Direkt till innehållet

RP 57/2015 rd

Senast publicerat 01-10-2015 15:02

Regeringens proposition RP 57/2015 rdRegeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet om inrättande av Asiatiska banken för infrastrukturinvesteringar och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås det att riksdagen godkänner avtalet om inrättande av Asiatiska banken för infrastrukturinvesteringar och en lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen. 

Asiatiska banken för infrastrukturinvesteringar är ett internationellt finansinstitut, som har i uppgift att stödja den ekonomiska utvecklingen, skapa välstånd och främja det regionala samarbetet i Asien genom att investera i infrastrukturprojekt. Banken är en investeringsbank som ska verka företrädesvis på kommersiella grunder. Medlemskapet i Asiatiska banken för infrastrukturinvesteringar är öppet för alla länder och ekonomier, och avsikten är att knyta också den privata sektorn till bankens verksamhet. Asiatiska banken för infrastrukturinvesteringar har för avsikt att inleda sin verksamhet i början av 2016. 

Genom att godkänna inrättandeavtalet visar Finland engagemang i att stödja den ekonomiska utvecklingen i Asien. Det har bedömts att samarbetet främjar också de finländska företagens verksamhetsmöjligheter i området. 

I propositionen ingår ett lagförslag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen. Avtalet ska träda i kraft efter det att minst tio medlemmar som företräder en andelsmajoritet på minst femtio procent har deponerat sina ratifikations-, godkännande- eller godtagandeinstrument. Om Finland deponerar sitt godkännandeinstrument efter denna tidpunkt ska avtalet för Finlands del internationellt träda i kraft den dag då Finland deponerar sitt godkännandeinstrument. Lagen avses träda i kraft vid samma tidpunkt som inrättandeavtalet träder i kraft för Finlands del. 

ALLMÄN MOTIVERING

Inledning

Hösten 2014 nådde ett antal regeringar i de asiatiska länderna på Kinas initiativ samförstånd om att inleda förhandlingar om ett avtal om inrättande av Asiatiska banken för infrastrukturinvesteringar (AIIB). AIIB är ett internationellt finansinstitut, som har till uppgift att stödja den ekonomiska utvecklingen, skapa välstånd och främja det regionala samarbetet i Asien genom att investera i infrastrukturprojekt. Banken är en investeringsbank som ska verka företrädesvis på kommersiella grunder. Medlemskapet i AIIB är öppet för alla länder och ekonomier, och avsikten är att knyta också den privata sektorn till bankens verksamhet. AIIB har för avsikt att inleda sin verksamhet i början av 2016. 

Det regionala samarbetet är väsentligt med avseende på en hållbar tillväxt inom ekonomierna och samhällsutvecklingen i Asien. En utveckling av infrastrukturen är viktig för främjandet av den regionala integrationen samt av den ekonomiska tillväxten och en hållbar samhällsutveckling i Asien. En ekonomisk utveckling av området stöder också en dynamisk utveckling av den globala ekonomin. 

Det går effektivast att svara på det ansenliga långsiktiga behov av finansiering som en utveckling av den asiatiska infrastrukturen förutsätter genom ett partnerskap mellan de nuvarande multilaterala utvecklingsbankerna och AIIB. Inrättandet av ett multilateralt finansinstitut som fokuserar på att utveckla infrastrukturen underlättar mobiliseringen av ytterligare resurser både från och utifrån Asien. AIIB kompletterar de nuvarande multilaterala utvecklingsbankerna, och dess verksamhet stöder en hållbar och stabil tillväxt inom de asiatiska ekonomierna. 

Nuläge

Första gången Kina tog upp frågan om att inrätta banken var på ett möte för Ekonomiska samarbetet i Asien och Stillahavsområdet (APEC) i Indonesien i oktober 2013. Hösten 2014 nådde ett antal regeringar i de asiatiska länderna samförstånd om att inleda förhandlingar om att inrätta AIIB.  

Efter förhandlingsomgångarna mellan de asiatiska länderna framförde Kina en officiell inbjudan också till utomasiatiska länder att inträda som konstituerande medlemmar i banken. Våren 2015 blev också medlemsländerna i EU intresserade av att gå med som konstituerande medlemmar. De fjärde förhandlingarna om inrättandet av AIIB fördes i Peking i april 2015. I dessa deltog 14 EU-länder, däribland också Finland och de övriga nordiska länderna. Huvudförhandlarnas femte möte ordnades i Singapore i maj 2015. På mötet godkände företrädarna för 57 stater texten i avtalet om AIIB.  

De utomasiatiska konstituerande medlemmarna är Brasilien, Danmark, Egypten, Finland, Frankrike, Island, Italien, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Spanien, Sverige, Sydafrika, Tyskland och Österrike. Undertecknandeceremonin hölls i Peking den 29 juni 2015.  

Finland är part också i andra internationella finansinstitut med verksamhet i Asien. Finland är med i Internationella valutafonden, Internationella banken för återuppbyggnad och utveckling (nedan Världsbanken) (FördrS 2 och 3/1948), Internationella finansieringsbolaget (FördrS 18 och 19/1956), Internationella utvecklingsfonden (FördrS 2 och 3/1961), Multilaterala investeringsorganet (FördrS 1 och 2/1989) och Asiatiska utvecklingsbanken (FördrS 30 och 31/1966).  

Målsättning och de viktigaste förslagen

Propositionens målsättning är att Finland ska bli konstituerande medlem i AIIB och sätta avtalet om inrättande av banken i kraft i Finland. I avtalet finns bestämmelser om bankens uppgifter, kapital och förvaltningsstruktur liksom om medlemskapet i och finansieringen av banken. Som konstituerande medlem ska Finland teckna 310,3 miljoner US-dollar (USD) i primärt kapital, vilket svarar mot en andel på 0,3161 procent av bankens totala kapital. 

AIIB ska i regel investera endast i det asiatiska området. Behovet av infrastrukturinvesteringar i Asien är betydande. AIIB ska komplettera verksamheten inom de internationella finansinstitut, såsom Asiatiska utvecklingsbanken och Världsbanken, som redan verkar i Asien. AIIB:s verksamhet kan utgöra en viktig katalysator för ytterligare finansiering i och med avsikten att knyta också finansiärer inom den privata sektorn till bankens verksamhet. Jämfört med de övriga internationella finansinstituten i området strävar AIIB efter lägre förvaltningskostnader och andra effektivitetsvinster.  

Enligt AIIB:s preliminära verksamhetsplan ska banken sträva efter att finansiera investeringsprojekt som genererar ekonomisk nytta. Banken ska gynna i synnerhet sådana projekt som genererar ekonomisk nytta för flera än en regional medlem. Under de tre första åren kommer bankens investeringsprojekt sannolikt att fokusera på trafik-, energi- och vattensektorerna.  

För att säkerställa bästa praxis har AIIB:s interimistiska sekretariat vid beredningen av inrättandet konsulterat Världsbanken, Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling, Asiatiska utvecklingsbanken, Europeiska investeringsbanken och även Nordiska investeringsbanken, som alla har en gedigen erfarenhet av högklassig projektberedning. För bankens miljöpolicy, samhällsansvar och de övriga viktigaste verksamhetsprinciperna, såsom för bankens upphandlingspolicy och finansieringsarrangemang, ska särskilda riktlinjer utarbetas. Om riktlinjerna för miljö- och samhällansvar ska ordnas inbördes utvärderingar och samråd med de konstituerande länderna. Avtalet om inrättandet av AIIB bygger i hög grad på avtalen om Asiatiska utvecklingsbanken och Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling. 

Banken kan bevilja lån eller delta i samfinansiering av projekt, placera i aktiekapitalet i inrättningar eller företag inom den privata sektorn och bevilja garantier. Dessutom kan särskilda medel användas för tekniskt bistånd och på av förvaltningsrådet särskilt fastställda sätt.  

Propositionens konsekvenser

4.1 Ekonomiska konsekvenser

AIIB:s primära kapital ska vara 100 miljarder US-dollar (USD). De regionala medlemmarnas (Asiens) andel av kapitalet ska vara 75 procent och de övriga medlemmarnas 25 procent. Finlands andel av bankens kapital ska vara 0,3161 procent, dvs. 310,3 miljoner USD. Av detta ska det inbetalda kapitalets andel utgöra 20 procent, dvs. cirka 62 miljoner USD (cirka 55 miljoner euro), som Finland ska betala som fasta avbetalningar under fem års tid. Betalning av det infordringsbara kapitalet kan krävas endast när uppfyllandet av bankens egna åtaganden så kräver. 

Bankens förvaltningsråd ska fatta beslut om vilken del av bankens nettoinkomster som delas ut till medlemmarna. Under den första tiden av sin verksamhet måste AIIB dock utöka reservfonderna, och först när reservfonderna anses vara tillräckligt stora kan banken dela ut en del av nettoinkomsterna till medlemmarna. Eftersom Finland kan säga upp sitt medlemskap i banken, kan det kapital på 62 miljoner dollar, dvs. cirka 55 miljoner euro, som Finland ska betala erläggas som en finansplacering. 

En medlem i AIIB kan utträda ur banken när som helst. Medlemskapet ska upphöra på den dag som medlemmen uppger, men senast sex månader från det att banken har fått en anmälan om utträde. Medlemmen ska svara för direkta och infordringsbara åtaganden som har uppkommit innan banken har getts utträdelseanmälan. När en stat upphör att vara medlem i banken förbinder sig banken att återköpa andelarna till ett pris som motsvarar värdet enligt bankens bokföring på den dag då medlemskapet upphörde. 

AIIB strävar efter en strömlinjeformad förvaltning och effektiv verksamhet. Hur den nya aktören kommer att påverka verksamheten för de internationella finansinstitut, såsom Asiatiska utvecklingsbanken och Världsbanken, som redan verkar på marknaden kommer att framgå först längre fram.  

4.2 Organisations- och personalkonsekvenser

Medlemskapet i AIIB bedöms ha endast ringa organisations- och personalkonsekvenser. Finansministeriet ska svara för de uppgifter som medlemskapet medför. De nya uppgifter som medlemskapet medför kommer att skötas med befintliga resurser. Framöver ska också finländare kunna söka sådana anställningar vid AIIB som är öppna för medborgare i medlemsländerna. 

4.3 Företagskonsekvenser

Finlands anslutning till AIIB främjar de finländska företagens verksamhetsmöjligheter i Asien. Bankens viktigaste insatsområden omfattar energi, telekommunikation, vattenförsörjning och miljöskydd, inom vilka Finland har specialkompetens. En ökning av infrastrukturinvesteringarna i de asiatiska tillväxtländerna kan sålunda stödja Finlands exportindustri. Medlemskapet öppnar sannolikt dessutom nya kanaler för finländsk kompetens i området. 

4.4 Konsekvenser för miljön

Propositionen bedöms inte ge några direkta miljökonsekvenser i Finland. Förhoppningen är att den ska påverka på ett sätt som beaktar och delvis till och med förbättrar miljöns tillstånd inom bankens verksamhetsområde i Asien, eftersom ett av bankens mål är att ta hänsyn till miljöfrågor. Närmare förhandlingar om miljö- och samhällsansvarsstandarderna ska föras hösten 2015. 

Beredningen av propositionen

AIIB utgör ett viktigt led i Kinas strävan att i utvecklingen och upprätthållandet av den internationella ekonomiska arkitekturen ta en roll som svarar mot landets allt större ekonomiska tyngd. Finlands beslut att gå med ska ses som ett strategiskt steg i intensifieringen av de ekonomiska förbindelserna och handelsförbindelserna med Kina.  

Finlands beslut att gå med som konstituerande medlem i AIIB har gjort det möjligt att påverka bl.a. AIIB:s mål, verksamhetsplan och riktlinjer för miljö och samhällsansvar.  

Finlands anslutning till AIIB som konstituerande medlem har beretts av tjänstemän på finansministeriet. Det är fråga om ett internationellt avtal för vilket presidenten på statsrådets framställning fattade beslut om bemyndigande att underteckna avtalet. Utlåtanden om fullmakterna för undertecknande begärdes från utrikesministeriet och justitieministeriet. Avtalet undertecknades med förbehåll för godkännande, varefter regeringens proposition till riksdagen utarbetades. Utlåtanden om regeringens proposition begärdes från utrikesministeriet, justitieministeriet liksom arbets- och näringsministeriet. I sitt utlåtande konstaterade utrikesministeriet att infrastrukturinvesteringar främjar även en minskning av fattigdomen i Asien. I utlåtandet konstaterades dessutom att de internationella finansinstitut som för närvarande verkar i regionen inte ensamma förmår tillgodose finansieringsbehovet hos länderna i regionen. I sitt utlåtande konstaterade arbets- och näringsministeriet att Asien är av central betydelse för den finländska exporten. I utlåtandet konstaterades dessutom att Finland har specialkompetens inom de sektorer som utgör investeringsobjekt för banken och att de finländska företagen sålunda erbjuds ökade möjligheter att delta i de infrastrukturprojekt som genomförs. Justitieministeriets anmärkningar om motiveringen till behandlingsordning för propositionen har beaktats i utarbetandet av den slutgiltiga propositionen. De utfästelsebemyndiganden och anslagsförslag som behövs för andelsteckningen till följd av det finländska medlemskapet ska inkluderas i budgetpropositionen för 2016. Finland förbinder sig slutgiltigt till avtalet genom presidentens beslut först när riksdagen har godkänt avtalet respektive lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet.  

DETALJMOTIVERING

Avtalets innehåll och dess förhållande till lagstiftningen i Finland:

Inledning

I stycke 1 i inledningen konstateras att det regionala samarbetet är viktigt för att upprätthålla de asiatiska ekonomiernas tillväxt liksom för att främja den ekonomiska utvecklingen och samhällsutvecklingen och därigenom regionens förmåga att klara av eventuella finanskriser och andra med globaliseringen förknippade yttre störningsmoment. 

I stycke 2 i inledningen konstateras att en utveckling av infrastrukturen är viktig för att bygga ut de regionala förbindelserna och för att stärka den regionala integrationen och därmed främja den ekonomiska tillväxten i Asien, upprätthålla samhällsutvecklingen och stödja en dynamisk utveckling av den globala ekonomin. 

I stycke 3 i inledningen konstateras att det genom ett partnerskap mellan de nuvarande multilaterala utvecklingsbankerna och AIIB mer effektivt än för närvarande går att svara på det ansenliga och långsiktiga behovet av finansiering som en utveckling av infrastrukturen i Asien förutsätter. 

I stycke 4 i inledningen konstateras att inrättandet av AIIB underlättar mobiliseringen av det trängande behovet av nödvändiga ytterligare resurser både från och utifrån Asien och undanröjer de finansiella flaskhalsar som enskilda asiatiska ekonomier konfronteras med. AIIB ska komplettera de nuvarande multilaterala utvecklingsbankerna, och dess verksamhet ska stödja en hållbar och stabil tillväxt inom de asiatiska ekonomierna. 

Kapitel I Syfte, uppgifter och medlemskap

Artikel 1. Syfte. Bankens syfte är att främja en hållbar ekonomisk utveckling, skapa välstånd och förbättra infrastrukturen i Asien genom att investera i infrastruktur och andra produktionssektorer samt att främja det regionala samarbetet och partnerskapet genom nära samverkan med andra multi- och bilaterala utvecklingsorganisationer för att bemästra utvecklingsutmaningarna. 

I avtalet avser ”Asien” och ”regionen” samtliga geografiska områden och sammansättningar som Förenta nationerna har klassificerat som Asien och Oceanien, såvida förvaltningsrådet inte beslutar annorlunda. 

Artikel 2. Uppgifter. Bankens har i uppgift att främja offentliga och privata kapitalinvesteringar i den regionala utvecklingen och i synnerhet i utvecklingen av infrastruktur och andra produktionssektorer. Banken ska använda sina medel för sådana utvecklingsprojekt och utvecklingsprogram som effektivast främjar en samlad och harmonisk ekonomisk utveckling av regionen och som särskilt beaktar behoven hos de mindre utvecklade medlemmarna i regionen. Banken ska främja privata investeringar i projekt som stöder den regionala ekonomiska utvecklingen i synnerhet i anslutning till infrastruktur och andra produktionssektorer och komplettera de privata investeringarna i situationer där privat kapital inte finns att tillgå på rimliga villkor. Dessutom ska banken erbjuda tjänster som främjar utförandet av dessa uppgifter. 

Artikel 3.Medlemskap. Medlemskap i banken är öppet för medlemmar i Internationella banken för återuppbyggnad och utveckling och i Asiatiska utvecklingsbanken. Regionala medlemmar är de medlemmar som anges i grupp A i bilaga A och de övriga medlemmar som hör till det asiatiska området enligt artikel 1.2. Samtliga övriga medlemmar är icke-regionala medlemmar. Konstituerande medlemmar är de medlemmar i bilaga A som inom utsatt tid har undertecknat avtalet och uppfyllt alla övriga villkor för medlemskap. På villkor som banken fastställer kan godkännas nya medlemmar, om medlemskapet understöds av en särskild majoritet enligt artikel 28, dvs. en förvaltningsrådsmajoritet som företräder en majoritet av medlemmarnas totala rösträtt. 

Kapitel II Kapital

Artikel 4. Primärt kapital. I artikeln fastställs att bankens primära kapital ska uppgå till hundra miljarder US-dollar (100 000 000 000 USD). Det primära kapitalet ska fördelas på inbetalda andelar (20 procent) respektive infordringsbara andelar (80 procent), och medlemmarna ska teckna andelar i bankens kapital i samma proportion. 

Förvaltningsrådet kan med beaktande av förhållandet mellan inbetalda respektive infordringsbara andelar höja det primära kapitalet vid en tidpunkt och på villkor som förvaltningsrådet anser lämliga genom ett beslut som understöds av en kvalificerad majoritet enligt artikel 28 (2/3 av förvaltningsrådets ledamöter som företräder minst ¾ av medlemmarnas totala röstetal). 

Artikel 5. Teckning av andelar. De länder som blir medlemmar ska teckna det antal andelar i bankens kapital som överenskommits i avtalet. Varje teckning i det primära kapitalet ska hänföra sig till inbetalda andelar respektive infordringsbara andelar i proportionen två (2) till åtta (8). Beslut om antalet andelar ska tas av förvaltningsrådet så att den andel av det primära kapitalet som innehas av de regionala medlemmarna inte får sjunka under sjuttiofem (75) procent av hela det tecknade kapitalet. På en medlems begäran kan undantag från denna regel göras, om förvaltningsrådet så beslutar. Beslutet förutsätter att förslaget understöds av en kvalificerad majoritet enligt artikel 28. 

Förvaltningsrådet ska se över bankens primära kapital minst vart femte (5) år. Om det primära kapitalet höjs, ska varje medlem ges möjlighet att teckna ytterligare andelar i proportion till medlemmens tidigare teckningsandel i hela det primära kapitalet omedelbart före höjningen. Medlemmarna har ingen som helst skyldighet att teckna andelar i en kapitalhöjning.  

Artikel 6. Betalning av tecknade andelar. De tecknade andelarna ska betalas i dollar som fem årliga fasta avbetalningar. Mindre utvecklade medlemmar kan dock betala en del av sina andelar även i sin egen valuta. Betalning av infordringsbara kapitalandelar kan krävas endast om banken behöver medel för att uppfylla sina egna åtaganden. 

Artikel 7. Villkor i anslutning till andelarna. En medlem har utifrån sitt medlemskap inget ansvar för bankens åtaganden. Enligt artikeln ska medlemmarnas första andelsteckning ske till nominellt värde. Även de övriga andelarna emitteras till sitt nominella värde, såvida en särskild majoritet enligt artikel 28 inte beslutar att i särfall emittera dem på andra villkor. Andelarna får inte ställas som säkerhet eller belastas på något som helst sätt, och de kan inte överföras på andra än banken. Medlemmarnas ansvar för andelarna begränsar sig till den obetalda delen av emissionspriset, och medlemmarna har utifrån sitt medlemskap inget ansvar för bankens åtaganden. 

Artikel 8. Ordinarie medel. I avtalet avses med bankens ”ordinarie medel” (i) bankens primära kapital innefattande både inbetalda respektive infordringsbara andelar, (ii) medel vilka banken har skaffat med stöd av en fullmakt enligt avtalet och på vilka avtalsbestämmelsen om åtagande om betalning på begäran ska tillämpas, (iii) medel som har fåtts som återbetalning av lån eller garantier som har beviljats med medel enligt underpunkt (i) och (ii), aktieplaceringar eller andra finansieringsformer som ordnats med ovan nämnda medel, (iv) inkomster från lån eller garantier vilka har beviljats med stöd av ovan nämnda medel och på vilka återbetalningskravet kan tillämpas och (v) andra medel eller inkomster som banken har fått och som dock inte utgör medel i en särskild fond. 

Kapitel III Bankens verksamhet

Artikel 9. Användning av medel. Bankens medel och resurser ska användas i enlighet med god banksed och för att uppfylla de syften och utföra de uppgifter som fastställts för banken.  

Artikel 10. Ordinarie respektive särskild verksamhet. Bankens verksamhet delas upp i ordinarie verksamhet, som ska finansieras med bankens ordinarie medel, och särskild verksamhet, som ska finansieras med särskilda medel. Dessa verksamheter ska skiljas åt i bankens bokslut, och också eventuella förluster eller skyldigheter till följd av verksamheterna ska liksom driftskostnaderna hållas strikt åtskilda. 

Artikel 11. Finansieringsmottagare och verksamhetsformer. I artikeln fastställs att banken kan finansiera projekt som främjar den ekonomiska utvecklingen i regionen och som genomförs av offentliga och privata aktörer. I särfall kan banken finansiera projekt även utanför Asien, om ett projekt understöds av en kvalificerad majoritet. Dessutom ska ett sådant projekt tjäna uppfyllandet av bankens syfte, ingå i bankens uppgifter och vara förenligt med medlemmarnas intresse. I artikeln uppräknas även bankens finansiella instrument och medlens användningsmöjligheter. 

Artikel 12. Begränsningar i den ordinarie verksamheten. I artikeln finns bestämmelser om det totala beloppet av lån, aktieplaceringar och garantier som banken kan bevilja. Förvaltningsrådet kan dock med en kvalificerad majoritet besluta att begränsningen med stöd av bankens ekonomiska eller finansiella ställning kan lindras till en viss gräns. Däremot får beloppet av bankens utbetalda aktieplaceringar aldrig överstiga det belopp som svarar mot summan av dess obundna inbetalda tecknade kapital och allmänna reserv. 

Artikel 13. Verksamhetsprinciper. Banken ska tillämpa god banksed i all sin verksamhet. Banken får exempelvis inte finansiera ett projekt inom en medlems territorium, om medlemmen motsätter sig finansieringen, eller ställa restriktioner för projekt som genomförts i samband med finansiering som den har beviljat. I artikeln hänvisas också till verksamhets- och finansieringspolicyn och policyn för miljöfrågor och samhälleliga konsekvenser, som ska fastställas senare. 

Artikel 14. Villkor för finansiering. I ett avtal om lån som banken beviljat eller ställt garantier för eller om lån där banken ingår som part ska den till alla delar beakta sitt behov av att säkra sina egna inkomster och sin ekonomiska ställning. Om mottagaren av lån eller lånegarantier inte själv är medlem, kan banken, om den så önskar, kräva att andra aktörer garanterar att kapitalet återbetalas och att ränta och andra avgifter och kostnader för lånet betalas enligt lånevillkoren. Dessutom får beloppet på en aktieplacering aldrig överstiga den i den av direktionen godkända policyn tillåtna relativa andelen av aktiekapitalet i sammanslutningen eller företaget i fråga. Banken kan även bevilja finansiering i ett lands egen valuta. 

Artikel 15. Tekniskt bistånd. Banken kan ge sådant tekniskt bistånd eller annat motsvarande bistånd som är ändamålsenligt med avseende på bankens syfte och uppgifter. Om kostnaderna för sådana tjänster inte ersätts, ska banken täcka kostnaderna med sina egna inkomster. 

Kapitel IV Finansiering av banken

Artikel 16. Allmänna befogenheter. I artikeln finns bestämmelser om hur banken kan använda sina medel. I artikeln fastställs att banken ska skaffa sina medel på kapitalmarknaden och att den kan köpa, sälja eller ställa garantier för värdepapper som den har emitterat. Banken kan placera eller sätta i förvar medel som den inte behöver i sin verksamhet, inrätta och förvalta fonder för förvaring av andra parters medel och grunda dotterbolag. För grundande av ett dotterbolag krävs godkännande från en särskild förvaltningsrådsmajoritet enligt artikel 28. 

Artikel 17. Särskilda fonder. Banken kan godkänna särskilda fonder som är avsedda att tjäna bankens syfte och som hänför sig till bankens uppgifter. Administrationskostnaderna för respektive särskild fond ska i sin helhet tas ut från den aktuella särskilda fonden. Av banken godkända särskilda fonder kan utnyttjas enligt sådana villkor som är förenliga med bankens syfte och uppgifter och med avtalen om sådana fonder. 

Banken ska godkänna de särskilda stadgar och bestämmelser som inrättandet, förvaltningen och användningen av varje särskild fond kräver. Stadgarna och bestämmelserna ska vara förenliga med bestämmelserna i avtalet med undantag av de bestämmelser som tillämpas uttryckligen endast på bankens ordinarie verksamhet. Återbetalade låne- eller garantimedel och avkastning på aktieplaceringar som finansierats med medel från en särskild fond ska tillkomma den särskilda fonden. 

Artikel 18. Allokering och utdelning av nettoinkomster. Efter nödvändiga avsättningar till reserver ska förvaltningsrådet bestämma vilken del av bankens nettoinkomster som ska hänföras till överskottet eller andra ändamål och vilken del som eventuellt ska delas ut till medlemmarna, varvid utdelningen ska genomföras i proportion till det antal andelar som respektive medlem innehar. Beslut om allokering av bankens nettoinkomster för andra ändamål ska fattas med en kvalificerad förvaltningsrådsmajoritet enligt artikel 28.  

