Regeringens proposition
RP
61
2017 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till godkännande av 1996 års protokoll till 1972 års konvention om förhindrandet av havsföroreningar till följd av dumpning av avfall och annat material samt 2009 och 2013 års ändringar i det samt till vissa lagar som har samband med dem
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL
I denna proposition föreslås det att riksdagen ska godkänna 1996 års protokoll till 1972 års konvention om förhindrandet av havsföroreningar till följd av dumpning av avfall och annat material samt 2009 och 2013 års ändringar i det. Protokollet är i kraft internationellt och blir bindande för Finland den trettionde dagen efter det att Finland har deponerat sitt godkännandeinstrument hos Internationella sjöfartsorganisationen, som fungerar som depositarie. De ändringar i protokollet som gjordes 2009 och 2013 är tills vidare inte i kraft internationellt. 
I propositionen ingår ett förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet och upphävande av lagen angående godkännande av vissa bestämmelser i den tidigare konventionen. I propositionen ingår också separata förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i 2009 respektive 2013 års ändringar i protokollet. Dessutom ingår ett förslag till lag om ändring av lagen om Finlands ekonomiska zon. Avsikten är att till lagen foga en hänvisning till lagen om avskiljning och lagring av koldioxid. 
Avsikten är att lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet ska träda i kraft samtidigt som protokollet träder i kraft för Finlands del, vid en tidpunkt som föreskrivs genom förordning av statsrådet. Lagarna om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna till protokollet avses träda i kraft samtidigt som nämnda ändringar träder i kraft internationellt. Lagen om ändring av 3 § i lagen om Finlands ekonomiska zon avses träda i kraft så snart som möjligt. 
ALLMÄN MOTIVERING
1
Inledning
Konventionen om förhindrande av havsföroreningar genom dumpning av avfall och andra ämnen (FördrS 33–34/1979, nedan dumpningskonventionen), som utarbetats inom ramen för Internationella sjöfartsorganisationen (IMO), sågs över 1996. Översynen genomfördes med hjälp av ett protokoll (nedan dumpningsprotokollet), som hade som syfte att modernisera konventionen och i sista hand ersätta den. Protokollet ersätter konventionen för de stater som godkänt det. 
Den mest betydande principiella skillnaden mellan den tidigare konventionen och 1996 års protokoll är att protokollet slår fast att det i princip är förbjudet att dumpa avfall och annat material i havet, medan konventionen klassificerade avfall och annat material i olika kategorier enligt under vilka förutsättningar det var tillåtet att dumpa dem i havet. I bilaga 1 till dumpningsprotokollet uppräknas de material som under vissa förutsättningar kan komma ifråga för dumpning. Dumpningsprotokollet förbjuder dessutom förbränning av avfall till havs och export av avfall för dumpning.  
I dumpningsprotokollet har efter ikraftträdandet gjorts tre ändringar, av vilka den första ändringen som gjordes 2006 redan har trätt i kraft, varför godkännandet av den inte längre behandlas som ett särskilt godkännandeärende. Genom 2006 års ändring tilläts under vissa förutsättningar dumpning i havet av koldioxidströmmar som uppkommer vid processer för avskiljning av koldioxid.  
Ändringen i protokollet 2009 är en fortsättning på 2006 års ändring som gäller dumpning av koldioxid i havet. Genom ändringen lindrades det allmänna förbudet i protokollet mot export av avfall i fråga om export av koldioxid. Export av koldioxidströmmar är tillåten för lagringsändamål om den exporterande och mottagande staten har ingått en överenskommelse om saken eller förbundit sig vid något annat arrangemang.  
Genom den tredje ändringen i dumpningsprotokollet från 2013 regleras havsgödning samt annan klimatmanipulering i havet. Utgångspunkten är att det med undantag för vissa särskilt specificerade åtgärder som ska bedömas från fall till fall är förbjudet att klimatmanipulera haven.  
Dumpningsprotokollet trädde i kraft den 24 mars 2006 och i mars 2017 är sammanlagt 48 stater avtalsparter i protokollet. Protokollet blir i sin ändrade form bindande för Finland när Finland godkänner protokollet. Ändringarna 2009 och 2013 träder i kraft för de stater som har godkänt dem inom sextio dagar från det att två tredjedelar av parterna i protokollet har deponerat sina godkännandeinstrument avseende ändringarna. Tills vidare är ett internationellt ikraftträdande av dessa ändringar inte i sikte. 
2
Nuläge
2.1
Nationell lagstiftning och praxis
Finland ratificerade Londonkonventionen om dumpning den 23 mars 1979 och bestämmelserna i konventionen har i Finland satts i kraft genom lagen angående godkännande av vissa bestämmelser i konventionen om förhindrande av havsföroreningar genom dumpning av avfall och andra ämnen samt förordningen angående bringande i kraft av konventionen om förhindrande av havsföroreningar genom dumpning av avfall och andra ämnen (FördrS 33–34/1979). Eftersom dumpningsprotokollet för Finlands del kommer att ersätta konventionen, är avsikten att lagen angående godkännande av konventionen ska upphävas i samband med godkännandet av protokollet.  
Dumpning av avfall och annat material i havet är strikt reglerat i Finland. Förhållningssättet i den nationella lagstiftningen är mer restriktivt än såväl den tidigare dumpningskonventionen som det nu aktuella dumpningsprotokollet. Medan det i dumpningsprotokollet anges åtta sådana avfallslag eller ämnen som kan komma ifråga för dumpning i havet, har det i Finland sedan gammalt endast varit tillåtet att deponera muddermassor. Dumpningsprotokollet förbjuder också avfallsbränning till havs och export av avfall för dumpningsändamål, vilket likaså redan är förbjudet i Finland. 
Miljöskyddslagen (527/2014) innehåller vissa särskilda förbud som gäller havet. Enligt 18 § 2 mom. får avfall eller andra ämnen i sänkningssyfte eller annat bortskaffningssyfte inte i Finlands territorialvatten eller ekonomiska zon dumpas från finska eller utländska fartyg, från fordon på isen, från luftfartyg eller från i havsskyddslagen (1415/1994) avsedda havstekniska enheter, inte heller får fartyg, havstekniska enheter eller luftfartyg sänkas eller överges. Samma förbud utsträcks i miljöskyddslagen även till utstjälpning i havet från stranden. Dumpningsprotokollets tillämpningsområde begränsar sig dock enbart till dumpning i havet från fartyg. Således omfattas inte utstjälpning av snö i havet från stranden, vilket tillåts i miljöskyddslagen, av dumpningsprotokollets tillämpningsområde. Däremot omfattas placering av muddermassa, som det i enlighet med 18 § 3 mom. i miljöskyddslagen finns bestämmelser om i vattenlagen, inte av dumpningsprotokollets tillämpningsområde. 
I 3 kap. 3 § i vattenlagen (587/2011) definieras sådana vattenhushållningsprojekt för vilka det alltid krävs tillstånd. Enligt punkt 8 i paragrafen krävs tillstånd av tillståndsmyndigheten alltid för placering av muddermassa på Finlands territorialvatten, om mängden inte är så liten att den saknar betydelse. Tillståndsmyndighet är regionförvaltningsverket. Om det är fråga om deponering av en obetydlig mängd muddermassa, tillämpas anmälningsskyldigheten enligt 2 kap. 15 § i vattenlagen.  
I 7 § i havsskyddslagen utsträcks förbudet mot att dumpa avfall eller andra ämnen i havet förutom till Finlands territorialvatten och ekonomiska zon även till områden utanför Finlands ekonomiska zon när aktörerna är finländska fartyg, havstekniska enheter eller luftfartyg eller fartyg eller luftfartyg som lastat avfall i Finland. I paragrafen förbjuds också annars dumpning i havet av avfall från Finland. Med stöd av det allmänna föroreningsförbudet i 1 § förbjuds sådana åtgärder från finländska fartyg, havstekniska enheter eller luftfartyg i havet utanför Finlands ekonomiska zon som kan orsaka förorening av havet. 
Havsskyddslagen innehåller ett undantag för deponering av muddermassa som motsvarar vattenlagens bestämmelser. Enligt 9 § i havsskyddslagen får muddermassa inte utan tillstånd av Finlands miljöcentral deponeras i havet utanför Finlands ekonomiska zon från finländska fartyg eller havstekniska enheter eller från fartyg lastade i Finland. Tillstånd behövs inte om behörigt tillstånd har erhållits av myndigheterna i en annan stat. Om deponering av muddermassa utanför Finlands ekonomiska zon, eller verkningarna av den, också sträcker sig till Finlands ekonomiska zon eller territorialvatten, är Regionförvaltningsverket i Södra Finland tillståndsmyndighet för hela projektet. I havsskyddslagen konstateras vidare att det i fråga om tillståndsförfarande och sökande av ändring för deponeringsprojekt i tillämpliga delar gäller vad som därom bestäms i vattenlagen.  
Havsskyddslagen förbjuder dessutom avfallsförbränning till sjöss. Enligt 8 § är det förbjudet att bränna avfall på finländska fartyg eller havstekniska enheter utanför Finlands ekonomiska zon. Förbudet gäller också förbränning på andra fartyg av avfall som kommer från, transiterats genom eller lastats i Finland. Bestämmelser om avfallsförbränning på finskt vattenområde och i Finlands ekonomiska zon finns åter i avfallslagen (646/2011). I 18 § förbjuds förbränning av annat avfall än avfall från normal drift av fartyg på finskt vattenområde och i Finlands ekonomiska zon.  
Avfallslagen innehåller också bestämmelser om internationella avfallstransporter. Bestämmelserna bygger på Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 om transport av avfall. Med stöd av förordningen och avfallslagen får avfall transporteras från Finland till ett annat land endast på vissa villkor. Export av avfall i dumpningssyfte uppfyller under inga omständigheter dessa villkor. 
År 2012 utfärdades lagen om avskiljning och lagring av koldioxid (416/2012). Genom lagen genomfördes nationellt Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/31/EG om geologisk lagring av koldioxid, som behandlas närmare i avsnitt 2.2. Till miljöskyddslagen fogades samtidigt en hänvisning till lagen om avskiljning och lagring av koldioxid. Enligt 3 § i lagen om avskiljning och lagring av koldioxid får koldioxid inte lagras inom Finlands territorium eller i Finlands ekonomiska zon. I Finland finns enligt vad man idag vet inga områden som är lämpade för en bestående och säker geologisk lagring av koldioxid. Koldioxid som avskilts inom Finlands territorium får dock enligt 4 § i lagen överlämnas för geologisk lagring endast i en sådan underjordisk geologisk formation som helt och hållet finns inom Europeiska unionens medlemsstaters territorium eller i medlemsstaternas ekonomiska zoner eller på deras kontinentalsocklar. 
Förbudet enligt 3 § i lagen om avskiljning och lagring av koldioxid mot att lagra koldioxid gäller i enlighet med sin ordalydelse förutom Finlands territorium även Finlands ekonomiska zon. I samband med att lagen utfärdades ändrades dock inte 3 § i lagen om Finlands ekonomiska zon (1058/2004) som innehåller en förteckning över lagstiftning om miljöskydd, vattenbyggande och havsplanering som ska tillämpas inom den ekonomiska zonen.  
2.2
Europeiska unionens lagstiftning och internationella överenskommelser
Europeiska unionen har inte utfärdat någon lagstiftning om dumpning. Förbudet mot export av avfall enligt dumpningsprotokollet hänför sig dock till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 om transport av avfall (avfallstransportförordningen), som endast på vissa villkor tillåter transport av avfall till ett annat land. Export av avfall i dumpningssyfte uppfyller under inga omständigheter dessa villkor. 
Till bestämmelserna om lagring och export av koldioxid i dumpningsprotokollet hänför sig dessutom Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/31/EG om geologisk lagring av koldioxid (koldioxidlagringsdirektivet) som syftar till att minska mängden koldioxid som släpps ut i atmosfären och på det sättet bekämpa klimatförändringen. Syftet med direktivet är att garantera en permanent isolering av koldioxid från atmosfären så att riskerna för miljön och människors hälsa förebyggs eller i möjligaste mån elimineras.  
Koldioxidlagringsdirektivet innehåller bestämmelser om avskiljning och transport av koldioxid till lagringsplatsen i rörledningar som byggts för ändamålet. Direktivet innehåller inga bestämmelser om transport av koldioxid på fartyg eller med andra transportmedel och Europeiska unionen har inte utfärdat någon annan lämplig lagstiftning för ändamålet. När det gäller fartygstransporter av koldioxid ska iakttas IMO:s s.k. IGC-kod för gastankfartyg (”The International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk”), som i Finland har satts i kraft genom statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringar i kapitel II-1 och II-2 i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss, ändringar i vissa koder som anknyter till konventionen samt ändringar i vissa koder som anknyter till 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg (1528/2015). 
Utöver Europeiska unionens lagstiftning bör bland internationella överenskommelser nämnas 1992 års konvention om skydd av Östersjöområdets marina miljö (FördrS 2/2000) som Finland har förbundit sig till. I artikel 10 i konventionen förbjuds all förbränning i Östersjöområdet och i artikel 11 alla former av dumpning i Östersjöområdet med undantag för dumpning av muddermassor och nödsituationer. 
2.3
Bedömning av nuläget
Innehållet i Finlands gällande lagstiftning är i linje med dumpningsprotokollet och ändringarna i det. Bestämmelserna i protokollet är minimibestämmelser och den nationella lagstiftningen kan vara striktare än bestämmelserna i protokollet. I lagstiftningen i Finland förekommer endast muddermassa bland de ämnen som kan komma ifråga för dumpning i protokollet kan komma ifråga för dumpning och dessutom är det i Finland tillåtet att exportera koldioxid till Europeiska unionens medlemsstater. Även avfallsbränning till sjöss och export av avfall i dumpningssyfte är redan förbjudet i Finland. I den nationella lagstiftningen behövs således inga materiella ändringar i samband med att dumpningsprotokollet godkänns. 
Dumpningsprotokollet förpliktigar avtalsparterna att utse en myndighet med uppgift att utfärda tillstånd i enlighet med protokollet, registrera det avfall eller annat material för vilket dumpningstillstånd getts, dess egenskap och kvantitet, och individuellt eller i samarbete med andra parter och behöriga internationella organisationer övervaka havens tillstånd för de ändamål som avses i protokollet. I Finland är tillståndsmyndighetsuppgifterna uppdelade mellan Finlands miljöcentral och regionalförvaltningsmyndigheterna. Finlands miljöcentral är redan sedan tidigare Finlands kontaktmyndighet till IMO enligt konventionen och svarar för sammanställningen och rapporteringen av uppföljningsuppgifter om deponering av muddermassor. I myndighetsuppgifterna behöver inte göras några ändringar med anledning av godkännandet av dumpningsprotokollet. 
Liksom det anfördes i avsnitt 2.1 ändrades i samband med att lagen om avskiljning och lagring av koldioxid inte 3 § i lagen om Finlands ekonomiska zon som innehåller en förteckning över lagstiftning om miljöskydd, vattenbyggande och havsplanering som ska tillämpas inom den ekonomiska zonen. Lagstiftningen som helhet är således för närvarande bristfällig. Det är ändamålsenligt att till 3 § i lagen om Finlands ekonomiska zon foga ett omnämnande av att lagen om avskiljning och lagring av koldioxid tillämpas i Finlands ekonomiska zon. 
3
Målsättning och de viktigaste förslagen
Genom propositionen begärs riksdagens godkännande av dumpningsprotokollet och ändringarna i det. Propositionen innehåller förslag till så kallade blankettlagar, genom vilka de bestämmelser i protokollet och i ändringarna till det som hör till området för lagstiftningen sätts i kraft. Avsikten är att samtidigt upphäva den tidigare lagen om ikraftsättande av konventionen.  
Propositionen innehåller dessutom ett förslag till ändring av 3 § i lagen om Finlands ekonomiska zon. Till 3 § 1 mom. fogas en bestämmelse om att lagen om avskiljning och lagring av koldioxid ska tillämpas inom den ekonomiska zonen. 
4
Propositionens konsekvenser
Godkännande av dumpningsprotokollet och ändringarna i det orsakar inget behov av ändringar i de nationella lagarna, eftersom Finlands lagstiftning redan är förenlig med innehållet i dumpningsprotokollet och ändringarna i det. Ändringen av 3 § i lagen om Finlands ekonomiska zon är likaså lagteknisk till sin natur. Propositionen ger således inte upphov till några ekonomiska eller andra konsekvenser. 
5
Beredningen av propositionen
Godkännandet av dumpningsprotokollet och ändringarna i det har beretts som tjänsteuppdrag vid miljöministeriet. Miljöministeriet begärde genom ett brev av den 24 november 2015 utlåtande om ändamålsenligheten med godkännandet av protokollet och ändringarna i det från följande instanser: utrikesministeriet, justitieministeriet, kommunikationsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, arbets- och näringsministeriet, Ålands landskapsstyrelse, Finlands miljöcentral, Strålsäkerhetscentralen (STUK), Geologiska forskningscentralen (GTK) och Trafiksäkerhetsverket (Trafi). I utlåtandena förordades godkännandet av dumpningsprotokollet och ändringarna i det.  
Ett utkast till regeringens proposition om godkännande av dumpningsprotokollet och ändringarna i det bereddes därefter vid miljöministeriet. Utlåtande om propositionsutkastet begärdes från samma instanser som i fråga om ändamålsenligheten med godkännandet. Utlåtanden lämnades in av följande åtta instanser: utrikesministeriet, justitieministeriet, kommunikationsministeriet, arbets- och näringsministeriet, Ålands landskapsstyrelse, Finlands miljöcentral, Strålsäkerhetscentralen (STUK) och Trafiksäkerhetsverket (Trafi). I utlåtandena föreslogs enstaka tekniska preciseringar i utkastet till proposition. 
DETALJMOTIVERING
1
Innehållet i dumpningsprotokollet och ändringarna i det samt deras förhållande till Finlands lagstiftning
Artikel 1. Definitioner. I artikel 1.1‒1.10 definieras de begrepp som används i dumpningsprotokollet.  
Det centrala begreppet i artikeln är dumpning, som i artikel 1.4 definieras som varje avsiktlig kvittblivning i havet av avfall eller annat material från fartyg, luftfartyg, plattformar eller andra artificiella konstruktioner till havs, varje avsiktlig sänkning i havet av fartyg, luftfartyg, plattformar eller andra artificiella konstruktioner till havs, förvaring av avfall i havsbottnen och dess underlag från fartyg, luftfartyg, plattformar eller andra artificiella konstruktioner till havs och övergivande eller dumpning på platsen av plattformar eller andra artificiella konstruktioner till havs, enbart i avsiktligt kvittblivningssyfte.  
Med dumpning avses enligt artikel 1.4 inte kvittblivning av avfall eller annat material som uppkommer i samband med eller till följd av normal drift av fartyg, luftfartyg, plattformar eller artificiella konstruktioner än avfall eller annat material som transporteras ombord på eller till fartyg, luftfartyg, plattformar eller artificiella konstruktioner för kvittblivning av sådant avfall eller annat material, som uppkommer till följd av behandling av sådant avfall eller sådant annat material ombord på sådana fartyg eller luftfartyg, plattformar eller artificiella konstruktioner. 
Med dumpning avses enligt artikeln inte heller placering av material för andra ändamål än enbart kvittblivning eller övergivande i havet av materiel som utplacerats där i annat syfte än ren kvittblivning. Sådan materiel är exempelvis kablar, oljeledningar och utrustning för havsforskning. 
Vidare omfattas enligt artikel 1.4 kvittblivning eller lagring av avfall eller annat material som omedelbart härrör från, eller har samband med, utforskning och utvinning och tillhörande behandling till havs av havsbottnens mineraltillgångar inte av bestämmelserna i protokollet. 
Förorening definieras i protokollet på ett uttömmande sätt. Med förorening avses enligt artikel 1.10 direkt eller indirekt införande av avfall eller annat material i havet genom mänsklig verksamhet som leder till eller sannolikt leder till skadliga effekter såsom skada på levande resurser och marina ekosystem, fara för människors hälsa, hinder för verksamhet till havs, däribland fiske och annat välgrundat nyttjande av havet, försämring av havsvattnets nyttjandekvalitet och minskning av användningsmöjligheterna. 
Definitionerna är förenliga med de definitioner som används i finsk lagstiftning. 
Artikel 2.Mål. Enligt artikeln är syftet med protokollet att skydda och bevara den marina miljön. Avtalsparterna förbinder sig att var för sig och gemensamt skydda och bevara haven från alla källor till föroreningar och att på grundval av sina vetenskapliga, tekniska och ekonomiska förutsättningar vidta effektiva åtgärder för att förhindra, minska och där så är möjligt eliminera föroreningar som förorsakas av dumpning eller förbränning till havs av avfall eller annat material.  
Artikel 3.Allmänna åligganden. I artikeln anges de allmänna principer som är förpliktigande för avtalsparterna. Enligt artikeln ska avtalsparterna vid genomförandet av protokollet tillämpa både försiktighetsprincipen och principen om att förorenaren betalar. Avtalsparterna ska dessutom tillse att de inte, vare sig direkt eller indirekt, överför skada eller skaderisk från en del av miljön till en annan eller omvandlar ett slags föroreningar till ett annat slags föroreningar. I artikeln konstateras vidare att ingen bestämmelse i protokollet ska tolkas så att den hindrar avtalsparterna från att var för sig eller gemensamt vidta striktare åtgärder i fråga om förebyggande, minskning och där så är möjligt eliminering av föroreningar. 
Artikel 4.Dumpning av avfall eller annat material. Bestämmelserna i protokollet förutsätter att avtalsparterna i regel förbjuder all dumpning av avfall eller annat material. Ett undantag från denna huvudregel utgör avfall eller annat material som räknas upp i bilaga 1 till protokollet. Dumpning av avfall eller annat material som uppräknas i bilaga 1 kräver särskilt tillstånd, och utfärdandet av tillstånd och villkoren för tillstånd ska uppfylla föreskrifterna i bilaga 2. Avtalsparterna kan dock enligt artikeln även förbjuda dumpning av avfall eller annat material som avses i bilaga 1 inom sitt eget territorium.  
I Finland är all dumpning från fartyg sedan länge förbjudet, med undantag av deponering av muddringsavfall. Bestämmelserna om tillstånd för deponering av muddringsavfall är förenliga med bestämmelserna i protokollet. Finlands gällande lagstiftning beskrivs närmare i avsnitt 2.1 i den allmänna motiveringen. 
Protokollet förutsätter att avtalsparterna underrättar IMO om avfall och annat material enligt bilaga 1 som de förbjudit inom sitt territorium. Finland har för avsikt att underrätta organisationen om den lagstiftning som tillämpas i Finland i samband med översändandet av godkännandeinstrumentet. 
Artikel 5.Förbränning till havs. Med stöd av artikeln ska avtalsparterna förbjuda förbränning av avfall eller annat material till havs. I Finland har man sedan länge i omfattande utsträckning förbjudit förbränning av avfall till havs på det sätt som beskrivs i avsnitt 2.1 i den allmänna motiveringen. 
Artikel 6.Export av avfall eller annat material. I artikeln förbjuds export av avfall eller annat material till andra länder för dumpning eller förbränning till havs. I bestämmelsen gjordes ett undantag genom en ändring som 2009 gjordes i artikel 6 i protokollet genom vilken export av koldioxidströmmar tilläts i enlighet med bilaga 1 till protokollet, om de berörda staterna har ingått en överenskommelse om saken eller förbundit sig vid något annat arrangemang. Den ändring som gjordes 2009 har tills vidare inte trätt i kraft internationellt.  
