Senast publicerat 20-05-2021 14:01

Regeringens proposition RP 90/2021 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om ändringssökande i vissa lagar som gäller finansministeriets förvaltningsområde

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås det att de hänvisningar till den upphävda förvaltningsprocesslagen som ingår i bestämmelserna om ändringssökande i vissa lagar som hör till finansministeriets ansvarsområde ska ändras till hänvisningar till den nya allmänna lagen, det vill säga lagen om rättegång i förvaltningsärenden som trädde i kraft vid ingången av 2020. Enligt förslaget stryks också separata närmare bestämmelser om ändringssökande i den omfattning de kan anses vara onödiga efter att den nya allmänna lagen har trätt i kraft. Besvärsinstansen ändras från högsta förvaltningsdomstolen till förvaltningsdomstolen i de bestämmelser där det inte finns något särskilt skäl för att högsta förvaltningsdomstolen ska vara enda besvärsinstans.  

I vissa lagar föreslås det dessutom ändringar i hänvisningarna till sådana lagar som upphävts tidigare. 

Lagarna avses träda i kraft hösten 2021. 

MOTIVERING

Bakgrund och beredning

I denna proposition föreslås det att de hänvisningar till den upphävda förvaltningsprocesslagen (586/1996) som ingår i bestämmelserna om ändringssökande i vissa lagar som hör till finansministeriets ansvarsområde ska ändras till hänvisningar till den nya allmänna lagen, det vill säga lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019) som trädde i kraft vid ingången av 2020.  

Finansministeriet har bett justitieministeriet, högsta förvaltningsdomstolen, Skatteförvaltningen, Kommunförbundet och Kommunernas garanticentral yttra sig om propositionen. Remissyttranden har fåtts av justitieministeriet och Skatteförvaltningen. Utöver sitt remissvar kom justitieministeriet med observationer om vissa bestämmelser i vilka besvärsinstansen borde ändras. Remissvaren behandlas i avsnitt 5. 

Bakgrundsmaterialet till regeringens proposition finns tillgängligt på adressen https://vm.fi/sv/projekt-och-lagberedning under beteckningen VM132:00/2020. 

Nuläge och bedömning av nuläget

Lagen om rättegång i förvaltningsärenden trädde i kraft den 1 januari 2020 och upphävde då förvaltningsprocesslagen, som innan dess var den allmänna lagen. I vissa lagar inom finansministeriets ansvarsområde har hänvisningarna till den upphävda förvaltningsprocesslagen redan ändrats så att de avser lagen om rättegång i förvaltningsärenden. De ändringarna gjordes genom författningarna 17–34/2020, som stadfästes den 17 januari 2020. Vissa av de författningar som hör till ministeriets ansvarsområde innehåller dock ännu hänvisningar till den upphävda förvaltningsprocesslagen, samt bestämmelser om ändringssökande för vilkas del de motsvarande allmänna bestämmelserna nuförtiden finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. Dessutom innehåller lagstiftningen i finansministeriets ansvarsområde hänvisningar till vissa andra upphävda lagar. 

I 127 § i lagen om rättegång i förvaltningsärenden föreskrivs det att om det i någon annan lag eller i en förordning finns en hänvisning till förvaltningsprocesslagen eller till lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/1950), ska hänvisningen efter ikraftträdandet av lagen om rättegång i förvaltningsärenden avse denna nya allmänna lag. Hänvisningar till den upphävda förvaltningsprocesslagen och till andra upphävda lagar är inte längre informativa och förfarandebestämmelser som överlappar de allmänna bestämmelserna är inte nödvändiga. Till exempel sådana hänvisningar till förvaltningsprocesslagen som innebär att man får överklaga hos högsta förvaltningsdomstolen utan besvärstillstånd har de facto redan upphävts till följd av ovannämnda 127 §. Lagen om rättegång i förvaltningsärenden utgör redan gällande lag i fråga om besvärstillstånd. Till skillnad från systemet med besvärstillstånd enligt förvaltningsprocesslagen är huvudregeln i det gällande systemet (107 §) att ett beslut i ett förvaltningsprocessuellt ärende får överklagas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. Lagarna inom finansministeriets ansvarsområde innehåller också bestämmelser som på motsvarande sätt är onödiga eftersom de överlappar förvaltningslagen (434/2003), som tillämpas som allmän lag i förvaltningsärenden. 

