Senast publicerat 03-11-2021 12:15

Regeringens proposition RP 75/2016 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kemikalielagen

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås det att kemikalielagen ändras så att en jordbrukare som har avlagt en sådan examen i användningen av växtskyddsmedel som förutsätts i lagen om växtskyddsmedel inte ytterligare behöver skaffa sig behörighet som yrkesmässig skadedjursbekämpare. Genom lagen preciseras även villkoren för återkallelse av registreringen av en skadedjursbekämpare och en person som har avlagt en specialexamen som gäller biocidprodukter som är avsedda för skadedjursbekämpning samt förutsättningarna för begränsning av biocidprodukter som ska överlåtas till allmänheten. Det föreslås att det ska vara straffbart att använda kemikalier i strid med villkoren i det tillstånd som avses i Europeiska unionens kemikalielagstiftning. Det föreslås dessutom att vissa nationella förordningar upphävs som onödiga.  

Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt.  

ALLMÄN MOTIVERING

Nuläge och föreslagna ändringar

Det föreslås att kemikalielagen (599/2013) ändras utifrån den praktiska erfarenhet som man har fått av lagens verkställighet och på grund av ändringen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 (nedan biocidförordningen). 

Användningen och utsläppandet av kemikalier på marknaden regleras i Finland i huvudsak genom Europeiska unionens förordningar, men biocidprodukter kan under övergångsperioden fram till 2024 även regleras genom nationella bestämmelser. Denna proposition gäller endast sådana omständigheter som omfattas av nationell behörighet.  

Biocider, dvs. bekämpningsmedel mot mikroorganismer, är kemikalier som används för något annat ändamål än som växtskyddsmedel för att bekämpa organismer som är skadliga för mänsklig verksamhet. Biocider är t.ex. desinfektionsmedel för hud och ytor, medel för skadedjursbekämpning, konserveringsmedel som används inom industrin och i industriprodukter samt träskyddsmedel. 

Förutsättningar för godkännande av biocidprodukter 

I lagens 29 § föreskrivs om förutsättningarna för godkännande av biocidprodukter. I paragrafens 2 mom. föreskrivs om produkter som inte godkänns för tillhandahållande för allmänheten. Sådana biocidprodukter är de som uppfyller kriterierna i fråga om toxiska eller cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska egenskaper enligt artikel 19.4 b i EU:s biocidförordning. Artikel 19.4 b i biocidförordningen har ändrats genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 334/2014 om ändring av förordning (EU) nr 528/2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter, vad gäller vissa villkor för tillträde till marknaden. Ändringen trädde i kraft den 25 april 2014. Det föreslås i 29 § i kemikalielagen en hänvisning till akut toxicitet och specifik organtoxicitet, för att lagen ska vara förenlig med biocidförordningen. 

Examen i användningen av biocidprodukter avsedda för skadedjursbekämpning 

I lagens 38 § föreskrivs om en examen i användningen av biocidprodukter som är avsedda för skadedjursbekämpning. Om ett träskyddsmedel, en rodenticid, en insekticid, en akaricid eller någon annan biocidprodukt som används för bekämpning av leddjur, av grundad anledning kan bedömas leda till faror eller olägenheter för hälsa eller miljö, kan Säkerhets- och kemikalieverket i samband med godkännandet av produkten besluta att den bara får användas av sådana personer som har visat sin behörighet och som Säkerhets- och kemikalieverket har fört in i det examens- och företagsregister som avses i 17 § 2 mom. 4 punkten. Bestämmelsen gäller även jordbrukare, som således måste skaffa sig behörighet som yrkesmässig skadedjursbekämpare. 

I enlighet med 17 § i lagen om växtskyddsmedel (1563/2011) får växtskyddsmedel i yrkesverksamhet endast användas av personer som avlagt examen i användningen av växtskyddsmedel enligt 10 § i den lagen. Fastän en examen enligt lagen om växt-skyddsmedel inte särskilt behandlar användningen av t.ex. rodenticider, ger den dock jordbrukaren förutsättningar att förstå betydelsen av användning enligt bruksanvisningen med tanke på miljö- och hälsoskyddet samt beredskap att agera i enlighet med anvisningarna. Om lagen inte ändras, måste jordbrukarna antingen skaffa sig behörighet som yrkesmässiga skadedjursbekämpare eller köpa tjänsterna av skadedjursbekämpningsföretag, och sådana finns det rätt få av på landsbygden. Det tredje alternativet är att använda andra produkter än sådana som är tillåtna för yrkesmässigt bruk, men deras effekt är dock nödvändigtvis inte alltid tillräcklig i jordbruket, eftersom det på bondgårdar finns rikligt med föda som lockar gnagare och andra skadedjur. 