Dumpning av avfall från Finland i havet liksom även förbränning av avfall som kommer från, transiterats genom eller lastats i Finland är förbjudet i havsskyddslagen. Dessutom omfattas avfallsexport av de allmänna bestämmelserna i avfallslagen och förordningen om avfallstransport enligt vilka avfallstransport är tillåtet endast på vissa villkor. Export av avfall i dumpningssyfte uppfyller under inga omständigheter dessa villkor. Export av koldioxidströmmar är i Finland tillåtet genom lagen om avskiljning och lagring av koldioxid på det sätt som anges i avsnitt 2.1 i den allmänna motiveringen. 
Artikel 7.Inre vatten. Enligt artikeln ska protokollet tillämpas på avtalsparternas inre vatten enbart i den utsträckning som särskilt föreskrivs i artikeln. Enligt artikeln ska varje avtalspart enligt eget gottfinnande antingen tillämpa bestämmelserna i protokollet eller vidta andra effektiva tillståndsregler för att kontrollera avsiktlig kvittblivning av avfall eller annat material i inre vatten, där sådan hantering, om den skedde till havs, skulle vara dumpning eller förbränning till havs. 
Artikel 8.Undantag. Enligt artikeln ska bestämmelserna om dumpning och förbränning till havs av avfall eller annat material inte gälla när det är nödvändigt att rädda människoliv eller fartyg, luftfartyg, plattformar eller andra konstruktioner till havs i nödsituationer till följd av hårt väder, om dumpning förefaller vara det enda sättet att avvärja hotet och om all sannolikhet talar för att den skada förorsakad av sådan dumpning skulle bli mindre än den som annars skulle ske. Vidare får avtalsparterna enligt artikeln vid behov utfärda tillstånd för sådana exceptionella förfaranden. 
I Finland ingår bestämmelser om undantagsfall i miljöskyddslagen för sjöfarten på det sätt som beskrivs i avsnitt 2.1 i den allmänna motiveringen. 
Artikel 9.Utfärdande av tillstånd samt rapportering. I artikeln förpliktigas avtalsparterna att utse en myndighet med uppgift att utfärda tillstånd i enlighet med protokollet, registrera det avfall eller annat material för vilket dumpningstillstånd getts, dess egenskap och kvantitet, och individuellt eller i samarbete med andra parter och behöriga internationella organisationer övervaka havens tillstånd för de ändamål som avses i protokollet. I artikeln preciseras vidare när utfärdandet av tillstånd hör till de olika avtalsparterna och vilka förfaranden som ska iakttas vid utfärdandet av tillstånd.  
I Finland ingår bestämmelser om uppgifter för tillståndsmyndigheterna i vattenlagen och havsskyddslagen på det sätt som anges i avsnitt 2.1 i den allmänna motiveringen. Tillståndsuppgifterna är uppdelade mellan Finlands miljöcentral och regionalförvaltningsmyndigheterna. Finlands miljöcentral är redan sedan tidigare Finlands kontaktmyndighet till IMO enligt konventionen och svarar för sammanställningen och rapporteringen av uppföljningsuppgifter om deponering av muddermassor. I myndighetsuppgifterna behöver inte göras några ändringar med anledning av godkännandet av dumpningsprotokollet. Avsikten är dock att i förordningen om sättande i kraft av protokollet ta in en informativ bestämmelse där de behöriga myndigheterna enligt artikel 9 konstateras. 
Artikel 10.Tillämpning och ikraftträdande. I artikeln anges de aktörer på vilka protokollet ska tillämpas. Enligt artikeln ska protokollet tillämpas på alla fartyg och luftfartyg som är registrerade i en stats territorium eller för dess flagga, på fartyg och luftfartyg som på en stats territorium eller territorialvatten tar ombord avfall eller annat material som ska dumpas eller förbrännas till havs samt på fartyg, luftfartyg, plattformar eller andra artificiella konstruktioner till havs vilka kan antas utföra dumpning eller förbränning till havs på områden inom vilka det är tillåtet att utöva jurisdiktion i enlighet med internationell lag. 
Protokollet äger inte tillämpning på de fartyg och luftfartyg som är berättigade till statsimmunitet enligt internationell lag, om inte staten särskilt meddelar att den tillämpar protokollet även på dessa fartyg. 
Artikel 11.Efterlevnad. Artikeln innehåller bestämmelser om sådana förfaranden och åtgärder som krävs för att bedöma och främja efterlevnaden av protokollet. 
Artikel 12.Regionalt samarbete. Enligt artikeln ska avtalsparterna eftersträva att med hänsyn tagen till särskilda regionala förhållanden förbättra regional samverkan i frågor som faller inom ramen för protokollets tillämpningsområde. 
Artikel 13.Teknisk samverkan och assistans. I artikeln ingår bestämmelser om teknisk samverkan och assistans som avtalsparterna och IMO erbjuder sådana stater som behöver det i samband med sådant förebyggande och minskande av förorening som avses i protokollet. 
Artikel 14.Vetenskaplig och teknisk forskning. Artikeln innehåller bestämmelser om hur avtalsparterna ska främja och underlätta vetenskaplig och teknisk forskning inom ramen för protokollet. 
Artikel 15.Ansvar och skyldigheter. Enligt artikeln ska avtalsparterna utveckla tillvägagångssätt för att fastställa staternas folkrättsliga ansvar i fråga om dumpning eller förbränning till havs av avfall eller annat material. 
Artikel 16.Tvistlösning. Enligt artikeln ska tvister om protokollets tolkning eller tillämpning i första hand lösas genom förhandling, medling eller förlikning eller andra metoder, men om ingen lösning har kunnat uppnås på detta sätt ska tvisten slitas med hjälp av skiljeförfarandet enligt bilaga 3. 
Artikel 17.Internationell samverkan. Artikeln förpliktigar avtalsparterna att inom behöriga internationella organ främja syftet med detta protokoll. 
Artikel 18.Partsmöten. I artikeln ingår bestämmelser om avtalsparternas möten. 
Artikel 19.Organisationens åligganden. I artikeln ingår bestämmelser om IMO:s åligganden inom ramen för protokollet. 
Artiklarna 20‒21. Artiklarna innehåller sedvanliga bestämmelser om bilagorna till protokollet, ändring av protokollet samt ändring av bilagorna till protokollet. 
Artikel 23.Förhållande mellan protokollet och konventionen. Protokollet ersätter konventionen för de avtalsparter som är anslutna till protokollet och som också är anslutna till konventionen. Således upphör konventionen att gälla även för Finlands del efter att Finland har godkänt protokollet. I samband med denna regeringsproposition säger Finland upp den tidigare konventionen. 
Artiklarna 24‒29. Artiklarna innehåller sedvanliga bestämmelser om undertecknande, ratificering, godtagande, godkännande och anslutning, ikraftträdande, övergångsperiod, frånträdande, depositarie och giltiga texter. 
Bilaga 1. Avfall och annat material som kan komma ifråga för dumpning. I bilagan anges de typer av avfall eller annat material som med stöd av protokollet kan komma ifråga för dumpning. Som sådant material räknas uppmuddrat material, avloppsslam, fiskavfall eller material som härrör från industriell fiskberedning, fartyg och plattformar eller andra artificiella konstruktioner till havs, inert, oorganiskt geologiskt material, organiskt material av naturligt ursprung, skrymmande föremål, varmed främst avses järn, stål, betong och liknande oskadliga material, med vilka problemet är deras fysiska omfång samt koldioxidströmmar som uppstår vid avskiljning av koldioxid för lagringsändamål.  
I bilagan ingår vidare bestämmelser om ämnen som ska avlägsnas ur avfall och annat material, om radioaktiva ämnen och om beräkning av koldioxidströmmar. 
Bestämmelserna i dumpningsprotokollet är minimibestämmelser, och de nationella restriktionerna kan vara striktare än vad som föreskrivs i protokollet. I Finland är endast deponering av muddringsavfall tillåtet på det sätt som beskrivs i avsnitt 2.1 i den allmänna motiveringen. Protokollet förutsätter att avtalsparterna underrättar IMO om avfall eller annat material enligt bilaga 1 som de förbjudit inom sitt territorium. Finland har för avsikt att underrätta organisationen om den lagstiftning som tillämpas i Finland i samband med översändandet av godkännandeinstrumentet för protokollet. 
Bilaga 2. Bedömning av avfall eller annat material som kan komma ifråga för dumpning. I bilagan ingår bestämmelser om hur avtalsparterna ständigt ska sträva efter att minska behovet av dumpning och hur de ska förebygga avfall. I bilagan ingår vidare bestämmelser om alternativa former för avfallshantering, detaljerade beskrivningar av avfall och avfallets egenskaper, nationella åtgärdslistor för kartläggning av avfall, val av dumpningsplats, bedömning av möjliga effekter, övervakning och villkor för tillstånd. 
Bilaga 3. Skiljedomförfarande. I bilagan finns bestämmelser om det skiljeförfarande som ska tillämpas på tvister mellan avtalsparterna om tvisterna inte kan lösas i enlighet med det förfarande som beskrivs i artikel 16 i protokollet. 
2009 års ändringar: ändring av artikel 6. År 2009 gjordes en ändring i protokollet genom vilken export av koldioxidströmmar för placering utomlands tilläts i enlighet med bilaga 1 till protokollet förutsatt att staterna ingått en överenskommelse om saken eller förbundit sig vid något annat arrangemang. Ändringen är tills vidare inte i kraft internationellt. I Finland är export av koldioxidströmmar till andra länder i Europeiska unionen tillåten i enlighet med vad som beskrivs i avsnitt 2.1 i den allmänna motiveringen. 
2013 års ändringar: ändring av artikel 1, ny artikel 6bis samt nya bilagor 4 och 5. I 2013 års protokoll gjordes ändringar vars syfte är att reglera så kallad klimatmanipulering i havet (Marine Geoengineering). Enligt ett tillägg till definitionerna i protokollet avses med klimatmanipulering i havet avsiktliga ingrepp i den marina miljön i syfte att manipulera naturliga processer, bland annat för att motverka klimatförändringen som är orsakad av människan och/eller dess effekter, och där det finns risk för skadevållande effekter, särskilt när dessa effekter kan vara utbredda, långvariga eller svåra.  
Till protokollet fogades dessutom en ny artikel 6bis, enligt vilken parterna i princip inte får tillåta klimatmanipulering i havet. Klimatmanipulering i havet kan dock enligt parternas övervägande tillåtas, om tillstånd för verksamheten eller en del av verksamheten kan fås med stöd av förteckningen i den nya bilaga 4 som fogats till protokollet. I detta fall ska parterna försäkra sig om att beviljandet av tillstånd och tillståndsvillkoren följer bedömningsramen i den nya bilaga 5 som fogats till protokollet. Tills vidare är havsgödning enligt bilaga 4 den enda typ av klimatmanipulering för vilken tillstånd kan övervägas. 
I Finland förbjuder havsskyddslagen och miljöskyddslagen i princip all verksamhet som kan orsaka havsföroreningar. Havsgödning är således i princip för närvarande förbjuden i Finland. Den ändrade artikel 6bis i dumpningsprotokollet förutsätter inte att parterna i fortsättningen tillåter manipuleringsaktiviteterna i bilaga 4, den gör endast det möjligt för parterna att tillåta sådana aktiviteter enligt egen prövning. I Finland är det under inga villkor ändamålsenligt att tillåta åtgärder som orsakar havsgödning. 
2
Lagförslag
2.1
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i 1996 års protokoll till 1972 års konvention om förhindrandet av havsföroreningar till följd av dumpning av avfall och annat material samt om upphävande av lagen angående godkännande av vissa bestämmelser i konventionen om förhindrande av havsföroreningar genom dumpning av avfall och andra ämnen
1 §. Genom bestämmelsen sätts i kraft de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen. Bestämmelserna specificeras nedan i avsnittet om behovet av riksdagens samtycke. 
2 §. Genom bestämmelsen upphävs lagen angående godkännande av vissa bestämmelser i konventionen om förhindrande av havsföroreningar genom dumpning av avfall och andra ämnen. 
3 §. Bestämmelser om sättande i kraft av de övriga bestämmelserna i protokollet och om ikraftträdandet av lagen utfärdas genom förordning av statsrådet. Avsikten är att lagen ska sättas i kraft samtidigt som protokollet träder i kraft för Finlands del. 
2.2
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i 2009 års ändringar i 1996 års protokoll till 1972 års konvention om förhindrandet av havsföroreningar till följd av dumpning av avfall och annat material
1 §. Genom bestämmelsen sätts i kraft de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i 2009 års ändringar i protokollet. Dessa bestämmelser specificeras nedan i avsnittet om behovet av riksdagens samtycke. 
2 §. Bestämmelser om sättande i kraft av de övriga bestämmelserna i 2009 års ändringar i protokollet och om ikraftträdandet av lagen utfärdas genom förordning av statsrådet. Lagen avses träda i kraft samtidigt som ändringarna träder i kraft för Finlands del. 
2.3
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i 2013 års ändringar i 1996 års protokoll till 1972 års konvention om förhindrandet av havsföroreningar till följd av dumpning av avfall och annat material
1 §. Genom bestämmelsen sätts i kraft de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i 2013 års ändringar i protokollet. Dessa bestämmelser specificeras nedan i avsnittet om behovet av riksdagens samtycke. 
2 §. Bestämmelser om sättande i kraft av de övriga bestämmelserna i 2013 års ändringar i protokollet och om ikraftträdandet av lagen utfärdas genom förordning av statsrådet. Lagen avses träda i kraft samtidigt som ändringarna träder i kraft för Finlands del. 
2.4
Lag om ändring av 3 § i lagen om Finlands ekonomiska zon
I enlighet med 2 kap. i lagen om Finlands ekonomiska zon ska de författningar som anges i kapitlet tillämpas i Finlands ekonomiska zon. Enligt 3 § tillämpas i den ekonomiska zonen lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning, miljöskyddslagen, lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen, vattenlagen och 8 a kap. om havsplanering i markanvändnings- och bygglagen samt de bestämmelser som utfärdats med stöd av dem. Lagen om avskiljning och lagring av koldioxid anges tills vidare inte i paragrafen. 
Till 3 § 1 mom. i lagen om Finlands ekonomiska zon fogas en bestämmelse om att lagen om avskiljning och lagring av koldioxid ska tillämpas inom den ekonomiska zonen. 
3
Ikraftträdande
Dumpningsprotokollet trädde i kraft internationellt den 24 mars 2006. För Finlands del träder protokollet i kraft den trettionde dagen efter det datum då Finland har deponerat sitt godkännandeinstrument hos generalsekreteraren för IMO som är depositarie för protokollet. Ändringarna i protokollet 2009 och 2013 träder i kraft för de stater som har godkänt dem, inom sextio dagar från det att två tredjedelar av parterna i protokollet har deponerat sina godkännandeinstrument. Tills vidare är ett internationellt ikraftträdande av ändringarna inte i sikte. 
I propositionen ingår också så kallade blankettlagar om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i dumpningsprotokollet och i 2009 respektive 2013 års ändringar i protokollet. Avsikten är att lagarna ska sättas i kraft samtidigt som protokollet och ändringarna träder i kraft för Finlands del. 
Lagen om ändring av 3 § i lagen om Finlands ekonomiska zon avses träda i kraft så snart som möjligt. 
Dumpningsprotokollet och ändringarna i det innehåller bestämmelser om miljöskydd som enligt 18 § 10 punkten i självstyrelselagen för Åland (1144/1991) omfattas av landskapet Ålands lagstiftningsbehörighet. För att de ikraftträdandelagar som ingår i propositionen ska kunna träda i kraft i landskapet Åland behövs således bifall av Ålands lagting i enlighet med 59 § 1 mom. i självstyrelselagen. 
4
Behovet av riksdagens samtycke samt behandlingsordning
4.1
Behovet av riksdagens samtycke
I 95 § i grundlagen förutsätts att bestämmelser i internationella förpliktelser som hör till området för lagstiftningen sätts i kraft nationellt genom en särskild ikraftträdandelag. Enligt 94 § 1 mom. i grundlagen krävs riksdagens godkännande för fördrag och andra internationella förpliktelser som innehåller sådana bestämmelser som hör till området för lagstiftningen. Enligt grundlagsutskottets tolkningspraxis ska en bestämmelse anses höra till området för lagstiftningen om den gäller utövande eller begränsning av någon grundläggande fri- eller rättighet som är skyddad i grundlagen, om den i övrigt gäller grunderna för individens rättigheter och skyldigheter, om den sak som bestämmelsen gäller är sådan att om den ska enligt grundlagen föreskrivas i lag eller om det finns lagbestämmelser om den sak som bestämmelsen gäller eller om det enligt rådande uppfattning i Finland ska lagstiftas om saken. Enligt grundlagsutskottet hör en bestämmelse i en internationell förpliktelse på dessa grunder till området för lagstiftningen oberoende av om den står i strid eller harmonierar med en bestämmelse som utfärdats genom lag i Finland (se t.ex. GrUU 11/2000 rd, GrUU 12/2000 rd och GrUU 45/2000 rd).  
Godkännandet av dumpningsprotokollet förutsätter inga materiella ändringar i de gällande lagarna. Protokollet innehåller dock bestämmelser som hör till området för lagstiftningen och vars godkännande därmed kräver riksdagens samtycke. 
I artikel 1 i dumpningsprotokollet ges definitioner för protokollet. Grundlagsutskottet har i sin tolkningspraxis ansett att om de begrepp som anges i en internationell skyldighet gäller saker som hör till området för lagstiftningen påverkar definitionerna indirekt innehållet i och tillämpningen av de materiella bestämmelser som hör till området för lagstiftningen och hör därför också till området för lagstiftningen (GrUU 6/2001 rd och GrUU 24/2001 rd). Bland definitionerna i dumpningsprotokollet har begreppen dumpning av avfall, förbränning till havs, fartyg och luftfartyg, avfall eller annat material, tillstånd och förorening beröringspunkter med den gällande lagstiftningen i Finland och hör därmed också till området för lagstiftningen. 
I artikel 4 och bilaga 1 till protokollet föreskrivs om dumpning av avfall och annat material. I Finland föreskrivs om dumpning av avfall och annat material i havet i 18 § i miljöskyddslagen och i 7 § i havsskyddslagen. Följaktligen hör bestämmelserna i fråga till området för lagstiftningen. 
Enligt artikel 4.1 ska avtalsparterna förbjuda dumpning av avfall eller annat material med undantag av de som är angivna i bilaga I. Enligt artikel 4.2 kan en avtalspart dock förbjuda dumpning av ett material som avses i bilaga I. Denna part ska underrätta IMO om sådana åtgärder. I Finland är endast deponering av muddringsavfall tillåtet med stöd av nationella bestämmelser. Finland måste således i samband med deponeringen av godkännandeinstrumentet underrätta IMO om avfall eller annat material som med stöd av protokollet kan komma ifråga för dumpning och som är förbjudet i Finland. En sådan anmälan förutsätter riksdagens godkännande. 
I artikel 5 i protokollet föreskrivs om förbränning till havs, vilket nationellt regleras i 8 § i havsskyddslagen och i 18 § i avfallslagen. Följaktligen hör bestämmelserna i fråga till området för lagstiftningen. 
I artikel 6 finns bestämmelser om export av avfall eller annat material, vilket nationellt regleras i avfallslagen, havsskyddslagen och lagen om avskiljning och lagring av koldioxid. Bestämmelserna i avfallslagen bygger på EU:s avfallstransportförordning och behörigheten i bestämmelserna om avfallstransport har således delvis övergått på Europeiska unionen. När det gäller bestämmelserna om export av koldioxid är det fortfarande delvis medlemsländerna som har behörighet, liksom anges i samband med avsnittet om 2009 års ändring. Bestämmelserna hör således till området för lagstiftningen och omfattas delvis av den nationella behörigheten. 
I artikel 8 i protokollet finns det bestämmelser om undantag från förbudet mot dumpning och förbränning av avfall. Bestämmelser om undantagsfall för sjöfarten finns i Finland i 2 kap. 2 §, 5 kap. 2 § och 6 kap. 2 § i miljöskyddslagen för sjöfarten. I artikel 9 i protokollet finns åter bestämmelser om tillståndsmyndighet. I Finland har tillämpliga bestämmelser om tillståndsmyndigheter utfärdats i vattenlagen och havsskyddslagen. Följaktligen hör bestämmelserna i fråga till området för lagstiftningen.  
I artikel 10 i protokollet föreskrivs om protokollets materiella tillämpningsområde, som indirekt bestämmer innehållet i de avtalsskyldigheter som hör till området för lagstiftningen. Enligt grundlagsutskottets ståndpunkt (GrUU 48/2004 rd) hör förpliktelser med sådant innehåll till området för lagstiftningen. 
I artikel 16 och bilaga 3 till protokollet finns dessutom bestämmelser om ett bindande skiljeförfarande vars beslut är slutgiltigt för avtalsparterna. Eftersom dumpningsprotokollet innehåller bestämmelser som hör till området för lagstiftningen, kan det vid tvistlösning på ett sätt som är bindande för Finland fastställas hur en viss avtalsbestämmelse som hör till området för lagstiftningen ska tolkas. Klausulen om tvistlösning anses då enligt grundlagsutskottets rådande tolkningspraxis också i sig höra till området för lagstiftningen (GrUU 31/2001 rd). 
Genom den ändring i protokollet som gjordes 2009 tilläts export av koldioxidströmmar till andra länder för lagringsändamål. Genom ändringen utfärdades också bestämmelser om avtal och arrangemang som gäller export. I Finland tillåter 4 § i lagen om avskiljning och lagring av koldioxid export av koldioxid till andra medlemsstater i Europeiska unionen. Genom lagen genomförs koldioxidlagringsdirektivet som innehåller bestämmelser om avskiljning och transport av koldioxid till lagringsplatsen i rörledningar som byggts för ändamålet. Behörigheten för export av koldioxid har med andra ord till denna del överförts på Europeiska unionen.  
Direktivet innehåller dock inga bestämmelser om transport av koldioxid på fartyg eller med andra transportmedel och Europeiska unionen har inte heller utfärdat någon annan lämplig lagstiftning för ändamålet. När det gäller fartygstransporter av koldioxid ska iakttas IMO:s s.k. IGC-kod för gastankfartyg (”The International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk”), som i Finland har satts i kraft genom statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringar i kapitel II-1 och II-2 i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss, ändringar i vissa koder som anknyter till konventionen samt ändringar i vissa koder som anknyter till 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg (1528/2015). Fartygstransporter av koldioxid omfattas således av nationell behörighet och hör till området för lagstiftningen.  
Genom 2013 års ändringar i protokollet regleras klimatmanipulering i havet. Utgångspunkten för ändringarna är att det med undantag för vissa särskilt specificerade åtgärder som ska bedömas från fall till fall är förbjudet att klimatmanipulera havet. Ändringarna inbegrep också ett flertal tekniska bestämmelser om hur material som kan komma ifråga för deponering i havet i forskningssyfte och deras verkningar ska bedömas, hur risker i verksamheten ska kontrolleras och hurdan uppföljning verksamheten kräver. Klimatmanipulering i havet är i princip förbjudet i Finland med stöd av de allmänna förbuden mot havsförorening i miljöskyddslagen och havsskyddslagen. De delar av 2013 års ändringar som innehåller bestämmelser om deponering av material i havet hör således till området för lagstiftningen. 