Det finns också bestämmelser om ändringssökande inom ministeriets ansvarsområde enligt vilka besvär över myndighetens beslut anförs direkt hos högsta förvaltningsdomstolen, utan prövning i förvaltningsdomstol. En del av dessa bestämmelser är inte längre motiverade. Huvudregeln i 8 § i lagen om rättegång i förvaltningsärenden innebär att endast beslut som fattats vid statsrådets allmänna sammanträde får överklagas hos högsta förvaltningsdomstolen utan besvärstillstånd. Andra myndigheters beslut överklagas i regel i förvaltningsdomstol. Bestämmelsen motsvarar i huvudsak 7 § 1 mom. i den upphävda förvaltningsprocesslagen (891/2015). I regeringens proposition till riksdagen med förslag till granskning av bestämmelserna om sökande av ändring i vissa förvaltningsärenden (RP 230/2014 rd) konstateras det att högsta förvaltningsdomstolsinstansen inte bör vara den enda besvärsinstansen, om det inte därtill finns särskilda skäl som hänför sig till ärendets natur. 

Målsättning

Målet med propositionen är att uppdatera vissa bestämmelser i lagstiftningen inom finansministeriets ansvarsområde och ge dem en tekniskt sett tydligare lydelse. Därtill är målet att till behövliga delar harmonisera bestämmelserna om besvärsinstansen för sådana förvaltningsbeslut som fattas av myndigheterna inom ministeriets ansvarsområde med lagen om rättegång i förvaltningsärenden.  

Förslagen och deras konsekvenser

4.1  De viktigaste förslagen

Propositionen handlar om att uppdatera och förtydliga lagstiftningen. Ändringar föreslås i en rad hänvisningar i olika lagar inom finansministeriets ansvarsområde, eftersom hänvisningarna i fråga avser lagar som redan upphävts. Hänvisningarna ska enligt förslaget ändras till att avse motsvarande gällande lagar.  

Vidare föreslås strykningar i en rad bestämmelser om ändringssökande i olika lagar inom ministeriets ansvarsområde. De bestämmelser som omfattas av strykningarna har blivit onödiga eftersom de överlappar lagen om rättegång i förvaltningsärenden, som utgör den allmänna lagen vid ändringssökande, eller förvaltningslagen, som utgör den allmänna lagen i förvaltningsärenden. Det finns onödiga överlappande bestämmelser om besvärsrätt, besvärstid och besvärstillstånd. I fråga om besvärsrätt behövs det i regel inga andra bestämmelser än den i allmänna lagen, eftersom man enligt 6 § 1 mom. i lagen om rättegång i förvaltningsärenden får söka ändring i alla beslut genom vilka en myndighet har avgjort eller avvisat ett förvaltningsärende. I regel behövs inte heller några särskilda bestämmelser om en besvärstid på 30 dagar från delfåendet av ett beslut, eftersom 13 § 2 mom. i lagen om rättegång i förvaltningsärenden och 49 c § 1 mom. i förvaltningslagen innehåller bestämmelser om besvärstid. Bestämmelser om besvärstillstånd för överklagande hos högsta förvaltningsdomstolen finns i 107 § 1 mom. i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 

I propositionen föreslås också ändringar i sådana bestämmelser om ändringssökande i vissa lagar inom ministeriets ansvarsområde i vilka det uttryckligen föreskrivs att man får överklaga genom besvär direkt hos högsta förvaltningsdomstolen. I fråga om dessa bestämmelser föreslås det att besvärsinstansen ändras så att den stämmer överens med lagen om rättegång i förvaltningsärenden. Förslaget innebär att beslut av andra myndigheter än statsrådets allmänna sammanträde får överklagas genom besvär i förvaltningsdomstol och därefter hos högsta förvaltningsdomstolen, om denna beviljar besvärstillstånd. I de föreslagna lagarna föreslås övergångsbestämmelser enligt vilka de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av ändringslagen ska tillämpas när ändring söks i ett beslut som fattats före ändringen trätt i kraft. Den föreslagna ändringen gäller inte lagar i vilka det av skäl som hänför sig till den allmänna rättssäkerheten fortfarande är motiverat att man ska kunna överklaga direkt hos högsta förvaltningsdomstolen. Till exempel på området beskattning finns det en sådan bestämmelse i fråga om centralskattenämndens förhandsavgöranden. 

