Senast publicerat 03-11-2021 12:21

Regeringens proposition RP 90/2015 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om närings-, trafik- och miljöcentralerna och av vissa lagar som har samband med den

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I propositionen föreslås det att lagen om närings-, trafik- och miljöcentralerna ska ändras så att närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter beslutar om ärenden som gäller utbetalning och återkrav av statsunderstöd som NTM-centralerna beviljat samt utöver NTM-centralerna övervakar användningen av statsunderstöd. Dessutom föreslås det att vissa uppgifter som gäller utbetalning och återkrav av statsunderstöd inom jord- och skogsbruksministeriets, miljöministeriets och kommunikationsministeriets förvaltningsområden överförs till utvecklings- och förvaltningscentret i specialförfattningar. 

Förslaget syftar till att genom centralisering av uppgifter effektivisera utvecklings- och förvaltningscentrets produktivitet och att allt effektivare rikta NTM-centralernas resurser till deras kärnuppgifter.  

Dessutom föreslås det att den i civiltjänstlagen avsedda civiltjänstcentralens riksomfattande uppgifter administrativt överförs från NTM-centralen i Sydöstra Finland till utvecklings- och förvaltningscentret. Överföringen har inte praktiska konsekvenser för fullgörandet av civiltjänst eller ställningen för civiltjänstgörarna.  

Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2016. 

MOTIVERING

Nuläge

Utvecklings- och förvaltningscentret inrättades den 1 januari 2015 genom en lag om ändring av lagen om närings-, trafik- och miljöcentralerna (1131/2014) som en myndighet av typen servicecenter för närings-, trafik- och miljöcentralerna samt arbets- och näringsbyråerna. Inrättandet av utvecklings- och förvaltningscentret effektiviserade den centralisering av ekonomi- och personalförvaltningsuppgifterna som påbörjades i samband med totalreformen av statens regionförvaltning. Med förvaltningsuppgifter jämställs även de utvecklingsuppgifter som arbets- och näringsministeriets Utbildnings- och utvecklingscenter Salmia sköter, på samma sätt som sådana uppgifter för utbetalning av olika förvaltningsområdens understöd och ersättningar där det ansågs finnas möjligheter till harmonisering och effektivisering, då anslagen för NTM-centralernas omkostnader minskade avsevärt och snabbt i enlighet med regeringens rambeslut för åren 2013 och 2014. 

I samband med inrättandet av utvecklings- och förvaltningscentret drogs NTM-centralernas och arbets- och näringsbyråernas förvaltningsenheter in och de uppgifter inom personal- och ekonomiförvaltning som sköttes där koncentrerades till utvecklings- och förvaltningscentret. Dessutom överfördes till utvecklings- och förvaltningscentret utbetalningsuppgifter i samband med understöd och ersättningar som arbets- och näringsbyråerna beviljat, vilka uppgifter tidigare sköttes av de så kallade betalningsområdena som inrättats i samband med sex NTM-centraler samt vissa utbetalningsuppgifter i samband med understöd och ersättningar som NTM-centralerna beviljat. Med utbetalningsuppgifter avses i detta sammanhang utbetalning av understöd och ersättningar och därmed sammanhängande uppgifter såsom avbrytande av utbetalning, återkrav och jämkning av återkrav som anges i 12, 19, 21 och 22 § i statsunderstödslagen (688/2001), på samma sätt som tillsynsuppgifter i samband med användningen av statsunderstöd enlig 15 § i statsunderstödslagen. 

Då centret inrättades (RP 197/2014 rd) konstaterades det att centraliseringen av NTM-centralernas och arbets- och näringsbyråernas utbetalningsuppgifter, oberoende av förvaltningsområde, bara hade börjat. Beredningsarbetet för utvecklings- och förvaltningscentrets andra fas inleddes omedelbart med målet att på ett så täckande sätt som möjligt överföra utbetalningsuppgifterna till utvecklings- och förvaltningscentret från och med den 1 januari 2016. Utredningen gällde speciellt uppgifterna för utbetalning av understöd inom jord- och skogsbruksministeriets, miljöministeriets samt kommunikationsministeriets förvaltningsområden.  

Bestämmelsen om ikraftträdande i lagen om ändring av lagen om närings-, trafik- och miljöcentralerna gäller behörigheten för utvecklings- och förvaltningscentrets samt NTM-centralernas föredragande av utbetalningsbeslut. Enligt bestämmelsen kan de tjänstemän vid en NTM-central vars uppgiftsbeskrivning omfattar föredragande av beslut som gäller utbetalning, övervakning av användningen och återkrav av understöd när utvecklings- och förvaltningscentrets verksamhet inleds, som tjänstemän vid NTM-centralen fram till den 31 mars 2016 fortsätta att föredra dessa beslut för utvecklings- och förvaltningscentret för avgörande utan särskilt beslut eller förordnande. På motsvarande sätt kan de tjänstemän vars uppgiftsbeskrivning vid utvecklings- och förvaltningscentret omfattar föredragande av beslut som gäller utbetalning, övervakning av användningen och återkrav av understöd när utvecklings- och förvaltningscentrets verksamhet inleds, som tjänstemän vid utvecklings- och förvaltningscentret fram till den 31 mars 2016 fortsätta att föredra dessa beslut för NTM-centralen för avgörande utan särskilt beslut eller förordnande. Avsikten är att inom övergångsperioden i bestämmelsen om ikraftträdande ordna utbetalningsfunktionerna på ett så centraliserat sätt som möjligt, så att personal som specialiserat sig på utbetalningar kan sköta dem effektivt. 

Med regeringsprogrammet för statsminister Juha Sipiläs regering, som bildades efter riksdagsvalet våren 2015, eftersträvas att hållbarhetsunderskottet på 10 miljarder euro ska kunna täckas under den nya regeringsperioden med hjälp av besparingar och strukturella reformer. Under den påbörjade regeringsperioden riktas inte nya besparingar till NTM-centralerna och arbets- och näringsbyråerna, men en del av de tidigare uppsatta sparmålen har ännu inte nåtts. Enligt regeringsprogrammet för Sipiläs regering fattas det ett separat beslut om samordningen av statens regionförvaltning och landskapsförvaltningen som förenklar organiseringen av den offentliga regionförvaltningen (staten, regionerna, kommunerna). Den primära lösningen innebär att verksamheten koncentreras till tydliga självstyrelseområden vad beträffar uppgifter och befogenheter. Beslutet om organiseringen av den offentliga regionförvaltningen har ännu inte fattats i detta skede av regeringsperioden. Med hänvisning till föresatsen i regeringsprogrammet föreslås dock att utbetalningsuppgifterna centraliseras så att det ska uppnås produktivitetsnytta även efter ett beslut om organisering av regionförvaltningen som eventuellt fattas senare under denna regeringsperiod.  

1.1  Lagstiftning och praxis

Utvecklings- och förvaltningscentrets utbetalningsuppgifter 

Uppgifterna som hänför sig till utbetalning bildar statsbidragsprocessens administrativa slutända och lämpar sig för utvecklings- och förvaltningscentret. Utvecklings- och förvaltningscentret utövar i sin utbetalningsuppgift myndighetstillsyn åt NTM-centralerna och arbets- och näringsbyråerna efter genomförandet av ett projekt eller en del av det. Utvecklings- och förvaltningscentret betalar till mottagarna sådant statsunderstöd som NTM-centralerna och arbets- och näringsbyråerna beviljat och övervakar samtidigt att de ramvillkor som uppställts i samband med beviljandet av statsunderstöd och bestämmelserna om statsbidragsinstrumentet följs i de finansierade projekten.  

Utvecklings- och förvaltningscentret sköter i stor utsträckning uppgifter i samband med utbetalning, övervakning av användningen och återkrav av arbets- och näringsministeriets stöd och understöd. Utvecklings- och förvaltningscentret betalar ut alla understöd som de femton arbets- och näringsbyråerna beviljar med stöd av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012). Dessa stöd och understöd omfattar lönesubventioner, startpeng, tilläggsstöd och understöd som hänför sig till företagsutvecklingsservice. Utvecklings- och förvaltningscentret sköter också de uppgifter som gäller återkrav av dessa understöd.  