Eftersom ovan nämnda bestämmelser hör till området för lagstiftningen förutsätter godkännandet av dumpningsprotokollet och ändringarna i det riksdagens samtycke. Även en anmälan enligt artikel 4.2 i dumpningsprotokollet förutsätter riksdagens godkännande. 
Riksdagen ska enligt 94 § 1 mom. i grundlagen också godkänna uppsägning av en internationell förpliktelse som avses i samma moment. Dumpningsprotokollet ersätter 1972 års konvention om förhindrande av havsföroreningar genom dumpning av avfall och andra ämnen. Eftersom nämnda konvention innehåller bestämmelser som hör till området för lagstiftningen, ska den nya skyldighet som upphäver konventionen också till denna del anses höra till riksdagens behörighet. (GrUU 18/2002 rd och GrUU 11/2003 rd). 
4.2
Behandlingsordning
Dumpningsprotokollet och ändringarna i det innehåller inga sådana bestämmelser som gäller grundlagen på det sätt som avses i 94 § 2 mom. eller 95 § 2 mom. i grundlagen. Ikraftsättande av bestämmelserna förutsätter således inte en s.k. inskränkt grundlagsordning. Eftersom bestämmelserna inte heller annars står i strid med grundlagen, kan de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i dumpningsprotokollet och i ändringarna i det liksom även förslaget till lag om ändring av lagen om Finlands ekonomiska zon enligt regeringens uppfattning behandlas i vanlig lagstiftningsordning. 
Med stöd av vad som anförts ovan och i enlighet med 94 § i grundlagen föreslås att 
riksdagen ska godkänna det i London den 7 november 1996 upprättade 1996 års protokoll till 1972 års konvention om förhindrandet av havsföroreningar till följd av dumpning av avfall och annat material (FördrS 33 och 34/1979) samt de ändringar som i London den 30 oktober 2009 och den 18 oktober 2013 gjorts i protokollet till den del de hör till Finlands behörighet, 
och att riksdagen godkänner en anmälan enligt artikel 4.2 i protokollet. 
Med stöd av vad som anförts ovan och eftersom protokollet och ändringarna i det innehåller bestämmelser som hör till området för lagstiftningen föreläggs riksdagen samtidigt följande lagförslag: 
Lagförslag
1. 
Lag 
om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i 1996 års protokoll till 1972 års konvention om förhindrandet av havsföroreningar till följd av dumpning av avfall och annat material samt om upphävande av lagen angående godkännande av vissa bestämmelser i konventionen om förhindrande av havsföroreningar genom dumpning av avfall och andra ämnen 
I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 §  
De bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det i London den 7 november 1996 upprättade 1996 års protokoll till 1972 års konvention om förhindrandet av havsföroreningar till följd av dumpning av avfall och annat material (FördrS 33 och 34/1979) gäller som lag sådana som Finland har förbundit sig till dem. 
2 §  
Genom denna lag upphävs lagen angående godkännande av vissa bestämmelser i konventionen om förhindrande av havsföroreningar genom dumpning av avfall och andra ämnen (FördrS 33/1979). 
3 § 
Om sättande i kraft av de övriga bestämmelserna i protokollet och om ikraftträdandet av denna lag föreskrivs genom förordning av statsrådet. 
2. 
Lag 
om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i 2009 års ändringar i 1996 års protokoll till 1972 års konvention om förhindrandet av havsföroreningar till följd av dumpning av avfall och annat material 
I enlighet med riksdagens besluts föreskrivs: 
1 §  
De bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i de i London den 30 oktober 2009 antagna ändringarna i 1996 års protokoll till 1972 års konvention om förhindrandet av havsföroreningar till följd av dumpning av avfall och annat material (FördrS 33 och 34/1979) gäller som lag sådana Finland har förbundit sig till dem. 
2 § 
Om sättande i kraft av de övriga bestämmelserna i ändringarna och om ikraftträdandet av denna lag föreskrivs genom förordning av statsrådet. 
3. 
Lag 
om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i 2013 års ändringar i 1996 års protokoll till 1972 års konvention om förhindrandet av havsföroreningar till följd av dumpning av avfall och annat material 
I enlighet med riksdagens besluts föreskrivs: 
1 § 
De bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i de i London den 18 oktober 2013 antagna ändringarna i 1996 års protokoll till 1972 års konvention om förhindrandet av havsföroreningar till följd av dumpning av avfall och annat material (FördrS 33 och 34/1979) gäller som lag sådana Finland har förbundit sig till dem. 
2 § 
Om sättande i kraft av de övriga bestämmelserna i ändringarna och om ikraftträdandet av denna lag föreskrivs genom förordning av statsrådet. 
4. 
Lag 
om ändring av 3 § i lagen om Finlands ekonomiska zon 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om Finlands ekonomiska zon (1058/2004) 3 § 1 mom., sådant det lyder i lag 483/2016, som följer: 
3 § 
Lagstiftning som ska tillämpas på miljöskydd, vattenbyggande och havsplanering 
I den ekonomiska zonen tillämpas lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (468/1994), miljöskyddslagen (527/2014), lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen (1299/2004), vattenlagen (587/2011), 8 a kap. om havsplanering i markanvändnings- och bygglagen (132/1999) och lagen om avskiljning och lagring av koldioxid (416/2012) samt de bestämmelser som utfärdats med stöd av dem. 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
Helsingfors den 24 maj 2017 
Statsminister
Juha
Sipilä
Bostads-, energi- och miljöminister
Kimmo
Tiilikainen
Fördragstext 
1996 ÅRS PROTOKOLL TILL 1972 ÅRS KONVENTION OM FÖRHINDRANDET AV HAVSFÖRORENINGAR TILL FÖLJD AV DUMPNING AV AVFALL OCH ANNAT MATERIAL 
1996 PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE PREVENTION OF MARINE POLLUTION BY DUMPING OF WASTES AND OTHER MATTER, 1972 
DE TILL DETTA PROTOKOLL FÖRDRAGSSLUTANDE PARTERNA 
SOM BETONAR behovet att skydda havsmiljön och främja en hållbar användning och bevarande av havsmiljön, 
THE CONTRACTING PARTIES TO THIS PROTOCOL 
STRESSING the need to protect the marine environment and to promote the sustainable use and conservation of marine resources, 
SOM i detta avseende NOTERAR resultaten som uppnås inom ramen för 1972 års konvention om förhindrande av havsföroreningar till följd av dumpning av avfall och annat material och särskilt utvecklingen mot tillvägagångssätt som bygger på försiktighetsåtgärder och förebyggande, 
NOTING in this regard the achievements within the framework of the Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter, 1972 and especially the evolution towards approaches based on precaution and prevention, 
SOM i detta avseende VIDARE NOTERAR medverkan av kompletterande regionala och nationella regler som syftar till att skydda havsmiljön och som tar hänsyn till dessa regioners och staters särskilda behov, som åter 
NOTING FURTHER the contribution in this regard by complementary regional and national instruments which aim to protect the marine environment and which take account of specific circumstances and needs of those regions and States, 
BEKRÄFTAR värdet av ett globalt förhållningssätt i dessa frågor, och särskilt vikten av fortsatt samverkan och samarbete mellan avtalsparterna vid konventionens och protokollets genomförande, 
REAFFIRMING the value of global approach to these matters and in particular the importance of continuing co-operation and collaboration between Contracting Parties in implementing the Convention and the Protocol, 
SOM ERKÄNNER att det kan vara önskvärt att på nationell eller regional nivå anta striktare åtgärder än de som föreskrivs i internationella konventioner eller andra typer av avtal med världsomspännande räckvidd, med avseende på förebyggande och eliminering av föroreningar av havsmiljön från dumpningar till havs, 
RECOGNIZING that it may be desirable to adopt, on a national or regional level, more stringent measures with respect to prevention and elimination of pollution of the marine environment from dumping at sea than are provided for in international conventions or other types of agreements with a global scope, 
SOM BEAKTAR relevanta internationella avtal och åtgärder, särskilt Förenta nationernas havrättskonvention 1982, Riodeklarationen om miljö och utveckling samt Agenda 21, 
TAKING INTO ACCOUNT relevant international agreements and actions, especially the United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982, the Rio Declaration on Environment and Development and Agenda 21, 
SOM ÄVEN ERKÄNNER utvecklingsländernas intressen och utvecklingsmöjligheter, särskilt utvecklingsländer bestående av mindre öststater, 
RECOGNIZING ALSO the interests and capacities of developing States and in particular small island developing States, 
SOM ÄR ÖVERTYGADE om att ytterligare internationella åtgärder för att förebygga, minska, och där så är möjligt eliminera havsföreningar till följd av dumpning kan och måste genomföras utan dröjsmål för att skydda och bevara den marina miljön och för att se till att mänsklig verksamhet bedrivs på ett sådant sätt att det marina ekosystemet även fortsättningsvis kan tåla välgrundat utnyttjande av havet och tillfredsställa såväl dagens som framtida generationers behov. 
BEING CONVINCED that further international action to prevent, reduce and where practicable eliminate pollution of the se caused by dumping can and must be taken without delay to protect and preserve the marine environment and to manage human activities in such a manner that the marine ecosystem will continue to sustain the legitimate uses of the sea will continue to meet the needs of present and future generations. 
HAR KOMMIT ÖVERENS om följande, 
HAVE AGREED as follows: 
ARTIKEL 1 
DEFINITIONER 
ARTICLE 1 
DEFINITIONS 
I detta protokoll avses med: 
For the purposes of this Protocol: 
1 ”Konvention”: Förenta nationernas konvention om förhindrande av havsföroreningar till följd av dumpning av avfall och annat material, 1972 med ändringar; 
1 “Convention” means the Convention on the prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter, 1972 as amended; 
2 ”Organisationen”: International Maritime Organization (IMO), Internationella Sjöfartsorganisationen; 
2 “Organization” means the International Maritime Organization; 
3 “Generalsekreterare”: organisationens generalsekreterare. 
3 “Secretary-General” means the Secretary-General of the Organization. 
4.1 Med “dumpning” avses: 
4.1 “Dumping” means: 
4.1.1 varje avsiktlig kvittblivning i havet av avfall eller annat material från fartyg, luftfartyg, plattformar eller andra artificiella konstruktioner till havs; 
4.1.1 any deliberate disposal into the sea of wastes or other matter from vessels, aircraft, platforms or other man-made structures at sea; 
4.1.2 varje avsiktlig sänkning i havet av fartyg, luftfartyg, plattformar eller andra artificiella konstruktioner till havs; 
4.1.2 any deliberate disposal into the sea of vessels, aircraft, platforms or other man-made structures at sea; 
4.1.3 förvaring av avfall i havsbottnen och dess underlag från fartyg, luftfartyg, plattformar eller andra artificiella konstruktioner till havs; och 
4.1.3 any storage of wastes or other matter in the seabed and subsoil thereof from vessels, aircraft, platforms or other man-made structures at sea; and 
4.1.4 övergivande eller dumpning på platsen av plattformar eller andra artificiella konstruktioner till havs, enbart i avsiktligt kvittblivningssyfte. 
4.1.4 any abandonment or toppling at site of platforms or other man-made structures at sea, for the sole purpose of deliberate disposal. 
4.2 Med “dumpning” avses inte: 
4.2 “Dumping” does not include: 
4.2.1 kvittblivning av avfall eller annat material som uppkommer i samband med eller till följd av normal drift av fartyg, luftfartyg eller artificiella konstruktioner än avfall eller annat material som transporteras ombord på eller till fartyg, luftfartyg eller artificiella konstruktioner för kvittblivning av sådant avfall eller annat material, som uppkommer till följd av behandling av sådant avfall eller sådant annat material ombord på sådana fartyg eller luftfartyg eller artificiella konstruktioner; 
4.2.1 the disposal into the sea of wastes or other matter incidental to, or derived from the normal operations of vessels, aircraft, platforms or other man-made structures at sea and their equipment, other than wastes or other matter transported by or to vessels, aircraft, platforms or other man-made structures at sea, operating for the purpose of disposal of such matter or derived from the treatment of such wastes or other matter on such vessels, aircraft, platforms or other man-made structures; 
4.2.2 placering av material för andra ändamål än enbart kvittblivning, under förutsättning att sådan placering inte strider mot detta protokolls syften; och 
4.2.2 placement of matter for a purpose other than the mere disposal thereof, provided that such placement is not contrary to the aims of this Protocol; and 
4.2.3 oaktat vad som föreskrivs i punkt 4.1.4, övergivande i havet av materiel (exempelvis kablar, oljeledningar och utrustning för havsforskning) som utplacerats där i annat syfte än ren kvittblivning. 
4.2.3 notwithstanding paragraph 4.1.4, abandonment in the sea of matter (e.g., cables pipelines and marine research devices) placed for a purpose other than the mere disposal thereof. 
4.3 Kvittblivning eller lagring av avfall eller annat material som omedelbart härrör från, eller har samband med, utforskning och utvinning och tillhörande behandling till havs av havsbottnens mineraltillgångar omfattas inte av bestämmelserna i detta protokoll. 
4.3 The disposal of storage of wastes or other matter directly arising from, or related to the exploration, exploitation and associated off-shore processing of seabed mineral resources is not covered by the provisions of this Protocol. 
5.1 Med ”förbränning till havs” avses förbränning ombord på ett fartyg, en plattform eller annan artificiell konstruktion till havs av avfall eller annat material i syfte att avsiktligen förstöra detta på termisk väg. 
5.1 “Incineration at sea” means the combustion on board a vessel, platform of other man-made structure at sea of wastes of other matter for the purpose of their deliberate disposal by thermal destruction. 
5.2 Med “förbränning till havs” avses inte förbränning av avfall eller annat material ombord på ett fartyg, en platform eller annan artificiell konstruktion till havs, om sådant avfall eller annat material har genererats under den normala driften av samma fartyg, plattform eller annan artificiell konstruktion. 
5.2 “Incineration at sea” does not include the incineration or wastes or other matter on board a vessel, platform, or other man-made structure at sea if such wastes or other matter were generated during the normal operation of that vessel, platform of other man-made structure at sea. 
6 Med ”fartyg och luftfartyg” avses sjögående- eller luftburna fartyg av alla slag. Uttrycket inbegriper luftkuddefarkoster och flytande farkoster vare sig de är självgående eller ej. 
6 “Vessels and aircraft” means waterborne or airborne craft of any type whatsoever. This expression includes air-cushioned craft and floating craft, whether self-propelled or not. 
7 Med ”hav” avses alla marina vatten utom staternas inre vatten, samt havsbotten och dess underlag; under havsbotten liggande förvaringsutrymmen som endast är åtkomliga från land omfattas inte. 
7 “Sea” means all marine waters other than the internal waters of States, as well as the seabed and the subsoil thereof; it does not include sub-seabed repositories accessed only from land. 
8 Med ”avfall eller annat material” avses material och substanser av alla slag, former eller beskrivningar. 
8 “Wastes or other matter” means material and substance of any kind, form or description. 
9 Med ”tillstånd” avses tillstånd som beviljats i förväg och i överensstämmelse med relevanta åtgärder i enlighet med artikel 4.1.2 eller 8.2. 
9 “Permit” means permission granted in advance and in accordance with relevant measures adopted pursuant to article 4.1.2 or 8.2. 
10 Med ”förorening” avses direkt eller indirekt införande av avfall eller annat material i havet genom mänsklig verksamhet som leder till eller sannolikt leder till skadliga effekter såsom skada på levande resurser och marina ekosystem, fara för människors hälsa, hinder för verksamhet till havs, däribland fiske och annat välgrundat nyttjande av havet, försämring av havsvattnets nyttjandekvalitet och minskning av användningsmöjligheterna. 
10. “Pollution” means the introduction, directly or indirectly, by human activity, of wastes or other matter into the sea which results or is likely to result in such deleterious effects as harm to living resources and marine ecosystems, hazards to human health, hindrance to marine activities, including fishing and other legitimate uses of the sea, impairment of quality for use of sea water and reduction of amenities. 
ARTIKEL 2 
MÅL 
ARTICLE 2 
OBJECTIVES 
Avtalsparterna skall var för sig och gemensamt skydda och bevara den marina miljön från alla källor till föroreningar och skall på grundval av sina vetenskapliga, tekniska och ekonomiska förutsättningar vidta effektiva åtgärder för att förhindra, minska och där så är möjligt eliminera föroreningar som förorsakas av dumpning eller förbränning till havs av avfall eller annat material. Där så är lämpligt skall länderna harmonisera sin politik i detta hänseende. 
Contracting parties shall individually and collectively protect and preserve the marine environment from all sources of pollution and take effective measures, according to their scientific, technical and economic capabilities, to prevent, reduce and where practicable eliminate pollution caused by dumping or incineration at sea of wastes or other matter. Where appropriate, they shall harmonize their policies in this regard. 
ARTIKEL 3 
ALLMÄNNA ÅLIGGANDEN 
ARTICLE 3 
GENERAL OBLIGATIONS 
1 Vid genomförandet av detta protokoll skall avtalsparterna anta ett försiktighetsbaserat synsätt på miljöskydd för att motverka dumpning av avfall eller annat material, varvid lämpliga förebyggande åtgärder vidtas när det finns skäl att förmoda att avfall eller annat material som tillförs den marina miljön kan befaras vålla skada, även om det inte finns några bindande bevis för ett orsaksförhållande mellan tillförseln och dess effekter. 
1 In Implementing this Protocol, Contracting Parties shall apply a precautionary approach to environmental protection from dumping of wastes or other matter whereby appropriate preventative measures are taken when there is reason to believe that wastes or other matter introduces into the marine environment are likely to cause harm even when there is no conclusive evidence to prove a causal relation between inputs and their effects. 
2 Med beaktande av regeln att förorenaren i princip skall bära kostnaden för förorening skall varje avtalspart sträva efter att främja sådan praxis där de som är berättigade att tillämpa dumpning eller förbränning till havs skall bära kostnaden för att bestämmelserna för förhindrande och kontroll av föroreningar tillgodoses, under vederbörlig hänsynstagande till det allmänna intresset. 
2 Taking into account the approach that the polluter should, in principle, bear the cost of pollution, each Contracting Party shall endeavor to promote practices whereby those it has authorized to engage in dumping or incineration at sea bear the cost of meeting the pollution prevention and control requirements for the authorized activities, having due regard to the public interest. 
3 När avtalsparterna genomför bestämmelserna i detta protokoll, skall de tillse att de inte, vare sig direkt eller indirekt, överför skada eller skaderisk från en del av miljön till en annan eller omvandlar ett slags föroreningar till ett annat slags föroreningar. 
3 In implementing the provisions of this Protocol, Contracting Parties shall act so as not to transfer, directly or indirectly, damage or likelihood of damage from one part of the environment to another or transform one type of pollution into another. 
4 Ingen bestämmelse i detta protokoll skall tolkas så att den hindrar avtalsparterna från att var för sig eller gemensamt vidta striktare åtgärder i enlighet med internationell rätt i fråga om förebyggande, minskning och där så är möjligt eliminering av föroreningar. 
4 No provision of this Protocol shall be interpreted as preventing Contracting Parties from taking, individually or jointly, more stringent measures in accordance with international law with respect to the prevention, reduction and where practicable elimination of pollution. 
ARTIKEL 4 
DUMPNING AV AVFALL ELLER ANNAT MATERIAL 
ARTICLE 4 
DUMPING OF WASTES OR OTHER MATTER 
1.1 Avtalsparterna skall förbjuda dumpning av avfall eller annat material med undantag av de som är angivna i bilaga 1. 
1.1 Contracting Parties shall prohibit the dumping of any wastes or other matter with the exception of those listed in Annex 1. 
1.2 Dumpning av avfall eller annat material som uppräknas i bilaga 1 kräver särskilt tillstånd. Avtalsparterna skal vidta administrativa åtgärder eller anta lagar för att tillse att utfärdandet av tillstånd och villkoren för tillstånd följer föreskrifterna i bilaga 2. Särskild uppmärksamhet skall ägnas möjligheterna att undvika dumpning till förmån för alternativ som är att föredra miljömässigt. 
1.2 The dumping of wastes or other matter listed in Annex 1 shall require a permit. Contracting Parties shall adopt administrative or legislative measures to ensure that issuance of permits and permit conditions comply with provisions of Annex 2. Particular attention shall be paid to opportunities to avoid dumping in favour of environmentally preferable alternatives. 
2 Ingen bestämmelse i detta protokoll skall tolkas så att den hindrar en avtalspart att, vad beträffar den avtalsparten, förbjuda dumpning av avfall eller annat material som avses i bilaga 1. Ifrågavarande avtalspart skall underrätta organisationen om sådana åtgärder. 
2 No provision of this Protocol shall be interpreted as preventing a Contracting Party from prohibiting, insofar as that Contracting Party is concerned, the dumping of wastes or other matter mentioned in Annex 1. That Contracting Party shall notify the Organization of such measures. 
ARTIKEL 5 
FÖRBRÄNNING TILL HAVS 
ARTICLE 5 
INCINERATION AT SEA 
Avtalsparterna skall förbjuda förbränning av avfall eller annat material till havs. 
Contracting Parties shall prohibit incineration at sea of wastes or other matter. 
ARTIKEL 6 
EXPORT AV AVFALL ELLER ANNAT MATERIAL 
ARTICLE 6 
EXPORT OF WASTES OR OTHER MATTER 
Avtalsparterna skall inte tillåta export av avfall eller annat material till andra länder för dumpning eller förbränning till havs. 
Contracting Parties shall not allow the export of wastes or other matter to other countries for dumping or incineration at sea. 
ARTIKEL 7 
INRE VATTEN 
ARTICLE 7 
INTERNAL WATERS 
1 Oaktat vad som föreskrivs i annan bestämmelse I detta protokoll, skall detta protokoll hänföra sig till inre vatten enbart i den utsträckning som föreskrivs I punkterna 2 och 3. 
1 Notwithstanding any other provision of this Protocol, this Protocol shall relate to internal waters only to the extent provided for in paragraphs 2 and 3. 
2 Varje avtalspart skall enligt eget gottfinnande antingen tillämpa bestämmelserna i detta protokoll eller vidta andra effektiva tillståndsregler för att kontrollera avsiktlig kvittblivning av avfall eller annat material i inre vatten, där sådan hantering, om den skedde till havs, skulle vara “dumpning” eller “förbränning till havs” i den mening som avses i artikel 1. 
2 Each Contracting Party shall at its discretion either apply the provisions of this Protocol of adopt other effective permitting and regulatory measures to control the deliberate disposal of wastes or other matter in marine internal waters were such disposal would be “dumping” or “incineration at sea” within the meaning of article 1, if conducted at sea 
3 Varje avtalspart bör tillhandahålla organisationen information om lagstiftning och administrative institutionella rutiner med avseende på genomförandet, efterlevnaden och uppföljningen av protokollets bestämmelser I fråga om inre vatten. Avtalsparterna skall efter bästa förmåga på frivillig basis grund framta översiktliga rapporter om vilka slag av material som dumpas i interna farvatten och om materialets innehåll. 