Eftersom det inte är ändamålsenligt att en jordbrukare på ovan avsedda grunder skaffar sig särskild behörighet som yrkesmässig skadedjursbekämpare, föreslås det i propositionen att 38 § i lagen ändras så att det av en jordbrukare som har avlagt en sådan examen i användningen av växtskyddsmedel som förutsätts i lagen om växtskyddsmedel inte förutsätts behörighet som yrkesmässig skadedjursbekämpare.  

Förutsättningar för återkallelse av registrering av behöriga personer 

I lagens 40 § föreskrivs om verifiering av examen för skadedjursbekämpare och i 43 § om verifiering av behörigheten för en person som har avlagt specialexamen. En person som uppfyller kraven på behörighet antecknas i det examens- och företagsregister som förs av Säkerhets- och kemikalieverket. Säkerhets- och kemikalieverket kan genom ett beslut återkalla en registrering, om en person inte längre uppfyller förutsättningarna för registrering. Närmare bestämmelser om återkallelse av registreringen får enligt lagen utfärdas genom förordning av statsrådet.  

Återkallelse av registreringen gäller grunderna för individens rättigheter och skyldigheter, och därför måste det föreskrivas i lag om detta. Det föreslås att det i kemikalielagen föreskrivs om de förutsättningar som ska uppfyllas för att Säkerhets- och kemikalieverket får återkalla en registrering. Till dessa räknas användning i strid med bruksanvisningen för biocidprodukter eller det att verksamheten har orsakat eller kan orsaka olägenheter för miljön eller hälsan. Möjligheten att återkalla registreringar ska dock avgränsas till allvarliga eller väsentliga överträdelser eller försummelser och till att eventuella anmärkningar eller varningar till tillståndshavaren inte har lett till att brister i verksamheten har korrigerats. I nämnda paragrafer slopas bemyndigandena att utfärda förordning som onödiga.  

Kemikalieförseelse 

I 59 § föreskrivs om kemikalieförseelser. Enligt 2 mom. 9 punkten i paragrafen är straffet böter, om inte strängare straff föreskrivs någon annanstans i lag, för den som använder ämnet i fråga utan tillstånd enligt artikel 56 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (nedan Reach-förordningen). Det föreslås dessutom att det ska vara straffbart att använda ämnet i strid med villkoren i det tillstånd som avses i artikel 56 i Reach-förordningen. 

Förordningar som utfärdats med stöd av 1989 års kemikalielag 

När den gällande kemikalielagen stiftades fortsatte ett flertal förordningar som utfärdats med stöd av 1989 års kemikalielag att gälla tills något annat föreskrivs med stöd av den nya kemikalielagen. Genom propositionen uppdateras förteckningen över de förordningar som utfärdats med stöd av 1989 års kemikalielag och som fortsätter att gälla. En del av de förordningar som fortsatte att gälla när den gällande kemikalielagen stiftades har upphävts genom förordningar som utfärdats med stöd av den gällande kemikalielagen, en del av förordningarna har blivit onödiga därför att de har ersatts av en EU-författning. Tidsfristen för vissa av förordningarna har löpt ut. 

Propositionens konsekvenser

2.1  Ekonomiska konsekvenser

De ekonomiska konsekvenserna av propositionen hänför sig främst till jordbruket och företag som bedriver skadedjursbekämpning. 

I Finland finns det närmare 66 000 gårdsbruksenheter. Eftersom all yrkesmässig användning av växtskyddsmedel för närvarande förutsätter växtskyddsexamen, finns det på de allra flesta gårdar en person som har avlagt växtskyddsexamen. Genom att i enlighet med förslaget slopa kravet på behörighet som skadedjursbekämpare minskas lantbruksföretagarnas utgifter. Beroende på utbildningen kostar det sammanlagt ca 350-800 euro att skaffa sig behörighet som skadedjursbekämpare.  

Det finns ca 40 företag som utför yrkesmässig skadedjursbekämpning i Finland. Om förslaget genomförs kan det i viss utsträckning minska dessa företags möjligheter att få nya gårdar som sina kunder. 

