Regeringens proposition
RP
61
2015 rd
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ramavtalet om ett partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Mongoliet, å andra sidan, och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL
I denna proposition föreslås att riksdagen godkänner det i april 2013 undertecknade ramavtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Mongoliet, å andra sidan, samt lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen. 
Ramavtalet om ett partnerskap och samarbete med Mongoliet är till sin karaktär ett blandat avtal som både innehåller bestämmelser som hör till medlemsstaternas behörighet och bestämmelser som hör till Europeiska unionens behörighet. Det nya avtalet ersätter handels- och ekonomiavtalet mellan Europeiska gemenskapen och Mongoliet, som upprättades i Luxemburg 1992 och som trädde i kraft 1993, och breddar avtalsbasen mellan parterna.  
Avtalet är ett vidsträckt samarbetsavtal som fastställer formerna för det politiska, ekonomiska och sektorbaserade samarbetet samt för dialogen. Avtalet omfattar samarbete bland annat inom områdena miljö och klimatförändring, energi, vetenskap och teknologi samt trafik. Avtalet inbegriper också skyldigheter som är centrala för Europeiska unionens utrikespolitik, bland annat allmänna åtaganden om mänskliga rättigheter, demokratiska principer och respekt för rättsstatsprincipen, förhindrande av spridning av massförstörelsevapen och bekämpning av terrorism. 
Avtalet avses träda i kraft den första dagen i den månad som följer på den dag då den senare parten har underrättat den andra parten om att de rättsliga förfaranden som krävs för godkännande av avtalet har slutförts. Den föreslagna lagen avses träda i kraft samtidigt som avtalet träder i kraft, vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet. 
ALLMÄN MOTIVERING
1
Inledning
Den 7 september 2009 bemyndigade Europeiska unionens (EU) råd kommissionen att föra förhandlingar med Mongoliet om ett ramavtal om partnerskap och samarbete (Partnership and Cooperation Agreement, PCA). Det hade blivit aktuellt att förhandla fram ett nytt avtal, eftersom handels- och ekonomiavtalet från 1992 som legat som avtalsmässig grund för samarbetet inte längre täckte hela bredden av samarbetet. EU har tidigare förhandlat fram PCA-avtal med de centralasiatiska republikerna och med medlemsländerna i Sydostasiatiska nationers förbund (Association of Southeast Asian Nations, Asean). Mongoliet hade redan länge föreslagit PCA-förhandlingar för EU. En bidragande orsak till att förhandlingarna inleddes var EU:s vilja att ge erkänsla för den politiska utvecklingen i Mongoliet.  
Avtalet med Mongoliet om ett partnerskap och samarbete är ett blandat avtal med bred täckning där både EU och dess medlemsstater är parter. Det centrala målet för avtalet om ett partnerskap och samarbete mellan EU och Mongoliet är att stärka ett omfattande partnerskap. Avtalet ger parterna större möjligheter till samarbete inom en rad olika sektorer. Avtalet är inte ett handelsavtal, men innehåller också ett avsnitt om handelssamarbete. Ur EU:s synvinkel är avtalets viktigaste delområden bland annat säkerhet, hållbar utveckling samt handel och investeringar. Därtill avtalas det om att inleda samarbete eller dialog inom flera områden. Avtalet syftar till att utveckla samarbetet i olika politiska, sociala och ekonomiska frågor och till att intensifiera samarbetet mellan EU och Mongoliet såväl i regionala som också i internationella sammanhang. Politiskt stärker avtalet EU:s roll i Ostasien utgående från gemensamma universella värden. Avtalet stärker också EU:s politiska och ekonomiska ställning i Ostasien. 
Avtalet innehåller de politiska standardklausulerna om de mänskliga rättigheterna, förhindrande av spridning av massförstörelsevapen, handeldvapen och lätta vapen, Internationella brottmålsdomstolen och bekämpning av terrorism. Respekt för demokratiska principer, de mänskliga rättigheterna och rättsstatsprincipen samt iakttagande av internationella förpliktelser om förhindrande av spridning av massförstörelsevapen är väsentliga delar (essential element) av avtalet. Överträdelse av väsentliga element i avtalet ska tolkas som särskilt brådskande fall, vilket berättigar den andra parten att vidta åtgärder utan behandling av den gemensamma kommittén som granskar tillämpningen av avtalet. 
Avtalet med Mongoliet kan uppskattas öka växelverkan och det konkreta samarbetet mellan EU och Mongoliet på flera delområden. Avtalet befäster EU:s närvaro och tyngd i den ostasiatiska regionen.  
2
Nuläge
2.1
Avtals- och handelsförbindelserna mellan Europeiska unionen och Mongoliet
Den avtalsmässiga grunden för samarbetet mellan EU och Mongoliet är handels- och ekonomiavtalet mellan Europeiska gemenskapen och Mongoliet (Agreement on trade and economic cooperation between the European Economic Community and Mongolia) som trädde i kraft 1993. Det nya partnerskaps- och samarbetsavtalet som undertecknades den 30 april 2013 ersätter det tidigare handels- och ekonomiavtalet. Grunden för PCA-förhandlingarna byggdes upp genom luftfartsavtalet som förhandlades fram mellan EG och Mongoliet 2009, vilket indikerade att Mongoliet förbinder sig till samarbetet.  
Mongoliets kommersiella betydelse för EU är rätt begränsad. Landet hör inte till EU:s hundra viktigaste handelspartner. Värdet på Mongoliets export till EU-området uppgick 2013 till 72 miljoner euro om året. Värdet av EU:s export till Mongoliet uppgick 2013 till 511 miljoner euro. Ryssland och särskilt Kina är viktigare handelspartners för Mongoliet än EU. PCA-avtalet mellan EU och Mongoliet bygger upp ramar för en utveckling mot närmare ekonomiska och politiska relationer. 
2.2
Avtals- och handelsförbindelserna mellan Finland och Mongoliet
Det finns tre gällande avtal mellan Finland och Mongoliet: överenskommelsen om vetenskapligt-tekniskt och ekonomiskt samarbete (FördrS 63/1991), luftfartsavtalet (FördrS 52/2000) och överenskommelsen om främjande och skydd av investeringar (FördrS 86-87/2008).  
Handeln mellan Finland och Mongoliet har de senaste åren varit något på uppgång. Vanligtvis har handeln visat ett överskott för Finland: värdet på den bilaterala handeln uppgick 2013 till ca 18 miljoner euro, varav den finländska exportens värde var 16 miljoner euro och importens 2,3 miljoner euro. Den viktigaste produktgruppen ur exportsynvinkel är maskinverkstadsindustrins produkter, för importens del gruvprodukter.  
2.3
Bedömning av nuläget
Relationerna mellan Europeiska unionen och Mongoliet har utvecklats utöver området för handels- och ekonomiavtalet från 1992. Detta nya avtal om ett partnerskap och samarbete syftar till att förbättra samarbetsmöjligheterna inom den handelsekonomiska sektorn och till att dessutom utveckla det politiska, regionala och internationella samarbetet. Avtalet omfattar flera samarbetsområden och preciserar parternas åtaganden. Upprättandet av avtalet utgör en naturlig fortsättning på utvecklingen av förbindelserna mellan Europeiska unionen och Mongoliet.  
Efter de demokratiska och fria valen i Mongolien 1990 har landet relativt väl lyckats bevara den samhälleliga stabiliteten. Mongoliet har redan under flera års tid önskat att PCA-avtalsförhandlingarna skulle inledas. Mongoliet ser betydelsen av PCA-avtalet som en möjlighet att stärka förbindelserna med EU och att EU:s värderingar motsvarar utvecklingsmålen i landet. Mongoliet har i synnerhet varit intresserad av erfarenheterna från länderna i det tidigare Östeuropa av genomförandet av EU:s normer och standarder när de anslöt sig till unionen. Mongoliets utmaning är att utvidga den ekonomiska strukturen som vilar på jordbruk och gruvindustri, säkerställa att vinsterna från gruvsektorn fördelas samhällsutvecklingen till godo, reformera den offentliga sektorn, utveckla god förvaltning och minska korruptionen samt att förbättra miljöskyddet och miljöskyddsförvaltningen.  
Ur politisk synvinkel anses avtalet utgöra ett betydande steg mot en stärkt roll för EU i Ostasien bland annat utgående från sådana universella värden som respekt för demokrati och mänskliga rättigheter. Partnerskaps- och samarbetsavtalet har bredare verkningar än det tidigare avtalet och förväntas öka samarbetet samt stabiliteten och förutsebarheten i förbindelserna.  
Det är ändamålsenligt att sköta Finlands förbindelser med Mongoliet genom Europeiska unionens partnerskaps- och samarbetsavtal. Avtalet lägger också grunden för en utvidgning av samarbetet mellan Finland och Mongoliet.  
3
Målsättning och de viktigaste förslagen
Avtalet om ett partnerskap och samarbete med Mongoliet täcker en bred skala av olika samarbetssektorer och syftar till att ta fram ett konkret samarbete på många områden. Avtalsbestämmelserna omfattar allmänna principer för handel och investeringar samt samarbete bl.a. i anknytning till tekniska handelshinder, det rättsliga området, arbetet med mänskliga rättigheter, konkurrenspolitik, utvecklingssamarbete, undervisnings- och kultursektorn, forskning, sysselsättning, skydd av personuppgifter, brottslighet, åtgärder för att förhindra terrorism och spridning av handeldvapen, immateriella rättigheter, näringspolitik och miljöskydd. EU har under de senaste åren förhandlat fram liknande avtal i Asien också med Aseanländer såsom Filippinerna och Vietnam. Med avseende på Mongoliet var de centrala delområdena i förhandlingarna ur EU:s synvinkel bland annat migration, minskning av handelshinder och standardklausulerna som utgår från EU:s värdebas.  
Avtalet bestämmer om inrättandet av en gemensam kommitté som består av tjänstemannaföreträdare från båda sidor för att övervaka hur avtalet fungerar och genomförs. Den gemensamma kommittén ska normalt sammanträda en gång per år. Kommittén ska upprätta underkommittéer för olika sektorer av avtalets täckningsområde och för att biträda den gemensamma kommittén i dess arbete.  
Propositionen syftar till att inhämta riksdagens godkännande för avtalet. Propositionen innehåller också ett förslag till så kallad blankettlag, genom vilken de bestämmelser i avtalet som ingår i området för lagstiftningen sätts i kraft.  
4
Propositionens konsekvenser
4.1
Ekonomiska konsekvenser
Avtalet har inga direkta konsekvenser för statsbudgeten. Avtalet syftar till att intensifiera de politiska och ekonomiska förbindelserna mellan Europeiska unionen och Mongoliet och till att inleda ett samarbete på flera delområden, däribland handel och investeringar, miljö och klimatförändringar, energi, vetenskap och teknologi, turism samt trafik. Avtalet bedöms ha positiva, om än inte direkta ekonomiska konsekvenser för Finland.  
4.2
Konsekvenser för myndigheterna
Avtalet har inga direkta konsekvenser för myndigheterna. De uppgifter som den genom avtalet inrättade gemensamma kommitténs och underkommittéernas möten ger upphov till kan i enlighet med normal praxis skötas med nuvarande personal.  
4.3
Miljökonsekvenser
Propositionen har inga direkta konsekvenser för miljön. Miljön hör till de områden där samarbetet mellan parterna ska utvecklas. Enligt avtalet ska samarbetet vara inriktat på att bevara och förbättra miljön i syfte att uppnå hållbar utveckling med iakttagande av förpliktelserna enligt det internationella samarbete och de multilaterala miljöavtal parterna i PCA-avtalet är parter i. Avtalet innehåller en artikel om miljö och naturresurser där vikten av bevarandet av naturresurserna och den biologiska mångfalden har skrivits in. Enligt avtalet är strävan att miljöaspekterna ska integreras i alla samarbetsområden. 
4.4
Samhälleliga konsekvenser
Partnerskaps- och samarbetsavtalet ska främja politisk dialog mellan avtalsparterna och förbättra samarbetsmöjligheterna utifrån gemensamt överenskomna värden. Avtalet strävar efter att främja parternas samarbete på flera olika områden och få till stånd positiva samhällseffekter, särskilt i Mongoliet. I avtalet förbinder sig parterna till gemensamma principer för att främja demokrati och mänskliga rättigheter, förhindra spridningen av massförstörelsevapen och bekämpa terrorism. Avtalet kan bedömas ha positiv verkan för en god förvaltning, för demokratin, det civila samhället och en starkare nationalekonomi i Mongoliet.  
5
Beredningen av propositionen
5.1
Beredningen inom Europeiska unionen
Den 7 september 2009 bemyndigade Europeiska unionens (EU) råd kommissionen att förhandla om ett ramavtal om partnerskap och samarbete med Mongoliet. Den 17 september 2009 fördes förhandlingar med mongoliska utrikesministeriet om inledandet av avtalsförhandlingarna. Kommissionen utarbetade den första avtalsversionen i oktober 2009. Den första förhandlingsomgången fördes i Ulaanbaatar den 1 januari 2010. Under första förhandlingsomgången behandlades ännu inte handelsfrågor. En grund för behandlingen av dessa frågor skapades under en videoförhandling före de egentliga förhandlingarnas andra omgång som fördes i Bryssel den 18 mars 2010. För Mongoliet var den politiskt svåraste frågan ställningen för de olagliga mongoliska migranterna inom EU:s territorium. Mongoliets begränsade förhandlingsresurser fördröjde förhandlingarna endast litet. Allmänt taget nåddes det snabbt en samsyn i icke-kommersiella frågor. Den tredje och sista förhandlingsomgången fördes den 14 maj 2010 i Ulaanbaatar. Efter denna omgång var endast frågorna om migration och de mongoliska exporttullarna fortfarande öppna. Parterna nådde en kompromisslösning i de sista förhandlingsfrågorna i oktober 2010.  
Avtalsförhandlingarna bereddes på reguljär basis i EU:s arbetsgrupp för Asien och Oceanien i Bryssel och i de ständiga representanternas kommitté. Avtalstexten behandlades i handelspolitiska kommittén och i rådet för utrikes frågor. Båda parterna paraferade avtalet i Ulaanbaatar den 20 december 2010 efter att EU:s arbetsgrupp för Asien och Oceanien hade godkänt förhandlingsresultatet. Undertecknandet fördröjdes på grund av det brittiska parlamentets reservationer i anknytning till andra PCA-avtal under behandling. Avtalet undertecknades under unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik Catherine Ashtons besök i Mongoliet den 30 april 2013.  
Efter att avtalet har undertecknats ska det godkännas av varje medlemsstat i EU och av Mongolien. Rådet godkänner avtalet på EU:s vägnar efter att Europaparlamentet har gett avtalet sitt godkännande. 
5.2
Den nationella beredningen
Avtalsförhandlingarna och avtalstexten har behandlats i sektionen för handelspolitiska frågor och i sektionen för yttre förbindelser. Riksdagen informerades om bemyndigandet att förhandla med Mongoliet med en E-skrivelse (E 42/2009 rd) den 6 april 2009. I riksdagen behandlades frågan i stora utskottet den 17 april 2009 och i utrikesutskottet den 24 april 2009. Riksdagen informerades med en kompletterande E-skrivelse den 14 april 2010 som stora utskottet remitterade till behandling i utrikesutskottet den 5 maj 2010. Utrikesutskottet behandlade ärendet den 11 maj 2010. Om framstegen i förhandlingarna och om slutskedet informerades riksdagen med en U-skrivelse (U 41/2010 rd) den 16 november 2010. Medan U-skrivelsen behandlades i stora utskottet den 10 juni 2011 instämde utskottet i enlighet med utrikesutskottets ställningstagande med statsrådets ståndpunkt (StoUX 33/2011 rd). 
Propositionen har beretts vid utrikesministeriet. Den har sänts på remiss till justitieministeriet, finansministeriet, kommunikationsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, inrikesministeriet, arbets- och näringsministeriet, miljöministeriet, försvarsministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, statsrådets kansli samt Ålands landskapsregering. 
DETALJMOTIVERING
1
Överenskommelsens innehåll och förhållande till lagstiftningen i Finland
Inledning. I inledningen bekräftas den vikt som parterna fäster vid de demokratiska principerna och de mänskliga rättigheterna i enlighet med Förenta nationernas allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och andra relevanta internationella instrument som rör mänskliga rättigheter samt vid rättsstatsprincipen och god samhällsstyrning. I inledningen anges även andra viktiga samarbetsområden såsom parternas önskan att utöka samarbetet för internationell stabilitet, rättvisa och säkerhet som en grundläggande förutsättning för att främja hållbar social och ekonomisk utveckling samt för att bekämpa terrorism och gränsöverskridande brottslighet. I inledningen bekräftas också åtagandet att främja miljöskyddet samt att gemensamt ta sig an frågor rörande migration.  
AVDELNING I AVTALETS ART OCH RÄCKVIDD 
Artikel 1. Allmännaprinciper. I artikeln bekräftas att respekten för de demokratiska principerna och för de mänskliga rättigheterna enligt internationella instrument och för rättsstatsprincipen ligger till grund för båda parters inrikes- och utrikespolitik. Denna punkt definieras som en av väsentlig del av avtalet. Parterna bekräftar sitt åtagande att främja hållbar utveckling, förebygga klimatförändringen, bidra till uppnåendet av utvecklingsmålen, inbegripet millenniemålen, och sitt åtagande för principerna om god samhällsstyrning. Parterna bekräftar sitt åtagande när det gäller Parisförklaringen från 2005 om biståndets effektivitet.  
Artikel 2. Målförsamarbetet. I syfte att stärka sina bilaterala förbindelser åtar sig parterna att föra en övergripande dialog och främja ytterligare samarbete sinsemellan på alla områden av ömsesidigt intresse. Särskilda mål som nämns är att upprätta samarbete i politiska och ekonomiska frågor såväl på regionala som internationella forum. Ytterligare mål är att upprätta samarbete på följande områden: bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet, allvarliga brott som angår det internationella samfundet, massförstörelsevapen, handeldvapen och lätta vapen, fredsprocessen och förebyggande av konflikter, handel och investeringar, rättvisa och säkerhet, inbegripet olaglig narkotika, penningtvätt, organiserad brottslighet och korruption, dataskydd, arbete mot fattigdom inom ramen för hållbar utveckling samt på många andra områden av intresse för parterna. Parterna strävar också efter att öka sitt deltagande i subregionala och regionala samarbetsprogram samt att främja effektiv dialog och interaktion med det organiserade civila samhället.  
Artikel 3. Motverka spridning av massförstörelsevapen och bärare av sådana vapen. Parterna är överens om att till fullo uppfylla och på nationell nivå genomföra sina skyldigheter enligt internationella fördrag och överenskommelser om nedrustning och icke-spridning och andra internationella skyldigheter, såsom FN:s säkerhetsråds resolution 1540. Bestämmelsen utgör en väsentlig del av avtalet. Ytterligare ska parterna vidta åtgärder i syfte att ratificera eller ansluta sig till andra relevanta internationella instrument och till fullo genomföra dem samt upprätta ett effektivt system för nationell exportkontroll. Parterna är överens om att upprätta en regelbunden politisk dialog som ska underbygga dessa delar av avtalet. På unionsnivå har rådet med avseende på kontrollen av produkter med dubbel användning utfärdat förordning (EG) nr 428/2009 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden. Nationella bestämmelser om exportkontrollsystemet finns i lagen om kontroll av export av produkter med dubbel användning (562/1996) och i lagen om export av försvarsmateriel (282/2012).  
Artikel 4. Handeldvapen och lätta vapen. Parterna är överens om att iaktta och fullgöra sina respektive skyldigheter inom ramen för internationella avtal och åtaganden. Parterna är överens om att upprätta en regelbunden politisk dialog för att utbyta synpunkter och information och för att förbättra sin beredskap för att bekämpa illegal handel.  
Artikel 5. Allvarliga brott som angår det internationella samfundet. I artikeln bekräftar parterna att de mest allvarliga brotten som angår hela det internationella samfundet inte får förbli ostraffade och att åtal för dessa brott måste säkras genom åtgärder på det nationella och internationella planet, vid behov också genom Internationella brottmålsdomstolen. Parterna för dialog om den universella anslutningen till Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen (FördrS 55˗56/2002). 
Artikel 6. Samarbete för att bekämpa terrorism. Parterna bekräftar sitt åtagande att bekämpa terrorism i överensstämmelse med de internationella konventionerna och med sina respektive lagar och andra författningar. Parterna samarbetar särskilt genom utbyte av åsikter om olika sätt och metoder för att bekämpa terrorism, däribland i fråga om skydd för de mänskliga rättigheterna i kampen mot terrorism. 
AVDELNING II BILATERALT, REGIONALT OCH INTERNATIONELLT SAMARBETE 
Artikel 7. Samarbete mellan Mongoliet och EU rörande principer, normer och standarder. Parterna är överens om att uppnå en tillämpning av europeiska gemensamma principer, normer och standarder i Mongoliet. Parterna strävar efter att intensifiera dialogen och samarbetet mellan sina myndigheter när det gäller standardiseringsfrågor för att underlätta utbyte av experter, information och sakkunskap. 
Artikel 8. Samarbete i regionala och internationella organisationer. Parterna åtar sig att utbyta synpunkter och samarbeta i regionala och internationella forum och organisationer såsom Förenta Nationerna och Världshandelsorganisationen. Parterna är också överens om att främja samarbete mellan icke-statliga organisationer på de områden som omfattas av avtalet.  
Artikel 9. Regionalt och bilateralt samarbete. Parterna är överens om samarbete också på regional nivå, med särskilt beaktande av frågor som rör samarbete mellan EU och Mongoliet. Genom valet av lämplig ram säkerställs största möjliga verkningar av samarbetet och bästa möjliga bruk av de resurser som står till förfogande.  
AVDELNING III SAMARBETE OM HÅLLBAR UTVECKLING  
Artikel 10. Allmänna principer. I artikeln bekräftar båda parter att målet är att minska fattigdomen och uppnåmillennieutvecklingsmålen inom ramen för en hållbar utveckling och integration i världsekonomin. Parternas strategier för utvecklingssamarbete ska bland annat syfta till att nå en hållbar ekonomisk utveckling, nå en miljömässigt hållbar utveckling, förebygga klimatförändringen och till en ytterligare integration i världsekonomin.  
Artikel 11. Ekonomisk utveckling. Parterna strävar efter att främja en balanserad ekonomisk tillväxt samt en minskning av fattigdomen och av de socioekonomiska skillnaderna. Den gemensamma åsikten är att handeln bör främja hållbar utveckling i alla dess aspekter. 
Artikel 12. Social utveckling. Parterna understryker vikten av att skapa sysselsättning under anständiga villkor och åtar sig att stödja dialogen mellan arbetsmarknadens parter. Parterna strävar också efter att bidra till att Internationella arbetsorganisationens (ILO) centrala arbetsnormer genomförs på ett verkningsfullt sätt. 
