Senast publicerat 03-11-2021 14:03

Regeringens proposition RP 66/2018 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av vissa lagar som har samband med Innovationsfinansieringsverket Business Finlands och Business Finland Ab:s uppgifter och behörighet

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås ändring av sex lagar där det föreskrivs om Innovationsfinansieringsverket Tekes och Finpro Oy:s uppgifter och behörighet. Aktörernas namn i lagarna ändras från Innovationsfinansieringsverket Tekes till Innovationsfinansieringsverket Business Finland och från Finpro Oy till Business Finland Ab. Dessutom ska till två lagar (lagen om statens specialfinansieringsbolag, lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet) fogas Business Finland Ab som mottagare av nödvändiga uppgifter. 

Propositionen har samband med ändringen av namnet Innovationsfinansieringsverket Tekes till Innovationsfinansieringsverket Business Finland och ändringen av namnet Finpro Oy till Business Finland Ab och sammanslagningen och omorganiseringen av dessa aktörers verksamhet under helheten Business Finland.  

Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt, eftersom lagen om Innovationsfinansieringsverket Business Finland och aktiebolaget Business Finland trädde i kraft den 1 januari 2018. 

ALLMÄN MOTIVERING

Nuläge och föreslagna ändringar

Lagen om Innovationsfinansieringsverket Business Finland och aktiebolaget Business Finland trädde i kraft 1.1.2018 (RP158/2017, 1146/2017). Under den genom lagen bildade helheten Business Finland samlas tjänster som rör forsknings-, utvecklings- och innovationsfinansiering, internationalisering och främjande av exporten, utländska investeringar till Finland och främjande av turismen samt den strategiska styrningen av serviceverksamheten och vissa uppgifter som inbegriper utövning av offentlig makt. Lagen om Innovationsfinansieringsverket Tekes och lagen om aktiebolaget Finpro Oy upphävdes. 

I denna regeringsproposition finns förslag till ändring av sex sådana lagar där det hänvisas till Innovationsfinansieringsverket Tekes, Finpro Oy och Finpro ry. Sakinnehållet i lagarna ändras inte, med undantag för nedan beskrivna rätt för Business Finland Ab att få upplysningar i vissa situationer. Hänvisningarna till Innovationsfinansieringsverket Business Finland och Business Finland Ab ändras i överensstämmelse med namnändringarna enligt lag 1146/2017 för att skapa klarhet i behörigheten. Hänvisningarna till Finpro ry, vars verksamhet upphörde vid utgången av 2017, ska strykas. I enlighet med denna proposition ska namnen Innovationsfinansieringsverket Tekes och Finpro Ab på motsvarande sätt ändras till Innovationsfinansieringsverket Business Finland och Business Finland Ab i de lagar som propositionen inbegriper. Dessutom görs i lagen om statens specialfinansieringsbolag (443/1998) vissa tekniska justeringar.  

Det föreslås att Business Finland Ab fogas till 23 § i lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet (9/2014) bland övriga aktörer till vilka det får lämnas ut upplysningar som erhållits vid skötseln av uppgifter enligt den lagen för att sköta understödsärenden eller tillsynsuppgifter. Dessutom i propositionen ska lagen om statens specialfinansieringsbolag 6 § utvidgas till Business Finland Ab, när bolaget fattar beslut som avses i statsunderstödslagen (688/2001) eller i lagen om statens långivning samt statsborgen och statsgaranti (449/1988) på det sätt som föreskrivs i lagen.  

Propositionens konsekvenser

Propositionen har inte inverkan på sakinnehållet i de lagar som ändras och därför har propositionen inte ekonomiska eller andra konsekvenser. De namnändringar som görs i lagarna skapar klarhet i den till medborgare och verksamhetsutövare riktade informationen om aktörernas uppgifter och befogenheter.  

Beredningen av propositionen

Regeringspropositionen har beretts som tjänsteuppdrag vid arbets- och näringsministeriet. 

Arbets- och näringsministeriet har begärt utlåtande om utkastet till regeringens proposition från följande aktörer: finansministeriet, Innovationsfinansieringsverket Business Finland och Finnvera Abp.  

Propositionsutkastet är dessutom till påseende och kan kommenteras på arbets- och näringsministeriets webbplats ( HYPERLINK "http://www.tem.fi" www.tem.fi). 