3 Each Contracting Party should provide the Organization with information on legislation and institutional mechanisms regarding implementation, compliance and enforcement in marine internal waters. Contracting Parties should also use their best efforts to provide on a voluntary basis summary reports on the type and nature of the materials dumped in marine internal waters. 
ARTIKEL 8 
UNDANTAG 
ARTICLE 8 
EXCEPTIONS 
1 Bestämmelserna i artiklarna 4.1 och 5 skall inte gälla när det är nödvändigt att rädda människoliv eller fartyg, luftfartyg, plattformar eller andra konstruktioner till havs i nödsituationer till följd av hårt väder eller i en situation som utgör en fara för människoliv eller ett verkligt hot mot fartyg, luftfartyg, plattformar eller andra artificiella konstruktioner till havs, om dumpning förefaller vara det enda sättet att avvärja hotet och om all sannolikhet talar för att den skada förorsakad av sådan dumpning skulle blir mindre än den som annars skulle ske. Sådan dumpning skall utföras på ett sätt som minimerar sannolikheten för skada på människoliv eller på den marina faunan och floran och skall omedelbart rapporteras till organisationen. 
1 The provisions of articles 4.1 and 5 shall not apply when it is necessary to secure the safety of human life or of vessels, aircraft, platforms of other man-made structures at sea in cases of force majeure caused by stress of weather, or in any case which constitutes a danger to human life of a real threat to vessels, aircraft, platforms or other man-made structures at sea, if dumping or incineration at sea appears to be the only way of averting the threat an if there is every probability that the damage consequent upon such dumping or incineration at sea will be less than would otherwise occur. Such dumping or incineration at sea shall be conducted so as to minimize the likelihood of damage to human or marine life and shall be reported forthwith to the Organization. 
2 En avtalspart får utfärda tillstånd såsom undantag från artiklarna 4.1 och 5, i nödsituationer som innebär oacceptabla hot mot människors hälsa, säkerhet och marina miljö och som inte tillåter någon annan genomförbar lösning. Innan en part handlar på detta sätt skall den konsultera det land eller de länder som kan påverkas liksom även organisationen, vilken, efter att i erforderlig utsträckning ha konsulterat andra parter och kompetenta internationella organisationer i enlighet med artikel 18.6 omedelbart skall rekommendera parten att vidta de åtgärder som bedöms vara mest ändamålsenliga. Parten skall följa dessa rekommendationer så långt det är möjligt med beaktande av den tid inom vilken åtgärder måste vidtas och den allmänna skyldigheten att undvika skada på den marina miljön, och skall informera organisationen om de åtgärder den vidtar. Parterna förbinder sig att bistå varandra i sådana situationer. 
2 A contracting party may issue a permit as an exception to articles 4.1 and 5, in emergencies posing an unacceptable threat to human health, safety, or the marine environment and admitting of no other feasible solution. Before doing so the Contracting Party shall consult any other country or countries that are likely to be affected and the Organization which, after consulting other Contracting Parties, and competent international organizations as appropriate, shall, in accordance with article 18.6 promptly recommend the Contracting Party the most appropriate procedures to adopt. The Contracting Party shall follow these recommendations to the maximum extent feasible consistent with the time within which action must be taken and with the general obligation to avoid damage to the marine environment and shall inform the Organization of the action it takes. The Contracting Parties pledge themselves to assist one another in such situations. 
3 En avtalspart kan avsäga sig sina rättigheter enligt punkt 2 vid tiden för eller efter ratifikation av eller anslutning till detta protokoll. 
3 Any Contracting Party may waive its rights under paragraph 2 at the time of, or subsequent to ratification of, or accession to this Protocol. 
ARTIKEL 9 
UTFÄRDANDE AV TILLSTÅND SAMT RAPPORTERING 
ARTICLE 9 
ISSUANCE OF PERMITS AND REPORTING 
1 Varje avtalspart skall utse lämplig myndighet eller myndigheter med uppgift att 
1 Each Contracting Party shall designate an appropriate authority or authorities to: 
1.1 utfärda tillstånd i enlighet med detta protokoll; 
1.1 issue permits in accordance with this protocol; 
1.2 registrera det avfall eller annat material för vilket dumpningstillstånd givits, dess egenskap och kvantitet, och där så är möjligt den faktiska kvantitet som dumpat liksom plats, tid och metod för dumpningen; och 
1.2 keep record of the nature and quantities of all wastes or other matter for which dumping permits have been issued and where practicable the quantities actually dumped and the location, time and method of dumping; and 
1.3 individuellt eller i samarbete med andra parter och behöriga internationella organisationer övervaka havens tillstånd för de ändamål som avses i detta protokoll. 
1.3 monitor individually, or in collaboration with other Contracting Parties and competent international organizations, the condition of the sea for the purposes of this protocol. 
2 En avtalsparts behöriga myndighet eller myndigheter skall i enlighet med detta protokoll utfärda tillstånd för det avfall eller annat material som är avsett att dumpas, eller i enlighet med artikel 8.2, förbrännas till havs och som: 
2 The appropriate authority or authorities of a Contracting Party shall issue permits in accordance with this Protocol in respect of wastes or other matter intended for dumping or, as provided for in article 8.2, incineration at sea: 
2.1 tagits ombord på dess territorium; 
2.1 loaded in its territory; and 
2.2 tagits ombord på ett fartyg eller luftfartyg som är registrerat i dess territorium eller för dess flagga, när lastningen äger rum i en stat som inte är part till detta protokoll. 
2.2 loaded onto a vessel or aircraft registered in its territory or flying its flag, when the loading occurs in the territory of a State not a Contracting Party to this Protocol. 
3 Utfärdande av tillstånd av den behöriga myndigheten eller myndigheterna skall göras i överensstämmelse med kraven i artikel 4 ovan tillsammans med ytterligare kriterier, åtgärder och krav som myndigheterna anser relevanta. 
3 In issuing permits, the appropriate authority or authorities shall comply with the requirements of article 4, together with such additional criteria, measures and requirements as they may consider relevant. 
4 Varje avtalspart skall, direkt eller genom ett sekretariat som upprättats enligt ett regionalt avtal, rapportera till organisationen och där så är lämpligt, andra avtalsparter: 
4 Each Contracting Party, directly or through a secretariat established under a regional agreement, shall report to the Organization and where appropriate to other Contracting Parties. 
4.1 den information som avses I punkterna 1.2 och 1.3; 
4.1 the information specified in paragraphs 1.2 and 1.3; 
4.2 de administrative och juridiska åtgärder som vidtagits för att införliva detta protokoll inklusive en sammanfattning av åtgärder för genomförande; och 
4.2 the administrative and legislative measures taken to implement the provisions of this Protocol, including a summary of enforcement measures; and 
4.3 verkan av åtgärderna i punkt 4.2 och eventuella problem som uppstår vid tillämpningen av dessa åtgärder. 
4.3 the effectiveness of the measures referred to in paragraph 4.2 and any problems encountered in their application. 
Informationen som åsyftas i punkterna 1.2 och 1.3 skall framläggas på årsbasis. Information som åsyftas i punkterna 4.2 och 4.3 skall framläggas regelbundet. 
The information referred to in paragraphs 1.2 and 1.3 shall be submitted on an annual basis. The information referred to in paragraphs 4.2 and 4.3 shall be submitted on a regular basis. 
5 Rapporter som framläggs under punkterna 4.2 och 4.3 skall utvärderas av lämpligt underställt organ enligt beslut vid ett partsmöte. Detta organ skall redovisa sina slutsatser vid lämpligt möte eller särskilt möte med avtalsparterna. 
5 Reports submitted under paragraphs 4.2 and 4.3 shall be evaluated by an appropriate subsidiary body as determined by the Meeting of Contracting Parties. This body will report its conclusions to an appropriate Meeting or Special Meeting of Contracting Parties. 
ARTIKEL 10 
TILLÄMPNING OCH IKRAFTTRÄDANDE 
ARTICLE 10 
APPLICATION AND ENFORCEMENT 
1 Varje avtalspart skall vidtaga de åtgärder som krävs för att tillämpa detta protokoll på alla: 
1 Each Contracting Party shall apply the measures required to implement this Protocol to all: 
1.1 fartyg och luftfartyg som är registrerade i dess territorium eller för dess flagga; 
1.1 vessels and aircraft registered in its territory or flying its flag; 
1.2 fartyg och luftfartyg som på dess territorium eller territorialvatten tar ombord avfall eller annat material som skall dumpas eller förbrännas till havs; 
1.2 vessels and aircraft loading in its territory the wastes or other matter which are to be dumped or incinerated at sea; and 
1.3 fartyg, luftfartyg, plattformar eller andra artificiella konstruktioner till havs vilka kan antas utföra dumpning eller förbränning till havs på områden inom vilka det är tillåtet att utöva jurisdiktion i enlighet med internationell lag. 
1.3 vessels, aircraft and platforms or other man-made structures believed to be engaged in dumping or incineration at sea in areas within which it is entitled to exercise jurisdiction in accordance with international law. 
2 Varje part skall vidta lämpliga åtgärder i enlighet med internationell lag för att förhindra och om nödvändigt bestraffa handlingar som står i strid med bestämmelserna i detta protokoll. 
2 Each Contracting Party shall take appropriate measures in accordance with international law to prevent and if necessary punish acts contrary to the provisions of this Protocol. 
3 Avtalsparterna är överens om att samarbeta vid utarbetandet av tillvägagångssätt för en effektiv tillämpning av detta protokoll i områden utanför någon stats jurisdiktion, däri inbegripet tillvägagångssätt för rapportering av fartyg och luftfartyg som iakttas utföra dumpning eller förbränning till havs i strid mot detta protokoll. 
3 Contracting Parties agree to cooperate in the development of procedures for the effective application of this Protocol in areas beyond the jurisdiction of any State, including procedures for the reporting of vessels and aircraft observed dumping or incinerating at sea in contravention of this Protocol. 
4 Detta protokoll äger inte tillämpning på de fartyg och luftfartyg som är berättigade till statsimmunitet enligt internationell lag. Varje avtalspart skall emellertid genom lämpliga åtgärder tillse att fartyg och luftfartyg av detta slag som ägs eller drivs av parten i fråga handlar på ett sätt som är förenligt med detta protokolls ändamål och skall underrätta organisationen därom. 
4 This Protocol shall not apply to those vessels and aircraft entitled to sovereign immunity under international law. However, each Contracting Party shall ensure by the adoption of appropriate measures that such vessels and aircraft owned or operated by it act in a manner consistent with the object and purpose of this Protocol and shall inform the Organization accordingly. 
5 Varje stat kan, vi den tidpunkt den uttrycker sitt samtycke till att binda sig till detta protokoll eller när som helst därefter, tillkännage att den skall tillämpa villkoren i detta protokoll för sina fartyg och luftfartyg i enlighet punkt 4, med insikt om att endast den enskilda staten kan hävda dessa villkor gentemot sina fartyg och luftfartyg. 
5 A State may, at the time it expresses its consent to be bound by this Protocol, or at any time thereafter, declare that it shall apply the provisions of this Protocol to its vessels and aircraft referred to in paragraph 4, recognising that only that State may enforce those provisions against such vessels and aircraft. 
ARTIKEL 11 
EFTERLEVNAD 
ARTICLE 11 
COMPLIANCE PROCEDURES 
1 Senast två år räknat från detta protokolls ikraftträdande skall partsmötet fastställa förfaranden och åtgärder som krävs för att bedöma och främja efterlevnaden av detta protokoll. Dessa förfaranden och åtgärder skall framtas i syfte att på ett konstruktivt sätt möjliggöra fullständigt och öppet informationsutbyte. 
1 No later than two years after the entry into force of this Protocol, the Meeting of Contracting Parties shall establish those procedures and mechanisms necessary to assess and promote compliance with this Protocol. Such procedures and mechanisms shall be developed with a view to allowing for the full and open exchange of information, in a constructive manner. 
2 Efter fullständig genomgång av information som inrapporterats i enlighet med detta protokoll och rekommendationer som gjorts genom förfaranden eller åtgärder med stöd av punkt 1 här ovan får partsmötet erbjuda rådgivning, assistans eller samverkan med avtalsslutande och icke-avtalsslutande parter. 
2 After full consideration of any information submitted pursuant to this Protocol and any recommendations made through procedures or mechanisms established under paragraph 1, the Meeting of Contracting Parties may offer advice, assistance or co-operation to Contracting Parties and non-Contracting Parties. 
ARTIKEL 12 
REGIONAL SAMARBETE 
ARTICLE 12 
REGIONAL CO-OPERATION 
Med avsikt att främja detta protokolls syften skall de avtalsparter som har gemensamt intresse av att skydda den marina miljön i ett givet geografiskt område eftersträva att med hänsyn tagen till särskilda regional förhållanden förbättra regional samverkan inklusive ingå regional avtal i överensstämmelse med detta protokoll vad gäller förebyggande, minskning eller där så är möjligt eliminering av föreningar, orsakade genom dumpning och förbränning av avfall eller annat material till havs. Avtalsparterna skall eftersträva att samarbeta med de parter som anslutit sig till regionala överenskommelser för att utveckla de harmoniserade förfaringssätt som skall följas av parterna i de olika berörda konven-tionerna. 
In order to further the objectives of this Protocol, Contracting Parties with common interests to protect the marine environment in a given geographical area shall endeavour, taking into account characteristic regional features, to enhance regional cooperation including the conclusion of regional agreements consistent with this Protocol for the prevention, reduction and where practicable elimination of pollution caused by dumping or incineration at sea of wastes or other matter. Contracting Parties shall seek to co-operate with the parties to regional agreements in order to develop harmonized procedures to be followed by Contracting Parties to the different conventions concerned. 
ARTIKEL 13 
TEKNISK SAMVERKAN OCH ASSISTANS 
ARTICLE 13 
TECHNICAL CO-OPERATION AND ASSISTANCE 
1 Avtalsparterna skall genom samarbete inom organisationen och i samverkan med andra kompetenta internationella organ, bilateralt eller multilateralt främja stöd vad gäller förebyggande, minskning och där så är möjligt eliminering av förorening genom dumpning i enlighet med detta protokoll, främjande av stöd åt de parter som begär hjälp med: 
1 Contracting Parties shall, through collaboration within the Organization and in coordination with other competent international organizations, promote bilateral and multilateral support for the prevention, reduction and where practicable elimination of pollution caused by dumping as provided for in this Protocol to those Contracting Parties that request it for: 
1.1 utbildning av vetenskaplig och teknisk personal för forskning, övervakning och genomdrivande och dessutom där det är lämpligt, tillhandahållande av nödvändig utrustning och hjälpmedel i syfte att stärka den nationella utvecklingsmöjligheten; 
1.1 training of scientific and technical personnel for research, monitoring and enforcement, including as appropriate the supply of necessary equipment and facilities, with a view to strengthening national capabilities; 
1.2 rådgivning för genomförande av detta protokoll; 
1.2 advice on implementation of this Protocol; 
1.3 information och tekniskt samarbete relaterat till minimering av avfall och rena tillverkningsprocesser; 
1.3 information and technical co-operation relating to waste minimization and clean production processes; 
1.4 information och tekniskt samarbete relaterat till kvittblivning och hantering av avtal och andra åtgärder för att förebygga, reducera och där så är möjligt eliminera förorening genom dumpning; och 
1.4 information and technical co-operation relating to the disposal and treatment of waste and other measures to prevent, reduce and where practicable eliminate pollution caused by dumping; and 
1.5 tillgång till och överföring av miljömässigt sunda teknologier och därtill hörande kunnande, särskilt till utvecklingsländer och länder under övergång till marknadsekonomi på gynnsamma villkor, bl.a. med stöd av koncessions- och preferensklausuler enligt ömsesidig överenskommelse, varvid hänsyn skall tas till behovet att skydda immaterialrättsliga förmögenhetsrätter och till de särskilda behoven hos utvecklingsländer och länder under övergång till marknadsekonomi. 
1.5 access to and transfer of environmentally sound technologies and corresponding know-how, in particular to developing countries and countries in transition to market economies, on favourable terms, including on concessional and preferential terms, as mutually agreed, taking into account the need to protect intellectual property rights as well as the special needs of developing countries and countries in transition to market economies. 
2 Organisationen skall ha följande arbetsuppgifter: 
2 The Organization shall perform the following functions: 
2.1 vidarebefordra ansökningar från avtalsparterna om teknisk samverkan till andra avtalsparter med iakttagande av sådana faktorer som tekniska utvecklingsmöjligheter; 
2.1 forward requests from Contracting Parties for technical co-operation to other Contracting Parties, taking into account such factors as technical capabilities; 
2.2 samordna ansökningar om assistans med andra behöriga internationella organisationer enligt vad som är lämpligt; och 
2.2 co-ordinate requests for assistance with other competent international organizations, as appropriate; and 
2.3 beroende på tillgången till erforderliga resurser, bistå utvecklingsländer och länder under övergång till marknadsekonomi, vilka har deklarerat sin avsikt att ansluta sig detta protokoll, med att undersöka vilka medel som krävs för fullständigt genomförande. 
2.3 subject to the availability of adequate resources, assist developing countries and those in transition to market economies, which have declared their intention to become Contracting Parties to this Protocol, to examine the means necessary to achieve full implementation. 
ARTIKEL 14 
VETENSKAPLIG OCH TEKNISK FORSKNING 
ARTICLE 14 
SCIENTIFIC AND TECHNICAL RESEARCH 
1 Avtalsparterna skall vidta erforderliga åtgärder för att främja och underlätta vetenskaplig och teknisk forskning om förebyggande, minskning och, där så är genomförbart, eliminering av föroreningar till följd av dumpning samt andra källor till havsföroreningar inom ramen för detta protokoll. Denna forskning bör i synnerhet inbegripna observation, uppmätning och analys av föroreningar med vetenskapliga metoder. 
1 Contracting Parties shall take appropriate measures to promote and facilitate scientific and technical research on the prevention, reduction and where practicable elimination of pollution by dumping and other sources of marine pollution relevant to this Protocol. In particular, such research should include observation, measurement, evaluation and analysis of pollution by scientific methods. 
2. Avtalsparterna skall för att uppnå detta protokolls mål främja tillgången till relevant information till andra avtalsparter, som så begär, om: 
2 Contracting Parties shall, to achieve the objectives of this Protocol, promote the availability of relevant information to other Contracting Parties who request it on; 
2.1 vetenskapliga och tekniska aktiviteter och åtgärder som genomförts i enlighet med detta protokoll, 
2.1 scientific and technical activities and measures undertaken in accordance with this Protocol; 
2.2 vetenskapliga och tekniska program avseede marina frågor och deras mål; och 
2.2 marine scientific and technological programmes and their objectives; and 
2.3 effekter som iakttagits i samband med de övervaknings- och mätningsaktiviteter som genomförts i enlighet med artikel 9.1.3. 
2.3 the impacts observed from the monitoring and assessment conducted pursuant to article 9.1.3. 
ARTIKEL 15 
ANSVAR OCH SKYLDIGHETER 
ARTICLE 15 
RESPONSIBILITY AND LIABILITY 
I enlighet med folkrättens principer om staternas ansvar för skada som åsamkats miljön i andra stater eller i annat område, åtar sig avtalsparterna att utveckla tillvägagångssätt för att fastställa ersättningsskyldighet rörande dumpning eller förbränning till havs avfall eller annat material. 
In accordance with the principles of international law regarding State responsibility for damage to the environment of other States or to any other area of the environment, the Contracting Parties undertake to develop procedures regarding liability arising from the dumping or incineration at sea of wastes or other matter. 
ARTIKEL 16 
TVISTLÖSNING 
ARTICLE 16 
SETTLEMENT OF DISPUTES 
1 Tvister om detta protokolls tolkning eller tillämpning skall i första hand lösas genom förhandling, medling eller förlikning eller andra av de tvistade parterna valda metoder. 
1 Any disputes regarding the interpretation or application of this Protocol shall be resolved in the first instance through negotiation, mediation or conciliation, or other peaceful means chosen by parties to the dispute. 
2 Om ingen lösning har kunnat uppnås inom tolv månader efter det att en avtalspart har meddelat en annan avtalspart att det föreligger en tvist dem emellan, skall tvisten på en tvisteparts begäran slitas med hjälp av det i bilaga 3 beskrivna skiljeförfarandet, så tillvida de tvistande parterna inte kommer överens om att använda ett av de förfaranden som uppräknas i artikel 287 punkt 1 i Förenta nationernas havrättskonvention av år 1982. De tvistande parterna får överenskomma om att handla på detta sätt, oberoende av om de har anslutit sig till Förenta nationernas havrättskonvention av år 1982 eller ej. 
2 If no resolution is possible within twelve months after one Contracting Party has notified another that a dispute exists between them, the dispute shall be settled, at the request of a party to the dispute, by means of the Arbitral Procedure set forth in Annex 3, unless the parties to the dispute agree to use one of the procedures listed in paragraph 1 of Article 287 of the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea. The parties to the dispute may so agree, whether or not they are also States Parties to the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea. 
3 I det fall man överenskommer om att använda ett av de förfaranden som uppräknas i artikel 287 punkt 1 i Förenta nationernas havrättskonvention av år 1982, skall de i del XV av den konventionen förekommande föreskrifterna också i tillämpliga delar gälla för det valda förfarandet, mutatis mutandis
3 In the event an agreement to use one of the procedures listed in paragraph 1 of Article 287 of the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea is reached, the provisions set forth in Part XV of that Convention that are related to the chosen procedure would also apply, mutatis mutandis
4 Den tolvmånadersperiod som avses i punkt 2 får förlängas med ytterligare tolv månader genom ömsesidig medgivande mellan berörda parter. 
4 The twelve month period referred to in paragraph 2 may be extended for another twelve months by mutual consent of the parties concerned. 
5 Oaktat vad som föreskrivits i punkt 2, får en stat vid den tidpunkt då den samtycker till att bindas av bestämmelserna i detta protokoll meddela generalssekreteraren att, om den är part i en tvist om tolkningen eller tillämpningen av artikel 3.1 eller 3.2, måste denna stats samtycke inhämtas innan tvisten får avgöras med hjälp av det bilaga 3 beskrivna skiljeförfarandet. 
5 Notwithstanding paragraph 2, any State may, at the time it expresses its consent to be bound by this Protocol, notify the Secretary-General that, when it is a party to a dispute about the interpretation or application of article 3.1 or 3.2, its consent will be required before the dispute may be settled by means of the Arbitral Procedure set forth in Annex 3. 
ARTIKEL 17 
INTERNATIONELL SAMVERKAN 
ARTICLE 17 
INTERNATIONAL CO-OPERATION 
Avtalsparterna förbinder sig att inom behöriga internationella organ främja syftet med detta protokoll. 
Contracting Parties shall promote the objectives of this Protocol within the competent international organizations. 