Artikel 13. Miljö. I artikeln bekräftas att ett miljöskydd på hög nivå samt bevarande och förvaltning av naturresurser och biologisk mångfald spelar en central roll i arbetet för en hållbar utveckling. Parterna strävar efter att främja att multilaterala avtal på miljöområdet ratificeras, genomförs och följs.  
AVDELNING IV SAMARBETE OM HANDEL OCH INVESTERINGAR  
Artikel 14. Allmänna principer. Parterna ska inleda en dialog om bilaterala och multilaterala handelsfrågor och åtar sig att främja utveckling och diversifiering av handeln samt förbättra villkoren för marknadstillträde. Parterna är medvetna om att handel samt bistånd bland annat i form av handelsförmånsordningar spelar en avgörande roll för utveckling och strävar efter att i högre utsträckning satsa på detta i överensstämmelse med WTO-bestämmelserna. Parterna ska också främja samarbete bland annat i syfte att lösa handelsproblem och åtgärda andra handelsrelaterade frågor på de områden som avses i artiklarna 10‒27.  
Artikel 15. Sanitära och fytosanitära frågor. Parterna ska samarbeta om livsmedelssäkerhet samt sanitära och fytosanitära frågor samt djurskydd. Parterna ska utbyta information om sina respektive åtgärder enligt internationella fördrag.  
Artikel 16. Tekniska handelshinder. Parterna ska samarbeta i syfte att främja användningen av internationella standarder och utbyta information särskilt inom ramen för WTO-avtalet om tekniska handelshinder (TBT).  
Artikel 17. Tullsamarbete Parterna ska dela med sig av sin erfarenhet av tullförfaranden och lägga särskild vikt vid att öka säkerheten inom handeln samt säkerställa en effektiv tullövervakning av efterlevnaden av immateriella rättigheter och se till att det råder balans mellan underlättandet av handel och kampen mot oegentligheter. Parterna ska överväga ingående av protokoll om tullsamarbete och ömsesidigt bistånd. 
Artikel 18. Handelslättnader. Parterna ska undersöka möjligheterna att förenkla import-, export-, transiterings- och andra tullförfaranden, öka insynen i tull- och handelsregler och utveckla tullsamarbetet. Parterna eftersträvar samsyn och gemensamma åtgärder inom ramen för internationella initiativ om handelslättnader.  
Artikel 19. Investeringar. Parterna ska främja ett ökat investeringsflöde genom att utveckla ett attraktivt och stabilt klimat för ömsesidiga investeringar. Parterna för en fortlöpande dialog som tar sikte på investeringsfrågor. 
Artikel 20. Konkurrenspolitik. Parterna ska verka för att konkurrensregler införs och tillämpas effektivt. Parterna ska verka för ökad rättslig säkerhet för företag som är verksamma på den andra partens marknad och utbyter åsikter om verksamhet som strider mot konkurrensreglerna och som kan påverka de bilaterala handels- och investeringsflödena negativt. 
Artikel 21. Tjänster. Parterna ska inleda en fortlöpande dialog om tjänstehandel och åtar sig ett informationsutbyte som främjar tillträdet till den andra partens marknad och förbättrar möjligheterna att utnyttja handeln med tjänster.  
Artikel 22. Kapitalrörelser. Parterna ska sträva efter att underlätta rörligheten för kapital för att främja avtalets syften. 
Artikel 23. Offentlig upphandling Parterna ska sträva efter att fastställa förfaranderegler, inbegripet lämpliga bestämmelser om insyn och möjlighet till överklagande, som främjar optimal kostnadseffektivitet i offentlig upphandling och underlättar internationell handel. Parterna ska verka för en ömsesidig öppning av de statliga upphandlingsmarknaderna, för att uppnå ömsesidiga fördelar.  
Artikel 24. Öppenhet. Parterna bekräftar sina åtaganden enligt artikel X i Gatt 1994 och artikel III i Gats som har ingåtts för att säkerställa öppenhet och korrekta rättsförfaranden när det gäller handel.  
Artikel 25. Råvaror. Parterna är överens om att stärka samarbetet när det gäller råvaruhandeln. Parterna strävar efter att ta fram en rättslig ram för råvarusektorerna som beaktar förvaltningen av intäkterna från gruvdriften för socioekonomisk utveckling och regler för miljöskydd och säkerhet som rör gruv- och råvarusektorerna. Parterna erkänner att en regelbaserad, öppen miljö utan diskriminering är det bästa sättet att skapa förutsättningar som gynnar utländska direktinvesteringar i produktionen av och handeln med råvaror. Parterna ska samarbeta för att undanröja hinder för handeln med råvaror. På begäran av endera parten kan varje fråga rörande handel med råvaror tas upp till diskussion vid gemensamma kommitténs och underkommittéernas sammanträden. 
Artikel 26. Regionalpolitik. Parterna ska främja politiken för regional utveckling.  
Artikel 27. Skydd av immateriella rättigheter. Parterna bekräftar att de åtar sig att införa lämpliga åtgärder i överensstämmelse med internationella normer för skydd för och lämplig kontroll av efterlevnaden av immateriella rättigheter. Parterna ska utbyta information och erfarenheter när det gäller frågor som rör förhindrande av intrång i immateriella rättigheter och för kontroll och skydd av sådana rättigheter samt upprättande och förstärkning av motsvarande organisationer. Parterna är vidare överens om att så snart som möjligt ingå ett bilateralt avtal om geografiska beteckningar. 
Artikel 28. Underkommittén om handel och investeringar. Parterna är överens om att inrätta en underkommitté om handel och investeringar som ska bistå den gemensamma kommittén i utövandet av dess arbete, genom att behandla alla områden som omfattas av denna avdelning. 
AVDELNING V SAMARBETE PÅ OMRÅDET RÄTTVISA, FRIHET OCH SÄKERHET 
Artikel 29. Rättsstaten och rättsligt samarbete. I sitt samarbete på området rättvisa, frihet och säkerhet ska parterna fästa särskild vikt vid att befästa rättsstaten och stärka relaterade institutioner. Samarbetet ska också inbegripa ömsesidigt utbyte av information om bästa praxis. Parterna ska sträva efter att utveckla ömsesidig rättslig hjälp. 
Artikel 30. Skydd av personuppgifter. Parterna är överens om att samarbeta för att förbättra skyddet av personuppgifter i enlighet med högsta internationella normer.  
Artikel 31. Samarbete om migration. Parterna ska förebygga olaglig invandring av sina medborgare på den andra partens territorium. Parterna är överens om att återta sina medborgare som inte uppfyller gällande villkor för inresa till, vistelse eller bosättning på den andra partens territorium. Parterna kommer i detta syfte att förse sina medborgare med lämpliga identitetshandlingar. Enligt 9 § 3 mom. i grundlagen får finska medborgare inte hindras att resa in i landet. Bestämmelser om handlingar för styrkande av rätten att resa finns i passlagen (671/2006). Parterna är överens om att föra förhandlingar om ett avtal som reglerar de särskilda skyldigheterna för parterna att återta sina egna medborgare. 
Artikel 32. Samarbete för narkotikabekämpning. I artikeln avtalar parterna om samarbete i kampen mot olaglig narkotika och definierar mål och medel för samarbetet. Samarbetet ska baseras på internationella konventioner och inbegripa tekniskt och administrativt bistånd.  
Artikel 33. Samarbete för att bekämpa organiserad brottslighet och korruption. I artikeln kommer parterna överens om att samarbeta för att bekämpa organiserad brottslighet och korruption, däribland för genomförande av internationella fördrag och myndighetssamarbete.  
Artikel 34. Samarbete om bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism. I artikeln fastställer parterna att det är nödvändigt att samarbeta i bekämpningen av penningtvätt och finansiering av terrorism och kommer överens om målen för samarbetet. Båda parter är överens om att främja tekniskt och administrativt bistånd för att utarbeta och genomföra bestämmelser och införa effektivt fungerande mekanismer för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism.  
AVDELNING VI SAMARBETE PÅ ANDRA OMRÅDEN 
Artikel35. Samarbete på området mänskliga rättigheter. Parterna är överens om att samarbeta på området mänskliga rättigheter och att främja ratificeringen och genomförandet av internationella instrument på området. Detta samarbete omfattar bland annat åtgärder inom följande områden: nationella handlingsplaner, utbildning och höjd medvetenhet, nationella institutioner, regionala institutioner, upprättandet av en meningsfull dialog och samarbete inom FN-institutionerna.  
Artikel 36. Samarbete om finansiella tjänster. Parterna är överens om att åstadkomma en tillnärmning av regler och normer och inser betydelsen av tekniskt stöd och kapacitetsuppbyggnad i detta syfte. Parterna ska samarbeta för att införa företagsstyrning och internationella redovisningsnormer på Mongoliets kapitalmarknad. 
Artikel 37. Dialog om den ekonomiska politiken. Parterna är överens om att samarbeta för att främja utbytet av ekonomisk information och av erfarenheter rörande samordningen av den ekonomiska politik som förs inom ramen för regionalt samarbete och regional integration. Parterna strävar efter att fördjupa dialogen mellan sina myndigheter.  
Artikel 38. God förvaltning på skatteområdet. Parterna förbinder sig att genomföra principerna om god förvaltning på skatteområdet och att förbättra det internationella samarbetet på detta område. Parterna strävar också efter att underlätta rättmätig skatteuppbörd. 
Artikel 39. Industripolitiskt samarbete och samarbete kring små och medelstora företag. Parterna är överens om att främja det industripolitiska samarbetet på områden som bedöms lämpliga, i syfte att förbättra konkurrenskraften för industrin samt små och medelstora företag. Målen ska främjas bland annat genom att öka utbytet av information, stödja kontakter mellan små och medelstora företag och genomföra gemensamma forskningsprojekt. 
Artikel 40. Turism. Parterna ska sträva efter att förbättra informationsutbytet och fastställa bästa praxis i enlighet med Världsturistorganisationens uppförandekod. Parterna är överens om att bevara och optimera naturarvets och kulturarvets potential, lindra de negativa verkningarna av turismen och öka turistnäringens positiva effekter. 
Artikel 41. Informationssamhället. Parterna erkänner att informations- och kommunikationsteknik är av avgörande betydelse för den ekonomiska och sociala utvecklingen. Samarbetet omfattar bland annat delaktighet i en regional dialog om informationssamhället, samtrafikförmåga mellan nät och tjänster, standardisering och spridning av teknik, främjande av forskningssamarbete, utbyte av bästa metoder, samarbete inom sektorn för säkerhet på nätet, samarbete om digital-tv och personalutveckling.  
Artikel 42. Det audiovisuella området och medier. I artikeln kommer parterna överens om samarbete på det audiovisuella området och på medieområdet och om att upprätta en politisk dialog på dessa områden. 
Artikel 43. Vetenskapligt och tekniskt samarbete. Parterna är överens om att samarbeta på det vetenskapliga och tekniska området, bland annat inom forskning och utbildning, och att basera samarbetet på principerna om ömsesidighet och ömsesidig nytta beaktande skyddet av immateriell äganderätt. Det konstateras i artikeln att till exempel gemensamma forskningsprojekt samt forskarutbyte och rörlighetsprogram för forskarna kan stärka samarbetet.  
Artikel 44. Energi. Parterna ska sträva efter att förbättra samarbetet inom energisektorn samt främja kontakter och gemensam forskning, särskilt genom relevanta regionala och internationella ramar. I samarbetet beaktar parterna sambandet mellan energitjänster och hållbar utveckling och iakttar sina åtaganden i anknytning till klimatförändringen. Centrala mål för samarbetet inom energisektorn är bland annat att förbättra energitryggheten, främja energieffektiviteten och främja kärnsäkerheten. 
Artikel 45. Transport. Parterna kommer överens om att samarbeta inom relevanta områden av transportpolitiken och fastställer de delsektorer där samarbetet särskilt ska främjas. Genom dialog understöds också genomförandet av regelverk i enlighet med de internationella konventionerna. Samarbetet ska bland annat syfta till förbättrad flygsäkerhet, minskade utsläpp av växthusgaser från transportsektorn samt till att undanröja hinder för affärsverksamhet inom luftfartsindustrin. 
Artikel 46. Utbildning och kultur. Parterna är överens om att främja utbildning och kulturellt samarbete samt om att skapa kontakter mellan deras respektive specialistorgan. Parterna är överens om att samarbeta i relevanta internationella forum i syfte att främja kulturell mångfald och bevara kulturarv samt om att främja samarbete inom den högre utbildningen.  
Artikel 47. Miljö, klimatförändring och naturresurser. I artikeln fastställer parterna samarbetets betydelse för hållbar utveckling inriktad på att bevara och förbättra miljön samt bekräftar förpliktelsen att genomföra relevanta internationella avtal. Parterna samarbetar för att få handels- och miljöpolitiken att samverka på ett effektivare sätt och fastställer delområden där samarbetet fortsätter inom ramen för de regionala programmen för miljöskydd. Parterna är också överens om att samarbeta i syfte att anpassa sig till klimatförändringens negativa effekter, begränsa utsläppen av växthusgaser och styra sina ekonomier mot koldioxidsnål tillväxt. Parterna ska sträva efter att stärka sitt samarbete inom ramen för de regionala programmen för miljöskydd. 
Artikel 48. Jordbruk, boskapsskötsel, fiske och landsbygdsutveckling. Parterna är överens om att uppmuntra till dialog och samarbete när det gäller en hållbar utveckling och fastställer lämpliga sektorer för dialogen. Centrala sektorer är bland annat hälso- och kvalitetspolitik avseende växter, djur och boskap samt skyddade geografiska beteckningar och utveckling av ett hållbart och miljövänligt jordbruk. 
Artikel 49. Hälsa. Parterna är överens om att samarbeta i hälso- och sjukvårdssektorn bland annat genom program, uppföljning och utbyte av information samt internationella avtal. Samarbetet syftar till att förbättra hälsoförhållandena och höja folkhälsonivån. Samarbetet omfattar bl.a. förebyggande av hot mot hälsan såsom fågelinfluensa och influensaepidemier. 
Artikel 50. Sysselsättning och sociala frågor. Parterna är överens om att stärka samarbetet på området sysselsättning och sociala frågor, i syfte att stärka globaliseringens sociala dimension samt att iaktta internationellt erkända arbetsnormer och sociala normer. Parterna är överens om att samarbeta i syfte att ratificera och genomföra alla ILO-konventioner som omfattas av ILO-deklarationen från 1998. 
Artikel 51. Statistik. Parterna är överens om att främja harmoniseringen av statistiska metoder och statistisk praxis, inbegripet insamling och spridning av statistik. Samarbetet lägger tonvikt på delsektorerna ekonomisk statistik, social statistik och informationsteknik. Parterna är överens om att främja harmoniseringen av statistiska metoder också genom att etablera direktkontakt mellan de behöriga myndigheterna.  
Artikel 52. Det civila samhället. Parterna erkänner det organiserade civila samhällets roll och är överens om att främja en dialog med det civila samhället. Det fastställs i artikeln att det civila samhället bl.a. kan delta i beslutsprocessen på nationell nivå i enlighet med de demokratiska principerna, med förbehåll för respektive parts rättsliga och administrativa bestämmelser.  
Artikel 53. Samarbete för modernisering av staten och den offentliga förvaltningen. Parterna är överens om att samarbeta för att stärka kapacitetsuppbyggnaden på området offentlig förvaltning. Samarbetet ska bland annat vara inriktat på att öka effektiviteten och främja en öppen förvaltning. 
Artikel 54. Samarbete om riskhantering. Parterna har enats om att öka sitt samarbete på området riskhantering. Samarbetet ska inriktas på riskreducering och katastrofförebyggande, katastrofberedskap och bättre riskkontroll.  
AVDELNING VII SAMARBETSFORMER 
Artikel 55. Resurser för samarbete och skydd av ekonomiska intressen. Parterna är överens om att ställa nödvändiga resurser och finansiella medel till förfogande i den utsträckning som deras respektive resurser och bestämmelser tillåter detta, i syfte att uppfylla samarbetsmålen. Parterna ska uppmana Europeiska investeringsbanken att fortsätta sin verksamhet i Mongoliet, i enlighet med dess egna kriterier för finansiering. Parterna ska samarbeta för att skydda Europeiska unionens och Mongoliets ekonomiska intressen och utan dröjsmål svara på en begäran om ömsesidigt administrativt bistånd som framställs i syfte att stärka kampen mot bedrägerier och oegentligheter. 
AVDELNING VIII INSTITUTIONELL RAM 
Artikel 56. Gemensam kommitté. Parterna kommer överens om att inrätta en gemensam kommitté och om kommitténs sammankomster och huvuduppgifter. Den gemensamma kommittén ska övervaka att avtalet fungerar väl och tillämpas korrekt och även ha till uppgift att sörja för att de sektorsavtal eller sektorsprotokoll som eventuellt ingåtts eller kan komma att ingås mellan parterna fungerar väl. Den gemensamma kommittén ska inrätta underkommittéer för att bistå den i dess arbete på alla områden som omfattas av avtalet. Gemensamma kommittén får också upprätta arbetsgrupper som ska bistå den i dess arbete. 
AVDELNING IX SLUTBESTÄMMELSER 
Artikel 57. Klausul om framtida utveckling. Parterna får utvidga avtalet i samförstånd eller på gemensamma kommitténs rekommendation genom avtal eller protokoll inom specifika sektorer. 
Artikel 58. Andra avtal. Det konstateras att avtalet inte påverkar parternas befogenheter att genomföra bilateralt samarbete eller att ingå nya samarbetsavtal med Mongoliet. 
Artikel 59. Fullgörande av skyldigheter. I artikeln kommer parterna överens om åtgärderna i det fall att en part har underlåtit att fullgöra någon av sina skyldigheter. Tvister avseende tillämpningen eller tolkningen av avtalet hänskjuts till gemensamma kommittén. Ett väsentligt avtalsbrott består i en sådan vägran att fullgöra avtalet som inte sanktioneras av allmänna regler i internationell rätt eller en överträdelse av någon av avtalets väsentliga delar enligt artiklarna 1.1 och 3.  
Artikel 60. Hjälpmedel. Parterna är överens om att ge tjänstemän och experter som deltar i genomförandet av samarbetet de hjälpmedel som de behöver för att utföra sina uppgifter. 
Artikel 61. Territoriell tillämpning. I artikeln definieras avtalets territoriella tillämpning. 
Artikel 62. Definition av parterna. I artikeln definieras avtalets parter.  
Artikel 63. Ikraftträdande och varaktighet. I artikeln avtalas om avtalets ikraftträdande och bestäms om dess varaktighet, om förlängning av avtalet, ändringar i det och om uppsägning av det. Avtalet är giltigt i fem år. Det ska automatiskt förlängas med perioder om ytterligare ett år. 
Artikel 64. Anmälningar. Det konstateras att anmälningar som gäller avtalet ska göras till Europeiska unionens råds generalsekretariat respektive Mongoliets utrikesministerium. 
Artikel 65. Giltiga texter. Giltiga språkversioner fastställs. 
2
Lagförslag
1 §. Genom bestämmelsen i lagförslagets 1 § sätts de bestämmelser i avtalet i kraft som hör till området för lagstiftningen. Dessa bestämmelser specificeras nedan i avsnittet om behovet av riksdagens samtycke. 
2 §. Om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som inte hör till området för lagstiftningen och om ikraftträdandet av lagen bestäms genom förordning av statsrådet. Lagen avses träda i kraft samtidigt som överenskommelsen träder i kraft för Finlands del, vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet. 
3
Ikraftträdande
Parterna ska godkänna avtalet i enlighet med sina respektive förfaranden. Avtalet träder i kraft den första dagen i den månad som följer på den dag då den senare parten har anmält till den andra parten att de rättsliga förfaranden som är nödvändiga för detta ändamål har slutförts. Den föreslagna lagen som ingår i propositionen avses träda i kraft samtidigt som avtalet träder i kraft.  
I avtalet ingår bestämmelser om vissa samarbetsområden som rör områden som enligt 18 § i lagen om självstyrelse för Åland (1144/1991) hör till Ålands behörighet. Bestämmelser som rör områden som hör till Ålands behörighet ingår åtminstone i artikel 45 om transport, artikel 46 om utbildning och kultur, artikel 47 om miljö, klimatförändring och naturresurser, artikel 48 om jordbruk, boskapsskötsel, fiske och landsbygdsutveckling, artikel 49 om hälsa samt artikel 50 om sysselsättning och sociala frågor. Bland dessa sektorer har medlemsstaterna vidare behörighet i artikel 46 om utbildning och kultur samt artikel 49 om hälsa. Följaktligen krävs det godkännande av Ålands lagting för att avtalet ska träda i kraft på Åland. 
4
Behovet av riksdagens samtycke och behandlingsordning
4.1
Behovet av riksdagens samtycke
Behörighetsfördelningen mellan Europeiska unionen och medlemsstaterna 
Ramavtalet om partnerskap och samarbete mellan EU och dess medlemsstater, å ena sidan, och Mongoliet, å andra sidan, är till sin karaktär ett så kallat blandat avtal. Bestämmelserna i avtalet hör dels till medlemsstaternas, dels till unionens exklusiva behörighet eller till unionens och dess medlemsstaters delade behörighet. Enligt etablerad praxis godkänner riksdagen sådana avtal endast till den del de hör till Finlands behörighet (t.ex. GrUU 6/2001 rd, GrUU 31/2001 rd, GrUU 16/2004 rd och GrUU 24/2004 rd).  
Behörighetsfördelningen i det föreliggande avtalet är inte entydigt. Bedömningen av behörighetsfördelningen försvåras ytterligare av att det handlar om ett avtal mellan EU och dess medlemsstater, å ena sidan, och en tredje stat, å andra sidan, där förpliktelserna i avtalet gäller samarbete som såväl hänför sig till EU som till dess medlemsstater. Inte heller avtalsbestämmelserna anger behörighetsfördelningen. 
Bland annat artikel 1 i avtalet, där det bland annat bestäms om mänskliga rättigheter och demokratiska principer som grund för avtalet, bör anses höra till medlemsstaternas behörighet. Sådana bestämmelser är ytterligare de som gäller bekämpning av terrorism, handeldvapen och lätta vapen samt allvarliga brott av internationell betydelse. Även bestämmelserna i artikel 3 om att motverka spridning av massförstörelsevapen och bärare av sådana vapen hör till medlemsstaternas behörighet till den del det inte är fråga om exportkontrollreglerna som hör till unionens behörighet och som det hänvisas till i artikel 3.3 b.  