2.2  Konsekvenser för myndigheterna

Att tillåta användning av produkter som är avsedda för yrkesmässigt bruk för jordbrukare som har avlagt en i lagen om växtskyddsmedel avsedd examen utan behörighet som skadedjursbekämpare har inga konsekvenser för myndigheternas verksamhet. Enligt bestämmelserna om foder- och livsmedelshygien förs sådan bokföring över användningen av biocidprodukter som kan övervakas i samband med annan övervakning. 

2.3  Miljökonsekvenser

Syftet med kravet på behörighet för skadedjursbekämpare enligt kemikalielagen är att förbättra hanteringen av miljökonsekvenser som beror på bl.a. rodenticider. Jordbrukarnas förbättrade yrkeskunskap när det gäller att använda växtskyddsmedel och avläggandet av examen som gäller växtskyddsmedel ger dem förutsättningar att förstå vikten av att använda medlen enligt anvisningarna och behov och på det sättet minska konsekvenserna för miljön och hälsan även när biocidprodukter används. Att befria jordbrukarna från kravet på behörighet som skadedjursbekämpare försämrar således inte i väsentlig utsträckning den nivå på miljöskyddet som eftersträvas förutsatt att jordbrukarna iakttar bruksanvisningen. I fortsättningen kan det i en examen som gäller växtskyddsmedel vid behov även tas in uppgifter om användningen av rodenticider. 

Situationen bör dock följas upp. I Finland har det för första gången utretts huruvida vissa rodenticider som är ytterst skadliga förekommer i miljön hos vilda djur. Enligt preliminära rön finns det rodenticider i nästan alla prover. Det är skäl att granska situationen på nytt om några år och utreda huruvida preciserade bruksanvisningar och begränsning av vissa produkter enbart för yrkesmässigt bruk minskar halterna av dessa ämnen hos vilda djur på önskat sätt. 

Beredningen av propositionen

3.1  Beredningsskeden och beredningsmaterial

Propositionen har beretts som tjänsteuppdrag vid miljöministeriet och i samarbete med social- och hälsovårdsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet samt Säkerhets- och kemikalieverket.  

Vid beredningen har man utnyttjat den praktiska erfarenhet man fått vid verkställandet av kemikalielagen och de utlåtanden som kom in efter det att statsrådets förordning om biocidprodukter (418/2014) varit på remiss.  

3.2  Utlåtanden och hur de har beaktats

Utlåtande om propositionen har begärts av social- och hälsovårdsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, arbets- och näringsministeriet, justitieministeriet, Säkerhets- och kemikalieverket, Naturresursinstitutet, Kasvinsuojeluseura ry, Växtskyddsindustrin rf, Kemiindustrin KI rf, Finlands naturskyddsförbund rf, Föreningen för Teknisk Handel och Tjänster rf och Teknokemiska föreningen rf. 

I utlåtandena understöddes allmänt förslaget om att slopa skyldigheten för jordbrukare som avlagt växtskyddsexamen att skaffa sig behörighet som skadedjursbekämpare.  

Enligt Finska Handel och Föreningen för Teknisk Handel och Tjänster rf bör jordbrukare som har avlagt växtskyddsexamen befrias från kraven på behörighet som skadedjursbekämpare oberoende av produktionsinriktning. Också i Säkerhets- och kemikalieverkets utlåtande föreslogs en precisering av de gränser som gäller befrielse från kraven på behörighet. Justitieministeriet fäste särskilt vikt vid formuleringen av straffbestämmelserna samt vid förutsättningarna för återkallelse av registreringen av en behörig person. Utkastet till proposition har korrigerats i fråga om dessa punkter.  

DETALJMOTIVERING

Lagförslag

29 §.Förutsättningar för godkännande. Det föreslås i paragrafens 2 mom. en hänvisning till akut toxicitet och specifik organtoxicitet, för att texten ska vara förenlig med artikel 19.4 b i ändringen av EU:s biocidförordning ((EU) nr 334/2014).  

38 §.Examen i användningen av biocidprodukter avsedda för skadedjursbekämpning. Det föreslås att 1 mom. ändras så att en biocidprodukt som är avsedd för enbart yrkesmässig skadedjursbekämpning får användas inte bara av yrkesmässiga bekämpare som avlagt examen för skadedjursbekämpare utan även av jordbrukare som har avlagt en sådan examen i användningen av växtskyddsmedel som avses i lagen om växtskyddsmedel.  