Samband med andra propositioner

Lagen om Innovationsfinansieringsverket Business Finland och aktiebolaget Business Finland trädde i kraft den 1 januari 2018. De lagändringar som ingår i denna proposition är avsedda att träda i kraft så snart som möjligt efter att lagen om Innovationsfinansieringsverket Business Finland och aktiebolaget Business Finland trätt i kraft. 

I denna proposition föreslås det att lagen om statens specialfinansieringsbolag och lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet ändras. Dessa lagen föreslås bli ändrade även i regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om företagshemligheten och till vissa lagen som har samband med den. Den regeringspropositionen är lämnad till riksdagen före denna regeringsproposition. Förslagen måste samordnas. 

DETALJMOTIVERING

Lagförslag

1.1  Lagen om kundinformationssystemet för företagstjänster

I enlighet med den allmänna motiveringen föreslås att hänvisningarna till Finpro Oy i 3 och 4 § lagen om kundinformationssystemet för företagstjänster (293/2017) ändras till hänvisningar till Business Finland Ab samt hänvisningen till Innovationsfinansieringsverket Tekes och hänvisningen till Finpro Oy i 10 § till hänvisningar till Innovationsfinansieringsverket Business Finland och till Business Finland Ab. 

1.2  Lagen om statens specialfinansieringsbolag

I enlighet med den allmänna motiveringen föreslås att hänvisningen till Innovationsfinansieringsverket Tekes i 6 § i lagen om statens specialfinansieringsbolag (443/1998) ändras till en hänvisning till Innovationsfinansieringsverket Business Finland. 

Dessutom föreslås det att upplysningsplikten enligt 6 § i lagen om statens specialfinansieringsbolag utvidgas så att den gäller även Business Finland Ab. Upplysningsplikten är nödvändig för Business Finland Ab, när bolaget utför uppgifter som det ålagts i lag. 

I 2 och 4 § i den gällande lagen hänvisas till lagen om statens specialfinansieringsbolags kredit- och borgensverksamhet (445/1998). Lagens namn har ändrats till lag om statens specialfinansieringsbolags kredit-, borgens- och kapitalplaceringsverksamhet genom lagen om ändring av lagen om statens specialfinansieringsbolags kredit- och borgensverksamhet (1225/2010). Lagnamnet i paragraferna ska ändras så att det motsvarar lagens nuvarande namn. 

I 7 och 9 § i den gällande lagen nämns handels- och industriministeriet. Handels- och industriministeriet upphörde med sin verksamhet den 31 december 2007 och dess uppgifter överfördes till arbets- och näringsministeriet, som inledde sin verksamhet den 1 januari 2008. Ministeriets namn i paragraferna ska ändras så att namnet motsvarar nuläget. 

1.3  Lagen om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten

I enlighet med den allmänna motiveringen föreslås att det förmedlande organet Innovationsfinansieringsverket Tekes i 11 § i lagen om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten (7/2014) ändras till Innovationsfinansieringsverket Business Finland. 

Ansvaret för förvaltningen och samordningen av strukturfondsverksamheten ska ligga på Innovationsfinansieringsverket Business Finland, på motsvarande sätt som Tekes för närvarande har ansvaret. Förvaltnings- och kontrollsystemen för strukturfondsverksamheten kvarstår oförändrade i reformen.  

1.4  Lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet

I enlighet med den allmänna motiveringen föreslås att hänvisningen till Innovationsfinansieringsverket Tekes i 23 § i lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet (9/2014) ändras till en hänvisning till Innovationsfinansieringsverket Business Finland. 

Dessutom föreslås att Business Finland Ab fogas till 23 § bland övriga aktörer till vilka det får lämnas ut upplysningar som erhållits vid utförandet av en uppgift enligt lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet för skötsel av understödsärenden eller tillsynsuppgifter. Upplysningsplikten är nödvändig för Business Finland Ab, när bolaget utför uppgifter som Innovationsfinansieringsverket Business Finland anförtrott bolaget med stöd av lag. 

1.5  Inkomstskattelagen

I enlighet med den allmänna motiveringen föreslås att hänvisningarna till Finpro Ab i 11, 76 och 77 § i inkomstskattelagen (1535/1992) ändras till hänvisningar till Business Finland Ab och att hänvisningarna till Finpro rf stryks. 

