Senast publicerat 03-11-2021 12:54

Regeringens proposition RP 87/2015 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om aktiebolaget Finpro Oy

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås det att det stiftas en lag om aktiebolaget Finpro Oy. Den föreslagna lagen innehåller bestämmelser om bolagets syfte, ställning, uppgifter, ekonomiska verksamhetsprinciper, ägarstyrning, finansiering och informationsplikt. 

Enligt förslaget är Finpro Oy ett helt statsägt icke-vinstsyftande aktiebolag som tillhandahåller offentliga tjänster. Bolagets verksamhet utgör en fortsättning på den registrerade föreningen Finpro ry:s verksamhet. För ägarstyrningen av Finpro Oy svarar arbets- och näringsministeriet.  

Finpro Oy:s verksamhet syftar till att främja finländska företags konkurrenskraft, internationalisering och export, utvecklingen av kunnandet när det gäller företags internationella handel och ekonomi, främjande av utländska investeringar och kapitalplaceringar i Finland samt främjande, utveckling och forskning som avser turismen från utlandet till Finland. 

Propositionen har som mål att som en del av en mer omfattande reform- och utvecklingsprocess för Finpros verksamhet förenhetliga Finpro Oy:s lagfästa ställning med andra motsvarande organisationer som hör till arbets- och näringsministeriets styrning samt att stärka bolagets ställning som ett icke-vinstsyftande bolag som tillhandahåller offentliga tjänster.  

Den föreslagna lagen avses träda i kraft den 1 januari 2016. 

ALLMÄN MOTIVERING

Nuläge

1.1  Lagstiftning och praxis

Arbets- och näringsministeriet har tillsammans med näringslivsorganisationer och Finpro ry:s ledning inlett en beredning som syftar till att ändra Finpro ry från en registrerad förening till ett aktiebolag som den finska staten äger helt. Staten bildar ett aktiebolag vid namn Finpro Oy. Därefter ska Finpro ry:s funktioner inklusive tillgångar, skulder och ansvarsförbindelser i enlighet med föreningens stadgar och föreningslagen (503/1989) doneras till helt statsägda Finpro Oy. Nya Finpro Oy fortsätter med Finpro ry:s uppgifter med samma innehåll som i den verksamhet som föreningen bedrev. 

Finpro ry är en icke-vinstsyftande registrerad förening och statsbidragssammanslutning som bildades år 1919. Dess avsikt är att förbättra finländska företags konkurrenskraft, främja företagens internationalisering, främja utländska investeringar och kapitalplaceringar i Finland samt höja tillströmningen av utländska turister till Finland.  

Finpro ry:s verksamhet är indelad i tre huvudfunktioner, som är 1) Export Finland, 2) Invest in Finland och 3) Visit Finland. Export Finland har till uppgift att hjälpa finländska företag att växa och ha framgång på internationella marknader. Invest in Finland har som mål att främja utländska investeringar och kapitalplaceringar i Finland. Visit Finland har till uppgift att främja, utveckla och forska i turism från utlandet till Finland. Utöver de ovan nämnda funktionerna organiserar Finpro delegationsbesök och medverkar i specialfinansierade projekt.  

Koncernen Finpro ry utgörs av Finpro ry, FinChi Innovation Center Company Ltd, som är verksamt i Shanghai i Kina, företaget Finpro USA Inc, som är verksamt i USA samt i Finland registrerade Finpro Oy, som inte har egentlig verksamhet. Finpro Oy, som ägs av nuvarande Finpro ry, kommer att överlåta sin firma till nya Finpro Oy som staten bildar.  

År 2012 överfördes Invest in Finland-stiftelsens verksamheter till Finpro ry. År 2014 åtskildes den av Finpro ry bedrivna avgiftsbelagda konsulteringsverksamheten från Finpro ry. Vid ingången av 2015 utvidgades Finpro ry:s verksamhetsområde även till främjande av turistnäringen och utveckling av bilden av Finland som turistland, när den operativa verksamheten vid Centralen för turistfrämjande överfördes till Finpro ry. Finpro fokuserar på offentlig service och är i nuläget nästan helt statligt finansierad. I slutet av 2014 hade Finpro ry 176 anställda, av dem 95 i Finland och 81 utomlands. 

