Regeringens proposition
RP
58
2015 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 § i lagen om rundradioskatt
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL
I denna proposition föreslås det att lagen om rundradioskatt ändras i fråga om rundradioskatt för personer så att minimibeloppet skatt som debiteras höjs från 51 euro till 70 euro. Därmed skulle 300 000 personer i den grupp som har de allra lägsta inkomsterna bli befriade från rundradioskatt. 
Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2016 och avses bli behandlad i samband med den. 
Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2016 och den ska tillämpas första gången vid beskattningen för 2016. 
Motivering
1
Nuläge
Rundradioskatt har tagits ut sedan 2013 med stöd av lagen om rundradioskatt (484/2012). Rundradioskatten var en central del av reformen av finansieringen av Rundradion Ab. Den apparatbundna televisionsavgiften slopades, och man övergick till ett arrangemang där det av ett anslag i statsbudgeten årligen till statens televisions- och radiofond betalas det belopp som krävs för att täcka kostnaderna för Rundradion Ab:s allmännyttiga verksamhet. Avsikten har varit att ett belopp som motsvarar anslaget ska samlas in genom rundradioskatt. 
Enligt 2 § i lagen om rundradioskatt ska den som är allmänt skattskyldig i Finland och som senast under skatteåret har fyllt 18 år betala rundradioskatt för personer till ett belopp som är 0,68 procent av summan av nettoförvärvsinkomsten och nettokapitalinkomsten för skatteåret eller av summan av en högre arbetsinkomst som fastställts enligt lagen om pension för företagare (1272/2006) eller lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006). Rundradioskatten ska dock inte överstiga 143 euro, och om skatten understiger 51 euro debiteras den inte.  
Vid lagens ikraftträdande var gränserna 140 och 50 euro och de höjdes till den nuvarande nivån vid ingången av 2014. Det bedömdes att skatteutfallet år 2014 utan en ändring skulle ha varit 8 miljoner euro mindre än anslaget. 
Samfund som bedriver rörelse eller lantbruk eller utövar yrke och vars beskattningsbara inkomst för skatteåret är minst 50 000 euro ska enligt 3 § betala 140 euro i rundradioskatt för samfund, plus 0,35 procent av den del av den beskattningsbara inkomsten som överstiger 50 000 euro, dock högst 3 000 euro. 
Bestämmelser om anslagsbeloppet finns i 3 § i lagen om statens televisions- och radiofond (745/1998). År 2013 var anslaget 500 miljoner euro, och avsikten var att beloppet ska justeras årligen så att det motsvarar förändringen i kostnadsindex. Som grund för justeringen används ett index som till en tredjedel består av levnadskostnadsindexet och till två tredjedelar av förtjänstnivåindexet. 
Vid utarbetandet av lagen strävade man efter att fastställa grunderna för rundradioskatten så att skatten så exakt som möjligt skulle inbringa sammanlagt 502 miljoner euro. Med det beloppet skulle man utöver med anslaget på 500 miljoner euro täcka kostnaderna för införandet av systemet och de årliga driftskostnaderna av uttag av skatten upp till 2 miljoner euro. 
År 2013 var inflödet av rundradioskatt 506 miljoner euro, varav andelen rundradioskatt för personer var 486 miljoner euro och andelen rundradioskatt för samfund 20 miljoner euro. Rundradioskatt betalades av något under fyra miljoner inkomsttagare, varav ca 2,5 miljoner betalade det maximala beloppet, dvs. 143 euro. 
Anslaget för 2014 justerades med 1,6 procent till 508 miljoner euro för att motsvara kostnadsökningen. 
År 2014 ändrades 3 § i lagen om statens televisions- och radiofond (1045/2014) temporärt så att bestämmelsen i 2 mom. om indexjustering av anslaget inte tillämpades 2015. Åtgärden föranleddes av det ekonomiska läget och baserade sig på en överenskommelse mellan riksdagsgruppernas ordförande den 21 mars 2014. 
2
Bedömning av nuläget och föreslagna ändringar
Eftersom den offentliga ekonomin fortsätter att försvagas har man beslutat att frysa anslaget också för 2016. Avsikten är att detta ska genomföras genom en ändring av 3 § i lagen om statens televisions- och radiofond. Ett lagförslag om detta överlämnades till riksdagen den 28 september 2015 efter föredragning från kommunikationsministeriet. I budgetpropositionen för 2016 anvisas ett anslag på 507 948 000 euro under moment 31.40.60 (Överföring till statens televisions- och radiofond).  
Frysningen av anslaget för 2016 innebär att intäkterna av rundradioskatten åren 2016—2019 enligt nuvarande beräkningar kommer att vara sammanlagt ca 70 miljoner euro större än det totala anslagsbeloppet för samma period, om skattegrunderna inte justeras. 