Artikel 19. Valutor. Medlemmarna får inte sätta upp några valutarelaterade begränsningar eller begränsningar om överföring av valutor. Om det är nödvändigt att bedöma värdet på någon valuta i en annan valuta eller någon valutas konverterbarhet, ska banken göra denna bedömning. 

Artikel 20. Metoder för uppfyllande av bankens ansvar. I artikeln föreskrivs hur banken ska gå tillväga, om de projekt som banken har finansierat medför förluster. Förluster inom bankens ordinarie verksamhet ska täckas i första hand med kreditförlustreserver, i andra hand med nettoinkomster, i tredje hand med reserver och outdelad vinst, i fjärde hand med obundet inbetalt kapital och i sista hand med ett lämpligt belopp av det obetalda och infordringsbara tecknade kapitalet. 

Kapitel V Förvaltning

Artikel 21. Struktur. I artikeln bestäms att banken ska ha ett förvaltningsråd, en direktion, en chefdirektör, en eller flera vice direktörer samt andra tjänstemän och annan personal enligt behov. 

Artikel 22. Förvaltningsrådets sammansättning. Varje medlem ska ha en ledamot och en suppleant i bankens förvaltningsråd. En suppleant får rösta endast om den ordinarie ledamoten är frånvarande. Banken betalar inte ledamöterna eller suppleanterna i förvaltningsrådet ersättning för deras uppdrag, men banken kan kompensera dem för skäliga kostnader för deltagande i möten. 

Artikel 23. Förvaltningsrådets befogenheter. Bankens alla befogenheter ska tillkomma förvaltningsrådet. Förvaltningsrådet kan helt eller delvis delegera sina befogenheter till direktionen med undantag av rätten (i) att godkänna nya medlemmar och fastställa villkoren för antagandet av medlemmar, (ii) att höja eller minska bankens primära kapital, (iii) att utesluta en medlem temporärt, (iv) att avgöra sådana frågor om tolkningen och tillämpningen av avtalet som direktionen lägger fram inför förvaltningsrådet, (v) att utse ledamöter till bankens direktion och att fastställa de utgifter som direktionsledamöterna och deras suppleanter ska få ersättning för och de ersättningar som eventuellt ska betalas, (vi) att utse chefdirektör, avsätta chefdirektören temporärt eller permanent och att besluta om ersättningar till chefdirektören och andra anställningsvillkor, (vii) att godkänna bankens balansräkning och resultaträkning efter det att revisionsberättelsen har granskats, (viii) att besluta om reserverna och om allokeringen och utdelningen av bankens nettovinst, (ix) att ändra avtalet, (x) att besluta om nedläggning av bankens verksamhet och fördelning av dess tillgångar och (xi) att utöva andra sådana befogenheter som i avtalet uttryckligen har tilldelats förvaltningsrådet. Förvaltningsrådet har full rätt att förbehålla sig alla befogenheter att fatta beslut i frågor som delegerats till direktionen. 

Artikel 24. Förvaltningsrådets förfaringssätt. I artikeln finns bestämmelser om förvaltningsrådets årsmöten och andra sådana möten som förvaltningsrådet eventuellt föreskriver eller som direktionen sammankallar. Direktionen ska sammankalla förvaltningsrådet om minst fem (5) av bankens medlemmar så kräver. Ett förvaltningsrådsmöte är beslutfört om majoriteten av förvaltningsrådsledamöterna är närvarande och denna majoritet företräder minst två tredjedelar av medlemmarnas totala rösträtt. I artikeln föreskrivs också att förvaltningsrådet kan slå fast att omröstning kan ske utan ett fysiskt möte och att det kan sammanträda elektroniskt. Inom ramen för sina befogenheter kan förvaltningsrådet och direktionen godkänna sådana stadgar och bestämmelser och grunda sådana dotterbolag som kan vara nödvändiga för bankens verksamhet. 

Artikel 25. Direktionens sammansättning. Bankens direktion ska ha tolv (12) ledamöter, vilka inte får vara ledamöter i förvaltningsrådet och av vilka de regionala förvaltningsrådsledamöterna ska utse nio (9) och de icke-regionala förvaltningsrådsledamöterna tre (3). Direktionsledamöterna företräder de medlemmar vilkas förvaltningsrådsledamöter har valt dem och de medlemmar vilkas förvaltningsrådsledamöter har överlåtit sina röster på dem. 

Förvaltningsrådet kan med jämna mellanrum se över antalet direktionsledamöter eller direktionens sammansättning och ändra dessa, om förslaget understöds av en kvalificerad majoritet enligt artikel 28. För varje direktionsledamot ska utses en suppleant. Dessutom ska förvaltningsrådet godkänna stadgarna för när en extraordinarie direktionssuppleant får utses. En suppleant kan delta i direktionens möten, men får rösta endast om han eller hon verkar på den ordinarie ledamotens vägnar. 

Direktionsledamöternas mandatperiod är två (2) år, och ledamöterna kan återväljas. 

Såvida förvaltningsrådet inte beslutar annorlunda, får ledamöterna och suppleanterna i direktionen från banken ingen ersättning för sitt uppdrag, men banken kan kompensera dem för skäliga kostnader för deltagande i möten. 

Artikel 26. Direktionens befogenheter. I artikeln föreskrivs om direktionens befogenheter. Direktionen ska svara för ledningen av bankens allmänna verksamhet. Direktionen ska (i) bereda de ärenden som behandlas i förvaltningsrådet, (ii) utarbeta bankens policy och med minst tre fjärdedels majoritet av medlemmarnas totala röstetal fatta beslut om bankens centrala verksamhets- och finansieringspolicy och om delegering av befogenheter till chefdirektören i enlighet med bankens policy, (iii) fatta beslut om bankens verksamhet enligt artikel 11.2 och med minst tre fjärdedels majoritet av medlemmarnas totala röstetal fatta beslut om delegering av därtill hörande befogenheter till chefdirektören, (iv) regelbundet övervaka ledningen av banken och dess verksamhet och skapa en för ändamålet lämplig övervakningspraxis som är förenlig med principerna om transparens, öppenhet, oberoende och ansvarsfullhet, (v) godkänna bankens strategi, årsplan och budget, (vi) tillsätta sådana utskott som den anser nödvändiga och (vii) överlämna det reviderade bokslutet för respektive räkenskapsår till förvaltningsrådet för godkännande. 

Artikel 27. Direktionens förfaringssätt. Direktionen ska sammanträda så ofta som bankens verksamhet kräver. Direktionen arbetar inte permanent i bankens lokaler, såvida förvaltningsrådet med en kvalificerad majoritet i enlighet med artikel 28 inte beslutar annorlunda. Ordföranden ska sammankalla direktionen om tre (3) ledamöter så kräver. Ett möte kan hållas elektroniskt eller omröstning i ett ärende ske utan möte. 

Ett direktionsmöte är beslutfört om majoriteten av ledamöterna är närvarande och förutsatt att denna majoritet företräder minst två tredjedelar av medlemmarnas totala rösträtt. 

Förvaltningsrådet ska anta de stadgar enligt vilka en medlem, om den i direktionen inte har någon egen medborgare, till ett direktionsmöte kan sända en företrädare utan rösträtt när direktionen behandlar ett ärende som särskilt gäller medlemmen i fråga.  

Artikel 28. Omröstning. I artikeln finns bestämmelser om omröstningspraxisen i förvaltningsrådet. Varje medlems sammanlagda rösträtt ska bestå av de fasta röster som tillkommer medlemmen, rösterna utifrån andelsinnehavet och, för de konstituerande medlemmarnas del, av de röster som tillkommer en konstituerande medlem. Vid omröstning i förvaltningsrådet har varje förvaltningsrådsledamot rätt att ge de röster som tillkommer den medlem som ledamoten företräder. De frågor som behandlas i förvaltningsrådet ska i regel avgöras med en majoritet av de givna rösterna. Med en kvalificerad majoritet avses att godkännandet av ett förslag förutsätter understöd från två tredjedelar av ledamöterna och att de understödande medlemmarna dessutom ska företräda minst tre fjärdedelar av medlemmarnas totala rösträtt. Med en särskild majoritet avses en situation där ett förslag understöds av över hälften av förvaltningsrådsledamöterna, som ska företräda en majoritet av medlemmarnas totala rösträtt.  

Vid omröstning i direktionen kan varje ledamot ge det antal röster som tillkommer de förvaltningsrådsledamöter som har valt ledamoten. En direktionsledamot som har rätt att ge röster för flera än en medlem kan ge de aktuella medlemmarnas röster var för sig. I allmänhet räcker det med enkel majoritet för att ett förslag ska godkännas i direktionen. 

Artikel 29. Chefdirektör. I artikeln föreskrivs om valet av chefdirektör. Chefdirektören ska utses av förvaltningsrådet med en kvalificerad majoritet enligt artikel 28. Chefdirektörens mandatperiod ska vara fem (5) år, och chefdirektören ska vara medborgare i en regional medlemsstat. Chefdirektören kan återväljas en gång. Chefdirektören verkar som ordförande för direktionen. 

Artikel 30. Bankens tjänstemän och övriga personal. Direktionen ska på rekommendation av chefdirektören genom ett öppet och meritbaserat förfarande utse en eller flera vice direktörer för banken. Direktionen ska fatta beslut om längden på en vice direktörs mandatperiod och om dennas befogenheter och uppgifter inom bankens förvaltning. Om chefdirektören är frånvarande eller jävig, ska dennas uppgifter skötas av en vice direktör med de befogenheter som tillkommer chefdirektören. 

Chefdirektören ansvarar för organisationen av tjänstemännens och den övriga personalens uppgifter och för tillsättandet och avsättandet av personal. Tillsättningar på chefdirektörens försorg ska grunda sig på meriter. Vid tillsättningarna ska dessutom fästas ändamålsenlig uppmärksamhet vid att tillsättningarna geografiskt på ett så mångsidigt sätt som möjligt omfattar de olika medlemsstaterna. 

Artikel 31. Bankens internationella karaktär. Bankens personal får inte fatta beslut på politisk grund utan ska endast beakta ekonomiska aspekter. Bankpersonalen är ansvarig enbart inför banken och inte inför någon annan myndighet.  

Kapitel VI Allmänna bestämmelser

Artikel 32. Kontor. Bankens huvudkontor finns i Peking, Folkrepubliken Kina. Banken kan inrätta kontor eller verksamhetsställen också annanstans. 

Artikel 33. Förvaringsinstitut och kontakt. Varje medlem ska utse ett lämpligt offentligt organ, med vilket banken kan hålla kontakt i angelägenheter som gäller avtalet och utse ett förvaringsinstitut, där banken kan sätta in sitt innehav av medlemmens valuta och sina andra medel. Banken kan förvara sina medel i förvaringsinstitut som fastställts av direktionen. 

Artikel 34. Rapporter och information. Bankens arbetsspråk är engelska. Banken ska i alla sina beslut stöda sig på den engelska versionen av avtalet. Medlemmarna ska ge banken sådan information som banken rimligtvis kan kräva av dem för att underlätta utförandet av sina uppgifter.Banken ska till sina medlemmar lämna och publicera en årsredovisning inkluderande det reviderade bokslutet. Banken ska dessutom till medlemmarna kvartalsvis lämna ett sammandrag av bankens finansiella ställning och en resultaträkning med uppgifter om resultatet av bankens verksamhet. 

Banken ska ha en informationspolicy för att främja transparensen i sin verksamhet.  

Artikel 35. Samarbete med medlemmar och internationella organisationer. Banken ska bedriva nära samarbete med alla sina medlemmar. Inom ramen för villkoren i avtalet kan banken samarbeta även med andra internationella finansinstitut och med internationella organisationer som främjar den ekonomiska utvecklingen i regionen eller som verkar inom samma sektor som banken.  

Artikel 36. Hänvisningar. I artikeln föreskrivs om hänvisningspraxisen i avtalet. 

Kapitel VII Utträde och tillfällig uteslutning av en medlem

Artikel 37. Utträde. En medlem kan när som helst frånsäga sig medlemskapet i banken genom att lämna in en skriftlig anmälan om detta till bankens huvudkontor. En utträdande medlem förblir ansvarig gentemot banken för samtliga direkta och infordringsbara skyldigheter som den ansvarade för på den dag när utträdesanmälan lämnades in. Utträdet ska träda i kraft på den dag som anges i utträdesanmälan, dock tidigast sex månader efter det att banken tog emot anmälan. Efter att utträdet slutgiltigt trätt i kraft ska medlemmen inte längre orsakas ansvar för skyldigheter som grundar sig på bankens åtgärder efter den dag då utträdesanmälan togs emot. En utträdande medlem kan när som helst innan utträdet träder i kraft skriftligen återkalla sin utträdesanmälan. 

Artikel 38. Tillfällig uteslutning av en medlem. Om en medlem underlåter att uppfylla någon av sina skyldigheter gentemot banken, kan medlemskapet avbrytas. Medlemskapet upphör i så fall ett år från uteslutningsdagen, såvida förvaltningsrådet inte beslutar annorlunda med en kvalificerad majoritet enligt artikel 28. Under en tillfällig uteslutning får medlemmen inte utöva några rättigheter enligt avtalet med undantag av rätten till utträde. 

Artikel 39. Avräkning. I artikeln föreskrivs hur avräkningen ska gå till när ett medlemskap upphör. När en stat upphör att vara medlem ska banken ordna med återköp av den aktuella statens andelar. Återköpspriset för andelarna ska utgöras av det värde som bankens bokföring utvisar den dag då medlemskapet upphör. 

Kapitel VIII Avbrytande och nedläggning av bankens verksamhet

Artikel 40. Tillfälligt avbrytande av verksamheten. I ett nödläge kan direktionen tillfälligt avbryta beviljandet av nya lån, garantier, aktieplaceringar och övrig finansiering tills det att förvaltningsrådet fått tillfälle att granska frågan närmare och fatta beslut om fortsatta åtgärder. 

Artikel 41. Nedläggning av verksamheten. Nedläggning av verksamheten kräver beslut av förvaltningsrådet med en kvalificerad majoritet enligt artikel 28. Efter en nedläggning av verksamheten ska banken utan dröjsmål lägga ned all sin affärsverksamhet. Efter en nedläggning av verksamheten tillåts dock realisering, skyddande och förvaring av tillgångarna. 

Artikel 42. Medlemmarnas skyldigheter och betalning av fordringar. Om banken lägger ned sin verksamhet kvarstår alla medlemmars skyldigheter gentemot banken tills alla kreditorers fordringar inklusive infordringsbara fordringar har betalats. Innan några betalningar erläggs till kreditorer med direkta fordringar ska direktionen vidta sådana arrangemang som den anser nödvändiga för att säkerställa en pro rata-fördelning av fordringarna mellan kreditorer med direkta respektive infordringsbara fordringar. 

Artikel 43. Fördelning av tillgångar. Inga tillgångar ska fördelas mellan bankmedlemmarna med stöd av deras kapitalteckningar förrän banken har åtgärdat sina åtaganden gentemot sina kreditorer och förvaltningsrådet med en kvalificerad majoritet enligt artikel 28 har fattat beslut om att genomföra fördelningen. Bankens tillgångar ska fördelas mellan medlemmarna i proportion till respektive medlems innehav av kapitalandelar. Fördelningen ska genomföras vid en sådan tidpunkt och på sådana villkor som banken bedömer skäliga och rättvisa. 

Kapitel IX Rättslig ställning, immunitet, privilegier och undantag

Artikel 44. Kapitlets syfte. Banken kan uppfylla sitt syfte och utföra de uppgifter som anförtrotts den endast om den inom varje medlems territorium tillerkänns den rättsliga ställning, den immunitet, de privilegier och de befrielser som anges i kapitlet. 

Artikel 45. Rättslig ställning. Banken har full status som juridisk person och har i synnerhet full laglig rätt att ingå avtal, förvärva och avyttra fast och lös egendom, vara kärande och svarande i rättegångar och vidta andra åtgärder som kan vara nödvändiga och nyttiga för bankens syfte och verksamhet. 

Artikel 46. Immunitet mot rättsliga förfaranden. Banken har immunitet mot alla rättsliga förfaranden med undantag av sådana fall som hänför sig till av banken utövade befogenheter att skaffa medel, att bevilja garantier för åtaganden och att köpa, sälja eller teckna värdepapper. I sådana fall kan rättshandlingar gentemot banken företas endast hos en sådan behörig domstol inom en stats territorium där banken har kontor, har utsett ett ombud för att ta emot officiella handlingar eller stämningar eller där banken har emitterat eller garanterat värdepapper. 

Bankens medlemmar får inte företa rättshandlingar gentemot banken. För att avgöra tvister mellan banken och dess medlemmar kan medlemmarna däremot tillgripa särskilda förfaranden i enlighet med avtalet, bankens stadgar och andra bestämmelser och avtal som ingåtts med banken. 

Bankens tillgångar och medel har immunitet mot alla former av förverkande, besittningstagande och utsökning så länge det inte finns någon lagakraftvunnen dom mot banken. 

Artikel 47. Tillgångars och arkivs immunitet. Bankens tillgångar och medel har immunitet mot all slags husrannsakan, rekvisition, konfiskation, expropriation och annan form av förverkande genom exekutivt eller judiciellt förfarande. Bankens arkiv liksom i allmänhet alla handlingar som tillhör banken eller som banken har hand om är okränkbara. 

Artikel 48. Tillgångarnas frihet från restriktioner. I den mån det är nödvändigt för att uppfylla bankens syfte och för att utföra dess uppgifter och såvida bestämmelserna i detta avtal inte föreskriver annorlunda ska bankens tillgångar och medel i sin helhet vara befriade från alla slags restriktioner, föreskrifter, kontrollåtgärder och moratorier. 

Artikel 49. Privilegier vid kommunikation. Varje medlem ska bemöta bankens officiella meddelanden på samma sätt som de bemöter andra medlemmars officiella meddelanden. 

Artikel 50. Tjänstemäns och övriga anställdas privilegier och immunitet. Bankens tjänstemän och övriga anställda ska ha immunitet mot rättsliga förfaranden vad avser uppgifter som ålagts av banken och, såvida banken inte ger upp denna immunitet, immunitet vad avser alla deras officiella papper, handlingar och dokument. Om de inte är medborgare i stationeringslandet ska de alla ha samma immunitet mot immigrationsrestriktioner, bestämmelser om registrering av utlänningar och tjänsteplikt samt samma lättnader beträffande valutabestämmelser och reselättnader som medlemmarna beviljar andra medlemmars företrädare, tjänstemän och anställda i jämförbar ställning. 

Artikel 51. Skattefrihet. Bankens tillgångar, egendom och inkomster liksom verksamhet och transaktioner enligt avtalet ska vara befriade från alla skatter och tullavgifter. På löner, arvoden och kostnadsersättningar som banken betalar sina anställda ska inga skatter innehållas, förutom om en medlem i samband med att den deponerar sina ratifikations-, godtagande- eller godkännandeinstrument ger en deklaration om att medlemmen förbehåller sig själv denna rätt. 

Av banken lämnade åtaganden och utgivna värdepapper, inklusive utdelningar och räntor på dessa, ska vara skattefria oavsett vem som har hand om dem, om (i) ett skatteuttag försätter dessa åtaganden eller värdepapper i ett sämre läge endast därför att de garanterats av banken eller (ii) den enda rättsliga grunden för ett sådant skatteuttag är platsen för något av bankens kontor eller någon av dess verksamhetsplatser. 

Påförandet av tullar hör till unionens exklusiva behörighet. Bestämmelser om tullbefrielse finns i unionens tullbefrielseförordning nr 1186/2009. Enligt artikel 128.1 i förordningen ska bestämmelserna i förordningen dock inte hindra medlemsstaterna från att bevilja befrielse enligt sedvanliga privilegier som beviljas på grund av internationella överenskommelser, i vilka antingen ett tredjeland eller en internationell organisation är avtalsslutande part. I Finland finns bestämmelser om tullbefrielse på lagnivå i tullagen (1466/1994). 

Artikel 52. Upphävande av privilegier, friheter och befrielser. I artikeln finns bestämmelser om att banken enligt sitt övervägande kan upphäva privilegier, friheter och befrielser som den har beviljats, om den anser att detta är förenligt med bankens intresse. 

Kapitel X Ändringar, tolkning och skiljeförfarande

Artikel 53. Ändringar. Ändring av avtalet kräver förvaltningsrådsbeslut med en kvalificerad majoritet enligt artikel 28. 

För följande ändringar krävs dock enhälligt godkännande av förvaltningsrådet: (i) rätten att utträda ur banken, (ii) begränsningar av ansvarsskyldigheten enligt artikel 7.3 och 7.4 och (iii) de rättigheter enligt artikel 5.4 som hänför sig till köp av kapitalandelar. 

Förslag till ändring av avtalet ska tillkännages förvaltningsrådets ordförande, som ska lägga fram förslagen inför direktionen. När en ändring har antagits ska banken bekräfta ändringen genom ett officiellt meddelande till alla medlemmar. Ändringar ska träda i kraft för alla medlemmars del tre (3) månader efter datumet för det officiella meddelandet, såvida förvaltningsrådet inte fastställer annorlunda. 

Artikel 54. Tolkning. Frågor som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet och som uppkommer mellan någon medlem och banken eller mellan två eller flera medlemmar ska hänskjutas till direktionen. En medlem som speciellt berörs av en fråga och som i direktionen saknar en direktionsledamot av sin egen nationalitet ska ha rätt till direkt representation i direktionen när frågan behandlas på ett direktionsmöte. Företrädaren för en sådan medlem ska dock sakna rösträtt. Bestämmelser om en sådan representationsrätt ska meddelas av förvaltningsrådet. Om direktionen har avgjort en fråga, kan vilken medlem som helst kräva att frågan hänskjuts till förvaltningsrådet, vars beslut ska vara slutgiltigt. 

Artikel 55. Skiljeförfarande. Vid sådana meningsskiljaktigheter mellan banken och en före detta medlem eller mellan banken och en medlem som uppstår efter ett beslut om nedläggning av bankens verksamhet ska meningsskiljaktigheten i fråga hänskjutas till en skiljenämnd med tre skiljemän. En skiljeman ska utses av banken, en av den medlemsstat som utgör part i meningsskiljaktigheten och – såvida parterna inte beslutar annorlunda – den tredje av Internationella domstolens president eller någon annan myndighet som förvaltningsrådet eventuellt fastställt i sina stadgar. Beslutet, som ska vara slutgiltigt och bindande för parterna, kan fattas med enkel skiljemannamajoritet. Den tredje skiljemannen har fullmakt att avgöra alla procedurfrågor som parterna är oeniga om. 

Artikel 56. Tidpunkt då godkännande anses ha getts. Om en åtgärd som banken vidtar kräver en medlems godkännande, ska godkännandet anses ha getts, såvida medlemmen inte framför en protest inom en tidsperiod som banken eventuellt har fastställt. Detta gäller dock inte bestämmelserna om ändring av avtalet enligt artikel 53. 

Kapitel XI Slutbestämmelser

Artikel 57. Underteckning och deposition. Avtalet, som deponeras hos Folkrepubliken Kinas regering, är fram till den 31 december 2015 öppet för underteckning av regeringarna i de stater som anges i bilaga A i avtalet. Depositarien ska lämna samtliga undertecknare och övriga stater som blir medlemmar i banken bestyrkta kopior av avtalet. 

Artikel 58. Ratificering, godtagande eller godkännande. Ratifikations-, godtagande- eller godkännandeinstrumenten ska deponeras senast den 31 december 2016 eller senast vid en senare tidpunkt som förvaltningsrådet fastställer med en kvalificerad majoritet. 

Artikel 59. Ikraftträdande. Avtalet träder i kraft efter det att minst tio (10) undertecknare, som har tecknat sammanlagt minst femtio (50) procent av andelsteckningarna enligt bilaga A i avtalet, har deponerat sina ratifikations-, godtagande- eller godkännandeinstrument. 

Artikel 60. Konstituerande möte och inledning av verksamheten. Omedelbart efter det att avtalet träder i kraft ska varje medlem utse en förvaltningsrådsledamot, varvid depositarien ska sammankalla det konstituerande förvaltningsrådsmötet. I artikeln föreskrivs om att förvaltningsrådet på det konstituerande mötet ska välja chefdirektör och ledamöter till bankens direktion. Förvaltningsrådet kan, om förvaltningsrådet så önskar, besluta att för en första period kortare än två år utse färre direktionsledamöter med beaktande av medlemsantalet och det antal undertecknare som ännu inte har blivit medlemmar. 

Banken ska vidta nödvändiga åtgärder för fastställande av den dag då banken ska inleda sin verksamhet och för förberedande av inledningen av bankens verksamhet. Banken ska dessutom underrätta sina medlemmar om det datum när verksamheten inleds. 

Bilagorna A och B utgör en del av avtalet. I bilaga A fastställs hur den första teckningen i bankens primära kapital och för de medlemmar som eventuellt blir medlemmar med stöd av artikel 57 och 58 ska gå till. Medlemmarna har delats in i två grupper: A) Regionala medlemmar och B) Icke-regionala medlemmar, som också inkluderar Finland. I bilaga B fastställs hur de regionala medlemmarna respektive icke-regionala medlemmarna ska välja direktionsledamöter genom val som förrättas av förvaltningsrådsledamöterna. 

Bestämmelserna i avtalet förutsätter inga ändringar av den finländska lagstiftningen.  

Lagförslag

1 §. I 1 § i lagen finns en bestämmelse genom vilken de i inrättandeavtalet ingående bestämmelser som hör till området för lagstiftningen sätts i kraft.  

2 §. Om sättande i kraft av de övriga bestämmelserna i avtalet och om ikraftträdandet av lagen bestäms genom förordning av statsrådet. Lagen avses träda i kraft samtidigt som inrättandeavtalet träder i kraft för Finlands del.  