Därtill föreslås det att den svenska språkdräkten i vissa bestämmelser ändras så att den motsvarar dagens skrivkutym för lagstiftning på svenska. 

4.2  De huvudsakliga konsekvenserna

Syftet med propositionen är att precisera lagstiftningen inom finansministeriets ansvarsområde. De föreslagna lagarna uppdaterar och förtydligar lagstiftningen, särskilt i fråga om ändringssökande i förvaltningsärenden. Uppdaterade och exakta procedurbestämmelser skapar bättre förutsättningar för parter att känna till sina egna rättigheter och skyldigheter.  

De ändringsförslag som medför att besvärsinstansen ändras från högsta förvaltningsdomstolen till att vara en regional förvaltningsdomstol bedöms stärka högsta förvaltningsdomstolens ställning som högsta domstol som styr och harmoniserar rättspraxis, och dess roll som beviljare av besvärstillstånd. I och med dessa ändringsförslag, det vill säga att ändra besvärsinstansen från högsta förvaltningsdomstolen till en regional förvaltningsdomstol, kan propositionen ha vissa konsekvenser av ringa omfattning för de regionala förvaltningsdomstolarnas arbetsmängd. På motsvarande sätt kan propositionen bidra i ringa mått till att minska högsta förvaltningsdomstolens arbetsmängd, även om ett beslut av en förvaltningsdomstol får överklagas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen. Också i sådana ärenden är besvärstillstånd enligt 107 § 1 mom. i lagen om rättegång i förvaltningsärenden ett krav för överklagande hos högsta förvaltningsdomstolen. Högsta förvaltningsdomstolen kan besluta att godkänna eller avslå ansökan om besvärstillstånd i en sammansättning med två eller tre medlemmar, som är mindre än den sedvanliga domföra sammansättningen. Behandlingen i högsta förvaltningsdomstolen underlättas också av att det finns ett motiverat beslut av en förvaltningsdomstol till grund för behandlingen. Propositionen bedöms dock ha mycket ringa konsekvenser för förvaltningsdomstolarnas arbetsmängd. Därför bedöms det att propositionen inte har några betydande ekonomiska konsekvenser. 

Remissvar

Finansministeriet har bett justitieministeriet, högsta förvaltningsdomstolen, Skatteförvaltningen, Kommunförbundet och Kommunernas garanticentral yttra sig om propositionen. Remissyttranden har fåtts av justitieministeriet och Skatteförvaltningen. Högsta förvaltningsdomstolen och Kommunernas garanticentral meddelade att de inte har något att yttra om utkastet. Även andra aktörer än de uttryckligen utsedda remissinstanserna har haft möjlighet att yttra sig. 

I remissvaren förhöll man sig i huvudsak positivt till propositionens mål och de föreslagna ändringarna. I remissvaren vissa ändringar föreslogs i texten och möjliga motsvarande ändringsbehov som de som ingår i propositionen togs upp avseende andra lagar inom finansministeriets förvaltningsområde. Justitieministeriet lyfte dessutom fram att en annan anledning till att översyn av vissa lagar inom finansministeriets ansvarsområde behöver övervägas är att de innehåller bestämmelser om besvärsinstans som avviker från 8 § 1 mom. i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 

Utkastet har preciserats utifrån dessa ändringsförslag i den omfattning det har ansetts behövligt. Därtill har man beaktat behovet att se över de av justitieministeriet påtalade bestämmelserna om besvärsinstans i lagar inom finansministeriets ansvarsområde. 

Specialmotivering

6.1  Lagen om grunderna för avgifter till staten

I 7 § 3 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) ändras hänvisningen till den upphävda lagen om konkurrensbegränsningar (480/1992) så att den avser den gällande konkurrenslagen (948/2011).  

I 11 § 1 mom. ändras hänvisningen till den upphävda lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/1961) så att den avser den gällande lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007).  

I 11 a § 2 mom. ändras hänvisningen till den upphävda lagen om förvaltningsförfarande (598/1982) så att den avser den gällande förvaltningslagen (434/2003) och följer dagens skrivkutym för laghänvisningar.  

I 11 b § 1 mom. ändras hänvisningen till förvaltningslagen (434/2003) så att den följer dagens skrivkutym för laghänvisningar. Dessutom stryks författningsnumret för förvaltningslagen eftersom det redan anges i föregående paragraf. I 2 mom. ändras hänvisningen till den upphävda förvaltningsprocesslagen (586/1996) så att den avser den gällande lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).  