ARTIKEL 18 
PARTSMÖTEN 
ARTICLE 18 
MEETINGS OF CONTRACTING PARTIES 
1 Partsmöten eller särskilda möten skall kontinuerligt följa upp genomförandet av detta protokoll och utvärdera dess effektivitet i syfte att finna sätt att stärka dess genomslagskraft, om så är nödvändigt, att förebygga, att minska och att om möjligt eliminera förorening som förorsakats av dumpning och förbränning till havs av avfall eller annat material. I dessa syften får partsmöten eller särskilda möten: 
1 Meetings of Contracting Parties or Special Meetings of Contracting Parties shall keep under continuing review the implementation of this Protocol and evaluate its effectiveness with a view to identifying means of strengthening action, where necessary, to prevent, reduce and where practicable eliminate pollution caused by dumping and incineration at sea of wastes or other matter. To these ends, Meetings of Contracting Parties or Special Meetings of Contracting Parties may: 
1.1 se över och anta ändringar av detta protokoll i enlighet med artiklarna 21 och 22; 
1.1 review and adopt amendments to this Protocol in accordance with articles 21 and 22; 
1.2 efter behov inrätta underordnade organ för att ta upp vilket ärende som helst i syfte att underlätta effektivt genomförande av detta protokoll; 
1.2 establish subsidiary bodies, as required, to consider any matter with a view to facilitating the effective implementation of this Protocol; 
1.3 tillkalla lämplig expertis för att bistå avtalsparterna eller organisationen med råd i ärenden som har anknytning till detta protokoll; 
1.3 invite appropriate expert bodies to advise the Contracting Parties or the Organization on matters relevant to this Protocol; 
1.4 främja samverkan med behöriga internationella organisationer som handlar förebyggande och kontroll av förorening; 
1.4 promote cooperation with competent international organizations concerned with the prevention and control of pollution; 
1.5 beakta den information som gjorts tillgänglig i enlighet med artikel 9.4; 
1.5 consider the information made available pursuant to article 9.4; 
1.6 i samråd med behöriga internationella organisationer framta eller anta sådana förfaranden som avses i artikel 8.2, däribland grundläggande kriterier för bestämning av exceptionella situationer och nödsituationer samt förfaranden för konsultativ rådgivning och säkert handhavande av material till havs i sådana situationer; 
1.6 develop or adopt, in consultation with competent international organizations, procedures referred to in article 8.2, including basic criteria for determining exceptional and emergency situations, and procedures for consultative advice and the safe disposal of matter at sea in such circumstances; 
1.7 behandla och anta resolutioner; och 
1.7 consider and adopt resolutions; and 
1.8 behandla eventuella nödvändiga kompletterande åtgärder. 
1.8 consider any additional action that may be required. 
2 Avtalsparterna skall vid sitt första möte fastställa erforderlig arbetsordning. 
2 The Contracting Parties at their first Meeting shall establish rules of procedure as necessary. 
ARTIKEL 19 
ORGANISATIONENS ÅLIGGANDEN 
ARTICLE 19 
DUTIES OF THE ORGANIZATION 
1. Organisationen skall ansvara för de sekretariatsuppgifter som följer av detta protokoll. Varje part till detta protokoll som inte är medlem av denna organisation skall lämna ett skäligt bidrag till de utgifter som fallit på organisationen för att utföra dess åligganden. 
1 The Organization shall be responsible for Secretariat duties in relation to this Protocol. Any Contracting Party to this Protocol not being a member of this Organization shall make an appropriate contribution to the expenses incurred by the Organization in performing these duties. 
2 Sekretariatsuppgifter erforderliga för administrationen av detta protokoll skall innefatta att: 
2 Secretariat duties necessary for the administration of this Protocol include: 
2.1 sammankalla möten med avtalsparterna en gång om året, om inte annat bestäms av parterna, och särskilda möten med parterna när som helst på begäran av två tredjedelar av parterna; 
2.1 convening Meetings of Contracting Parties once per year, unless otherwise decided by Contracting Parties, and Special Meetings of Contracting Parties at any time on the request of twothirds of the Contracting Parties. 
2.2 på begäran bistå med råd vid genomförande av detta protokoll och med vägledning i de procedurer som följer därav; 
2.2 providing advice on request on the implementation of this Protocol and on guidance and procedures developed thereunder; 
2.3 ta i beaktande förfrågningar och upplysningar från avtalsparterna, att rådgöra med dem och med behöriga internationella organisationer och att lämna rekommendationer till parterna i frågor som har anknytning till, men inte uttryckligen omfattas av protokollet; 
2.3 considering enquiries by, and information from Contracting Parties, consulting with them and with the competent international organizations, and providing recommendations to Contracting Parties on questions related to, but not specifically covered by, this Protocol; 
2.4 i samarbete med avtalsparterna och behöriga internationella organisationer, förbereda och bistå vid utarbetande och genomförande av de procedurer som avses i artikel 18.6; 
2.4 preparing and assisting, in consultation with Contracting Parties and the competent international organizations, in the development and implementation of procedures referred to in article 18.6; 
2.5 delge berörda avtalsparter alla underrättelser och rapporter som mottagits av organisationen i enlighet med detta protokoll; och 
2.5 conveying to the Contracting Parties concerned all notifications received by the Organization in accordance with this Protocol; and 
2.6 vart annat år förbereda en budget och finansiell redovisning för administrationen av detta protokoll samt delge dessa till samtliga avtalsparter. 
2.6 preparing, every two years, a budget and a financial account for the administration of this Protocol which shall be distributed to all Contracting Parties. 
3 Organisationen skall i mån om tillräckliga resurser utöver de krav som anges i artikel 13.2.3. 
3 The Organization shall, subject to the availability of adequate resources, in addition to the requirements set out in article 13.2.3. 
3.1 samarbeta vid bedömningen av tillståndet i den marina miljön; och 
3.1 collaborate in assessments of the state of the marine environment; and 
3.2 samarbeta med behöriga internationella organisationer som handlar förebyggande och kontroller av förorening. 
3.2 co-operate with competent international organizations concerned with the prevention and control of pollution. 
ARTIKEL 20 
BILAGOR 
ARTICLE 20 
ANNEXES 
Bilagorna till detta protokoll utgör en integrerad del av protokollet. 
Annexes to this Protocol form an integral part of this Protocol. 
ARTIKEL 21 
ÄNDRING AV PROTOKOLLET 
ARTICLE 21 
AMENDMENT OF THE PROTOCOL 
1 Alla avtalsparter får föreslå ändringar av artiklarna i detta protokoll. Texten till en föreslagen ändring skall meddelas avtalsparterna av organisationen senast sex månader innan den behandlas vid ett partsmöte eller särskilt möte med avtalsparterna. 
1 Any Contracting Party may propose amendments to the articles of this Protocol. The text of a proposed amendment shall be communicated to Contracting Parties by the Organization at least six months prior to its consideration at a Meeting of Contracting Parties or a Special Meeting of Contracting Parties. 
2 Ändringar av artiklarna i detta protokoll skall antas med två tredjedels majoritet av de närvarande och röstande avtalsparterna vid ett partsmöte eller ett särskilt, för detta ändamål, sammankallat möte med avtalsparter. 
2 Amendments to the articles of this Protocol shall be adopted by a twothirds majority vote of the Contracting Parties which are present and voting at the Meeting of Contracting Parties or Special Meeting of Contracting Parties designated for this purpose. 
3 För de avtalsparter som har accepterat en ändring skall denna ändring träda i kraft den sextionde dagen efter den dag då två tredjedelar av avtalsparterna har deponerat ett antagandeinstrument för ändringen hos organisationen. Därefter skall ändringen träda i kraft, för övriga avtalsparter, den sextionde dagen efter den dag då ifrågavarande avtalspart har deponerat ett antagandeinstrument för ändringen. 
3 An amendment shall enter into force for the Contracting Parties which have accepted it on the sixtieth day after twothirds of the Contracting Parties shall have deposited an instrument of acceptance of the amendment with the Organization. Thereafter the amendment shall enter into force for any other Contracting Party on the sixtieth day after the date on which that Contracting Party has deposited its instrument of acceptance of the amendment. 
4 Generalsekreteraren skall informera avtalsparterna om alla ändringar som antagits vid partsmöte och om det datum då sådana ändringar träder i kraft generellt och för varje enskild avtalspart. 
4 The Secretary-General shall inform Contracting Parties of any amendments adopted at Meetings of Contracting Parties and of the date on which such amendments enter into force generally and for each Contracting Party. 
5 Sedan en ändring i detta protokoll har trätt i kraft skall alla stater, som avslutet sig till detta protokoll, bli avtalspart till detta protokoll i dess senaste lydelse, så tillvida inte två tredjedelar av de avtalsparter som är närvarande och röstar vid avtalsparternas möte eller särskilda möte, där ändringarna antagits, beslutar något annat. 
5 After entry into force of an amendment to this Protocol, any State that becomes a Contracting Party to this Protocol shall become a Contracting Party to this Protocol as amended, unless two-thirds of the Contracting Parties present and voting at the Meeting or Special Meeting of Contracting Parties adopting the amendment agree otherwise. 
ARTIKEL 22 
ÄNDRING AV BILAGA 
ARTICLE 22 
AMENDMENT OF THE ANNEXES 
1 Alla avtalsparter får föreslå ändringar i bilagorna till detta protokoll. Organisationen skall meddela avtalsparterna texten till den föreslagna ändringen senast sex månader innan den behandlas vid ett partsmöte eller ett särskilt möte med avtalsparter. 
1 Any Contracting Party may propose amendments to the Annexes to this Protocol. The text of a proposed amendment shall be communicated to Contracting Parties by the Organization at least six months prior to its consideration by a Meeting of Contracting Parties or Special Meeting of Contracting Parties. 
2 Ändringar i andra bilagor än bilaga 3 kommer att vara baserade på vetenskapliga eller tekniska hänsynstaganden och bör om så är lämpligt göras med beaktande av juridiska, sociala och ekonomiska faktorer. Beslut om antagande av sådana ändringar kräver två tredjedels majoritet av de närvarande och röstande avtalsparterna vid ett partsmöte eller ett särskilt, för detta ändamål sammankallat möte med avtalsparter. 
2 Amendments to the Annexes other than Annex 3 will be based on scientific or technical considerations and may take into account legal, social and economic factors as appropriate. Such amendments shall be adopted by a twothirds majority vote of the Contracting Parties present and voting at a Meeting of Contracting Parties or Special Meeting of Contracting Parties designated for this purpose. 
3 Organisationen skall ofördröjligen meddela avtalsparterna de ändringar i bilagor som har antagits vid ett möte med avtalsparter eller ett särskilt möte med avtalsparter. 
3 The Organization shall without delay communicate to Contracting Parties amendments to the Annexes that have been adopted at a Meeting of Contracting Parties or Special Meeting of Contracting Parties. 
4 Med undantag för vad som föreskrivs i punkt 7 skall ändringar i bilagorna träda i kraft för varje avtalspart omedelbart efter det att organisationen notifierats om vederbörandes godkännande, eller 100 dagar efter dagen för ändringarnas antagande vid ett partsmöte om detta är den tidpunkt som inträffar senare, dock ej för de avtalsparter som före utgången av de 100 dagarna anmäler att de inte kan acceptera ändringen vid den tidpunkten. En avtalspart kan när som helst byta ut en tidigare anmälan om invändning mot ett antagande, och den ändring som den avtalsparten tidigare avvisat skall då träda i kraft för densamma. 
4 Except as provided in paragraph 7, amendments to the Annexes shall enter into force for each Contracting Party immediately on notification of its acceptance to the Organization or 100 days after the date of their adoption at a Meeting of Contracting Parties, if that is later, except for those Contracting Parties which before the end of the 100 days make a declaration that they are not able to accept the amendment at that time. A Contracting Party may at any time substitute an acceptance for a previous declaration of objection and the amendment previously objected to shall thereupon enter into force for that Contracting Party. 
5 Generalsekreteraren skall ofördröjligen underrätta avtalsparterna om antagande- eller invändningsinstrument som deponerats hos organisationen. 
5 The Secretary-General shall without delay notify Contracting Parties of instruments of acceptance or objection deposited with the Organization. 
6 En ny bilaga eller en ändring i en bilaga som sammanhänger med en ändring av artiklarna i detta protokoll trader i kraft först när ändringen av artiklarna i detta protokoll trader i kraft. 
6 A new Annex or an amendment to an Annex which is related to an amendment to the articles of this Protocol shall not enter into force until such time as the amendment to the articles of this Protocol enters into force. 
7 I fråga on ändringar i bilaga 3, som gäller skiljeförfarandet, och i fråga om antagandet och ikraftträdandet av nya bilagor skall förfarandena vid ändring av artiklarna i detta protokoll gälla. 
7 With regard to amendments to Annex 3 concerning the Arbitral Procedure and with regard to the adoption and entry into force of new Annexes the procedures on amendments to the articles of this Protocol shall apply. 
ARTIKEL 23 
FÖRHÅLLANDE MELLAN PROTOKOLLET OCH KONVENTIONEN 
ARTICLE 23 
RELATIONSHIP BETWEEN THE PROTOCOL AND THE CONVENTION 
Detta protokoll ersätter konventionen för de avtalsparter som är anslutna till detta protokoll och som också är anslutna till konventionen. 
This Protocol will supersede the Convention as between Contracting Parties to this Protocol which are also Parties to the Convention. 
ARTIKEL 24 
UNDERTECKNANDE RATIFIKATION, GODTAGANDE, GODKÄNNANDE OCH ANSLUTNING 
ARTICLE 24 
SIGNATURE, RATIFICATION, ACCEPTANCE, APPROVAL AND ACCESSION 
1 Detta protokoll skall vara öppet för undertecknande för alla stater vid organisationens högkvarter från och med den 1 april 1997 till och med den 31 mars 1998 och förbli öppet för anslutning för alla stater. 
1 This Protocol shall be open for signature by any State at the Headquarters of the Organization from 1 April 1997 to 31 March 1998 and shall thereafter remain open for accession by any State. 
2 Stater kan bli part till detta protokoll genom: 
2 States may become Contracting Parties to this Protocol by: 
2.1 undertecknande utan förbehåll vad avser ratifikation, godtagande eller godkännande; eller 
2.1 signature not subject to ratification, acceptance or approval; or 
2.2 undertecknande med förbehåll för ratifikation, godtagande eller godkännande följt av ratifikation, godtagande eller godkännande; eller 
2.2 signature subject to ratification, acceptance or approval, followed by ratification, acceptance or approval; or 
2.3 anslutning. 
2.3 accession. 
3 Ratifikation, godtagande, godkännande eller anslutning skall ske genom deponering av ett instrument därom hos generalsekreteraren. 
3 Ratification, acceptance, approval or accession shall be effected by the deposit of an instrument to that effect with the Secretary-General. 
ARTIKEL 25 
IKRAFTRÄDANDE 
ARTICLE 25 
ENTRY INTO FORCE 
1 Detta protokoll skall träda i kraft den trettionde dagen efter det datum då: 
1 This Protocol shall enter into force on the thirtieth day following the date on which: 
1.1 minst 26 stater har samtyckt till att bindas till detta protokoll i enlighet med artikel 24; och 
1.1 at least 26 States have expressed their consent to be bound by this Protocol in accordance with article 24; and 
1.2 minst 15 av konventionens parter är inkluderade i antalet stater i punkt 1.1. 
1.2 at least 15 Contracting Parties to the Convention are included in the number of States referred to in paragraph 1.1. 
2 För varje stat som binder sig till detta protokoll i enlighet med artikel 24 efter i punkt 1 angivet datum, skall detta protokoll träda i kraft på den trettionde dagen efter det datum staten uttryckt sitt samtycke. 
2 For each State that has expressed its consent to be bound by this Protocol in accordance with article 24 following the date referred to in paragraph 1, this Protocol shall enter into force on the thirtieth day after the date on which such State expressed its consent. 
ARTIKEL 26 
ÖVERGÅNGSPERIOD 
ARTICLE 26 
TRANSITIONAL PERIOD 
1 Varje stat, som inte var ansluten till konventionen före den 31 december 1996 och som uttrycker sitt samtycke till att vara bunden av detta protokoll innan det träder i kraft eller inom fem år efter dess ikraftträdande, får, vid den tidpunkt då den uttrycker sitt samtycke underrätta generalsekreteraren om att den av skäl som redovisats i meddelandet inte kommer att kunna efterleva vissa föreskrifter i detta protokoll, utöver dem som återfinns i punkt 2, under en övergångsperiod som inte får överskrida den som nämns i punkt 4. 
1 Any state that was not a Contracting Party to the Convention before 31 December 1996 and that expresses its consent to be bound by this Protocol prior to its entry into force or within five years after its entry into force may, at the time it expresses its consent, notify the Secretary-General that, for reasons described in the notification, it will not be able to comply with specific provisions of this Protocol other than those provided in paragraph 2, for a transitional period that shall not exceed that described in paragraph 4. 
2 Meddelande som överbringats med stöd av punkt 1 skall inte under några omständigheter påverka en till protokollet ansluten avtalsparts skyldigheter med avseende på förbränning till havs eller dumpning av radioaktivt avfall eller annat radioaktivt material. 
2 No notification made under paragraph 1 shall affect the obligations of a Contracting Party to this Protocol with respect to incineration at sea or the dumping of radioactive wastes or other radioactive matter. 
3 Varje till protokollet ansluten avtalspart, som med stöd av punkt 1 har meddelat generalsekreteraren att den under angiven övergångsperiod helt eller delvis inte kommer att kunna efterleva artikel 4.1 eller artikel 9, skall under den perioden oaktat förbjuda dumpning av avfall eller annat material för vilka den aktuella avtalsparten ej har utfärdat tillstånd, efter bästa förmåga vidta administrativa eller lagstiftande åtgärder för att försäkra att utfärdandet av tillstånd och tillståndsvillkor är förenliga med föreskrifterna i bilaga 2, samt informera generalsekreteraren om eventuellt utfärdade tillstånd. 
3 Any Contracting Party to this Protocol that has notified the Secretary-General under paragraph 1 that, for the specified transitional period, it will not be able to comply, in part or in whole, with article 4.1 or article 9 shall nonetheless during that period prohibit the dumping of wastes or other matter for which it has not issued a permit, use its best efforts to adopt administrative or legislative measures to ensure that issuance of permits and permit conditions comply with the provisions of Annex 2, and notify the Secretary-General of any permits issued. 
4 Övergångsperiod, som angivits i ett meddelande som överbringats i enlighet med punkt 1, skall inte överstiga en tid fem år räknat från tidpunkten för meddelandets överbringande. 
4 Any transitional period specified in a notification made under paragraph 1 shall not extend beyond five years after such notification is submitted. 
5 Avtalsparter, som har gjort en notifiering i enlighet med punkt 1, skall vid det första partsmötet som äger rum efter depositionen av deras ratifikations, godtagande- eller godkännandeinstrument eller anslutning framlägga ett program och en tidtabell för upp-nåelse av fullständig efterlevnad av detta protokoll, tillsammans med eventuell begäran om erforderlig teknisk samverkan och assistans med stöd av artikel 13 i detta protokoll. 
5 Contracting Parties that have made a notification under paragraph 1 shall submit to the first Meeting of Contracting Parties occurring after deposit of their instrument of ratification, acceptance, approval or accession a programme and timetable to achieve full compliance with this Protocol, together with any requests for relevant technical co-operation and assistance in accordance with article 13 of this Protocol. 
6 Avtalsparter, som har gjort en notifiering i enlighet med punkt 1, skall för övergångsperioden upprätta förfaranden och rutiner för genomförandet och övervakningen av de framlagda programmen, utformade för att uppnå fullständig efterlevnad av detta protokoll. En rapport om gjorda framsteg i riktning mot efterlevnad skall av ifrågavarande avtalspart framläggas för varje partsmöte som halls under deras övergångsperiod, i och för vidtagande av påkallade åtgärder. 
6 Contracting Parties that have made a notification under paragraph 1 shall establish procedures and mechanisms for the transitional period to implement and monitor submitted programmes designed to achieve full compliance with this Protocol. A report to each Meeting of Contracting Parties held during their transitional period for appropriate action. 
ARTIKEL 27 
FRÅNTRÄDANDE 
ARTICLE 27 
WITHDRAWAL 
1 Varje avtalspart kan frånträda detta protokoll när som helst efter utgången av två år från det datum då detta protokoll träder i kraft för ifrågavarande part. 
1 Any Contracting Party may withdraw from this Protocol at any time after the expiry of two years from the date on which this Protocol enter into force for that Contracting Party. 
2 Frånträdande skall ske genom deponering av instrument för frånträdande till generalsekreteraren. 
2 Withdrawal shall be effected by the deposit of an instrumental of withdrawal with the Secretary-General. 
3 Frånträdande skall träda i kraft ett år efter det att generalsekreteraren mottagit instrument för frånträdande eller efter en längre period, som kan anges i frånträdandeinstrumentet. 
3 A withdrawal shall take effect one year after receipt by the Secretary-General of the instrument of withdrawal or such longer period as may be specified in that instrument. 
ARTIKEL 28 
DEPOSITARIE 
ARTICLE 28 
DEPOSITARY 
1 Detta protokoll skall deponeras hos generalsekreteraren. 
1 This Protocol shall be deposited with the Secretary-General. 
2 Utöver vad som angivits i artiklarna 10.5. 16.5, 21.4 22.5 och 26.5, skall generalsekreteraren: 
2 In addition to the functions specified in articles 10.5, 16.5, 21.4, 22.5 and 26.5, the Secretary-General shall: 
2.1 underrätta alla stater som har undertecknat detta protokoll eller har anslutit sig till det om: 
2.1 inform all States which have signed this Protocol or acceded thereto of: 
2.1.1 varje nytt undertecknande eller ny deponering av ratifikationsgodtagande, godkännande eller anslutningsinstrumentet, samt om datum härför; 
2.1.1 each new signature or deposit of an instrument of ratification, acceptance, approval or accession, together with the date thereof; 
2.1.2 datum för detta protokolls ikrafträdande; och 
2.1.2 the date of entry into force of this Protocol; and 
2.1.3 deponering av instrument för frånträdande från detta protokoll samt datum då detta mottogs och datum då frånträdandet träde i kraft. 
2.1.3 the deposit of any instrumental of withdrawal fr.om this Protocol together with the date on which it was received and the date on which the withdrawal takes effect. 
2.2 överlämna bestyrkta avskrifter av detta protokoll till alla de stater som har undertecknat det eller anslutit sig till det. 
2.2 Transmit certified copies of this Protocol to all States which have signed this Protocol or acceded thereto. 
3 Så snart detta protokoll trätt i kraft, skall en bestyrkt avskrift av detta överlämnas av generalsekreteraren till Förenta nationernas sekretariat för registrering och publicering i enlighet med artikel 102 Förenta nationernas stadga. 
3 As soon as this Protocol enters into force, a certified true copy thereof shall be transmitted by the Secretary-General to the Secretariat of the United Nations for registration and publication in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations. 
ARTIKEL 29 
GILTIGA TEXTER 
ARTICLE 29 
AUTHENTIC TEXTS 
Detta protokoll upprättas i ett enda exemplar på arabiska, kinesiska, engelska, franska, ryska och spanska språken, vilka texter äger lika vitsord. 
This Protocol is established in a single original in the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish languages, each text being equally authentic. 
TILL BEKRÄFTELSE HÄRAV har undertecknade, vederbörligen befullmäktigade av sina regeringar, undertecknat detta protokoll. 
IN WITNESS WHEREOF the undersigned being duly authorized by their respective Governments for that purpose have signed this Protocol. 