Möjligheten att använda produkter som är avsedda för enbart yrkesmässig skadedjurs-bekämpning gäller dock endast det egna jordbruket, dvs. den egna eller arrenderade gårdsbruksenheten. En jordbrukare som utför skadedjursbekämpning för andra, antingen mot betalning eller gratis, måste skaffa sig behörighet som skadedjursbekämpare. Genom arrangemanget tryggas förutsättningarna för en jämlik konkurrens för alla dem som tillhandahåller tjänster inom skadedjursbekämpning för utomstående. Detsamma gäller andra yrkesgrupper som avlagt växtskyddsexamen och där användningsändamålen är mer omfattande och bekämpningen utförs yrkesmässigt och mot betalning. Användargrupper av detta slag är t.ex. växtskyddsentreprenörer och de som arbetar med grönområden.  

40 §.Verifiering av behörigheten och 43 §.Verifiering av specialexamen. I lagens 40 § föreskrivs om verifiering av en examen som gäller användningen av biocidprodukter som är avsedda för skadedjursbekämpning och i 43 § föreskrivs om verifiering av en examen som gäller användningen av produkter som orsakar särskilda risker eller olägenheter för hälsan eller miljön. Säkerhets- och kemikalieverket antecknar i sitt register de personer vars examen verket har verifierat. Det föreslås i dessa paragrafer i lagen en bestämmelse om förutsättningarna för återkallelse av registreringen av en person som har avlagt examen eller specialexamen för skadedjursbekämpare. Registreringen kan återkallas, om personen i fråga handlar i strid med 35 § i kemikalielagen eller artikel 17.5 i biocidförordningen, eller om det i övrigt finns skäl att misstänka att verksamheten har orsakat eller kan orsaka olägenheter för miljön eller hälsan. I paragraferna slopas dessutom bemyndigandena att utfärda förordning som onödiga. 

59 §.Kemikalieförseelse. I 59 § 2 mom. 9 punkten föreskrivs att för kemikalieförseelse ska dömas den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot det förbud mot utsläppande på marknaden eller användning som avses i artikel 56 i Reach-förordningen utan ett uttryckligt tillstånd som Europeiska kemikaliemyndigheten har beviljat för ämnet i fråga. Det föreslås att punkten kompletteras så att det även ska vara straffbart att använda en kemikalie i strid med villkoren i tillståndet. De villkor som anges i tillståndet är bindande och i dem fastställs det under vilka förutsättningar ämnena kan användas utan att skyddet av miljön eller hälsan äventyras. På samma gång korrigeras ett fel i bestämmelsen. Ett tillstånd enligt Reach-förordningen utfärdas av Europeiska kommissionen och inte av Europeiska kemikaliemyndigheten, så som det för närvarande sägs i bestämmelsen. 

Det föreslås att 6 mom. ändras så att åtal inte behöver väckas och straff inte behöver dömas ut för en kemikalieförseelse, om de ekonomiska följder som föranletts av ett annat myndighetsbeslut som meddelats på grund av gärningen ska anses vara tillräckliga i förhållande till gärningens art eller om gärningsmannen bryter mot ett förbud eller ett föreläggande som har meddelats med stöd av denna lag och som har förenats med vite. I regel är administrativa tvångsmedel, vite, hot om tvångsutförande och hot om avbrytande primära sanktioner i fall av förseelse i förhållande till straffrättsliga påföljder. Den föreslagna regleringen gör det således möjligt för myndigheterna att besitta en bredare prövningsrätt att bedöma huruvida de administrativa följder som hör till tillämpningsområdet för denna lag är tillräckliga och huruvida de straffrättsliga åtgärderna är nödvändiga i förhållande till den gärning som ska bedömas. Prövningsrätt ges inte enbart domstolarna utan även åklagarmyndigheterna. I bestämmelsen är det fråga om skälighetsbedömning från fall till fall. 

62 §.Förordningar som utfärdats med stöd av 1989 års kemikalielag. I 62 § ingår en förteckning över förordningar som utfärdats med stöd av 1989 års kemikalielag och som förblev i kraft när den nya lagen trädde i kraft den 1 augusti 2013 vid reformen av kemikalielagen. Genom propositionen upphävs kemikalieförordningen (675/1993), som avses i 1 mom. 1 punkten, social- och hälsovårdsministeriets förordning om förpackning och märkning av biocidpreparat (422/2000), som avses i 13 punkten, och miljöministeriets förordning om ansökan om godkännande eller registrering av biocidpreparat och om tillbakadragande av sådana från marknaden och särskilda villkor för dem (20/2008), som avses i 15 punkten, vilka har blivit onödiga i och med att EU-lagstiftningen har utvecklats.  