Ikraftträdande

Enligt artikel 59 i AIIB-avtalet ska avtalet träda i kraft efter det att minst tio undertecknare, som har tecknat sammanlagt minst femtio procent av teckningarna enligt bilaga A i avtalet, har deponerat sina ratifikations-, godtagande- eller godkännandeinstrument. Detta ikraftträdandealternativ gäller också Finland, om Finland deponerar sina godtagande- eller godkännandeinstrument i den första gruppen och villkoret för andelsteckningarna uppfylls. Om Finland deponerar sina godtagande- eller godkännandeinstrument efter denna tidpunkt, ska avtalet för Finlands del internationellt träda i kraft den dag då Finland deponerar sina godtagande- eller godkännandeinstrument.  

Lagen om sättande i kraft av avtalet och de i avtalet ingående övriga bestämmelser som inte hör till området för lagstiftningen föreslås sättas i kraft vid en tidpunkt som fastställs genom förordning av statsrådet och som sammanfaller med den tidpunkt när avtalet träder i kraft för Finlands del. 

Ikraftträdandet av avtalet förutsätter inte godkännande från Ålands lagting. Avtalet gäller frågor som hänför sig till internationella finansinstitut och som därmed hör till rikets lagstiftningsbehörighet. Avtalet innefattar inte skyldigheter för enskilda enheter inom den offentliga ekonomin. 

Behovet av riksdagens samtycke samt behandlingsordning

4.1 Behovet av riksdagens samtycke

AIIB-avtalet är till sin juridiska form ett sedvanligt internationellt avtal. Enligt 94 § 1 mom. i grundlagen ska riksdagen godkänna sådana fördrag och andra internationella förpliktelser som innehåller sådana bestämmelser som hör till området för lagstiftningen eller annars har avsevärd betydelse eller som enligt grundlagen kräver riksdagens godkännande av någon annan anledning.  

Enligt 95 § 1 mom. i grundlagen ska de bestämmelser i fördrag och andra internationella förpliktelser som hör till området för lagstiftningen sättas i kraft genom lag. I övrigt sätts internationella förpliktelser i kraft genom förordning av republikens president.  

Enligt 95 § 3 mom. i grundlagen kan i en lag om ikraftträdande av en internationell förpliktelse anges att bestämmelser om ikraftträdandet utfärdas genom förordning. 

Enligt grundlagsutskottets tolkningspraxis avser riksdagens befogenheter alla de bestämmelser i internationella förpliktelser som i materiellt hänseende hör till området för lagstiftningen. En bestämmelse ska anses höra till området för lagstiftningen, om 1) den gäller utövande eller begränsning av någon grundläggande fri- eller rättighet som är skyddad i grundlagen, 2) den i övrigt gäller grunderna för individens rättigheter och skyldigheter, 3) den sak som bestämmelsen gäller enligt grundlagen ska föreskrivas i lag, 4) det finns lagbestämmelser om den sak som bestämmelsen gäller eller 5) det enligt rådande uppfattning i Finland ska lagstiftas om saken. Frågan påverkas inte av om en bestämmelse strider mot eller överensstämmer med en lagbestämmelse i Finland (GrUU 11/2000 rd, GrUU 12/2000 rd och GrUU45/2000 rd).  

I artikel 3 i avtalet finns bestämmelser om medlemskap i AIIB. I artiklarna 4–7 finns bestämmelser om bankens primära kapital, teckning av andelar, betalning av tecknade andelar och villkor för andelarna. Enligt artikel 5.3 kan förvaltningsrådet under vissa förutsättningar höja en medlems teckningsandel. Enligt punkt 4 i artikeln ska förvaltningsrådet se över bankens primära kapital minst vart femte år. Om kapitalet höjs ska varje medlem ges rimlig möjlighet att teckna fler andelar på sådana likformiga villkor som förvaltningsrådet fastställer. Medlemmarna har ingen skyldighet att teckna andelar i en kapitalhöjning. I artikel 7 finns bestämmelser om villkoren i anslutning till andelar. Enligt artikeln ska medlemmarnas första andelsteckning ske till nominellt värde. Även de övriga andelarna ska emitteras till sitt nominella värde, såvida inte en kvalificerad förvaltningsrådsmajoritet enligt artikel 28 beslutar att under särskilda omständigheter emittera dem på andra villkor. Andelarna får inte ställas som säkerhet eller belastas på något som helst sätt, och de kan inte överföras på andra än banken. Medlemmarnas ansvar för andelarna begränsar sig till den obetalda delen av emissionspriset, och medlemmarna har utifrån sitt medlemskap inget ansvar för bankens åtaganden. Dessa bestämmelser gäller frågor om vilka det i Finland utfärdas bestämmelser genom lag, och därför likställs de med bestämmelser som hör till området för lagstiftningen. I artikel 8 finns definitioner på ordinarie medel. Också dessa hör i Finland till området för lagstiftningen, eftersom de påverkar tolkningen av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen (t.ex. GrUU 6/2001 rd och GrUU 24/2001 rd).  

I kapitel III finns bestämmelser om bankens verksamhet. Artikel 10 innehåller bestämmelser om bankens verksamhet och dess medel och särskilda medel. Enligt punkt 3 i artikeln får bankens medel inte belastas med förluster eller åtaganden till följd av den särskilda verksamheten. I artikel 11 finns bestämmelser om mottagarna till lån som beviljats av banken och om verksamhetsformerna. I artikel 12 föreskrivs om begränsningar i bankens ordinarie verksamhet och i artikel 13 om de principer som ska iakttas i bankens verksamhet. I artikel 14 finns bestämmelser om villkoren för lån och garantier som banken beviljat. Sådana bestämmelser ålägger banken sådana skyldigheter och begränsningar om vilka bestämmelser ska utfärdas genom lag i Finland, såvida frågorna inte sköts genom bolagsinterna bestämmelser.  

I kapitel IV finns bestämmelser om finansiering av banken. Enligt artikel 16.9 kan banken utöva även sådana övriga befogenheter och anta sådana stadgar och bestämmelser som kan vara nödvändiga och lämpliga för att främja dess syfte och uppgifter enligt bestämmelserna i avtalet. Med stöd av detta bemyndigande torde antas exempelvis närmare stadgar om revision och bokslut, till vilka hänvisas i artikel 23.2 vii och 26 vii i avtalet. Dessa frågor hör till området för lagstiftningen, eftersom bestämmelser om bokslut finns i den finländska bokföringslagen (1336/1997) respektive revisionslagen (459/2007). Regeringen anser att det är fråga om en sådan överföring av normeringsrätten som har betydelse för statens suveränitet och att denna fråga därför hör till området för lagstiftningen  

Enligt artikel 17 kan banken även förvalta särskilda fonder. I artikel 18 finns bestämmelser om användning av bankens nettoinkomster, avsättning av dessa till överskottet eller för andra ändamål och utdelning till medlemmarna. I artikel 19 finns ett förbud mot valutabegränsningar. I artikel 20 föreskrivs om bankens metoder för uppfyllande av bankens ansvar och ordningsföljden för täckande av förluster. I Finland likställs också dessa bestämmelser med frågor som ska regleras på lagnivå och som i Finland därmed hör till området för lagstiftningen. 

I artiklarna 37—39 finns bestämmelser om utträde ur AIIB, uteslutning av en medlem och avräkning efter detta. I kapitel VIII föreskrivs om avbrytande och nedläggning av bankens verksamhet. Bankens verksamhet kan läggas ned genom beslut med en kvalificerad förvaltningsrådsmajoritet. I artikel 42 finns bestämmelser om medlemmarnas åtaganden och betalning av fordringar i en sådan situation och i artikel 43 bestämmelser om fördelningen av tillgångar efter en nedläggning av banken. De viktigaste bestämmelserna med avseende på en bankmedlems rättsliga ställning hör till området för lagstiftningen.  

I artikel 45 föreskrivs om bankens rättsliga ställning. Enligt artikeln har banken full status som självständig juridisk person, som i synnerhet har rätt att ingå avtal, att förvärva och avyttra fast egendom och att företa rättshandlingar och vidta andra åtgärder som är nödvändiga eller nyttiga för dess syfte och verksamhet. I artikel 16 finns bestämmelser om bankens befogenheter att exempelvis skaffa kapital, köpa och sälja värdepapper, garantera eller förmedla värdepapper liksom placera eller deponera värdepapper. Banken kan också inrätta och förvalta fonder liksom grunda dotterbolag. Bestämmelserna preciserar vilka åtgärder banken kan vidta med stöd av sin status som juridisk person utifrån artikel 45 i avtalet. Enligt grundlagsutskottets tolkningspraxis ska bestämmelser om status som juridisk person och därtill hörande rättskapacitet och rättslig handlingsförmåga utfärdas i Finland genom lag (GrUU 38/2000 rd).  

I artikel 46 finns bestämmelser om bankens immunitet mot rättsliga förfaranden. Enligt punkt 2 i artikeln kan en medlem inte företa rättshandlingar gentemot banken. För att avgöra tvister mellan banken och dess medlemmar kan en medlem tillgripa endast särskilda förfaranden i enlighet med inrättandeavtalet och bestämmelser med stöd av detta. Bestämmelserna i artikeln hör till området för lagstiftningen och kräver riksdagens godkännande.  

Enligt artikel 47.1 ska bankens tillgångar i alla situationer ha immunitet mot husrannsakan, rekvisition, konfiskation, expropriation och annan form av förverkande genom exekutivt eller judiciellt förfarande. Enligt punkt 2 i artikeln ska bankens arkiv och dess handlingar ha immunitet. I artikel 48 föreskrivs att bankens tillgångar och medel ska vara befriade från alla slags restriktioner, föreskrifter, kontrollåtgärder och moratorier. Bestämmelsen begränsar domstolarnas och övriga myndigheters befogenheter, om vilka i Finland ska utfärdas bestämmelser genom lag. I artikel 49 finns bestämmelser om privilegier i samband med bankens officiella meddelanden. Om villkoren för rekvisition och husrannsakan utfärdas i Finland bestämmelser genom lag. Bestämmelserna begränsar dessutom polismyndighetens och domstolarnas befogenheter, om vilka bestämmelser i Finland ska utfärdas genom lag. Bestämmelserna hör till området för lagstiftningen.  

I artikel 50 föreskrivs om tjänstemäns och övriga anställdas privilegier och immunitet. Enligt grundlagsutskottets tolkningspraxis hör bestämmelserna om privilegier och immunitet för internationella organisationer liksom för deras nationella företrädare och internationella personal till området för lagstiftningen och kräver därför riksdagens godkännande (GrUU 38/2000 rd och GrUU 49/2001 rd).  

I artikel 51 finns bestämmelser om skattefrihet för bankens tillgångar, egendom och inkomster liksom för dess verksamhet och transaktioner. Banken ska inte heller betala, innehålla eller bära upp skatter eller tullar. Enligt punkt 2 i artikeln ska på löner, arvoden och kostnadsersättningar som banken betalar inte innehållas skatter, såvida en medlem i samband med att den deponerar sina ratifikations-, godtagande- eller godkännandeinstrument inte meddelar att medlemmen förbehåller sig rätten att beskatta löner och arvoden som banken betalar till medlemmens medborgare. I punkterna 3 och 4 i artikeln föreskrivs om att av banken utgivna och garanterade åtaganden och värdepapper ska vara skattefria. Enligt 81 § 1 mom. i grundlagen ska bestämmelser om statsskatt utfärdas genom lag. Bestämmelserna om skatte- och tullfrihet hör till området för lagstiftningen och kräver riksdagens godkännande.  

I artikel 52 föreskrivs om upphävande av bankens privilegier, friheter och befrielser. Också dessa bestämmelser hör till området för lagstiftningen.  

I artikel 53 finns bestämmelser om förfarandena vid ändring av avtalet. Till den del det är fråga om sådana beslut med kvalificerad majoritet som binder Finland är bestämmelserna av betydelse för den fulla rättskapaciteten och hör därför i Finland till området för lagstiftningen.  

I artikel 54 föreskrivs om tolkning av avtalet. Tolknings- och tillämpningsfrågor avgörs av bankens direktion, vars beslut ska vara slutgiltigt. Bestämmelser som indirekt påverkar tolkningen och tillämpningen av bestämmelser som hör till området för lagstiftningen hör enligt grundlagsutskottets praxis även de till området för lagstiftningen (GrUU 6/2001 rd). Bestämmelsen hör till området för lagstiftningen också därför att direktionen med bindande verkan kan fatta beslut om tolkningen av en sådan bestämmelse i avtalet för vilken det i Finland förutsätts riksdagens godkännande. Bestämmelsen kan således påverka hur en fråga som reglerats på lagnivå i Finland ska tillämpas. I artikel 55 föreskrivs om det skiljeförfarande som ska tillämpas på sådana meningsskiljaktigheter mellan banken och en före detta medlem eller mellan banken och en medlem som uppstår efter ett beslut om nedläggning av bankens verksamhet. Sådana frågor ska hänskjutas till en skiljenämnd med tre skiljemän. Avgöranden av meningsskiljaktigheter med bindande verkan som kan påverka hur en bestämmelse om en fråga som reglerats på lagnivå i Finland ska tillämpas hör till området för lagstiftningen (se GrUU 1/2011 rd och GrUU 31/2001 rd). Avtalet om inrättande av AIIB innefattar sålunda bestämmelser som hör till området för lagstiftningen och kräver riksdagens godkännande enligt 94 § i grundlagen.  

Bestämmelser som av annan anledning kräver riksdagens godkännande är bl.a. de internationella skyldigheter som binder riksdagens budgetbefogenheter (t.ex. GrUU 45/2000 rd). Som skyldigheter med bindande verkan för budgetbefogenheterna har i praktiken betraktats närmast sådana bestämmelser som orsakar staten direkta utgifter. Riksdagens godkännande är nödvändigt om ett avtal orsakar Finland sådana betydande återkommande kostnader eller engångsutgifter som inte kan täckas med anslag eller avsättningar som redan upptagits i budgeten. Grundlagsutskottet har ansett att riksdagens godkännande krävs för sådana internationella skyldigheter som orsakar staten större än ringa kostnader. När kostnadernas betydelse bedöms kan som utgångspunkt tas i hur stor mån en skyldighet binder riksdagen när den fattar beslut om statsbudgeten (GrUU 29/2012 rd). Finlands andel av det i banken inbetalda respektive infordringsbara kapitalet uppgår till 3,1 procent, dvs. 310 miljoner US-dollar (USD). Det inbetalda kapitalets andel utgör 20 procent, dvs. 62 miljoner USD, som Finland ska betala som fasta avbetalningar à 12,4 miljoner USD under fem år. Skyldigheten i fråga om de inbetalda kapitalandelarna är direkt knuten till de budgetbefogenheter som enligt 3 § 1 mom. och 7 kap. i grundlagen tillkommer riksdagen. 

Åtagandet att uppfylla skyldigheten i fråga om de infordringsbara kapitalandelarna kräver riksdagens godkännande med stöd av 82 § 2 mom. i grundlagen (se GrUU 1/2011 rd). Om bankens kapital höjs ska medlemmarna ges möjlighet till ytterligare teckning. Enligt artikel 5.4 i avtalet ska medlemmarna dock inte vara skyldiga att teckna andelar i en kapitalhöjning. Finlands ansvarsförbindelser kan således inte ökas utan riksdagens uttryckliga godkännande. Kapitalhöjningar vid internationella finansinstitut har framlagts för behandling av riksdagen i samband med budgetprocessen.  

4.2 Behandlingsordning

Enligt 94 § 2 mom. i grundlagen förutsätts två tredjedels majoritet när det är fråga om en betydande överföring av behörighet till en internationell organisation eller institution. Beslut om godkännande och sättande i kraft av internationella förpliktelser som gäller annan än en betydande överföring av behörighet kan fattas med enkel majoritet. Enligt regeringens proposition om ändring av grundlagen RP 60/2010 rd ska man vid bedömningen av överföringens betydelse för suveräniteten fästa uppmärksamhet vid om överföringen av behörighet är begränsad i materiellt hänseende och i fråga om tillämpningsområde (t.ex. GrUU 38/2001 rd, s. 7 och GrUU 51/2001 rd) samt exempelvis vid fördragsbestämmelsernas art, syfte och materiella betydelse mer allmänt (t.ex. GrUU 61/2002 rd, GrUU 7/2003 rd, GrUU 6/2004 rd och GrUU 19/2010 rd). Utgångspunkt för tolkningen ska vara att internationella förpliktelser som är sedvanliga i dagens internationella mellanstatliga samarbete och som endast i ringa mån påverkar statens suveränitet inte som sådana är betydelsefulla i förhållande till 1 § 1 mom. i grundlagen. Också den aktuella behörighetsöverföringens förhållande till Finlands tidigare internationella förpliktelser och medlemskap ska tillmätas betydelse liksom även den internationella förpliktelsens förhållande till grundlagen som helhet och i synnerhet till bestämmelsen i 1 § 3 mom. om syftena med Finlands medverkan i internationellt samarbete (GrUU 11/2000 rd). 

Bestämmelser som utfärdas med stöd av bemyndigandet enligt artikel 16.9 i inrättandeavtalet kan höra till området för lagstiftningen. Med stöd av bemyndigandet torde godkännas exempelvis stadgarna om sekretess, allmänhetens tillgång till institutioners handlingar och revision, eftersom dessa inte regleras separat i inrättandeavtalet. De stadgar som godkänns enligt artikel 16.9 i inrättandeavtalet ska dock vara nödvändiga och lämpliga för att främja bankens syfte och uppgifter i enlighet med bestämmelserna i avtalet. Innehållet i dessa begränsas av de i avtalet ingående formföreskrifterna. Stadgar som utfärdas med stöd av bemyndigandet kan antas innefatta närmast sådana bestämmelser som kompletterar och preciserar huvudavtalet och som är nödvändiga för bankens praktiska verksamhet (se RP 161/2000 rd och därtill anslutande GrUU 45/2000 rd). Likaså är det exempelvis enligt artikel 5.9 i fördraget om inrättande av Europeiska stabilitetsmekanismen (FördrS 75/2012) ESM-rådet som ska anta sin arbetsordning och ESM:s stadgar. I bestämmelserna kan det inte anses vara fråga om med avtalet jämförbara fristående avtalsförpliktelser utan preciseringar som är underordnade detta (GrUU 45/2000 rd, s. 7/I). Regeringen anser att bemyndigandet i artikel 16.9 i inrättandeavtalet inte påverkar behandlingsordningen för lagförslaget om sättande i kraft av detta.  

De i inrättandeavtalet ingående bestämmelserna om tvistlösning kan leda till en lösning med bindande verkan för staten och därmed till bindande lösningar av frågor som gäller bestämmelser som hör till området för lagstiftningen. Grundlagsutskottet har ansett att sådana bestämmelser numera är sedvanliga och att de inte påverkar behandlingsordningen för ett avtal eller lagen om sättande i kraft av ett avtal (GrUU 51/2001 rd). 

Många bestämmelser i inrättandeavtalet hör till området för lagstiftningen. Utgångspunkten är att ändringar som hör till området för lagstiftningen ska läggas fram inför riksdagen för godkännande. Artikel 53 i inrättandeavtalet föreskriver om förfarandet vid ändring av avtalet. Ändring av avtalet förutsätter förvaltningsrådsbeslut med kvalificerad majoritet. Enligt punkt 2 krävs dock enhällighet vid ändring av bestämmelserna om rätten att utträda ur banken, begränsning av ansvarsskyldigheten enligt artikel 7 och rätten till förvärv av kapitalandelar enligt artikel 5.4. När direktionen har fattat beslut om ändringar ska dessa bekräftas genom att ett officiellt meddelande om detta sänds till alla medlemmar. Ändringarna ska träda i kraft för alla medlemmars del tre månader efter datumet för meddelandet, såvida förvaltningsrådet inte fastställer annorlunda. Då kan en ändring av inrättandeavtalet träda i kraft även gentemot en sådan stat som inte har godkänt ändringen, och ändringens internationella ikraftträdande kräver inte att den godkänns eller ratificeras av medlemmarna. Finland kan bindas också i fråga om en ändring som Finland motsätter sig. För att ändringar av inrättandeavtalet ska träda i kraft för Finlands del krävs inga sådana i efterskott vidtagna förfaranden för godkännande och ikraftträdande som föreskrivs i Finlands grundlag. Dessa avtalsbestämmelser påverkar Finlands suveränitet.  

AIIB-medlemskapet utgör ett led i Finlands internationella samarbete. Det är fråga om deltagande i internationellt samarbete enligt den princip som avses i 1 § 3 mom. i grundlagen. I enlighet med den tolkningslinje som bestämts i samband med ändring av grundlagen (RP 60/2010 rd, s. 45/II) ska beslut om annan än betydande överföring av riksdagens behörighet fattas med vanlig majoritet. 

Bestämmelserna om ändring av avtalet om inrättande av AIIB omfattar inte betydande behörighetsöverföringar. I de artiklar som är centrala för Finlands del ställs krav på enhällighet. I de avtalsartiklar som kan ändras med kvalificerad majoritet är det fråga framför allt om organisering av bankens interna verksamhet. Enligt den samlade bedömningen är avtalsbestämmelserna sedvanliga för internationella finansinstitut. Motsvarande bestämmelse finns också i bl.a. avtalet om upprättande av Asiatiska utvecklingsbanken (FördrS 30–31/1966). Enligt en samlad bedömning är konsekvenserna för Finland inte betydande. Om avtalsbestämmelserna ändras i strid med Finlands ståndpunkt, kan Finland meddela att Finland frånsäger sig medlemskapet i banken. Enligt artikel 37 i inrättandeavtalet kan en medlem när som helst frånsäga sig medlemskapet i banken genom att lämna in en skriftlig anmälan om detta. Utträdet ska träda i kraft och medlemskapet anses vara avslutat på den dag som anges i anmälan, men tidigast sex månader från mottagandet av anmälan. En utträdande medlem ska svara för de direkta åtaganden och borgensförbindelser som den ansvarade för den dag då utträdesanmälan lämnades in. Efter att utträdet slutgiltigt trätt i kraft ska medlemmen inte längre orsakas ansvar för åtgärder som banken vidtar efter den dag då utträdesanmälan togs emot.  

Med beaktande av dessa omständigheter kan ges en samlad bedömning om att bestämmelserna om ändring av inrättandeavtalet inte påverkar Finlands behörighet att ingå avtal annat än i ringa mån och att de sålunda inte strider mot Finlands suveränitet.  

Regeringen anser att avtalet sålunda inte innehåller bestämmelser som gäller grundlagen på det sätt som avses i andra meningen i 94 § 2 mom. i grundlagen. Enligt regeringens uppfattning kan avtalet godkännas med enkel majoritet. 

Med stöd av vad som anförts ovan och i enlighet med 94 § i grundlagen föreslås att  

riksdagen godkänner det i Peking den 29 juni 2015 ingångna avtalet om inrättande av Asiatiska banken för infrastrukturinvesteringar.  
Kläm 

Eftersom avtalet innehåller bestämmelser som hör till området för lagstiftningen, föreläggs riksdagen samtidigt följande lagförslag: 

Lagförslag

Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om inrättande av Asiatiska banken för infrastrukturinvesteringar 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 § 
De bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det i Peking den 29 juni 2015 ingångna avtalet om inrättande av Asiatiska banken för infrastrukturinvesteringar gäller som lag sådana Finland har förbundit sig till dem. 
2 § 
Om sättande i kraft av de övriga bestämmelserna i avtalet och om ikraftträdandet av denna lag bestäms genom förordning av statsrådet. 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors den 1 oktober 2015 
StatsministerJuhaSipilä
FinansministerAlexanderStubb
Fördragstext

Avtal om inrättande av ASIATISKA BANKEN FÖR INFRA-STRUKTURINVESTERINGAR

Svensk översättning 

Engelsk text 

Avtal om inrättande av 

ASIATISKA BANKEN FÖR INFRASTRUKTURINVESTERINGAR 

ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BANK 

Articles of Agreement 

De avtalsslutande staterna, som 

TAR I BEAKTANDE att det regionala samarbetet är viktigt för att upprätthålla de asiatiska ekonomiernas tillväxt liksom för att främja den ekonomiska utvecklingen och samhällsutvecklingen och därigenom regionens förmåga att klara av eventuella finanskriser och andra med globaliseringen förknippade yttre störningsmoment, 

ERKÄNNER att en utveckling av infrastrukturen är viktig för att bygga ut de regionala förbindelserna och för att stärka den regionala integrationen och därmed främja den ekonomiska tillväxten i Asien, upprätthålla samhällsutvecklingen och stödja en dynamisk utveckling av den globala ekonomin, 

INSER att det genom ett partnerskap mellan de nuvarande multilaterala utvecklingsbankerna och Asiatiska banken för infrastrukturinvesteringar (nedan ”banken”) mer effektivt än för närvarande går att svara på det ansenliga och långsiktiga behovet av finansiering som en utveckling av infrastrukturen i Asien förutsätter, och som 

ÄR ÖVERTYGADE OM att inrättandet av banken som ett multilateralt finansinstitut som fokuserar på att utveckla infrastrukturen underlättar mobiliseringen av det trängande behovet av nödvändiga ytterligare resurser både från och utifrån Asien, undanröjer de finansiella flaskhalsar som enskilda asiatiska ekonomier konfronteras med samt kompletterar de nuvarande multilaterala utvecklingsbankerna och sålunda stöder en hållbar och stabil tillväxt inom de asiatiska ekonomierna 

HAR AVTALAT OM att inrätta banken och om att banken verkar i enlighet med följande bestämmelser: 

The countries on whose behalf the present Agreement is signed agree as follows: 

CONSIDERING the importance of regional cooperation to sustain growth and promote economic and social development of the economies in Asia and thereby contribute to regional resilience against potential financial crises and other external shocks in the context of globalization; 

ACKNOWLEDGING the significance of infrastructure development in expanding regional connectivity and improving regional integration, thereby promoting economic growth and sustaining social development for the people in Asia, and contributing to global economic dynamism; 

REALIZING that the considerable long-term need for financing infrastructure development in Asia will be met more adequately by a partnership among existing multilateral development banks and the Asian Infrastructure Investment Bank (hereinafter referred to as the “Bank”); 

CONVINCED that the establishment of the Bank as a multilateral financial institution focused on infrastructure development will help to mobilize much needed additional resources from inside and outside Asia and to remove the financing bottlenecks faced by the individual economies in Asia, and will complement the existing multilateral development banks, to promote sustained and stable growth in Asia; 

HAVE AGREED to establish the Bank, which shall operate in accordance with the following: 

KAPITEL I 

SYFTE, UPPGIFTER OCH MEDLEMSKAP 

Artikel 1 

Syfte 

1. Bankens syfte är (i) att främja en hållbar ekonomisk utveckling, skapa välstånd och förbättra det infrastrukturella samspelet i Asien genom att investera i infrastruktur och andra produktionssektorer samt (ii) att främja det regionala samarbetet och partnerskapet genom att verka i nära samarbete med multi- och bilaterala utvecklingsorganisationer för att bemästra utvecklingsutmaningarna. 

2. I detta avtal avser ”Asien” och ”regionen” samtliga geografiska områden och sammansättningar som Förenta nationerna har klassificerat som Asien och Oceanien, såvida förvaltningsrådet inte beslutar annorlunda. 

Chapter I 

PURPOSE, FUNCTIONS AND MEMBERSHIP 

Article 1 

Purpose 

1. The purpose of the Bank shall be to: (i) foster sustainable economic development, create wealth and improve infrastructure connectivity in Asia by investing in infrastructure and other productive sectors; and (ii) promote regional cooperation and partnership in addressing development challenges by working in close collaboration with other multilateral and bilateral development institutions. 

2. Wherever used in this Agreement, references to “Asia” and “region” shall include the geographical regions and composition classified as Asia and Oceania by the United Nations, except as otherwise decided by the Board of Governors. 

Artikel 2 

Uppgifter 

För att uppfylla sitt syfte har banken följande uppgifter: 

(i) att främja offentliga och privata kapitalinvesteringar i den regionala utvecklingen och i synnerhet i utvecklingen av infrastruktur och andra produktionssektorer, 

(ii) att använda sina medel till finansiering av en sådan utveckling i regionen, såsom utvecklingsprojekt och utvecklingsprogram, som effektivast främjar en samlad och harmonisk ekonomisk utveckling av regionen och som särskilt beaktar behoven hos de mindre utvecklade medlemmarna i regionen, 

(iii) att främja privata investeringar i projekt, företag och verksamhet som stöder den regionala ekonomiska utvecklingen i synnerhet i anslutning till infrastruktur och andra produktionssektorer och att komplettera de privata investeringarna i situationer där privat kapital inte finns att tillgå på rimliga villkor, och  

(iv) att vidta andra åtgärder och erbjuda andra tjänster som kan främja utförandet av dessa uppgifter. 

Article 2 

Functions 

To implement its purpose, the Bank shall have the following functions: 

(i) to promote investment in the region of public and private capital for development purposes, in particular for development of infrastructure and other productive sectors; 

(ii) to utilize the resources at its disposal for financing such development in the region, including those projects and programs which will contribute most effectively to the harmonious economic growth of the region as a whole and having special regard to the needs of less developed members in the region; 

(iii) to encourage private investment in projects, enterprises and activities contributing to economic development in the region, in particular in infrastructure and other productive sectors, and to supplement private investment when private capital is not available on reasonable terms and conditions; and 

(iv) to undertake such other activities and provide such other services as may further these functions. 

Artikel 3 

Medlemskap 

1. Medlemskap i banken är öppet för medlemmar i Internationella banken för återuppbyggnad och utveckling och i Asiatiska utvecklingsbanken. 

a) Regionala medlemmar är de medlemmar som anges i grupp A i bilaga A och de övriga medlemmar som hör till det asiatiska området enligt artikel 1.2. Samtliga övriga medlemmar är icke-regionala medlemmar. 

b) Konstituerande medlemmar är de medlemmar i bilaga A som på den dag som anges i artikel 57 eller därförinnan har undertecknat detta avtal och som före det slutgiltiga datumet enligt artikel 58.1 har uppfyllt alla övriga villkor för medlemskap.  

2. De medlemmar i Internationella banken för återuppbyggnad och utveckling eller Asiatiska utvecklingsbanken som inte blir medlemmar enligt artikel 58 kan på de villkor som banken fastställer godkännas som medlemmar i banken, om medlemskapet stöds av en särskild förvaltningsrådsmajoritet enligt artikel 28. 

3. Om den som ansöker om medlemskap i banken inte är suverän eller själv svarar för skötseln av sina internationella relationer, ska den medlem i banken som svarar för sökandens internationella relationer lägga fram eller komma överens om ansökan om medlemskap. 

Article 3 

Membership 

1. Membership in the Bank shall be open to members of the International Bank for Reconstruction and Development or the Asian Development Bank. 

(a) Regional members shall be those members listed in Part A of Schedule A and other members included in the Asia region in accordance with paragraph 2 of Article 1. All other members shall be non-regional members. 

(b) Founding Members shall be those members listed in Schedule A which, on or before the date specified in Article 57, shall have signed this Agreement and shall have fulfilled all other conditions of membership before the final date specified under paragraph 1 of Article 58. 

2. Members of the International Bank for Reconstruction and Development or the Asian Development Bank which do not become members in accordance with Article 58 may be admitted, under such terms and conditions as the Bank shall determine, to membership in the Bank by a Special Majority vote of the Board of Governors as provided in Article 28. 

3. In the case of an applicant which is not sovereign or not responsible for the conduct of its international relations, application for membership in the Bank shall be presented or agreed by the member of the Bank responsible for its international relations. 

KAPITEL II 

KAPITAL 

Artikel 4 

Primärt kapital 

1. Bankens primära kapital är hundra miljarder US-dollar (100 000 000 000 $), som fördelas på en miljon (1 000 000) andelar med ett nominellt värde à hundra tusen dollar (100 000 $) som kan tecknas endast av medlemmar i enlighet med bestämmelserna i artikel 5. 

2. Det ursprungliga primära kapitalet fördelas på inbetalda respektive infordringsbara andelar. De inbetalda andelarnas totala nominella värde uppgår till tjugo miljarder dollar (20 000 000 000 $) och de infordringsbara andelarnas totala nominella värde till åttio miljarder dollar (80 000 000 000 $). 

3. Förvaltningsrådet kan med beaktande av förhållandet mellan inbetalda respektive infordringsbara andelar höja det primära kapitalet vid en tidpunkt och på villkor som förvaltningsrådet anser lämliga genom ett beslut som understöds av en kvalificerad majoritet i enlighet med artikel 28. 

4. Uttrycket ”dollar” och symbolen ”$” i detta avtal avser Förenta staternas officiella betalningsvaluta. 

CHAPTER II 

CAPITAL 

Article 4 

Authorized Capital 

1. The authorized capital stock of the Bank shall be one hundred billion United States dollars ($100,000,000,000), divided into one million (1,000,000) shares having a par value of 100,000 dollars ($100,000) each, which shall be available for subscription only by members in accordance with the provisions of Article 5. 

2. The original authorized capital stock shall be divided into paid-in shares and callable shares. Shares having an aggregate par value of twenty billion dollars ($20,000,000,000) shall be paid-in shares, and shares having an aggregate par value of eighty billion dollars ($80,000,000,000) shall be callable. 

3. The authorized capital stock of the Bank may be increased by the Board of Governors by a Super Majority vote as provided in Article 28, at such time and under such terms and conditions as it may deem advisable, including the proportion between paid-in and callable shares. 

4. The term “dollar” and the symbol “$” wherever used in this Agreement shall be understood as being the official currency of payment of the United States of America. 

Artikel 5 

Teckning av andelar 

1. Varje medlem ska teckna andelar i bankens primära kapital. Varje teckning i det primära kapitalet ska hänföra sig till inbetalda respektive infordringsbara andelar i proportionen två (2) till åtta (8). De stater som blir medlemmar enligt artikel 58 kan vid den första teckningen teckna det antal andelar som fastställs i bilaga A. 

2. Det antal andelar som vid den första teckningen ska tecknas av stater som har antagits som medlemmar enligt artikel 3.2 ska fastställas av förvaltningsrådet, dock så att teckningen inte får medföra att den andel av kapitalet som innehas av de regionala medlemmarna sjunker under sjuttiofem (75) procent av hela det tecknade kapitalet, såvida förvaltningsrådet inte beslutar annorlunda med en kvalificerad majoritet enligt artikel 28. 

3. På en medlems begäran kan förvaltningsrådet på villkor som godkänns av en kvalificerad majoritet enligt artikel 28 höja medlemmens teckningsandel, dock så att en medlems teckningsandel inte får höjas, om höjningen medför att den andel av kapitalet som innehas av de regionala medlemmarna sjunker under sjuttiofem (75) procent av hela det tecknade kapitalet, såvida förvaltningsrådet inte beslutar annorlunda med en kvalificerad majoritet enligt artikel 28. 

4. Förvaltningsrådet ska se över bankens primära kapital minst vart femte (5) år. Om det primära kapitalet höjs, ska varje medlem på de villkor som förvaltningsrådet fastställer ges rimlig möjlighet att teckna andelar i kapitalhöjningen i proportion till respektive medlems tidigare teckningsandel i hela det primära kapitalet omedelbart före höjningen. Medlemmarna har ingen som helst skyldighet att teckna andelar i en kapitalhöjning. 

Article 5 

Subscription of Shares 

1. Each member shall subscribe to shares of the capital stock of the Bank. Each subscription to the original authorized capital stock shall be for paid-in shares and callable shares in the proportion two (2) to eight (8). The initial number of shares available to be subscribed by countries which become members in accordance with Article 58 shall be that set forth in Schedule A. 

2. The initial number of shares to be subscribed by countries which are admitted to membership in accordance with paragraph 2 of Article 3 shall be determined by the Board of Governors; provided, however, that no such subscription shall be authorized which would have the effect of reducing the percentage of capital stock held by regional members below seventy-five (75) per cent of the total subscribed capital stock, unless otherwise agreed by the Board of Governors by a Super Majority vote as provided in Article 28. 

3. The Board of Governors may, at the request of a member, increase the subscription of such member on such terms and conditions as the Board may determine by a Super Majority vote as provided in Article 28; provided, however, that no such increase in the subscription of any member shall be authorized which would have the effect of reducing the percentage of capital stock held by regional members below seventy-five (75) per cent of the total subscribed capital stock, unless otherwise agreed by the Board of Governors by a Super Majority vote as provided in Article 28. 

4. The Board of Governors shall at intervals of not more than five (5) years review the capital stock of the Bank. In case of an increase in the authorized capital stock, each member shall have a reasonable opportunity to subscribe, under such terms and conditions as the Board of Governors shall determine, to a proportion of the increase of stock equivalent to the proportion which its stock theretofore subscribed bears to the total subscribed capital stock immediately prior to such increase. No member shall be obligated to subscribe to any part of an increase of capital stock. 

Artikel 6 

Betalning av tecknade andelar 

1. Alla som undertecknar detta avtal och som blir medlemmar enligt artikel 58 ska betala sin andel av de vid den första teckningen tecknade inbetalda andelarna i fem (5) avbetalningar à tjugo (20) procent av det tecknade antalet med undantag av bestämmelserna i punkt 5 i denna artikel. Varje medlem ska betala den första avbetalningen inom trettio (30) dagar efter det att detta avtal trädde i kraft eller på eller före den dag då dess ratifikations-, godtagande- eller godkännandeinstrument deponeras i enlighet med artikel 58.1 med hänsyn till den av tidpunkterna som infaller senare. Den andra avbetalningen ska betalas ett (1) år från det att detta avtal trädde i kraft. Varje av de tre (3) återstående avbetalningarna förfaller till betalning i ordningsföljd ett (1) år efter förfallodagen för föregående avbetalning. 

2. Alla avbetalningar som hänför sig till den första teckningen av inbetalda andelar i det ursprungliga kapitalet ska betalas i antingen dollar eller andra växlingsbara valutor med undantag av vad som föreskrivs i punkt 5 i denna artikel. Banken kan när som helst omvandla inbetalningarna till dollar. Banken ska dra in alla sådana rättigheter inklusive rösträtter som hänför sig till sådana inbetalda respektive infordringsbara andelar som har förfallit till betalning, men som inte har betalats, fram till dess att banken har fått full betalning. 

3. Betalning av teckning av infordringsbara kapitalandelar kan krävas endast om banken behöver medel för att uppfylla sina egna åtaganden. Om banken lägger fram ett betalningskrav, ska medlemmen i fråga erlägga betalningen i dollar eller den valuta som behövs för att uppfylla de bankåtaganden för vilka betalningen krävs. Betalningskraven ska vara procentuellt lika stora för varje infordringsbar andel. 

4. Banken ska fastställa betalningsplatsen enligt denna artikel förutsatt att den första avbetalningen enligt punkt 1 i denna artikel, fram till förvaltningsrådets konstituerande möte, betalas till folkrepubliken Kinas regering, som är god man för banken. 

5. Vid tillämpningen av denna punkt kan medlemmar som bör betraktas som mindre utvecklade dock betala sina teckningar enligt punkt 1 och 2 i denna artikel antingen 

(a) helt och hållet i dollar eller någon annan växlingsbar valuta i högst tio (10) avbetalningar så att varje avbetalning motsvarar tio (10) procent av det totala beloppet och så att den första respektive andra avbetalningen förfaller enligt punkt 1, den tredje två år från det att detta avtal trädde i kraft och de resterande avbetalningarna på följande årsdagar för avtalets ikraftträdande, eller 

(b) delvis i dollar eller någon annan växlingsbar valuta och delvis, till ett belopp om högst femtio (50) procent av varje avbetalning, i medlemmens valuta enligt betalningstidtabellen enligt punkt 1 i denna artikel. På betalningar enligt denna underpunkt (b) tillämpas följande bestämmelser: 

(i) Vid teckningen ska medlemmen underrätta banken om den betalningsandel som medlemmen betalar i sin egen valuta enligt punkt 1 i denna artikel. 

(ii) De betalningar som en medlem i enlighet med denna punkt 5 erlägger i sin egen valuta ska motsvara det totala värdet på den inbetalda teckningsandelen i dollar i enlighet med det som banken har fastställt. Den första betalningen ska vara så stor som medlemmen anser lämplig, dock så att betalningsbeloppet kan justeras inom nittio (90) dagar från förfallodagen, om banken anser detta nödvändigt för att nå full dollarmotsvarighet. 

(iii) Om banken anser att växlingsvärdet på en medlems valuta har sjunkit väsentligt, ska medlemmen inom en rimlig tid betala banken det nödvändiga kompletterande beloppet i sin egen valuta så att värdet på den teckningsbetalning i valuta som banken innehar förblir korrekt. 

(iv) Om banken anser att växlingsvärdet på en medlems valuta har stigit väsentligt, ska banken inom en rimlig tid betala medlemmen det nödvändiga kompletterande beloppet i den aktuella valutan så att värdet på den teckningsbetalning i valuta som banken innehar förblir korrekt. 

(v) Banken kan avstå från sin rätt till betalning enligt underpunkt (iii) och en medlem från sin rätt till betalning enligt underpunkt (iv). 

6. Banken godkänner att alla medlemmar som betalar sin teckning med stöd av punkt 5 b i denna artikel i stället för i sin egen valuta erlägger betalningen i form av skuldebrev eller andra skuldförbindelser som medlemmen har emitterat eller ingått eller i form av en skuldförbindelse som en av medlemmen utsedd depositarie har ingått, förutsatt att banken inte behöver de aktuella medlen för sin verksamhet. Sådana skuldebrev eller skuldförbindelser ska vara icke överlåtbara, räntefria och på begäran betalbara till banken till sitt nominella värde. 

Article 6 

Payment of Subscriptions 

1. Payment of the amount initially subscribed by each Signatory to this Agreement which becomes a member in accordance with Article 58 to the paid-in capital stock of the Bank shall be made in five (5) installments, of twenty (20) per cent each of such amount, except as provided in paragraph 5 of this Article. The first installment shall be paid by each member within thirty (30) days after entry into force of this Agreement, or on or before the date of deposit on its behalf of its instrument of ratification, acceptance or approval in accordance with paragraph 1 of Article 58, whichever is later. The second installment shall become due one (1) year from the entry into force of this Agreement. The remaining three (3) installments shall become due successively one (1) year from the date on which the preceding installment becomes due. 

2. Each installment of the payment of initial subscriptions to the original paid-in capital stock shall be paid in dollars or other convertible currency, except as provided in paragraph 5 of this Article. The Bank may at any time convert such payments into dollars. All rights, including voting rights, acquired in respect of paid-in and associated callable shares for which such payments are due but have not been received shall be suspended until full payment is received by the Bank. 

3. Payment of the amount subscribed to the callable capital stock of the Bank shall be subject to call only as and when required by the Bank to meet its liabilities. In the event of such a call, payment may be made at the option of the member in dollars or in the currency required to discharge the obligations of the Bank for the purpose of which the call is made. Calls on unpaid subscriptions shall be uniform in percentage on all callable shares. 

4. The Bank shall determine the place for any payment under this Article, provided that, until the inaugural meeting of the Board of Governors, the payment of the first installment referred to in paragraph 1 of this Article shall be made to the Government of the People’s Republic of China, as Trustee for the Bank. 

5. A member considered as a less developed country for purposes of this paragraph may pay its subscription under paragraphs 1 and 2 of this Article, as an alternative, either: 

(a) entirely in dollars or other convertible currency in up to ten (10) installments, with each such installment equal to ten (10) percent of the total amount, the first and second installments due as provided in paragraph 1, and the third through tenth installments due on the second and subsequent anniversary dates of the entry into force of this Agreement; or 

(b) with a portion in dollars or other convertible currency and a portion of up to fifty (50) per cent of each installment in the currency of the member, following the schedule of installments provided in paragraph 1 of this Article. The following provisions shall apply to payments under this sub-paragraph (b): 

(i) The member shall advise the Bank at the time of subscription under paragraph 1 of this Article of the proportion of payments to be made in its own currency. 

(ii) Each payment of a member in its own currency under this paragraph 5 shall be in such amount as the Bank determines to be equivalent to the full value in terms of dollars of the portion of the subscription being paid. The initial payment shall be in such amount as the member considers appropriate hereunder but shall be subject to such adjustment, to be effected within ninety (90) days of the date on which such payment was due, as the Bank shall determine to be necessary to constitute the full dollar equivalent of such payment. 

(iii) Whenever in the opinion of the Bank, the foreign exchange value of a member's currency has depreciated to a significant extent, that member shall pay to the Bank within a reasonable time an additional amount of its currency required to maintain the value of all such currency held by the Bank on account of its subscription. 

(iv) Whenever in the opinion of the Bank, the foreign exchange value of a member's currency has appreciated to a significant extent, the Bank shall pay to that member within a reasonable time an amount of that currency required to adjust the value of all such currency held by the Bank on account of its subscription. 

(v) The Bank may waive its rights to payment under sub-paragraph (iii) and the member may waive its rights to payment under sub-paragraph (iv). 

6. The Bank shall accept from any member paying its subscription under sub-paragraph 5 (b) of this Article promissory notes or other obligations issued by the Government of the member, or by the depository designated by such member, in lieu of the amount to be paid in the currency of the member, provided such amount is not required by the Bank for the conduct of its operations. Such notes or obligations shall be non-negotiable, non-interest-bearing, and payable to the Bank at par value upon demand. 

Artikel 7 

Villkor i anslutning till andelarna 

1. De andelar som medlemmarna inledningsvis ska teckna emitteras till nominellt värde. De övriga andelarna emitteras till sitt nominella värde, såvida en särskild förvaltningsrådsmajoritet enligt artikel 28 i särfall inte beslutar att emittera dem på andra villkor. 

2. Andelarna får inte ställas som säkerhet eller belastas på något som helst sätt, och de kan inte överföras på andra än banken. 

3. Medlemmarnas ansvarsskyldighet för andelarna begränsar sig till den obetalda delen av emissionspriset. 

4. Med stöd av sitt medlemskap har en medlem inget ansvar för bankens åtaganden. 

Article 7 

Terms of Shares 

1. Shares of stock initially subscribed by members shall be issued at par. Other shares shall be issued at par unless the Board of Governors by a Special Majority vote as provided in Article 28 decides in special circumstances to issue them on other terms. 

2. Shares of stock shall not be pledged or encumbered in any manner whatsoever, and they shall be transferable only to the Bank. 

3. The liability of the members on shares shall be limited to the unpaid portion of their issue price. 

4. No member shall be liable, by reason of its membership, for obligations of the Bank. 

Artikel 8 

Ordinarie medel 

I detta avtal avses med bankens ”ordinarie medel” 

(i) bankens primära kapital innefattande både inbetalda respektive infordringsbara andelar som har tecknats enligt artikel 5,  

(ii) medel vilka banken har skaffat med stöd av en fullmakt som beviljats enligt artikel 16.1 och på vilka bestämmelsen om åtagande om betalning på begäran enligt artikel 6.3 ska tillämpas, 

(iii) medel som har fåtts som återbetalning av lån eller garantier som har beviljats med medel enligt underpunkt (i) och (ii) i denna artikel eller som avkastning på aktieplaceringar och andra enligt artikel 11.2 (vi) godtagbara finansieringsformer utifrån sådana medel, 

(iv) inkomster från lån eller garantier vilka har beviljats med stöd av ovan nämnda medel och på vilka återbetalningsåtagandet enligt artikel 6.3 tillämpas, och 

(v) andra medel eller inkomster som banken har fått och som inte utgör en del av medel i en särskild fond enligt artikel 17 i detta avtal. 

Article 8 

Ordinary Resources 

As used in this Agreement, the term "ordinary resources" of the Bank shall include the following: 

(i) authorized capital stock of the Bank, including both paid-in and callable shares, subscribed pursuant to Article 5; 

(ii) funds raised by the Bank by virtue of powers conferred by paragraph 1 of Article 16, to which the commitment to calls provided for in paragraph 3 of Article 6 is applicable; 

(iii) funds received in repayment of loans or guarantees made with the resources indicated in sub-paragraphs (i) and (ii) of this Article or as returns on equity investments and other types of financing approved under sub-paragraph 2 (vi) of Article 11 made with such resources; 

(iv) income derived from loans made from the aforementioned funds or from guarantees to which the commitment to calls set forth in paragraph 3 of Article 6 is applicable; and 

(v) any other funds or income received by the Bank which do not form part of its Special Funds resources referred to in Article 17 of this Agreement. 

KAPITEL III 

BANKENS VERKSAMHET 

Artikel 9 

Användning av medel 

Bankens medel och resurser ska användas i enlighet med god banksed och uteslutande för att uppfylla sådana syften och utföra sådana uppgifter som anges i artikel 1 och 2. 

CHAPTER III 

OPERATIONS OF THE BANK 

Article 9 

Use of Resources 

The resources and facilities of the Bank shall be used exclusively to implement the purpose and functions set forth, respectively, in Articles 1 and 2, and in accordance with sound banking principles. 

Artikel 10 

Ordinarie respektive särskild verksamhet 

1. Bankens verksamhet omfattar 

(i) den ordinarie verksamheten, som ska finansieras med bankens ordinarie medel enligt artikel 8, och 

(ii) särskild verksamhet, som ska finansieras med särskilda medel enligt artikel 17. 

Inom ramen för dessa två verksamhetsformer kan separat finansieras delar av samma projekt eller program. 

2. Bankens ordinarie medel och dess särskilda medel ska alltid och i alla avseenden förvaras, användas, bindas, placeras eller i övrigt disponeras fullständigt åtskilda från varandra. Av bankens bokslut ska framgå separat bankens ordinarie verksamhet respektive dess särskilda verksamhet. 

3. Bankens ordinarie medel får under inga omständigheter belastas med förluster eller skyldigheter till följd av sådan särskild verksamhet eller annan verksamhet till vilken särskilda medel ursprungligen använts eller bundits, och förluster eller skyldigheter till följd av dessa får inte betalas med dessa medel. 

4. Utgifter som härrör direkt från den ordinarie verksamheten ska betalas med bankens ordinarie medel. Utgifter som härrör direkt från den särskilda verksamheten ska betalas med särskilda medel. Övriga utgifter ska betalas såsom banken fastställer. 

Article 10 

Ordinary and Special Operations 

1. The operations of the Bank shall consist of: 

(i) ordinary operations financed from the ordinary resources of the Bank, referred to in Article 8; and 

(ii) special operations financed from the Special Funds resources referred to in Article 17. 

The two types of operations may separately finance elements of the same project or program. 

2. The ordinary resources and the Special Funds resources of the Bank shall at all times and in all respects be held, used, committed, invested or otherwise disposed of entirely separately from each other. The financial statements of the Bank shall show the ordinary operations and special operations separately. 

3. The ordinary resources of the Bank shall, under no circumstances, be charged with, or used to discharge, losses or liabilities arising out of special operations or other activities for which Special Funds resources were originally used or committed. 

4. Expenses appertaining directly to ordinary operations shall be charged to the ordinary resources of the Bank. Expenses appertaining directly to special operations shall be charged to the Special Funds resources. Any other expenses shall be charged as the Bank shall determine. 

Artikel 11 

Finansieringsmottagare och verksamhetsformer 

1. (a) Banken kan bevilja finansiering till en medlem, en inrättning hos denna, en företrädare för denna eller en politisk förvaltningsenhet hos denna eller en sammanslutning eller ett företag som verkar inom medlemmens territorium eller internationella eller regionala inrättningar eller sammanslutningar som främjar den ekonomiska utvecklingen i regionen eller underlätta deras möjligheter att få finansiering. 

(b) I särfall kan banken bevilja bistånd till en sådan mottagare som inte anges i ovan nämnda underpunkt (a) endast förutsatt att förvaltningsrådet med en kvalificerad majoritet enligt artikel 28 (i) har beslutat att biståndet i fråga avser att tjäna uppfyllandet av bankens syfte, ingår i bankens uppgifter och är förenligt med bankmedlemmarnas intresse och (ii) har fastställt de biståndsformer enligt punkt 2 i denna artikel som mottagaren i fråga kan beviljas. 

2. Banken kan gå tillväga på något av följande sätt: 

(i) bevilja, medverka i samfinansiering av eller delta i direkta lån, 

(ii) placera medel i inrättningars eller företags aktiekapital, 

(iii) helt eller delvis garantera lån för ekonomisk utveckling i egenskap av primärt eller subsidiärt ansvarig borgensman,  

(iv) använda medel i de särskilda fonderna i enlighet med avtalen om användningen av dessa, 

(v) tillhandahålla tekniskt bistånd enligt artikel 15, eller 

(vi) erbjuda annan finansiering som ska fastställas av en kvalificerad förvaltningsrådsmajoritet enligt artikel 28. 

Article 11 

Recipients and Methods of Operation 

1. (a) The Bank may provide or facilitate financing to any member, or any agency, instrumentality or political subdivision thereof, or any entity or enterprise operating in the territory of a member, as well as to international or regional agencies or entities concerned with economic development of the region. 

(b) The Bank may, in special circumstances, provide assistance to a recipient not listed in sub-paragraph (a) above only if the Board of Governors, by a Super Majority vote as provided in Article 28: (i) shall have determined that such assistance is designed to serve the purpose and come within the functions of the Bank and is in the interest of the Bank’s membership; and (ii) shall have specified the types of assistance under paragraph 2 of this Article that may be provided to such recipient. 

2. The Bank may carry out its operations in any of the following ways: 

(i) by making, co-financing or participating in direct loans; 

(ii) by investment of funds in the equity capital of an institution or enterprise; 

(iii) by guaranteeing, whether as primary or secondary obligor, in whole or in part, loans for economic development; 

(iv) by deploying Special Funds resources in accordance with the agreements determining their use; 

(v) by providing technical assistance in accordance with Article 15; or 

(vi) through other types of financing as may be determined by the Board of Governors, by a Special Majority vote as provided in Article 28. 

Artikel 12 

Begränsningar i den ordinarie verksamheten 

1. Det totala beloppet av lån, aktieplaceringar och garantier som banken har beviljat i sin ordinarie verksamhet enligt artikel 11.2 (i), (ii), (iii) och (vi) får aldrig höjas, om en sådan höjning innebär att summan av bankens obundna tecknade kapital, reserver och den outdelade vinsten i de ordinarie medlen därmed överskrids. Oberoende av bestämmelserna i ovan nämnda mening kan förvaltningsrådet med en kvalificerad majoritet enligt artikel 28 när som helst besluta att begränsningen enligt denna punkt med stöd av bankens ekonomiska eller finansiella ställning kan höjas till högst 250 procent av summan av bankens obundna tecknade kapital, reserver och outdelad vinst i de ordinarie medlen. 

2. Beloppet av bankens utbetalda aktieplaceringar får aldrig överstiga det belopp som svarar mot summan av dess obundna inbetalda tecknade kapital och allmänna reserv. 

Article 12 

Limitations on Ordinary Operations 

1. The total amount outstanding of loans, equity investments, guarantees and other types of financing provided by the Bank in its ordinary operations under sub-paragraphs 2 (i), (ii), (iii) and (vi) of Article 11 shall not at any time be increased, if by such increase the total amount of its unimpaired subscribed capital, reserves and retained earnings included in its ordinary resources would be exceeded. Notwithstanding the provisions of the preceding sentence, the Board of Governors may, by a Super Majority vote as provided in Article 28, determine at any time that, based on the Bank’s financial position and financial standing, the limitation under this paragraph may be increased, up to 250% of the Bank’s unimpaired subscribed capital, reserves and retained earnings included in its ordinary resources. 

2. The amount of the Bank’s disbursed equity investments shall not at any time exceed an amount corresponding to its total unimpaired paid-in subscribed capital and general reserves. 

Artikel 13 

Verksamhetsprinciper 

Banken ska arbeta enligt följande principer: 

1. Banken ska tillämpa god banksed i sin verksamhet. 

2. Bankens verksamhet ska i huvudsak hänföra sig till finansiering av enskilda projekt eller investeringsprogram, aktieplaceringar och tekniskt bistånd enligt artikel 15. 

3. Banken ska inte finansiera ett projekt inom en medlems territorium om medlemmen motsätter sig finansieringen. 

4. Banken ska se till att bankens verksamhets- och finansieringspolicy, inklusive och obegränsat policyn för miljökonsekvenser och samhälleliga konsekvenser, iakttas i all dess verksamhet. 

5. När banken behandlar en finansieringsansökan ska den fästa tillbörlig uppmärksamhet vid finansieringsmottagarens möjligheter att på annat håll få finansiering och tjänster på villkor som banken med beaktande av samtliga faktorer som påverkar frågan anser vara rimliga för finansieringsmottagaren. 

6. När banken beviljar eller garanterar finansiering ska den fästa tillbörlig uppmärksamhet vid finansieringsmottagarens och en eventuell borgensmans möjligheter att svara för sina åtaganden enligt finansieringsavtalet. 

7. När banken beviljar eller garanterar finansiering ska finansieringsvillkoren, såsom räntorna, övriga avgifter och tidtabellen för återbetalning av kapitalet, enligt bankens uppfattning vara tillbörliga med avseende på den aktuella finansieringen och bankens risk. 

8. Banken ska inte ställa restriktioner för köp av varor eller tjänster från något land som helst med intäkter av sådan finansiering som den har beviljat inom sin ordinarie eller särskilda verksamhet. 

9. Banken ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att intäkterna av finansieringsformer som banken helt eller delvis beviljat eller garanterat används uteslutande för de syften för vilka finansieringen beviljades och att det då fästs tillbörlig uppmärksamhet vid lönsamhet och effektivitet. 

10. Banken ska tillbörligen beakta att det är önskvärt att den undviker att tilldela en oproportionerligt stor del av sina medel för att användas till förmån för en viss medlem.  

11. Banken ska försöka se till att dess kapitalplaceringar har en rimlig spridning. Vid placering i aktier ska banken inte påta sig ansvar för ledningen av en sådan sammanslutning eller ett sådant företag där den har placeringar, och den ska inte försöka att i sammanslutningen eller företaget i fråga skaffa sig bestämmande inflytande, såvida detta inte är nödvändigt för att trygga bankens placeringar. 

Article 13 

Operating Principles 

The operations of the Bank shall be conducted in accordance with the principles set out below. 

1. The Bank shall be guided by sound banking principles in its operations. 

2. The operations of the Bank shall provide principally for the financing of specific projects or specific investment programs, for equity investment, and for technical assistance in accordance with Article 15. 

3. The Bank shall not finance any undertaking in the territory of a member if that member objects to such financing. 

4. The Bank shall ensure that each of its operations complies with the Bank’s operational and financial policies, including without limitation, policies addressing environmental and social impacts. 

5. In considering an application for financing, the Bank shall pay due regard to the ability of the recipient to obtain financing or facilities elsewhere on terms and conditions that the Bank considers reasonable for the recipient, taking into account all pertinent factors. 

6. In providing or guaranteeing financing, the Bank shall pay due regard to the prospects that the recipient and guarantor, if any, will be in a position to meet their obligations under the financing contract. 

7. In providing or guaranteeing financing, the financial terms, such as rate of interest and other charges and the schedule for repayment of principal shall be such as are, in the opinion of the Bank, appropriate for the financing concerned and the risk to the Bank. 

8. The Bank shall place no restriction upon the procurement of goods and services from any country from the proceeds of any financing undertaken in the ordinary or special operations of the Bank. 

9. The Bank shall take the necessary measures to ensure that the proceeds of any financing provided, guaranteed or participated in by the Bank are used only for the purposes for which the financing was granted and with due attention to considerations of economy and efficiency. 

10. The Bank shall pay due regard to the desirability of avoiding a disproportionate amount of its resources being used for the benefit of any member. 

11. The Bank shall seek to maintain reasonable diversification in its investments in equity capital. In its equity investments, the Bank shall not assume responsibility for managing any entity or enterprise in which it has an investment and shall not seek a controlling interest in the entity or enterprise concerned, except where necessary to safeguard the investment of the Bank. 

Artikel 14 

Villkor för finansiering 

1. I ett avtal om lån som banken beviljat, deltagit i eller ställt garantier för ska villkoren för lånen eller garantierna fastställas enligt verksamhetsprinciperna i artikel 13, såvida övriga bestämmelser i detta avtal inte anger något annat. När banken ställer sådana villkor ska den till alla delar beakta sitt behov av att säkra sina egna inkomster och sin ekonomiska ställning. 

2. Om mottagaren av lån eller lånegarantier inte själv är medlem kan banken, om den anser det nödvändigt, kräva att den medlem inom vars territorium projektet i fråga ska genomföras eller en av banken godkänd offentlig inrättning hos eller annan företrädare för medlemmen garanterar att kapitalet återbetalas och att ränta och andra avgifter och kostnader för lånet betalas enligt lånevillkoren. 

3. Storleken på en aktieplacering får aldrig överstiga den i den av direktionen godkända policyn tillåtna procentuella andelen av aktiekapitalet i sammanslutningen eller företaget i fråga. 

4. Banken kan bevilja finansiering i det aktuella landets valuta i enlighet med policyn för reducering av valutarisken. 

Article 14 

Terms and Conditions for Financing 

1. In the case of loans made or participated in or loans guaranteed by the Bank, the contract shall establish, in conformity with the operating principles set forth in Article 13 and subject to the other provisions of this Agreement, the terms and conditions for the loan or the guarantee concerned. In setting such terms and conditions, the Bank shall take fully into account the need to safeguard its income and financial position. 

2. Where the recipient of loans or guarantees of loans is not itself a member, the Bank may, when it deems it advisable, require that the member in whose territory the project concerned is to be carried out, or a public agency or any instrumentality of that member acceptable to the Bank, guarantee the repayment of the principal and the payment of interest and other charges on the loan in accordance with the terms thereof. 

3. The amount of any equity investment shall not exceed such percentage of the equity capital of the entity or enterprise concerned as permitted under policies approved by the Board of Directors. 

4. The Bank may provide financing in its operations in the currency of the country concerned, in accordance with policies that minimize currency risk. 

Artikel 15 

Tekniskt bistånd 

1. Banken kan ge teknisk rådgivning och tekniskt bistånd eller annat motsvarande bistånd, om detta är ändamålsenligt med avseende på bankens syfte och uppgifter. 

2. Om kostnaderna för sådana tjänster inte ersätts, ska banken täcka kostnaderna med sina egna inkomster. 

Article 15 

Technical Assistance 

1. The Bank may provide technical advice and assistance and other similar forms of assistance which serve its purpose and come within its functions. 

2. Where expenditures incurred in furnishing such services are not reimbursable, the Bank shall charge such expenditures to the income of the Bank. 

KAPITEL IV 

FINANSIERING AV BANKEN 

Artikel 16 

Allmänna befogenheter 

Utöver de befogenheter som anges separat annanstans i detta avtal har banken dessutom följande befogenheter: 

1. Banken kan i enlighet med tillämpningsbar lagstiftning skaffa kapital genom inlåning eller på annat sätt i medlemsländerna eller på annat håll. 

2. Banken kan köpa och sälja värdepapper som den har emitterat, garanterat eller placerat i. 

3. Banken kan garantera värdepapper som den har placerat i för att underlätta försäljningen av dessa. 

4. Banken kan teckna värdepapper som en sammanslutning eller ett företag har emitterat för ett ändamål som svarar mot bankens syfte eller delta i teckningen av sådana. 

5. Banken kan placera eller sätta i förvar medel som inte behövs i dess verksamhet. 

6. Banken ska försäkra sig om att det på framsidan av vart och ett av de värdepapper som den emitterar eller garanterar tydligt anges att värdepappret inte utgör ett åtagande från någon stat, såvida det de facto inte utgör ett sådant, vilket i så fall ska anges. 

7. Banken kan inrätta och förvalta fonder för förvaring av andra parters medel med stöd av ett av förvaltningsrådet godkänt fondarrangemang, förutsatt att fonderna har i syfte att tjäna bankens syfte och uppgifter. 

8. Banken kan grunda dotterbolag för att tjäna bankens syfte och uppgifter endast om detta godkänns med en särskild förvaltningsrådsmajoritet enligt artikel 28. 

9. Banken kan utöva sådana övriga befogenheter och anta sådana stadgar och bestämmelser som kan vara nödvändiga eller lämpliga för att främja dess syfte och uppgifter enligt bestämmelserna i detta avtal. 

CHAPTER IV 

FINANCES OF THE BANK 

Article 16 

General Powers 

In addition to the powers specified elsewhere in this Agreement, the Bank shall have the powers set out below. 

1. The Bank may raise funds, through borrowing or other means, in member countries or elsewhere, in accordance with the relevant legal provisions. 

2. The Bank may buy and sell securities the Bank has issued or guaranteed or in which it has invested. 

3. The Bank may guarantee securities in which it has invested in order to facilitate their sale. 

4. The Bank may underwrite, or participate in the underwriting of, securities issued by any entity or enterprise for purposes consistent with the purpose of the Bank. 

5. The Bank may invest or deposit funds not needed in its operations. 

6. The Bank shall ensure that every security issued or guaranteed by the Bank shall bear on its face a conspicuous statement to the effect that it is not an obligation of any Government, unless it is in fact the obligation of a particular Government, in which case it shall so state. 

7. The Bank may establish and administer funds held in trust for other parties, provided such trust funds are designed to serve the purpose and come within the functions of the Bank, under a trust fund framework which shall have been approved by the Board of Governors. 

8. The Bank may establish subsidiary entities which are designed to serve the purpose and come within the functions of the Bank, only with the approval of the Board of Governors by a Special Majority vote as provided in Article 28. 

9. The Bank may exercise such other powers and establish such rules and regulations as may be necessary or appropriate in furtherance of its purpose and functions, consistent with the provisions of this Agreement. 

Artikel 17 

Särskilda fonder 

1. Banken kan godkänna särskilda fonder som är avsedda att tjäna bankens syfte och som hänför sig till bankens uppgifter. Sådana särskilda fonder utgör bankens tillgångar. Administrationskostnaderna för respektive särskild fond ska i sin helhet täckas av den särskilda fonden. 

2. Av banken godkända särskilda fonder kan utnyttjas enligt sådana villkor som är förenliga med bankens syfte och uppgifter och med avtalen om sådana fonder. 

3. Banken ska godkänna de särskilda stadgar och bestämmelser som inrättandet, förvaltningen och användningen av varje särskild fond kräver. Stadgarna och bestämmelserna ska vara förenliga med bestämmelserna i detta avtal med undantag av de bestämmelser som tillämpas uttryckligen endast på bankens ordinarie verksamhet. 

4. Uttrycket "medel i särskilda fonder" avser medlen i en särskild fond och innefattar 

(i) medel som banken har godkänt för att medtas i den särskilda fonden, 

(ii) medel som fås med stöd av lån eller garantier som finansierats med medel från den särskilda fonden och avkastning på aktieplaceringar som enligt bankens stadgar och bestämmelser om den särskilda fonden tillkommer denna, 

(iii) intäkter från placering av särskilda fonders medel, och 

(iv) övriga medel som lämnas för att disponeras av en särskild fond. 

Article 17 

Special Funds 

1. The Bank may accept Special Funds which are designed to serve the purpose and come within the functions of the Bank; such Special Funds shall be resources of the Bank. The full cost of administering any Special Fund shall be charged to that Special Fund. 

2. Special Funds accepted by the Bank may be used on terms and conditions consistent with the purpose and functions of the Bank and with the agreement relating to such Funds. 

3. The Bank shall adopt such special rules and regulations as may be required for the establishment, administration and use of each Special Fund. Such rules and regulations shall be consistent with the provisions of this Agreement, except for those provisions expressly applicable only to ordinary operations of the Bank. 

4. The term "Special Funds resources" shall refer to the resources of any Special Fund and shall include: 

(i) funds accepted by the Bank for inclusion in any Special Fund; 

(ii) funds received in respect of loans or guarantees, and the proceeds of any equity investments, financed from the resources of any Special Fund which, under the rules and regulations of the Bank governing that Special Fund, are received by such Special Fund; 

(iii) income derived from investment of Special Funds resources; and 

(iv) any other resources placed at the disposal of any Special Fund. 

Artikel 18 

Allokering och utdelning av nettoinkomster 

1. Förvaltningsrådet ska minst en gång per år bestämma vilken del av bankens nettoinkomster som efter avsättning till reserver ska hänföras till den outdelade vinsten eller andra ändamål och vilken del som eventuellt delas ut till medlemmarna. Beslut om allokering av bankens nettoinkomster för andra ändamål ska fattas med en kvalificerad förvaltningsrådsmajoritet enligt artikel 28. 

2. Utdelning enligt ovan nämnda punkt ska genomföras i proportion till det antal andelar som respektive medlem innehar, och förvaltningsrådet ska besluta på vilket sätt och i vilken valuta utbetalningarna till medlemmarna sker. 

Article 18 

Allocation and Distribution of Net Income 

1. The Board of Governors shall determine at least annually what part of the net income of the Bank shall be allocated, after making provision for reserves, to retained earnings or other purposes and what part, if any, shall be distributed to the members. Any such decision on the allocation of the Bank’s net income to other purposes shall be taken by a Super Majority vote as provided in Article 28. 

2. The distribution referred to in the preceding paragraph shall be made in proportion to the number of shares held by each member, and payments shall be made in such manner and in such currency as the Board of Governors shall determine. 

Artikel 19 

Valutor 

1. Medlemmarna får inte sätta upp några valutarelaterade begränsningar, inbegripet bankens och finansieringsmottagarens rätt att ta emot, inneha, använda eller överföra betalningar i något som helst land. 

2. Om det utifrån detta avtal är nödvändigt att bedöma värdet på någon valuta i en annan valuta eller någon valutas konverterbarhet, ska banken göra denna bedömning. 

Article 19 

Currencies 

1. Members shall not impose any restrictions on currencies, including the receipt, holding, use or transfer by the Bank or by any recipient from the Bank, for payments in any country. 

2. Whenever it shall become necessary under this Agreement to value any currency in terms of another or determine whether any currency is convertible, such valuation or determination shall be made by the Bank. 

Artikel 20 

Metoder för uppfyllande av bankens ansvar 

1. Om betalningen av lån som banken inom sin ordinarie verksamhet helt eller delvis har beviljat eller garanterat har försenats eller försummats och om banken orsakas förluster i samband med aktieplaceringar eller andra finansieringsformer enligt artikel 11.2 (vi), ska banken vidta sådana åtgärder som den anser nödvändiga. Banken ska se till att den har nödvändiga reserver i händelse av förluster. 

2. Förluster inom bankens ordinarie verksamhet ska täckas 

(i) i första hand enligt bestämmelserna i punkt 1 i denna artikel, 

(ii) i andra hand med nettoinkomster, 

(iii) i tredje hand med reserver och outdelad vinst, 

(iv) i fjärde hand med obundet inbetalt kapital, och 

(v) i sista hand med ett lämpligt belopp av det obetalda och infordringsbara tecknade kapitalet, som infordras i enlighet med bestämmelserna i artikel 6.3. 

Article 20 

Methods of Meeting Liabilities of the Bank 

1. In the Bank’s ordinary operations, in cases of arrears or default on loans made, participated in, or guaranteed by the Bank, and in cases of losses on equity investment or other types of financing under sub-paragraph 2 (vi) of Article 11, the Bank shall take such action as it deems appropriate. The Bank shall maintain appropriate provisions against possible losses. 

2. Losses arising in the Bank’s ordinary operations shall be charged: 

(i) first, to the provisions referred to in paragraph 1 above; 

(ii) second, to net income; 

(iii) third, against reserves and retained earnings; 

(iv) fourth, against unimpaired paid-in capital; and 

(v) last, against an appropriate amount of the uncalled subscribed callable capital which shall be called in accordance with the provisions of paragraph 3 of Article 6. 

KAPITEL V 

FÖRVALTNING 

Artikel 21 

Struktur 

Banken ska ha ett förvaltningsråd, en direktion, en chefdirektör, en eller flera vice direktörer samt andra tjänstemän och annan personal enligt behov. 

CHAPTER V 

GOVERNANCE 

Article 21 

Structure 

The Bank shall have a Board of Governors, a Board of Directors, a President, one or more Vice-Presidents, and such other officers and staff as may be considered necessary. 

Artikel 22 

Förvaltningsrådets sammansättning 

1. Varje medlem ska vara representerad i förvaltningsrådet och utse en ledamot och en suppleant till förvaltningsrådet. Varje ledamot och suppleant i förvaltningsrådet ska iaktta den nominerande medlemmens vilja. En suppleant får rösta endast om den ordinarie ledamoten är frånvarande. 

2. På varje årsmöte ska förvaltningsrådet bland ledamöterna utse en ordförande, som innehar uppdraget till dess att en ny ordförande utses. 

3. Banken betalar inte ledamöterna eller suppleanterna i förvaltningsrådet ersättning för deras uppdrag, men banken kan kompensera dem för skäliga kostnader för deltagande i möten. 

Article 22 

Board of Governors: Composition 

1. Each member shall be represented on the Board of Governors and shall appoint one Governor and one Alternate Governor. Each Governor and Alternate Governor shall serve at the pleasure of the appointing member. No Alternate Governor may vote except in the absence of his principal. 

2. At each of its annual meetings, the Board shall elect one of the Governors as Chairman who shall hold office until the election of the next Chairman. 

3. Governors and Alternate Governors shall serve as such without remuneration from the Bank, but the Bank may pay them reasonable expenses incurred in attending meetings. 

Artikel 23 

Förvaltningsrådets befogenheter 

1. Bankens alla befogenheter ska tillkomma förvaltningsrådet. 

2. Förvaltningsrådet kan helt eller delvis delegera sina befogenheter till direktionen med undantag av rätten 

(i) att godkänna nya medlemmar och fastställa villkoren för antagandet av medlemmar, 

(ii) att höja eller minska bankens primära kapital, 

(iii) att utesluta en medlem temporärt, 

(iv) att avgöra sådana frågor om tolkningen och tillämpningen av detta avtal som direktionen lägger fram inför förvaltningsrådet, 

(v) att utse ledamöter till bankens direktion och att fastställa de utgifter som direktionsledamöterna och deras suppleanter ska kompenseras för och de ersättningar som eventuellt ska betalas enligt artikel 25.6, 

(vi) att utse chefdirektör, avsätta chefdirektören temporärt eller permanent och att besluta om ersättningar till chefdirektören och andra anställningsvillkor, 

(vii) att godkänna bankens balansräkning och resultaträkning efter det att revisionsberättelsen har granskats, 

(viii) att besluta om reserverna och om allokeringen och utdelningen av bankens nettovinst, 

(ix) att ändra detta avtal, 

(x) att besluta om nedläggning av bankens verksamhet och fördelning av dess tillgångar och 

(xi) att utöva andra sådana befogenheter som i detta avtal uttryckligen har tilldelats förvaltningsrådet. 

3. Förvaltningsrådet ska förbehålla sig alla befogenheter att fatta beslut i frågor som delegerats till direktionen med stöd av punkt 2 i denna artikel. 

Article 23 

Board of Governors: Powers 

1. All the powers of the Bank shall be vested in the Board of Governors. 

2. The Board of Governors may delegate to the Board of Directors any or all its powers, except the power to: 

(i) admit new members and determine the conditions of their admission; 

(ii) increase or decrease the authorized capital stock of the Bank; 

(iii) suspend a member; 

(iv) decide appeals from interpretations or applications of this Agreement given by the Board of Directors; 

(v) elect the Directors of the Bank and determine the expenses to be paid for Directors and Alternate Directors and remuneration, if any, pursuant to paragraph 6 of Article 25; 

(vi) elect the President, suspend or remove him from office, and determine his remuneration and other conditions of service; 

(vii) approve, after reviewing the auditors’ report, the general balance sheet and the statement of profit and loss of the Bank; 

(viii) determine the reserves and the allocation and distribution of the net profits of the Bank; 

(ix) amend this Agreement; 

(x) decide to terminate the operations of the Bank and to distribute its assets; and 

(xi) exercise such other powers as are expressly assigned to the Board of Governors in this Agreement. 

3. The Board of Governors shall retain full power to exercise authority over any matter delegated to the Board of Directors under paragraph 2 of this Article. 

Artikel 24 

Förvaltningsrådets förfaringssätt 

1. Förvaltningsrådet ska hålla årsmöte och andra sådana möten som förvaltningsrådet eventuellt föreskriver eller som direktionen sammankallar. Direktionen ska sammankalla förvaltningsrådet om minst fem (5) av bankens medlemmar så kräver. 

2. Ett förvaltningsrådsmöte är beslutfört om majoriteten av förvaltningsrådsledamöterna är närvarande och denna majoritet företräder minst två tredjedelar av medlemmarnas totala rösträtt. 

3. Förvaltningsrådet ska utfärda bestämmelser om de förfaringssätt som direktionen ska iaktta för att få förvaltningsrådet att rösta om någon specialfråga utan möte och i särfall ordna förvaltningsrådsmöten elektroniskt. 

4. Inom ramen för sina befogenheter kan förvaltningsrådet och direktionen grunda sådana dotterbolag och godkänna sådana stadgar och bestämmelser som kan vara nödvändiga eller ändamålsenliga för drivandet av bankens verksamhet. 

Article 24 

Board of Governors: Procedure 

1. The Board of Governors shall hold an annual meeting and such other meetings as may be provided for by the Board of Governors or called by the Board of Directors. Meetings of the Board of Governors shall be called by the Board of Directors whenever requested by five (5) members of the Bank. 