SOM SKEDDE I LONDON den 7 november 1996 
DONE AT LONDON, this seventh of November, one thousand nine hundred and ninetysix 
BILAGA I 
AVFALL OCH ANNAT MATERIAL 
SOM KAN KOMMA IFRÅGA FÖR DUMPNING 
ANNEX 1 
WASTES OR OTHER MATTER THAT 
MY BE CONSIDERED FOR DUMPING 
1 Följande typer av avfall eller annat material är de som kan komma i fråga för dumpning under beaktande av mål och allmänna åligganden i artiklarna 2 och 3 av detta protokoll: 
1 The following wastes or other matter are those that may be considered for dumping being mindful of the Objectives and General Obligations of this Protocol set out in articles 2 and 3: 
1.1 uppmuddrat material; 
1.1 dredged material; 
1.2 avloppsslam; 
1.2 sewage sludge; 
1.3 fiskavfall eller material som härrör från industriell fiskberedning; 
1.3 fish waste, or material resulting from industrial fish processing operations; 
1.4 fartyg och plattformar eller andra artificiella konstruktioner till havs; 
1.4 vessels and platforms or other man-made structures at sea; 
1.5 inert, oorganiskt geologiskt material; 
1.5 inert, inorganic geological material; 
1.6 organiskt material av naturligt ursprung; 
1.6 organic material of natural origin; 
1.7 skrymmande föremål, varmed främst avses järn, stål, betong och liknande oskadliga material, med vilka problemet är deras fysiska omfång; och begränsat till sådana förhållanden där sådant avfall uppkommer på platser såsom mindre öar med isolerade samhällen där det inte finns några andra avfallsmöjligheter än dumpning; samt 
1.8 koldioxidströmmar från avskiljning av koldioxid för lagring. 
1.7 bulky items primarily comprising iron, steel, concrete and similarly unharmful materials for which the concern is physical impact, and limited to those circumstances where such wastes are generated at locations, such as small islands with isolated communities, having no practicable access to disposal options other than dumping; and 
1.8 carbon dioxide streams from car-bon dioxide capture processes for sequestration. 
2 De typer av avfall eller annat material som uppräknats i punkterna 1.4 och 1.7 ovan får komma i fråga för dumpning, förutsatt att allt material, som kan befaras skapa kringflytande spillror eller som på annat sätt bidrag till förorening av den marina miljön, har avlägsnats i största möjliga grad och förutsatt att det dumpade materialet inte utgör ett allvarligt hinder för fiske och sjöfart. 
2 The wastes or other matter listed in paragraphs 1.4 and 1.7 may be considered for dumping, provided that material capable of creating floating debris or otherwise contributing to pollution of the marine environment has been removed to the maximum extent and provided that the material dumped poses no serious obstacle to fishing or navigation. 
3 Oaktat ovanstående, skall de i punkterna 1.1 till 1.7 uppräknade materialen inte anses godkända för dumpning, om de innehåller högre radioaktivitetsnivåer än de minimikoncentrationer (dispensfall) som fastställs av IAEA och som antagits av avtalsparterna. Vidare gäller därvidlagd att avtalsparterna inom en tid av 25 år räknat från den 20 februari 1994 och därefter vart 25:e år skall genomföra en vetenskaplig undersökning beträffande allt radioaktivt avfall och andra radioaktiva material, andra än höggradigt avfall eller material, varvid hänsyn skall tas till sådana övriga faktorer som avtalsparterna anser relevanta, och se över förbudet mot dumpning av sådana material i enlighet med de i artikel 22 angivna förfarandena. 
3 Notwithstanding the above, materials listed in paragraphs 1.1 to 1.8 containing levels of radioactivity greater than de minimis (exempt) concentrations as defined by the IAEA and adopted by Contracting Parties, shall not be considered eligible for dumping; provided further that within 25 years of 20 February 1994, and at each 25 year interval thereafter, Contracting Parties shall complete a scientific study relating to all radioactive wastes and other radioactive matter other than high level wastes or matter, taking into account such other factors as Contracting Parties consider appropriate and shall review the prohibition on dumping of such substances in accordance with the procedures set forth in article 22. 
4 De koldioxidströmmar som anges i punkt 1.8 kan komma ifråga för dumpning endast, om: 
4 Carbon dioxide streams referred to in paragraph 1.8 may only be considered for dumping, if: 
 
 
4.1 de deponeras i en geologisk formation under havsbotten; och 
4.1 disposal is into a sub-seabed geological formation; and 
4.2 de till övervägande del består av koldioxid. De kan tillfälligt innehålla spår av substanser som härrör från källmaterialet och de processer som använts för avskiljning och lagring; och 
4.2 they consist overwhelmingly of carbon dioxide. They may contain incidental associated substances derived from the source material and the capture and sequestration processes used; and 
4.3 inget avfall eller annat material tillförs i syfte att deponera detta avfall eller material. 
4.3 no wastes or other matter are added for the purpose of disposing of those wastes or other matter. 
BILAGA 2 
BEDÖMNING AV AVFALL ELLER ANNAT MATERIAL SOM KAN KOMMA IFRÅGA FÖR DUMPNING 
ANNEX 2 
ASSESSMENT OF WASTES OR OTHER MATTER 
THAT MAY BE CONSIDERED 
1 Godkännande av dumpning under vissa omständigheter upphäver inte de i denna bilaga föreskrivna skyldigheterna att göra ytterligare försök att minska behovet av dumpning. 
1 The acceptance of dumping under certain circumstances shall not remove the obligations under this Annex to make further attempts to reduce the necessity for dumping. 
GRANSKNING AV AVFALLSFÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER 
WASTE PREVENTION AUDIT 
2 Vid bedömningen av alternativen till dumpning bör inledningsvis bl.a. göras en skälig bedömning av: 
2 The initial stages in assessing alternatives to dumping should, as appropriate, include an evaluation of: 
2.1 det genererade avfallets natur, mängd och relativa farlighet; 
2.1 types, amounts and relative hazard of wastes generated; 
2.2 produktionsprocessens detaljer och avfallskällorna inom denna process; samt 
2.2 details of the production process and the sources of wastes within that process; and 
2.3 genomförbarheten av följande tekniker för minskning/förebyggande av avfall: 
2.3 feasibility of the following waste reduction/prevention techniques; 
2.3.1 produkt-omformulering; 
2.3.1 product reformulation; 
2.3.2 teknik för ren production; 
2.3.2 clean production technologies; 
2.3.3 processmodifiering; 
2.3.3 process modification; 
2.3.4 substitution av ingångsmaterial; och 
2.3.4 input substitution; and 
2.3.5 återvinning/-användning på platsen. 
2.3.5 on-site, closed-loop recycling. 
3 Rent allmänt gäller att om den begärda granskningen avslöjar att det finns möjligheter till förebyggande avavfall vid källan, förväntas sökanden utarbeta och genomföra en strategi för avfallsförebyggande i samarbete med behöriga lokala och nationella instanser; denna strategi skall innehålla preciserade mål för avfallsminskning och föreskrifter om ytterligare granskningar av avfallsförebyggande åtgärder, så att kontroll sker av att dessa mål uppnås. Vid utfärdande av tillstånd eller beslut om förlängning av tillstånd skall kontroll ske av att vederbörande har uppfyllt de krav på minskning och förebyggande som eventuellt är kopplade till ifrågavarande tillståndsbeviljanden. 
3 In general terms, if the required audit reveals that opportunities exist for waste prevention at source, an applicant is expected to formulate and implement a waste prevention strategy, in collaboration with relevant local and national agencies, which includes specific waste reduction targets and provision for further waste prevention audits to ensure that these targets are being met. Permit issuance or renewal decisions shall assure compliance with any resulting waste reduction and prevention requirements. 
4 I fråga om uppmuddrat material och avloppsslam bör målet för avfallshanteringen vara att kartlägga och reglera föreningskällorna. Detta bör åstadkommas genom tillämpning av strategier för avfallförebyggande, och kräver samarbete mellan berörda lokala och statliga organ som är berörda av frågor med anknytning till punkt- och diffusa föroreningskällor. Tills detta mål har uppnåtts, kan problemen med förorenat muddringsmaterial åtgärdas med hjälp av kvittblivningsmetoder till sjöss eller på land. 
4 For dredged material and sewage sludge, the goal of waste management should be to identify and control the sources of contamination. This should be achieved through implementation of waste prevention strategies and requires collaboration between the relevant local and national agencies involved with the control of point and non-point sources of pollution. Until this objective is met, the problems of contaminated dredged material may be addressed by using disposal management techniques at sea or on land. 
ÖVERVÄGANDEN OM ALTERNATIVA FORMER FÖR AVFALLSHANTERING 
CONSIDERATION OF WASTE MANAGEMENT OPTIONS 
5.Ansökningar om tillstånd att dumpa avfall eller annat material skall innehålla en redovisning av att sökanden har vederbörligen beaktat följande rangordnade lista över avfallshanteringsalternativ, där siffrorna i tilltagande serie betecknar ökande miljöpåverkan: 
5 Applications to dump wastes or other matter shall demonstrate that appropriate consideration has been given to the following hierarchy of waste management options, which implies an order of increasing environmental impact; 
5.1 återanvändning; 
5.1 re-use; 
5.2 återvinning på annan plats; 
5.2 off-site recycling; 
5.3 destruktion av farliga komponenter; 
5.3 destruction of hazardous constituents; 
5.4 behandling för reduktion eller avlägsnande av de farliga komponenterna; och 
5.4 treatment to reduce or remove the hazardous constituents; and 
5.5 kvittblivning på land, i luft och till sjöss. 
5.5 disposal on land, into air and in water. 
6 En ansökan om tillstånd att dumpa avfall eller annat material skall avslås, om den tillståndsgivande myndigheten konstaterar att det finns lämpliga alternativ i form av återanvändning, återvinning eller behandling av avfallet utan onödiga risker för människors hälsa eller miljön eller till oproportionellt höga kostnader. Realistiska möjligheter att använda andra avfallshanteringsmetoder skall beaktas i ljuset av en jämförande riskbedömning, varvid såväl dumpning som alternativen skall studeras. 
6 A permit to dump wastes or other matter shall be refused if the permitting authority determines that appropriate opportunities exist to re-use, recycle or treat the waste without undue risks to human health or the environment or disproportionate costs. The practical availability of other means of disposal should be considered in the light of a comparative risk assessment involving both dumping and the alternatives. 
KEMISKA, FYSISKA OCH BIOLOGISKA EGENSKAPER 
CHEMICAL, PHYSICAL AND BIOLOGICAL PROPERTIES 
7 En detaljerad beskrivning och specifikation av avfallet är en väsentlig förutsättning för övervägandena om alternativa lösningar och är grundvalen för beslut om avfallet får dumpas eller ej. Om avfallet är då dåligt beskrivet att en riktig bedömning inte kan göras av dess eventuella effekter på människors hälsa och miljön, skall det avfallet inte dumpas. 
7 A detailed description and characterization of the waste is an essential precondition for the consideration of alternatives and the basis for a decision as to whether a waste may be dumped. If a waste is so poorly characterized that proper assessment cannot be made of its potential impacts on human health and the environment, that waste shall not be dumped. 
8 Vid karaktärisering av avfallet och dess beståndsdelar skall följande beaktas: 
8 Characterization of the wastes and their constituents shall take into account; 
8.1 ursprung, sammanlagd mängd, form och genomsnittliga sammansättning; 
8.1 origin, total amount, form and average composition; 
8.2 fysiska, kemiska, biokemiska och biologiska egenskaper; 
8.2 properties: physical, chemical, biochemical and biological; 
8.3 toxicitet; 
8.3 toxicity; 
8.4 persistens, fysisk, kemisk och biologisk nedbrytbarhet; och 
8.4 persistence: physical, chemical and biological; and 
8.5 ackumulering och biotransformering i biologiska material eller sediment. 
8.5 accumulation and biotransformation in biological materials or sediments. 
ÄTGÄRDSLISTA 
ACTION LIST 
9 Varje avtalspart skall utarbeta en nationell åtgärdslista att användas som bedömningsgrund vid kartläggning av ifrågakommande typer av avfall och deras beståndsdelar på grundval av det aktuella avfallet eventuella effekter på människornas hälsa och på den marina miljön. När man väljer de ämnen som skall tas upp på en åtgärdslista, skall prioritet ges åt toxiska, långlivade och bioackumulativa ämnen som härrör från antropogena källor (t.ex. kadmium, kvicksilver, organohalogener, petroleumkolväten och, i tillämpliga fall, arsenik, bly, koppar, zink, beryllium, krom, nickel och vanadium, komposit av organiskt kisel, cyanider, fluorider och pesticider eller andra biprodukter av dem än organohalogener). En åtgärdslista kan även användas för att initiera ytterligare avfallsförebyggande överväganden. 
9 Each Contracting Party shall develop a national Action List to provide a mechanism for screening candidate wastes and their constituents on the basis of their potential effects on human health and the marine environment. In selecting substances for consideration in an Action List, priority shall be given to toxic, persistent and bioaccumulative substances from anthropogenic sources (e.g., cadmium, mercury, organohalogens, petroleum hydrocarbons, and, whenever relevant, arsenic, lead, copper, zinc, beryllium, chromium, nickel and vanadium, organosilicon compounds, cyanides, fluorides and pesticides or their by-products other than organohalogens). An Action List can also be used as a trigger mechanism for further waste prevention considerations. 
10 En åtgärdslista skall innehålla en övre nivå och får även innehålla uppgift om en nedre nivå. Den övre nivån skall sättas så högt att man undviker akuta eller kroniska effekter på människors hälsa eller på känsliga marina organismer, representativa för det marina ekosystemet. Tillämpning av en åtgärdslista kommer att resultera i en uppdelning i tre möjliga avfallskategorier: 
10 An Action List shall specify an upper level and may also specify a lower level. The upper level should be set so as to avoid acute or chronic effects on human health or on sensitive marine organisms representative of the marine ecosystem. Application of an Action List will result in three possible categories of waste: 
10.1 avfallstyper, som innehåller specificerade ämnen eller vilka förorsakar biologiska effekter överskridande den övre nivån, skall inte dumpas, för så vitt avfallet ej har gjorts godtagbart för dumpning genom utnyttjande av beredningsteknik eller –processer: 
10.1 wastes which contain specified substances, or which cause biological responses, exceeding the relevant upper level shall not be dumped, unless made acceptable for dumping through the use of management techniques or processes; 
10.2 avfallstyper, som innehåller specificerade ämnen eller vilka förorsakar biologiska effekter under de aktuella nedre nivåerna, skall anses innebära liten fara för miljön med avseende på dumpning; och 
10.2 wastes which contain specified substances, or which cause biological responses, below the relevant lower levels should be considered to be of little environmental concern in relation to dumping; and 
10.3 avfallstyper, som innehåller specificerade ämnen eller vilka förorsakar biologiska effekter under den övre nivån men över den lägre nivån, behöver en mer detaljerad utvärdering innan deras lämplighet för dumpning kan fastställas. 
10.3 wastes which contain specified substances, or which cause biological responses, below the upper level but above the lower level require more detailed assessment before their suitability for dumping can be determined. 
VAL AV DUMPNINGSPLATS 
DUMP-SITE SELECTION 
11 Information som krävs vid val av dumpningsplats skall omfatta följande: 
11 Information required to select a dump-site shall include; 
11.1 fysiska, kemiska och biologiska egenskaper hos vattenpelaren och havsbottnen; 
11.1 physical, chemical and biological characteristics of the water-column and the seabed; 
11.2 placering av anläggningar, värden och andra användningar av havet i det aktuella området; 
11.2 location of amenities, values and other uses of the sea in the area under consideration; 
11.3 utvärdering av de flöden av ämnen som sammanhänger med dumpningen i förhållande till existerande flöden av ämnen i den marina miljön; och 
11.3 assessment of the constituent fluxes associated with dumping in relation to existing fluxes of substances in the marine environment; and 
11.4 ekonomisk och teknisk genomförbarhet. 
11.4 economic and operational feasibility. 
BEDÖMNING AV MÖJLIGA EFFEKTER 
ASSESSMENT OF POTENTIAL EFFECTS 
12 Bedömningen av de möjliga effekterna skall framläggas i en kortfattad redogörelse av de väntade konsekvenserna av de olika alternativen för kvittblivning till havs eller på land, t.ex. ”effekthypotesen”. Den ger en bas för beslut om det föreslagna kvittblivningsalternativet skall antas eller förkastas och för fastställande av miljöskyddövervakningskrav. 
12. Assessment of potential effects should lead to a concise statement of the expected consequences of the sea or land disposal options, i.e., the "Impact Hypothesis". It provides a basis for deciding whether to approve or reject the proposed disposal option and for defining environmental monitoring requirements. 
13 Bedömningen av den planerade dumpningen skall innehålla data om avfallet, förhållandena vid den eller de föreslagna dumpningsplatserna, flöden och föreslagen kvittblivningsmetod och en specificering om de möjliga effekterna på människors hälsa, naturresursser, anläggningar och andra legitima användningar av havet. I bedömningen skall det finnas en redogörelse för de väntade effekternas karaktär, tids- och rumsomfattning, effekternas varaktighet, med utgångspunkt i rimligt försiktiga antaganden. 
13 The assessment for dumping should integrate information on waste characteristics, conditions at the proposed dump-site(s), fluxes, and proposed disposal techniques and specify the potential effects on human health, living resources, amenities and other legitimate uses of the sea. It should define the nature, temporal and spatial scales and duration of expected impacts based on reasonably conservative assumptions. 
14 En analys av varje kvittblivningsalternativ bör ske i ljuset av en jämförande bedömning av följande faktorer: risker för människors hälsa, miljökostnader, risker (däribland olyckor), ekonomiska konsekvenser samt avlägsnande av framtida användningsmöjligheter. Om det av denna bedömning framgår att erforderlig information ej är tillgänglig för beräkning av de sannolika effekterna av det föreslagna alternativet, skall detta alternativ ej mer övervägas. Om tolkningen av den jämförande bedömningen därtill visar att dumpningsalternativet är mindre rekommendabelt, ska tillstånd till dumpning inte ges. 
14 An analysis of each disposal option should be considered in the light of a comparative assessment of the following concerns: human health risks, environmental costs, hazards, (including accidents), economics and exclusion of future uses. If this assessment reveals that adequate information is not available to determine the likely effects of the proposed disposal option then this option should not be considered further. In addition, if the interpretation of the comparative assessment shows the dumping option to be less preferable, a permit for dumping should not be given. 
15 Varje bedömning skall avslutas med en rekommendation om tillstyrkande eller avslag av ansökan om dumpningstillstånd. 
15 Each assessment should conclude with a statement supporting a decision to issue or refuse a permit for dumping. 
ÖVERVAKNING 
MONITORING 
16 Övervakning används för kontroll av att villkoren för tillståndet har uppfyllts – tillsyn och av att de antaganden som gjordes under tillståndsförberedelsen och platsurvalsprocessen var korrekta och tillräckliga för skyddet av miljön och av människors hälsa – miljöövervakning. Det är väsentligt att tillsyn och övervakningsprogram har klart definierade mål. 
16 Monitoring is used to verify that permit conditions are met - compliance monitoring - and that the assumptions made during the permit review and site selection process were correct and sufficient to protect the environment and human health - field monitoring. It is essential that such monitoring programmes have clearly defined objectives. 
TILLSTÅND OCH VILLKOR FÖR TILLSTÅND 
PERMIT AND PERMIT CONDITIONS 
17 Tillstånd skall ges endast om alla konsekvensvärderingar har slutförts och övervakningskraven har fastställts. Tillståndsvillkorens syfte är att fungera som säkerhet i görligaste mån för att miljöstörningar och miljöskador minimeras och fördelarna maximeras. Utfärdade tillstånd skall innehålla data och uppgifter med följande innehåll: 
7 A decision to issue a permit should only be made if all impact evaluations are completed and the monitoring requirements are determined. The provisions of the permit shall ensure, as far as practicable, that environmental disturbance and detriment are minimized and the benefits maximized. Any permit issued shall contain data and information specifying: 
17.1 dumpningsmaterialens typ och ursprung; 
17.1 the types and sources of materials to be dumped; 
17.2 dumpningsplatsens eller dumpningsplatsernas placering; 
17.2 the location of the dump-site(s); 
17.3 dumpningsmetod; 
17.3 the method of dumping; and 
17.4 övervaknings- och rapporteringskrav. 
17.4 monitoring and reporting requirements. 
18 Tillstånd skall omprövas periodiskt, varvid resultaten av tillsyns- och miljöövervakningsprogrammens målsättning skall beaktas. Granskningen av övervakningsresultaten kommer att ge indikationer på om miljöövervakningsprogrammen behöver fullföljas, revideras eller avslutas och kommer att ge bättre underlag för beslut om förlängning, ändring eller indragning av tillstånd. Detta är en viktig återkopplingsmekanism för skyddet av människors hälsa och den marina miljön. 
18 Permits should be reviewed at regular intervals, taking into account the results of monitoring and the objectives of monitoring programmes. Review of monitoring results will indicate whether field programmes need to be continued, revised or terminated and will contribute to informed decisions regarding the continuance, modification or revocation of permits. This provides an important feedback mechanism for the protection of human health and the marine environment. 
BILAGA 3 
SKILJEDOMFÖRFARANDE 
ANNEX 3 
ARBITRAL PROCEDURE 
ARTIKEL 1 
ARTICLE 1 
1 En skiljenämnd (här nedan kallad “skiljenämnden”) skall inrättas på begäran av en avtalspart då denna begäran ställts till annan avtalspart med stöd av artikel 16 i detta protokoll. Begäran om skiljedomsförfarande skall bestå av en redogörelse för fallet tillsammans med eventuella underlag. 
1 An Arbitral Tribunal (hereinafter referred to as the "Tribunal") shall be established upon the request of a Contracting Party addressed to another Contracting Party in application of article 16 of this Protocol. The request for arbitration shall consist of a statement of the case together with any supporting documents. 
2 Den initiativtagande avtalsparten skall underrätta generalsekreteraren om: 
2 The requesting Contracting Party shall inform the SecretaryGeneral of: 
2.1 sin begäran om skiljedomsförfarande; 
2.1 its request for arbitration; and 
2.2 de bestämmelser i detta protokoll, vilkas tolkning eller tillämpning enligt vederbörandes mening är tvistens föremål. 
2.2 the provisions of this Protocol the interpretation or application of which is, in its opinion, the subject of disagreement. 
3. Generalsekreteraren skall vidarebefordra dessa underlag till alla avtalsparter. 
3 The SecretaryGeneral shall transmit this information to all Contracting States. 
ARTIKEL 2 
ARTICLE 3 
1 Skiljenämnden skall bestå av en enda skiljeman, om så har överenskommits mellan de tvistande parterna senast 30 dagar räknat från dagen för mottagandet av begäran om skiljedomsförfarande. 
1 The Tribunal shall consist of a single arbitrator if so agreed between the parties to the dispute within 30 days from the date of receipt of the request for arbitration. 
2 Om skiljemannen avlider, insjuknar eller avviker, får de tvistande parterna överenskomma om en ersättare senast trettio dagar räknat från frånfället, insjuknandet eller avvikandet. 
2 In the case of the death, disability or default of the arbitrator, the parties to a dispute may agree upon a replacement within 30 days of such death, disability or default. 
ARTIKEL 3 
ARTICLE 3 
1 Kan de tvistande parterna inte enas om en skiljenämnd enligt artikel 2 i denna bilaga, skall skiljenämnden bestå av tre ledamöter: 
1 Where the parties to a dispute do not agree upon a Tribunal in accordance with article 2 of this Annex, the Tribunal shall consist of three members; 
1.1 en skiljeman vald av vardera parten i tvistemålet; och 
1.1one arbitrator nominated by each party to the dispute; and 
1.2 en tredje skiljeman som skall utses i samråd mellan de två först utsedda skiljemännen och som skall fungera som skiljenämndens ordförande. 
1.2 a third arbitrator who shall be nominated by agreement between the two first named and who shall act as its Chairman. 
2 Om ordföranden i en skiljenämnd inte utses inom trettio dagar räknat från tillsättningen av den andra skiljemannen, skall tvisteparterna på endera partens begäran tillställa generalsekreteraren en överenskommen lista över kvalificerade personer inom ytterligare trettio dagar. Generalsekreteraren skall välja ordföranden från denna lista snarast möjligt. Han skall inte välja en ordförande som har varit medborgare i någondera tvistepartens land, om motparten ej samtycker till det. 
2 If the Chairman of a Tribunal is not nominated within 30 days of nomination of the second arbitrator, the parties to a dispute shall, upon the request of one party, submit to the SecretaryGeneral within a further period of 30 days an agreed list of qualified persons. The SecretaryGeneral shall select the Chairman from such list as soon as possible. He shall not select a Chairman who is or has been a national of one party to the dispute except with the consent of the other party to the dispute. 
3 Om en tvistande part inte utser en skiljeman enligt föreskrifterna i punkt 1.1 inom 60 dagar räknat från dagen för mottagandet av begäran om skiljeförfarande, får motparten begära att generalsekreteraren inom 30 dagar tillställs en godkänd lista över kvalificerade personer. Generalsekreteraren skall välja skiljenämndens ordförande från denna lista snarast möjligt. Ordföranden skall sedan anmoda den part som inte har utsett någon skiljeman att göra det. Utser inte den parten en skiljeman senast 15 dagar efter denna anmodan, skall generalsekreteraren på ordförandens begäran utse skiljemannen bland de på den överenskomna listan uppförda personerna. 
3 If one party to a dispute fails to nominate an arbitrator as provided in paragraph 1.1 within 60 days from the date of receipt of the request for arbitration, the other party may request the submission to the SecretaryGeneral within a period of 30 days of an agreed list of qualified persons. The SecretaryGeneral shall select the Chairman of the Tribunal from such list as soon as possible. The Chairman shall then request the party which has not nominated an arbitrator to do so. If this party does not nominate an arbitrator within 15 days of such request, the SecretaryGeneral shall, upon request of the Chairman, nominate the arbitrator from the agreed list of qualified persons. 
4 Avlider, insjuknar eller avviker en skiljeman, skall den tvistepart som utsett vederbörande utnämna en ersättare inom trettio dagar efter frånfället, insjuknandet eller avvikelsen. Om den berörda tvisteparten inte utser en ersättare, skall skiljeförfarandet fullföljas med de återstående skiljemännen. Avlider, insjuknar eller avviker ordföranden, skall ersättare utses enligt föreskrifterna i punkt 1.2 och 2 senast nittio dagar efter frånfället, insjuknandet eller avvikandet. 
4 In the case of the death, disability or default of an arbitrator, the party to the dispute who nominated him shall nominate a replacement within 30 days of such death, disability or default. If the party does not nominate a replacement, the arbitration shall proceed with the remaining arbitrators. In the case of the death, disability or default of the Chairman, a replacement shall be nominated in accordance with the provision of paragraphs 1.2 and 2 within 90 days of such death, disability or default. 
5 En lista över skiljemän skall föras av generalsekreteraren. Listan skall bestå av kvalificerade personer som utsetts av avtalsparterna. Varje avtalspart får namnge fyra personer för upptagande på listan, vilka personer inte nödvändigtvis behöver vara medborgare i den avtalspartens land. Om tvisteparterna inte har tillställt generalsekreteraren en lista över kvalificerade personer inom föreskriven tid enligt punkterna 2,3 och 4, skall generalsekreteraren välja den eller de ännu icke utvalda skiljemännen från den av honom förda listan. 
5 A list of arbitrators shall be maintained by the SecretaryGeneral and composed of qualified persons nominated by the Contracting Parties. Each Contracting Party may designate for inclusion in the list four persons who shall not necessarily be its nationals. If the parties to the dispute have failed within the specified time limits to submit to the SecretaryGeneral an agreed list of qualified persons as provided for in paragraphs 2, 3 and 4, the SecretaryGeneral shall select from the list maintained by him the arbitrator or arbitrators not yet nominated. 
ARTIKEL 4 
ARTICLE 4 
Skiljenämnden får hora och avgöra motfordran som härrör direkt ur tvistens föremål. 
The Tribunal may hear and determine counterclaims arising directly out of the subject matter of the dispute. 
ARTIKEL 5 
ARTICLE 5 
Varje tvistepart skall själv bära kostnaderna för beredningen av sin egen talan. Arvoderingen av skiljenämndens ledamöter och alla allmänna omkostnader för skiljeförfarandet skall bäras till lika delar av de tvistande parterna. Skiljenämnden skall bokföra alla sina omkostnader och redovisa dessa för parterna. 
Each party to the dispute shall be responsible for the costs entailed by the preparation of its own case. The remuneration of the members of the Tribunal and of all general expenses incurred by the arbitration shall be borne equally by the parties to the dispute. The Tribunal shall keep a record of all its expenses and shall furnish a final statement thereof to the parties. 
ARTIKEL 6 
ARTICLE 6 
En avslutande part, som har ett intresse av juridisk natur och som kan påverkas av beslutet i målet, får, efter att skriftligen ha underrättat de ursprungliga tvisteparterna, intervenera i skiljeförfarandet med skiljenämndens samtycke och på egen bekostnad. Sådan intervenient skall ha rätt att framlägga bevismaterial och resumeér och göra muntliga föredragningar om de sakförhållanden som föranlett vederbörandes intervention, med stöd av de förfaranden som fastställts jämlikt i artikel 7 i denna bilaga, men har icke några rättigheter med avseende på skiljenämndens sammansättning. 
Any Contracting Party which has an interest of a legal nature which may be affected by the decision in the case may, after giving written notice to the parties to the dispute which have originally initiated the procedure, intervene in the arbitration procedure with the consent of the Tribunal and at its own expense. Any such intervener shall have the right to present evidence, briefs and oral argument on the matters giving rise to its intervention, in accordance with procedures established pursuant to article 7 of this Annex, but shall have no rights with respect to the composition of the Tribunal. 
ARTIKEL 7 
ARTICLE 7 
En med stöd av bestämmelserna i denna bilaga inrättad skiljenämnd skall själv fastställa sina ordningsregler. 
A Tribunal established under the provisions of this Annex shall decide its own rules of procedure. 
ARTIKEL 8 
ARTICLE 8 
1 För så vitt en skiljenämnd ej består av en enda skiljeman, skall skiljenämndens beslut om tillvägagångssätt, sammanträdesplats och andra frågor rörande den tvist som nämnden har att avgöra fattas med enkel majoritet bland dess ledamöter. Om en skiljenämndsledamot, som utsetts av en av de tvistande parterna, är frånvarande eller nedlägger sin röst, skall detta inte hindra skiljenämnden från att fatta ett beslut. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. 
1 Unless a Tribunal consists of a single arbitrator, decisions of the Tribunal as to its procedure, its place of meeting, and any question related to the dispute laid before it, shall be taken by majority vote of its members. However, the absence or abstention of any member of the Tribunal who was nominated by a party to the dispute shall not constitute an impediment to the Tribunal reaching a decision. In case of equal voting, the vote of the Chairman shall be decisive. 
2 Tvisteparterna skall underlätta skiljenämndens arbete och skall i synnerhet, i enlighet med sina nationella rättsregler och med utnyttjande av alla medel som star till deras förfogande: 
2 The parties to the dispute shall facilitate the work of the Tribunal and in particular shall, in accordance with their legislation and using all means at their disposal: 
2.1 tillställa skiljenämnden alla nödvändiga dokument och underlag, och 
2.1 provide the Tribunal with all necessary documents and information; and 
2.2 göra det möjligt för skiljenämnden att besöka respektive territorium och bese platsen. 
2.2 enable the Tribunal to enter their territory, to hear witnesses or experts, and to visit the scene. 
3 On en tvistepart inte efterlever föreskrifterna i punkt 2, skall detta inte hindra skiljenämnden från att fatta beslut och avkunna dom. 
3 The failure of a party to the dispute to comply with the provisions of paragraph 2 shall not preclude the Tribunal from reaching a decision and rendering an award. 
ARTIKEL 9 
ARTICLE 9 
Skiljenämnden skall avkunna sin dom senast fem månader räknat från tidpunkten för dess tillsättande, om den inte finner det nödvändigt att utsträcka denna tid med högst fem månader. Skiljenämndens beslut skall beledsagas av en beslutsmotivering. Beslutet är slutgiltigt och kan inte överklagas och skall meddelas generalsekreteraren, som har att underrätta avtalsparterna. De tvistande parterna skall omedelbart efterkomma beslutet. 
The Tribunal shall render its award within five months from the time it is established unless it finds it necessary to extend that time limit for a period not to exceed five months. The award of the Tribunal shall be accompanied by a statement of reasons for the decision. It shall be final and without appeal and shall be communicated to the SecretaryGeneral who shall inform the Contracting Parties. The parties to the dispute shall immediately comply with the award. 
2009 ÄNDRINGAR 
ÄNDRING AV ARTIKEL 6 
AMENDMENTS DONE IN 2009 
AMENDMENT TO ARTICLE 6 
1 Till artikeln fogas ”1” före följande mening: ”Avtalsparterna ska inte tillåta export av avfall eller annat material till andra länder för dumpning eller förbränning till havs.” 
1 Add “1” before: “Contracting Parties shall not allow the export of wastes or other matter to other countries for dumping or in-cineration at sea.” 
2 Följande nya punkt 2 ska införas: ”2 trots vad som föreskrivs i punkt 1 får koldioxidströmmar i enlighet med bilaga 1 exporteras för deponering utomlands, om de aktuella staterna har ingått en överenskommelse om saken eller förbundit sig vid något annat arrangemang. I överenskommelsen eller arrangemanget ska tas in: 
2 Add a new paragraph 2 as follows: “2 Notwithstanding paragraph 1, the export of carbon dioxide streams for disposal in ac-cordance with annex 1 may occur, provided that an agreement or arrangement has been entered into by the countries concerned. Such an agreement or arrangement shall include: 
1 fastställelse och fördelning av ansvaret som gäller utfärdande av tillstånd mellan den exporterande och mottagande staten i enlighet med bestämmelserna i detta protokoll och annan tillämplig internationell rätt, och 
1 confirmation and allocation of permitting responsibilities between the exporting and receiving countries, consistent with the provisions of this Protocol and other applicable international law; and 
2 om exporten sker till en stat som inte är part i detta protokoll, bestämmelser som minst motsvarar bestämmelserna i detta protokoll, inklusive bestämmelser som gäller utfärdandet av tillstånd och tillståndsvillkoren i syfte att följa bestämmelserna i bilaga 2 för att det ska säkerställas att överenskommelsen eller arrangemanget inte avviker från parternas skyldigheter enligt detta protokoll att skydda och bevara den marina miljön. 
2 in the case of export to non-Contracting Parties, provisions at a minimum equivalent to those contained in this Protocol, including those relating to the issuance of permits and permit conditions for complying with the provisions of annex 2, to ensure that the agreement or arrangement does not derogate from the obligations of Contracting Parties under this Protocol to protect and preserve the marine environment. 
En part som förbinder sig vid en sådan överenskommelse eller ett sådant arrangemang ska underrätta organisationen om saken.” 
A Contracting Party entering into such an agreement or arrangement shall notify it to the Organization.” 
2013 ÅRS ÄNDRINGAR 
ÄNDRING AV ARTIKEL 1, 
NY ARTIKEL 6bis 
OCH NYA BILAGOR 4 OCH 5 
ARTIKEL 1 
DEFINITIONER 
AMENDMENTS DONE IN 2013 
AMENDMENTS TO ARTICLE 1, 
NEW ARTICLE 6bis 
AND NEW ANNEXES 4 AND 5 
ARTICLE 1 
DEFINITIONS 
Följande nya punkt ska införas: 
Add new paragraph, as follows: 
”5bis ”Klimatmanipulering i havet” avser avsiktliga ingrepp i den marina miljön i syfte att manipulera naturliga processer, bland annat för att motverka klimatförändringen som är orsakad av människan och/eller dess effekter, och där det finns risk för skadevållande effekter, särskilt när dessa effekter kan vara utbredda, långvariga eller svåra.” 
”5bis “Marine geoengineering” means a deliberate intervention in the marine envi-ronment to manipulate natural processes, in-cluding to counteract anthropogenic climate change and/or its impacts, and that has the potential to result in deleterious effects, especially where those effects may be wide-spread, long lasting or severe.” 
Följande nya artikel ska införas: 
Add new article, as follows: 
ARTIKEL 6bis 
KLIMATMANIPULERING I HAVET 
ARTICLE 6bis 
MARINE GEOENGINEERING  
ACTIVITIES 
1 Parterna får inte tillåta deponering av material i havet från fartyg, luftfartyg, plattformar eller andra artificiella konstruktioner till havs för sådan klimatmanipulering som anges i bilaga 4, om det inte är möjligt att med stöd av förteckningen få tillstånd för verksamheten eller en del av den. 
1 Contracting Parties shall not allow the placement of matter into the sea from vessels, aircraft, platforms or other man-made structures at sea for marine geoengineering activities listed in annex 4, unless the listing rovides that the activity or the subcategory of an activity may be authorized under a permit. 
2 Parterna vidtar administrativa eller lagstiftande åtgärder för att försäkra att utfärdandet av tillstånd och tillståndsvillkoren stämmer överens med bestämmelserna i bilaga 5 och att den särskilda bedömningsram som upprättats för verksamheten och godkänts vid ett partsmöte beaktas vid utfärdandet av tillstånd. Tillstånd kan utfärdas först när verksamheten har bedömts och det vid bedömningen har slagits fast att föroreningar av den marina miljön till följd av den förslagna verksamheten i möjligaste mån har förhindrats eller reducerats till ett minimum. Tillstånd får utfärdas endast om det vid bedömningen konstateras att verksamheten inte strider mot protokollets syften. 
2 Contracting Parties shall adopt ad-ministrative or legislative measures to ensure that the issuance of permits and permit conditions comply with provisions of annex 5 and takes into account any Specific Assessment Framework developed for an activity and adopted by the Meeting of the Contracting Parties. A permit shall only be issued after the activity has undergone assessment which has determined that pollution of the marine environment from the proposed activity is, as far as practicable, prevented or reduced to a minimum. A permit shall only be issued if the outcome of the assessment is that the activity is not contrary to the aims of the Protocol. 
3 Artikel 4 tillämpas inte på verksamhet som uppräknas i bilaga 4. 
3 Article 4 does not apply to activities listed in annex 4. 
Följande nya bilaga ska införas: 
Add new annex, as follows: 
BILAGA 4 
KLIMATMANIPULERING I HAVET 
1 HAVSGÖDNING 
ANNEX 4 
MARINE GEOENGINEERING 
ACTIVITIES 
1 OCEAN FERTILIZATION 
1 Havsgödning är all mänsklig verksamhet vars huvudsakliga syfte är att stimulera havens primära produktivitet. Havsgödning omfattar inte traditionellt vattenbruk eller energihavsbruk eller skapandet av artificiella rev. 
1 Ocean fertilization is any activity under-taken by humans with the principal inten-tion of stimulating primary productivity in the oceans. Ocean fertilization does not in-clude conventional aquaculture or mariculture or the creation of artificial reefs. 
2 För annan havsgödningsverksamhet än sådan som avses i punkt 3 ska inte utfärdas tillstånd. 
2 All ocean fertilization activities other than those referred to in paragraph .3 shall not be permitted. 
3 Tillstånd för havsgödningsverksamhet kan komma i fråga endast om verksamheten bedöms vara välgrundad vetenskaplig forskning med beaktande av en särskild bedömningsram för deponeringen. 
3 An ocean fertilization activity may only be considered for a permit if it is assessed as constituting legitimate scientific research ta-king into account any specific placement as-sessment framework. 
Följande nya bilaga ska införas: 
Add new annex, as follows: 
BILAGA 5 
BEDÖMNINGSRAM FÖR MATERIAL SOM KAN KOMMA IFRÅGA FÖR DEPONERING ENLIGT BILAGA 4 
ANNEX 5 
ASSESSMENT FRAMEWORK FOR MATTER THAT MAY BE CONSIDERED FOR PLACEMENT UNDER ANNEX 4 
ALLMÄNT 
GENERAL 
1 Syftet med denna ram är: 
1. The purpose of this Framework is: 
1.1 att bedöma dendeponeringsverksamhet som uppräknas i bilaga 4; och 
1.1 to assess placement activities listed in annex 4; and 
1.2. att vara en bas för de särskilda bedömningsramar för deponeringsverksamhet som uppräknas i bilaga 4. 
1.2 to be the basis for developing Specific Assessment Frameworks for placement ac-tivities listed in annex 4. 
2 De särskilda bedömningsramar som utvecklats för deponeringsverksamhet som uppräknas i bilaga 4 ska vara förenliga med kraven i denna bilaga och kan ge ytterligare anvisningar för bedömning och utfärdande av tillstånd. 
2 Specific Assessment Frameworks devel-oped for placement activities listed in an-nex 4 shall meet the requirements of this annex and may provide further guidance for assessing and issuing permits. 
3 Avtalsparter som följer anvisningarna i en särskild bedömningsram som godkänts av parterna ska anses handla i enlighet med villkoren i denna bilaga. 
3 Parties meeting the terms of any Specific Assessment Framework that has been adop-ted by the Parties shall be deemed to be in compliance with this annex. 
BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN 
DESCRIPTION OF ACTIVITY 
4 Det ska först fastställas om den föreslagna verksamheten omfattas av förteckningen i bilaga 4 och om den kan tillåtas i enlighet med den bilagan. För fastställandet krävs en fullständig beskrivning av den föreslagna deponeringsverksamheten och dess syfte och alla dess skeden. Därtill behövs en beskrivning av såväl arbetsrutinerna under de olika skedena som av det (möjliga) avfall som uppstår i varje skede. 
4 It first has to be determined whether the proposed activity is an activity covered by the listing in annex 4 and may be permitted in accordance with that annex. The determi-nation requires a full description of the pro-posed placement activity, including its pur-pose and covering all stages. It furthermore requires a description of both the working practices during the different stages and the wastes produced (if any) in the relevant stage. 
5 Av förslaget ska framgå att 
5 The proposal shall demonstrate that: 
- den föreslagna verksamheten har andra syften än enbart deponering av avfall; 
- the proposed activity is for a purpose other than mere disposal; 
- den är ändamålsenligt planerad; 
- it is designed to fulfil its purpose; 
- grunderna, målen, metoderna, omfattningen, tidsplaneringen och läget samt prognoser för fördelar och risker anges klart i motiveringen till förslaget; 
- the rationale, goals, methods, scale, ti-mings and locations as well as predicted be-nefits and risks are stated as a clear justifica-tion for the proposal; 
- den föreslagna verksamheten innan arbetet inleds har tillräckliga finansiella resurser för att arbetsprogrammet ska kunna genomföras. 
- the proposed activity has the financial re-sources available to fulfil the programme of work before it commences. 
6 En detaljerad beskrivning och karakterisering av deponeringen och dess delområden är en väsentlig förutsättning för bedömningen av den föreslagna verksamheten och grunden för ett beslut om tillstånd kan utfärdas för den. Om den föreslagna verksamheten är så bristfälligt karakteriserad att en saklig bedömning inte kan göras, ska tillstånd inte utfärdas. 
6 A detailed description and characteriza-tion of the placement and all its constituents is an essential precondition for the assess-ment of the proposed activity and the basis for a decision as to whether a permit may be issued. If the proposed activity is so poorly characterized that proper assessment cannot be made a permit shall not be issued. 
HAVSFORSKNING I ANSLUTNING TILL KLIMATMANIPULERING I HAVET 
MARINE SCIENTIFIC RESEARCH RELATED TO MARINE GEOENGINEERING 
7 Möjliga tekniker för klimatmanipulering i havet kan förutsätta specifik havsforskning i syfte att bland annat. 
7 Potential marine geoengineering tech-niques may require specific marine scientific research in order to, inter alia: 
- öka förståelsen för de naturliga processer som kommer att påverkas; 
- better understand the natural processes which will be affected; 
- förstå teknikens möjliga konsekvenser för den marina miljön; 
- understand their potential impacts on the marine environment; 
- förstå teknikens möjliga effekt med tanke på klimatmanipulering i havet; och 
- understand their potential efficacy for  
geoengineering purposes; and 
- underlätta en effektiv tillämpning av bedömningsramarna på förslag som gäller klimatmanipulering i havet. 
- be able to effectively apply the assessment framework(s) to proposals for marine geoengineering. 
8 I sådan specifik havsforskning ska följande aspekter beaktas: 
8 In case of such a specific marine scien-tific research activity, the following consid-erations apply: 
- avsikten är att den föreslagna verksamheten ska besvara frågor som ökar den vetenskapliga kunskapen. Av förslagen ska framgå grunder, forskningsmål, vetenskapliga hypoteser och metoder, omfattning, tidsplanering, varaktighet och läge samt en klar motivering till varför de väntade resultaten inte rimligen kan uppnås med andra metoder. 
- the proposed activity is designed to an-swer questions that will add to scientific knowledge. Proposals should state their ra-tionale, research goals, scientific hypotheses and methods, scale, timings, duration and locations with clear justification for why the expected outcomes cannot reasonably be achieved by other methods. 
- forskningsmetoden ska vara ändamålsenlig och basera sig på bästa tillgängliga vetenskapliga kunskap och teknologi. Metoderna ska beskrivas så detaljerat att en sakkunnigbedömning kan utföras. 
- the research methodology to be applied should be appropriate and based on best available scientific knowledge and technolo-gy. The methodology should be described in sufficient detail to allow a peer review. 
- en vetenskaplig sakkunnigbedömning av den föreslagna verksamheten ska ut-föras i lämpliga skeden av bedömningsprocessen. 
- the proposed activity is subject to scien-tific peer review at appropriate stages in the assessment process. 
- ekonomiska intressen inverkar inte på planeringen, genomförandet och/eller resultaten av den föreslagna verksamheten. Experimentet eller dess resultat får inte ge upphov till direkt finansiell och/eller ekonomisk nytta. Detta hindrar inte betalning för tjänster som stöder experimentet och utesluter inte framtida finansiella verkningar av patenterad teknologi. 
- economic interests do not influence the design, conduct and/or outcomes of the pro-posed activity. There should not be any fi-nancial and/or economic gain arising directly from the experiment or its outcomes. This does not preclude payment for services ren-dered in support of the experiment or future financial impacts of patented technology. 
- de aktörer som föreslår verksamheten förbinder sig att publicera resultaten i fackgranskade vetenskapliga publikationer och inför i förslaget en plan för offentliggörande av data och resultat inom en rimlig och specifik tidsperiod. 
- the proponents of the proposed activity make a commitment to publish the results in peer reviewed scientific publications and include a plan in the proposal to make the data and outcomes publicly available in an appropriate and specified time frame. 
- för den föreslagna verksamheten finns innan arbetet inleds tillräckliga finansiella resurser för att arbetsprogrammet ska kunna genomföras. 