Finpro ry:s verksamhet utomlands har juridiskt och administrativt organiserats på olika sätt i olika länder. Den största delen av dem som är anställda vid Finpro ry:s utländska verksamhetsställen arbetar direkt under Finpro ry. En del av Finpro ry:s funktioner utomlands har organiserats i samband med finska beskickningar utomlands, där personalen har diplomatstatus. 27 § i lagen om utrikesförvaltningen (204/2000) möjliggör att en person är medlem av beskickningspersonalen och får diplomatstatus trots att personen inte står i anställningsförhållande till en offentligrättslig sammanslutning, om det finns särskilda skäl till det och personens uppgifter ansluter sig till verksamheten inom utrikesrepresentationen. Ändringen av Finpro ry till aktiebolag påverkar ur perspektivet för lagen om utrikesförvaltningen inte möjligheterna för Finpros personal att vara verksamma i anslutning till utrikesrepresentationerna.  

Finpro ry är en central del av nätverket Team Finland och samordnar sina tjänster tillsammans med andra aktörer som hjälper företag som internationaliserar sig. Finpro ry:s verksamhet styrs av en styrelse som föreningens medlemmar samt arbets- och näringsministeriet utsett. Styrelsens viktigaste uppgift är att fastställa Finpros strategi och övervaka genomförandet av strategin. Arbets- och näringsministeriet ansvarar huvudsakligen för finansieringen av Finpro ry:s verksamhet. Ministeriets målriktlinjer och strategier tillsammans med Team Finland-strategin påverkar Finpro ry:s verksamhet genom resultatstyrningen.  

Medlemmarna i Finpro ry är cirka 430 finländska företag, Finlands Näringsliv EK ry, Suomen Yrittäjät ry, Turism- och Restaurangförbundet MaRa rf, samt Teknologiateollisuus - Teknologiindustrin ry. Finpro ry är nästan helt statligt finansierad och ingår i arbets- och näringsministeriets (ANM) koncern. Finpro ry verkar i tätt samarbete med aktörerna inom det finländska innovationsekosystemet, såsom Tekes, Finnvera, NTM-centralerna och utrikesministeriet.  

Det har inte stiftats någon separat lag om Finpro ry, men bestämmelser om statsbidrag till Finpro ry utfärdas genom Statsrådets förordning om allmänt understöd till sammanslutningar som främjar utrikeshandeln, näringspolitiken och företags internationalisering (1301/2010). 

1.2  Den internationella utvecklingen samt lagstiftningen i utlandet

1.2.1  Danmark

I Danmark är den organisation som motsvarar Finpro Oy the Trade Council, på danska Eksportrådet. Det är en organisation som är underställd danska staten och har till uppgift att främja danska företags export samt utländska investeringar i Danmark. The Trade Council är underställt utrikesministeriet i Danmark. The Trade Council tillhandahåller avgiftsfria tjänster, skräddarsydda lösningar samt subventionerade program för sina kunder.  

VisitDenmark än en organisation för turistfrämjande som motsvarar Finpro Oy. Bestämmelser om organisationens verksamhet finns i en speciallag, Lov om Visitdenmark. VisitDenmark är verksam under ekonomi- och näringsministeriet i Danmark. 

The Trade Council finansieras huvudsakligen av danska staten, men organisationen finansierar cirka 29 % av sin verksamhet genom intäkter från sina avgiftsbelagda tjänster. The Trade Council har bildats genom lag som en del av lagen om utrikesförvaltningen som utfärdades år 2000. 

1.2.2  Sverige

I Sverige heter den organisation som motsvarar Finpro Oy Sveriges Export och Investeringsråd, som använder firman Business Sweden. Business Sweden är en juridisk person, som har registrerats som en juridisk person i föreningsform i handelsregistret i Sverige. Business Swedens verksamhet är indelad i fyra olika delområden: 1) exportinformation och relationer med ambassader, 2) exportkonsultation, 3) exportfrämjande samt 4) investeringsprojekt. 