Vidare har medlemsstaterna behörighet också när det gäller samarbetet i migrationsfrågor (artikel 31) till den del det gäller återsändande eller återtagande av migranter samt medlemsstaternas skyldighet att utfärda identitetshandlingar för ändamålet (artikel 31.2). Ytterligare har medlemsstaterna behörighet inom sektorn utbildning och kultur som det bestäms om i artikel 46 samt hälsosektorn i artikel 49.  
Bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen 
Enligt 94 § 1 mom. i grundlagen krävs riksdagens godkännande bland annat för fördrag och andra internationella förpliktelser som innehåller bestämmelser som hör till området för lagstiftningen. Enligt grundlagsutskottets tolkningspraxis avser riksdagens grundlagsfästa befogenhet alla de bestämmelser i internationella förpliktelser som i materiellt hänseende hör till området för lagstiftningen. En avtalsbestämmelse ska hänföras till området för lagstiftningen, 1) om den gäller utövande eller begränsning av någon grundläggande fri- eller rättighet som är skyddad i grundlagen, 2) om den i övrigt gäller grunderna för individens rättigheter och skyldigheter, 3) om det enligt grundlagen ska föreskrivas i lag om den fråga som bestämmelsen avser, 4) om det finns lagbestämmelser om den sak som bestämmelsen gäller, eller 5) om det enligt rådande uppfattning i Finland ska lagstiftas om saken. Frågan påverkas inte av om en bestämmelse strider mot eller överensstämmer med en lagbestämmelse i Finland (GrUU 11, 12 och 45/2000 rd). 
I artikel 1.1 i avtalet konstateras det att respekt för de demokratiska principerna och de mänskliga rättigheterna, sådana de har befästs i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och andra relevanta internationella instrument, samt respekten för rättsstatsprincipen utgör väsentliga delar av avtalet. Grundlagsutskottet har ansett (GrUU 45/2000 rd, GrUU 31/2001 rd) att generella och deklaratoriska bestämmelser, där parterna bekräftar sina åtaganden att respektera de mänskliga rättigheterna, inte påverkar innehållet i eller omfattningen av Finlands internationella förpliktelser när det gäller de mänskliga rättigheterna. Utskottet har dock ansett att bestämmelser av detta slag får en bindande verkan av en ny typ i och med samråds- och sanktionsförfarandet som ingår i avtalet och därför ska avtalets bestämmelser om mänskliga rättigheter anses höra till området för lagstiftningen (se GrUU 31/2001 rd).  
I artikel 96 om samråds- och sanktionsförfarandet i det avtal som grundlagsutskottet behandlade i det sistnämnda utlåtandet nämndes uttryckligen att avbrytande av tillämpning av avtalet ska ses som en sista utväg att ta till när den ena parten har brutit mot avtalsbestämmelsen om demokratiska principer och rättsstatsprincipen som definierats som en väsentlig beståndsdel i avtalet. I artikel 59 om fullgörande av skyldigheter i det föreliggande avtalet nämns avbrytande av tillämpningen av avtalet inte direkt som en åtgärd att vidta när en avtalspart väsentligen bryter mot avtalet. Avtalsbestämmelsen om tvistlösning som ingår i artikel 59 i detta avtal är därmed svagare formulerad än bestämmelsen om samråds- och sanktionsmekanismen som grundlagsutskottet avsåg i sitt utlåtande.  
Enligt regeringens uppfattning tillåter dock artikel 59 i det aktuella avtalet att tillämpningen av avtalet avbryts helt eller delvis på grund av traktatbrott så som avses i artikel 60 i Wienkonventionen om traktaträtten (FördrS 33/1980). Vidare bör beaktas att det i denna artikel 59 bestäms att ett väsentligt avtalsbrott består i en överträdelse av någon av avtalets väsentliga delar. Därför anser regeringen att tillämpning av bestämmelserna i artikel 59 kan leda till att artikel 1.1 som har definierats som en väsentlig del av avtalet får den nya typen av bindande verkan som grundlagsutskottet avser i sitt utlåtande (se GrUU 31/2001 rd) och därför bör avtalets bestämmelser om mänskliga rättigheter anses höra till området för lagstiftningen.  
Även artikel 3 om att motverka spridning av massförstörelsevapen och bärare av sådana vapen har definierats som en väsentlig del av avtalet. Överträdelse av denna avtalsbestämmelse är ett väsentligt avtalsbrott, vilket möjliggör tillämpning av förfarandet enligt artikel 59 i avtalet. Följaktligen kan bestämmelsen i ljuset av motiveringarna i det föregående stycket bedömas ha sådan bindande verkan som avses i grundlagsutskottets utlåtande GrUU 31/2001 rd och bör därmed anses höra till området för lagstiftningen.  
I artikel 3.3 b förpliktas parterna också att upprätthålla ett effektivt system för nationell exportkontroll, inklusive där innefattade straffrättsliga påföljder för försummelser. Av 80 § i grundlagen följer att bestämmelser som gäller individens rättigheter och skyldigheter ska utfärdas genom lag. Av 8 § i grundlagen följer att straffbara handlingar och straffet för dem ska föreskrivas på lagnivå. Följaktligen hör avtalsbestämmelsen i fråga, som förpliktar parterna att upprätthålla ett effektivt system för nationell exportkontroll inklusive straffrättsliga påföljder, till området för lagstiftningen. Denna avtalsbestämmelse kräver dock inga nationella lagstiftningsåtgärder. Det har också utfärdats nationell reglering om exportkontroll på lagnivå i lagen om kontroll av export av produkter med dubbel användning (562/1996) och i lagen om export av försvarsmateriel (282/2012). Till området för lagstiftningen hör med avseende på artikel 31 om samarbete inom migration punkt 2 där det föreskrivs om parternas skyldighet att återta sina medborgare som olagligt försöker ta sig in på den andra partens territorium och där det ytterligare förskrivs om skyldigheten att utfärda lämpliga identitetshandlingar för sina medborgare för återtagandet. Enligt 9 § 3 mom. i grundlagen får finska medborgare inte hindras att resa in i landet. Bestämmelser om handlingar för styrkande av rätten att resa finns i passlagen (671/2006). Denna punkt innehåller följaktligen bestämmelser som hör till området för lagstiftningen. De nämnda punkterna förutsätter inte några ändringar av lagstiftningen. 
De övriga artiklarna i avtalet är främst generella och deklaratoriska åtaganden som inte i sig inverkar på innehållet eller omfattningen i Finlands internationella förpliktelse. 
4.2
Behandlingsordning
Avtalet innehåller inte bestämmelser som gäller grundlagen på det sätt som avses i 94 § 2 mom. eller i 95 § 2 mom. i grundlagen. Enligt regeringens uppfattning kan avtalet godkännas med enkel majoritet och förslaget till lag om sättande i kraft av avtalet behandlas i vanlig lagstiftningsordning. Med stöd av vad som anförts ovan och i enlighet med 94 § i grundlagen föreslås att 
riksdagen godkänner det i Ulaanbaatar den 30 april 2013 upprättade ramavtalet om ett partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Mongoliet, å andra sidan, till den del det hör till Finlands behörighet. 
Eftersom avtalet innehåller bestämmelser som hör till området för lagstiftningen föreläggs riksdagen samtidigt följande lagförslag: 
Lagförslag
Lag 
om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ramavtalet om ett partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Mongoliet, å andra sidan 
I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 § 
De bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det i Ulaanbaatar den 30 april 2013 upprättade avtalet om ett partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Mongoliet, å andra sidan, gäller som lag sådana Finland har förbundit sig till dem. 
2 § 
Om sättande i kraft av de övriga bestämmelserna i avtalet och om ikraftträdandet av denna lag bestäms genom förordning av statsrådet. 
Helsingfors den 8 oktober 2015 
Statsminister
Juha
Sipilä
Utrikesminister
Timo
Soini
Fördragtext
BILAGA 
Ramavtal om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Mongoliet, å andra sidan 
ANNEX 
Framework Agreement on Partnership and Cooperation between the European Union and its Member States, of the one part, and Mongolia, of the other part 
EUROPEISKA UNIONEN, nedan kallad unionen, 
och 
KONUNGAR IKET BELGIEN, 
REPUBLIKEN BULGARIEN, 
REPUBLIKEN TJECKIEN, 
KONUNGARIKET DANMARK, 
FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND, 
REPUBLIKEN ESTLAND, 
IRLAND, 
REPUBLIKEN GREKLAND, 
KONUNGARIKET SPANIEN, 
REPUBLIKEN FRANKRIKE, 
REPUBLIKEN ITALIEN, 
REPUBLIKEN CYPERN, 
REPUBLIKEN LETTLAND, 
REPUBLIKEN LITAUEN, 
STORHERTIGDÖMET LUXEMBURG, 
REPUBLIKEN UNGERN, 
REPUBLIKEN MALTA, 
KONUNGARIKET NEDERLÄNDERNA, 
REPUBLIKEN ÖSTERRIKE, 
REPUBLIKEN POLEN, 
REPUBLIKEN PORTUGAL, 
RUMÄNIEN, 
REPUBLIKEN SLOVENIEN, 
REPUBLIKEN SLOVAKIEN, 
REPUBLIKEN FINLAND, 
KONUNGARIKET SVERIGE, 
FÖRENADE KONUNGARIKET STORBRITANNIEN OCH NORDIRLAND, 
fördragsslutande parter i fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, nedan kallade medlemsstaterna, 
å ena sidan, och 
MONGOLIETS REGERING, nedan kallad Mongoliet, 
å andra sidan, 
nedan kallade parterna, 
SOM BEAKTAR de vänskapsband som av tradition existerar mellan parterna och de nära historiska, politiska och ekonomiska band som förenar dem, 
SOM BEAKTAR att parterna lägger särskild vikt vid att deras ömsesidiga förbindelser är av omfattande natur, 
SOM BEAKTAR att detta avtal utgör en del av mer omfattande och sammanhängande förbindelser mellan parterna, genom avtal i vilka båda är parter, 
SOM BEKRÄFTAR parternas åtagande att iaktta och önskan att stärka respekten för demokratiska principer, rättsstatsprincipen, de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna, inbegripet rättigheter för personer som tillhör minoriteter, enligt bland annat Förenta nationernas stadga och Förenta nationernas allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och andra relevanta internationella instrument som rör mänskliga rättigheter, 
SOM BEKRÄFTAR parternas anslutning till principerna om rättsstaten, respekt för folkrätten, god samhällsstyrning och kamp mot korruption samt deras önskan att främja ekonomiska och sociala framsteg för sina folk, med beaktande av principen om hållbar utveckling och miljöskyddskraven, 
SOM BEKRÄFTAR sin önskan att utöka samarbetet sinsemellan på grundval av dessa gemensamma värderingar, 
SOM BEKRÄFTAR sin önskan att, med beaktande av principen om hållbar utveckling i alla dess dimensioner, främja ekonomiska och sociala framsteg för sina folk, 
SOM BEKRÄFTAR sitt åtagande att främja internationell fred och säkerhet och medverka i en verkningsfull multilateralism och fredlig tvistlösning, särskilt genom att samarbeta i detta syfte inom ramen för Förenta nationerna, 
SOM BEKRÄFTAR sin önskan att utöka samarbetet i politiska och ekonomiska frågor samt för internationell stabilitet, rättvisa och säkerhet som en grundläggande förutsättning för att främja hållbar social och ekonomisk utveckling, utrotande av fattigdom och uppnående av millennieutvecklingsmålen, 
SOM BEAKTAR att parterna betraktar terrorism som ett hot mot den globala säkerheten och önskar intensifiera dialogen och samarbetet i kampen mot terrorism, i enlighet med FN:s säkerhetsråds relevanta instrument, särskilt resolution 1373. Enligt den europeiska säkerhetsstrategin, som antogs av Europeiska rådet i december 2003, är terrorism ett allvarligt hot mot säkerheten. I detta hänseende har Europeiska unionen genomfört viktiga åtgärder, bland annat en handlingsplan för bekämpande av terrorism som antogs 2001 och uppdaterades 2004, och ett betydelsefullt uttalande om bekämpande av terrorism av den 25 mars 2004, efter attentaten i Madrid. Europeiska unionen antog också en EU-strategi mot terrorism i december 2005, 
SOM UTTRYCKER sitt fulla engagemang för att förebygga och bekämpa alla slag av terrorism och intensifiera samarbetet i kampen mot terrorism samt bekämpa organiserad brottslighet, 
SOM BEAKTAR att verksamma åtgärder för bekämpning av terrorism och skydd för mänskliga rättigheter kompletterar och ömsesidigt förstärker varandra, 
SOM BEKRÄFTAR att de allvarligaste brotten som berör det internationella samfundet inte får förbli ostraffade och att det är nödvändigt att genom åtgärder på nationell nivå och ett utvidgat globalt samarbete se till att de på ett effektivt sätt lagligen beivras, 
SOM BEAKTAR att inrättandet av Internationella brottmålsdomstolen och att det faktum att den fungerar effektivt utgör ett betydande framsteg i riktning mot fred och internationell rättvisa och att Europeiska unionens råd den 16 juni 2003 antog en gemensam ståndpunkt om Internationella brottmålsdomstolen som följdes upp i form av en handlingsplan som antogs den 4 februari 2004, 
SOM BEAKTAR att parterna är eniga om att spridning av massförstörelsevapen och bärare av sådana vapen utgör ett allvarligt hot mot den internationella säkerheten och önskar stärka dialogen och samarbetet på detta område. Det enhälliga antagandet av FN:s säkerhetsråds resolution 1540 ligger till grund för hela det internationella samfundets engagemang för att bekämpa spridning av massförstörelsevapen. Europeiska unionens råd antog den 17 november 2003 ett policydokument som syftade till att integrera icke-spridningspolitiken i EU:s förbindelser med tredjeländer. Europeiska rådet antog också den 12 december 2003 en strategi för kampen mot spridning, 
SOM BEAKTAR att Europeiska rådet uttryckt att handeldvapen och lätta vapen utgör ett växande hot mot fred, säkerhet och utveckling och den 13 januari 2006 antog en strategi för att bekämpa olaglig anhopning av handeldvapen och lätta vapen och ammunition till dessa. I strategin betonar Europeiska rådet behovet av en övergripande och konsekvent säkerhets- och utvecklingspolitik, 
SOM UTTRYCKER sitt helhjärtade åtagande att främja alla aspekter av hållbar utveckling, däribland miljöskydd och ett effektivt samarbete i kampen mot klimatförändringen, tryggad livsmedelsförsörjning samt ett effektivt främjande och genomförande av internationellt erkända arbetsnormer och sociala normer, 
SOM UNDERSTRYKER vikten av att fördjupa förbindelser och samarbete på områden såsom återtagande, asyl och viseringspolitik och gemensamt ta sig an frågor rörande migration och människohandel,  
SOM ERINRAR om vikten av handel för sina bilaterala förbindelser, särskilt handel med råvaror och som understryker sitt åtagande att enas om särskilda regler om råvaror i underkommittén för handel och investeringar, 
SOM NOTERAR att de bestämmelser i detta avtal som omfattas av tillämpningsområdet för del III avdelning V i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt binder Förenade kungariket och Irland som separata avtalsslutande parter, och inte som en del av Europeiska unionen, såvida inte Europeiska unionen tillsammans med Förenade kungariket och/eller Irland gemensamt meddelar Mongoliet att Förenade kungariket och/eller Irland är bundna av bestämmelserna som en del av Europeiska unionen i enlighet med protokoll nr 21 om Förenade kungarikets och Irlands ställning med avseende på området med frihet, säkerhet och rättvisa, som är fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Om Förenade kungariket och/eller Irland upphör att vara bundna av bestämmelserna som en del av Europeiska unionen i enlighet med artikel 4a i protokoll nr 21, ska Europeiska unionen tillsammans med Förenade kungariket och/eller Irland omedelbart underrätta Mongoliet om varje ändring av deras ställning, varvid de ska förbli bundna av avtalets bestämmelser som enskilda parter. Samma sak gäller för Danmark i enlighet med protokollet om Danmarks ställning, som fogats till dessa fördrag, 
SOM BEKRÄFTAR sitt åtagande att stärka de befintliga förbindelserna i syfte att utvidga samarbetet sinsemellan och sin gemensamma önskan att befästa, fördjupa och diversifiera sina förbindelser på områden av intresse, på grundval av jämlikhet, icke-diskriminering och ömsesidig nytta 
HAR ENATS OM FÖLJANDE. 
HE EUROPEAN UNION, hereinafter referred to as "the Union" 
and 
THE KINGDOM OF BELGIUM, 
THE REPUBLIC OF BULGARIA, 
THE CZECH REPUBLIC, 
THE KINGDOM OF DENMARK, 
THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY, 
THE REPUBLIC OF ESTONIA, 
IRELAND, 
THE HELLENIC REPUBLIC, 
THE KINGDOM OF SPAIN, 
THE FRENCH REPUBLIC, 
THE ITALIAN REPUBLIC, 
THE REPUBLIC OF CYPRUS, 
THE REPUBLIC OF LATVIA, 
THE REPUBLIC OF LITHUANIA, 
THE GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG, 
THE REPUBLIC OF HUNGARY, 
MALTA, 
THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS, 
THE REPUBLIC OF AUSTRIA, 
THE REPUBLIC OF POLAND, 
THE PORTUGUESE REPUBLIC, 
ROMANIA, 
THE REPUBLIC OF SLOVENIA, 
THE SLOVAK REPUBLIC, 
THE REPUBLIC OF FINLAND, 
THE KINGDOM OF SWEDEN, 
THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND, 
Contracting Parties to the Treaty on the European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union, hereinafter referred to as the "Member States", 
of the one part, and 
THE GOVERNMENT OF MONGOLIA, hereinafter referred to as "Mongolia", 
of the other part, 
hereinafter jointly referred to as "the Parties", 
CONSIDERING the traditional links of friendship between the Parties and the close historical, political and economic ties which unite them, 
WHEREAS the Parties attach particular importance to the comprehensive nature of their mutual relationship, 
WHEREAS the Parties consider that this Agreement forms part of a wider and coherent relationship between them through agreements to which both sides are parties together, 
REAFFIRMING the commitment of the Parties to, and their wish to strengthen, respect for democratic principles, the rule of law, human rights and fundamental freedoms, including the rights of persons belonging to minorities, as laid down, inter alia, in the United Nations Charter and the United Nations Universal Declaration on Human Rights and other relevant international human rights instruments, 
REAFFIRMING their attachment to the principles of the rule of law, respect of international law, good governance and the fight against corruption, and their desire to promote economic and social progress for their peoples, taking into account the principle of sustainable development and environmental protection requirements, 
REAFFIRMING their desire to enhance cooperation between the Parties, based on these shared values, 
REAFFIRMING their desire to promote economic and social progress for their peoples, taking into account the principle of sustainable development in all its dimensions, 
REAFFIRMING their commitment to promoting international peace and security and to engaging in effective multilateralism and the peaceful settlement of disputes, notably by cooperating to that end within the framework of the United Nations, 
REAFFIRMING their desire to enhance cooperation on political and economic issues, as well as on international stability, justice and security as a basic precondition to promoting sustainable social and economic development, the eradication of poverty and the achievement of the Millennium Development Goals, 
WHEREAS the Parties view terrorism as a threat to global security and wish to intensify their dialogue and cooperation in the fight against terrorism, in accordance with relevant UN Security Council instruments, particularly UNSC Resolution 1373. The European Security Strategy, adopted by the European Council in December 2003, identifies terrorism as a key threat to security. In this regard, the European Union has implemented key measures, including a Plan of Action on Combating Terrorism adopted in 2001 and updated in 2004, and a major Declaration on Combating Terrorism of 25 March 2004 in the wake of the Madrid attacks. The European Union also adopted an EU Counter Terrorism Strategy in December 2005, 
EXPRESSING their full commitment to prevent and combat all forms of terrorism and to stepping up cooperation in the fight against terrorism, and to fight against organised crime, 
WHEREAS the Parties reaffirm that effective counter-terrorism measures and protection of human rights are complementary and mutually reinforcing, 
REAFFIRMING that the most serious crimes of concern to the international community must not go unpunished and that their effective prosecution must be ensured by taking measures at national level and by enhancing global collaboration, 
CONSIDERING that the establishment and effective functioning of the International Criminal Court constitute an important development for peace and international justice and that the Council of the European Union adopted on 16 June 2003 a Common Position on the ICC which has been followed up by an Action Plan, adopted on 4 February 2004, 
WHEREAS the Parties share the view that the proliferation of weapons of mass destruction and their means of delivery pose a major threat to international security and wish to strengthen their dialogue and cooperation in this area. The adoption by consensus of UNSC Resolution 1540 underlies the commitment of the whole international community to fight against proliferation of weapons of mass destruction. The Council of the European Union adopted, on 17 November 2003, an EU policy of mainstreaming non-proliferation policies into EU relations with third countries. The European Council also adopted, on 12 December 2003, a Strategy to fight against proliferation, 
WHEREAS the European Council expressed that Small Arms and Light Weapons (SALW) constitute a growing threat to peace, security and development and adopted on 13 January 2006 a Strategy to combat the illicit accumulation of SALW and their ammunition. In this Strategy, the European Council emphasized the need to ensure a comprehensive and consistent approach of security and development policy, 
EXPRESSING their full commitment to promoting all aspects of sustainable development, including, environmental protection and effective cooperation to combat climate change, food security as well as effective promotion and implementation of internationally recognised labour and social standards, 
UNDERLINING the importance of deepening relations and cooperation in areas such as readmission, asylum and visa policy, and of addressing jointly migration and human trafficking,  
REITERATING the importance of trade for their bilateral relations and in particular of trade in raw materials and underlining their engagement to agree specific rules on raw materials in the Sub Committee on Trade and Investment, 
NOTING that the provisions of this Agreement that fall within the scope of Part Three, Title V of the Treaty on the Functioning of the European Union bind the United Kingdom and Ireland as separate Contracting Parties, and not as part of the European Union, unless the European Union together with the UK and/or Ireland have jointly notified Mongolia that the United Kingdom or Ireland is bound as part of the European Union in accordance with Protocol No. 21 on the position of the United Kingdom and Ireland in respect of the area of Freedom, Security and Justice annexed to the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union. If the United Kingdom and/or Ireland ceases to be bound as part of the European Union in accordance with Article 4a of the Protocol No. 21, the European Union together with the UK and/or Ireland shall immediately inform Mongolia of any change in their position in which case they shall remain bound by the provisions of the agreement in their own right. The same applies to Denmark in accordance with the Protocol annexed to those Treaties on the position of Denmark, 
CONFIRMING their commitment to strengthening the existing relationship with a view to enhancing cooperation between them, and their common will to consolidate, deepen and diversify their relations in areas of interest on the basis of equality, non-discrimination and mutual benefit, 
HAVE AGREED AS FOLLOWS: 
AVDELNING I 
AVTALETS ART OCH RÄCKVIDD 
ARTIKEL 1 
Allmänna principer 
1. Respekten för de demokratiska principerna och för de mänskliga rättigheterna enligt den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och andra relevanta internationella instrument på detta område, och för rättsstatsprincipen, ligger till grund för parternas inrikes- och utrikespolitik och utgör en väsentlig del av avtalet. 