- the proposed activity has the financial re-sources available before the work commen-ces to fulfil the program of work. 
9 Punkterna 4 och 5 gäller också havsforskning. 
9 Paragraphs 4 and 6 above also apply to marine scientific research 
SAMRÅD 
CONSULTATION 
10 Om den deponeringsverksamhet som föreslås för övervägande av en avtalspart kan påverka ett havsområde inom vilket en annan stat får utöva jurisdiktion i enlighet med internationell rätt eller som står utanför nationell jurisdiktion, bör de stater som möjligen berörs av dess effekter och relevanta internationella överenskommelser och arrangemang identifieras, och de berörda staterna underrättas om verksamheten och en plan bör göras upp för kontinuerligt samråd om möjliga effekter och till stöd för det vetenskapliga samarbetet. 
10 Where the placement activity proposed for consideration by a Contracting Party may have any effect in any area of the sea in which another State is entitled to exercise jurisdiction in accordance with international law or in any area of the sea beyond the ju-risdiction of any State, potentially affected countries and relevant regional intergovern-mental agreements and arrangements should be identified and notified and a plan should be developed for ongoing consultations on the potential impacts, and to encourage scientific cooperation. 
11 Avtalsparterna ska uppmana aktörer som föreslår sådan verksamhet som uppräk-nas i förteckningen att i god tid samråda med intressentgrupperna så att eventuella frågor kan behandlas innan förslagen läggs fram. Avtalsparterna ska inleda en samrådsprocess för alla berörda nationella eller internationella intressentgrupper när ett förslag läggs fram. Samrådsprocessen genomförs under bedömningsprocessen och innan ett slutligt tillståndsbeslut fattas. Samtycke ska begäras från alla stater med jurisdiktion eller intressen i det område som kan påverkas av verksamheten utan att detta påverkar tillämpningen av internationell rätt. Om deponeringsverksamheten kan ha effekter i ett område som berörs av ett mellanstatligt regionalt avtal eller arrangemang, ska behörig regional organisation rådfrågas under processen i syfte att säkerställa att verksamheten är förenlig med tillämpliga regionala mål och krav. 
11 Contracting Parties should encourage proponents of listed activities to initiate ear-ly consultations with stakeholders so that they can address any issues prior to submitting proposals. Contracting Parties shall establish a consultation process with all relevant stakeholders nationally or internationally when a proposal is submitted. This consultation process shall be carried out during the assessment process and before a final permit decision is made. Consent should be sought from all countries with jurisdiction or interests in the region of potential impact without prejudice to international law. Where the placement activity has the potential to have any effects on an area subject to a regional intergovernmental agreement or arrangement, the process should include consultation with the relevant regional organization, with a view to ensuring consistency with applicable regional objectives and requirements. 
12 Avtalsparterna ska beakta råd i fråga om verksamhet som uppräknas i bilaga 4 från oberoende internationella experter eller en oberoende internationell grupp av experter, i synnerhet i situationer där punkt 10 tillämpas. Råden kan gälla vetenskapliga, tekniska, sociala eller ekonomiska aspekter av förslaget. Råden ska vid behov inkludera en sakkunnigbedömning av den vetenskapliga och tekniska kvaliteten på information och data från den aktör som föreslår verksamheten. I fall där punkt 10 tillämpas kan stater som eventuellt påverkas av verksamheten begära råd från oberoende internationella experter eller en oberoende internationell grupp av experter. 
12 Contracting Parties should consider any advice on proposals for activities listed in  
annex 4 from independent international ex-perts or an independent international adviso-ry group of experts, especially in situations where paragraph 10 applies. The advice could address scientific, technical, social or economic aspects of the proposal. It shall, as appropriate, include a peer review of the in-formation and data provided by the propo-nent with regard to its scientific and tech-nical quality. In situations where paragraph 10 applies, potentially affected countries could seek such advice from independent international experts or an independent international advisory group of experts. 
INFORMATION FÖR BEDÖMNING 
INFORMATION FOR ASSESSMENT 
13 Följande information behövs för varje delområde av bedömningsramen: 
13 A common set of information is re-quired for each of the assessment elements of the framework below, namely: 
- val av deponeringsplats 
- Placement site selection 
- bedömning av det material som ska deponeras i den marina miljön 
- Assessment of matter to be placed into the marine environment 
- bedömning av de möjliga effekterna, inklusive effekthypotesen 
- Assessment of potential effects including the Impact Hypothesis 
- riskhantering 
- Risk management 
- övervakning inklusive en grundläggande kartläggning av miljön 
- Monitoring including the environmental baseline. 
VAL AV DEPONERINGSPLATS 
PLACEMENT SITE SELECTION 
14 För valet av deponeringsplats ska parterna enligt situation kräva följande information för bedömning och motivering av valet av plats eller platser: 
14 In order to address placement site selection, Contracting Parties shall require the following information, as appropriate, to evaluate and to justify the selection of the site(s): 
- de fysiska, geologiska, kemiska och biologiska förhållandena på den föreslagna platsen och dess möjliga influensområde, och osäkerheter i dessa förhållanden med avseende på den föreslagna verksamheten; 
- the physical, geological, chemical and biological conditions at the proposed site and the area of potential impact, and the un-certainties in these conditions in relation to the proposed activity; 
- effekter för rekreationsanvändning, värden och annan användning av havet på den föreslagna platsen och dess möjliga influensområde; 
- the impact on amenities, values and other uses of the sea at the proposed site and in the area of potential impacts; 
- möjliga flöden av ämnen som sammanhänger med verksamheten i förhållande till existerande flöden av ämnen i den marina miljön; och 
- any constituent fluxes associated with the activity in relation to existing fluxes of sub-stances in the marine environment; and 
- ekonomisk och teknisk genomförbarhet. 
- economic and operational feasibility. 
BEDÖMNING AV MATERIAL SOM SKA DEPONERAS I DEN MARINA MILJÖN 
ASSESSMENT OF MATTER TO BE PLACED INTO THE MARINE ENVIRONMENT 
15 I bedömningen och karakteriseringen av det material som föreslås bli deponerat i den marina miljön och dess substanser ska enligt situation beaktas följande: 
15 Characterization and assessment of matter proposed to be placed into the marine environment, including its constituents shall take into account as appropriate: 
BEDÖMNING AV MÖJLIGA EFFEKTER 
ASSESSMENT OF POTENTIAL EFFECTS 
16 Bedömningen av de möjliga effekterna framläggs i en ”effekthypotes” som är en kortfattad redogörelse av de väntade konsekvenserna i verksamhetsområdet och det möjliga influensområdet, inklusive gränsöverskridande effekter. Den ger en bas för beslut om den föreslagna verksamheten ska antas eller förkastas eller om ändringar ska föreslås i den, och för fastställande av riskhanteringsåtgärder och riskreduceringsåtgärder samt miljöskyddsövervakningskrav. 
16 Assessment of potential effects shall lead to the "Impact Hypothesis", a concise statement of the expected consequences of the placement activity within the area of the activity and within the area of potential im-pacts, including transboundary effects. It provides a basis for deciding whether to ap-prove, reject or suggest revisions to the pro-posed placement activity and for defining risk management and mitigation measures and environmental monitoring requirements. 
17 Bedömningen av möjliga effekter ska inbegripa information om särdragen i den föreslagna deponeringsverksamheten, förhållandena på den eller de föreslagna platserna, möjliga betydande flöden och föreslagna konstruktionstekniker. Bedömningen ska innehålla en specificering om de möjliga effekterna på människors hälsa, det marina ekosystemets struktur och dynamik, inklusive känsligheten hos arter, stammar, biotoper, livsmiljöer och processer, rekreationsanvändning och annan tillåten användning av havet. I bedömningen ska det finnas en redogörelse för de väntade effekternas karaktär, tids- och rumsomfattning, effekternas varaktighet, med utgångspunkt i rimligt försiktiga antaganden. 
17 The assessment of potential effects should integrate information on the charac-teristics of the proposed placement activity, conditions at the proposed site(s), any rele-vant fluxes, and any proposed construction techniques. The assessment shall specify the potential effects on human health, on ma-rine ecosystem structure and dynamics in-cluding sensitivity of species, populations, communities, habitats and processes, amenities and other legitimate uses of the sea. It shall define the nature, temporal and spatial scales and duration of expected impacts based on reasonably conservative assumptions. 
18 En analys av den föreslagna deponeringen bör ske i ljuset av en bedömning av följande faktorer: risker för människors hälsa, miljökostnader, risker (däribland olyckor), ekonomiska konsekvenser samt avlägsnande av framtida användningsmöjligheter. Det kan också finnas skäl att beakta kumulativa effekter till följd av upprepad verksamhet eller annan verksamhet. Om det av denna bedömning framgår att erforderlig information ej är tillgänglig för beräkning av de sannolika effekterna av den föreslagna verksamheten, ska denna verksamhet ej mer övervägas. 
18 An analysis of the proposed placement activity should be considered in the light of an assessment of the following concerns: human health risks, environmental costs, hazards, (including accidents), economics and exclusion of future uses. Cumulative impacts from repeated activities or from other activities may also be a relevant consideration. If this assessment reveals that adequate information is not available to determine the likely effects of the proposed placement activity then this activity shall not be considered further. 
19 Varje bedömning ska avslutas med en rekommendation om tillstyrkande eller avslag av ansökan om tillstånd för den föreslagna deponeringsverksamheten eller förslag till ändringar i den. 
19 Each assessment of potential effects shall conclude with a statement supporting a decision to approve, reject or suggest revi-sions to a proposed placement activity. 
RISKHANTERING 
RISK MANAGEMENT 
20 Riskhanteringförfaranden behövs för att säkerställa att miljörisker i möjligaste mån minimeras, bland annat med hjälp av reduceringsåtgärder och en beredskapsplan i syfte att maximera nyttan och i enlighet med ett försiktighetsbaserat synsätt. 
20 Risk Management procedures are necessary to ensure that, as far as practicable, environmental risks are minimized, inter alia, through mitigation and contingency planning, and the benefits maximized and that a precautionary approach is applied. 
21 Strategier för hantering eller reducering av risker ska vara lämpliga med avseende på den aktuella risken. Avtalsparten kan bestämma att strategierna är tilläggsvillkor, eller de kan vara en oskiljaktig del av förslaget. Strategierna kan innehålla restriktioner för tid, plats eller verksamhet. 
21 Strategies to manage or mitigate risks need to be appropriate for the risks under consideration. They may be imposed as addi-tional conditions by a Contracting Party or included as an intrinsic part of the proposal. The strategies may include temporal, spatial or operational restrictions. 
22 Även beredskapsplanering ska övervägas för sådana övervakningssituationer där effekthypotesen visar sig felaktig. Detta kan även förutsätta att deponeringsverksamheten upphör. 
22 Contingency planning will also need to be considered for responding to monitoring in cases where the Impact Hypothesis is found to be incorrect. This may include the cessation of placement activities. 
ÖVERVAKNING 
MONITORING 
23 Ett välplanerat övervakningsprogram behöver göras upp och ska beakta både kortsiktiga och långsiktiga effekter och i möjligaste mån slå fast om verksamheten har fullgjort sitt syfte. 
23 A well-designed monitoring regime is necessary and should consider both short and long-term impacts and, where possible determine whether the activity has achieved its purpose. 
24 Övervakning används för kontroll av att villkoren för tillståndet har uppfyllts (tillsyn) och att de antaganden som gjordes under tillståndsförberedelsen och platsurvalsprocessen var korrekta och tillräckliga för skyddet av miljön och av människors hälsa (miljöövervakning). Det är väsentligt att tillsyn och övervakningsprogram har klart definierade mål. Typen av övervakning, hur ofta och i vilken omfattning den görs beror på effekthypotesen samt de väntade lokala och regionala konsekvenserna. 
24 The purpose of monitoring is to verify that permit conditions are met – compliance monitoring – and that the assumptions made during the permit review and site selection process were correct and sufficient to protect the environment and human health – field monitoring. It is essential that such monitoring programmes have clearly defined objectives. The type, frequency and extent of monitoring will depend on the Impact Hypothesis as well as on predicted local and regional consequences. 
25 Med hjälp av övervakningen fastställs också influensområde och säkerställs att ändringarna är inom ramen för de väntade. Bedömning av de grundläggande förhållandena samt övervakning av kontrollplatserna innan deponeringsverksamhet inleds är viktiga för en kontinuerlig övervakning och upptäckande av effekter utanför de väntade. 
25 Monitoring is also used to determine the area of impact and to ascertain that changes are within the range of those predicted. The establishment of baseline conditions prior to a placement activity as well as monitoring of control sites is essential for ongoing monitoring and the detection of any impacts beyond those predicted. 
TILLSTÅND OCH VILLKOR FÖR TILLSTÅND 
PERMIT AND PERMIT CONDITIONS 
26 Tillstånd ska ges endast om: 
26 A decision to issue a permit shall only be made if: 
1 det på ett tillfredsställande sätt har slutförts en bedömning av om den föreslagna verksamheten omfattas av förteckningen i bilaga 4 och om den kan tillåtas i enlighet med den bilagan; 
1 the assessment has been satisfactorily completed and has shown that the proposed activity is an activity covered by the listing in annex 4 and may be permitted in accordance with that annex; 
2 verksamheten är ändamålsenlig. Det ska visas att det finns tillräckliga finansiella resurser för den föreslagna verksamheten innan arbetsprogrammet inleds, inklusive eventuella tillståndsvillkor som kräver bland annat reduceringsåtgärder, beredskapsplanering och övervakning; 
2 the activity is designed to fulfil its pur-pose. It has to be demonstrated that the pro-posed activity has the financial resources available before it commences to fulfil the programme of work including any permit conditions requiring e.g. mitigation, contin-gency planning and monitoring; 
3 alla konsekvensbedömningar har slutförts på ett tillfredsställande sätt; 
3 all impact evaluations are satisfactorily completed; 
4 riskhanterings- och övervakningskraven har bestämts; 
4 the risk management and monitoring re-quirements have been determined; 
5 sådana tillståndsvillkor används som i görligaste mån säkerställer att miljöstörningar och miljöskador minimeras och fördelarna maximeras; 
5 conditions are in place to ensure that, as far as practicable, environmental disturbance and detriment would be minimized and the benefits maximized; 
6 samrådskraven iakttas i enlighet med punkterna 10, 11 och 12; 
6 the consultation requirements are ful-filled pursuant to paragraphs 10, 11 and 12; 
7 det konstateras att havsföroreningar från den föreslagna verksamheten i görligaste mån har förhindrats eller minimerats och att verksamheten därför inte strider mot protokollets syften. 
7 it is determined that pollution of the ma-rine environment from the proposed activity is, as far as practicable, prevented or reduced to a minimum, therefore not contrary to the aims of the Protocol. 
27 Om det inte finns ändamålsenlig information för de avgöranden som avses i punkt 26, ska tillståndsmyndigheten begära ytterligare information innan den tillstyrker eller avslår tillståndsansökan. 
27 In case that adequate information is not available to make the determinations in paragraph 26, the permitting authority shall request additional information before taking a decision or shall not issue a permit. 
28 I tillståndsbestämmelserna ska i möjligaste mån säkerställas att risker för människor hälsa och den marina miljön ska undvikas, att miljörisker och miljöskador minimerats och att fördelarna maximerats. Utfärdade tillstånd ska innehålla villkor med följande innehåll: 
28 The provisions of the permit shall en-sure, as far as practicable, that risks for hu-man health and the marine environment are avoided, environmental disturbance and det-riment are minimized and the benefits max-imized. Any permit issued shall contain con-ditions specifying among others: 
1 deponeringsmaterialens typ och ursprung; 
1 the types and sources of matter to be placed; 
2 deponeringsplatsernas placering; 
2 the location of the placement site(s); 
3 metoder som används i deponeringsverksamheten; 
3 the methods to be used in achieving the placement activity; 
4 riskhanterings-, övervaknings- och rapporteringskrav; och 
4 risk management, monitoring and reporting requirements; and 
5 behörigt avlägsnande och/eller förstöring/återanvändning/återvinning av föremål efter avslutad deponeringsverksamhet. 
5 removal and/or disposal/reuse/recycling of items, as appropriate, at the end of placement activity. 
29 Tillstånd ska omprövas periodiskt, varvid resultaten av tillsyns- och miljöövervakningsprogrammens målsättning samt relevant forskningsarbete ska beaktas. Granskningen av övervakningsresultaten kommer att ge indikationer på om miljöövervakningsprogrammen behöver fullföljas, revideras eller avslutas och kommer att ge bättre underlag för beslut om förlängning, ändring eller indragning av tillstånd. Detta är en viktig återkopplingsmekanism för skyddet av människors hälsa och den marina miljön med avseende på framtida tillståndsbeslut. 
29 Permits should be reviewed at regular intervals, taking into account the results of monitoring, the objectives of monitoring programmes and relevant research. Review of monitoring results will indicate whether field programmes need to be continued, re-vised or terminated and will contribute to informed decisions regarding the continu-ance, modification or revocation of permits. Monitoring provides an important feedback mechanism into future permitting decisions for the protection of human health and the marine environment. 
RAPPORTERING 
REPORTING 
30 Resultaten av alla bedömningar och dokumenteringen av alla beviljade tillstånd ska rapporteras till sekretariatet och offentliggöras i samband med beslutfattandet eller snart därefter. Sekretariatet ska informera avtalsparterna. 
30 The outcomes of any assessment and documentation of any permit issued shall be reported to the Secretariat and shall be made publicly available at or shortly after the time the decision is made. The Secretariat should then inform Contracting Parties. 
ÖVRIGA ÄNDRINGAR TILL FÖLJD AV ÄNDRINGARNA 
CONSEQUENTIAL AMENDMENTS 
Övriga ändringar av protokollet som beror på ändringarna är följande: 
Consequential amendments are shown, as follows: 
Artikel 1.1.9 ska ändras som följer: ”Med ”tillstånd” avses tillstånd som beviljats i förväg och i överensstämmelse med relevanta åtgärder i enlighet med artikel 4.1.2, 6bis eller 8.2.” 
Article 1.9 of the Protocol is amended as follows: “Permit” means permission granted in advance and in accordance with relevant measures adopted pursuant to article 4.1.2, 6bis or 8.2.” 
Artikel 3.1 ska ändras som följer: ”Vid genomförandet av detta protokoll ska avtalsparterna anta ett försiktighetsbaserat synsätt på miljöskydd för att motverka dumpning av avfall eller annat material eller deponering av material i havet för sådan klimatmanipulering i havet för vilken tillstånd kan övervägas i enlighet med bilaga 4.” 
Article 3.1 of the Protocol is amended as follows: “In implementing this Protocol, Contracting Parties shall apply a precaution-ary approach to environmental protection from dumping of wastes or other matter or from placement of matter for marine geoen-gineering activities which may be considered for permits according to annex 4.” 
Artikel 9.1.2 ska ändras som följer: ”registrera det avfall eller annat material för vilket dumpningstillstånd givits, dess egenskap och kvantitet, och där så är möjligt den faktiska kvantitet som dumpats eller i enlighet med artikel 6bis deponerats liksom plats, tid och metod för dumpningen eller deponeringen; och” 
Article 9.1.2 of the Protocol is amended as follows: “keep records of the nature and quantities of waste or other matter for which dumping permits have been issued and where practicable the quantities actually dumped, or placed in accordance with article 6bis, and the location, time and method of dumping or placement; and” 
Artikel 9.2 ska ändras som följer: ”En avtalsparts behöriga myndighet eller myndigheter ska i enlighet med detta protokoll utfärda tillstånd för det avfall eller annat material som är avsett att dumpas eller i enlighet med artikel 6bis deponeras eller i enlighet med artikel 8.2 förbrännas till havs och som:” 
Article 9.2 of the Protocol is amended as follows: “The appropriate authority or  
authorities of a Contracting Party shall issue permits in accordance with this Protocol in respect of wastes or other matter intended for dumping or, as provided for in article 6bis, placement or, as provided for in article 8.2, incineration at sea:” 
Artikel 9.3 ska ändras som följer: ”Utfärdande av tillstånd av den behöriga myndigheten eller myndigheterna ska göras i överensstämmelse med kraven i artikel 4 och artikel 6bis ovan tillsammans med ytterligare kriterier, åtgärder och krav som myndigheterna anser relevanta.” 
Article 9.3 of the Protocol is amended as follows: “In issuing permits, the appropriate authority or authorities shall comply with the requirements of article 4 and article 6bis, together with such additional criteria, measures and requirements as they may consider relevant.” 
Artikel 10.1.2 ska ändras som följer: ”fartyg och luftfartyg som på detta territorium eller territorialvatten tar ombord avfall eller annat material som ska dumpas, förbrännas eller i enlighet med artikel 6bis deponeras till havs;” 
Article 10.1.2 of the Protocol is amended as follows: “vessels and aircraft loading in its territory the wastes or other matter which are to be dumped, or incinerated, or placed in accordance with article 6bis, at sea; and” 
Artikel 10.1.3 ska ändras som följer: ”fartyg, luftfartyg, plattformar eller andra artificiella konstruktioner till havs vilka kan antas utföra dumpning, förbränning eller i enlighet med artikel 6bis deponering till havs på områden inom vilka det är tillåtet att utöva jurisdiktion i enlighet med internationell lag.” 
Article 10.1.3 of the Protocol is amended as follows: “vessels, aircraft and platforms or other man-made structures believed to be engaged in dumping, or incineration, or placement in accordance with article 6bis, at sea in areas within which it is entitled to  
exercise jurisdiction in accordance with in-ternational law.” 
Artikel 13.1 ska ändras som följer: ”Avtalsparterna ska genom samarbete inom organisationen och i samverkan med andra kompetenta internationella organ, bilateralt eller multilateralt främja stöd vad gäller förebyggande, minskning och där så är möjligt eliminering av förorening genom dumpning eller deponering av material avsett för klimatmanipulering i havet i enlighet med detta protokoll, främjande av stöd åt de parter som begär hjälp med:” 
Article 13.1 of the Protocol is amended as follows: “Contracting Parties shall, through collaboration within the Organization and in coordination with other competent international organizations, promote bi-lateral and multilateral support for the pre-vention, reduction and where practicable elimination of pollution caused by dumping or placement of matter for marine geoengi-neering activities as provided for in this Pro-tocol to those Contracting Parties that request it…” 
Artikel 18.1 ska ändras som följer: ”Partsmöten eller särskilda möten ska kontinuerligt följa upp genomförandet av detta protokoll och utvärdera dess effektivitet i syfte att finna sätt att stärka dess genomslagskraft, om så är nödvändigt, att förebygga, att minska och att om möjligt eliminera förorening som förorsakats av dumpning och förbränning eller i enlighet med artikel 6bis deponering till havs av avfall eller annat material. I dessa syften får partsmöten eller särskilda möten:” 
Article 18.1 of the Protocol is amended as follows: “Meetings of Contracting Parties or Special Meetings of Contracting Parties shall keep under continuing review the im-plementation of this Protocol and evaluate its effectiveness with a view to identifying means of strengthening action, where neces-sary, to prevent, reduce and where practica-ble eliminate pollution caused by dumping, and incineration, or placement in accordance with article 6bis, at sea of wastes or other matter. To these ends, Meetings of Contrac-ting Parties or Special Meetings of Contrac-ting Parties may:” 
Bilaga 
Senast publicerat 24.5.2017 14:32