Business Sweden ägs av svenska staten och näringslivet tillsammans. Merparten av de anställda vid Business Sweden är utstationerades arbetstagare som inte har diplomatstatus. Direktörerna för utlandskontoren har alltid diplomatstatus, men de är underställda utrikesdepartementet. I länder där diplomatstatus inte har erhållits, har Business Sweden separata dotterbolag. 

Ungefär hälften av finansieringen av Business Swedens verksamhet kommer från svenska staten och andra hälften från inkomster från konsultuppdrag. Även näringslivet deltar med sin insats i finansieringen av verksamheten.  

VisitSweden är en organisation för turistfrämjande som motsvarar Finpro Oy. Organisationen har registrerats som aktiebolag. Av bolaget ägs 50 % av svenska saten och 50 % av Svensk Turism AB, som respresenterar turistnäringen. VisitSweden är verksamt under näringsdepartementet i Sverige. 

1.2.3  Norge

Innovasjon Norge är ett bolag som motsvarar finska Finpro och Tekes. Bolaget är verksamt på uppdrag av olika ministerier och kommuner. Dess huvudsakliga mål är att samordna närings- och utvecklingsverksamhet som är lönsamt ur företags- och samhällsekonomiskt perspektiv samt utveckla regionernas näringsmöjligheter. Innovasjon Norge främjar innovationer och företags konkurrenskraft, norska företags verksamhet utomlands, Norge som turistmål och medverkar i landsbygdens regionutveckling.  

Innovasjon Norge bildades år 2003 genom en speciallag. Innovasjon Norge är en separat juridisk person, som har sektorspecifikt ansvar för sina beslut. Bolagets styrelse ansvarar för bolagets verksamhet och bolagets resultat. Innovasjon Norges huvudägare är norska staten, som äger 51 % av bolagets aktier. Resten av bolagets aktier ägs av de norska landskapen.  

1.3  Bedömning av nuläget

Finpro ry är en nästan helt statligt finansierad organisation, där den högsta beslutanderätten innehas av företrädare för näringslivet. Enligt huvudregeln har medlemmarna bestämmanderätt i föreningar. På grund av detta är förening inte den optimala organisationsformen med tanke på statens ägarstyrning.  

Finpro ry är en fast del av nätverket Team Finland, men dess självständiga ställning som förening möjliggör inte till exempel bredare informationsutbyte och gemensamma datasystem med andra Team Finland-organisationer.  

Finpro ry:s verksamhet har ändrats till en sammanslutning som enbart levererar offentliga tjänster. Bolagiseringen av Finpro ry slutför denna planerade stora reform- och utvecklingsprocess. 

Målsättning och de viktigaste förslagen

2.1  Målsättning

Syftet med den föreslagna lagen är att genom en författning på lagnivå stärka Finpro Oy:s syfte och ställning, uppgifter, ekonomiska verksamhetsprinciper, finansieringen av bolaget samt bolagets skyldighet att informera arbets- och näringsministeriet. 

Överföringen av Finpro ry:s funktioner till ett statsägt aktiebolag samt lagen om aktiebolaget Finpro Oy stärker Finpro Oy:s ställning som jämlik del av ANM-koncernen i jämförelse med övriga organisationer som styrs av arbets- och näringsministeriet, bland annat Finnvera Abp, Finland Industriinvestering Ab, VTT Ab samt Tekes. Verksamheten i aktiebolagsform möjliggör en enkel förvaltning och är den optimala organisationsformen med tanke på statens ägarstyrning.  