2. Parterna bekräftar att de delar de värderingar som kommer till uttryck i Förenta nationernas stadga. 
3. Parterna bekräftar sitt åtagande att främja alla aspekter av hållbar utveckling, samarbeta för att lösa problemen i samband med klimatförändringen och globaliseringen och bidra till uppnåendet av de internationellt överenskomna utvecklingsmålen, inbegripet millennieutvecklingsmålen. Parterna bekräftar på nytt sitt åtagande för ett miljöskydd på hög nivå och inkluderande sociala strukturer. 
4. Parterna bekräftar sitt åtagande när det gäller Parisförklaringen från 2005 om biståndets effektivitet och är överens om att stärka samarbetet i syfte att ytterligare förbättra utvecklingsresultaten. 
5. Parterna bekräftar den vikt de fäster vid principerna om god samhällsstyrning, inbegripet domstolsväsendets oberoende och kampen mot korruption. 
TITLE I 
NATURE AND SCOPE 
ARTICLE 1 
General principles 
1. Respect for democratic principles and human rights, as laid down in the Universal Declaration of Human Rights and other relevant international human rights instruments, and for the principle of the rule of law, underpins the internal and international policies of both Parties and constitutes an essential element of this Agreement. 
2. The Parties confirm their shared values as expressed in the Charter of the United Nations. 
3. The Parties confirm their commitment to promoting all aspects of sustainable development, cooperating to address the challenges of climate change as well as globalisation and to contributing to the internationally agreed development goals, including those contained in the Millennium Development Goals. The Parties reaffirm their attachment to a high level of environmental protection and inclusive social structures. 
4. The Parties reaffirm their commitment to the Paris Declaration of 2005 on Aid Effectiveness and agree to strengthen cooperation with a view to further improving development performance. 
5. The Parties reaffirm their attachment to the principles of good governance, including the independence of the judiciary and the fight against corruption. 
ARTIKEL 2 
Mål för samarbetet 
I syfte att stärka sina bilaterala förbindelser åtar sig parterna att föra en övergripande dialog och främja ytterligare samarbete sinsemellan på alla områden av ömsesidigt intresse. Ansträngningarna ska särskilt inriktas på följande: 
a) Upprätta samarbete i politiska och ekonomiska frågor inom alla relevanta regionala och internationella forum och organisationer. 
b) Upprätta samarbete när det gäller att bekämpa allvarliga brott som angår det internationella samfundet. 
c) Upprätta samarbete när det gäller att motverka spridning av massförstörelsevapen samt handeldvapen och lätta vapen.  
d) Utveckla handel och investeringar mellan parterna till ömsesidig nytta. Upprätta samarbete inom alla handels- och investeringsrelaterade områden av ömsesidigt intresse i syfte att underlätta handels- och investeringsflöden och förebygga och undanröja hinder för handel och investeringar. 
e) Upprätta samarbete på området rättvisa, frihet och säkerhet, inbegripet rättsstatsprincipen och rättsligt samarbete, skydd av personuppgifter, migration, människosmuggling och människohandel, kampen mot organiserad brottslighet, terrorism, gränsöverskridande brottslighet, penningtvätt och olaglig narkotika. 
f) Upprätta samarbete på alla andra områden av ömsesidigt intresse, framför allt inom makroekonomisk politik och finansiella tjänster, skatter och tullar, inbegripet god förvaltning på skatteområdet, industripolitik och små och medelstora företag, informationssamhället, det audiovisuella området och medier, vetenskap och teknik, energi, transport, utbildning och kultur, miljö och naturresurser, jordbruk och landsbygdsutveckling, hälsa, sysselsättning och sociala frågor och statistik. 
g) Öka båda parters deltagande i subregionala och regionala samarbetsprogram som är öppna för deltagande av den andra parten. 
h) Stärka parternas roller och profiler i varandras regioner.  
i) Främja förståelsen människor emellan genom samarbete mellan olika icke-statliga organ såsom tankesmedjor, universitet, det civila samhället och medier i form av seminarier, konferenser, ungdomsutbyten och annan verksamhet. 
j) Främja utrotandet av fattigdom inom ramen för hållbar utveckling och en stegvis integration av Mongoliet i världsekonomin. 
ARTICLE 2 
Aims of cooperation 
With a view to strengthening their bilateral relationship, the Parties undertake to hold a comprehensive dialogue and promote further cooperation between them on all sectors of mutual interest. Their efforts will in particular be aimed at: 
(a) establishing cooperation on political and economic matters in all relevant regional and international fora and organisations; 
(b) establishing cooperation on the fight against serious crimes of international concern; 
(c) establishing cooperation on countering the proliferation of weapons of mass destruction and on small arms and light weapons;  
(d) developing trade and investment between the Parties to their mutual advantage; establishing cooperation in all trade and investment-related areas of mutual interest, in order to facilitate trade and investment flows and to prevent and remove obstacles to trade and investment; 
(e) establishing cooperation in the area of justice, freedom and security, including rule of law and legal cooperation, data protection, migration, smuggling and trafficking in human beings, combating organised crime, terrorism, transnational crimes, money laundering and illicit drugs; 
(f) establishing cooperation in all other sectors of mutual interest, notably macro economic policy and financial services, taxation and customs, including good governance in the tax area, industrial policy and small and medium-sized enterprises (SMEs), information society, audiovisual and media, science and technology, energy, transport, education and culture, environment and natural resources, agriculture and rural development, health, employment and social affairs and statistics; 
(g) enhancing both Parties' participation in sub-regional and regional cooperation programmes open to the participation of the other Party; 
(h) raising the roles and profiles of the Parties in each other's region;  
(i) promoting people-to-people understanding through cooperation among various non governmental entities such as think-tanks, academics, civil society, and the media, in the form of seminars, conferences, youth interaction and other activities; 
(j) promoting poverty eradication in the context of sustainable development and the progressive integration of Mongolia into the world economy. 
ARTIKEL 3 
Motverka spridning av massförstörelsevapen och bärare av sådana vapen 
1. Parterna anser att spridning av massförstörelsevapen och bärare av sådana vapen till både statliga och icke-statliga aktörer utgör ett av de allvarligaste hoten mot internationell stabilitet och säkerhet.  
2. Parterna är därför överens om att samarbeta och bidra till att bekämpa spridningen av massförstörelsevapen och bärare av sådana vapen genom att till fullo uppfylla och på nationell nivå genomföra sina skyldigheter enligt internationella fördrag och överenskommelser om nedrustning och icke-spridning och andra relevanta internationella skyldigheter på området, såsom FN:s säkerhetsråds resolution 1540. Parterna är överens om att denna bestämmelse utgör en väsentlig del av detta avtal.  
3. Parterna är vidare överens om att samarbeta och bidra till ansträngningarna att förhindra spridning av massförstörelsevapen och bärare av sådana vapen genom att 
– vidta åtgärder i syfte att, beroende på vilket instrument det gäller, underteckna, ratificera eller ansluta sig till alla andra relevanta internationella instrument och till fullo genomföra dem, 
– upprätta ett effektivt system för nationell exportkontroll genom att kontrollera export och transitering av varor som kan användas till massförstörelsevapen, bland annat genom kontroll av slutanvändningen av teknik med dubbla användningsområden i samband med massförstörelsevapen och genom effektiva sanktioner mot överträdelser av exportkontrollen. 
4. Parterna är överens om att upprätta en regelbunden politisk dialog som ska ledsaga och underbygga dessa delar av avtalet. Denna dialog får föras på regional nivå. 
ARTICLE 3 
Countering the proliferation of weapons of mass destruction and their means of delivery 
1. The Parties consider that the proliferation of weapons of mass destruction and their means of delivery, both to state and non-state actors, represents one of the most serious threats to international stability and security. 
2. The Parties therefore agree to cooperate and to contribute to countering the proliferation of weapons of mass destruction and their means of delivery through full compliance with and national implementation of their existing obligations under international disarmament and non proliferation treaties and agreements and other relevant international obligations such as UN Security Council Resolution 1540. The Parties agree that this provision constitutes an essential element of the Agreement.  
3. The Parties furthermore agree to cooperate and to contribute to countering the proliferation of weapons of mass destruction and their means of delivery by: 
– taking steps to sign, ratify, or accede to, as appropriate, and fully implement all other relevant international instruments; 
– establishing an effective system of national export controls, controlling the export and transit of WMD related goods, including a WMD end-use control on dual use technologies and containing effective sanctions for breaches of export controls. 
4. The Parties agree to establish a regular political dialogue that will accompany and consolidate these elements. Such dialogue may take place on a regional basis. 
ARTIKEL 4 
Handeldvapen och lätta vapen 
1. Parterna är medvetna om att olaglig tillverkning, överföring och omsättning av handeldvapen och lätta vapen (inbegripet ammunition till sådana vapen) samt överdriven anhopning, bristfällig hantering, ej tillräckligt säker lagring och okontrollerad spridning av sådana vapen fortsätter att utgöra ett allvarligt hot mot freden och den internationella säkerheten.  
2. Parterna är överens om att iaktta och fullgöra sina respektive skyldigheter att bekämpa illegal handel med handeldvapen och lätta vapen, inbegripet ammunition till sådana vapen, inom ramen för befintliga internationella avtal och FN:s säkerhetsråds resolutioner, samt sina åtaganden inom ramen för andra internationella instrument som är tillämpliga på området, såsom FN:s handlingsprogram för att förebygga, bekämpa och utrota alla former av illegal handel med handeldvapen och lätta vapen.  
3. Parterna åtar sig att samarbeta och se till att deras insatser på global, regional, subregional och nationell nivå för att bekämpa olaglig handel med handeldvapen och lätta vapen, inbegripet ammunition till sådana vapen, är samordnade samt kompletterar och stärker varandra, och är överens om att upprätta en regelbunden politisk dialog som ska ledsaga och underbygga detta åtagande. 
ARTICLE 4 
Small arms and light weapons 
1. The Parties recognize that the illicit manufacture, transfer and circulation of small arms and light weapons, including their ammunition, and their excessive accumulation, poor management, inadequately secured stockpiles and uncontrolled spread continue to pose a serious threat to peace and international security.  
2. The Parties agree to observe and fully implement their respective obligations to deal with the illicit trade in small arms and light weapons, including their ammunition, under existing international agreements and UN Security Council resolutions, as well as their commitments within the framework of other international instruments applicable in this area, such as the UN Programme of Action to prevent, combat and eradicate the illicit trade in SALW in all its aspects. 
3. The Parties undertake to cooperate and to ensure coordination, complementarity and synergy in their efforts to deal with the illicit trade in small arms and light weapons, including their ammunition, at global, regional, sub regional and national levels and agree to establish regular political dialogue that will accompany and consolidate this undertaking. 
ARTIKEL 5 
Allvarliga brott som angår det internationella samfundet(Internationella brottmålsdomstolen) 
1. Parterna bekräftar att de mest allvarliga brotten som angår hela det internationella samfundet inte får förbli ostraffade och att en effektiv lagföring av dessa brott måste säkras genom åtgärder på det nationella och internationella planet, enligt vad som är lämpligt, bland annat genom Internationella brottmålsdomstolen. Parterna anser att inrättandet av Internationella brottmålsdomstolen och det faktum att den fungerar effektivt utgör ett betydande framsteg i riktning mot fred och internationell rättvisa. 
2. Parterna är överens om att samarbeta och vid behov vidta de åtgärder som är nödvändiga för att till fullo stödja Romstadgans och därtill knutna instruments universalitet och integritet och att bygga ut sitt arbete med Internationella brottmålsdomstolen. Parterna åtar sig att genomföra Romstadgan och vidta de åtgärder som är nödvändiga för att ratificera därmed sammanhängande instrument (såsom avtalet om privilegier och immunitet för Internationella brottmålsdomstolen). 
3. Parterna är överens om att en dialog dem emellan om dessa frågor skulle vara till nytta. 
ARTICLE 5 
Serious crimes of international concern(the International Criminal Court) 
1. The Parties reaffirm that the most serious crimes of concern to the international community as a whole must not go unpunished and that their effective prosecution must be ensured by taking measures at the national and international level, as appropriate, including the International Criminal Court. The Parties consider that establishing an effectively functioning International Criminal Court constitutes a significant development for international peace and justice. 
2. The parties agree to cooperate and to take the necessary measures, as appropriate, in order to fully support the universality and integrity of the Rome Statute and related instruments and agree to strengthen their cooperation with the ICC. The parties undertake to implement the Rome Statute and to take the necessary steps to ratify the related instruments (such as the Agreement on the Privileges and Immunities of the ICC). 
3. The Parties agree that a dialogue between them on these matters would be beneficial. 
ARTIKEL 6 
Samarbete för att bekämpa terrorism 
1. Parterna bekräftar den vikt som de fäster vid kampen mot terrorism och är överens om att i överensstämmelse med de tillämpliga internationella konventionerna – inbegripet internationell humanitär rätt och internationell rätt om de mänskliga rättigheterna – och med sina respektive lagar och andra författningar samt med beaktande av FN:s globala strategi för terrorismbekämpning i generalförsamlingens resolution 60/288 av den 8 september 2006 samarbeta för att förebygga och undertrycka terroristhandlingar. 
2. Parterna ska göra detta särskilt 
a) inom ramen för ett fullständigt genomförande av FN:s säkerhetsråds resolutioner 1373 och 1267 och dess efterföljande resolutioner, inbegripet 1822, samt andra relevanta FN-resolutioner, och deras respektive skyldigheter inom ramen för andra relevanta internationella konventioner och instrument, 
b) genom utbyte av information om terrorister, terroristgrupper och deras stödnätverk i enlighet med internationell och nationell rätt, 
c) genom utbyte av åsikter om olika sätt och metoder för att bekämpa terrorism, bl.a. med hjälp av teknik och utbildning, och genom utbyte av erfarenheter när det gäller att förebygga terrorism, 
d) genom att samarbeta för att fördjupa det internationella samförståndet om bekämpning av terrorism samt den rättsliga definitionen av terroristhandlingar och i synnerhet genom att arbeta för en överenskommelse om en övergripande konvention om internationell terrorism, 
e) genom utbyte av bästa praxis i fråga om skydd för de mänskliga rättigheterna i kampen mot terrorism, 
f) genom att effektivt genomföra och utöka sitt samarbete när det gäller att bekämpa terrorism inom ramen för Asem. 
ARTICLE 6 
Cooperation in combating terrorism 
1. The Parties, reaffirming the importance of the fight against terrorism, and in accordance with applicable international conventions, including international humanitarian and human rights, as well as with their respective legislation and regulations, and, taking into account the UN Global Counter Terrorism Strategy, contained in the UN General Assembly Resolution no 60/288 of 8 September 2006 agree to cooperate in the prevention and suppression of terrorist acts. 
2. The Parties shall do so in particular: 
(a) in the framework of the full implementation of UN Security Council Resolutions 1373 and 1267 and its successor resolutions, including 1822, as well as other relevant UN resolutions, and their respective obligations under other relevant international conventions and instruments; 
(b) by exchange of information on terrorists, terrorist groups and their support networks, in accordance with international and national law; 
(c) by exchanges of views on means and methods used to counter terrorism, including in technical fields and training, and by exchange of experiences in respect of terrorism prevention; 
(d) by cooperating to deepen the international consensus on the fight against terrorism including the legal definition of terrorist acts and in particular by working towards an agreement on the Comprehensive Convention on International Terrorism; 
(e) by sharing relevant best practices in the area of protection of human rights in the fight against terrorism; 
(f) by effectively implementing and enhancing their cooperation on counter-terrorism within the ASEM framework. 
AVDELNING II 
BILATERALT, REGIONALT OCH INTERNATIONELLT SAMARBETE 
ARTIKEL 7 
Samarbete mellan Mongoliet och EU rörande principer, normer och standarder 
1. Parterna är överens om att uppnå en tillämpning av europeiska gemensamma principer, normer och standarder i Mongoliet och att samarbeta om främjande av utbyte av information och erfarenheter med tanke på införandet och genomförandet av dessa.  
2. Parterna strävar efter att intensifiera dialogen och samarbetet mellan sina myndigheter när det gäller standardiseringsfrågor, som enligt överenskommelse mellan parterna kan inbegripa att upprätta en ram för samarbetet för att underlätta utbyte av experter, information och sakkunskap.  
TITLE II 
BILATERAL, REGIONAL AND INTERNATIONAL COOPERATION 
ARTICLE 7 
Cooperation between Mongolia and the EU on principles, norms and standards 
1. The Parties agree to achieve European common principles, norms and standards in Mongolia, and to cooperate on promoting the exchange of information and sharing of experience with a view to introduction and implementation.  
2. The Parties endeavour to strengthen the dialogue and cooperation between their Authorities on standardisation matters which, as agreed by the Parties, may include creation of cooperation framework which will facilitate the exchange of experts, information and expertise.  
ARTIKEL 8 
Samarbete i regionala och internationella organisationer 
1. Parterna åtar sig att utbyta synpunkter och samarbeta i regionala och internationella forum och organisationer såsom Förenta Nationerna och relevanta FN-organ, program och institutioner, Världshandelsorganisationen (WTO), Aseanfördraget om vänskap och samarbete samt Asien–Europa-mötet (Asem). 
2. Parterna är överens om att främja samarbete mellan tankesmedjor, akademiker, icke-statliga organisationer och medierna på de områden som omfattas av detta avtal. Samarbetet kan omfatta anordnande av utbildningsprogram, workshoppar och seminarier, expertutbyten, studier och annan verksamhet som parterna kommer överens om. 
ARTICLE 8 
Cooperation in regional and international organisations 
1. The Parties undertake to exchange views and cooperate in regional and international fora and organisations such as the United Nations and relevant United Nations agencies, programmes and bodies, the World Trade Organisation (WTO), the Treaty on Amity and Cooperation (TAC) and the Asia-Europe Meeting (ASEM). 
2. The Parties also agree to promote cooperation between think-tanks, academics, non governmental organisations and the media in areas covered by this Agreement. Such cooperation may in particular include organisation of training schemes, workshops and seminars, exchanges of experts, studies, and other actions agreed by the Parties. 
ARTIKEL 9 
Regionalt och bilateralt samarbete 
1. Båda parter är överens om att, på bilateral eller regional nivå eller genom en kombination av båda, genomföra verksamhet som rör alla områden för dialog och samarbete inom ramen för detta avtal, med särskilt beaktande av frågor som omfattas av bilateralt samarbete. Parterna kommer vid valet av lämplig ram att sträva efter att uppnå största möjliga verkningar för alla berörda parter och även öka deras deltagande och samtidigt göra bästa möjliga bruk av de resurser som står till förfogande, varvid de kommer att ta hänsyn till de politiska och institutionella möjligheterna och se till att åtgärderna är i överensstämmelse med annan verksamhet där unionen och andra partner i Asem deltar. 
2. Parterna får vid behov besluta att utvidga det finansiella stödet till samarbete på de områden som omfattas av eller har anknytning till avtalet, i enlighet med sina respektive finansiella förfaranden och resurser. 
ARTICLE 9 
Regional and bilateral cooperation 
1. For each sector of dialogue and cooperation under this Agreement, and while giving due emphasis to matters under bilateral cooperation, both sides will agree to carry out the related activities at bilateral or regional level or through a combination of both frameworks. In choosing the appropriate framework, the Parties will seek to maximise the impact on and reinforce the involvement of all interested parties, while making the best possible use of available resources, taking account of the political and institutional feasibility, and ensuring coherence with other activities involving the European Union and other ASEM partners. 
2. The Parties may, as appropriate, decide to extend financial support to cooperation activities in the areas covered by the Agreement or in relation to it, in accordance with their respective financial procedures and resources. 
AVDELNING III 
SAMARBETE OM HÅLLBAR UTVECKLING 
ARTIKEL 10 
Allmänna principer 
1. Det främsta målet för utvecklingssamarbetet är att minska fattigdomen och uppnå millennieutvecklingsmålen inom ramen för en hållbar utveckling och integration i världsekonomin. Parterna är överens om att föra en regelbunden dialog om utvecklingssamarbete, vilken ska ta hänsyn till båda sidors prioriteringar samt områden som är av gemensamt intresse. 
2. Parternas strategier för utvecklingssamarbete ska bland annat syfta till att 
a) främja mänsklig och social utveckling,  
b) nå en hållbar ekonomisk utveckling, 
c) främja en miljömässigt hållbar utveckling, återställande av miljön och bästa praxis på miljöområdet samt bevarande av naturresurser,  
d) förebygga och hantera klimatförändringens konsekvenser, 
e) stödja politik och instrument som syftar till en ytterligare integration i världsekonomin och det internationella handelssystemet. 
f) genomföra processer i enlighet med Parisförklaringen om biståndseffektivitet, Accra-handlingsplanen och andra internationella åtaganden som har till syfte att förbättra tillhandahållandet av bistånd och öka biståndets effektivitet. 
TITLE III 
COOPERATION ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
ARTICLE 10 
General Principles 
1. The central objective of development cooperation is poverty reduction pursuing the Millennium Development Goals in the context of sustainable development and integration into the world economy. The Parties agree to hold a regular dialogue on development cooperation, in line with their respective priorities and areas of mutual interest. 
2. The development cooperation strategies of the Parties shall aim at, inter alia: 
(a) promoting human and social development;  
(b) achieving sustained economic growth; 
(c) promoting environmental sustainability, regeneration and best practices, and the preservation of natural resources;  
(d) preventing and tackling the consequences of climate change; 
(e) supporting policies and instruments aimed at the further integration into the world economy and international trading system; 
(f) pursuing processes adhering to the Paris Declaration on Aid Effectiveness, the Accra Agenda for Action, and other international commitments aimed at improving the delivery and effectiveness of aid. 
ARTIKEL 11 
Ekonomisk utveckling 
1. Parterna strävar efter att främja en balanserad ekonomisk tillväxt samt en minskning av fattigdomen och av de socioekonomiska skillnaderna. 
2. Parterna bekräftar sitt åtagande att uppnå millennieutvecklingsmålen och bör på nytt bekräfta sitt åtagande när det gäller Parisförklaringen från 2005 om biståndets effektivitet. 
3. Målet bör också vara att avtalet inbegriper åtaganden om sociala och miljömässiga aspekter av handeln, genom att bekräfta att handeln bör främja hållbar utveckling i alla dess aspekter och att avtalet bör främja utvärdering av dess ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenser. 
ARTICLE 11 
Economic development 
1. The Parties aim to promote balanced economic growth, poverty reduction and the reduction of social economic disparities. 