Det årliga skatteutfallet beror på utvecklingen i de skattskyldigas inkomster och företagens resultat under skatteåret. Inkomsterna och resultaten är oberoende av de bedömningar av kommande förändringarna i förtjänstnivåindex och konsumentprisindex som användes i höstas som grund för dimensioneringen av anslaget. Eftersom skattegrunderna inte kan fastställas så att skatteintäkterna exakt motsvarar anslaget utgick man då lagen stiftades från att skattegrunderna tidvis kommer att behöva justeras. Målet var att skatteintäkten åtminstone på längre sikt ska motsvara anslaget. 
För att detta mål ska nås föreslås det att grunderna för rundradioskatten för personer justeras från och med 2016 så att skatteutfallet minskar och bättre motsvarar utvecklingen inom anslaget. Om justeringen lämnas till ett senare tillfälle behöver förändringen vara större för att man ska få skatteutfallet att motsvara anslaget. Detta skulle i sin tur innebära att man under de närmaste åren kommer att bli tvungen att åter skärpa rundradioskatten för att inte skatteintäkten med tiden ska ge ett underskott. Det är skäl att undvika justeringar av skattegrunderna i motsatta riktningar. 
Rundradioskatten för personer kan lindras utan att man ändrar skattestrukturen genom att man höjer det minimibelopp som debiteras från nuvarande 51 euro, sänker skatteprocenten från nuvarande 0,86 procent eller sänker det maximala belopp som debiteras från 143 euro, eller genom en kombination av dessa åtgärder. 
Det föreslås att skattelättnaden genomförs genom att minimibeloppet för det debiterade beloppet för rundradioskatt för personer höjs från nuvarande 51 euro till 70 euro. Enligt förslaget höjs inkomstgränsen vid vilken rundradioskatt för personer ska betalas från nuvarande ca 8 120 euro till 10 914 euro för löntagare och från 7 500 till 10 294 euro för pensionärer och mottagare av förmånsinkomst (se figur nedan). 
Figur: Ändring av inkomstgränsen för rundradioskatt i fråga om mottagare av löneinkomst samt mottagare av pensionsinkomst eller förmånsinkomst. 
3
Propositionens konsekvenser
3.1
Konsekvenser för den offentliga ekonomin
Förslaget innebär att den årliga intäkten av rundradioskatten kommer att vara ca 20 miljoner euro mindre än vad den skulle vara med den nuvarande skattegrunden. Det kumulativa utfallet av rundradioskatten åren 2016—2018 kommer i stort sett att motsvara det kumulativa anslaget, medan det kumulativa skatteutfallet utan någon förändring enligt nuvarande beräkningsantaganden skulle vara ca 60 miljoner euro större än anslaget. På grund av det stora tidsspannet är bedömningen förknippad med särskilt stor osäkerhet. 
Förslaget förväntas inte ha några konsekvenser för Rundradion Ab:s finansiella ställning, eftersom det inte finns något direkt samband mellan skatteutfallet och anslagsbeloppet. Skatteutfallet för 2016 beräknas uppgå till 510 miljoner euro. 
Avsikten är att behovet av att justera skattegrunderna ska omprövas senare under valperioden om utvecklingen av skatteutfallet ger anledning till det.  
3.2
Konsekvenser för hushållen
Till följd av förslaget skulle antalet personer som betalar rundradioskatt minska med ca 300 000, varav ca 120 000 är pensionärer. Bland annat de som får enbart garantipension eller folkpension ska vara undantagna skatten. Ändringen ökar dessa personers disponibla inkomst med 51—70 euro varje år. 
Förslaget innebär att rundradioskatt inte längre ska tas ut hos sådana inkomsttagare som inte betalar någon inkomstskatt. År 2013 debiterades ca 186 000 personer enbart rundradioskatt i samband med inkomstbeskattningen. Förslaget skulle samtidigt kompensera dessa låginkomsttagare för att de, till skillnad från andra inkomsttagare, inte kommer att dra nytta av de inkomstskattelättnader som föreslås för 2016.  
Effekten av förslaget mätt med Ginikoefficienten är -0,01 procentenheter, vilket alltså innebär att åtgärden kommer att minska inkomstskillnaderna något. 
4
Beredningen av propositionen
Propositionen har beretts vid finansministeriet.  
5
Samband med andra propositioner
Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2016 och till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 3 § i lagen om statens televisions- och radiofond, och avses bli behandlad i samband med dem. 
6
Ikraftträdande
Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2016. Avsikten är att lagen ska tillämpas första gången vid beskattningen för 2016. 
Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs riksdagen följande lagförslag: 
Lagförslag
Lag 
om ändring av 2 § i lagen om rundradioskatt 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om rundradioskatt (484/2012) 2 § 2 mom., sådant det lyder i lag 1073/2013, som följer: 
2 § 
Rundradioskatt för personer 
Om den skatt som beräknats enligt 1 mom. understiger 70 euro, debiteras den inte. 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 2016. 
Helsingfors den 1 oktober 2015  
Statsminister
Juha
Sipilä
Finansminister
Alexander
Stubb
Senast publicerat 01-10-2015 15:27