Enligt arbets- och näringsministeriets bedömning bidrar lagen om aktiebolaget Finpro Oy dessutom till att Finpro Oy:s verksamhet bedöms som allmännyttig utomlands, när det i lagstiftningen tydligt har konstaterats att Finpro Oy är ett icke-vinstsyftande bolag som helt ägs av finska staten. Därtill har en lag som stiftats om Finpro Oy sannolikt positiva effekter när det gäller att få diplomatstatus för Finpro Oy:s anställda som arbetar i anslutning till finska beskickningar utomlands, jämfört med en situation där Finpro Oy är verksamt som ett bolag som det inte stiftats en lag om.  

Ändringen av Finpro ry:s verksamhet till aktiebolagsform bidrar dessutom till ett effektivt genomförande av Team Finland-nätverkets gemensamma tjänster, kundprocesser och interna handlingsmodeller. Finpro Oy:s ställning som bolag under arbets- och näringsministeriets ägarstyrning möjliggör bredare samarbete mellan Team Finland-organisationerna, bland annat i form av informationsutbyte och gemensamma datasystem. Därtill möjliggör ändringen av Finpro ry till Finpro Oy sannolikt en sådan identitet för organisationen som främjar rekryteringen av yrkesmänniskor som har erfarenhet av företag inom utrikeshandel samt upprätthåller samarbetsförhållandet mellan näringslivet och Finpro bättre jämfört med andra alternativa juridiska verksamhetsformer. Bolagiseringen av Finpro ry förtydligar ytterligare Finpros ställning i fråga om rätten till statsstöd, när statsstöd beviljas ett helt statsägt bolag om vilket det stiftats en lag som stärkt bolagets ställning som icke-vinstsyftande leverantör av offentliga tjänster.  

Som ett led i en mer omfattande reform av Finpros verksamhet har bolagiseringen av Finpro ry och den föreslagna lagen positiva effekter i fråga om både bättre service för kunderna och effektiviseringen av Finpros verksamhet, förvaltning och styrning.  

Ändringen av Finpro ry:s verksamhet så att Finpro är verksamt som aktiebolag förutsätter juridiskt sett inte att det stiftas en lag om aktiebolaget Finpro Oy, men enligt arbets- och näringsministeriets bedömning är det motiverat att stifta lagen om Finpro Oy på grund av de ovan nämnda uppskattade fördelarna med lagen. 

2.2  De viktigaste förslagen

Genom den föreslagna lagen om aktiebolaget Finpro Oy föreskrivs att Finpro Oy är ett statsägt aktiebolag för vars ägarstyrning arbets- och näringsministeriet ansvarar. Finpro Oy har till uppgift att hjälpa finländska företag att internationaliseras, att främja utländska investeringar och kapitalplaceringar i Finland samt att främja, utveckla och forska i turism från utlandet till Finland. Bolagets verksamhet ska inte bedrivas i vinstsyfte. Bolagets eventuella vinst används i sin helhet till egen verksamhet i enlighet med bolagets uppgifter och till kompetensutveckling. För bolagets verksamhet beviljas statsunderstöd inom ramen för ett anslag som tas in i statsbudgeten. Bestämmelser om statsunderstöd finns i statsunderstödslagen (688/2011). Bolaget ska på begäran av arbets- och näringsministeriet ge ministeriet uppgifter som behövs för styrningen och övervakningen av bolaget. 

Propositionens konsekvenser

3.1  Ekonomiska konsekvenser

Finpro ry är efter de genomförda reformerna och säljandet av de avgiftsbelagda konsulttjänstverksamheterna i nuläget nästan helt finansierad av finska staten. Finpro ry får år 2015 uppskattningsvis 100 000—200 000 euro i intäkter genom medlemsavgifter från föreningens medlemmar, vilket Finpro Oy framöver inte längre får, när Finpro ry:s funktioner överförts till statsägda Finpro Oy. Å andra sidan överlåts i samband med överlåtelsen av Finpro ry:s verksamhet till Finpro Oy föreningens placeringstillgångar, vars uppskattade värde uppgår till cirka 13 miljoner euro. I sin helhet kan det bedömas att det inte kan antas bli väsentliga förändringar i de statsunderstöd som behövs från finska staten i och med bolagiseringen av Finpro ry.  

I den föreslagna lagen föreskrivs att för bolagets verksamhet beviljas statsunderstöd inom ramen för ett anslag som tas in i statsbudgeten. Till denna del motsvarar situationen nuläget, där Finpro ry beviljas statsunderstöd inom ramen för anslaget i statsbudgeten. Genom lagförslaget ställs inga nya betalningsskyldigheter för staten.  

3.2  Personalkonsekvenser

De direkta konsekvenserna av bolagiseringen för Finpros operativa verksamhet uppskattas vara tämligen små. Personalen går över till det nya bolaget som gamla arbetstagare. Ändringen av Finpro ry:s verksamhet så att den bedrivs i aktiebolagsform kan eventuellt ha konsekvenser för Finpros personal som arbetar i anslutning till utrikesrepresentationer, om det blir svårare att få diplomatstatus för personer som är anställda i ett aktiebolag. Risken för att diplomatstatus förloras har dock uppskattats vara liten och det väntas att den föreslagna lagen bidrar till att Finpro Oy betraktas som statlig aktör, vilket för sin del främjar erhållandet av diplomatstatus. När den juridiska personen för arbetsgivaren till Finpros personal ändras från registrerad förening till aktiebolag, måste dessutom 11, 76 och 77 § i inkomstskattelagen (1535/1992) ändras, för att den beskattningsmässiga ställningen för Finpro Oy:s utstationerade arbetstagare utomlands ska vara densamma som tidigare. 

3.3  Ägarstyrning samt närings- och innovationspolitisk styrning

Verksamhet som bedrivs i aktiebolagsform möjliggör enkel förvaltning och tydlig ledning samt underlättar samarbetet mellan ministeriet och bolagets organ. Dessutom främjar en enkel förvaltningsmodell ministeriets styrning bättre än verksamhet som bedrivs i föreningsform. Den föreslagna lagen om aktiebolaget Finpro Oy skapar ytterligare klarhet i ägarstyrningen, när det i lagen föreskrivs om bolagets syfte, uppgifter, ställning som icke-vinstsyftande leverantör av offentliga tjänster samt att bolaget har skyldighet att lämna information till arbets- och näringsministeriet, som utför ägarstyrning.  

3.4  Konkurrenspolitiska konsekvenser

Finpro Oy är en unik sammanslutning i det avseendet att ingen annan sammanslutning i Finland bedriver samma verksamhet som Finpro Oy. I sin nuvarande form är Finpro inte verksam på konkurrensmässiga marknader och bedriver inte affärsverksamhet, så lagförslaget har inte konkurrenspolitiska konsekvenser. 

3.5  Konsekvenser för företagen och konsekvenser dem som anlitar tjänsterna

Som ett led i en omfattande reform av Finpros verksamhet har bolagiseringen av Finpro ry positiva effekter i fråga om både bättre service för kunderna och effektiviseringen av Finpros verksamhet, förvaltning och styrning. Bolagiseringen av Finpro och lagen om aktiebolaget Finpro Oy har inte direkta konsekvenser för Finpros kunder, eftersom Finpro tjänster och verksamhet fortsätter som förut efter bolagiseringen. Det är fråga om en ändring som huvudsakligen har direkta konsekvenser endast för Finpros förvaltningsmodell, juridiska verksamhetsform samt lagstiftningsmässiga ställning som statsbolag. 

Beredning av propositionen

4.1  Beredningsskeden och beredningsmaterial

De förberedande åtgärderna för att ändra Finpro ry till ett statsägt aktiebolag inleddes redan år 2014. I beredningen har centralt medverkat arbets- och näringsministeriet, utrikesministeriet, Finpro ry:s ledning samt centrala näringslivsorganisationer, såsom Finlands Näringsliv (EK), Suomen Yrittäjät (SY), Turism- och Restaurangförbundet MaRa rf samt Teknologiateollisuus - Teknologiindustrin ry.  

Det har gjorts flera utredningar om bolagiseringen av Finpro ry. I samband med det har utretts juridiska aspekter på bolagiseringen av Finpro ry samt aspekter som hänför sig till strategisk ledning av näringspolitiken. Dessutom har arbets- och näringsministeriet utrett aspekter i samband med grunden för bolagiseringen av Finpro ry, Finpros förvaltningsmodell och statens ansvar som ägare av aktiebolaget. Av skattemyndigheten har begärts och fåtts ett förhandsavgörande om de beskattningsmässiga konsekvenserna av bolagiseringen.  

Om den planerade ändringen har det också uppgjorts mycket annat material i samarbete mellan Finpro ry och arbets- och näringsministeriet för beredning av beslutsfattandet både för Finpro ry:s medlemsmöten och för beslutsfattandet vid ministeriet.  

Behovet av att stifta en separat lag om aktiebolaget Finpro Oy kom fram i förhandlingar mellan Finpro ry:s ledning, utrikesministeriet och arbets- och näringsministeriet samt i styrgruppen som ansvarar för bolagiseringen av Finpro, på de grunder som nämnts ovan i denna proposition. Beslutet om att inleda lagberedningen fattades av arbets- och näringsministeriets tjänstemannaledning i maj 2015. 

4.2  Remissyttranden och hur de har beaktats

Begäran om utlåtande skickades till 17 aktörer, av vilka 10 lämnade ett utlåtande. I utlåtandena var förhållningssättet till bolagiseringen av Finpro ry samt den föreslagna lagen och dess mål i regel positivt. 

Utrikesministeriet konstaterade i sitt utlåtande att den föreslagna reformen av Finpros verksamhet utgår från behoven hos Finpros inhemska verksamhet, inte så mycket från utgångspunkterna för Finpros utländska verksamhet. Allmänt ansågs det ur utrikesministeriets perspektiv motiverat att det stiftas en lag om Finpro Oy. Dessutom skapar den föreslagna lagen klarhet i Finpros ställning och förhållande till statsförvaltningen. I utrikesministeriets utlåtande föreslogs dessutom att ett omnämnande av att bolaget på uppdrag av utrikesministeriet kan genomföra sådana utvecklingssamarbetsprojekt som hänför sig till bolagets uppgift ska fogas till bolagets uppgifter i den föreslagna lagen. Samtidigt bör paragrafen om finansieringen av bolagett formuleras så att statsunderstöd kan beviljas av utrikesministeriet. Efter att ha fått utrikesministeriets utlåtande och efter att ha fört förhandlingar med utrikesministeriet har arbets- och näringsministeriet bedömt möjligheterna att till lagförslaget foga de saker som utrikesministeriet föreslagit. Arbets- och näringsministeriet har till följd av den förda diskussionen ändrat 4 § i lagförslaget så att paragrafen möjliggör att sådana projekt och åtgärder som utrikesministeriet finansierar kan genomföras av Finpro Oy.  

Justitieministeriets kommentarer hänför sig till den föreslagna lagens förhållande till aktiebolagslagen, bolagets informationsskyldigheter samt bildandet av bolaget. Justitieministeriet påpekade att det i lagförslaget förblir i viss grad oklart om det föreslagna fastställandet av uppgifter och syfte har bolagsrättsliga rättsverkningar eller om dessa syftar till att komplettera bestämmelserna om ägarstyrning. I fråga om bolagets informationsskyldigheter föreslogs att behovet att föreskriva om påföljderna för försummelse av informationsskyldighet ska bedömas. Dessutom fäste ministeriet uppmärksamhet vid att då det bolag som ska grundas tar emot Finpro ry:s tillgångar, skulder och ansvarsförbindelser, är det inte fråga om generalsuccession. 