Det föreslås dessutom att de förordningar som redan tidigare har upphävts slopas i 1 mom. Dessa är förordningen om kemikaliedelegationen (622/1990), som avses i 9 punkten, statsrådets förordning om biocidpreparat (466/2000), som avses i 12 punkten, och miljöministeriets förordning om ansökningar och anmälningar gällande biocidpreparat och deras verksamma ämnen (467/2000), som avses i 14 punkten. Dessutom föreslås det att paragrafens 2 mom. slopas, eftersom den tidsgräns som nämns redan har löpt ut. 

Ikraftträdande

Lagen föreslås träda i kraft så snart som möjligt.  

Förhållande till grundlagen samt lagstiftningsordning

Propositionen tillgodoser rätten för var och en att skaffa sig sin försörjning genom näring som han eller hon valt fritt enligt 18 § i grundlagen och det allmännas skyldighet att alla tillförsäkras en sund miljö enligt 20 § 2 mom. i grundlagen.  

I enlighet med vad som anförts ovan harmonierar förslaget med grundlagen och den lag som ingår i propositionen kan behandlas i riksdagen med iakttagande av sedvanligt lagstiftningsförfarande. 

Kläm 

Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs riksdagen följande lagförslag: 

Lagförslag

Lag om ändring av kemikalielagen 

I enlighet med riksdagens beslut: 
ändras i kemikalielagen (599/2013) 29 § 2 mom., 38 § 1 mom., 40 och 43 §, 59 § 2 och 6 mom. och 62 § som följer: 
29 § Förutsättningar för godkännande 
Kläm 
En biocidprodukt som uppfyller kriterierna i fråga om akut toxiska eller specifikt or-gantoxiska, cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska egenskaper enligt artikel 19.4 a eller 19.4 b i biocidförordningen godkänns inte för tillhandahållande för allmänheten. 
38 §  Examen i användningen av biocidprodukter avsedda för skadedjursbekämpning 
Om ett träskyddsmedel eller en rodenticid, eller en insekticid, en akaricid eller någon annan biocidprodukt som används för bekämpning av leddjur, av grundad anledning kan bedömas leda till olägenhet eller fara för hälsa eller miljö, kan Säkerhets- och kemikalieverket i samband med godkännandet av produkten besluta att den bara får användas  
1) av personer som har visat sin behörighet och som Säkerhets- och kemikalieverket har fört in i det examens- och företagsregister som avses i 17 § 2 mom. 4 punkten, och  
2) av personer som har avlagt en i 10 § i lagen om växtskyddsmedel avsedd examen inom området för växtskyddsmedel förutsatt att produkten används i deras egen jordbruksverksamhet, där skadedjursbekämpning inte utförs för någon annan mot betalning eller gratis. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
40 §  Verifiering av behörigheten 
Personer som har avlagt examen i användningen av biocidprodukter avsedda för skadedjursbekämpning ska för verifiering av behörigheten ge in en anmälan till Säkerhets- och kemikalieverket. Anmälan ska innehålla behövliga person- och kontaktuppgifter och bevis på att examen enligt 38 § har avlagts. Den som uppfyller behörighetskraven förs in i det examens- och företagsregister enligt 17 § 2 mom. 4 punkten som förs av Säkerhets- och kemikalieverket. 
Säkerhets- och kemikalieverket kan besluta om återkallelse av registreringen, om personen i fråga handlar i strid med 35 § i denna lag eller artikel 17.5 i biocidförordningen, eller om det finns skäl att misstänka att verksamheten har orsakat eller kan orsaka olägenheter för miljön eller hälsan. Innan registreringen återkallas ska Säkerhets- och kemikalieverket ge personen möjlighet att avhjälpa bristen, om inte den är så väsentlig att den inte kan avhjälpas inom en skälig tid. 
43 § Verifiering av specialexamen 
Personer som har avlagt specialexamen ska ge in en anmälan till Säkerhets- och kemikalieverket för verifiering av specialexamen. Anmälan ska innehålla behövliga person- och kontaktuppgifter och bevis på att specialexamen enligt 41 § har avlagts. Den som har avlagt specialexamen förs in i det examens- och företagsregister enligt 17 § 2 mom. 4 punkten som förs av Säkerhets- och kemikalieverket. 