1.6  Lagen om statens helägda aktiebolag som placerar riskfinansiering i kapitalfonder för tidig fas

I enlighet med den allmänna motiveringen föreslås att hänvisningen till Innovationsfinansieringsverket Tekes i 3 § i lagen om statens helägda aktiebolag som placerar riskfinansiering i kapitalfonder för tidig fas ändras till en hänvisning till Innovationsfinansieringsverket Business Finland. 

Ikraftträdande

Lagarna föreslås träda i kraft så snart som möjligt, eftersom lagen om Innovationsfinansieringsverket Business Finland och aktiebolaget Business Finland trädde i kraft den 1 januari 2018. 

Förhållande till grundlagen

I propositionen ingår behövliga ändringar av namn på aktörer i berörda författningar och vissa andra tekniska preciseringar som saknar betydelse med tanke på grundlagen.  

Enligt lagen om Innovationsfinansieringverket Business Finland och aktiebolaget Business Finland (1146/2017) 14 § även bolaget ska kunna fungera som statsbidragsmyndighet och fatta beslut om att bevilja, ändra eller betala ut sådana statsunderstöd enligt de minimis-villkor som avses i statsunderstödslagen (688/2001) och vars värde inte överskrider 100 000 euro. Enligt regeringens proposition 158/2017 är det ändamålsenligt att överföra beslutsfattandet till bolaget på grund av de små stödbelopp som besluten gäller och på grund av den arbetsmängd som de medför. Det är även ändamålsenligt att ordna föredragningen i bolaget när det gäller de beslut som bolaget ska fatta. 

Enligt lagen ska bolaget besluta endast om sådana finansieringstjänster enligt de minimis-villkor som avses i EU:s bestämmelser om statsunderstöd, och där man i besluten inte använder omfattande och fri prövning utan beslutet närmast grundar sig på en bedömning av om villkoren för att bevilja stödet är uppfyllda. Bolagets beslut ska grunda sig på lagen och på bestämmelser om stödformerna i fråga. Enligt regeringens proposition en överföring av offentlig makt till bolaget skulle till denna del vara motiverad, eftersom lösningen skulle förbättra den service i mindre skala som särskilt tillhandahålls för små och medelstora företag. Den skulle också göra beslutsförfarandet snabbare särskilt i fråga om mindre projekt. 

Det föreslås att Business Finland Ab fogas till de aktörer till vilka upplysningar kan lämnas i enlighet med 6 § i lagen om statens specialfinansieringsbolag. Dessutom föreslås att Business Finland Ab fogas till lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet 23 § bland övriga aktörer till vilka det får lämnas ut upp-lysningar som erhållits vid utförandet av en uppgift enligt lagen om statsunderstöd. 

Bestämmelserna om upplysningsplikt är nödvändiga för Business Finland Ab, när bolaget sköter sina uppgifter som anges i lagen om Innovationsfinansieringsverket Business Finland och aktiebolaget Business Finland, såsom finanseringsbeslut som avses 14 § i den nämnda lagen eller andra uppgifter som ålagts bolaget med stöd av lag. 

Lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning. 

Kläm 

Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs riksdagen följande lagförslag: 