2. A majority of the Governors shall constitute a quorum for any meeting of the Board of Governors, provided such majority represents not less than two-thirds of the total voting power of the members. 

3. The Board of Governors shall by regulation establish procedures whereby the Board of Directors may obtain a vote of the Governors on a specific question without a meeting and provide for electronic meetings of the Board of Governors in special circumstances. 

4. The Board of Governors, and the Board of Directors to the extent authorized, may establish such subsidiary entities, and adopt such rules and regulations, as may be necessary or appropriate to conduct the business of the Bank. 

Artikel 25 

Direktionens sammansättning 

1. Bankens direktion ska ha tolv (12) ledamöter, vilka inte får vara ledamöter i förvaltningsrådet och av vilka 

(i) de förvaltningsrådsledamöter som företräder de regionala medlemmarna ska utse nio (9), och 

(ii) de förvaltningsrådsledamöter som företräder de icke-regionala medlemmarna ska utse tre (3). 

Direktionsledamöterna ska vara sakkunniga med stor kompetens i ekonomiska och finansiella frågor och ska utses i enlighet med bilaga B. Direktionsledamöterna företräder de medlemmar vilkas förvaltningsrådsledamöter har utsett dem och de medlemmar vilkas förvaltningsrådsledamöter överlåter sina röster på dem. 

2. Förvaltningsrådet ska med jämna mellanrum se över antalet direktionsledamöter och direktionens sammansättning och vid behov öka eller minska antalet ledamöter eller ändra direktionens sammansättning med en kvalificerad förvaltningsrådsmajoritet enligt artikel 28. 

3. Varje direktionsledamot ska utse en egen suppleant med fulla befogenheter att verka på dennas vägnar när denna inte själv är närvarande. Förvaltningsrådet ska godkänna stadgarna för när en direktionsledamot som har utsetts av flera ledamöter än det som fastställts får utse en extraordinarie direktionssuppleant. 

4. Direktionsmedlemmarna och suppleanterna ska vara medborgare i medlemsstaterna. Av direktionsledamöterna eller suppleanterna kan två eller flera inte inneha samma medborgarskap. En suppleant kan delta i direktionens möten, men får rösta endast om han eller hon verkar på den ordinarie ledamotens vägnar. 

5. Direktionsledamöternas mandatperiod är två (2) år, och ledamöterna kan återväljas. 

(a) Direktionsledamöterna kvarstår i sina uppdrag tills efterträdare för dem har utsetts och dessa har tillträtt. 

(b) Om ett uppdrag som direktionsledamot blir ledigt mer än ett hundra åttio (180) dagar före mandatperiodens utgång, ska de förvaltningsrådsledamöter som valde den tidigare direktionsledamoten i enlighet med bilaga B utse en efterträdare för denna för den återstående mandatperioden. För valet krävs en majoritet av ovan nämnda förvaltningsrådsledamöters röster. Om ett uppdrag som direktionsledamot blir ledigt ett hundra åttio (180) eller färre dagar före mandatperiodens utgång, kan de förvaltningsrådsledamöter som valde direktionsledamoten på motsvarande sätt utse en efterträdare för denna. 

(c) Under den tid ett uppdrag som direktionsledamot är obesatt utövas ledamotens befogenheter med undantag av fullmakten att utnämna en suppleant av suppleanten för den före detta direktionsledamoten. 

6. Såvida förvaltningsrådet inte beslutar annorlunda, får ledamöterna och suppleanterna i direktionen ingen ersättning från banken, men banken kan kompensera dem för skäliga kostnader för deltagande i möten. 

Article 25 

Board of Directors: Composition 

1. The Board of Directors shall be composed of twelve (12) members who shall not be members of the Board of Governors, and of whom: 

(i) nine (9) shall be elected by the Governors representing regional members; and 

(ii) three (3) shall be elected by the Governors representing non-regional members. 

Directors shall be persons of high competence in economic and financial matters and shall be elected in accordance with Schedule B. Directors shall represent members whose Governors have elected them as well as members whose Governors assign their votes to them. 

2. The Board of Governors shall, from time to time, review the size and composition of the Board of Directors, and may increase or decrease the size or revise the composition as appropriate, by a Super Majority vote as provided in Article 28. 

3. Each Director shall appoint an Alternate Director with full power to act for him when he is not present. The Board of Governors shall adopt rules enabling a Director elected by more than a specified number of members to appoint an additional Alternate Director. 

4. Directors and Alternate Directors shall be nationals of member countries. No two or more Directors may be of the same nationality nor may any two or more Alternate Directors be of the same nationality. Alternate Directors may participate in meetings of the Board but may vote only when the Alternate Director is acting in place of the Director. 

5. Directors shall hold office for a term of two (2) years and may be re-elected. 

(a) Directors shall continue in office until their successors shall have been chosen and assumed office. 

(b) If the office of a Director becomes vacant more than one hundred and eighty (180) days before the end of his term, a successor shall be chosen in accordance with Schedule B, for the remainder of the term, by the Governors who elected the former Director. A majority of the votes cast by such Governors shall be required for such election. The Governors who elected a Director may similarly choose a successor if the office of a Director becomes vacant one hundred and eighty (180) days or less before the end of his term. 

(c) While the office of a Director remains vacant, an Alternate Director of the former Director shall exercise the powers of the latter, except that of appointing an Alternate Director. 

6. Directors and Alternate Directors shall serve without remuneration from the Bank, unless the Board of Governors shall decide otherwise, but the Bank may pay them reasonable expenses incurred in attending meetings. 

Artikel 26 

Direktionens befogenheter 

Direktionen svarar för ledningen av bankens allmänna verksamhet och utövar för detta ändamål, förutom de befogenheter som uttryckligen tilldelats den i detta avtal, dessutom alla de befogenheter som förvaltningsrådet tilldelat den och ska i synnerhet 

(i) bereda de ärenden som behandlas i förvaltningsrådet, 

(ii) utarbeta bankens policy och med minst tre fjärdedelars majoritet av medlemmarnas totala rösträtt fatta beslut om bankens centrala verksamhets- och finansieringspolicy och om delegering av befogenheter till chefdirektören i enlighet med bankens policy,  

(iii) fatta beslut om bankens verksamhet enligt artikel 11.2 och med minst tre fjärdedelars majoritet av medlemmarnas totala rösträtt fatta beslut om delegering av därtill hörande befogenheter till chefdirektören,  

(iv) regelbundet övervaka ledningen av banken och dess verksamhet och skapa en för ändamålet lämplig övervakningspraxis som är förenlig med principerna om transparens, öppenhet, oberoende och ansvarsfullhet, 

(v) godkänna bankens strategi, årsplan och budget, 

(vi) tillsätta sådana utskott som den anser nödvändiga, och 

(vii) överlämna det reviderade bokslutet för respektive räkenskapsår till förvaltningsrådet för godkännande. 

Article 26 

Board of Directors: Powers 

The Board of Directors shall be responsible for the direction of the general operations of the Bank and, for this purpose, shall, in addition to the powers assigned to it expressly by this Agreement, exercise all the powers delegated to it by the Board of Governors, and in particular: 

(i) prepare the work of the Board of Governors; 

(ii) establish the policies of the Bank, and, by a majority representing not less than three-fourths of the total voting power of the members, take decisions on major operational and financial policies and on delegation of authority to the President under Bank policies; 

(iii) take decisions concerning operations of the Bank under paragraph 2 of Article 11, and, by a majority representing not less than three-fourths of the total voting power of the members, decide on the delegation of such authority to the President; 

(iv) supervise the management and the operation of the Bank on a regular basis, and establish an oversight mechanism for that purpose, in line with principles of transparency, openness, independence and accountability; 

(v) approve the strategy, annual plan and budget of the Bank; 

(vi) appoint such committees as deemed advisable; and 

(vii) submit the audited accounts for each financial year for approval of the Board of Governors. 

Artikel 27 

Direktionens förfaringssätt 

1. Direktionen ska sammanträda med jämna mellanrum under året och så ofta som bankens verksamhet kräver. Direktionen arbetar inte permanent i bankens lokaler, såvida förvaltningsrådet inte beslutar annorlunda med en kvalificerad majoritet enligt artikel 28. Direktionen ska sammanträda på ordförandens kallelse eller om tre (3) ledamöter så kräver. 

2. Ett direktionsmöte är beslutfört om majoriteten av ledamöterna är närvarande och förutsatt att denna majoritet företräder minst två tredjedelar av medlemmarnas totala rösträtt. 

3. Förvaltningsrådet ska anta de stadgar enligt vilka en medlem, om den i direktionen inte har någon egen medborgare, till ett direktionsmöte kan sända en företrädare utan rösträtt när direktionen behandlar ett ärende som särskilt gäller medlemmen i fråga. 

4. Direktionen ska fastställa de förfaranden genom vilka ett möte kan hållas elektroniskt eller omröstning i ett ärende kan ske utan möte. 

Article 27 

Board of Directors: Procedure 

1. The Board of Directors shall meet as often as the business of the Bank may require, periodically throughout the year. The Board of Directors shall function on a non-resident basis except as otherwise decided by the Board of Governors by a Super Majority vote as provided in Article 28. Meetings may be called by the Chairman or whenever requested by three (3) Directors. 

2. A majority of the Directors shall constitute a quorum for any meeting of the Board of Directors, provided such majority represents not less than two-thirds of the total voting power of the members. 

3. The Board of Governors shall adopt regulations under which, if there is no Director of its nationality, a member may send a representative to attend, without right to vote, any meeting of the Board of Directors when a matter particularly affecting that member is under consideration. 

4. The Board of Directors shall establish procedures whereby the Board can hold an electronic meeting or vote on a matter without holding a meeting. 

Artikel 28 

Omröstning 

1. Varje medlems totala rösträtt består av de fasta röster som tillkommer medlemmen, rösterna utifrån andelsinnehavet och, för de konstituerande medlemmarnas del, av de röster som tillkommer en konstituerande medlem. 

(i) De fasta röster som tillkommer respektive medlem fås genom att tolv (12) procent av det totala antalet fasta röster för samtliga medlemmar, rösterna utifrån andelsinnehavet och de konstituerande medlemmarnas röster delas jämnt mellan samtliga medlemmar. 

(ii) Antalet röster utifrån andelsinnehavet ska svara mot det antal andelar som respektive medlem har tecknat i bankens primära kapital. 

(iii) Varje konstituerande medlem ska tilldelas sex hundra (600) konstituerande medlemmars röster. 

Om en medlem inte har betalat en avbetalning som hänför sig till medlemmens skyldigheter i anslutning till de inbetalda andelarna enligt artikel 6 och som har förfallit till betalning, ska medlemmens antal röster för den tid försummelsen fortgår minskas med den procentuella andel som den till betalning förfallna och obetalda avbetalningen utgör av det sammanlagda nominella värdet på de inbetalda andelar som medlemmen tecknat. 

2. Vid omröstning i förvaltningsrådet har varje förvaltningsrådsledamot rätt att ge de röster som tillkommer den medlem som ledamoten företräder. 

(i) Om inget annat uttryckligen fastställs i detta avtal, ska alla frågor som behandlas i förvaltningsrådet avgöras med en majoritet av de givna rösterna. 

(ii) Vid omröstningar i förvaltningsrådet förutsätter en kvalificerad majoritet understöd från två tredjedelar av förvaltningsrådsledamöterna, och dessutom ska de understödande ledamöterna företräda minst tre fjärdedelar av medlemmarnas totala rösträtt. 

(iii) Vid omröstningar i förvaltningsrådet kräver en särskild majoritet understöd från en majoritet av förvaltningsrådsledamöterna, och dessutom ska de understödande ledamöterna företräda en majoritet av medlemmarnas totala rösträtt. 

3. Vid omröstning i direktionen har varje direktionsledamot rätt att ge det antal röster som tillkommer de förvaltningsrådsledamöter som har valt ledamoten och de röster som med stöd av bilaga B tillkommer de förvaltningsrådsledamöter som har överlåtit sina röster på ledamoten. 

(i) En direktionsledamot som har rätt att ge röster för flera än en medlem kan ge de aktuella medlemmarnas röster var för sig. 

(ii) Om inget annat uttryckligen fastställs i detta avtal, ska alla frågor som behandlas i direktionen avgöras med en majoritet av de givna rösterna. 

Article 28 

Voting 

1. The total voting power of each member shall consist of the sum of its basic votes, share votes and, in the case of a Founding Member, its Founding Member votes. 

(i) The basic votes of each member shall be the number of votes that results from the equal distribution among all the members of twelve (12) per cent of the aggregate sum of the basic votes, share votes and Founding Member votes of all the members. 

(ii) The number of the share votes of each member shall be equal to the number of shares of the capital stock of the Bank held by that member. 

(iii) Each Founding Member shall be allocated six hundred (600) Founding Member votes. 

In the event a member fails to pay any part of the amount due in respect of its obligations in relation to paid-in shares under Article 6, the number of share votes to be exercised by the member shall, as long as such failure continues, be reduced proportionately, by the percentage which the amount due and unpaid represents of the total par value of paid-in shares subscribed to by that member. 

2. In voting in the Board of Governors, each Governor shall be entitled to cast the votes of the member he represents. 

(i) Except as otherwise expressly provided in this Agreement, all matters before the Board of Governors shall be decided by a majority of the votes cast. 

(ii) A Super Majority vote of the Board of Governors shall require an affirmative vote of two-thirds of the total number of Governors, representing not less than three-fourths of the total voting power of the members. 

(iii) A Special Majority vote of the Board of Governors shall require an affirmative vote of a majority of the total number of Governors, representing not less than a majority of the total voting power of the members. 

3. In voting in the Board of Directors, each Director shall be entitled to cast the number of votes to which the Governors who elected him are entitled and those to which any Governors who have assigned their votes to him, pursuant to Schedule B, are entitled. 

(i) A Director entitled to cast the votes of more than one member may cast the votes for those members separately. 

(ii) Except as otherwise expressly provided in this Agreement, all matters before the Board of Directors shall be decided by a majority of the votes cast. 

Artikel 29 

Chefdirektör 

1. Förvaltningsrådet ska med en kvalificerad majoritet enligt artikel 28 utse en chefdirektör genom ett öppet, transparent och meritbaserat förfarande. Chefdirektören ska vara medborgare i en regional medlemsstat. Under sin mandatperiod får chefdirektören inte verka som ledamot eller suppleant i förvaltningsrådet eller direktionen. 

2. Chefdirektörens mandatperiod är fem (5) år. Chefdirektören kan återväljas en gång. Chefdirektören kan avsättas från sitt uppdrag temporärt eller permanent, om förvaltningsrådet så beslutar med en kvalificerad majoritet enligt artikel 28. 

(a) Om chefdirektörens uppdrag av en eller annan orsak blir ledigt under mandatperioden, ska förvaltningsrådet för en bestämd tid utse en interimistisk chefdirektör eller utse en ny chefdirektör enligt punkt 1 i denna artikel. 

3. Chefdirektören verkar som ordförande för direktionen, men saknar rösträtt förutom att chefdirektörens röst avgör vid lika röstetal. Chefdirektören kan delta i, men får inte rösta på förvaltningsrådets möten. 

4. Chefdirektören är bankens lagliga företrädare. Chefdirektören är chef för bankpersonalen och är underställd direktionen vid skötseln av bankens dagliga verksamhet. 

Article 29 

The President 

1. The Board of Governors, through an open, transparent and merit-based process, shall elect a president of the Bank by a Super Majority vote as provided in Article 28. He shall be a national of a regional member country. The President, while holding office, shall not be a Governor or a Director or an Alternate for either. 

2. The term of office of the President shall be five (5) years. He may be re-elected once. The President may be suspended or removed from office when the Board of Governors so decides by a Super Majority vote as provided in Article 28. 

(a) If the office of the President for any reason becomes vacant during his term, the Board of Governors shall appoint an Acting President for a temporary period or elect a new President, in accordance with paragraph 1 of this Article. 

3. The President shall be Chairman of the Board of Directors but shall have no vote, except a deciding vote in case of an equal division. He may participate in meetings of the Board of Governors but shall not vote. 

4. The President shall be the legal representative of the Bank. He shall be chief of the staff of the Bank and shall conduct, under the direction of the Board of Directors, the current business of the Bank. 

Artikel 30 

Bankens tjänstemän och övriga personal 

1. Direktionen ska på förslag av chefdirektören genom ett öppet, transparent och meritbaserat förfarande utse en eller flera vice direktörer. Direktionen ska fatta beslut om längden på en vice direktörs mandatperiod och om dennas befogenheter och uppgifter i bankens förvaltning. Om chefdirektören är frånvarande eller jävig, ska dennas uppgifter skötas av en vice direktör med de befogenheter som tillkommer chefdirektören. 

2. Chefdirektören ansvarar för organisationen av tjänstemännens och den övriga personalens uppgifter och för tillsättandet och avsättandet av personal i enlighet med stadgar som antas av direktionen med undantag av det som gäller vice direktörerna enligt punkt 1 ovan. 

3. Vid tillsättandet av tjänstemän och övrig personal och vid givandet av förslag om vice direktörer ska chefdirektören i första hand säkerställa optimal effektivitet och teknisk kompetens och samtidigt fästa ändamålsenlig uppmärksamhet vid att personalen rekryteras från ett så omfattande geografiskt område som möjligt. 

Article 30 

Officers and Staff of the Bank 

1. One or more Vice-Presidents shall be appointed by the Board of Directors on the recommendation of the President, on the basis of an open, transparent and merit-based process. A Vice-President shall hold office for such term, exercise such authority and perform such functions in the administration of the Bank, as may be determined by the Board of Directors. In the absence or incapacity of the President, a Vice-President shall exercise the authority and perform the functions of the President. 

2. The President shall be responsible for the organization, appointment and dismissal of the officers and staff in accordance with regulations adopted by the Board of Directors, with the exception of Vice-Presidents to the extent provided in paragraph 1 above. 

3. In appointing officers and staff and recommending Vice-Presidents, the President shall, subject to the paramount importance of securing the highest standards of efficiency and technical competence, pay due regard to the recruitment of personnel on as wide a regional geographical basis as possible. 

Artikel 31 

Bankens internationella karaktär 

1. Banken får inte ta emot särskilda medel, lån eller bistånd som på något sätt kan skada, begränsa, snedvrida eller på annat sätt ändra dess syfte eller uppgifter. 

2. Vid fattandet av beslut får banken, dess ordförande, tjänstemän eller övriga personal inte blanda sig i någon som helst medlems politiska angelägenheter eller låta den politiska karaktären hos en medlem påverka sina beslut. Vid fattandet av beslut får de beakta endast ekonomiska aspekter. Aspekterna ska bedömas opartiskt för att bankens uppgifter ska kunna utföras och dess syfte uppnås. 

3. Vid utförandet av sina uppgifter är bankens ordförande, tjänstemän och personal ansvariga enbart gentemot banken och inte gentemot någon annan myndighet. Varje medlem i banken ska respektera denna uppgifts internationella karaktär och avstå från alla försök att påverka dessa personer när de fullgör sina plikter. 

Article 31 

The International Character of the Bank 

1. The Bank shall not accept Special Funds, loans or assistance that may in any way prejudice, limit, deflect or otherwise alter its purpose or functions. 

2. The Bank, its President, officers and staff shall not interfere in the political affairs of any member, nor shall they be influenced in their decisions by the political character of the member concerned. Only economic considerations shall be relevant to their decisions. Such considerations shall be weighed impartially in order to achieve and carry out the purpose and functions of the Bank. 

3. The President, officers and staff of the Bank, in the discharge of their offices, owe their duty entirely to the Bank and to no other authority. Each member of the Bank shall respect the international character of this duty and shall refrain from all attempts to influence any of them in the discharge of their duties. 

KAPITEL VI 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

Artikel 32 

Kontor 

1. Bankens huvudkontor finns i Peking, Folkrepubliken Kina. 

2. Banken kan inrätta kontor och verksamhetsställen annanstans. 

CHAPTER VI 

GENERAL PROVISIONS 

Article 32 

Offices of the Bank 

1. The principal office of the Bank shall be located in Beijing, People’s Republic of China. 

2. The Bank may establish agencies or offices elsewhere. 

Artikel 33 

Förvaringsinstitut och kontakt 

1. Varje medlem ska utse ett lämpligt offentligt organ med vilket banken kan hålla kontakt i angelägenheter som gäller detta avtal. 

2. Varje medlem ska utse sin centralbank eller någon annan med banken överenskommen inrättning till förvaringsinstitut, där banken kan sätta in sitt innehav av medlemmens valuta och sina andra medel. 

3. Banken kan förvara sina medel i förvaringsinstitut som fastställts av direktionen. 

Article 33 

Channel of Communication; Depositories 

1. Each member shall designate an appropriate official entity with which the Bank may communicate in connection with any matter arising under this Agreement. 

2. Each member shall designate its central bank, or such other institution as may be agreed upon with the Bank, as a depository with which the Bank may keep its holdings of currency of that member as well as other assets of the Bank. 

3. The Bank may hold its assets with such depositories as the Board of Directors shall determine. 

Artikel 34 

Rapporter och information 

1. Bankens arbetsspråk är engelska, och banken stöder sig i alla sina beslut och tolkningar enligt artikel 54 på den engelska versionen av detta avtal. 

2. Medlemmarna ska ge banken sådan information som banken rimligtvis kan kräva av dem för att underlätta utförandet av sina uppgifter. 

3. Banken ska till sina medlemmar lämna en årsredovisning inkluderande det reviderade bokslutet och även publicera denna. Banken ska dessutom till medlemmarna kvartalsvis lämna ett sammandrag av bankens finansiella ställning och en resultaträkning med uppgifter om resultatet av dess verksamhet. 

4. Banken ska ha en informationspolicy för att främja transparensen i sin verksamhet. Banken kan publicera rapporter som den anser önskvärda för att främja sitt syfte och sina uppgifter. 

Article 34 

Reports and Information 

1. The working language of the Bank shall be English, and the Bank shall rely on the English text of this Agreement for all decisions and for interpretations under Article 54. 

2. Members shall furnish the Bank with such information it may reasonably request of them in order to facilitate the performance of its functions. 

3. The Bank shall transmit to its members an annual report containing an audited statement of its accounts and shall publish such report. It shall also transmit quarterly to its members a summary statement of its financial position and a profit and loss statement showing the results of its operations. 

4. The Bank shall establish a policy on the disclosure of information in order to promote transparency in its operations. The Bank may publish such reports as it deems desirable in the carrying out of its purpose and functions. 

Artikel 35 

Samarbete med medlemmar och internationella organisationer 

1. Banken ska bedriva nära samarbete med alla sina medlemmar och, på det sätt som den inom ramen för villkoren i detta avtal anser lämpligt, med andra internationella finansinstitut samt med internationella organisationer som främjar den ekonomiska utvecklingen i regionen eller som verkar inom samma sektor som banken. 

2. Med direktionens bifall kan banken med organisationerna i fråga komma överens om arrangemang för sådana ändamål som är förenliga med detta avtal. 

Article 35 

Cooperation with Members and International Organizations 

1. The Bank shall work in close cooperation with all its members, and, in such manner as it may deem appropriate within the terms of this Agreement, with other international financial institutions, and international organizations concerned with the economic development of the region or the Bank’s operational areas. 

2. The Bank may enter into arrangements with such organizations for purposes consistent with this Agreement, with the approval of the Board of Directors. 

Artikel 36 

Hänvisningar 

1. När det i detta avtal hänvisas till en artikel eller bilaga avser hänvisningarna artiklar eller bilagor i detta avtal, såvida inte något annat anges. 

2. När det i detta avtal hänvisas till ett visst kön är hänvisningarna lika tillämpliga på vartdera könet. 

Article 36 

References 

1. References in this Agreement to Article or Schedule refer to Articles and Schedules of this Agreement, unless otherwise specified. 

2. References in this Agreement to a specific gender shall be equally applicable to any gender. 

KAPITEL VII 

UTTRÄDE OCH TILLFÄLLIG UTESLUTNING AV EN MEDLEM 

Artikel 37 

Utträde 

1. En medlem kan när som helst frånsäga sig medlemskapet i banken genom att lämna in en skriftlig anmälan om detta till bankens huvudkontor.  

2. En medlems utträde ska träda i kraft och medlemskapet anses upphöra på den dag som anges i anmälan, dock tidigast sex (6) månader efter det att banken tog emot anmälan. Medlemmen kan dock när som helst innan utträdet slutgiltigt träder i kraft skriftligen underrätta banken om att den återkallar sin utträdesanmälan. 

3. En utträdande medlem förblir ansvarig gentemot banken för samtliga direkta och infordringsbara skyldigheter som den ansvarade för på den dag när utträdesanmälan lämnades in. Efter att utträdet slutgiltigt trätt i kraft kan medlemmen inte längre orsakas ansvar för skyldigheter som grundar sig på bankens åtgärder efter den dag då utträdesanmälan togs emot. 

CHAPTER VII 

WITHDRAWAL AND SUSPENSION OF MEMBERS 

Article 37 

Withdrawal of Membership 

1. Any member may withdraw from the Bank at any time by delivering a notice in writing to the Bank at its principal office. 

2. Withdrawal by a member shall become effective, and its membership shall cease, on the date specified in its notice but in no event less than six (6) months after the date that notice has been received by the Bank. However, at any time before the withdrawal becomes finally effective, the member may notify the Bank in writing of the cancellation of its notice of intention to withdraw. 

3. A withdrawing member shall remain liable for all direct and contingent obligations to the Bank to which it was subject at the date of delivery of the withdrawal notice. If the withdrawal becomes finally effective, the member shall not incur any liability for obligations resulting from operations of the Bank effected after the date on which the withdrawal notice was received by the Bank. 

Artikel 38 

Tillfällig uteslutning av en medlem 

1. Om en medlem underlåter att uppfylla sina skyldigheter gentemot banken, kan förvaltningsrådet besluta att tillfälligt utesluta medlemmen med en kvalificerad majoritet enligt artikel 28. 

2. En sålunda tillfälligt utesluten medlem upphör utan särskilda åtgärder att vara medlem i banken ett (1) år från uteslutningsdagen, såvida förvaltningsrådet med en kvalificerad majoritet enligt artikel 28 inte beslutar att medlemmens ställning återställs. 

3. Under en tillfällig uteslutning får medlemmen inte utöva några rättigheter enligt detta avtal med undantag för rätten till utträde, men dess samtliga skyldigheter förblir i kraft. 

Article 38 

Suspension of Membership 

1. If a member fails to fulfill any of its obligations to the Bank, the Board of Governors may suspend such member by a Super Majority vote as provided in Article 28. 

2. The member so suspended shall automatically cease to be a member one (1) year from the date of its suspension, unless the Board of Governors decides by a Super Majority vote as provided in Article 28 to restore the member to good standing. 

3. While under suspension, a member shall not be entitled to exercise any rights under this Agreement, except the right of withdrawal, but shall remain subject to all its obligations. 

Artikel 39 

Avräkning 

1. Efter den dag då en stats medlemskap upphör ska staten gentemot banken alltjämt vara ansvarig för sina direkta åtaganden och infordringsbara åtaganden så länge som någon del av de låne-, borgens- eller aktieplaceringsförbindelser som den har ingått innan medlemskapet upphörde eller andra finansieringsformer (härefter övrig finansiering) enligt artikel 11.2 (vi) är utestående, men den kan inte orsakas skyldigheter för sådana lån, garantier, aktieplaceringar eller övrig finansiering som banken förbinder sig till därefter och har inte del i bankens inkomster eller utgifter. 

2. När en stat upphör att vara medlem ska banken i enlighet med bestämmelserna i punkt 3 och 4 i denna artikel ordna med återköp av den aktuella statens andelar som ett led i avräkningen med den aktuella staten. Därvid ska återköpspriset för andelarna utgöras av det värde som bankens bokföring utvisar den dag då medlemskapet upphörde. 

3. Vid betalningen av andelar som banken återköper enligt denna artikel ska följande villkor iakttas: 

(i) Den aktuella statens fordringar för sina andelar ska innehållas så länge som denna stat, dess centralbank eller någon av dess inrättningar, företrädare eller politiska förvaltningsenheter i egenskap av låntagare eller borgensman eller avtalspart vid aktieplacering eller övrig finansiering har åtaganden gentemot banken och fordringarna enligt bankens bedömning kan användas för att uppfylla sådana åtaganden när de förfaller. Inget belopp ska innehållas med stöd av statens infordringsbara åtaganden som gäller framtida betalningskrav för andelar som staten tecknat enligt artikel 6.3. En medlems fordringar för sina andelar ska aldrig betalas förrän det har gått sex (6) månader från det att medlemskapet upphörde. 

(ii) Andelar kan ibland betalas i takt med att den aktuella staten överlämnar de motsvarande andelsbreven upp till ett belopp varmed återköpsvärdet enligt punkt 2 i denna artikel överstiger summan av åtagandena för lån, garantier, aktieplaceringar och övrig finansiering enligt underpunkt (i) i denna punkt tills den före detta medlemmen har tagit emot hela återköpspriset. 

(iii) Betalningarna ska erläggas i de tillgängliga valutor som banken bestämmer med beaktande av bankens ekonomiska ställning. 

(iv) Om banken har orsakats förluster på grund av utestående lån, garantier, aktieplaceringar eller övrig finansiering på den dag då statens medlemskap upphörde och förlustbeloppet på den dag då medlemskapet upphörde översteg de reserver som avsatts för dessa, ska staten i fråga på begäran återbetala det belopp med vilket återköpspriset för dess andelar skulle ha sänkts, om förlusterna hade beaktats då återköpspriset fastställdes. Dessutom ska den före detta medlemmen på begäran för obetalda tecknade andelar enligt artikel 6.3 betala samma belopp som medlemmen skulle ha haft ansvar för, om kapitalet hade varit bundet och betalningskravet framställts när återköpspriset för medlemmens andelar fastställdes. 

4. Om banken enligt artikel 41 i detta avtal lägger ned sin verksamhet inom sex (6) månader från den dag då en stat upphör att vara medlem, ska alla rättigheter som tillkommer denna stat bestämmas enligt bestämmelserna i artiklarna 41—43. Vid tillämpningen av artiklarna betraktas staten i fråga alltjämt som medlem, men den har ingen rösträtt. 

Article 39 

Settlement of Accounts 

1. After the date on which a country ceases to be a member, it shall remain liable for its direct obligations to the Bank and for its contingent liabilities to the Bank so long as any part of the loans, guarantees, equity investments or other forms of financing under paragraph 2 (vi) of Article 11 (hereinafter, other financing) contracted before it ceased to be a member is outstanding, but it shall not incur liabilities with respect to loans, guarantees, equity investments or other financing entered into thereafter by the Bank nor share either in the income or the expenses of the Bank. 

2. At the time a country ceases to be a member, the Bank shall arrange for the repurchase of such country's shares by the Bank as a part of the settlement of accounts with such country in accordance with the provisions of paragraphs 3 and 4 of this Article. For this purpose, the repurchase price of the shares shall be the value shown by the books of the Bank on the date the country ceases to be a member. 

3. The payment for shares repurchased by the Bank under this Article shall be governed by the following conditions: 

(i) Any amount due to the country concerned for its shares shall be withheld so long as that country, its central bank or any of its agencies, instrumentalities or political subdivisions remains liable, as borrower, guarantor or other contracting party with respect to equity investment or other financing, to the Bank and such amount may, at the option of the Bank, be applied on any such liability as it matures. No amount shall be withheld on account of the contingent liability of the country for future calls on its subscription for shares in accordance with paragraph 3 of Article 6. In any event, no amount due to a member for its shares shall be paid until six (6) months after the date on which the country ceases to be a member. 

(ii) Payments for shares may be made from time to time, upon surrender of the corresponding stock certificates by the country concerned, to the extent by which the amount due as the repurchase price in accordance with paragraph 2 of this Article exceeds the aggregate amount of liabilities, on loans, guarantees, equity investments and other financing referred to in sub-paragraph (i) of this paragraph, until the former member has received the full repurchase price. 

(iii) Payments shall be made in such available currencies as the Bank determines, taking into account its financial position. 

(iv) If losses are sustained by the Bank on any loans, guarantees, equity investments or other financing which were outstanding on the date when a country ceased to be a member and the amount of such losses exceeds the amount of the reserve provided against losses on that date, the country concerned shall repay, upon demand, the amount by which the repurchase price of its shares would have been reduced if the losses had been taken into account when the repurchase price was determined. In addition, the former member shall remain liable on any call for unpaid subscriptions in accordance with paragraph 3 of Article 6, to the same extent that it would have been required to respond if the impairment of capital had occurred and the call had been made at the time the repurchase price of its shares was determined. 

4. If the Bank terminates its operations pursuant to Article 41 within six (6) months of the date upon which any country ceases to be a member, all rights of the country concerned shall be determined in accordance with the provisions of Articles 41 to 43. Such country shall be considered as still a member for purposes of such Articles but shall have no voting rights. 

KAPITEL VIII 

AVBRYTANDE OCH NEDLÄGGNING AV BANKENS VERKSAMHET 

Artikel 40 

Tillfälligt avbrytande av verksamheten 

I ett nödläge kan direktionen tillfälligt avbryta beviljandet av nya lån, garantier, aktieplaceringar och övrig finansiering enligt artikel 11.2 (vi) tills det att förvaltningsrådet får tillfälle att granska frågan närmare och fatta beslut om fortsatta åtgärder. 

CHAPTER VIII 

SUSPENSION AND TERMINATION OF OPERATIONS OF THE BANK 

Article 40 

Temporary Suspension of Operations 

In an emergency, the Board of Directors may temporarily suspend operations in respect of new loans, guarantees, equity investment and other forms of financing under sub-paragraph 2 (vi) of Article 11, pending an opportunity for further consideration and action by the Board of Governors. 

Artikel 41 

Nedläggning av verksamheten 

1. Banken kan lägga ned sin verksamhet genom beslut med en kvalificerad förvaltningsrådsmajoritet i enlighet med artikel 28. 

2. Efter en nedläggning av verksamheten ska banken utan dröjsmål lägga ned all sin affärsverksamhet med undantag av sådan verksamhet som gäller realisering, skyddande och förvaring av bankens tillgångar och reglering av skuldförhållandena. 

Article 41 

Termination of Operations 

1. The Bank may terminate its operations by a resolution of the Board of Governors approved by a Super Majority vote as provided in Article 28. 

2. After such termination, the Bank shall forthwith cease all activities, except those incident to the orderly realization, conservation and preservation of its assets and settlement of its obligations. 

Artikel 42 

Medlemmarnas skyldigheter och betalning av fordringar 

1. Om banken lägger ned sin verksamhet kvarstår alla medlemmars skyldigheter med avseende på de tecknade andelar i bankens kapital för vilka betalning inte har krävts och skyldigheterna till följd av en nedvärdering av medlemmarnas valutor tills alla kreditorers fordringar inklusive infordringsbara fordringar har betalats. 

2. Fordringarna till kreditorer med direkta fordringar ska i första hand betalas med bankens medel och därefter med de medel som betalas till banken för obetalda tecknade andelar eller infordringsbara andelar. Innan några betalningar erläggs till kreditorer med direkta fordringar ska direktionen vidta sådana arrangemang som den anser nödvändiga för att säkerställa en pro rata-fördelning av fordringarna mellan kreditorer med direkta respektive infordringsbara fordringar. 

Article 42 

Liability of Members and Payments of Claims 

1. In the event of termination of the operation of the Bank, the liability of all members for uncalled subscriptions to the capital stock of the Bank and in respect of the depreciation of their currencies shall continue until all claims of creditors, including all contingent claims, shall have been discharged. 

2. All creditors holding direct claims shall first be paid out of the assets of the Bank and then out of payments to the Bank or unpaid or callable subscriptions. Before making any payments to creditors holding direct claims, the Board of Directors shall make such arrangements as are necessary, in its judgment, to ensure a pro rata distribution among holders of direct and contingent claims. 

Artikel 43 

Fördelning av tillgångar 

1. Inga tillgångar ska fördelas mellan medlemmarna med stöd av deras teckning av kapitalandelar förrän 

(i) alla skulder har betalats till kreditorerna eller betalning för dessa har beretts, och 

(ii) förvaltningsrådet med en kvalificerad majoritet enligt artikel 28 har fattat beslut om en sådan fördelning. 

2. Bankens tillgångar ska fördelas mellan medlemmarna i proportion till respektive medlems innehav av kapitalandelar vid en sådan tidpunkt och på sådana villkor som banken bedömer skäliga och rättvisa. De andelar av tillgångarna som fördelas behöver inte vara identiska med avseende på deras art. Ingen medlem är berättigad att få sin andel av en sådan tillgångsfördelning förrän den har uppfyllt alla sina skyldigheter gentemot banken. 

3. En medlem som får banktillgångar som fördelas enligt denna artikel har med avseende på dessa tillgångar samma rättigheter som banken före tillgångsfördelningen. 

Article 43 

Distribution of Assets 

1. No distribution of assets shall be made to members on account of their subscriptions to the capital stock of the Bank until: 

(i) all liabilities to creditors have been discharged or provided for; and 

(ii) the Board of Governors has decided, by a Super Majority vote as provided in Article 28, to make such distribution. 

2. Any distribution of the assets of the Bank to the members shall be in proportion to the capital stock held by each member and shall be effected at such times and under such conditions as the Bank shall deem fair and equitable. The shares of assets distributed need not be uniform as to type of asset. No member shall be entitled to receive its share in such a distribution of assets until it has settled all of its obligations to the Bank. 

3. Any member receiving assets distributed pursuant to this Article shall enjoy the same rights with respect to such assets as the Bank enjoyed prior to their distribution. 

KAPITEL IX 

RÄTTSLIG STÄLLNING, IMMUNITET, PRIVILEGIER OCH UNDANTAG 

Artikel 44 

Kapitlets syfte 

1. För att banken ska kunna uppfylla sitt syfte och utföra de uppgifter som anförtrotts den ska banken inom varje medlems territorium tillerkännas den rättsliga ställning, den immunitet, de privilegier och de befrielser som anges i detta kapitel. 

2. Varje medlem ska utan dröjsmål vidta nödvändiga åtgärder för att inom sitt territorium verkställa bestämmelserna i detta kapitel och informera banken om åtgärderna. 

CHAPTER IX 

STATUS, IMMUNITIES, PRIVILEGES AND EXEMPTIONS 

Article 44 

Purposes of Chapter 

1. To enable the Bank to fulfill its purpose and carry out the functions entrusted to it, the status, immunities, privileges and exemptions set forth in this Chapter shall be accorded to the Bank in the territory of each member. 

2. Each member shall promptly take such action as is necessary to make effective in its own territory the provisions set forth in this Chapter and shall inform the Bank of the action which it has taken. 

Artikel 45 

Rättslig ställning 

Banken har full status som juridisk person och har i synnerhet full laglig rätt att 

(i) ingå avtal, 

(ii) förvärva och avyttra fast och lös egendom, 

(iii) vara kärande och svarande i rättegångar, och 

(iv) vidta andra åtgärder som kan vara nödvändiga och nyttiga för dess syfte och verksamhet. 

Article 45 

Status of the Bank 

The Bank shall possess full juridical personality and, in particular, the full legal capacity: 

(i) to contract; 

(ii) to acquire, and dispose of, immovable and movable property; 

(iii) to institute and respond to legal proceedings; and 

(iv) to take such other action as may be necessary or useful for its purpose and activities. 

Artikel 46 

Immunitet mot rättsliga förfaranden 

1. Banken har immunitet mot alla rättsliga förfaranden med undantag av sådana fall som uppkommer när den utövar sina befogenheter att skaffa medel genom upplåning eller på annat sätt, att bevilja garantier för åtaganden och att köpa, sälja eller teckna värdepapper eller fall som hänför sig till utnyttjande av dessa befogenheter. I sådana fall kan åtal mot banken väckas endast vid en behörig domstol inom en stats territorium där banken har kontor, har utsett ett ombud för att ta emot delgivningar eller underrättelser om rättegång eller där banken har emitterat eller garanterat värdepapper. 

2. Trots bestämmelserna i punkt 1 i denna artikel kan åtal mot banken inte väckas av en medlem, en myndighet eller ett organ hos en medlem eller av en sammanslutning eller person som direkt eller indirekt verkar på uppdrag av medlemmen eller en myndighet eller ett organ hos medlemmen eller som har rätt till fordringar av dessa. För att lösa tvister mellan banken och dess medlemmar kan medlemmarna tillgripa särskilda förfaranden i enlighet med detta avtal, bankens stadgar och bestämmelser eller avtal som ingåtts med banken. 

3. Bankens tillgångar och medel, oberoende av var de finns eller vem som har hand om dem, har immunitet mot alla former av förverkande, besittningstagande eller utsökning så länge det inte finns någon lagakraftvunnen dom mot banken. 

Article 46 

Immunity from Judicial Proceedings 

1. The Bank shall enjoy immunity from every form of legal process, except in cases arising out of or in connection with the exercise of its powers to raise funds, through borrowings or other means, to guarantee obligations, or to buy and sell or underwrite the sale of securities, in which cases actions may be brought against the Bank only in a court of competent jurisdiction in the territory of a country in which the Bank has an office, or has appointed an agent for the purpose of accepting service or notice of process, or has issued or guaranteed securities. 

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 of this Article, no action shall be brought against the Bank by any member, or by any agency or instrumentality of a member, or by any entity or person directly or indirectly acting for or deriving claims from a member or from any agency or instrumentality of a member. Members shall have recourse to such special procedures for the settlement of controversies between the Bank and its members as may be prescribed in this Agreement, in the by-laws and regulations of the Bank, or in the contracts entered into with the Bank. 

3. Property and assets of the Bank shall, wheresoever located and by whomsoever held, be immune from all forms of seizure, attachment or execution before the delivery of final judgment against the Bank. 

Artikel 47 

Tillgångars och arkivs immunitet 

1. Bankens tillgångar och medel, oberoende av var de finns eller vem som har hand om dem, har immunitet mot all slags husrannsakan, rekvisition, konfiskation, expropriation och annan form av förverkande genom exekutivt eller judiciellt förfarande. 

2. Bankens arkiv liksom i allmänhet alla handlingar som tillhör banken eller som banken har hand om är okränkbara, oberoende av var de finns eller vem som har hand om dem. 

Article 47 

Immunity of Assets and Archives 

1. Property and assets of the Bank, wheresoever located and by whomsoever held, shall be immune from search, requisition, confiscation, expropriation or any other form of taking or foreclosure by executive or legislative action. 

2. The archives of the Bank, and, in general, all documents belonging to it, or held by it, shall be inviolable, wheresoever located and by whomsoever held. 

Artikel 48 

Tillgångarnas frihet från restriktioner 

I den mån det är nödvändigt för att uppfylla bankens syfte och för att utföra dess uppgifter och såvida bestämmelserna i detta avtal inte föreskriver annorlunda ska bankens tillgångar och medel i sin helhet vara befriade från alla slags restriktioner, föreskrifter, kontrollåtgärder och moratorier. 

Article 48 

Freedom of Assets from Restrictions 

To the extent necessary to carry out the purpose and functions of the Bank effectively, and subject to the provisions of this Agreement, all property and assets of the Bank shall be free from restrictions, regulations, controls and moratoria of any nature. 

Artikel 49 

Privilegier vid kommunikation 

Varje medlem ska bemöta bankens officiella meddelanden på samma sätt som de bemöter andra medlemmars officiella meddelanden. 

Article 49 

Privilege for Communications 

Official communications of the Bank shall be accorded by each member the same treatment that it accords to the official communications of any other member. 

Artikel 50 

Tjänstemäns och övriga anställdas privilegier och immunitet 

Förvaltningsrådsledamöterna, direktionsledamöterna, suppleanterna, chefdirektören, vice direktörerna samt övriga tjänstemän och anställda i banken, inklusive experter och rådgivare som utför uppdrag eller tjänster för banken, ska samtliga 

(i) ha immunitet mot rättsliga förfaranden vad avser uppgifter som de utfört i tjänsten, såvida banken inte ger upp denna immunitet, och ska ha immunitet vad avser alla deras officiella papper, handlingar och dokument, 

(ii) såvida de inte är medborgare i stationeringslandet, ha samma immunitet mot immigrationsrestriktioner, bestämmelser om registrering av och om tjänsteplikt för utlänningar och samma lättnader beträffande valutabestämmelser som medlemmarna beviljar andra medlemmars företrädare, tjänstemän och anställda i jämförbar ställning, och 

(iii) ges samma behandling beträffande reselättnader som medlemmarna beviljar andra medlemmars företrädare, tjänstemän och anställda i jämförbar ställning. 

Article 50 

Immunities and Privileges of Officers and Employees 

All Governors, Directors, Alternates, the President, Vice-Presidents and other officers and employees of the Bank, including experts and consultants performing missions or services for the Bank: 

(i) shall be immune from legal process with respect to acts performed by them in their official capacity, except when the Bank waives the immunity and shall enjoy inviolability of all their official papers, documents and records; 

(ii) where they are not local citizens or nationals, shall be accorded the same immunities from immigration restrictions, alien registration requirements and national service obligations, and the same facilities as regards exchange regulations, as are accorded by members to the representatives, officials and employees of comparable rank of other members; and 

(iii) shall be granted the same treatment in respect of travelling facilities as is accorded by members to representatives, officials and employees of comparable rank of other members. 

Artikel 51 

Skattefrihet 

1. Banken, dess tillgångar, egendom och inkomster liksom verksamhet och transaktioner enligt detta avtal ska vara befriade från alla skatter och tullavgifter. Banken är inte heller skyldig att betala, innehålla eller bära upp några som helst skatter eller tullar. 

2. På löner, arvoden och kostnadsersättningar som banken betalar till direktionsledamöterna, direktionssuppleanterna, chefdirektören, vice direktörerna, tjänstemännen och de anställda, inklusive experter och rådgivare som utför uppdrag eller tjänster för banken, ska inga skatter innehållas förutom om en medlem i samband med att den deponerar ratifikations-, godtagande- eller godkännandeinstrumenten ger en deklaration om att medlemmen förbehåller sig själv eller någon av sina politiska förvaltningsenheter rätten att beskatta löner och arvoden som banken betalar till medlemmens medborgare. 

3. Av banken lämnade åtaganden och utgivna värdepapper, inklusive utdelningar och räntor på dessa, ska vara skattefria oavsett vem som har hand om dem, 

(i) om ett skatteuttag försätter dessa åtaganden eller värdepapper i ett sämre läge än andra endast därför att de lämnats eller utgetts av banken, eller 

(ii) om den rättsliga grunden för ett sådant skatteuttag enbart är den plats på vilken eller den valuta i vilken värdepappret utgetts eller åtagandet lämnats, påförts eller betalats eller platsen för något av bankens kontor eller verksamhetsplatser. 

4. Åtaganden eller värdepapper som banken har garanterat, inklusive utdelningar och räntor på dessa, ska vara skattefria oavsett vem som har hand om dem, 

(i) om ett skatteuttag försätter åtagandena eller värdepappren i ett sämre läge än andra endast därför att de garanterats av banken, eller 

(ii) om den enda rättsliga grunden för ett sådant skatteuttag är platsen för något av bankens kontor eller verksamhetsplatser. 

Article 51 

Exemption from Taxation 

1. The Bank, its assets, property, income and its operations and transactions pursuant to this Agreement, shall be exempt from all taxation and from all customs duties. The Bank shall also be exempt from any obligation for the payment, withholding or collection of any tax or duty. 

2. No tax of any kind shall be levied on or in respect of salaries, emoluments and expenses, as the case may be, paid by the Bank to Directors, Alternate Directors, the President, Vice-Presidents and other officers or employees of the Bank, including experts and consultants performing missions or services for the Bank, except where a member deposits with its instrument of ratification, acceptance, or approval a declaration that such member retains for itself and its political subdivisions the right to tax salaries, and emoluments , as the case may be, paid by the Bank to citizens or nationals of such member. 

3. No tax of any kind shall be levied on any obligation or security issued by the Bank, including any dividend or interest thereon, by whomsoever held: 

(i) which discriminates against such obligation or security solely because it is issued by the Bank; or 

(ii) if the sole jurisdictional basis for such taxation is the place or currency in which it is issued, made payable or paid, or the location of any office or place of business maintained by the Bank. 

4. No tax of any kind shall be levied on any obligation or security guaranteed by the Bank, including any dividend or interest thereon, by whomsoever held: 

(i) which discriminates against such obligation or security solely because it is guaranteed by the Bank; or 

(ii) if the sole jurisdictional basis for such taxation is the location of any office or place of business maintained by the Bank. 

Artikel 52 

Upphävande av privilegier, friheter och befrielser 

1. Banken kan efter eget gottfinnande upphäva i detta kapitel beviljade privilegier, friheter och befrielser i vilka fall eller sammanhang som helst och på sådant sätt och sådana villkor som den anser motiverade med hänsyn till bankens intresse. 

Article 52 

Waivers 

1. The Bank at its discretion may waive any of the privileges, immunities and exemptions conferred under this Chapter in any case or instance, in such manner and upon such conditions as it may determine to be appropriate in the best interests of the Bank. 

KAPITEL X 

ÄNDRINGAR, TOLKNING OCH SKILJEFÖRFARANDE 

Artikel 53 

Ändringar 

1. Ändring av detta avtal kräver förvaltningsrådsbeslut med en kvalificerad majoritet enligt artikel 28. 

2. Oberoende av bestämmelserna i punkt 1 i denna artikel ska enhälligt bifall från förvaltningsrådet krävas för godkännande av följande ändringar: 

(i) rätten att utträda ur banken, 

(ii) begränsningarna av ansvarsskyldigheten enligt artikel 7.3 och 7.4, och 

(iii) de rättigheter enligt artikel 5.4 som hänför sig till köp av kapitalandelar. 

3. Förslag till ändring av detta avtal, vare sig de framläggs av en medlem eller direktionen, ska tillkännages förvaltningsrådets ordförande, som ska lägga fram förslagen inför direktionen. När en ändring har antagits ska banken bekräfta ändringen genom ett officiellt meddelande till alla medlemmar. Ändringar ska träda i kraft för alla medlemmars del tre (3) månader efter datumet för det officiella meddelandet, såvida förvaltningsrådet inte fastställer annorlunda i detta. 

CHAPTER X 

AMENDMENT, INTERPRETATION AND ARBITRATION 

Article 53 

Amendments 

1. This Agreement may be amended only by a resolution of the Board of Governors approved by a Super Majority vote as provided in Article 28. 

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 of this Article, the unanimous agreement of the Board of Governors shall be required for the approval of any amendment modifying: 

(i) the right to withdraw from the Bank; 

(ii) the limitations on liability provided in paragraphs 3 and 4 of Article 7; and 

(iii) the rights pertaining to purchase of capital stock provided in paragraph 4 of Article 5. 

3. Any proposal to amend this Agreement, whether emanating from a member or the Board of Directors, shall be communicated to the Chairman of the Board of Governors, who shall bring the proposal before the Board of Governors. When an amendment has been adopted, the Bank shall so certify in an official communication addressed to all members. Amendments shall enter into force for all members three (3) months after the date of the official communication unless the Board of Governors specifies therein a different period. 

Artikel 54 

Tolkning 

1. Frågor som gäller tolkningen eller tillämpningen av detta avtal och som uppkommer mellan någon medlem och banken eller mellan två eller flera medlemmar ska hänskjutas till direktionen. En medlem som speciellt berörs av en fråga och som i direktionen saknar en direktionsledamot av sin egen nationalitet ska ha rätt till direkt representation i direktionen när frågan behandlas. Företrädaren för en sådan medlem ska dock sakna rösträtt. Bestämmelser om en sådan representationsrätt ska meddelas av förvaltningsrådet. 