Säkerhets- och kemikalieverket kan besluta om återkallelse av registreringen, om personen i fråga handlar i strid med 35 § i denna lag eller artikel 17.5 i biocidförordningen, eller om det finns skäl att misstänka att verksamheten har orsakat eller kan orsaka olägenheter för miljön eller hälsan. Innan registreringen återkallas ska Säkerhets- och kemikalieverket ge personen möjlighet att avhjälpa bristen, om inte den är så väsentlig att den inte kan avhjälpas inom en skälig tid. 
59 §  Kemikalieförseelse 
Kläm 
Om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, ska för ke-mikalieförseelse också dömas den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot vad som i Reach-förordningen 
1) i artikel 5–7, 9, 11 eller 17–19 föreskrivs om registreringsplikt och skyldighet att lämna in anmälningar till Europeiska kemikaliemyndigheten, 
2) i artikel 14 eller 37–39 föreskrivs om skyldighet att bedöma och rapportera kemi-kaliesäkerheten samt om tillämpningsskyldighet och skyldighet att delge information, 
3) i artikel 22, 24, 40, 41, 46 eller 66 föreskrivs om skyldighet att tillhandahålla Europeiska kemikaliemyndigheten information, 
4) i artikel 31 föreskrivs om skyldigheter som gäller säkerhetsdatablad och den information i säkerhetsdatabladet som ska tillhandahållas mottagaren, 
5) i artikel 32 föreskrivs om skyldighet att vidarebefordra information om ämnen och blandningar, 
6) i artikel 33 eller 34 föreskrivs om skyldighet att vidarebefordra information eller i artikel 35 föreskrivs om arbetsgivares skyldighet att tillhandahålla information, 
7) i artikel 36 föreskrivs om skyldighet att spara information eller göra den tillgänglig för den behöriga myndigheten eller Europeiska kemikaliemyndigheten, 
8) i artikel 49 föreskrivs om skyldighet att lämna ytterligare information till den behöriga myndigheten, 
9) i artikel 56 föreskrivs om förbud mot utsläppande på marknaden eller användning utan ett uttryckligt tillstånd som Europeiska kommissionen utfärdat för ämnet i fråga eller använder ämnet i strid med villkoren i tillståndet, 
10) i artikel 65 föreskrivs om skyldighet att ange tillståndsnumret på etiketten, eller 
11) i artikel 67 föreskrivs om att iaktta en begränsning enligt bilaga XVII i fråga om ett ämne som sådant eller ett ämne ingående i en blandning eller en vara. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Åtal behöver inte väckas och straff inte dömas ut för en kemikalieförseelse, om de ekonomiska följder som föranletts av ett annat myndighetsbeslut som meddelats på grund av gärningen ska anses vara tillräckliga i förhållande till gärningens art eller om gärningsmannen bryter mot ett förbud eller ett föreläggande som har meddelats med stöd av denna lag och som har förenats med vite. 
62 §  Förordningar som utfärdats med stöd av 1989 års kemikalielag 
Följande förordningar som utfärdats med stöd av 1989 års kemikalielag förblir i kraft: 
1) statsrådets förordning om undantag som gäller landets försvar vid tillämpningen av kemikalielagstiftningen (996/2010), 
2) statsrådets förordning om undantag från de bestämmelser i bilaga XVII till REACH-förordningen som gäller begränsningar av tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av vissa farliga ämnen, blandningar och varor (647/2009), 
3) 8 kap. i förordningen om industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier (59/1999), 
4) statsrådets beslut om ämnen som bryter ned ozonskiktet (262/1998), 
5) social- och hälsovårdsministeriets förordning om kemikalier som avses i bilaga VI till CLP-förordningen (5/2010), 
6) social- och hälsovårdsministeriets förordning om lämnande av uppgifter om kemikalier (553/2008), 
7) social- och hälsovårdsministeriets förordning om lämnande av uppgifter om mängder i fråga om kemikalier (1155/2011), 
8) förordningen om industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier inom försvarsmakten (78/1996), 
9) förordningen om försvarsmaktens tillsynsmyndigheter enligt kemikalielagen (469/1992). 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors den 12 maj 2016 
Statsminister Juha Sipilä 
Jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen