Senast publicerat 03-11-2021 15:03

Regeringens proposition RP 58/2019 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av vissa bestämmelser om ändringssökande i lagstiftningen inom Gränsbevakningsväsendets förvaltningsområde

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås det att lagen om gränsbevakningsväsendets förvaltning, gränsbevakningslagen och lagen om brottsbekämpning inom Gränsbevakningsväsendet ändras. Dessutom föreslås det att 25 a § i sjöräddningslagen upphävs. I lagarna görs de ändringar av hänvisningarna som krävs med anledning av lagen om rättegång i förvaltningsärenden samt slopas onödiga överlappande bestämmelser om besvärstillstånd. 

Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2020. 

MOTIVERING

Nuläge och föreslagna ändringar

Den nya lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019) träder i kraft den 1 januari 2020. Genom den upphävs den gällande förvaltningsprocesslagen (586/1996). 

I lagen om rättegång i förvaltningsärenden finns allmänna bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsärenden. Enligt lagens 8 § anförs besvär över en myndighets beslut hos förvaltningsdomstolen. Enligt lagens 107 § får ett beslut som en regional förvaltningsdomstol har fattat i ett förvaltningsprocessuellt ärende överklagas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen, om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. 

Speciallagstiftningen om Gränsbevakningsväsendets förvaltningsområde innehåller hänvisningar till den förvaltningsprocesslag som upphävs. Dessutom ingår i lagstiftningen bestämmelser som överlappar bestämmelserna i den nya lagen om att ändring i förvaltningsdomstolens beslut får sökas endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljat besvärstillstånd. 

Hänvisningarna till förvaltningsprocesslagen i lagen om gränsbevakningsväsendets förvaltning (577/2005), gränsbevakningslagen (578/2005) och lagen om brottsbekämpning inom Gränsbevakningsväsendet (108/2018) ska ersättas med hänvisningar till lagen om rättegång i förvaltningsärenden. Dessutom föreslås det att de onödiga överlappande bestämmelserna om besvärstillstånd slopas i lagarna. I fråga om sjöräddningslagen (1145/2001) görs detta genom att lagens 25 a § upphävs. I lagen om rättegång i förvaltningsärenden föreskrivs inte längre om undanröjande av beslut genom extraordinärt ändringssökande. Av denna anledning preciseras 28 a § i lagen om gränsbevakningsväsendets förvaltning. 

Gränsbevakningsväsendet skrivs numera med stor begynnelsebokstav. Detta korrigeras i de bestämmelser i lagen om gränsbevakningsväsendets förvaltning som det föreslås ändringar i denna proposition. Hänvisningen till informationssamhällsbalken i 56 § i lagen om brottsbekämpning inom Gränsbevakningsväsendet ändras till en hänvisning till lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation i överensstämmelse med lag 68/2018 och Kommunikationsverket ändras till Transport- och kommunikationsverket i överensstämmelse med lagen om Transport- och kommunikationsverket (935/2018). I bestämmelserna görs också vissa språkliga ändringar. 

Propositionens konsekvenser

De föreslagna ändringarna är lagtekniska, och de har inga särskilda konsekvenser. Regleringen förblir oförändrad i sak. Ändringarna gör dock lagstiftningen tydligare. 

Beredningen av propositionen

Regeringspropositionen har beretts som tjänsteuppdrag vid inrikesministeriet. Utlåtande om propositionen har begärts av justitieministeriet. 

Ikraftträdande

Lagarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2020 samtidigt med den nya lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 

Kläm 

Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs riksdagen följande lagförslag: 