Jord- och skogsbruksministeriet konstaterade i sitt utlåtande att bolagiseringen av Finpro ry kan anses främja Finpros samarbete med Team Finland-nätverket. I sitt utlåtande föreslog jord- och skogsbruksministeriet att Finpro Oy:s uppgifter ska preciseras i lagen, så att förmedling av information om livsmedel och främjande av livsmedel ska fastställas som en av bolagets uppgifter. Arbets- och näringsministeriet har beaktat förslaget, men anser att det inte finns behov av att ändra de i lagförslaget angivna uppgifterna för Finpro ry, eftersom förmedling av information om livsmedel och främjande av livsmedel redan möjliggörs inom ramen för de uppgifter som anges för Finpro Oy i lagförslaget. 

Statsrådets kansli framhävde i sitt utlåtande effektiviseringen och verkningsfullheten av Team Finland-verksamheten och anser att Finpro Oy:s verksamhetsmodell som aktiebolag främjar ett effektivt genomförande av Team Finland-verksamheten. Statsrådets kansli ansåg att det är viktigt att även styrgruppen för Team Finland utöver arbets- och näringsministeriet på begäran får uppgifter som behövs med tanke på dess verksamhet. 

Tekes fäste i sitt utlåtande uppmärksamhet vid att Finpro Oy i fråga om utbyte av konfidentiell information ska sättas i samma ställning som bl.a. Tekes och Finnvera Abp. På grund av detta bör lagen om kundinformationssystemet för företagstjänster (240/2007) ändras. Därtill konstaterades i Tekes utlåtande att det finns behov av att utreda karaktären av Finpro Oy:s verksamhet i det hänseendet om Finpros verksamhet ens delvis inbegriper utövning av offentlig makt.  

Finlands Näringsliv EK konstaterade i sitt utlåtande att förbundet understöder den föreslagna lagen. I utlåtandet önskas speciellt att det ska finnas representation för näringslivet och organisationer i styrelsen för Finpro Oy och att deltagandet ska fortsätta lika intensivt som i Finpro ry, som ska läggas ned. 

Centralhandelskammaren ansåg i sitt utlåtande att det är viktigt att Finpro Oy inte ska snedvrida konkurrensen i sin serviceverksamhet. Enligt utlåtandet bör det inte upprätthållas och utvecklas sådana offentliga internationaliseringstjänster i syfte att effektivisera den offentliga sektorn som även kan tillhandahållas av privata tjänsteleverantörer.  

Turism- och Restaurangförbundet MaRa rf konstaterade i sitt utlåtande att samarbetet mellan näringslivsorganisationer och Finpro har fungerat väl. Därtill är det viktigt att samarbetet fortsätter och att alla funktioner som är representerade i Finpro ska beaktas i statsägda Finpro Oy:s verksamhet. I utlåtandet föreslogs att det i regeringspropositionen tas in en beskrivning av hur funktionen för turistfrämjande ordnats i Sverige och Danmark. Efter att ha fått utlåtandet, har arbets- och näringsministeriet till regeringspropositionen fogat en beskrivning av hur turistfrämjandet har organiserats i Sverige och Danmark. 

Teknologiateollisuus - Teknologiindustrin ry konstaterade i sitt utlåtande att föreningen understöder förslaget till lag om aktiebolaget Finpro Oy. Teknologiindustrin betonade i sitt utlåtande att nivån på SMF-företagens tjänster för turistfrämjande måste säkerställas samt vikten av samarbete mellan näringslivet och Finpro. I utlåtandet önskades i synnerhet att näringslivets representation och deltagande i Finpro Oy:s verksamhet ska stärkas ytterligare. 

Suomen Yrittäjät ry understöder i sitt utlåtande att Finpro ry ändras till aktiebolaget Finpro Oy. I utlåtandet framhävdes vikten av sådan expertis i företagsverksamhet och internationell handel som behövs i förvaltningen av Finpro Oy samt uttrycktes oro när det gäller tryggande av finansieringen för Finpro. 

Samtliga utlåtanden har beaktats i den fortsatta beredningen av lagförslaget samt i planeringen av hur bolagiseringen ska genomföras. 

