Senast publicerat 27-11-2021 09:45

Regeringens proposition RP 69/2021 rd Regeringens proposition till riksdagen om en förlängning av giltighetstiden för skattefriheten för varor som behövs för att bekämpa covid-19-epidemin

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås det en ändring av en lag om temporär ändring av mervärdesskattelagen. Det föreslås att ikraftträdandebestämmelsen i lagen ändras så att lagens giltighetstid och samtidigt giltighetstiden för den temporära skattefrihet för försäljning i Finland och gemenskapsinterna förvärv från andra medlemsstater som avser varor som används för att förhindra, testa och behandla smitta av covid-19 förlängs med åtta månader till utgången av december 2021. 

Propositionen hänför sig till den andra tilläggsbudgetpropositionen för 2021 och avses bli behandlad i samband med den. 

Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt. 

MOTIVERING

Bakgrund och föreslagna ändringar

Den 3 april 2020 antog Europeiska kommissionen ett temporärt beslut om befrielse från importtullar och mervärdesskatt som beviljas för import av varor som krävs för att bekämpa effekterna av covid-19-utbrottet under 2020 ((EU) 2020/491). Beslutet tillämpades ursprungligen på import som äger rum från och med den 30 januari 2020 till och med den 31 juli 2020. Kommissionen utfärdade den 23 juli 2020 ett beslut om ändring av det beslut som antagits i april ((EU) 2020/1101). Enligt det tillämpades beslutet från april på import som äger rum från och med den 30 januari 2020 till och med den 31 oktober 2020. Kommissionen utfärdade den 28 oktober 2020 ett nytt beslut om ändring av det beslut som antagits i april ((EU) 2020/1573). Enligt detta beslut tillämpas beslutet från april på import som äger rum från och med den 30 januari 2020 till och med den 30 april 2021. 

Till mervärdesskattelagen (1501/1993) fogades i juni 2020 (RP 89/2020 rd) genom en lag om temporär ändring av mervärdesskattelagen (486/2020, nedan ändringslagen) temporära bestämmelser enligt vilka försäljning i Finland och gemenskapsinterna förvärv från andra medlemsstater av varor som används för att förhindra, testa och behandla smitta av covid-19 befrias från skatt. Lagen tillämpas retroaktivt från och med den 30 januari 2020 och den var ursprungligen i kraft till och med den 31 juli 2020. Lagens giltighetstid förlängdes genom en lag som utfärdades i oktober 2020 (701/2020, RP 112/2020 rd) med tre månader till utgången av oktober 2020 och genom en lag som utfärdades i december 2020 (1031/2020, RP 217/2020 rd) med sex månader till utgången av april 2021. 

I mars 2021 begärde medlemsstaterna att kommissionen skulle förlänga giltighetstiden för sitt beslut. Efter att ha hört medlemsstaterna antog kommissionen den 19 april 2021 kommissionens beslut (EU) 2021/660 om ändring av beslut (EU) 2020/491 om befrielse från importtullar och mervärdesskatt som beviljas för import av varor som krävs för att bekämpa effekterna av covid-19-utbrottet under 2020. Enligt kommissionens beslut från april 2021 tillämpas kommissionens beslut från april 2020 på import som äger rum från och med den 30 januari 2020 till och med den 31 december 2021. 

Därför föreslås det att giltighetstiden för ändringslagen förlängs på motsvarande sätt med åtta månader till utgången av december 2021. Ändringslagens ikraftträdandebestämmelse ändras så att lagen i stället för till och med den 30 april 2020 ska gälla till och med den 31 december 2021. De föreslagna ändringarna påverkar inte lagens tillämpningsområde. 

Beredning

Propositionen har beretts vid finansministeriet och Skatteförvaltningen och Tullen har hörts om den. På grund av ärendets brådskande natur har inga utlåtanden begärts om propositionen. 

Propositionens konsekvenser

Vilka konsekvenser de föreslagna ändringarna får för den offentliga ekonomin beror på i vilken omfattning det anskaffas varor som behövs för att bekämpa covid-19-epidemin och hur länge epidemin pågår. Propositionen minskar uppskattningsvis statens skatteintäkter med sammanlagt ca 12 miljoner euro på 2021 års nivå, varav budgeteffekten för 2021 är ca 9 miljoner euro. De lagar som utfärdades 2020 uppskattades minska statens skatteintäkter med sammanlagt 19 miljoner euro. 

För Skatteförvaltningen och Tullen medför de föreslagna ändringarna endast små administrativa kostnader. Ändringarna bedöms inte medföra något behov av tilläggsfinansiering för Skatteförvaltningen eller Tullen. 

Ikraftträdande

Lagen föreslås träda i kraft så snart som möjligt. Enligt kommissionens beslut från april 2021 tillämpas kommissionens beslut från april 2020 på import som äger rum från och med den 30 januari 2020 till och med den 31 december 2021. 

Det föreslås att lagen tillämpas på försäljning, import och gemenskapsinterna förvärv av varor som äger rum från och med den 30 januari 2020 till och med den 31 december 2021. 

Förhållande till andra propositioner

Propositionen hänför sig till den andra tilläggsbudgetpropositionen för 2021 och avses bli behandlad i samband med den. 

Kläm 

Kläm 

Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs riksdagen följande lagförslag: 

Lagförslag

Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av mervärdesskattelagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om temporär ändring av mervärdesskattelagen (486/2020) ikraftträdandebestämmelsen, sådan den lyder i lag 1031/2020, som följer: 
Denna lag träder i kraft den 29 juni 2020 och gäller till och med den 31 december 2021. 
Lagen tillämpas på försäljning, import och gemenskapsinterna förvärv av varor som äger rum den 30 januari 2020 eller därefter men senast den 31 december 2021. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors den 29 april 2021 
Statsminister Sanna Marin 
Finansminister Matti Vanhanen