Lagförslag

1. Lag om ändring av lagen om kundinformationssystemet för företagstjänster 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om kundinformationssystemet för företagstjänster (293/2017) 3 § 2 punkten samt 4 § och 10 § som följer: 
3 §  Definitioner 
I denna lag avses med: 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
2) företagstjänster understöd, finansiering samt utvecklings- och rådgivningstjänster som tillhandahålls, beviljas och betalas av staten, en kommun, statens specialfinansieringsbolag eller Business Finland Ab eller av ett förmedlande organ enligt 2 § 13 punkten i lagen om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt samt sådana offentliga arbetskrafts- och företagstjänster som avses i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012), 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
4 §  Kundinformationssystemet 
Kundinformationssystemet för företagstjänster är arbets- och näringsministeriets datasystem i vilket de myndigheter som tillhandahåller företagstjänster, statens specialfinansieringsbolag, Business Finland Ab och de förmedlande organ som avses i 2 § 13 punkten i lagen om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt registrerar kunduppgifter för att utnyttjas gemensamt. Dessutom kan andra myndigheter registrera offentliga kunduppgifter i kundinformationssystemet och behandla dem. 
Med tanke på insamlingen och utnyttjandet av kunduppgifter finns som en del av kundinformationssystemet en riksomfattande kundinformationsresurs för företagstjänster och ett system för hantering av kundrelationer, vilka möjliggör trygg förmedling av det integrerade kunddatainnehållet till kundinformationssystemets användare genom en teknisk anslutning. 
10 §  Utlämnande av uppgifter ur kundinformationssystemet 
Uppgifter som avses i 7 § 2 och 3 mom. får oberoende av sekretessbestämmelserna och andra bestämmelser om användningen av uppgifterna lämnas ut till arbets- och näringsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, utrikesministeriet, beskickningar som hör till Finlands utrikesrepresentation, närings-, trafik- och miljöcentraler, arbets- och näringsbyråer, Innovationsfinansieringsverket Business Finland, statens specialfinansieringsbolag, Landsbygdsverket och Business Finland Ab för tillhandahållande av företagstjänster samt i enlighet med 28 § i lagen om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt till sådana förmedlande organ som avses i 2 § 13 punkten i den lagen. 
Uppgifter som avses i 7 § 2 mom. 5 punkten och 3 mom. 1 och 3 punkten får oberoende av sekretessbestämmelserna och andra bestämmelser om användningen av uppgifter dessutom lämnas ut till de behöriga myndigheterna för skötseln av uppgifter enligt säkerhetsutredningslagen. 
Uppgifter får lämnas ut också genom teknisk anslutning. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

2. Lag om ändring av lagen om statens specialfinansieringsbolag 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om statens specialfinansieringsbolag (443/1998) 2 § 2 mom., 4 § 3 mom., 6 § 2 mom., 7 § och 9 § 3 mom., av dem sådant 2 § 2 mom. lyder i lag 992/2005 och 6 § 2 mom. i lag 294/2017, som följer: 
2 §  Uppgifter 
Kläm 
Om inte något annat följer av 3 § 1 mom. kärar och svarar bolaget på statens vägnar samt bevakar vid domstolar, hos myndigheter och vid förrättningar statens rätt och fördel samt svarar för statens förpliktelser i ärenden som gäller garantier och borgen enligt 4 § i lagen om statsgarantifonden (444/1998) samt borgen enligt 4 § i lagen om statens specialfinansieringsbolags kredit-, borgens- och kapitalplaceringsverksamhet (445/1998).  
4 §  Ekonomiska verksamhetsprinciper 
Kläm 
Om statens ansvar för vissa av bolagets ansvarsförbindelser föreskrivs i lagen om statsgarantifonden och i lagen om statens specialfinansieringsbolags kredit-, borgens- och kapitalplaceringsverksamhet. 
Kläm 
6 §  Bolagets upplysningsplikt och tillsynen över bolaget 
Kläm 
En medlem och en suppleant i bolagets organ samt en anställd vid bolaget har, oberoende av vad som i 5 § föreskrivs om tystnadsplikt, rätt att lämna arbets- och näringsministeriet, närings-, trafik- och miljöcentralen, Innovationsfinansieringsverket Business Finland samt Business Finland Ab upplysningar som han eller hon har fått om en kunds eller en annan persons ekonomiska ställning eller privata förhållanden eller affärs- eller yrkeshemlighet, om det för sammanjämkningen av den offentliga finansieringen eller myndigheternas behandling av ärenden som gäller företagsstöd är behövligt att upplysningarna lämnas. 
Kläm 
7 §  Uppdrag till bolaget 
Arbets- och näringsministeriet kan ge bolaget sådana undersöknings- och utredningsuppgifter och andra uppgifter som ministeriet anser nödvändiga och som lämpar sig för bolagets verksamhetsområde. 
9 §  Begränsning av förluster 
Kläm 
För godkännande av ackord eller någon annan åtgärd som är nödvändig för att en förlust ska kunna begränsas, för avstående från en fordran och för ersättning av kostnaderna för att förlusten begränsas ska bolaget inhämta arbets- och näringsministeriets samtycke, om den fordran från vilken avstås eller den förlust som bolaget förorsakas är större än ett belopp om vilket ska föreskrivas genom förordning. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