Samband med andra propositioner

När Finpro ry:s verksamhet övergår till statsägda Finpro Oy, bör 11, 76 och 77 § i inkomstskattelagen ändras så att Finpro Oy nämns i de aktuella paragraferna. Ändringen av inkomstskattelagen för de nämnda paragrafernas del görs av finansministeriet som en del av en större reform av inkomstskattelagen. 

DETALJMOTIVERING

Lagförslag

1 §.Syfte och ställning. I paragrafen fastställs Finpro Oy:s syfte och ställning samt att Finpro Oy omfattas av arbets- och näringsministeriets ägarstyrning. Finpro Oy är inte en sådan myndighet som utövar offentlig makt som avses i 4 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).  

2 §.Uppgifter. I Finpro Oy:s uppgifter ingår främjande av finländska företags konkurrenskraft, internationalisering och export, kompetensutveckling i samband med företags internationella handel, främjande av utländska investeringar och kapitalplaceringar i Finland samt främjande, utveckling och forskning av turismen från utlandet till Finland. Uppgifterna motsvarar de uppgifter som Finpro ry har i sin nuvarande form. 

3 §.Ekonomiska verksamhetsprinciper. I paragrafen föreskrivs att Finpro Oy är ett icke-vinstsyftande aktiebolag. Bolagets eventuella vinst används till egen verksamhet i enlighet med bolagets uppgifter och till kompetensutveckling. 

4 §.Finansieringen av bolaget. I paragrafen föreskrivs att det för bolagets verksamhet beviljas statsunderstöd inom ramen för ett anslag som tas in i statsbudgeten. Paragrafen möjliggör att statsunderstöd för bolagets verksamhet utöver arbets- och näringsministeriet även kan beviljas av andra aktörer. 

5 §.Bolagets informationsskyldighet. Enligt paragrafen ska Finpro Oy till arbets- och näringsministeriet lämna information som behövs för styrningen och övervakningen av bolaget. 

Ikraftträdande

Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.  

Kläm 

Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs riksdagen följande lagförslag: 

Lagförslag

Lag om aktiebolaget Finpro Oy 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 § Syfte och ställning 
Aktiebolaget Finpro Oy (bolaget) har som syfte att främja och stödja den finländska ekonomins och det finländska näringslivets internationella konkurrenskraft och internationalisering som en del av målen för närings- och innovationspolitiken. 
Bolaget är ett aktiebolag som ägs av staten och är i statens besittning. Bolaget hör till arbets- och näringsministeriets (ministeriet) förvaltningsområde. Ministeriet svarar för ägarstyrningen av bolaget. Bestämmelser om det beslutsfattande som gäller innehav i bolaget och om ägarstyrningen av bolaget finns i lagen om statligt bolagsinnehav och ägarstyrning (1368/2007). 
2 § Uppgifter 
Bolaget har till uppgift att  
1) främja finländska företags konkurrenskraft, internationalisering och export samt utveckla kunnandet med avseende på den internationella handel företagen bedriver, 
2) främja utländska investeringar och kapitalplaceringar i Finland,  
3) främja, utveckla och forska i turismen från utlandet till Finland. 
Bolaget svarar för den internationella verksamheten i anslutning till bolagets uppgift. Bolaget kan ha dotterbolag som sköter bolagets uppgifter. 
Närmare bestämmelser om bolagets uppgifter får utfärdas genom förordning av statsrådet. 
3 § Ekonomiska verksamhetsprinciper 
Bolagets syfte är inte att ge vinst. Bolagets vinst används i sin helhet till egen verksamhet i enlighet med bolagets uppgifter och till kompetensutveckling. 
4 § Finansieringen av bolaget 
För bolagets verksamhet beviljas statsunderstöd inom ramen för ett anslag som tas in i statsbudgeten. Bestämmelser om statsunderstöd finns i statsunderstödslagen (688/2001). 
5 § Bolagets informationsskyldighet 
Bolaget ska på ministeriets begäran ge ministeriet den information som behövs för att styra och övervaka bolaget.  
6 § Ikraftträdande 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors den 22 oktober 2015 
Statsminister Juha Sipilä 
Näringsminister Olli Rehn