Lagförslag

1. Lag om ändring av lagen om gränsbevakningsväsendets förvaltning 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om gränsbevakningsväsendets förvaltning (577/2005) 14, 28 a och 29 §, sådana de lyder i lag 1229/2013, som följer: 
14 § Förflyttning av en tjänsteman till en annan tjänst eller uppgift 
En tjänsteman vid Gränsbevakningsväsendet är skyldig att övergå till en annan tjänst på minst samma nivå eller också till en sådan annan uppgift inom Gränsbevakningsväsendet som kan skötas med den utbildning som tjänstemannen har, om en sådan förflyttning behövs för att besätta en vakant tjänst eller uppgift enligt Gränsbevakningsväsendets detaljerade sammansättning eller i övrigt för att tjänstgöringen ska kunna ordnas på ett ändamålsenligt sätt. 
Om förflyttning till en annan tjänst eller uppgift medför att tjänstemannens tjänstgöringsort ändras, ska beslutet delges tjänstemannen minst tre månader i förväg. 
Ett beslut som gäller förflyttning till en annan tjänst eller uppgift och som medför att tjänstemannens tjänstgöringsort ändras och ett beslut om förflyttning till en uppgift utan tjänstemannens samtycke får överklagas genom besvär. Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). Ett beslut om förflyttning ska iakttas även om besvär anförts, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat. Andra beslut som gäller förflyttning till en annan tjänst eller uppgift eller som gäller förordnande av en tjänsteman till en uppgift får inte överklagas genom besvär. 
28 a § 
Förfarandet i ärenden som gäller avbrytande av studier, tilldelning av varning eller anmärkning eller förlust av studierätt 
Gräns- och sjöbevakningsskolan ska, innan den beslutar om avbrytande av studier enligt 27 b § eller om skriftlig varning, muntlig anmärkning eller förlust av studierätt enligt 28 § specificera den gärning eller försummelse som åtgärden grundar sig på, höra den studerande samt skaffa annan behövlig utredning. 
Om ett beslut om avbrytande av studier eller förlust av studierätt upphävs eller återbryts genom extraordinärt ändringssökande, beslutar Gräns- och sjöbevakningsskolan i samband med motsvarande studier senare om tillgodoräknande av de studier som den studerande fram till det har genomfört. 
29 § Ändringssökande 
Den som är missnöjd med ett beslut om antagning till utbildning efter urvalsprov, tjänstgöringsförbindelse, förordnande till drogtestning, studiesociala förmåner för studerande på grundkursen för gränsbevakare och senareläggning av studier får begära omprövning av beslutet hos staben för Gränsbevakningsväsendet. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen (434/2003). Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 
En studerande som är missnöjd med ett beslut som Gräns- och sjöbevakningsskolan fattat om bedömningen av studieprestationer eller tillgodoräknandet av tidigare eller på annat håll avlagda studier får begära omprövning av beslutet hos staben för Gränsbevakningsväsendet inom 30 dagar från det att den studerande haft möjlighet att ta del av resultatet av bedömningen och hur bedömningsgrunderna har tillämpats på honom eller henne. Ett beslut med anledning av begäran om omprövning får inte överklagas genom besvär. 
I fråga om sökande av ändring i förvaltningsdomstol av andra beslut tillämpas lagen om rättegång i förvaltningsärenden, om inte annat föreskrivs någon annanstans i lag. Beslut om förlust av studierätt eller avbrytande av studier kan verkställas omedelbart, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

2. Lag om ändring av 60 § i gränsbevakningslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i gränsbevakningslagen (578/2005) 60 §, sådan den lyder i lag 749/2014, som följer: 
60 § Beslut som meddelas muntligen och ändringssökande 
I brådskande fall kan ett sådant tillstånd som avses i 52 § 1 mom. 1, 2, 4 och 5 punkten beviljas muntligen. Ändring i ett muntligen beviljat beslut genom vilket en ansökan godkänns i sin helhet får inte sökas genom besvär. Ett beslut som meddelats muntligen och i vilket ändring inte får sökas meddelas skriftligen endast på särskild begäran. 
Andra beslut om gränszonstillstånd än sådana beslut som avses i 1 mom. får överklagas genom besvär. Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

3. Lag om ändring av 56 § i lagen om brottsbekämpning inom Gränsbevakningsväsendet 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om brottsbekämpning inom Gränsbevakningsväsendet (108/2018) 56 § som följer: 
56 § Ersättningar till teleföretag 
Ett teleföretag har på det sätt som föreskrivs i 299 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation rätt till ersättning av statens medel för direkta kostnader som orsakats av att företaget i enlighet med detta kapitel har biträtt myndigheterna och lämnat uppgifter. Beslut om ersättningen fattas av den förvaltningsenhet som vidtagit åtgärden. 
Omprövning får begäras av ett beslut om ersättning. Bestämmelser om omprövning finns i förvaltningslagen (434/2003). Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). Förvaltningsdomstolen ska ge Transport- och kommunikationsverket tillfälle att bli hört. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

4. Lag om upphävande av 25 a § i sjöräddningslagen 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 § 
Genom denna lag upphävs 25 a § i sjöräddningslagen (1145/2001), sådan paragrafen lyder i lag 752/2014. 
2 § 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors den 24 oktober 2019 
Statsminister Antti Rinne 
Inrikesminister Maria Ohisalo