3. Lag om ändring av 11 § i lagen om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten (7/2014) 11 § 3 mom. som följer:  
11 §  Förmedlande organ 
Kläm 
Förmedlande organ är arbets- och näringsministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, landskapsförbunden, närings-, trafik- och miljöcentralerna och Innovationsfinansieringsverket Business Finland. 
Kläm 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

4. Lag om ändring av 23 § i lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet  

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet (9/2014) 23 § som följer: 
23 §  Utlämnande av uppgifter 
Trots den tystnadsplikt som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) får sådana uppgifter om en fysisk persons, en sammanslutnings eller en stiftelses ekonomiska situation, om affärs- eller yrkeshemlighet eller om en fysisk persons personliga förhållanden som erhållits vid skötseln av uppgifter enligt denna lag lämnas ut till arbets- och näringsministeriet, närings-, trafik- och miljöcentralen, Innovationsfinansieringsverket Business Finland, Business Finland Ab, statens specialfinansieringsbolag, jord- och skogsbruksministeriet, Landsbygdsverket, arbets- och näringsbyrån samt skattemyndigheten, om det behövs för att sköta sådana understödsärenden eller tillsynsuppgifter som hör till myndigheten, Business Finland Ab eller specialfinansieringsbolaget.  
Uppgifter som avses i 1 mom. kan lämnas ut också i maskinläsbar form eller via teknisk anslutning. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

5. Lag om ändring av inkomstskattelagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i inkomstskattelagen (1535/1992) 11 § 2 mom. 2 punkten, 76 § 1 mom. 2 punkten samt 77 § 1 mom., sådana de lyder i lag 1546/2015, som följer: 
11 §  Boende i Finland 
Kläm 
Såsom bosatt i Finland anses även:  
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
2) en finsk medborgare som arbetar utomlands i uppdrag för Business Finland Ab och som omedelbart innan han eller hon ingick arbetsavtalet om detta arbete var bosatt i Finland. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
76 §  Vissa skattefria ersättningar i anslutning till tjänstgöring utomlands  
Skattepliktig inkomst är inte: 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
2) ortstillägg till personer som står i arbetsavtalsförhållande till Business Finland Ab och har placerats utomlands samt annan av Business Finland Ab betald ersättning för täckande av särskilda utgifter i samband med utomlands utfört arbete eller på grund av lokala särförhållanden, till den del ersättningarna inte överstiger motsvarande, till dem som är anställda inom utrikesrepresentationen betalda ortstillägg eller andra ersättningar som avses ovan, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
77 §  Utlandsarbetsinkomst 
Lön för arbete som utförts utomlands (utlandsarbetsinkomst) är inte skattepliktig inkomst om den skattskyldiges utlandsvistelse på grund av detta arbete varar minst sex månader utan avbrott (utlandstjänstgöring). Som utlandsarbetsinkomst anses inte lön som arbetsstaten enligt ett gällande avtal mellan Finland och arbetsstaten för att undvika dubbelbeskattning inte primärt får beskatta, inkomst från en i 66 § avsedd förmån på grundval av arbetsavtalsförhållande och inte heller lön som har erhållits från finska staten, en finsk kommun eller något annat finskt offentligt samfund eller Business Finland Ab eller för arbete ombord på ett finskt fartyg eller luftfartyg. 
Kläm 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . Denna lag tillämpas första gången vid den beskattning som verkställs för skatteåret 2018. 
 Slut på lagförslaget 

6. Lag om ändring av 3 § i lagen om statens helägda aktiebolag som placerar riskfinansiering i kapitalfonder för tidig fas 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om statens helägda aktiebolag som placerar riskfinansiering i kapitalfonder för tidig fas (967/2013) 3 § som följer: 
3 § Organisering 
Bolaget är helägt av staten och det hör till arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde. 
Innovationsfinansieringsverket Business Finland svarar för ägarstyrningen av bolaget på det sätt som föreskrivs i lagen om statens bolagsinnehav och ägarstyrning (1368/2007). 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 .  
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors den 17 maj 2018 
Statsminister Juha Sipilä 
Näringsminister Mika Lintilä