2. The Parties confirm their commitment to achieving the Millennium Development Goals and should reaffirm their commitment to the Paris Declaration of 2005 on Aid Effectiveness. 
3. The Agreement should also aim to include commitments on social and environmental aspects of trade, reconfirming that trade should promote sustainable development in all its dimensions and it should promote the assessment of its economic, social and environmental impacts. 
ARTIKEL 12 
Social utveckling 
1. Parterna strävar efter att understryka behovet av att politiken på det ekonomiska och sociala området stärks ömsesidigt, peka på vikten av att skapa sysselsättning under anständiga villkor och förplikta parterna att stödja dialogen mellan arbetsmarknadens parter. 
2. Parterna strävar efter att bidra till att Internationella arbetsorganisationens (ILO) centrala arbetsnormer genomförs på ett verkningsfullt sätt och att stärka samarbetet när det gäller sysselsättning och sociala frågor. 
3. Parterna strävar vidare efter att främja en politik som syftar till att trygga tillgången på livsmedel för befolkningen och på foder för boskap, på ett miljövänligt och hållbart sätt. 
ARTICLE 12 
Social development 
1. The Parties aim to underscore the need for mutually-reinforcing economic and social policies, highlight the key role of generating decent work and commit the Parties to supporting social dialogue. 
2. The Parties aim to contribute to the effective implementation of International Labour Organisation (ILO) core labour standards, and to reinforce cooperation on employment and social issues. 
3. The Parties furthermore aim to promote policies intended to guarantee availability and supplies of food for the population and of feed for the livestock, in an environmentally friendly and sustainable manner. 
ARTIKEL 13 
Miljö 
1. Parterna bekräftar behovet av ett miljöskydd på hög nivå samt bevarande och förvaltning av naturresurser och biologisk mångfald, inbegripet skogar, med hållbar utveckling som mål. 
2. Parterna strävar efter att främja att multilaterala avtal på miljöområdet ratificeras, genomförs och följs. 
3. Parterna strävar efter att öka samarbetet rörande globala miljöfrågor, särskilt klimatförändringen. 
ARTICLE 13 
Environment 
1. The Parties reaffirm the need for a high level of environmental protection and the conservation and management of natural resources and biological diversity, including forests, in pursuit of sustainable development. 
2. The Parties aim to promote the ratification, implementation of and compliance with multilateral environmental agreements in the environmental area. 
3. The Parties aim to reinforce cooperation on global environmental issues, in particular climate change. 
AVDELNING IV 
SAMARBETE OM HANDEL OCH INVESTERINGAR 
ARTIKEL 14 
Allmänna principer 
1. Parterna ska inleda en dialog om bilaterala och multilaterala handelsfrågor och handelsrelaterade frågor i syfte att stärka de bilaterala handelsförbindelserna och främja framsteg i det multilaterala handelssystemet. 
2. Parterna åtar sig att i största möjliga utsträckning och till ömsesidig nytta främja utveckling och diversifiering av handeln sinsemellan. De åtar sig att uppnå förbättrade villkor för marknadstillträde genom att arbeta för avskaffandet av handelshinder, i synnerhet genom att vid lämplig tidpunkt avskaffa icke-tariffära handelshinder och vidta åtgärder för att förbättra insynen, med hänsyn tagen till det arbete som utförs av internationella organisationer på detta område. 
3. Parterna, som är medvetna om att handel spelar en avgörande roll för utveckling och att bistånd i form av handelsförmånsordningar har visat sig vara gynnsamt för utvecklingsländer, strävar efter att i större utsträckning använda samråd för denna typ av bistånd i full överensstämmelse med WTO-bestämmelserna.  
4. Parterna ska hålla varandra underrättade om utvecklingen när det gäller handelspolitik och politiken på handelsrelaterade områden, såsom jordbrukspolitik, politik för säkra livsmedel, konsumentpolitik och miljöpolitik.  
5. Parterna ska främja dialog och samarbete i syfte att utveckla sin handel och sina investeringsförbindelser, inbegripet för att lösa handelsproblem bland annat på de områden som avses i artiklarna 10–27. 
TITLE IV 
COOPERATION ON TRADE AND INVESTMENT ISSUES 
ARTICLE 14 
General principles 
1. The Parties shall engage in a dialogue on bilateral and multilateral trade and trade related issues with a view to strengthening bilateral trade relations and advancing the multilateral trade system. 
2. The Parties undertake to promote the development and diversification of their reciprocal commercial exchanges to the highest possible level and to their mutual benefit. They undertake to achieve improved market access conditions by working towards the elimination of barriers to trade, in particular through the timely removal of non-tariff barriers and by taking measures to improve transparency, having regard to the work carried out by international organisations in this field. 
3. Recognising that trade plays an indispensable role in development, and that assistance in the form of trade preferences schemes have proven beneficial to developing countries, the Parties shall endeavour to strengthen their consultation on such assistance, in full compliance with the WTO.  
4. The Parties shall keep each other informed concerning the development of trade and trade related policies such as agricultural policy, food safety policy, consumer policy and environmental policy.  
5. The Parties shall encourage dialogue and cooperation to develop their trade and investment relations, including the solution of commercial problems, in, among other issues, the areas referred to under Articles 10 to 27. 
ARTIKEL 15 
Sanitära och fytosanitära frågor 
1. Parterna ska samarbeta om livsmedelssäkerhet samt sanitära och fytosanitära frågor för att skydda människors, djurs eller växters liv eller hälsa på parternas territorier. 
2. Parterna ska diskutera och utbyta information om sina respektive åtgärder i enlighet med Världshandelsorganisationens (WTO) avtal om sanitära och fytosanitära frågor, Internationella växtskyddskonventionen (IPPC), Internationella byrån för epizootiska sjukdomar (OIE) och Codex Alimentarius-kommissionen.  
3. Parterna är överens om att främja ömsesidig förståelse och samarbete rörande sanitära och fytosanitära frågor samt djurskydd. En sådan kapacitetsuppbyggnad bör utformas enligt vardera partens behov och genomföras i syfte att bistå parten när det gäller att följa den andra partens rättsliga ram.  
4. Parterna ska snarast upprätta en dialog om sanitära och fytosanitära frågor om någondera parten begär detta, för att ta upp sanitära och fytosanitära frågor och andra därmed sammanhängande brådskande frågor inom ramen för denna artikel. 
ARTICLE 15 
Sanitary and phytosanitary (SPS) issues 
1. The Parties shall cooperate on food safety and on sanitary and phytosanitary issues to protect human, animal or plant life or health in the territory of the Parties. 
2. The Parties shall discuss and exchange information on their respective measures as defined in the World Trade Organization (WTO) Agreement on Sanitary and Phytosanitary measures (SPS), the International Plant Protection Convention (IPPC), the World Organisation for Animal Health (OIE) and the Codex Alimentarius Commission (Codex).  
3. The Parties agree to enhance mutual understanding and cooperation on SPS matters and animal welfare. Such capacity building shall be specific to the needs of each Party and be conducted with an aim to assist such Party in complying with the other Party's legal framework.  
4. The Parties shall establish a timely dialogue on SPS issues upon request by either Party to consider matters relating to SPS and other urgent related issues under this Article. 
ARTIKEL 16 
Tekniska handelshinder 
Parterna ska främja användningen av internationella standarder och samarbeta och utbyta information om standarder, förfaranden för bedömning av överensstämmelse och tekniska föreskrifter, särskilt inom ramen för WTO-avtalet om tekniska handelshinder. 
ARTICLE 16 
Technical Barriers to Trade (TBT) 
The Parties shall promote the use of international standards and cooperate and exchange information on standards, conformity assessment procedures and technical regulations, especially within the framework of the WTO Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT). 
ARTIKEL 17 
Tullsamarbete 
1. Parterna kommer att lägga särskild vikt vid att öka säkerheten inom internationell handel, inbegripet transporttjänster, en effektiv tullövervakning av efterlevnaden av immateriella rättigheter och se till att balans råder mellan underlättandet av handel och kampen mot bedrägerier och oegentligheter. 
2. Utan att det påverkar tillämpningen av andra former av samarbete enligt detta avtal uttalar parterna sitt intresse för att i framtiden överväga ingående av protokoll om tullsamarbete och ömsesidigt bistånd, inom den institutionella ram som fastställs i detta avtal. 
ARTICLE 17 
Customs cooperation 
1. The Parties will pay special attention to increasing the security and safety dimension of international trade, including transport services, an effective and efficient customs enforcement of intellectual property rights, ensuring a balanced approach between trade facilitation and the fight against fraud and irregularities. 
2. Without prejudice to other forms of cooperation, provided for under this Agreement, the Parties state their interest in considering, in the future, the conclusion of protocols on customs cooperation and mutual assistance, within the institutional framework laid down in this Agreement. 
ARTIKEL 18 
Handelslättnader 
Parterna ska dela med sig av sin erfarenhet och undersöka möjligheterna att förenkla import-, export-, transiterings- och andra tullförfaranden, öka insynen i tull- och handelsregler, utveckla tullsamarbetet och mekanismerna för effektivt ömsesidigt administrativt bistånd, samt eftersträva samsyn och gemensamma åtgärder inom ramen för relevanta internationella initiativ, inbegripet handelslättnader. 
ARTICLE 18 
Trade facilitation 
The Parties shall share experience in and examine possibilities to simplify import, export, transit and other customs procedures, increase the transparency of customs and trade regulations, develop customs cooperation and effective mutual administrative assistance mechanisms and seek convergence of views and joint action in the context of relevant international initiatives including trade facilitation. 
ARTIKEL 19 
Investeringar 
Parterna ska främja ett ökat investeringsflöde genom att utveckla ett attraktivt och stabilt klimat för ömsesidiga investeringar på grundval av en fortlöpande dialog som tar sikte på att öka förståelsen för och samarbetet om investeringsfrågor, utforska administrativa mekanismer för att underlätta investeringsflödena och främja stabila, överskådliga, öppna och icke-diskriminerande regler för investerare. 
ARTICLE 19 
Investment 
The Parties shall encourage a greater flow of investment through the development of an attractive and stable environment for reciprocal investment through a consistent dialogue, aimed at enhancing understanding and cooperation on investment issues, exploring administrative mechanisms to facilitate investment flows, and promoting stable, transparent, open and non-discriminatory rules for investors. 
ARTIKEL 20 
Konkurrenspolitik 
Parterna ska verka för att konkurrensregler införs och tillämpas effektivt och att det sprids information som främjar överskådlighet och rättslig säkerhet för företag som är verksamma på den andra partens marknad. Parterna bör utbyta åsikter om frågor som hänger samman med verksamhet som strider mot konkurrensreglerna och som kan påverka de bilaterala handels- och investeringsflödena negativt. 
ARTICLE 20 
Competition policy 
The Parties shall promote the effective establishment and application of competition rules and the dissemination of information in order to foster transparency and legal certainty for enterprises operating in each other's markets. The Parties should exchange views on issues related to anti competitive practice which could adversely affect bilateral trade and investment flows. 
ARTIKEL 21 
Tjänster 
Parterna ska inleda en fortlöpande dialog som i synnerhet syftar till informationsutbyte om parternas respektive regler och som främjar tillträdet till den andra partens marknad, kapitalkällor och teknik samt handeln med tjänster mellan de båda regionerna och på tredjelands marknader. 
ARTICLE 21 
Services 
The Parties shall establish a consistent dialogue notably aimed at exchanging information on their respective regulatory environments, promoting access to each other's markets, promoting access to sources of capital and technology, and promoting trade in services between both regions and in third countries' markets. 
ARTIKEL 22 
Kapitalrörelser 
Parterna ska sträva efter att underlätta rörligheten för kapital för att främja avtalets syften. 
ARTICLE 22 
Capital movements 
The Parties shall endeavour to facilitate the movement of capital in order to promote the objectives of the Agreement. 
ARTIKEL 23 
Offentlig upphandling 
Parterna ska sträva efter att fastställa förfaranderegler, inbegripet lämpliga bestämmelser om insyn och möjlighet till överklagande, som stöder upprättandet av ett effektivt upphandlingssystem som främjar optimal kostnadseffektivitet i offentlig upphandling och underlättar internationell handel.  
Parterna ska verka för en ömsesidig öppning av de statliga upphandlingsmarknaderna, för att uppnå ömsesidiga fördelar. 
ARTICLE 23 
Government procurement 
The Parties shall aim to set procedural rules, including adequate transparency and challenge provisions that support the setting-up of an effective procurement system promoting optimal value for money in public purchasing and facilitate international trade.  
The Parties shall work to achieve a reciprocal opening of their government procurement market, with a view to gaining mutual benefit. 
ARTIKEL 24 
Öppenhet 
Parterna erkänner betydelsen av öppenhet och korrekta rättsförfaranden i förvaltningen av sina lagar och andra författningar som rör handel, och bekräftar därför sina åtaganden enligt artikel X i Gatt 1994 och artikel III i Gats. 
ARTICLE 24 
Transparency 
The Parties recognise the importance of transparency and due process in the administration of their trade related laws and regulations, and to this end they reaffirm their commitments as set out in Article X of the GATT 1994 and Article III of the GATS. 
ARTIKEL 25 
Råvaror 
1. Parterna är överens om att stärka samarbetet och främjandet av ömsesidig förståelse mellan parterna när det gäller råvaror.  
2. Detta samarbete och främjande av ömsesidig förståelse bör riktas in på områden såsom den rättsliga ramen för råvarusektorerna (inbegripet förvaltningen av intäkterna från gruvdriften för socioekonomisk utveckling och regler för miljöskydd och säkerhet som rör gruv- och råvarusektorerna) och handeln med råvaror. I syfte att främja ökat samarbete och djupare ömsesidig förståelse får vardera parten begära att särskilda sammanträden rörande råvaror sammankallas.  
3. Parterna erkänner att en regelbaserad, öppen miljö utan diskriminering eller snedvridning är det bästa sättet att skapa förutsättningar som gynnar utländska direktinvesteringar i produktionen av och handeln med råvaror.  
4. Parterna har, med beaktande av deras respektive ekonomiska politik och mål och i syfte att främja handeln, kommit överens om att verka för samarbete för att undanröja hinder för handeln med råvaror.  
5. På begäran av endera parten kan varje fråga rörande handel med råvaror tas upp till diskussion vid gemensamma kommitténs och underkommittéernas sammanträden, som har befogenhet att fatta beslut i dessa frågor i enlighet med artikel 56 och med iakttagande av de principer som anges i styckena ovan. 
ARTICLE 25 
Raw materials 
1. The Parties agree to strengthen cooperation and promotion of mutual understanding between both sides in the field of raw materials.  
2. This cooperation and promotion of mutual understanding should address topics such as the regulatory framework for raw materials sectors (including governance of mining income for socioeconomic development; and environmental protection and safety regulations in relation to the mining and raw material sectors) and trade in raw materials. With a view to foster greater cooperation and mutual understanding, either Party may request ad hoc meetings related to raw materials.  
3. The Parties recognize that a transparent, non-discriminatory, non distortive rules based environment is the best way to create an environment favourable to foreign direct investment in the production and trade of raw materials.  
4. The Parties, taking into account their respective economic policies and objectives and with a view to fostering trade, agree to promote cooperation in the removal of barriers to trade in raw materials.  
5. Upon request by either Party, any matter concerning trade in raw materials could be raised and discussed during the Joint Committee and Subcommittee meetings, which shall have the power to take decisions thereon pursuant to Article 56 in line with the principles set out in the paragraphs above. 
ARTIKEL 26 
Regionalpolitik 
Parterna ska främja politiken för regional utveckling. 
ARTICLE 26 
Regional policy 
The Parties shall encourage the regional development policy. 
ARTIKEL 27 
Skydd av immateriella rättigheter 
1. Parterna bekräftar den stora vikt de fäster vid skyddet av immateriella rättigheter och åtar sig att införa lämpliga åtgärder för att sörja för lämpligt skydd för och lämplig kontroll av efterlevnaden av immateriella rättigheter, särskilt när det gäller immaterialrättsintrång.  
Parterna är vidare överens om att så snart som möjligt ingå ett bilateralt avtal om geografiska beteckningar.  
2. Parterna ska utbyta information och erfarenheter när det gäller frågor som rör praxis, främjande, spridning, effektivisering, förvaltning, harmonisering, skydd och effektiv tillämpning av immateriella rättigheter, förhindrande av intrång i sådana rättigheter, kampen mot varumärkesförfalskning och pirattillverkning, särskilt genom tullsamarbete och andra lämpliga former av samarbete, och upprättande och förstärkning av organisationer för kontroll och skydd av sådana rättigheter. Parterna ska bistå varandra när det gäller att förbättra skyddet, användningen och kommersialiseringen av immateriella rättigheter mot bakgrund av de europeiska erfarenheterna, och öka kunskapsspridningen på detta område. 
ARTICLE 27 
Intellectual property protection 
1. The Parties reaffirm the great importance they attach to the protection of intellectual property rights and undertake to establish the appropriate measures with a view to ensuring adequate and effective protection and enforcement of such rights, notably relating to the infringement of intellectual property rights.  
Furthermore, the Parties agree to conclude as soon as possible a bilateral Agreement on Geographical Indications.  
2. The Parties shall exchange information and experience on issues such as the practice, promotion, dissemination, streamlining, management, harmonisation, protection and effective application of intellectual property rights, the prevention of infringements of such rights, the fight against counterfeiting and piracy, namely through customs cooperation and other appropriate forms of cooperation, and the establishment and strengthening of organisations for the control and protection of such rights. The Parties shall assist each other in improving intellectual property protection, utilisation and commercialisation based upon the European experience, and enhancing dissemination of knowledge thereof. 
ARTIKEL 28 
Underkommittén om handel och investeringar 
1. Härmed inrättas en underkommitté om handel och investeringar. 
2. Underkommittén ska bistå den gemensamma kommittén i utövandet av dess arbete, genom att behandla alla områden som omfattas av denna avdelning.  
3. Underkommittén ska själv anta sin arbetsordning. 
ARTICLE 28 
Subcommittee on Trade and Investment 
1. A Subcommittee on Trade and Investment is hereby established. 
2. The Subcommittee shall assist the Joint Committee in the performance of its tasks, by dealing with all areas covered by this Chapter.  
3. The Subcommittee shall establish its rules of procedure. 
AVDELNING V 
SAMARBETE PÅ OMRÅDET RÄTTVISA, FRIHET OCH SÄKERHET 
ARTIKEL 29 
Rättsstaten och rättsligt samarbete 
1. I sitt samarbete på området rättvisa, frihet och säkerhet ska parterna fästa särskild vikt vid att befästa rättsstaten och stärka institutioner på alla nivåer inom brottsbekämpning och rättskipning i synnerhet.  
2. Samarbetet mellan parterna ska också inbegripa ömsesidigt utbyte av information i fråga om rättssystem och lagstiftning. Parterna ska sträva efter att utveckla ömsesidig rättslig hjälp inom den befintliga rättsliga ramen. 
TITLE V 
COOPERATION IN THE AREA OF JUSTICE, FREEDOM AND SECURITY 
ARTICLE 29 
Rule of law and legal cooperation 
1. In their cooperation in the area of justice, freedom and security the Parties shall attach particular importance to the consolidation of the rule of law and the reinforcement of institutions at all levels in the areas of law enforcement and the administration of justice in particular.  
2. Cooperation between the Parties will also include mutual exchange of information concerning legal systems and legislation. The Parties shall endeavour to develop mutual legal assistance within the existing legal framework. 
ARTIKEL 30 
Skydd av personuppgifter 
1. Parterna är överens om att samarbeta för att förbättra skyddet av personuppgifter i enlighet med högsta internationella normer, bl.a. FN:s riktlinjer för reglering av behandlingen av elektroniska dokument som innehåller personuppgifter (FN:s generalförsamlings resolution 45/95 av den 14 december 1990).  
2. Samarbetet om skyddet av personuppgifter kan bland annat inbegripa tekniskt bistånd i form av utbyte av information och expertis. 
ARTICLE 30 
Protection of personal data 
1. The Parties agree to cooperate in order to improve the level of protection of personal data to the highest international standards, such as those contained, inter alia, in the UN Guidelines for the Regulation of Computerized Personal Data Files (UN General Assembly Resolution 45/95 of 14 December 1990).  
2. Cooperation on protection of personal data may include, inter alia, technical assistance in the form of exchange of information and expertise. 
ARTIKEL 31 
Samarbete om migration 
1. Parterna ska upprätta samarbete för att förebygga olaglig invandring och olaglig närvaro av sina medborgare på den andra partens territorium.  
2. Inom ramen för samarbetet för att förebygga olaglig invandring har parterna kommit överens om att utan dröjsmål återta sina medborgare som inte uppfyller, eller har upphört att uppfylla, gällande villkor för inresa till, vistelse eller bosättning på den andra partens territorium. Parterna ska i detta syfte förse sina medborgare med lämpliga identitetshandlingar. Om den person som ska återtas inte innehar någon handling eller något annat som styrker hans eller hennes medborgarskap, ska den behöriga diplomatiska eller konsulära beskickningen i den berörda medlemsstaten eller Mongoliet, på begäran av Mongoliet eller den berörda medlemsstaten vidta åtgärder för att intervjua personen för att fastställa vederbörandes medborgarskap.  
3. EU kommer att bistå ekonomiskt i genomförandet av denna överenskommelse genom relevanta bilaterala samarbetsinstrument. 
4. Parterna är överens om att på begäran av den ena parten föra förhandlingar om ett avtal mellan EU och Mongoliet som reglerar de särskilda skyldigheterna för parterna att återta sina egna medborgare och föreskriver en skyldighet att återta medborgare i andra länder och statslösa. 
ARTICLE 31 
Cooperation on migration 
1. Parties shall establish cooperation aimed at preventing illegal immigration and illegal presence of physical persons of their nationality on their respective territories.  
2. In the framework of the cooperation to prevent illegal immigration, the Parties agree to readmit, without undue delay, their nationals who do not, or who no longer fulfil the conditions in force for entry to, presence in or residence on the territory of the other Party. To this end, the Parties will provide their nationals with appropriate identity documents for such purposes. Where the person to be readmitted does not possess any documents or other proofs of his or her nationality, the competent diplomatic and consular representations of the Member State concerned or Mongolia shall, upon request by Mongolia or the Member State concerned, make arrangements to interview the person in order to establish his or her nationality.  
3. The EU will assist financially with the implementation of this understanding through relevant bilateral cooperation instruments. 
4. Parties agree to negotiate, upon request by either Party, an agreement between the EU and Mongolia regulating the specific obligations for readmission of their nationals, and including an obligation for nationals of other countries and stateless persons. 
