/2015 (RP 218/2014 rd) ändrades 103 och 104 § i utlänningslagen så att det i 103 § föreskrivs om avvisande av en ansökan om internationellt skydd utan prövning och i 104 § om tillämpning av påskyndat förfarande. Lagändringarna trädde i kraft den 1 juli 2015. Tidigare föreskrevs det om både avvisande utan prövning och tillämpning av påskyndat förfarande i 103 §. 

Fram till det att lag 194/2015 trädde i kraft behandlade Helsingfors förvaltningsdomstol alla besvär över ärenden som avgjorts genom avvisande utan prövning och påskyndat förfarande i sammansättning med en domare. Detta förfarande har använts sedan den 10 juli 2000, då den tidigare utlänningslagen (648/2000) ändrades. Bestämmelser om detta fanns i 61 § 4 mom. i lagen. Sedan totalreformen av utlänningslagen år 2004 har motsvarande bestämmelse ingått i 193 §. 

Under beredningen av lag 194/2015 ändrades inte den hänvisning till 103 § som ingår i 193 §, trots att detta borde ha gjorts. Syftet med lagändringen var inte att ändra förfarandet vid Helsingfors förvaltningsdomstol i dessa ärenden. På grund av det fel som uppstod vid lagberedningen är Helsingfors förvaltningsdomstol nu tvungen att behandla de ansökningar om internationellt skydd som avgjorts genom påskyndat förfarande i en sammansättning av tre domare, eftersom det i 193 § endast hänvisas till 103 § men inte till 104 §, som gäller påskyndat förfarande. 

Genom den föreslagna ändringen vill man korrigera det fel som uppstod under lagberedningen. Det föreslås att hänvisningen i lagens 193 § ändras så att det i 2 mom. utöver till 103 § även hänvisas till 104 § 1 mom. 

Propositionens konsekvenser

Genom propositionen görs den ändring av hänvisningen i 193 § i utlänningslagen som borde ha gjorts i samband med att utlänningslagen ändrades genom lag 194/2015. 

Beredningen av propositionen

Propositionen har beretts vid inrikesministeriet. Justitieministeriet, Helsingfors förvaltningsdomstol och Migrationsverket har hörts. 

Ikraftträdande

Lagen föreslås träda i kraft så snart som möjligt. 

Kläm 

Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs riksdagen följande lagförslag: 

Lagförslag

Lag om ändring av 193 § i utlänningslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i utlänningslagen (301/2004) 193 § 2 mom., sådant det lyder i lag 323/2009, som följer: 
193 § Anförande av besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol 
Kläm 
Helsingfors förvaltningsdomstol kan i sammansättning med en domare behandla besvär som gäller ett sådant ärende som avses i 103 § eller 104 § 1 mom. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors den 1 oktober 2015 
Statsminister Juha Sipilä 
Inrikesminister Petteri Orpo