2. Om direktionen har avgjort en fråga enligt punkt 1 i denna artikel, kan vilken medlem som helst kräva att frågan hänskjuts till förvaltningsrådet, vars beslut ska vara slutgiltigt. Innan förvaltningsrådet har fattat sitt beslut kan banken handla enligt direktionens beslut, om den anser detta nödvändigt. 

Article 54 

Interpretation 

1. Any question of interpretation or application of the provisions of this Agreement arising between any member and the Bank, or between two or more members of the Bank, shall be submitted to the Board of Directors for decision. If there is no Director of its nationality on that Board, a member particularly affected by the question under consideration shall be entitled to direct representation in the Board of Directors during such consideration; the representative of such member shall, however, have no vote. Such right of representation shall be regulated by the Board of Governors. 

2. In any case where the Board of Directors has given a decision under paragraph 1 of this Article, any member may require that the question be referred to the Board of Governors, whose decision shall be final. Pending the decision of the Board of Governors, the Bank may, so far as it deems necessary, act on the basis of the decision of the Board of Directors. 

Artikel 55 

Skiljeförfarande 

Vid sådana meningsskiljaktigheter mellan banken och en före detta medlem eller mellan banken och en medlem som uppstår efter ett beslut om nedläggning av bankens verksamhet ska meningsskiljaktigheten i fråga hänskjutas till en skiljenämnd med tre skiljemän. En skiljeman ska utses av banken, en av den stat som utgör part i meningsskiljaktigheten och – såvida parterna i meningsskiljaktigheten inte beslutar annorlunda – den tredje av Internationella domstolens president eller någon annan myndighet som eventuellt fastställts i de stadgar som förvaltningsrådet antagit. Beslutet, som ska vara slutgiltigt och bindande för parterna, kan fattas med enkel skiljemannamajoritet. Den tredje skiljemannen har fullmakt att avgöra alla procedurfrågor som parterna är oeniga om. 

Article 55 

Arbitration 

If a disagreement should arise between the Bank and a country which has ceased to be a member, or between the Bank and any member after adoption of a resolution to terminate the operations of the Bank, such disagreement shall be submitted to arbitration by a tribunal of three arbitrators. One of the arbitrators shall be appointed by the Bank, another by the country concerned, and the third, unless the parties otherwise agree, by the President of the International Court of Justice or such other authority as may have been prescribed by regulations adopted by the Board of Governors. A majority vote of the arbitrators shall be sufficient to reach a decision which shall be final and binding upon the parties. The third arbitrator shall be empowered to settle all questions of procedure in any case where the parties are in disagreement with respect thereto. 

Artikel 56 

Tidpunkt då godkännande anses ha getts 

Om en åtgärd med undantag av bestämmelserna enligt artikel 53.2 kräver en medlems godkännande, ska godkännandet anses ha getts, såvida medlemmen inte framför en protest inom en sådan skälig tidsperiod som banken kan fastställa när den underrättar medlemmen om åtgärdsförslaget. 

Article 56 

Approval Deemed Given 

Whenever the approval of any member is required before any act may be done by the Bank except under paragraph 2 of Article 53, approval shall be deemed to have been given unless the member presents an objection within such reasonable period as the Bank may fix in notifying the member of the proposed act. 

KAPITEL XI 

SLUTBESTÄMMELSER 

Artikel 57 

Underteckning och deposition 

1. Detta avtal, som deponeras hos Folkrepubliken Kinas regering (härefter "depositarien"), är fram till den 31 december 2015 öppet för underteckning av regeringarna i de stater som anges i bilaga A. 

2. Depositarien ska lämna samtliga undertecknare och övriga stater som blir medlemmar i banken bestyrkta kopior av detta avtal. 

CHAPTER XI 

FINAL PROVISIONS 

Article 57 

Signature and Deposit 

1. This Agreement, deposited with the Government of the People’s Republic of China (hereinafter called the “Depository”), shall remain open until December 31, 2015 for signature by the Governments of countries whose names are set forth in Schedule A. 

2. The Depository shall send certified copies of this Agreement to all the Signatories and other countries which become members of the Bank. 

Artikel 58 

Ratificering, godtagande eller godkännande 

1. Undertecknarna ska ratificera, godta eller godkänna detta avtal. Ratifikations-, godtagande- eller godkännandeinstrumenten ska deponeras hos depositarien senast den 31 december 2016 eller vid behov senast vid en senare tidpunkt som förvaltningsrådet fastställer med en särskild majoritet enligt artikel 28. Depositarien ska på lämpligt sätt underrätta de övriga undertecknarna om varje deposition och depositionsdatumet. 

2. En undertecknare vars ratifikations-, godtagande- eller godkännandeinstrument deponeras före den dag då detta avtal träder i kraft ska blir bankmedlem på ikraftträdelsedagen. Övriga undertecknare som följer bestämmelserna i föregående punkt ska bli medlemmar i banken den dag då dess ratifikations-, godtagande- eller godkännandeinstrument deponeras. 

Article 58 

Ratification, Acceptance or Approval 

1. This Agreement shall be subject to ratification, acceptance or approval by the Signatories. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Depository not later than December 31, 2016, or if necessary, until such later date as may be decided by the Board of Governors by a Special Majority vote as provided in Article 28. The Depository shall duly notify the other Signatories of each deposit and the date thereof. 

2. A Signatory whose instrument of ratification, acceptance or approval is deposited before the date on which this Agreement enters into force, shall become a member of the Bank, on that date. Any other Signatory which complies with the provisions of the preceding paragraph, shall become a member of the Bank on the date on which its instrument of ratification, acceptance or approval is deposited. 

Artikel 59 

Ikraftträdande 

Detta avtal träder i kraft efter det att minst tio (10) undertecknare, som har tecknat sammanlagt minst femtio (50) procent av de första andelsteckningarna enligt bilaga A i detta avtal, har deponerat sina ratifikations-, godtagande- eller godkännandeinstrument. 

Article 59 

Entry into Force 

This Agreement shall enter into force when instruments of ratification, acceptance or approval have been deposited by at least ten (10) Signatories whose initial subscriptions, as set forth in Schedule A to this Agreement, in the aggregate comprise not less than fifty (50) per cent of total of such subscriptions. 

Artikel 60 

Konstituerande möte och inledning av verksamheten 

1. Genast när detta avtal träder i kraft ska varje medlem utse en förvaltningsrådsledamot och depositarien sammankalla det konstituerande förvaltningsrådsmötet. 

2. På det konstituerande mötet ska förvaltningsrådet 

(i) välja chefdirektör 

(ii) enligt artikel 25.1 utse ledamöterna till bankens direktion, förutsatt att förvaltningsrådet kan besluta att för en första period kortare än två år utse färre direktionsmedlemmar med beaktande av medlemsantalet och det antal undertecknare som ännu inte har blivit medlemmar, 

(iii) vidta nödvändiga åtgärder för fastställande av den dag då banken ska inleda sin verksamhet, och 

(iv) vidta andra åtgärder som det anser nödvändiga för att förbereda inledningen av bankens verksamhet. 

3. Banken ska underrätta sina medlemmar om det datum när verksamheten inleds. 

UPPRÄTTAT i Peking, Folkrepubliken Kina, den 29 juni 2015 i ett originalexemplar, som deponeras i depositariens arkiv och vars engelska, kinesiska och franska texter är lika giltiga. 

Article 60 

Inaugural Meeting and Commencement of Operations 

1. As soon as this Agreement enters into force, each member shall appoint a Governor, and the Depository shall call the inaugural meeting of the Board of Governors. 

2. At its inaugural meeting, the Board of Governors: 

(i) shall elect the President; 

(ii) shall elect the Directors of the Bank in accordance with paragraph 1 of Article 25, provided that the Board of Governors may decide to elect fewer Directors for an initial period shorter than two years in consideration of the number of members and Signatories which have not yet become members; 

(iii) shall make arrangements for the determination of the date on which the Bank shall commence its operations; and 

(iv) shall make such other arrangements as necessary to prepare for the commencement of the Bank’s operations. 

3. The Bank shall notify its members of the date of the commencement of its operations. 

DONE at Beijing, People’s Republic of China on June 29, 2015, in a single original deposited in the archives of the Depository, whose English, Chinese and French texts are equally authentic. 

BILAGA A 

Första teckning i det primära kapitalet för de stater som kan bli medlemmar enligt artikel 58  

GRUPP A 

REGIONALA  

MEDLEMMAR 

Antal andelar 

Kapitalteckning (miljoner US-dollar) 

Australien 

36 912 

3 691,2 

Azerbajdzjan 

2 541 

254,1 

Bangladesh  

6 605 

660,5 

Brunei Darussalam  

524 

52 4 

Demokratiska folkrepubliken Laos 

430 

43,0 

Filippinerna  

9 791 

979,1 

Förenade arabemiraten 

11 857 

1 185,7 

Georgien 

539 

53,9 

Indien  

83 673 

8 367,3 

Indonesien  

33 607  

3 360,7 

Iran  

15 808 

1 580,8 

Israel  

7 499 

749,9 

Jordanien  

1 192  

119,2 

Kambodja 

623 

62,3 

Kazakstan 

7 293 

729,3 

Kina  

297 804 

29 780,4 

Kirgizistan  

268 

26,8 

Korea  

37 388 

3 738,8 

Kuwait  

5 360 

536,0 

Maleysia  

1 095 

109,5 

Maldiverna  

72 

7,2 

 

 

 

Mongoliet  

411 

41,1 

Myanmar  

2 645 

264,5 

Nepal  

809 

80,9 

Nya Zeeland 

4 615 

461,5 

Oman  

2 592  

259,2 

Pakistan  

10 341  

1 034,1 

Qatar  

6 044  

604,4 

Ryssland  

65 362 

6 536,2 

Saudi-Arabien  

25 446  

2 544,6 

Singapore  

2 500 

250,0 

Sri Lanka  

2 690 

269,0 

Tadzjikistan 

309 

30,9 

Thailand  

14 275 

1 427,5 

Turkiet  

26 099  

2 609,9 

Uzbekistan  

2 198 

219,8 

Vietnam  

6 633 

663,3 

Icke-kvoterade andelar  

16 150  

1 615,0 

SAMMANLAGT 

750 000 

75 000,0 

GRUPP B 

ICKE-REGIONALA MEDLEMMAR 

 

 

Brasilien  

31 810 

3 181,0 

Danmark 

3 695  

369,5 

Egypten 

6 505 

650,5 

Finland 

3 103 

310,3 

Frankrike 

33 756 

3 375,6 

Förenade kungariket 

30 547 

3 054,7 

Island  

176 

17,6 

Italien 

25 718 

2 571,8 

Luxemburg  

697 

69,7 

Malta  

136 

13,6 

Nederländerna 

10 313 

1 031,3 

Norge  

5 506 

550,6 

Polen 

8 318 

831,8 

Portugal 

650 

65,0 

Schweiz 

7 064 

706,4 

Spanien 

17 615 

1 761,5 

Sverige 

6,300 

630,0 

Syd-Afrika  

5 905 

590,5 

Tyskland 

44 842 

4 484,2 

Österrike 

5 008 

500,8 

Icke-kvoterade andelar 

2 336 

233,6 

SAMMANLAGT 

250 000 

25 000,0 

TOTALSUMMA 

1 000 000 

100 000,0 

SCHEDULE A 

Initial Subscriptions to the Authorized Capital Stock for Countries Which May Become Members in accordance with Article 58 

 

Number of Shares 

Capital Subscription 

(in million $) 

PART A. 

REGIONAL MEMBERS 

 

 

Australia  

36,912 

3,691.2 

Azerbaijan  

2,541 

254.1 

Bangladesh  

6,605 

660.5 

Brunei Darussalam  

524 

52.4 

Cambodia  

623 

62.3 

China  

297,804 

29,780.4 

Georgia  

539 

53.9 

India  

83,673 

8,367.3 

Indonesia  

33,607  

3,360.7 

Iran  

15,808 

1,580.8 

Israel  

7,499 

749.9 

Jordan  

1,192  

119.2 

Kazakhstan  

7,293 

729.3 

Korea  

37,388 

3,738.8 

Kuwait  

5,360 

536.0 

Kyrgyz Republic  

268 

26.8 

Lao People’s Democratic Republic  

430 

43.0 

Malaysia  

1,095 

109.5 

Maldives  

72 

7.2 

Mongolia  

411 

41.1 

Myanmar  

2,645 

264.5 

Nepal  

809 

80.9 

New Zealand  

4,615 

461.5 

Oman  

2,592  

259.2 

Pakistan  

10,341  

1,034.1 

Philippines  

9,791 

979.1 

Qatar  

6,044  

604.4 

Russia  

65,362 

6,536.2 

Saudi Arabia  

25,446  

2,544.6 

Singapore  

2,500 

250.0 

Sri Lanka  

2,690 

269.0 

Tajikistan  

309 

30.9 

Thailand  

14,275 

1,427.5 

Turkey  

26,099  

2,609.9 

United Arab Emirates  

11,857 

1,185.7 

Uzbekistan  

2,198 

219.8 

Vietnam  

6,633 

663.3 

Unallocated  

16,150  

1,615.0 

TOTAL 

750,000 

75,000.0 

PART B. 

NON-REGIONAL  

MEMBERS 

 

 

Austria  

5,008 

500.8 

Brazil  

31,810 

3,181.0 

Denmark  

3,695  

369.5 

Egypt  

6,505 

650.5 

Finland  

3,103 

310.3 

France  

33,756 

3,375.6 

Germany  

44,842 

4,484.2 

Iceland  

176 

17.6 

Italy  

25,718 

2,571.8 

Luxembourg  

697 

69.7 

Malta  

136 

13.6 

Netherlands  

10,313 

1,031.3 

Norway  

5,506 

550.6 

Poland  

8,318 

831.8 

Portugal  

650 

65.0 

South Africa  

5,905 

590.5 

Spain  

17,615 

1,761.5 

Sweden  

6,300 

630.0 

Switzerland  

7,064 

706.4 

United Kingdom  

30,547 

3,054.7 

Unallocated  

2,336 

233.6 

TOTAL 

250,000 

25,000.0 

GRAND TOTAL  

1,000,000 

100,000.0 

BILAGA B 

VAL AV DIREKTIONSLEDAMÖTER 

Förvaltningsrådet ska fastställa stadgarna för val av direktionsledamöter i enlighet med följande bestämmelser: 

SCHEDULE B 

ELECTION OF DIRECTORS 

The Board of Governors shall prescribe rules for the conduct of each election of Directors, in accordance with the following provisions. 

1. Valkretsar. Varje direktionsledamot ska företräda en eller flera medlemsstater i en valkrets. Den sammanlagda rösträtten i varje valkrets ska bestå av det antal röster som direktionsledamoten har rätt att ge enligt artikel 28.3. 

1. Constituencies. Each Director shall represent one or more members in a constituency. The total aggregate voting power of each constituency shall consist of the votes which the Director is entitled to cast under paragraph 3 of Article 28. 

2. Rösträtt i en valkrets. I varje val ska förvaltningsrådet för de direktionsledamöter som väljs av de förvaltningsrådsledamöter som företräder de regionala medlemmarna (regionala direktionsledamöter) fastställa en minimiandel av rösträtten i valkretsen och för de direktionsledamöter som väljs av de förvaltningsrådsledamöter som företräder de icke-regionala medlemmarna (icke-regionala direktionsledamöter) en minimiandel av rösträtten i valkretsen. 

(a) Minimiandelen av rösträtten för de regionala direktionsledamöterna ska fastställas i procent av det totala antal röster som de förvaltningsrådsledamöter som företräder de regionala medlemmarna (regionala förvaltningsrådsledamöter) kan ge i valet. Den initiala minimiandelen av rösträtten för de regionala direktionsledamöterna ska vara sex (6) procent. 

(b) Minimiandelen av rösträtten för de icke-regionala direktionsledamöterna ska fastställas i procent av det totala antal röster som de förvaltningsrådsledamöter som företräder de icke-regionala medlemmarna (icke-regionala förvaltningsrådsledamöter) kan ge i valet. Den initiala minimiandelen av rösträtten för de icke-regionala direktionsledamöterna ska vara femton (15) procent. 

2. Constituency Voting Power. For each election, the Board of Governors shall establish a Minimum Percentage for constituency voting power for Directors to be elected by Governors representing regional members (Regional Directors) and a Minimum Percentage for constituency voting power for Directors to be elected by Governors representing non-regional members (Non-Regional Directors). 

(a) The Minimum Percentage for Regional Directors shall be set as a percentage of the total votes eligible to be cast in the election by the Governors representing regional members (Regional Governors). The initial Minimum Percentage for Regional Directors shall be 6%. 

(b) The Minimum Percentage for Non-Regional Directors shall be set as a percentage of the total votes eligible to be cast in the election by the Governors representing non-regional members (Non-Regional Governors). The initial Minimum Percentage for Non-Regional Directors shall be 15%. 

3. Jämkningsandel. Om ett val förutsätter extra valomgångar enligt punkt 7 nedan, ska förvaltningsrådet för justering av den rösträtt som tillkommer valkretsarna för varje val fastställa en jämkningsandel för regionala direktionsledamöter och en jämkningsandel för icke-regionala direktionsledamöter. Jämkningsandelen ska vara större än den motsvarande minimiandelen. 

(a) Jämkningsandelen för de regionala direktionsledamöterna ska fastställas i procent av det totala antal röster som de regionala förvaltningsrådsledamöterna kan ge i valet. Den initiala jämkningsandelen för de regionala direktionsledamöterna ska vara femton (15) procent. 

(b) Jämkningsandelen för de icke-regionala direktionsledamöterna ska fastställas i procent av det totala antal röster som de icke-regionala förvaltningsrådsledamöterna kan ge i valet. Den initiala jämkningsandelen för de icke-regionala direktionsledamöterna ska vara sextio (60) procent. 

3. Adjustment Percentage. In order to adjust voting power across constituencies when subsequent rounds of balloting are required under paragraph 7 below, the Board of Governors shall establish, for each election, an Adjustment Percentage for Regional Directors and an Adjustment Percentage for Non-Regional Directors. Each Adjustment Percentage shall be higher than the corresponding Minimum Percentage. 

(a) The Adjustment Percentage for Regional Directors shall be set as a percentage of the total votes eligible to be cast in the election by the Regional Governors. The initial Adjustment Percentage for Regional Directors shall be 15%. 

(b) The Adjustment Percentage for Non-Regional Directors shall be set as a percentage of the total votes eligible to be cast in the election by the Non-Regional Governors. The initial Adjustment Percentage for Non-Regional Directors shall be 60%. 

4. Antal kandidater. För varje val ska förvaltningsrådet med stöd av sina beslut om direktionens storlek och sammansättning enligt artikel 25.2 fastställa antalet regionala respektive icke-regionala direktionsledamöter som ska väljas. 

(a) Det initiala antalet regionala direktionsledamöter ska vara nio. 

(b) Det initiala antalet icke-regionala direktionsledamöter ska vara tre. 

4. Number of Candidates. For each election, the Board of Governors shall establish the number of Regional Directors and Non-Regional Directors to be elected, in light of its decisions on the size and composition of the Board of Directors pursuant to paragraph 2 of Article 25. 

(a) The initial number of Regional Directors shall be nine. 

(b) The initial number of Non-Regional Directors shall be three. 

5. Nominering. Varje förvaltningsrådsledamot kan nominera endast en person. För nomineringen av kandidater till uppdraget som regional direktionsledamot svarar de regionala förvaltningsrådsledamöterna. För nomineringen av kandidater till uppdraget som icke-regional direktionsledamot svarar de icke-regionala förvaltningsrådsledamöterna. 

5. Nominations. Each Governor may only nominate one person. Candidates for the office of Regional Director shall be nominated by Regional Governors. Candidates for the office of Non-Regional Director shall be nominated by Non-Regional Governors. 

6. Val. Varje förvaltningsrådsledamot kan rösta på en kandidat och ge denna samtliga röster som enligt artikel 28.1 tillkommer den medlem som har nominerat ledamoten. De regionala direktionsledamöterna ska väljas av de regionala förvaltningsrådsledamöterna genom val. De icke-regionala direktionsledamöterna ska väljas av de icke-regionala förvaltningsrådsledamöterna genom val. 

6. Voting. Each Governor may vote for one candidate, casting all of the votes to which the member appointing him is entitled under paragraph 1 of Article 28. The election of Regional Directors shall be by ballot of Regional Governors. The election of Non-Regional Directors shall be by ballot of Non-Regional Governors. 

7. Första valet. De kandidater som har fått flest röster i det första valet ska väljas till direktionsledamöter inom ramen för det antal ledamöter som ska väljas till direktionen, förutsatt att kandidaten har fått tillräckligt röster för att uppnå minimiandelen av den tillämpningsbara rösträtten. 

(a) Om det nödvändiga antalet direktionsledamöter inte väljs i det första valet och det fanns lika många kandidater som direktionsledamöter som skulle väljas, ska förvaltningsrådet besluta om de åtgärder som är nödvändiga för att förrätta val av regionala eller icke-regionala direktionsledamöter. 

7. First Ballot. On the first ballot, candidates receiving the highest number of votes, up to the number of Directors to be elected, shall be elected as Directors, provided that, to be elected, a candidate shall have received a sufficient number of votes to reach the applicable Minimum Percentage. 

(a) If the required number of Directors is not elected on the first ballot, and the number of candidates was the same as the number of Directors to be elected, the Board of Governors shall determine the subsequent actions to complete the election of Regional Directors or the election of Non-Regional Directors, as the case may be. 

8. Utfyllnadsval. Om det nödvändiga antalet direktionsledamöter inte väljs i det första valet och det fanns fler kandidater än direktionsledamöter som skulle väljas i valet, ska utfyllnadsval förrättas vid behov. I utfyllnadsval 

(a) ska den kandidat som i föregående val fått minst röster inte längre kandidera i följande val, 

(b) får röster ges endast av (i) de förvaltningsrådsledamöter som i det föregående valet röstade på en kandidat som inte blev invald och (ii) de förvaltningsrådsledamöter vilkas röster för en invald kandidat anses ha höjt kandidatens röstetal över den tillämpningsbara jämkningsandelen enligt punkt (c) nedan, och 

(c) ska de röster som förvaltningsrådsledamöterna har gett respektive kandidat hopräknas i sjunkande ordning tills det röstetal som företräder den tillämpningsbara jämkningsandelen har överskridits. De förvaltningsrådsledamöter vilkas röster tagits med i denna rösträkning ska anses ha gett alla sina röster till direktionsledamoten i fråga, medräknad den förvaltningsrådsledamot vars röster höjde kandidatens totala röstetal över jämkningsandelen. De återstående förvaltningsledamöter vilkas röster inte tagits med i denna rösträkning ska anses ha höjt kandidatens totala röstetal över jämkningsandelen, varvid dessa ledamöters röster inte längre ska påverka valet av kandidaten i fråga. Dessa återstående förvaltningsrådsledamöter kan rösta i följande val. 

(d) Om det ska väljas endast en direktionsledamot i eventuella utfyllnadsval kan denna väljas med en enkel majoritet av de återstående rösterna. Samtliga sådana återstående röster anses ha påverkat valet av den sista direktionsledamoten. 

8. Subsequent Ballots. If the required number of Directors is not elected on the first ballot, and there were more candidates than the number of Directors to be elected on the ballot, there shall be subsequent ballots, as necessary. For subsequent ballots: 

(a) The candidate receiving the lowest number of votes in the preceding ballot shall not be a candidate in the next ballot. 

(b) Votes shall be cast only by: (i) Governors who voted in the preceding ballot for a candidate who was not elected; and (ii) Governors whose votes for a candidate who was elected are deemed to have raised the votes for that candidate above the applicable Adjustment Percentage under (c) below. 

(c) The votes of all the Governors who cast votes for each candidate shall be added in descending order of number, until the number of votes representing the applicable Adjustment Percentage has been exceeded. Governors whose votes were counted in that calculation shall be deemed to have cast all their votes for that Director, including the Governor whose votes brought the total over the Adjustment Percentage. The remaining Governors whose votes were not counted in that calculation shall be deemed to have raised the candidate’s total votes above the Adjustment Percentage, and the votes of those Governors shall not count towards the election of that candidate. These remaining Governors may vote in the next ballot. 

(d) If in any subsequent ballot, only one Director remains to be elected, the Director may be elected by a simple majority of the remaining votes. All such remaining votes shall be deemed to have counted towards the election of the last Director. 

9. Överföring av röster. En förvaltningsrådledamot som inte röstar eller vars röster inte påverkar valet av en direktionsledamot kan överföra de röster som förvaltningsrådsledamoten är berättigad till på någon invald direktionsledamot förutsatt att förvaltningsrådsledamoten för en sådan överföring på förhand förvärvar ett samtycke från alla de förvaltningsrådsledamöter som har valt direktionsledamoten. 

9. Assignment of Votes. Any Governor who does not participate in voting for the election or whose votes do not contribute to the election of a Director may assign the votes to which he is entitled to an elected Director, provided that such Governor shall first have obtained the agreement of all those Governors who have elected that Director to such assignment. 

10. Konstituerande medlemmars privilegier. När förvaltningsrådsledamöterna nominerar eller väljer direktionsledamöter och direktionsledamöterna tillsätter direktionssuppleanter ska iakttas principen enligt vilken de konstituerande medlemmarna har privilegiet att utse en direktionsledamot eller direktionssuppleant från sin egen valkrets permanent eller på roterande grund. 

10. Founding Member Privileges. The nomination and voting by Governors for Directors and the appointment of Alternate Directors by Directors shall respect the principle that each Founding Member shall have the privilege to designate the Director or an Alternate Director in its constituency permanently or on a rotating basis.