ARTIKEL 32 
Samarbete för narkotikabekämpning 
1. Parterna ska samarbeta för att säkerställa en balanserad strategi genom effektiv samordning mellan behöriga myndigheter, bland annat från hälsoområdet, det rättsliga området, sektorerna tull och inrikes frågor samt andra relevanta sektorer, i syfte att minska tillgången på, handeln med och efterfrågan på olaglig narkotika, med respekt för de mänskliga rättigheterna. Samarbetet ska också syfta till att minska narkotikans skadeverkningar, bekämpa produktion av, handel med och användning av syntetisk narkotika, och att effektivare förebygga avledningen av kemiska prekursorer till olaglig framställning av narkotika och psykotropa ämnen. 
2. Parterna ska komma överens om hur samarbetet ska genomföras för att dessa mål ska kunna uppnås. Åtgärderna ska baseras på gemensamt överenskomna principer som överensstämmer med relevanta internationella konventioner, den politiska förklaringen och den särskilda förklaring om de vägledande principerna för att minska efterfrågan på narkotika som godkändes vid Förenta nationernas generalförsamlings tjugonde extra session om narkotika i juni 1998, och den politiska förklaring och handlingsplan som antogs vid FN:s narkotikakommissions 52:a session i mars 2009.  
3. Samarbetet mellan parterna ska inbegripa tekniskt och administrativt bistånd, särskilt på följande områden: utarbetande av nationell lagstiftning och nationella strategier, inrättande av nationella institutioner och informationscentrum, stöd till insatser från det civila samhället på narkotikaområdet och insatser för att minska efterfrågan på narkotika liksom skador orsakade av narkotika, utbildning av personal, narkotikarelaterad forskning samt förhindrande av avledning av narkotikaprekursorer som används för olaglig tillverkning av narkotika eller psykotropa ämnen. Parterna får komma överens om att inbegripa andra områden. 
ARTICLE 32 
Cooperation against illicit drugs 
1. The Parties shall cooperate to ensure a balanced approach through effective coordination between the competent authorities including from the health, justice, customs and interior sectors and other relevant sectors, with the aim of reducing the supply of, trafficking in and demand for illicit drugs, and with due regard to human rights. This cooperation shall also aim to reduce drug related harm, to address synthetic drug production, trafficking and use and to achieve a more effective prevention of diversion of drug precursors used for the illicit manufacture of narcotic drugs and psychotropic substances. 
2. The Parties shall agree on means of cooperation to attain these objectives. Actions shall be based on commonly agreed principles along the lines of the relevant international conventions, the Political Declaration and the Special Declaration on the Guiding Principles of Drug Demand Reduction, approved by the Twentieth United Nations General Assembly Special Session (UNGASS) on Drugs in June 1998 and the Political Declaration and Plan of Action adopted at the 52nd session of the United Nations Commission on Narcotic Drugs in March 2009.  
3. The cooperation between the Parties shall comprise technical and administrative assistance in particular in the following areas: drafting of national legislation and policies; establishment of national institutions and information centres; support for civil society efforts in the area of drugs and efforts to reduce demand for, and the harm from drugs; training of personnel; drug related research; and prevention of diversion of drug precursors used for the illicit manufacture of narcotic drugs and psychotropic substances. The Parties may agree to include other areas. 
ARTIKEL 33 
Samarbete för att bekämpa organiserad brottslighet och korruption 
Parterna är överens om att samarbeta för att bekämpa organiserad brottslighet, ekonomisk brottslighet och korruption. Syftet med detta samarbete ska särskilt vara att verka för och genomföra relevanta internationella standarder och instrument, t.ex. FN:s konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet och dess tilläggsprotokoll och FN:s konvention mot korruption. 
ARTICLE 33 
Cooperation against organised crime and corruption 
The Parties agree to cooperate in combating organised, economic and financial crime as well as corruption. Such cooperation aims in particular at implementing and promoting relevant international standards and instruments such as the UN Convention against Transnational Organised Crime and its supplementing Protocols and the UN Convention against Corruption. 
ARTIKEL 34 
Samarbete om bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism 
1. Parterna är överens om att det är nödvändigt att sträva efter och samarbeta för att förhindra att deras finansiella system och särskilda icke-finansiella företag och yrken används för att tvätta vinningen av alla former av brottslig verksamhet, såsom narkotikahandel och korruption.  
2. Båda parter är överens om att främja tekniskt och administrativt bistånd för att utarbeta och genomföra bestämmelser och införa effektivt fungerande mekanismer för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism. Samarbetet ska särskilt möjliggöra utbyte av relevanta upplysningar inom ramen för respektive lagstiftning liksom antagande av lämpliga standarder för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism motsvarande de standarder som antagits av unionen och de relevanta internationella organ som är verksamma på detta område, såsom arbetsgruppen för finansiella åtgärder (FATF). 
ARTICLE 34 
Cooperation in combating money laundering and terrorism financing 
1. The Parties agree on the need to work towards and to cooperate on preventing the use of their financial system and designated non-financial businesses and professions to launder the proceeds of all criminal activities such as drug trafficking and corruption.  
2. Both Parties agree to promote technical and administrative assistance aimed at the development and implementation of regulations and the efficient functioning of mechanisms to combat money laundering and terrorism financing. In particular, cooperation shall allow exchanges of relevant information within the framework of respective legislations and the adoption of appropriate standards to combat money laundering and the financing of terrorism equivalent to those adopted by the Union and the international bodies active in this area, such as the Financial Action Task Force (FATF). 
AVDELNING VI 
SAMARBETE PÅ ANDRA OMRÅDEN 
ARTIKEL 35 
Samarbete på området mänskliga rättigheter 
1. Parterna är överens om att samarbeta för att främja och effektivt försvara mänskliga rättigheter, inbegripet med avseende på ratificeringen och genomförandet av internationella instrument på området mänskliga rättigheter. 
2. Detta samarbete kan bland annat omfatta att 
a) stödja utarbetande och genomförande av en nationell handlingsplan för mänskliga rättigheter, 
b) främja respekten för mänskliga rättigheter och anordna utbildning rörande mänskliga rättigheter, 
c) stärka nationella och regionala institutioner med anknytning till mänskliga rättigheter, 
d) upprätta en meningsfull, brett upplagd dialog om mänskliga rättigheter, 
e) stärka samarbetet inom de FN-institutioner som är verksamma på området mänskliga rättigheter. 
TITLE VI 
COOPERATION IN OTHER SECTORS 
ARTICLE 35 
Cooperation in human rights 
1. The Parties agree to cooperate in the promotion and effective protection of human rights, including with regard to the ratification and implementation of international human rights instruments. 
2. Such cooperation may include, inter alia: 
(a) supporting the development and implementation of a national action plan on human rights; 
(b) human rights promotion and education; 
(c) strengthening of national and regional human rights-related institutions; 
(d) the establishment of a meaningful, broad-based human rights dialogue; 
(e) strengthening of cooperation within the human rights-related institutions of the United Nations. 
ARTIKEL 36 
Samarbete om finansiella tjänster 
1. Parterna är överens om att åstadkomma en tillnärmning av gemensamma regler och normer och att stärka samarbetet i syfte att förbättra redovisnings-, tillsyns- och regleringssystemen inom banksektorn och försäkringssektorn och i andra delar av den finansiella sektorn. 
2. Parterna ska samarbeta för att utarbeta ett regelverk och en rättslig ram, utveckla infrastruktur och mänskliga resurser samt införa företagsstyrning och internationella redovisningsnormer på Mongoliets kapitalmarknad inom ramen för bilateralt samarbete i enlighet med Gats och WTO-överenskommelsen om åtaganden rörande finansiella tjänster. 
ARTICLE 36 
Cooperation on financial services 
1. The Parties agree to achieve closer common rules and standards, and to strengthen cooperation with a view to improving accounting, supervisory and regulatory systems of banking, insurance and other parts of the financial sector. 
2. The Parties shall cooperate to develop legal regulatory framework, infrastructure, and human resources as well as to introduce corporate governance and international standards on accounting into the capital market of Mongolia within the framework of bilateral cooperation in accordance with the GATS and WTO Commitment on Mutual Understanding Paper of Financial services. 
ARTIKEL 37 
Dialog om den ekonomiska politiken 
1. Parterna är överens om att samarbeta för att främja utbytet av information om sin ekonomiska utveckling och ekonomiska politik och att utbyta erfarenheter rörande samordningen av den ekonomiska politik som förs inom ramen för regionalt ekonomiskt samarbete och regional integration.  
2. Parterna ska sträva efter att fördjupa dialogen mellan sina myndigheter när det gäller ekonomiska frågor som enligt överenskommelse mellan parterna får omfatta sådana områden som penningpolitik, finanspolitik (inbegripet företagsbeskattning), offentliga finanser, makroekonomisk stabilitet och utlandsskuld. 
3. Parterna ska samarbeta och främja ömsesidig förståelse mellan parterna på området ekonomisk diversifiering och industriell utveckling. 
ARTICLE 37 
Economic policy dialogue 
1. The Parties agree to cooperate on promoting the exchange of information on their respective economic trends and policies, and the sharing of experience with the coordination of economic policies in the context of regional economic cooperation and integration.  
2. The Parties endeavour to deepen the dialogue between their authorities on economic matters which, as agreed by the Parties, may include areas such as monetary policy, fiscal policy, including business taxation, public finance, and macroeconomic stabilisation and external debt. 
3. The Parties shall cooperate and promote a mutual understanding between both sides in the field of economic diversification and industrial development. 
ARTIKEL 38 
God förvaltning på skatteområdet 
För att stärka och utveckla ekonomin och samtidigt ta hänsyn till behovet av att utarbeta ett lämpligt regelverk erkänner parterna principerna om god förvaltning på skatteområdet och förbinder sig att genomföra dessa principer, i enlighet med medlemsstaternas åtagande på EU-nivå. Utan att detta ska påverka unionens eller medlemsstaternas befogenheter kommer parterna därför att förbättra det internationella samarbetet på skatteområdet, underlätta rättmätig skatteuppbörd och utarbeta åtgärder för att effektivt genomföra ovannämnda principer. 
ARTICLE 38 
Good governance in the tax area 
With a view to strengthening and developing economic activities while taking into account the need to develop an appropriate regulatory framework, the Parties recognise and commit themselves to implement the principles of good governance in the tax area as subscribed to by Member States at Union level. To that effect, without prejudice to Union and Member States' competences, the Parties will improve international cooperation in the tax area, facilitate the collection of legitimate tax revenues, and develop measures for the effective implementation of the abovementioned principles. 
ARTIKEL 39 
Industripolitiskt samarbete och samarbete kring små och medelstora företag 
Parterna är överens om att, med beaktande av sin ekonomiska politik och sina ekonomiska mål, främja det industripolitiska samarbetet på alla områden som bedöms lämpliga, i syfte att förbättra konkurrenskraften för små och medelstora företag, bland annat genom följande åtgärder: 
a) Utbyta information och erfarenheter om olika sätt att skapa allmänna förutsättningar för små och medelstora företag att förbättra sin konkurrenskraft. 
b) Främja kontakter mellan ekonomiska aktörer och uppmuntra till gemensamma investeringar, upprättande av samriskföretag och informationsnät, framför allt genom befintliga övergripande EU-program som stimulerar överföringar av mjuk och hård teknik mellan partnerna. 
c) Tillhandahålla information och främja innovationer och utbyte av bästa praxis när det gäller tillgång till finansiering, inbegripet för mikroföretag och småföretag. 
d) Underlätta och stödja relevant verksamhet inom den privata sektorn hos bägge parter. 
e) Främja arbete under anständiga villkor, företags sociala ansvar och deras redovisningsskyldighet samt uppmuntra till ansvarsfullt handlande från företagens sida och hållbar konsumtion och produktion. I samarbetet ska också konsumentdimensionen beaktas, t.ex. när det gäller produktinformation och konsumentens roll på marknaden. 
f) Genomföra gemensamma forskningsprojekt inom utvalda områden av näringslivet och samarbete i fråga om standarder, förfaranden för bedömning av överensstämmelse och tekniska föreskrifter, enligt överenskommelse mellan parterna. 
g) Tillhandahålla bistånd i form av information om modernisering av tekniken för rening av avloppsvatten från läderindustrin. 
h) Utbyta information, rekommendationer till partnerna och samarbetsmöjligheter när det gäller handel och investeringar, med hjälp av befintliga nätverk som är tillgängliga för båda parterna. 
i) Stödja samarbete mellan privata företag hos båda parterna, särskilt mellan små och medelstora företag. 
j) Överväga att förhandla om ett ytterligare avtal om informationsutbyte, workshoppar om ökat samarbete och andra PR-evenemang för små och medelstora företag hos båda parterna. 
k) Tillhandahålla information om tekniskt bistånd för export av livsmedel och jordbruksprodukter till den europeiska marknaden inom ramen för EU:s system för förmånsbehandling. 
ARTICLE 39 
Industrial policy and SME cooperation 
The Parties, taking into account their respective economic policies and objectives, agree to promote industrial policy cooperation in all fields deemed suitable, with a view to improving the competitiveness of small and medium-sized enterprises, inter alia through: 
(a) exchanging information and experience on creating framework conditions for small and medium-sized enterprises to improve their competitiveness; 
(b) promoting contacts between economic operators, encouraging joint investments and establishing joint ventures and information networks notably through existing European Union horizontal programmes, stimulating in particular transfers of soft and hard technology between partners; 
(c) providing information and stimulating innovation and exchanging good practices on access to finance, including for micro- and small enterprises; 
(d) facilitating and supporting the relevant activities established by the private sectors of both sides; 
(e) promoting decent work, corporate social responsibility and accountability and encouraging responsible business practices, including sustainable consumption and production. This cooperation shall also take account of the consumer dimension, such as product information and the consumer's role in the market; 
(f) joint research projects in selected industrial areas and cooperation on standards and conformity assessment procedures and technical regulations, as mutually agreed; 
(g) assistance through information on modernizing techniques and technologies of leather processing waste water cleaning facilities; 
(h) exchanging information and recommending partners and cooperation opportunities in the field of trade and investment through mutually accessible existing networks; 
(i) supporting cooperation between both sides' private businesses, especially between SMEs; 
(j) considering to negotiate an additional agreement on information exchanges, workshops on intensifying cooperation and other promotional events between SMEs of both sides; 
(k) providing information on technical assistance for exporting food and agricultural products to the European market within the scope of the preferential system of the European Union. 
ARTIKEL 40 
Turism 
1. Parterna ska sträva efter att förbättra informationsutbytet och fastställa bästa praxis i syfte att sörja för en balanserad och hållbar utveckling av turismen i enlighet med Världsturistorganisationens globala uppförandekod för turism och de hållbarhetsprinciper som ligger till grund för den lokala Agenda 21-processen.  
2. Parterna är överens om att utveckla samarbetet för att bevara och optimera naturarvets och kulturarvets potential, lindra de negativa verkningarna av turismen och öka turistnäringens positiva bidrag till den hållbara utvecklingen av lokalsamhällen, bland annat genom att utveckla ekoturism som respekterar lokalsamhällens och ursprungsbefolkningars integritet och intressen samt förbättra utbildningen inom turistnäringen. 
ARTICLE 40 
Tourism 
1. Guided by the World Tourism Organization's Global Code of Ethics for Tourism, and by the sustainability principles underpinning the "Local Agenda 21 process", the Parties shall aim to improve the exchange of information and establish best practice in order to ensure the balanced and sustainable development of tourism.  
2. The Parties agree to develop cooperation on safeguarding and maximising the potential of natural and cultural heritage, mitigating the negative impacts of tourism, and enhancing the positive contribution of the tourism business to the sustainable development of local communities, inter alia by developing eco-tourism, while respecting the integrity and interests of local and indigenous communities, and improving training in the tourism industry. 
ARTIKEL 41 
Informationssamhället 
1. Parterna erkänner att informations- och kommunikationsteknik är centrala delar av det moderna livet och av avgörande betydelse för ekonomisk och social utveckling, och de kommer att sträva efter att utbyta synpunkter om sina respektive strategier på detta område i syfte att främja ekonomisk utveckling.  
2. Samarbetet på detta område ska inriktas bl.a. på följande: 
a) Deltagande i en omfattande regional dialog om de olika aspekterna av informationssamhället, särskilt strategier för och reglering av elektronisk kommunikation, bland annat samhällsomfattande tjänster, utfärdande av licenser och allmänna tillstånd, skydd av privatlivet och personuppgifter samt tillsynsmyndighetens oberoende och effektivitet. 
b) Samtrafikförmåga och driftskompatibilitet mellan parternas nät och tjänster och asiatiska nät och tjänster. 
c) Standardisering och spridning av ny informations- och kommunikationsteknik. 
d) Främjande av forskningssamarbete mellan parterna på området informations- och kommunikationsteknik. 
e) Samarbete om digital-tv, t.ex. utbyte av erfarenheter om införandet, regleringsaspekter och i synnerhet spektrumhantering och forskning. 
f) Samarbete kring gemensamma forskningsprojekt på området informations- och kommunikationsteknik. 
g) Säkerhetsaspekter rörande informations- och kommunikationsteknik samt kampen mot it-brottslighet. 
h) Bedömning av överensstämmelse när det gäller telekommunikation, inbegripet radioutrustning. 
i) Samarbete om utveckling av bredbandsnät. 
j) Utbyte av information om konkurrenspolitik på området informations- och kommunikationsteknik. 
ARTICLE 41 
Information society 
1. Recognising that information and communication technologies are key elements of modern life and of vital importance to economic and social development, the Parties endeavour to exchange views on their respective policies in this field with a view to promoting economic development.  
2. Cooperation in this area shall, inter alia, focus on: 
(a) participation in the comprehensive regional dialogue on the different aspects of the information society, in particular electronic communications policies and regulation including universal service, licensing and general authorisations, protection of privacy and personal data, and the independence and efficiency of the regulatory authority; 
(b) interconnection and interoperability of the Parties' and Asian networks and services; 
(c) standardisation and dissemination of new information and communications technologies; 
(d) promotion of research cooperation between the Parties in the area of information and communications technologies; 
(e) cooperation on digital television including exchange of experiences on deployment, regulatory aspects and in particular spectrum management and research; 
(f) cooperation on joint research projects in the area of information and communications technologies; 
(g) security aspects of information and communications technologies as well as fighting cyber crime; 
(h) conformity assessment of telecommunications, including radio equipment; 
(i) cooperation on broadband network development; 
(j) exchange of information on competition policy of information and communications technologies. 
ARTIKEL 42 
Det audiovisuella området och medier 
Parterna kommer att uppmuntra, stödja och underlätta utbyte, samarbete och dialog mellan sina berörda institutioner och aktörer på det audiovisuella området och på medieområdet. De är överens om att upprätta en regelbunden politisk dialog på dessa områden. 
ARTICLE 42 
Audiovisual and media 
The Parties will encourage, support and facilitate exchanges, cooperation and dialogue between their relevant institutions and agents in the areas of audiovisual and media. They agree to establish a regular policy dialogue in these areas. 
ARTIKEL 43 
Vetenskapligt och tekniskt samarbete 
1. Parterna är överens om att samarbeta på det vetenskapliga och tekniska området på områden som är av intresse och till nytta för båda parterna. 
2. Syftet med detta samarbete ska vara att 
a) uppmuntra utbyte av information och sakkunskap om vetenskap och teknik, bland annat när det gäller genomförandet av politik och program, 
b) främja forskningspartnerskap mellan parternas forskarsamfund, forskningscentrum, universitet och näringsliv,  
c) stödja forskarnas utbildning och rörlighet, 
d) uppmuntra deltagande från parternas högre utbildningsanstalter, forskningscentrum och industri, inbegripet små och medelstora företag i parternas respektive program på området forskning och teknisk utveckling, 
3. Samarbetet kan ske i form av gemensamma forskningsprojekt och forskningsutbyten, möten och utbildning av forskare inom ramen för internationella fortbildnings-, mobilitets- och utbytesprogram, i syfte att ge största möjliga spridning av forskningsresultat, lärande och bästa praxis. 
4. Verksamheten ska vara förenlig med båda parternas lagar och andra författningar. Samarbetet bör baseras på principerna om ömsesidighet, rättvis behandling och ömsesidig nytta och säkerställa ett tillräckligt skydd av immateriell äganderätt. 
5. Parterna är överens om att göra sitt yttersta för att öka den allmänna medvetenheten om de möjligheter som erbjuds av deras respektive program för samarbete på det vetenskapliga och tekniska området. 
ARTICLE 43 
Scientific and technological cooperation 
1. The Parties agree to cooperate in the field of scientific research and technological development (RTD) in areas of mutual interest and benefit. 
2. The aims of such cooperation shall be to: 
(a) encourage exchanges of information and sharing of know-how on science and technology, including on the implementation of policies and programmes; 
(b) promote research partnerships between the Parties' scientific communities, research centres, universities and industry;  
(c) promote training and mobility of researchers; 
(d) encourage the participation of their respective higher education institutions, research centres and industry, including small and medium-sized enterprises in their respective RTD programmes. 
3. Cooperation may take the form of joint research projects and exchanges, meetings and training of researchers through international training and mobility schemes and exchange programmes, providing for the maximum dissemination of the results of research, learning and best practices. 
4. These cooperation activities shall be in accordance with the laws and regulations of both parties. They are based on the principles of reciprocity, fair treatment and mutual benefit, and ensure an effective protection of intellectual property. 
5. The Parties agree to make all efforts to increase public awareness about possibilities offered by their respective programmes for science and technology cooperation. 
ARTIKEL 44 
Energi 
1. Parterna ska sträva efter att förbättra samarbetet inom energisektorn i följande syfte: 
a) Förbättra energitryggheten genom att diversifiera energiförsörjningen och utveckla nya, hållbara, innovativa och förnybara energikällor, bland annat biobränslen och biomassa, vind- och solenergi samt vattenkraftproduktion, främja utarbetandet av lämpliga politiska ramar i syfte att skapa gynnsamma förhållanden för investeringar och rättvisa konkurrensvillkor för förnybara energikällor samt integrera dessa aspekter i relevanta politikområden. 
b) Med hjälp av insatser på såväl utbudssidan som efterfrågesidan uppnå en rationell användning av energi, genom att främja energieffektivitet i produktion, transport, distribution och slutanvändning av energi.  
c) Främja tillämpning av internationellt erkända standarder för kärnsäkerhet, icke-spridning och kärnämneskontroll. 
d) Främja överföring av teknik som syftar till hållbar energiproduktion och energianvändning.  
e) Främja kapacitetsuppbyggnad och underlätta investeringar på detta område på grundval av öppna, icke-diskriminerande och marknadsanpassade handelsregler. 
2. För detta ändamål har parterna enats om att främja kontakter och gemensam forskning i båda parters intresse, särskilt genom relevanta regionala och internationella ramar. Med hänvisning till artikel 43 och slutsatserna från världstoppmötet om hållbar utveckling, som ägde rum i Johannesburg 2002, noterar parterna vikten av att man tar upp frågan om sambandet mellan tillgång till energitjänster till ett överkomligt pris och hållbar utveckling. Detta skulle kunna ske med hjälp av Europeiska unionens energiinitiativ som lanserades vid världstoppmötet om hållbar utveckling. 