Dessutom betalar utvecklings- och förvaltningscentret ut vissa statliga ersättningar. Utvecklings- och förvaltningscentret betalar ut statliga ersättningar till kommuner för åtgärder i enlighet med lagen om främjande av integration (1386/2010), ordnande av verksamhet i enlighet med lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (189/2001) och till rederier för sådana resekostnader som betalas med stöd av lagen om ersättning av statsmedel för sjömäns resekostnader (1068/2013). Ersättningsbesluten fattas på basis av de föranledda kostnaderna, utan att göra skillnad mellan processerna för beviljande och utbetalning av ersättning.  

Till NTM-centralen i Birkaland koncentrerades i statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralerna betydande uppgifter som gäller främjande av innovations- och uppfinningsverksamhet samt internationalisering fr.o.m. den 1 januari 2015. På samma gång koncentrerades uppgifter som gäller utbetalning, övervakning av användningen och återkrav av sådana understöd som överförts till NTM-centralen i Birkaland som riksomfattande uppgift till utvecklings- och förvaltningscentret. Utvecklings- och förvaltningscentret betalar ut, utövar tillsyn över och återkräver vid behov de stöd som NTM-centralen i Birkaland beviljar med stöd av statsrådets förordning om internationaliseringsunderstöd för företags gemensamma projekt (1300/2010) samt energistöd som NTM-centralen i Birkaland beviljar i enlighet med statsrådets förordning om allmänna villkor för beviljande av energistöd (1063/2012).  

Bestämmelser om innovationsstöd för skeppsbyggnad finns i statsrådets förordning om statsunderstöd för innovationer inom skeppsbyggnad (364/2015), som utfärdats med stöd av 8 § i statsunderstödslagen. Ärenden som gäller utbetalning av innovationsstöd för skeppsbyggnad som NTM-centralen i Egentliga Finland beviljat har i fråga om utbetalning, avbrytande av utbetalningen och återkrav koncentrerats till utvecklings- och förvaltningscentret.  

NTM-centralernas utbetalningsuppgifter 

Uppgifterna som förmedlande myndighet för Europeiska unionens strukturfonder centraliserades genom statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralerna (1144/2013), som trädde i kraft den 1 januari 2014, så att NTM-centralen i Tavastland sköter den förmedlande myndighetens uppgifter inom Södra Finlands storregion, NTM-centralen i Mellersta Finland inom Västra Finlands storregion, NTM-centralen i Södra Savolax inom Östra Finlands storregion och NTM-centralen i Norra Österbotten inom Norra Finlands storregion. Centraliseringslösningen gäller den avslutade programperioden 2007–2013 och den nuvarande programperioden 2014–2020. Uppgifterna i samband med strukturfondsprocessen överfördes i sin helhet till dessa fyra NTM-centraler, inklusive de uppgifter som gäller beviljande, utbetalning, övervakning av användningen och återkrav av stöd. När det gäller företagsstöd som betalas ur Europeiska regionala utvecklingsfonden trädde förvaltningsmodellen i kraft den 1 juli 2014. Således sköts alla ärenden som gäller utbetalning, övervakning av användningen och återkrav av alla stöd från strukturfonderna och alla stöd som medfinansierats via strukturfonderna, oberoende av förvaltningsområde, vid fyra NTM-centraler.  

Förvaltningsmodellen för strukturfonderna infördes den 15 september 2014 även för så kallade rent nationella företagsstöd som NTM-centralerna beviljar. Med rent nationella företagsstöd avses understöd som betalas av nationella medel med stöd av lagen om stödjande av företagsverksamhet (1068/2000), lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet (1336/2006) samt lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet (9/2014), dvs. företagsstöd med vilka det inte samtidigt beviljas understöd ur Europeiska regionala utvecklingsfonden. Dessa fyra NTM-centraler är behöriga i fråga om processerna för företagsstöd allt från beviljandet och utbetalningen till eventuellt återkrav, oberoende av om stöden beviljas av medel ur Europeiska unionens strukturfonder eller finansieras helt av statsbudgeten, med undantag för företagsutvecklingstjänsterna. 

NTM-centralen i Birkaland sköter alla uppgifter som gäller statsunderstöd för uppfinningar, inklusive utbetalningsuppgifterna med stöd av 7 § 1 mom. 2 punkten i statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralerna.  

NTM-centralen i Norra Österbotten sköter uppgifter som gäller beviljande och utbetalning av regionalt transportstöd enligt statsrådets förordning om regionalt transportstöd åren 2014–2017 (1248/2014) utöver inom verksamhetsområdet för NTM-centralen i Norra Österbotten även inom verksamhetsområdena för NTM-centralerna i Södra Savolax, Norra Savolax, Norra Karelen, Mellersta Finland, Österbotten, Kajanaland och Lappland. I praktiken är denna uppgift som koncentrerats till NTM-centralen i Norra Österbotten genom statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralerna riksomfattande, eftersom transportstöd inte beviljas för andra transporter än sådana som påbörjas inom verksamhetsområdena för de nämnda NTM-centralerna. 

Utbetalningar av statsunderstöd och ersättningar som betalas från andra förvaltningsområdens moment än från momenten under huvudtiteln för arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde har än så länge inte koncentrerats till utvecklings- och förvaltningscentret.  

NTM-centralerna beviljar statsunderstöd från momenten under huvudtiteln för jord- och skogsbruksministeriet med stöd av lagen om det nationella genomförandet av den europeiska förordningen om Europeiska havs- och fiskerifonden (1093/2014) och lagen om stödjande av vatten- och avloppsåtgärder (686/2004) samt statliga ersättningar med stöd av lagen om försäkringsstöd för kommersiellt fiske (998/2012) och lagen om fiske (379/2015). 

Inom miljöministeriets förvaltningsområde finns vissa statsunderstöd för vilka det inte finns specialförfattningar. Tretton NTM-centraler som har ett ansvarsområde för miljö och naturresurser beviljar statsunderstöd och betalar det direkt till mottagaren med stöd av statsunderstödslagen från moment 35.01.65 understöd till organisationer och miljövård under miljöministeriets förvaltningsområde. Dessutom beviljar och betalar tretton NTM-centraler miljövårdsbidrag med stöd av lagen om främjande av skärgårdens utveckling (494/1981) från moment 35.01.65 under miljöministeriets förvaltningsområde och från moment 35.20.64 med stöd av lagen om skyddande av byggnadsarvet (498/2010). 

Nio NTM-centraler som har ett ansvarsområde för trafik och infrastruktur betalar ersättningar som föreskrivs i landsvägslagen från moment 630.31.10.76.1 under kommunikationsministeriets förvaltningsområde. De i banlagen föreskrivna, i praktiken sällsynta ersättningarna från moment 630.31.10.76.2 sköts också vid dessa nio NTM-centraler. NTM-centralen i Birkaland beviljar och betalar till mottagaren statsbidrag för enskilda vägar från moment 31.10.50 med stöd av lagen om enskilda vägar. 

Civiltjänstcentralen 

Civiltjänstuppgifterna hör inte till NTM-centralernas verksamhetsområde och de uppgifter som anges i 3 § i lagen om närings-, trafik- och miljöcentralerna. Bestämmelser om civiltjästcentralsuppgiften som en särskild uppgift för NTM-centralen i Sydöstra Finland finns i 7 § i civiltjänstlagen (1446/2007). I syfte att förstatliga uppgiften överfördes den genom lagen om ändring av civiltjänstlagen (940/2013), som trädde i kraft den 1 januari 2014, från Lappträsk kommun till en fristående enhet som inrättades i anslutning till NTM-centralen i Sydöstra Finland. Ordnandet av civiltjänsteverksamhet överfördes administrativt från Lappträsk kommun till staten, så att civiltjänstcentralen fortfarande är verksam i Lappträsk utbildningscentral som ligger i Lappträsk kommun. Den personal vid Lappträsk kommun som hade skött civiltjänstcentralen blev anställda hos staten till följd av överlåtelsen av rörelsen. Civiltjänstcentralen har inte samband med de lagstadgade uppgifterna för NTM-centralen i Sydöstra Finland och inte heller övriga NTM-centralers lagstadgade uppgifter. NTM-centralen i Sydöstra Finland har producerat endast administrativa stödtjänster till civiltjänstcentralen. Efter inrättandet av utvecklings- och förvaltningscentret finns dessa tjänster inte längre tillgängliga vid NTM-centralerna och sådan personal som sköter tjänsterna finns inte längre kvar vid NTM-centralerna. Det föreslås att civiltjänstcentralen administrativt överförs från NTM-centralen i Sydöstra Finland till utvecklings- och förvaltningscentret, för att trygga stödtjänsterna för civiltjänstcentralen. 

1.2  Bedömning av nuläget

NTM-centralernas och arbets- och näringsbyråernas utbetalningsuppgifter har stegvis koncentrerads till både utvecklings- och förvaltningscentret och till allt färre NTM-centraler. Centraliseringen har visat att koncentreringen och den riksomfattande utvecklingen av processerna förbättrar produktiviteten. Centraliseringen av uppgifter för utbetalning av understöd som arbets- och näringsbyråerna beviljat påbörjades redan ett år före inrättandet av utvecklings- och förvaltningscentret, när så kallade betalningsområden inrättades i anslutning till sex NTM-centraler genom statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralerna (906/2012), som trädde i kraft den 1 januari 2013. Betalningsområdena skötte utbetalningsärendena för flera arbets- och näringsbyråers verksamhetsområden, med undantag av betalningsområdet vid NTM-centralen i Nyland, som skötte Nylands arbets- och näringsbyrås utbetalningsärenden. Ökningen av den totala produktiviteten (beslut per årsverke) var 47 % åren 2013−2014. 

Personalstyrkan hos betalningsenheten vid utvecklings- och förvaltningscentret är för närvarande 117 årsverken. Ökningen av den totala produktiviteten (beslut per årsverke) är 78 %. Av produktivitetsökningen beror cirka 9 % på digitalisering.  

Det har varit utmanande att sköta civiltjänstcenteruppgiften vid NTM-centralen i Sydöstra Finland efter att utvecklings- och förvaltningscentret inrättades. NTM-centralen i Sydöstra Finland saknar resurser för att tillhandahålla förvaltningstjänster. I och med inrättandet av utvecklings- och förvaltningscentret har förvaltningsenheten vid NTM-centralen i Sydöstra Finland dragits in och dess personal överförts till utvecklings- och förvaltningscentret. Bland annat styrningen av civiltjänstcentralens informationsförvaltning och organiseringen av informationsförvaltningstjänsterna har varit svårt för NTM-centralen i Sydöstra Finland, vars informationsförvaltning styrs och informationsförvaltningstjänster produceras av utvecklings- och förvaltningscentret.  

Föreslagna ändringar

2.1  Mål

Propositionen syftar till att fortsätta koncentreringen av förvaltningsuppgifter till utvecklings- och förvaltningscentret. I denna centralisering av andra fasen ska till utvecklings- och förvaltningscentret överföras utbetalningsuppgifter samt förvaltningsuppgifterna för civiltjänstcentralen, vilka NTM-centralen i Sydöstra Finland för närvarande sköter. Genom centraliseringen av uppgifterna eftersträvas ökad produktivitet, så att resurserna vid NTM-centralernas myndighetsnätverk allt bättre ska kunna riktas till NTM-centralernas strategiska kärnuppgifter. 

2.2  De viktigaste förslagen

Avsikten är att genom en ändring av 3 a § i lagen om närings-, trafik- och miljöcentralerna utöka utvecklings- och förvaltningscentrets utbetalningsuppgifter, så att uppgifterna i praktiken inbegriper sådana miljövårdsbidrag och understöd till organisationer som NTM-centralerna beviljar från huvudtiteln för miljöministeriets förvaltningsområde med stöd av statsunderstödslagen. Bestämmelsen innebär samma uppgiftsfördelning för alla understöd som beviljas direkt med stöd av statsunderstödslagen. Utvecklings- och förvaltningscentret ska sköta sådana uppgifter i enlighet med 19, 21 och 22 § i statsunderstödslagen som gäller utbetalning och återkrav av statsunderstöd som NTM-centralen beviljat med stöd av statsunderstödslagen samt utöver NTM-centralen övervaka användningen av statsunderstöd med stöd av 15 § i statsunderstödslagen.  

I fråga om utbetalningar av understöd som i statsbudgeten finns under huvudtiteln för jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde ska till utvecklings- och förvaltningscentret överföras uppgifter som gäller utbetalning och återkrav av understöd som beviljas med stöd av lagen om det nationella genomförandet av den europeiska förordningen om Europeiska havs- och fiskerifonden. 

När det gäller miljöförvaltningens understöd ska uppgifter som gäller utbetalning och återkrav av miljövårdsbidrag som betalas med stöd av lagen om främjande av skärgårdens utveckling (494/1981) och lagen om skyddande av byggnadsarvet (498/2010) överföras till utvecklings- och förvaltningscentret. Utvecklings- och förvaltningscentret ska utöver NTM-centralen övervaka användningen av statsunderstöd enligt alla specialförfattningar. 

I fråga om utbetalningsuppgifter för stöd och ersättningar inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde ska uppgifter som gäller utbetalning, avbrytande av utbetalning och återkrav av statsbidrag för enskilda vägar som betalas med stöd av lagen om enskilda vägar (358/1962) överföras till utvecklings- och förvaltningscentret. För det andra ska utvecklings- och förvaltningscentret till mottagarna betala ersättningar enligt landsvägslagen (503/2005) samt ersättningar som bestämts vid en järnvägsförrättning i enlighet med banlagen (110/2007). Uppgifterna om betalning av ersättningar hör till sin karaktär till ekonomiförvaltningen och bestämmelserna om uppgifterna är informativa. 

Dessutom ska genom förslaget civiltjänstcentralen, som är en fristående enhet vid NTM-centralen i Sydöstra Finland, administrativt överföras till utvecklings- och förvaltningscentret. Vidare ska 60 § i lagen om fiske (379/2015), som träder i kraft den 1 januari 2016, justeras, eftersom det har upptäckts ett författningstekniskt fel i paragrafen.  

Avsikten är att samtliga föreslagna uppgifter överförs utan övergångsbestämmelser, så att även ärenden som anhängiggjorts före ikraftträdandet av de föreslagna lagarna överförs till utvecklings- och förvaltningscentret fr.o.m. den 1 januari 2016. 

2.3  Detaljmotivering

Lagen om närings-, trafik- och miljöcentralerna  

3 a §.Utvecklings- och förvaltningscentrets uppgifter. Det föreslås att till 2 mom. fogas en bestämmelse enligt vilken utvecklings- och förvaltningscentret har behörighet att sköta sådana uppgifter enligt 12, 19, 21 ja 22 § i statsunderstödslagen (688/2001) som gäller utbetalning, övervakning av användningen och återkrav av statsunderstöd enligt prövning som NTM-centralerna beviljat direkt med stöd av statsunderstödslagen. I 12 § i statsunderstödslagen föreskrivs om utbetalning av statsunderstöd, i 19 § om avbrytande av utbetalning, i 21 § om skyldighet att återkräva statsunderstöd och i 22 § om återkrav enligt prövning av statsunderstöd. Uppgifterna som gäller utbetalning, avbrytande av utbetalning och återkrav bildar en helhet av myndighetsmedel riktade till övervakning av användningen av det beviljade statsunderstödet och den som missbrukat understödet. Utvecklings- och förvaltningscentret ska sköta dessa uppgifter åt NTM-centralen, som är statsbidragsmyndighet enligt statsunderstödslagen, när statsunderstödet beviljas direkt med stöd av statsunderstödslagen av medel som beviljats i statsbudgeten och när det inte finns en specialförfattning för statsunderstödsinstrumentet. Utvecklings- och förvaltningscentret ska enligt 2 mom. utöver NTM-centralen, som är statsbidragsmyndighet, även sköta tillsynsuppgifter enligt 15 § i statsunderstödslagen. Utvecklings- och förvaltningscentrets tillsyn sker huvudsakligen i samband med utbetalningen i form av efterkontroll. Under ett projekt som får statsunderstöd sköter utvecklings- och förvaltningscentret sin tillsynsuppgift enligt 15 § i statsunderstödslagen huvudsakligen när ansökan om utbetalning av statsunderstöd som projektet beviljats görs i flera betalningsposter och innan projektet avslutas. Således hör även i fortsättningen den största delen av tillsynen under tiden för projektet till den NTM-central eller arbets- och näringsbyrå som beviljat understödet. 

Paragrafen ska i fråga om utvecklings- och förvaltningscentrets uppgifter preciseras så att uppgifter som gäller utbetalning, övervakning av användningen och återkrav av andra understöd som NTM-centralerna och arbets- och näringsbyråerna beviljar kan ges till utvecklings- och förvaltningscentret i speciallagstiftning. Dessutom kan i speciallagstiftning uppgifter som gäller utbetalning av ersättningar som inte hör till tillämpningsområdet för statsunderstödslagen ges till utvecklings- och förvaltningscentret. Till utvecklings- och förvaltningscentret ska i regel ges behörighet för sådana ersättningar i fråga om vilka det finns tillräckligt noggranna bestämmelser om förutsättningarna för utbetalning eller eurobelopp i speciallagstiftning.  

I speciallagstiftning föreskrivs i 12 kap. 8 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012) om utvecklings- och förvaltningscentrets behörighet i fråga om ärenden som gäller utbetalning av stöd och understöd som arbets- och näringsbyråerna beviljat. Utvecklings- och förvaltningscentret sköter i NTM-centralernas ställe ubetalningsuppgifter med stöd av statsrådets förordning om allmänna villkor för beviljande av energistöd (1395/2014) samt statsrådets förordning om internationaliseringsunderstöd för företags gemensamma projekt (1300/2010). Utvecklings- och förvaltningscentret sköter i NTM-centralernas ställe även uppgifter som gäller utbetalning av ersättning med stöd av lagen om främjande av integration, lagen om ersättning av statsmedel för sjömäns resekostnader samt lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte. 

3 b §.Undertecknande av närings-, trafik- och miljöcentralernas samt utvecklings- och förvaltningscentrets beslut. Till lagen ska fogas en ny paragraf enligt vilken NTM-centralernas samt utvecklings- och förvaltningscentrets beslut kan undertecknas maskinellt. Möjligheten till maskinell underskrift ska utnyttjas i synnerhet i fråga om beslut av masskaraktär. De som föredrar och avgör maskinellt undertecknade beslut ska i efterskott kunna verifieras och identifieras via myndigheternas informationssystem genom administrering av användarrättigheter.  

Lagen om enskilda vägar  

97 §. Till paragrafen ska fogas en bestämmelse om utvecklings- och förvaltningscentrets behörighet i sådana uppgifter för utbetalning av statsbidrag för enskilda vägar som avses i 12 § i statsunderstödslagen, i avbrytande av utbetalning som avses i 19 §, i uppgifter för återkrav av statsunderstöd som avses i 21 § och i sådana uppgifter för återkrav enligt prövning som avses i 22 §. Dessutom ska utvecklings- och förvaltningscentret utöver NTM-centralen övervaka användningen av statsbidrag för enskilda vägar i enlighet med 15 § i statsunderstödslagen.  

98 a §. Till paragrafen om ändringssökande ska fogas en besvärsväg som gäller utvecklings- och förvaltningscentrets beslut. Besvär över utvecklings- och förvaltningscentrets beslut ska, på samma sätt som NTM-centralens beslut, anföras hos den förvaltningsdomstol inom vars domkrets vägen eller största delen av den finns. Utvecklings- och förvaltningscentrets överklagbara beslut i ärenden som gäller enskilda vägar är sådana beslut om utbetalning, beslut om avbrytande av utbetalning och beslut om återkrav som avses ovan i 97 §.  

Landsvägslagen  

79 §.Utbetalning av ersättning samt ränta. Bestämmelser om utvecklings- och förvaltningscentrets ekonomiförvaltningsuppgift i fråga om ersättningar i enlighet med landsvägslagen ska utfärdas i informativt syfte. Den första meningen i 2 mom. ska strykas. Till paragrafen ska fogas ett helt nytt 4 mom. om betalning av sådana ersättningar för ägoreglering som påförts väghållningsmyndigheten vid landsvägsförrättning och som är avsedda för överlåtare av ett område enligt 2 mom. Utvecklings- och förvaltningscentret ska betala ersättningarna från de betalningsskyldiga till mottagarna.  

Banlagen 

69 §. Utbetalning av ersättning samt ränta.  I paragrafen föreskrivs i informativt syfte om utvecklings- och förvaltningscentrets ekonomiförvaltningsmässiga roll. Ur 2 mom. ska av tydlighetsskäl strykas den första meningen enligt vilken de ersättningar för ägoreglering som vid järnvägsförrättningen påförts banhållaren ska betalas av banhållaren. Bestämmelser om hur sådana ersättningar för ägoreglering som påförts banhållaren och som banhållaren har i sin besittning ska betalas till mottagaren utfärdas i ett nytt 4 mom. Enligt det nya 4 mom. ska utvecklings- och förvaltningscentret sköta betalningen till mottagaren i fråga om sådana ersättningar för ägoreglering som vid en järnvägsförrättning har påförts banhållaren, ersättningar som bestämts vid en vägförrättning för en enskild väg enligt 43 § 3 mom. samt ersättningar för ägoreglering enligt 2 mom. till överlåtaren av området. 

Lagen om främjande av skärgårdens utveckling  

12 §.Miljövårdsbidrag. Ur 3 mom. ska strykas hänvisningen till upphävda statsrådets beslut om allmänna föreskrifter angående statsbidrag (973/1988) och till paragrafen fogas ett nytt 3 mom. Som ett nytt 3 mom. ska fogas en bestämmelse enligt vilken utvecklings- och förvaltningscentret ska sköta sådana uppgifter i enlighet med 12, 19, 21 och 22 § i statsunderstödslagen som gäller utbetalning och återkrav av miljövårdsbidrag som NTM-centralen beviljat. Utvecklings- och förvaltningscentret ska utöver NTM-centralen sköta tillsynsuppgifter enligt 15 § i statsunderstödslagen. Utvecklings- och förvaltningscentret ska i regel övervaka användningen av miljövårdsbidrag i samband med sina utbetalningsuppgifter. 

Lagen om skyddande av byggnadsarvet  

16 §.Beviljande och utbetalning av bidrag. Till 1 mom. ska fogas en bestämmelse om att utvecklings- och förvaltningscentret sköter sådana uppgifter som nämns i 12, 19, 21 och 22 § i statsunderstödslagen (688/2001) som gäller utbetalning, avbrytande av utbetalning och återkrav av bidrag som NTM-centralen beviljat med stöd av statsunderstödslagen. Utvecklings- och förvaltningscentret sköter utöver närings-, trafik- och miljöcentralen tillsynsuppgifter i enlighet med 15 § i statsunderstödslagen. Bestämmelsen motsvarar den ändring som ska göras i 3 a § 2 mom. i lagen om närings-, trafik- och miljöcentralerna enligt vilken utvecklings- och förvaltningscentret sköter samma utbetalningsuppgifter och därmed sammanhängande uppgifter som gäller avbrytande av utbetalning och återkrav samt tillsyn även när statsunderstöd beviljas direkt med stöd av statsunderstödslagen utan någon specialförfattning. 

2.3.7 Lagen om det nationella genomförandet av den europeiska förordningen om Europeiska havs- och fiskerifonden  

8 §.Förmedlande organ. I 1 mom. ska till de förmedlande organen utöver NTM-centralerna fogas utvecklings- och förvaltningscenret. I 2 mom. ska föreskrivas om de förmedlande organens uppgifter. De förmedlande organens uppgifter ska bestämmas med stöd av denna lag samt delegeringsbestämmelser som utfärdas genom förordning av statsrådet.  

24 §.Ansökan om utbetalning. I paragrafen ska föreskrivas om förfarandet för ansökan om utbetalning. Ansökan om stöd som NTM-centralen beviljat ska göras hos utvecklings- och förvaltningscentret. Ansökan ska i första hand göras via nättjänsten. Bestämmelsen i 19 § 1 mom. om stödansökan och behandling av ansökan gäller även ansökan om utbetalning av stöd. Båda ansökningstyperna är en del av informationssystemet för Europeiska havs- och fiskerifonden, som ägs och upprätthålls av jord- och skogsbruksministeriet. 

I 2 mom. ska det föreskrivas om möjligheten att göra ansökan om utbetalning skriftligt (på papper) med en blankett som jord- och skogsbruksministeriet fastställt. En sådan ansökan ska undertecknas och lämnas in till utvecklings- och förvaltningscentret. 

25 §.Godkännande av utbetalningar. 1 mom. ska ändras så att utvecklings- och förvaltningscentret beslutar om utbetalning av stöd i NTM-centralens ställe, om ansökan om utbetalning av stöd görs med separat ansökan om utbetalning. Om det inte finns separata faser för beviljande och utbetalning i stödprocessen, ska ett beslut som samtidigt gäller både beviljande och utbetalning enligt 4 mom. fattas av NTM-centralen. 

Stöd som avses i 4 mom. som betalas utan separat utbetalningsansökan är behandling av sälersättningar. Ansökan om ersättning av statliga medel för sälskador till yrkesfiskare i havsområden görs en gång om året i fråga om det föregående årets sälskador. Stöd- och ersättningsbesluten utan separat utbetalningsbeslut fattas av NTM-centralen. 

29 §.Förfaranden vid återkrav. I 1 mom. ska föreskrivas att utvecklings- och förvaltningscentret fattar beslut om återkrav av stöd. Jord- och skogsbruksministeriet ska kunna bestämma att utvecklings- och förvaltningscentret ska besluta om återkrav i ett projekt, om ministeriet anser att förutsättningarna enligt 27 § uppfylls. Jord- och skogsbruksministeriets rätt är samma rätt som ministeriet för närvarande har i fråga om att bestämma att NTM-centralen ska fatta beslut om återkrav. När behörigheten överförs till utvecklings- och förvaltningscentret, riktas denna rätt i fortsättningen till utvecklings- och förvaltningscentret.  

I 2 mom. ska föreskrivas om innehållet i beslut om återkrav och det ska inte ändras. Beslutet om återkrav ska även i fortsättningen fattas utan ogrundat dröjsmål. Den tid som finns för fattande av beslut om återkrav räknas från det att NTM-centralen eller utvecklings- och förvaltningscentret har fått vetskap om grunden för återkravet och senast tio år efter det att stödet har betalats ut. Organisationsgränsen mellan NTM-centralen och utvecklings- och förvaltningscentret förlänger inte den tid som finns för fattandet av beslutet om återkrav. NTM-centralen och utvecklings- och förvaltningscentret använder samma informationssystem och de bör utbyta information utan dröjsmål.  

I 3 mom. ska föreskrivas om utvecklings- och förvaltningscentrets uppgift som verkställare av beslut om återkrav. Ett beslut om återkrav kan, på samma sätt som i nuläget, verkställas genom utsökning efter det att beslutet har vunnit laga kraft. Bestämmelser om verkställigheten av beslut finns dessutom i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007). 

30 §.Jämkning av återkrav. Utvecklings- och förvaltningscentret kan helt eller delvis avstå från att återkräva ett belopp som betalats ut felaktigt eller utan grund eller från att ta ut den ränta som ska betalas på beloppet, om en helhetsbedömning visar att det med hänsyn till stödmottagarens omständigheter och verksamhet är oskäligt att återkräva det fulla beloppet. Återkravet och indrivningen av ränta ska dock ske till fullt belopp, om Europeiska unionens lagstiftning så kräver. 

31 §.Syfte med informationssystemet. Till 1 mom. ska fogas omnämnande av utvecklings- och förvaltningscentrets ansvar för att användningen av informationssystemet för Europeiska havs- och fiskerifonden vid utvecklings- och förvaltningscentret är lagligt och motsvarar centrets uppgifter och att de uppgifter som införts i systemet är riktiga och tillräckliga. Samma ansvar gäller för alla som använder systemet. 

34 §.Rätt att få uppgifter och utlämnande av uppgifter. Utvecklings- och förvaltningscentrets rätt att trots bestämmelserna om sekretess av andra myndigheter, aktörer som sköter offentliga uppdrag eller fiskeaktionsgrupper få uppgifter för behandlingen av ett stödärende ska fogas till 1 mom. Utvecklings- och förvaltningscentrets har samma rätt att få uppgifter som den myndighet som beviljar stöd. Rätten att få uppgifter svarar mot informationsbehov som gäller utbetalning, återkrav och övervakning av stöd som överförs till utvecklings- och förvaltningscentret. 

Enligt 2 mom. har utvecklings- och förvaltningscentret samma rätt som den myndighet som beviljar stöd att trots bestämmelserna om sekretess till andra myndigheter eller aktörer som sköter offentliga uppdrag eller till organ inom Europeiska unionen lämna ut sådana uppgifter om stödmottagaren som erhållits vid skötseln av uppgifter enligt denna lag och som är nödvändiga för skötseln av den inspektionsuppgift som föreskrivs för myndigheten, aktören eller organet eller för utövandet av tillsyn över att Europeiska unionens lagstiftning har följts. Också bestämmelserna i mom. 3–5 i paragrafen om utlämnande av uppgifter till Naturresurscentralen och fiskeaktionsgrupper samt bestämmelserna om de utlämnade uppgifternas bundenhet till ändamålet gäller även uppgifter som utvecklings- och förvaltningscentret lämnar ur. 

35 §.Inspektionsrätt. Till 1 mom. ska fogas ett omnämnande av utvecklings- och förvaltningscentrets rätt att förrätta inspektioner för att utöva tillsyn över att förutsättningarna och villkoren för beviljande, utbetalning och användning av stöd iakttas. Utvecklings- och förvaltningscentret avses ha samma inspektionsrätt som den som beviljat stödet i fråga om att sköta de uppgifter som gäller utbetalning, avbrytande av utbetalning, återkrav och övervakning av stöd. 

39 §. Ändringssökande. Till 2 mom. ska fogas besvärsvägen i fråga om utvecklings- och förvaltningscentrets förvaltningsbeslut som gäller utbetalning, avbrytande av utbetalning, återkrav och jämkning av återkrav. Besvärsvägen följer den allmänna bestämmelsen i förvaltningsprocesslagen.  

Lagen om fiske 

60 §.Avtal om skydd för saimenvikaren. Paragrafen ska ändras så att NTM-centralen i Norra Savolax i stället för NTM-centralen i Södra Savolax och ägaren till ett vattenområde eller innehavaren av en särskild rättighet ska få ingå avtal om att begränsa och förbjuda fiske i ett visst vattenområde för att saimenvikarstammen ska förbli livskraftig och för att en gynnsam bevarandestatus ska nås för saimenvikaren för högst fem år åt gången.  

Den ändrade paragrafen motsvarar den riksomfattande koncentreringen av fiskeriuppgifter till tre NTM-centraler, som är NTM-centralerna i Egentliga Finland, Norra Savolax och Lappland. Centraliseringslösningen genomfördes genom statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralerna (1392/2014). NTM-centralen i Norra Savolax har med stöd av den nämnda förordningen sedan den 1 januari 2015 svarat för fiskeriärendena utöver inom sitt verksamhetsområde även inom verksamhetsområdena för NTM-centralerna i Tavastland, Södra Savolax, Mellersta Finland och Norra Karelen.  

Civiltjänstlagen  

7 §.Civiltjänstcentralen. 3 mom. ska ändras så att en fristående enhet vid utvecklings- och förvaltningscentret är civiltjänstcentral.  

Propositionens konsekvenser

3.1  Ekonomiska konsekvenser

Utvecklings- och förvaltningscentret inrättades som en åtgärd i den så kallade projekthelheten Iskukykyinen ELY (En slagkraftig NTM-central) i syfte att anpassa NTM-centralernas verksamhet till de snabbt och avsevärt minskande anslagen för omkostnader. Utökningen av utvecklings- och förvaltningscentrets utbetalningsuppgifter syftar, på samma sätt som de föreslagna författningarna i samband med inrättandet av centret, till att förverkliga målet för god kundservice, när pengarna för omkostnader minskar.  

Propositionen syftar till att effektivisera NTM-centralernas verksamhet genom att koncentrera sådana uppgifter inom statsunderstödsprocesserna som gäller förvaltning, utbetalning, avbrytande av utbetalning, återkrav och jämkning av återkrav samt därmed sammanhängande tillsyn till utvecklings- och förvaltningscentret. Propositionens konsekvenser är i första hand interna för den bokföringsenhet som NTM-centralerna och utvecklings- och förvaltningscentret bildar och effektiviserar förvaltningen av enheten. Propositionen har inte konsekvenser för moment 32.01.02. (NTM-centralernas omkostnader) under arbets- och näringsministeriets huvudtitel. Centraliseringen av uppgifterna ändrar fördelningen av anslaget under momentet mellan NTM-centralerna och utvecklings- och förvaltningscentret. 

3.2  Konsekvenser för myndigheternas verksamhet

Överföringen av uppgifter som gäller utbetalning av understöd och ersättningar och till utbetalningen anknutna återkravsuppgifter från NTM-centralerna till utvecklings- och förvaltningscentret medför inte något behov av att överföra tjänster, eftersom tjänstemännen vid utvecklings- och förvaltningscentret i praktiken redan för närvarande föredrar dessa utbetalningsbeslut för beslutsfattande NTM-centralerna. Detta har möjliggjorts av bestämmelsen om ikraftträdande i lagen om ändring av lagen om närings-, trafik- och miljöcentralerna (1131/2014) enligt vilken de tjänstemän vid utvecklings- och förvaltningscentret som är föredragande av utbetalningsbeslut (i vid bemärkelse dvs. inklusive utbetalning, återkrav och tillsyn) kan som tjänstemän vid utvecklings- och förvaltningscentret fram till den 31 mars 2016 fortsätta att föredra dessa beslut för NTM-centralen. På samma sätt som de som är föredragande för NTM-centralernas utbetalningsbeslut kan fortsätta föredra dessa beslut för utvecklings- och förvaltningscentret för avgörande.  

En riksomfattande centralisering av utbetalningsuppgifterna underlättar spridandet av goda metoder och harmoniserar utbetalningsprocesserna. Harmoniseringen underlättar även digitaliseringen av NTM-centralernas tjänster.  

Överföringen av civiltjänstcentralsuppgiften till utvecklings- och förvaltningscentret sker med stöd av 5 a § i statstjänstemannalagen (750/1994) i form av en omstrukturering av funktioner inom statsförvaltningen och medför överföring av tjänster motsvarande 18 årsverken från NTM-centralen i Sydöstra Finland till utvecklings- och förvaltningscentret samt överföring av cirka 960 000 euro från anslaget för Sydöstra Finlands omkostnader till utvecklings- och förvaltningscentrets omkostnader inom moment 32.01.02. Civiltjänstcentralen ska i fortsättningen få sina administrativa stödtjänster från andra enheter vid utvecklings- och förvaltningscentret. De tjänstemän som nu arbetar vid civiltjänstcentralen ska forträtta arbeta i civiltjänstcentralens lokaler i Lappträsk. 

3.3  Konsekvenser för miljön

Propositionen har inga miljökonsekvenser. 

3.4  Samhälleliga konsekvenser

För NTM-centralens kunder i statsbidragsprocessen kommer utöver NTM-centralerna en annan behörig myndighet, utvecklings- och förvaltningscentret. Utvecklings- och förvaltningscentret har som riksomfattande aktör och faktor som harmoniserar utbetalningsprocesserna en inverkan som ökar likabehandlingen av kunderna. Kunderna drar även nytta av effektiviseringen av förvaltningen och den bevarade servicenivån. Propositionen har inga konsekvenser för besluten om beviljande av statsunderstöd eller praxis. 

Överföringen av civiltjänstcentralsuppgiften från NTM-centralen i Sydöstra Finland till utvecklings- och förvaltningscentret medför inga förändringar i fråga om fullgörande av civiltjänst eller civiltjänstgörarnas ställning. Civiltjänstcentralen som är verksam i Lappträsk kommun ska framöver vara en del av utvecklings- och förvaltningscentret, i stället för att vara en del av NTM-centralen i Sydöstra Finland. 

Beredningen av propositionen

4.1  Beredningsskeden och beredningsmaterial

Propositionen har beretts som tjänsteuppdrag vid arbets- och näringsministeriet i samarbete med jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet och Trafikverket. Vid beredningen av propositionen har man beaktat den rapport om utbetalningsuppgifter inom förvaltningsområdena för jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet och kommunikationsministeriet som expertteamet för utbetalning inom projektet för utvecklings- och förvaltningscentret överlämnade den 5 december 2014. Expertteamets mandattid var ursprungligen 15.11.2013–15.5.2014, men teamet fick senare i uppdrag att bereda en överföring av utbetalningsuppgifter inom jord- och skogsbruksministeriets, kommunikationsministeriets och miljöministeriets förvaltningsområden från NTM-centralerna till utvecklings- och förvaltningscentret. 

I expertteamet har det funnits företrädare för jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Trafikverket, NTM-centralernas och arbets- och näringsbyråernas enhet för ekonomi- och personalförvaltning (fr.o.m. den 1 januari 2015 en del av utvecklings- och förvaltningscentret), olika NTM-centraler samt arbets- och näringsministeriet. 

4.2  Remissyttranden och hur de har beaktats

Utlåtande om propositionen har begärts från kommunikationsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, justitieministeriet, inrikesministeriet, finansministeriet, miljöministeriet, Livsmedelssäkerhetsverket, Trafikverket, Migrationsverket, Landsbygdsverket, Tekes, närings-, trafik- och miljöcentralerna, arbets- och näringsbyråerna, landskapsförbunden, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry, Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL rf, Löntagarorganisationen Pardia rf, Lappträsk kommun, Vapenvägrarförbundet rf samt Beväringsförbundet rf.  

Utlåtande lämnades av kommunikationsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, finansministeriet, försvarsministeriet, Trafikverket, Livsmedelssäkerhetsverket, Migrationsverket Norra Karelens förbund, Södra Karelens förbund och Egentliga Finlands förbund, NTM-centralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter, NTM-centralerna (gemensamt utlåtande), NTM-centralen i Sydöstra Finland, Löntagarorganisationen Pardia rf, Vapenvägrarförbundet rf samt Beväringsförbundet rf.  

Samtliga remissinstanser godkände propositionen. Kommunikationsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, finansministeriet, NTM-centralerna och NTM-centralen i Sydöstra Finland framförde i sina utlåtanden huvudsakligen tekniska preciseringar och formuleringsförslag, vilka har beaktats i beredningen. 

Många av dem som lämnade utlåtande meddelade att de godkände propositionen, men framförde i sina utlåtanden önskemål och anledningar till oro i samband med verkställigheten. Utvecklings- och förvaltningscentret ansåg i sitt utlåtande att det är oroväckande att NTM-centralernas utbetalningsuppgifter inte överförs helt eller i tillräckligt omfattande grad till centret. Utvecklings- och förvaltningscentret ansåg att det är nödvändigt att omedelbart inleda fortsatta utredningar om de utbetalningsuppgifter som fortfarande kvarstår hos NTM-centralerna. Egentliga Finlands förbund ansåg att det är bra att utbetalningsrutinerna harmoniseras och att kunderna behandlas lika i och med centraliseringen, men att harmoniseringen bör ske enligt smidiga och kundorienterade modeller, inte genom strängare praxis. Löntagarförbundet Pardia rf hänvisade i sitt utlåtande till det pågående mer omfattande reformarbetet för den statliga regionförvaltningen och betonade att det inte bör gås in för lösningar som inte stämmer överens med det mer omfattande arbetet. Pardia rf förhöll sig något reserverad till överföringen av civiltjänstcentralsuppgiften till utvecklings- och förvaltningscentret, eftersom de ansåg att denna uppgift förändrar utvecklings- och förvaltningscentrets roll från en myndighet av typen servicecenter till en myndighet som likar ett centralt ämbetsverk. 

Vapenvägrarförbundet godkände också propositionen, men framförde i sitt utlåtande problem i samband med civiltjänst. Försvarsministeriet påpekade i sitt utlåtande att i och med att civiltjänstlagen ändras, bör även civiltjänstförordningen ändras på ett överensstämmande sätt.  

Ikraftträdande

Lagarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016. 

Kläm 

Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs riksdagen följande lagförslag: 

Lagförslag

1. Lag om ändring av lagen om närings-, trafik- och miljöcentralerna 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om närings-, trafik- och miljöcentralerna (897/2009) 3 a § 2 mom., sådant det lyder i lag 1131/2014, och 
fogas till lagen en ny 3 b §, som följer: 
3 a § Utvecklings- och förvaltningscentrets uppgifter 
Kläm 
Utvecklings- och förvaltningscentret sköter sådana uppgifter i enlighet med 12, 19, 21 och 22 § i statsunderstödslagen (688/2001) som gäller utbetalning och återkrav av statsunderstöd som närings-, trafik- och miljöcentralen beviljat direkt med stöd av statsunderstödslagen. Utvecklings- och förvaltningscentret sköter utöver närings-, trafik- och miljöcentralen även tillsynsuppgifter i enlighet med 15 § i statsunderstödslagen. Utvecklings- och förvaltningscentret kan dessutom sköta uppgifter som gäller utbetalning, övervakning av användningen och återkrav av andra understöd som beviljats av närings-, trafik- och miljöcentralerna och arbets- och näringsbyråerna med stöd av speciallagstiftning samt uppgifter som gäller statliga ersättningar på det sätt som särskilt föreskrivs om uppgifterna.  
Kläm 
3 b § Undertecknande av närings-, trafik- och miljöcentralernas samt utvecklings- och förvaltningscentrets beslut  
Närings-, trafik- och miljöcentralernas samt utvecklings- och förvaltningscentrets beslut kan undertecknas maskinellt.  
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 .  
 Slut på lagförslaget 

2. Lag om ändring av 97 och 98 a § i lagen om enskilda vägar 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om enskilda vägar (358/1962) 97 § och 98 a §, sådana de lyder i lag 1290/2009, som följer:  
97 §  
Beslut om beviljande eller indragning av statsbidrag fattas av den behöriga närings-, trafik- och miljöcentral inom vars verksamhetsområde vägen eller största delen av vägen ligger. Bestämmelser om att uppgiften kan skötas också inom verksamhetsområdet för fler än en central kan utfärdas genom förordning av statsrådet. 
Närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter sköter sådana uppgifter i enlighet med 12, 19, 21 och 22 § i statsunderstödslagen (688/2001) som gäller utbetalning och återkrav av statsunderstöd som närings-, trafik- och miljöcentralen beviljat eller dragit in med stöd av statsunderstödslagen. Utvecklings- och förvaltningscentret sköter utöver närings-, trafik- och miljöcentralen även tillsynsuppgifter i enlighet med 15 § i statsunderstödslagen.  
98 a § 
Besvär över den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralens samt utvecklings- och förvaltningscentrets beslut om statsbidrag får anföras hos den förvaltningsdomstol inom vars domkrets vägen eller största delen av den finns. På statsbidrag som avses i denna lag tillämpas i övrigt vad som föreskrivs i statsunderstödslagen. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 .  
 Slut på lagförslaget 

3. Lag om ändring av 79 § i landsvägslagen  

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i landsvägslagen (503/2005) 79 § som följer:  
79 § Utbetalning av ersättning samt ränta 
De förskottsersättningar och slutliga ersättningar som väghållningsmyndigheten ålagts att betala, jämte sex procents årlig ränta, ska betalas inom tre månader räknat från den tidpunkt då ersättningarna bestämdes. Vid dröjsmål med betalningen av ersättning ska på denna betalas en årlig dröjsmålsränta enligt den räntefot som avses i 4 § 1 mom. i räntelagen (633/1982). 
Vid ägoreglering är mottagaren av ett område skyldig att till väghållningsmyndigheten betala en ersättning för området till den del som ersättningen inte kan dras av från de betalningar som väghållningsmyndigheten påförts, och överlåtaren av området får en ersättning av väghållningsmyndigheten för det överlåtna området. På de ersättningar som avses i detta moment tillämpas vad som i 1 mom. bestäms om beräkning av ränta och utbetalning av ersättning. 
Den årliga räntan på sex procent enligt 1 mom. beräknas från och med besittningstagandet enligt 56 §, om inte annat överenskoms när det gäller besittningstagande enligt 56 § 3 mom., samt i de fall som nämns i 74 och 75 § från och med tidpunkten för slutsammanträdet i samband med landsvägsförrättningen. Ränta på ersättning som bestämts på grund av ägoreglering beräknas från den tidpunkt som vid förrättningen har bestämts för besittningstagande av områdena. 
Ersättningar som väghållningsmyndigheten ålagts betala vid landsvägsförrättning och i 2 mom. avsedda ersättningar för ägoreglering till överlåtaren av ett område betalas av närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 .  
 Slut på lagförslaget 

4. Lag om ändring av 69 § i banlagen 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i banlagen (110/2007) 69 § som följer: 
69 § Utbetalning av ersättning samt ränta 
De förskottsersättningar och slutliga ersättningar som banhållaren ålagts att betala, jämte sex procents årlig ränta, ska betalas inom tre månader räknat från den tidpunkt då ersättningarna bestämdes. Vid dröjsmål med betalningen av ersättning ska på denna betalas en årlig dröjsmålsränta enligt den räntefot som avses i 4 § 1 mom. i räntelagen (633/1982). 
Vid ägoreglering är mottagaren av ett område skyldig att till banhållaren betala en ersättning för området till den del som ersättningen inte kan dras av från de betalningar som banhållaren påförts, och överlåtaren av området får en ersättning av banhållaren för det överlåtna området. På de ersättningar som avses i detta moment tillämpas vad som i 1 mom. bestäms om beräkning av ränta och utbetalning av ersättning. 
Den årliga räntan på sex procent enligt 1 mom. beräknas från besittningstagandet enligt 46 §, om inte annat överenskoms när det gäller besittningstagande enligt 46 § 3 mom., samt i de fall som nämns i 65 § från tidpunkten för slutsammanträdet i samband med järnvägsförrättningen. Ränta på ersättning som bestämts på grund av ägoreglering beräknas från den tidpunkt som vid förrättningen har bestämts för besittningstagande av områdena. 
Ersättningar som banhållaren ålagts att betala vid banförrättning och vägförrättning för en enskild väg enligt 43 § 3 mom. samt i 2 mom. avsedda ersättningar för ägoreglering till överlåtaren av ett område betalas av närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter. Ersättningar som gäller privat spåranläggning betalas av den som äger järnvägen eller har den i besittning.  
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 .  
 Slut på lagförslaget 

5. Lag om ändring av 12 § i lagen om främjande av skärgårdens utveckling 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om främjande av skärgårdens utveckling (494/1981) 12 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 973/1988 och 1576/2009, som följer: 
12 § Miljövårdsbidrag 
Inom ramen för statsförslaget kan åt ovan i 9 § avsedd kommun eller åt en i kommunallagen (365/1995) avsedd medlem av dylik kommun beviljas bidrag för åtgärder som gäller skydd av skärgårdens natur eller bevarande eller förbättrande av skärgårdens landskapsbild. Bidrag kan beviljas för åtgärder av nämnda slag också åt förening eller stiftelse som har till syfte att främja naturskyddet eller miljövården. 
Bidraget beviljas av närings-, trafik- och miljöcentralen på ansökan. Miljöministeriet fastställer efter att ha hört skärgårdsdelegationen grunderna för användningen av bidraget samt de regionala bidragskvoterna efter att närings-, trafik- och miljöcentralerna har sänt sammandrag av ansökningarna till ministeriet.  
Närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter sköter sådana uppgifter i enlighet med 12, 19, 21 och 22 § i statsunderstödslagen (688/2001) som gäller utbetalning, övervakning och återkrav av bidrag. Dessutom sköter utvecklings- och förvaltningscentret utöver närings-, trafik- och miljöcentralen tillsynsuppgifter i enlighet med 15 § i statsunderstödslagen. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 .  
 Slut på lagförslaget 

6. Lag om ändring av 16 § i lagen om skyddande av byggnadsarvet 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om skyddande av byggnadsarvet (498/2010) 16 § som följer: 
16 § Beviljande och utbetalning av bidrag 
Närings-, trafik- och miljöcentralen kan bevilja ägaren till en byggnad som förklarats skyddad bidrag för byggnadens skötsel och underhåll inom ramen för statsbudgeten. Närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter sköter sådana i 12, 19, 21 och 22 § i statsunderstödslagen (688/2001) nämnda uppgifter som gäller utbetalning, avbrytande av utbetalningen och återkrav av bidrag som närings-, trafik- och miljöcentralen beviljat. Utvecklings- och förvaltningscentret sköter utöver närings-, trafik- och miljöcentralen även tillsynsuppgifter i enlighet med 15 § i statsunderstödslagen. 
Ägaren till en kulturhistoriskt betydande byggnad kan beviljas bidrag även då byggnaden inte har förklarats skyddad med stöd av denna lag. Bidragstagaren ska iaktta de villkor som anges i bidragsbeslutet. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 .  
 Slut på lagförslaget 

7. Lag om ändring av lagen om det nationella genomförandet av den europeiska förordningen om Europeiska havs- och fiskerifonden 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om det nationella genomförandet av den europeiska förordningen om Europeiska havs- och fiskerifonden (1093/2014) 8 och 24 §, 25 § 1 och 4 mom., 29 och 30 §, 31 § 1 mom., 34 § 1 och 2 mom., 35 § 1 mom. och 39 § 2 mom. som följer: 
8 § Förmedlande organ 
Förmedlande organ enligt artikel 123.6 i förordningen om allmänna bestämmelser är närings-, trafik- och miljöcentralerna och närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter (utvecklings- och förvaltningscentret). 
Ett förmedlande organ svarar inom sitt verksamhetsområde för de i denna lag föreskrivna uppgifterna samt de uppgifter som föreskrivits för organet genom förordning av statsrådet. 
24 § Ansökan om utbetalning 
Ansökan om utbetalning lämnas till utvecklings- och förvaltningscentret via den nättjänst som avses i 19 § 1 mom. Bestämmelserna i 19 § 1 mom. om elektronisk stödansökan och behandlingen av den tillämpas också på ansökan om utbetalning av stöd. 
En ansökan om utbetalning kan också göras skriftligt på en blankett som jord- och skogsbruksministeriet fastställt för ändamålet. Ansökan ska undertecknas. En skriftlig ansökan ska lämnas in till utvecklings- och förvaltningscentret. 
Till ansökan ska fogas de bokföringshandlingar och utredningar som är nödvändiga med tanke på förutsättningarna för utbetalning av stöd. 
25 §  Godkännande av utbetalningar 
Utvecklings- och förvaltningscentret beslutar om utbetalning av stöd, om ansökan om utbetalning av stöd görs genom separat ansökan om utbetalning. 
Kläm 
Närings-, trafik- och miljöcentralen beslutar om utbetalning av stöd, om det för åtgärden betalas stöd utan separat ansökan om utbetalning och det har informerats om förfarandet i samband med inledande av ett i 18 § 2 mom. avsett tidsbundet ansökningsförfarande som gäller den åtgärden.  
29 § Förfaranden vid återkrav 
Utvecklings- och förvaltningscentret beslutar om återkrav av stöd. Jord- och skogsbruksministeriet kan bestämma att utvecklings- och förvaltningscentret ska vidta återkrav, om ministeriet anser att förutsättningarna enligt 27 § uppfylls. 
I ett beslut om återkrav ska det belopp som återkrävs och räntan enligt 28 § 1 mom. fastställas samt förfallodagen för betalningen av dem anges. Beslutet om återkrav ska fattas utan ogrundat dröjsmål efter det att utvecklings- och förvaltningscentret eller närings-, trafik- och miljöcentralen har fått vetskap om grunden för återkravet och senast tio år efter det att stödet har betalats ut. 
Utvecklings- och förvaltningscentret svarar för verkställigheten av ett beslut om återkrav. Ett beslut om återkrav är direkt utsökbart efter det att beslutet har vunnit laga kraft. Bestämmelser om indrivning av den fordran som baserar sig på beslutet finns i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007). 
30 § Jämkning av återkrav 
Utvecklings- och förvaltningscentret kan helt eller delvis avstå från att återkräva ett belopp som betalats ut felaktigt eller utan grund eller från att ta ut den ränta som ska betalas på beloppet, om en helhetsbedömning visar att det med hänsyn till stödmottagarens omständigheter och verksamhet är oskäligt att återkräva det fulla beloppet. Återkravet och indrivningen av ränta ska dock ske till fullt belopp, om Europeiska unionens lagstiftning så kräver. 
31 § Syfte med informationssystemet 
Jord- och skogsbruksministeriet ska ta i bruk ett informationssystem enligt artikel 125.2 d i förordningen om allmänna bestämmelser. Informationssystemet används för skötseln av de uppgifter som det föreskrivs om i Europeiska unionens lagstiftning om Europeiska havs- och fiskerifonden och i denna lag. Närings-, trafik- och miljöcentralerna, utvecklings- och förvaltningscentret och fiskeaktionsgrupperna svarar för att riktiga och tillräckliga uppgifter förs in i informationssystemet i enlighet med de uppgifter som föreskrivs för dem. 
Kläm 
34 § Rätt att få uppgifter och utlämnande av uppgifter 
Jord- och skogsbruksministeriet, närings-, trafik- och miljöcentralerna, utvecklings- och förvaltningscentret och en i 35 § avsedd aktör som förrättar inspektioner har trots bestämmelserna om sekretess rätt att av andra myndigheter, aktörer som sköter offentliga uppdrag eller fiskeaktionsgrupper få för behandlingen av ett stödärende nödvändiga uppgifter som gäller sökanden och stödmottagaren, dennes ekonomiska ställning och affärs- eller yrkesverksamhet eller finansiering med offentliga medel eller andra omständigheter som är betydelsefulla med tanke på stödet. 
Jord- och skogsbruksministeriet, närings-, trafik- och miljöcentralerna och utvecklings- och förvaltningscentret har trots bestämmelserna om sekretess rätt att till andra myndigheter eller aktörer som sköter offentliga uppdrag eller till organ inom Europeiska unionen lämna ut sådana uppgifter om stödmottagaren som erhållits vid skötseln av uppgifter enligt denna lag och som är nödvändiga för skötseln av den inspektionsuppgift som föreskrivs för myndigheten, aktören eller organet eller för utövandet av tillsyn över att Europeiska unionens lagstiftning har följts. 
Kläm 
35 § Inspektionsrätt 
Jord- och skogsbruksministeriet har rätt att förrätta inspektioner som gäller beviljare av stöd och stödmottagare i syfte att utöva tillsyn över att förutsättningarna och villkoren för beviljande, utbetalning och användning av stöd iakttas. Närings-, trafik- och miljöcentralerna och utvecklings- och förvaltningscentret har motsvarande rätt i fråga om stödmottagarna. 
Kläm 
39 § Ändringssökande 
Kläm 
Ändring i närings-, trafik- och miljöcentralens och utvecklings- och förvaltningscentrets beslut enligt denna lag får sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen. 
Kläm 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 .  
 Slut på lagförslaget 

8. Lag om ändring av 60 § i lagen om fiske  

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om fiske (379/2015) 60 § som följer: 
60 § Avtal om skydd för saimenvikaren 
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Savolax och ägaren till ett vattenområde eller innehavaren av en särskild rättighet får ingå avtal om att begränsa och förbjuda fiske i ett visst vattenområde för att saimenvikarstammen ska förbli livskraftig och för att en gynnsam bevarandestatus ska nås för saimenvikaren. Avtalet kan ingås för högst fem år åt gången. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 .  
 Slut på lagförslaget 

9. Lag om ändring av 7 § i civiltjänstlagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i civiltjänstlagen (1446/2007) 7 § 3 mom., sådant det lyder i lag 940/2013, som följer: 
7 §  Civiltjänstcentralen 
Kläm 
Närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter är verksamt som civiltjänstcentral.  
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 .  
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors den 22 oktober 2015 
Statsminister Juha Sipilä 
Näringsminister Olli Rehn