3. Handeln med kärnmaterial ska bedrivas i enlighet med fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen. Om nödvändigt ska handel med kärnmaterial omfattas av bestämmelserna i ett särskilt avtal som ska slutas mellan Europeiska atomenergigemenskapen och Mongoliet. 
ARTICLE 44 
Energy 
1. The Parties shall endeavour to enhance cooperation in the energy sector with a view to: 
(a) enhancing energy security including by diversifying energy supplies and developing new, sustainable, innovative and renewable forms of energy, including, inter alia, biofuels and biomass, wind and solar energy as well as hydro power generation and supporting the development of appropriate policy frameworks to create favourable conditions for investment and a level playing field for renewable energy and its integration into relevant policy areas; 
(b) achieving rational use of energy with contributions from both supply and demand sides by promoting energy efficiency in energy production, transportation, distribution and end use;  
(c) promoting the application of internationally recognised standards of nuclear safety, security, non proliferation and safeguards; 
(d) fostering the transfer of technology aimed at sustainable energy production and use;  
(e) enhancing capacity-building and facilitating investment in the field based on transparent, non discriminatory, market-compatible rules; 
2. To these ends, the Parties agree to promote contacts and joint research to mutual benefit of the Parties particularly through relevant regional and international frameworks. With reference to Article 43 and the conclusions of the World Summit on Sustainable Development (WSSD), which took place in Johannesburg in 2002, the Parties note the need to address the links between affordable access to energy services and sustainable development. These activities can be promoted in cooperation with the European Union Energy Initiative, launched at the WSSD. 
3. Trade in nuclear materials will be conducted in accordance with the provisions of the Treaty establishing the European Atomic Energy Community. If necessary, trade in nuclear materials shall be subject to the provisions of a specific Agreement to be concluded between the European Atomic Energy Community and Mongolia. 
ARTIKEL 45 
Transport 
1. Parterna är överens om att samarbeta inom alla relevanta områden av transportpolitiken i syfte att förbättra investeringsmöjligheterna, förbättra gods- och passagerartransporterna, främja säkerheten på luftfartsområdet, bekämpa piratdåd, skydda miljön samt förbättra effektiviteten i transportsystemen. 
2. Samarbetet mellan parterna på detta område ska syfta till att främja följande: 
a) Informationsutbyte mellan parterna om deras respektive politik och praxis i fråga om transport, särskilt avseende transport i städer och på landsbygden, lufttransporter, transportlogistik och sammankoppling och driftskompatibilitet när det gäller kombinerade transportnät och förvaltning av vägar, järnvägar och flygplatser. 
b) Frågor rörande satellitnavigering, med tonvikt på angelägenheter av gemensamt intresse som rör regelverket, industriella frågor och marknadsutveckling. Hänsyn kommer härvid att tas till de europeiska globala systemen för satellitnavigering Egnos och Galileo. 
c) En dialog på området för lufttransporttjänster i syfte att undersöka möjligheterna att utveckla förbindelser på områden som flygsäkerhet, luftfartsskydd, miljö, flygledning, tillämpningen av konkurrenslagstiftningen och ekonomiska bestämmelser för luftfartsindustrin, i syfte att främja tillnärmning av lagstiftningen och undanröja hinder för affärsverksamhet. Samarbetsprojekt på området civil luftfart som är av ömsesidigt intresse bör främjas ytterligare. På denna grundval kommer parterna att undersöka möjligheterna till ett närmare samarbete på området civil luftfart.  
d) Minskning av utsläppen av växthusgaser från transportsektorn. 
e) Genomförande av standarder på säkerhets- och miljöområdet, särskilt när det gäller lufttransport, i överensstämmelse med relevanta internationella konventioner. 
f) Samarbete i lämpliga internationella forum i syfte att säkerställa bättre efterlevnad av internationella föreskrifter och att verka för de mål som anges i denna artikel. 
ARTICLE 45 
Transport 
1. The Parties agree to cooperate in relevant areas of transport policy with a view to improving investment opportunities and the movement of goods and passengers, promoting aviation safety and security, combating piracy, protecting the environment protection, and increasing the efficiency of their transport systems. 
2. Cooperation between the Parties in this area shall aim to promote: 
(a) exchanges of information on their respective transport policies and practices, especially regarding urban and rural transport, aviation, transport logistics and the interconnection and interoperability of multimodal transport networks as well as the management of road, railways and airports; 
(b) matters pertaining to satellite navigation with a focus on regulatory, industrial, and market development issues of mutual benefit. In this regard, consideration will be paid to the European global satellite navigation systems EGNOS and Galileo; 
(c) a dialogue in the field of air transport services with a view to examine the development of relations in areas such as aviation safety, security, environment, air traffic management, application of competition law and economic regulation of the air transport industry, with a view of supporting regulatory approximation and removal of obstacles to doing business. Civil aviation cooperation projects of mutual interest should be further promoted. On this basis, the Parties will explore the possible scope for closer cooperation in the area of civil aviation;  
(d) reduction of greenhouse gas emissions from the transport sector; 
(e) the implementation of security, safety and environmental standards, notably as regards aviation, in line with the relevant international conventions; 
(f) cooperation in the appropriate international fora aiming to ensure better enforcement of international regulations and to pursue the objectives laid down in this Article. 
ARTIKEL 46 
Utbildning och kultur 
1. Parterna är överens om att främja utbildning och kulturellt samarbete som tar hänsyn till deras mångfald i syfte att öka den ömsesidiga förståelsen och kunskapen om varandras kulturer. I detta syfte kommer parterna att stödja och främja sina respektive kulturinstitutioners och civila samhällens verksamhet. 
2. Parterna ska sträva efter att vidta lämpliga åtgärder för att främja kulturellt utbyte och genomföra gemensamma initiativ inom olika kulturella kretsar, däribland samarbete för att bevara kulturarv med hänsyn till den kulturella mångfalden.  
3. Parterna är överens om att samråda och samarbeta i relevanta internationella forum, såsom Unesco, för att verka för gemensamma mål och främja den kulturella mångfalden och skyddet för kulturarvet. När det gäller kulturell mångfald är parterna också överens om att främja ratificeringen och genomförandet av Unescos konvention om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar, som antogs den 20 oktober 2005. 
4. Parterna ska vidare lägga vikt vid åtgärder som syftar till att skapa kontakter mellan deras respektive specialistorgan, främja utbyte av information, sakkunskap, studenter, experter, ungdomar och ungdomsledare och tekniska resurser och utnyttja de möjligheter som EU-programmen erbjuder i Asien på utbildnings- och kulturområdet liksom den erfarenhet som båda parter har vunnit på detta område. Båda parter är också överens om att främja genomförandet av relevanta program för högre utbildning såsom Erasmus Mundus-programmet för att främja samarbete och modernisering inom den högre utbildningen och uppmuntra rörlighet i den akademiska världen. 
ARTICLE 46 
Education and culture 
1. The Parties agree to promote education and cultural cooperation that duly respects their diversity, in order to increase mutual understanding and the knowledge of their respective cultures. To this end the Parties will support and promote the activities of their cultural institutes and civil society. 
2. The Parties endeavour to take appropriate measures to promote cultural exchanges and carry out joint initiatives in various cultural spheres including cooperation in heritage conservation with respect to cultural diversity.  
3. The Parties agree to consult and cooperate in relevant international fora, such as UNESCO, in order to pursue common objectives and promote cultural diversity as well as the protection of cultural heritage. With regard to cultural diversity, the Parties also agree to promote the ratification and implementation of the UNESCO Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions, adopted on 20 October 2005. 
4. The Parties shall furthermore place emphasis on measures designed to create links between their respective specialist agencies and to encourage exchanges of information, know how, students, experts, youth and youth workers and technical resources, taking advantage of the facilities offered by European Union programmes in Asia in the area of education and culture as well as the experience that both Parties have acquired in this area. Both sides also agree to promote the implementation of relevant programmes for higher education such as the Erasmus Mundus programme with a view to promoting cooperation and modernisation in higher education, and to encourage academic mobility. 
ARTIKEL 47 
Miljö, klimatförändring och naturresurser 
1. Parterna är överens om att det är nödvändigt att bevara och förvalta naturresurserna och den biologiska mångfalden på ett hållbart sätt, eftersom detta är förutsättningen för nuvarande och kommande generationers utveckling.  
2. Parterna är överens om att samarbetet på detta område ska vara inriktat på att bevara och förbättra miljön i syfte att uppnå hållbar utveckling. Resultatet av världstoppmötet om hållbar utveckling och genomförandet av relevanta multilaterala miljöavtal ska beaktas i samband med alla åtgärder som parterna vidtar inom ramen för detta avtal. 
3. Parterna är överens om att samarbeta i fråga om klimatförändringen, i syfte att anpassa sig till klimatförändringens negativa effekter, begränsa utsläppen av växthusgaser och styra sina ekonomier mot koldioxidsnål tillväxt. Parterna kommer att utreda möjligheterna att använda mekanismer för koldioxidmarknaden. 
4. Parterna är överens om att samarbeta för att få handels- och miljöpolitiken att samverka på ett effektivare sätt och för att integrera miljöaspekterna i alla samarbetsområden i ännu större utsträckning. 
5. Parterna ska sträva efter att fortsätta och stärka sitt samarbete inom ramen för de regionala programmen för miljöskydd, i synnerhet när det gäller följande: 
a) Ökad medvetenhet om miljöfrågor och ökat lokalt deltagande, bland annat ursprungs- och lokalbefolkningarnas deltagande i insatser för miljöskydd och hållbar utveckling. 
b) Ta itu med klimatförändringen särskilt när det gäller dess inverkan på miljö och naturresurser.  
c) Uppbyggnad av kapacitet för att delta i och genomföra multilaterala avtal på miljöområdet, inbegripet avtal om biologisk mångfald och kemiska faror. 
d) Främjande och användning av teknik, produkter och tjänster som är miljövänliga, bland annat med hjälp av rättsliga och ekologiskt sunda instrument.  
e) förbättrad skogsförvaltning, inbegripet bekämpning av olaglig avverkning och därmed sammanhängande handel, och främjande av hållbar skogsförvaltning. 
f) Förhindrande av olagliga gränsöverskridande förflyttningar av fast och farligt avfall och produkter av levande modifierade organismer.  
g) Förbättring av luftkvaliteten, miljöriktig avfallshantering, hållbar förvaltning av vattenresurserna och kemikaliehantering samt främjande av en hållbar konsumtion och produktion. 
h) Skydd och bevarande av mark och hållbar markförvaltning. 
i) Effektiv förvaltning av nationalparker och fastställande och skydd av områden för biologisk mångfald och känsliga ekosystem, varvid hänsyn ska tas till behoven hos de lokal- och ursprungsbefolkningar som bor i eller i närheten av dessa områden.  
6. Parterna ska främja ömsesidigt tillträde till sina program inom detta område, i enlighet med de specifika villkor som fastställs i dessa program, enligt följande: 
a) Upprätta ett nätverk för övervakning av vattenreserver och modernisering av dessa. 
b) Införande av teknik för avsaltning och återanvändning av vatten. 
c) Utveckling av ekoturism. 
ARTICLE 47 
Environment, climate change and natural resources 
1. The Parties agree on the need to conserve and manage in a sustainable manner natural resources and biological diversity as a basis for the development of current and future generations.  
2. The Parties agree that cooperation in this area shall promote the conservation and improvement of the environment in pursuit of sustainable development. The outcome of the World Summit on Sustainable Development and the implementation of relevant multilateral environmental agreements shall be taken into account in all activities undertaken by the Parties under this Agreement. 
3. The Parties agree to cooperate in the area of climate change in order to adapt to the negative effects of climate change, to mitigate greenhouse gas emissions and to set their economies on sustainable low carbon growth paths. In this context, the Parties will explore the use of carbon market mechanisms. 
4. The Parties agree to cooperate with a view to enhancing the mutual effectiveness of trade and environment policies, and the integration of environmental considerations into all sectors of cooperation. 
5. The Parties endeavour to continue and strengthen their cooperation in regional programmes on protection of the environment, specifically as regards: 
(a) promoting environmental awareness and enhanced local participation, including participation of indigenous and local communities, in environmental protection and sustainable development efforts; 
(b) tackling climate change in particular as regards impacts on environment and natural resources;  
(c) capacity building for participating in and implementing multilateral environment agreements including biodiversity and biosafety and chemical hazards; 
(d) promoting and deploying environmental technologies, products and services, including through the use of regulatory and ecologically sound instruments;  
(e) improved forest governance including combating illegal logging and associated trade and the promotion of sustainable forest management; 
(f) prevention of illegal transboundary movement of solid and hazardous waste and products of living modified organisms;  
(g) improving ambient air quality, environmentally sound management of waste, sustainable water resource management and chemicals management, and promoting sustainable consumption and production; 
(h) protection and conservation of soils and sustainable land management; 
(i) effective management of national parks and the designation and protection of areas of biodiversity and fragile ecosystems, with due regard for local and indigenous communities living in or near these areas. 
6. The Parties shall encourage mutual access to their programmes in this field, in accordance with the specific terms of such programmes: 
(a) establishment of the monitoring network for water reserve and its modernization; 
(b) introduction of technology for water desalination and re-usage; 
(c) development of eco-tourism. 
ARTIKEL 48 
Jordbruk, boskapsskötsel, fiske och landsbygdsutveckling 
Parterna är överens om att uppmuntra till dialog rörande jordbruk, boskapsskötsel, fiske och landsbygdsutveckling. Parterna kommer att utbyta information om och etablera förbindelser på följande områden: 
a) Jordbrukspolitik och allmänna utsikter för jordbruket i världen.  
b) Möjligheterna att underlätta handeln med växter, djur, boskap och produkter av dessa, i syfte att ytterligare utveckla den lätta industrin på landsbygden.  
c) Djurs och boskaps välbefinnande.  
d) Politik för landsbygdsutveckling. 
e) Utbyte av erfarenheter och nätverk för samarbete mellan lokala eller ekonomiska aktörer på särskilda områden som forskning och tekniköverföring.  
f) Hälso- och kvalitetspolitik avseende växter, djur och boskap och i synnerhet skyddade geografiska beteckningar. 
g) Förslag och initiativ till samarbete som läggs fram för internationella jordbruksorganisationer.  
h) Utveckling av ett hållbart och miljövänligt jordbruk, inbegripet växtodling, biobränslen och överföring av bioteknik.  
i) Växtförädlingsskydd, fröteknik, bioteknik i jordbruket.  
j) Utveckling av databaser och informationsnätverk för jordbruk och boskapsskötsel.  
k) Utbildning på jordbruksområdet och det veterinära området. 
ARTICLE 48 
Agriculture, livestock, fisheries and rural development 
The Parties agree to encourage dialogue in agriculture, livestock, fisheries and rural development. The Parties will exchange information and develop relationships on: 
(a) agricultural policy and international food and agricultural outlook in general;  
(b) the possibilities for facilitating trade in plants, animals, livestock and their products, in view of the further development of light industries in the rural sector;  
(c) animal and livestock welfare;  
(d) rural development policy; 
(e) exchange of experience and cooperation networks between local agents or economic operators in particular areas such as research and technology transfer;  
(f) health and quality policy on plant, animal and livestock, in particular Protected Geographical Indications; 
(g) cooperation proposals and initiatives submitted to international agricultural organizations;  
(h) the development of sustainable and environmentally-friendly agriculture including crop production, bio-fuel and the transfer of bio-technology;  
(i) plant variety protection, seed technology, agricultural biotechnology;  
(j) the development of databases and information network on agriculture and livestock;  
(k) training on agriculture and veterinary sector. 
ARTIKEL 49 
Hälsa 
1. Parterna är överens om att samarbeta i hälso- och sjukvårdssektorn på områdena reform av hälso- och sjukvårdssystemet, allvarliga smittsamma sjukdomar och hot mot hälsan, icke-överförbara sjukdomar samt internationella hälsoavtal, i syfte att förbättra hälsoförhållandena och höja folkhälsonivån.  
2. Detta samarbete ska i huvudsak ske med hjälp av 
a) övergripande program som syftar till en systematisk reform av hälso- och sjukvårdssektorn, bland annat genom förbättring av hälso- och sjukvårdssystemen, vårdtjänsterna, hälsoförhållandena och hälsoupplysningen, 
b) gemensamma åtgärder rörande epidemiologi, däribland samarbete för att i ett tidigt skede förebygga hot mot hälsan såsom fågelinfluensa, influensaepidemier och andra allvarliga smittsamma sjukdomar,  
c) förebyggande och bekämpning av icke-överförbara sjukdomar genom utbyte av information och bästa praxis, främjande av en hälsosam livsstil, arbete med faktorer som påverkar hälsan såsom näringsintag och narkotika-, alkohol- och nikotinberoende,  
d) främjande och genomförande av internationella hälsoavtal, såsom ramkonventionen om tobakskontroll och Världshälsoorganisationens internationella hälsoreglemente. 
ARTICLE 49 
Health 
1. The Parties agree to cooperate in the health sector covering the areas of health system reform, major communicable diseases and other health threats, non-communicable diseases, and international health agreements with a view to improving health conditions and raising the level of public health.  
2. Cooperation shall take place mainly through: 
(a) comprehensive programmes aimed at systemic reform of the health sector, including the improvement of health systems, health services, health conditions and health information; 
(b) joint activities on epidemiology, including collaboration in the early prevention of health threats such as avian and pandemic influenza and other major communicable diseases;  
(c) prevention and control of non-communicable diseases through exchange of information and good practices, promoting healthy lifestyle, addressing major health determinants such as nutrition, addiction to drugs, alcohol, tobacco;  
(d) promoting the implementation of international health agreements, such as the Framework Convention on Tobacco Control and the International Health Regulations. 
ARTIKEL 50 
Sysselsättning och sociala frågor 
1. Parterna är överens om att stärka samarbetet på området sysselsättning och sociala frågor, inbegripet samarbete i fråga om regional och social sammanhållning, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, jämställdhet mellan kvinnor och män och arbete under anständiga villkor, i syfte att stärka globaliseringens sociala dimension.  
2. Parterna bekräftar behovet av att stödja globaliseringsprocessen, eftersom denna gynnar alla, och att främja en full och produktiv sysselsättning och arbete under anständiga villkor, vilket är en förutsättning för en hållbar utveckling och fattigdomsbekämpning i enlighet med FN:s generalförsamlings resolution 60/1 av den 24 oktober 2005 (slutsatserna från världstoppmötet) och ministerförklaringen från högnivåmötet i FN:s ekonomiska och sociala råd i juli 2006 (FN:s ekonomiska och sociala råd E/2006/L.8 av den 5 juli 2006). Parterna ska ta hänsyn till sina särdrag och till sina skillnader i fråga om sociala och ekonomiska förhållanden.  
3. Parterna bekräftar sitt åtagande att till fullo iaktta och effektivt genomföra internationellt erkända arbetsnormer och sociala normer, särskilt enligt ILO-deklarationen från 1988 om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet och ILO-deklarationen från 2008 om social rättvisa för en rättvis globalisering. Genomförandet av relevanta multilaterala avtal om sociala frågor och arbetsmarknadsfrågor ska beaktas i samband med alla åtgärder som parterna vidtar inom ramen för detta avtal. Parterna är överens om att samarbeta och tillhandahålla tekniskt bistånd efter behov i syfte att ratificera och effektivt genomföra alla ILO-konventioner som omfattas av ILO-deklarationen från 1998 och andra relevanta konventioner. 
4. Samarbetet får ta sig uttryck bl.a. i särskilda program och projekt som parterna kommit överens om och i dialog, samarbete och initiativ på bilateral eller multilateral nivå, t.ex. inom ramen för ILO, rörande frågor av gemensamt intresse. 
ARTICLE 50 
Employment and social affairs 
1. The Parties agree to enhance cooperation in the field of employment and social affairs, including cooperation on regional and social cohesion, health and safety at the workplace, gender equality and decent work, with a view to strengthening the social dimension of globalisation.  
2. The Parties reaffirm the need to support the process of globalisation which is beneficial to all and to promote full and productive employment and decent work as a key element of sustainable development and poverty reduction, as endorsed by UN General Assembly Resolution 60/1 of 24 October 2005 (World Summit Outcome) and the Ministerial Declaration of the High Level Segment of the UN Economic and Social Council of July 2006 (UN Economic and Social Council E/2006/L.8 of 5 July 2006). The Parties shall take into account the respective characteristics and diverse nature of their economic and social situations.  
3. The Parties reaffirm their commitments to fully respect and effectively implement internationally recognised core labour and social standards, as laid down in particular in the 1998 ILO Declaration on Fundamental Rights and Principles at Work and in the 2008 ILO Declaration on Social Justice for a Fair Globalisation. The implementation of relevant multilateral social and labour agreements shall be taken into account in all activities undertaken by the Parties under this Agreement. The Parties agree to cooperate and to provide technical assistance as appropriate with a view to ratifying and effectively implementing all ILO conventions covered by the 1998 ILO Declaration and other relevant conventions. 
4. The forms of cooperation may include, inter alia, specific programs and projects, as mutually agreed, as well as dialogue, cooperation and initiatives on topics of common interest at bilateral or multilateral level, such as the ILO. 
ARTIKEL 51 
Statistik 
1. Parterna är överens om att främja harmoniseringen av statistiska metoder och statistisk praxis, inbegripet insamling och spridning av statistik, och härigenom göra det möjligt för parterna att på en för båda godtagbar grund använda statistik avseende handel med varor och tjänster, och mera allmänt, statistik avseende alla andra områden som omfattas av detta avtal som lämpar sig för statistisk insamling, bearbetning, analys och spridning av statistik.  
2. Parterna är överens om att främja etablerandet av direktkontakt mellan de behöriga myndigheterna i syfte att stärka det vänskapliga samarbetet på statistikområdet, stärka statistikorganens kapacitetsuppbyggnad genom att modernisera de statistiska systemen och förbättra deras kvalitet, utveckla de mänskliga resurserna, genomföra utbildning på alla relevanta områden och stödja de nationella statistiska systemen, som har organiserats i enlighet med internationellt etablerad praxis, inbegripet nödvändig infrastruktur.  
3. Samarbetet ska omfatta områden av gemensamt intresse, med tonvikt på 
I. Ekonomisk statistik: 
a. Nationalräkenskaper 
b. Företagsstatistik och företagsregistrering 
c. Statistik över jordbruk, boskapsskötsel och landsbygdsutveckling 
d. Miljö och mineraltillgångar 
e. Industri 
f. Utrikeshandel med varor och tjänster  
g. Statistik över parti- och detaljhandel 
h. Policy för översyn av statistiken 
i. Livsmedelstrygghet 
j. Betalningsbalans 
II. Social statistik: 
a. Jämställdhetsstatistik 
b. Migrationsstatistik  
c. Hushållsundersökning 
III. Informationsteknik: 
a. Utbyte av erfarenheter rörande elektronisk teknik och metoder för tryggande av informationssäkerhet, skydd och lagring av information och skydd av privatlivet samt omsättande av dessa erfarenheter i praktiken 
b. Utbyte av erfarenheter av att upprätta en internetbaserad databas för konsumenter, med en användarvänlig webbplats, inbegripet utbildning på detta område 
c. Stöd till de it-ansvariga på Mongoliets nationella statistikkontor för upprättande av databasen 
d. Samarbete om utbildning av användare i användning av databasen. 
ARTICLE 51 
Statistics 
1. The Parties agree to promote the harmonisation of statistical methods and practice including the gathering and dissemination of statistics, thus enabling them to use, on a mutually acceptable basis, statistics on trade in goods and services and, more generally, on any other area covered by this agreement which lends itself to statistical collecting, processing, analyzing and disseminating.  
2. The Parties agree to promote the establishment of direct contact between the relevant authorities with a view to: strengthening friendly cooperation in the field of statistics; strengthening capacity building of the statistical bodies by modernising and improving the quality of the statistical system; strengthening human resources; training in all relevant areas; and supporting the National Statistical Systems organised in accordance with internationally established practices, including the necessary infrastructures.  
3. The cooperation shall cover fields of mutual interest with emphasis on 
I. Economic Statistics: 
a. National Accounts 
b. Business statistics and registration 
c. Statistics of agriculture / farming, animal husbandry, rural development 
d. Environment and mineral reserve 
e. Industry 
f. Foreign trade in goods and services  
g. Statistics of wholesale and retail trade 
h. Revision policy 
i. Food security 
j. Balance of payments 
II. Social Statistics: 
a. Gender statistics 
b. Migration statistics  
c. Household survey 
III. Information technology 
a. Exchange of experiences on electronic technology and methodology for provision of information security, protection, storage and privacy and introduction of these experiences 
b. Exchange of experiences on establishing of online database for consumers based on the user friendly website and training in this area 
c. Support the IT specialists of the National Statistics Office of Mongolia in establishing the information database 
d. Cooperation on engagement with users in educating them about the information database 
ARTIKEL 52 
Det civila samhället 
1. Parterna erkänner det organiserade civila samhällets roll (i synnerhet den akademiska världens) och potentiella bidrag till dialogen och samarbetsprocessen inom ramen för detta avtal och är överens om att främja en effektiv dialog med det organiserade civila samhället och sörja för att det faktiskt deltar. 
2. Med förbehåll för respektive parts rättsliga och administrativa bestämmelser kan det civila samhället 
a) delta i beslutsprocessen på nationell nivå i enlighet med de demokratiska principerna,  
b) informeras om och, i alla stadier av utvecklingsprocessen, delta i samråd om utvecklings- och samarbetsstrategier och sektorspolitik, särskilt på områden som berör det, 
c) tilldelas finansiella medel i den mån parternas interna regler tillåter detta samt ta emot stöd till kapacitetsuppbyggnad på viktiga områden, 
d) delta i genomförandet av samarbetsprogram på områden som berör det. 
ARTICLE 52 
Civil society 
1. The Parties recognise the role and potential contribution of organised civil society, especially academics, in the dialogue and cooperation process under this Agreement and agree to promote effective dialogue with organised civil society and its effective participation. 
2. Subject to the legal and administrative provisions of each Party, organised civil society may: 
(a) participate in the policy-making process at country level, according to democratic principles;  
(b) be informed of and participate in consultations on development and cooperation strategies and sectoral policies, particularly in areas concerning it, including all stages of the development process; 
(c) receive financial resources, insofar as the internal rules of each Party so allow, and capacity building support in critical areas; 
(d) participate in the implementation of cooperation programmes in the areas that concern it. 
 
ARTIKEL 53 
Samarbete för modernisering av staten och den offentliga förvaltningen 
Parterna är överens om att samarbeta i syfte att modernisera den offentlig förvaltningen. Samarbetet på detta område ska vara inriktat på att 
a) öka den organisatoriska effektiviteten, 
b) öka institutionernas effektivitet när det gäller tillhandahållande av tjänster, 
c) sörja för en öppen förvaltning av offentliga medel och för redovisningsskyldighet, 
d) förbättra den rättsliga och institutionella ramen, 
e) bygga upp kapacitet för utformning och genomförande av strategier (tillgång till offentliga tjänster, utformning och genomförande av budgeten, korruptionsbekämpning), 
f) stärka rättsväsendet och  
g) reformera säkerhetssystemet. 
ARTICLE 53 
Cooperation on the modernisation of the state and public administration 
The Parties agree to cooperate with a view to the modernisation of the public administration. Cooperation in this area shall focus on: 
(a) improving organisational efficiency; 
(b) increasing institutions' effectiveness in service delivery; 
(c) ensuring transparent management of public resources and accountability; 
(d) improving the legal and institutional framework; 
(e) building capacities for policy design and implementation (public service delivery, budget composition and execution, anti-corruption); 
(f) reinforcing the judiciary systems; and  
(g) reforming the security system. 
ARTIKEL 54 
Samarbete om riskhantering 
1. Parterna har enats om att öka sitt samarbete på området riskhantering i samband med utarbetandet och genomförandet av åtgärder som syftar till att minska riskerna på lokal nivå och hantera konsekvenserna av naturkatastrofer på alla nivåer i samhället. Man bör särskilt prioritera förebyggande åtgärder och en aktiv strategi för hantering av faror som innebär att man minskar risken och utsattheten för naturkatastrofer. 
2. Samarbetet på detta område ska inriktas på följande aspekter: 
a) Katastrofriskreducering, katastrofförebyggande och begränsning av verkningarna av naturkatastrofer. 
b) Kunskapshantering, innovationer, forskning och utbildning, så att det på alla nivåer skapas en kultur präglad av säkerhet och motståndskraft. 
c) Katastrofberedskap. 
d) Utarbetande av en politik, kapacitetsuppbyggnad och skapande av samförstånd på området katastrofhantering. 
e) Katastrofinsatser. 
f) Riskbedömning och kontroll. 
ARTICLE 54 
Cooperation on the disaster risk management (DRM) 
1. The Parties agree to increase cooperation on DRM in the continuous development and implementation of measures to reduce the risk of communities and manage the consequence of natural disasters across all levels of society. Preventive actions and a proactive approach in dealing with hazards and risks with reducing risks and vulnerabilities to natural disasters, should be given emphasis. 
2. Cooperation in this area shall focus on the following program elements: 
(a) disaster risk reduction or prevention and mitigation; 
(b) knowledge management, innovation, research, and education to build a culture of safety and resilience at all levels; 
(c) disaster preparedness; 
(d) policy, institutional capacity and consensus building for disaster management; 
(e) disaster response; 
(f) disaster risks assessment and monitoring. 
AVDELNING VII 
SAMARBETSFORMER 
ARTIKEL 55 
Resurser för samarbete och skydd av ekonomiska intressen 
1. Parterna är överens om att ställa nödvändiga resurser, bland annat finansiella medel, till förfogande i den utsträckning som deras respektive resurser och bestämmelser tillåter detta, i syfte att uppfylla de samarbetsmål som fastställs i detta avtal.  
2. Parterna är överens om att främja utvecklingen och genomförandet av ömsesidigt tekniskt och administrativt bistånd som syftar till att effektivt skydda deras ekonomiska intressen på området utvecklingsbistånd och inom ramen för annan samarbetsverksamhet som erhåller finansiering. Parterna ska utan dröjsmål svara på en begäran om ömsesidigt administrativt bistånd som framställs av endera partens rättsliga eller utredande myndigheter i syfte att stärka kampen mot bedrägerier och oegentligheter.  
3. Parterna ska uppmana Europeiska investeringsbanken att fortsätta sin verksamhet i Mongoliet, i enlighet med dess egna förfaranden och kriterier för finansiering. 
4. Parterna ska genomföra det finansiella stödet i enlighet med principerna om sund ekonomisk förvaltning och samarbeta för att skydda EU:s och Mongoliets ekonomiska intressen. Parterna ska vidta verkningsfulla åtgärder för att förhindra och bekämpa bedrägerier, korruption och all annan olaglig verksamhet, bl.a. genom ömsesidigt administrativt och rättsligt bistånd på de områden som omfattas av detta avtal. Alla andra avtal eller finansieringsinstrument som kan komma att ingås mellan parterna ska innehålla specifika klausuler om ekonomiskt samarbete som ska inbegripa granskningar på plats, inspektioner och kontroller samt bedrägeri-bekämpningsåtgärder, bl.a. sådana som vidtas av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning. 
TITLE VII 
MEANS OF COOPERATION 
ARTICLE 55 
Resources for cooperation and protection of financial interests 
1. The Parties agree to make available the appropriate resources, including financial means, insofar as their respective resources and regulations allow, in order to fulfil the cooperation objectives set out in this Agreement.  
2. The Parties agree to promote the development and implementation of mutual technical and administrative assistance aiming at the effective protection of their financial interests in the area of development aid and other funded cooperation activities. The Parties shall promptly respond to demands for mutual administrative assistance expressed by judiciary and/or investigation authorities of either Party aiming at enhancing the fight against fraud and irregularities.  
3. The Parties shall encourage the European Investment Bank to continue its operations in Mongolia, in accordance with its procedures and financing criteria. 
4. The Parties shall implement financial assistance in accordance with the principles of sound financial management and cooperate in the protection of the financial interests of the European Union and of Mongolia. The Parties shall take effective measures to prevent and fight fraud, corruption and any other illegal activities, inter alia by means of mutual administrative assistance and mutual legal assistance in the fields covered by the present Agreement. Any further agreement or financing instrument to be concluded between the Parties shall provide for specific financial cooperation clauses covering on-the-spot checks, inspections, controls, and anti fraud measures, including, inter alia, those conducted by the European Anti-Fraud Office (OLAF). 
AVDELNING VIII 
INSTITUTIONELL RAM 
ARTIKEL 56 
Gemensam kommitté 
1. Parterna är överens om att inom ramen för detta avtal inrätta en gemensam kommitté som består av företrädare på en lämplig högre tjänstemannanivå från båda sidorna och som ska ha följande uppgifter: 
a) Övervaka att detta avtal fungerar väl och tillämpas korrekt. 
b) Fastställa prioriteringar i förhållande till detta avtals syften. 
c) Utfärda rekommendationer för hur målen för detta avtal ska uppnås. 
2. För att detta avtals mål ska kunna nås ska den gemensamma kommitté och den underkommitté som inrättas genom artikel 28 ha befogenheter att fatta beslut i de fall som föreskrivs i detta avtal. Beslut ska upprättas genom överenskommelse mellan parterna, efter det att de har slutfört de respektive interna förfaranden som krävs för att fastställa båda parternas ståndpunkt. Beslut ska vara bindande för parterna, som ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att genomföra dem.  
3. Gemensamma kommittén ska normalt sammanträda varje år, växelvis i Ulaanbaatar och Bryssel, på en dag som ska fastställas genom ömsesidig överenskommelse. Extraordinära möten får också sammankallas genom överenskommelse mellan parterna. Ordförandeskapet i gemensamma kommittén ska innehas växelvis av de båda parterna. Dagordningen för gemensamma kommitténs sammanträden ska fastställas genom överenskommelse mellan parterna. 
4. Gemensamma kommittén får upprätta specialiserade arbetsgrupper som ska bistå den i dess arbete. Arbetsgrupperna ska vid varje sammanträde lämna en detaljerad rapport om sin verksamhet till gemensamma kommittén. 
5. Parterna är överens om att gemensamma kommittén även ska ha till uppgift att sörja för att de sektorsavtal eller sektorsprotokoll som eventuellt ingåtts eller kan komma att ingås mellan parterna fungerar väl. 
6. Gemensamma kommittén ska anta sin egen arbetsordning. 
TITLE VIII 
INSTITUTIONAL FRAMEWORK 
ARTICLE 56 
Joint Committee 
1. The Parties agree to establish under this Agreement a Joint Committee, composed of representatives of both sides at an appropriate high level, whose tasks shall be to: 
(a) ensure the proper functioning and implementation of this Agreement; 
(b) set priorities in relation to the aims of this Agreement; 
(c) make recommendations for promoting the objectives of this Agreement. 
2. The Joint Committee, and the Subcommittee established in Article 28, shall, for the purposes of attaining the objectives of this Agreement, have the power to take decisions in the cases provided for therein. Decisions shall be drawn up by agreement between the Parties, following the completion of the respective internal procedures required to establish a position thereon by both Parties. The decisions shall be binding on the Parties, which shall take the measures necessary to implement them.  
3. The Joint Committee shall normally meet every year in Ulaanbaatar and Brussels alternately, on a date to be fixed by mutual agreement. Extraordinary meetings of the Joint Committee may also be convened by agreement between the Parties. The Joint Committee shall be chaired alternately by each of the Parties. The agenda for meetings of the Joint Committee shall be determined by agreement between the Parties. 
4. The Joint Committee may set up specialised working groups in order to assist it in the performance of its tasks. These working groups shall make detailed reports on their activities to the Joint Committee at each of its meetings. 
5. The Parties agree that it shall also be the task of the Joint Committee to ensure the proper functioning of any sectoral agreement or protocol concluded or to be concluded between the Parties. 
6. The Joint Committee shall adopt its own rules of procedure. 
AVDELNING IX 
SLUTBESTÄMMELSER 
ARTIKEL 57 
Klausul om framtida utveckling 
1. Parterna får genom ömsesidigt samtycke utvidga detta avtal i syfte att öka samarbetet, inbegripet komplettera det genom avtal eller protokoll inom specifika sektorer eller verksamhetsområden. 
2. När det gäller genomförandet av detta avtal får endera parten framföra förslag om att utvidga samarbetets räckvidd, med beaktande av de erfarenheter som gjorts i samband med tillämpningen av avtalet. 
TITLE IX 
FINAL PROVISIONS 
ARTICLE 57 
Future developments clause 
1. The Parties may by mutual consent expand this Agreement with a view to enhancing the level of cooperation, including through supplementing it by means of agreements or protocols on specific sectors or activities. 
2. With regard to the implementation of this Agreement, either of the Parties may put forward suggestions for widening the scope of cooperation, taking into account the experience gained in its application. 
ARTIKEL 58 
Andra avtal 
Utan att det påverkar tillämpningen av de relevanta bestämmelserna i fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt får varken detta avtal eller någon åtgärd som vidtas inom ramen för detta avtal påverka medlemsstaternas befogenheter att genomföra bilateralt samarbete med Mongoliet eller att, i förekommande fall, ingå nya partnerskaps- och samarbetsavtal med Mongoliet. 
Detta avtal ska inte påverka tillämpningen eller genomförandet av åtaganden som respektive part gör gentemot tredje part. 
ARTICLE 58 
Other agreements 
Without prejudice to the relevant provisions of the Treaty on the European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union, neither this Agreement nor action taken hereunder shall affect the powers of the Member States to undertake bilateral cooperation activities with Mongolia or to conclude, where appropriate, new partnership and cooperation agreements with Mongolia. 
This Agreement shall not affect the application or implementation of commitments undertaken by the respective Parties in relations with third parties. 
ARTIKEL 59 
Fullgörande av skyldigheter 
1. Var och en av parterna får hänskjuta alla skiljaktigheter avseende tillämpningen eller tolkningen av detta avtal till gemensamma kommittén.  
2. Om någon av parterna anser att den andra parten har underlåtit att fullgöra någon av sina skyldigheter enligt detta avtal, får den vidta lämpliga åtgärder.  
3. Utom i särskilt brådskande fall ska den dessförinnan förse gemensamma kommittén med alla relevanta uppgifter som krävs för att göra en noggrann undersökning av situationen i syfte att finna en lösning som är godtagbar för båda parterna.  
4. Vid valet av åtgärder ska i första hand de åtgärder tillgripas som minst stör avtalets tillämpning. Åtgärderna ska omedelbart anmälas till den andra parten, och om denna så begär ska parterna samråda om åtgärderna i gemensamma kommittén. 
5. För den korrekta tolkningen och den praktiska tillämpningen av detta avtal är parterna överens om att begreppet "i särskilt brådskande fall" i punkt 3 avser fall då en av parterna har begått en väsentlig överträdelse av avtalet. Ett väsentligt avtalsbrott består i 
i) en sådan vägran att fullgöra avtalet som inte sanktioneras av allmänna regler i internationell rätt, eller 
ii) en överträdelse av någon av avtalets väsentliga delar enligt artikel 1.1 och 1.3. 
ARTICLE 59 
Fulfillment of obligations 
1. Each Party may refer to the Joint Committee any divergence in the application or interpretation of this Agreement.  
2. If either Party considers that the other Party has failed to fulfil any of its obligations under this Agreement it may take appropriate measures.  
3. Before doing so, except in cases of special urgency, it shall present to the Joint Committee all the relevant information required for a thorough examination of the situation with a view to seeking a solution acceptable to the Parties.  
4. In the selection of measures, priority must be given to those which least disturb the functioning of this Agreement. These measures shall be notified immediately to the other Party and shall be the subject of consultations within the Joint Committee if the other Party so requests. 
5. The Parties agree, for the purposes of the correct interpretation and practical application of this Agreement, that the term "cases of special urgency" in paragraph 3 means a case of the material breach of the Agreement by one of the Parties. A material breach of the Agreement consists in: 
(i) repudiation of the Agreement not sanctioned by the general rules of international law; or 
(ii) violation of essential elements of the Agreement, namely Articles 1(1) and 3 thereof. 
ARTIKEL 60 
Hjälpmedel 
I syfte att underlätta samarbetet inom ramen för detta avtal är båda parterna överens om att bevilja tjänstemän och experter som deltar i genomförandet av samarbetet de hjälpmedel som de behöver för att utföra sina uppgifter, i enlighet med båda parternas interna regler och föreskrifter. 
ARTICLE 60 
Facilities 
To facilitate cooperation in the framework of this Agreement, both Parties agree to grant necessary facilities to officials and experts involved in implementing cooperation for the performance of their functions, in accordance with internal rules and regulations of both Parties. 
ARTIKEL 61 
Territoriell tillämpning 
Detta avtal ska tillämpas inom de territorier där fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt är tillämpliga, på de villkor som fastställs i de fördragen, å ena sidan, och på Mongoliets territorium, å andra sidan. 
ARTICLE 61 
Territorial application 
This Agreement shall apply to the territory in which the Treaty on the European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union are applied under the conditions laid down in those Treaties, on the one hand, and to the territory of Mongolia, on the other. 
ARTIKEL 62 
Definition av parterna 
I detta avtal avses med parterna unionen eller dess medlemsstater eller unionen och dess medlemsstater, i enlighet med deras respektive befogenheter, å ena sidan, och Mongoliet, å andra sidan. 
ARTICLE 62 
Definition of the Parties 
For the purposes of this Agreement, "the Parties" shall mean the Union or its Member States or the Union and its Member States, in accordance with their respective powers, on the one hand, and Mongolia, on the other. 
ARTIKEL 63 
Ikraftträdande och varaktighet 
1. Detta avtal träder i kraft den första dagen i den månad som följer på den dag då den senare parten har underrättat den andra parten om att de rättsliga förfaranden som är nödvändiga för detta ändamål har slutförts. 
2. Detta avtal är giltigt i fem år. Det ska automatiskt förlängas med perioder om ytterligare ett år, såvida inte någon av parterna skriftligen, sex månader innan den berörda ettårsperioden har löpt ut, till den andra parten anmäler att den inte har för avsikt att förlänga avtalet.  
3. Eventuella ändringar av detta avtal ska ske genom överenskommelse mellan parterna. Ändringarna ska träda i kraft först efter det att den senare parten har underrättat den andra parten om att alla nödvändiga formaliteter har slutförts. 
4. Om en part inför en handelsordning rörande export av råvaror som är restriktivare än den ordning som gällde dagen för paraferingen av avtalet, såsom införande av nya förbud, begränsningar, tullar eller avgifter av varje slag som inte uppfyller de krav som fastställts i de relevanta bestämmelserna i artiklarna VIII, XI, XX eller XXI i Gatt 1994, eller inte är tillåtna inom ramen för ett WTO-undantag eller inte har godkänts av Gemensamma kommittén eller underkommittén om handel och investeringar enligt artikel 56, får den andra parten anta lämpliga åtgärder i enlighet med artikel 59.3 och 59.4.  
5. Detta avtal får sägas upp av en av parterna genom skriftlig anmälan till den andra parten. Uppsägningen ska träda i kraft sex månader efter det att den andra parten har tagit emot anmälan. 
ARTICLE 63 
Entry into force and duration 
1. This Agreement shall enter into force on the first day of the month following the date on which last Party has notified the other of the completion of the legal procedures necessary for this purpose. 
2. This Agreement is valid for a period of five years. It shall be automatically extended for further successive periods of one year, unless either Party notifies the other Party in writing of its intention not to extend this Agreement six months prior to the end of any subsequent one year period.  
3. Any amendments of this Agreement shall be made by agreement between the Parties. Any amendments shall become effective only after the last Party has notified the other that all necessary formalities have been completed. 
4. If a Party introduces a more restrictive trade regime concerning the export of raw materials, such as the introduction of new prohibitions, restrictions, duties or charges of any kind that do not meet the requirements set out in the relevant provisions of Articles VIII, XI, XX or XXI of the GATT 1994, or are not authorised under a WTO waiver or are not agreed by the Joint Committee or Subcommittee on Trade and Investment under Article 56, than that in place at the date of initialling of the Agreement, the other Party may adopt appropriate measures in accordance with Article 59(3) and (4).  
5. This Agreement may be terminated by one Party by written notice of denunciation given to the other Party. The termination shall take effect six months after receipt of notification by the other Party. 
 
ARTIKEL 64 
Anmälningar 
Anmälningar enligt artikel 63 ska göras till Europeiska unionens råds generalsekretariat respektive Mongoliets utrikesministerium. 
ARTICLE 64 
Notifications 
Notifications made in accordance with Article 63 shall be made to the Secretary-General of the Council of the European Union and the Department of Foreign Affairs of Mongolia, respectively. 
ARTIKEL 65 
Giltiga texter 
Detta avtal är upprättat på bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska, ungerska och mongoliska språken, vilka samtliga texter är lika giltiga. 
ARTICLE 65 
Authentic text 
This Agreement is drawn up in the Bulgarian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Latvian, Lithuanian, Maltese, Polish, Portuguese, Romanian, Slovak, Slovene, Spanish, Swedish and Mongolian languages, each of these texts being equally authentic. 
Senast publicerat 9.10.2015 00:45