6.2  Lagen om Kommunernas garanticentral

I 10 § i lagen om Kommunernas garanticentral (487/1996) stryks hänvisningen till den upphävda befolkningsdatalagen (507/1993) och i stället görs en allmän hänvisning till befolkningsdatasystemet enligt vad som avses i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (661/2009). 

I 14 § ändras hänvisningen till den upphävda lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/1961) så att den avser den gällande lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007) och följer dagens skrivkutym för laghänvisningar.  

I 15 § 1 mom. stryks en bestämmelse som överlappar 49 c § 1 mom. i förvaltningslagen (434/2003). Enligt den överlappande bestämmelsen ska rättelseyrkande (i förvaltningslagens svensk nomenklatur numera begäran om omprövning) framställas inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. Till momentet fogas i stället en informativ hänvisning till förvaltningslagen. I 2 mom. stryks en bestämmelse som överlappar 13 § 2 mom. i lagen om rättegång i förvaltningsärenden och enligt vilken ändring får sökas genom besvär inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. Dessutom stryks bestämmelsen om att även Kommunernas garanticentral får genom besvär söka ändring. Den sistnämnda bestämmelsen överlappar 109 § 2 mom. i lagen om rättegång i förvaltningsärenden, enligt vilket den myndighet som har fattat det ursprungliga förvaltningsbeslutet har rätt att överklaga hos högsta förvaltningsdomstolen. I samma moment ändras hänvisningen till den upphävda förvaltningsprocesslagen (586/1996) så att den avser den gällande lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). Paragrafens rubrik ändras så att den bättre motsvarar paragrafens innehåll. 

I 18 § 2 mom. ändras hänvisningen till den upphävda kreditinstitutslagen (1607/1993) så att den avser den gällande kreditinstitutslagen (610/2014). 

6.3  Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster

I 15 § 1 mom. i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019) ändras hänvisningen till förvaltningslagen (434/2003) så att den följer dagens skrivkutym för laghänvisningar. I 2 mom. ändras hänvisningen till den upphävda förvaltningsprocesslagen (586/1996) så att den avser den gällande lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). Ur momentet stryks dessutom en bestämmelse om besvärstillstånd som överlappar 107 § 1 mom. i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 

6.4  Statsunderstödslagen

I 34 § 1 mom. i statsunderstödslagen (688/2001) ändras hänvisningen till förvaltningslagen (434/2003) så att den följer dagens skrivkutym för laghänvisningar. Dessutom stryks författningsnumret för förvaltningslagen eftersom det redan anges i föregående paragraf. I 2 mom. ändras hänvisningen till den upphävda förvaltningsprocesslagen (586/1996) så att den avser den gällande lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). Paragrafens 3 mom., som innehåller en hänvisning till den upphävda förvaltningsprocesslagen och en procedurbestämmelse om besvärstillstånd som överlappar 107 § 1 mom. i lagen om rättegång i förvaltningsärenden, upphävs. 

I 35 § ändras hänvisningen till den upphävda lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/1961) så att den avser den gällande lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007). 

6.5  Kommunstrukturlagen

I 38 § 6 mom. i kommunstrukturlagen (1698/2009) ändras hänvisningen till den upphävda förvaltningsprocesslagen (586/1996) så att den avser den gällande lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).  

I 53 § 4 mom. finns en bestämmelse som avviker från huvudregeln i 8 § i lagen om rättegång i förvaltningsärenden i fråga om besvärsinstans. Enligt denna avvikande bestämmelse ska besvär över ett ministeriums beslut anföras direkt hos högsta förvaltningsdomstolen. Till skillnad från vissa andra bestämmelser i denna proposition föreslås det inte att bestämmelsen i kommunstrukturlagen ska ändras så att den motsvarar den besvärsväg som föreskrivs i den allmänna lagen. Det anses fortfarande vara motiverat med högsta förvaltningsdomstolen som direkt besvärsinstans. Det behövs snabba lagakraftvunna beslut om ändringar i kommunindelningen för att den kommunala förvaltningen ska kunna organiseras. För tydlighetens skull fogas även en hänvisning till lagen om rättegång i förvaltningsärenden till momentet.  

6.6  Lagen om avgiftsbefrielse

I lagen om avgiftsbefrielse (529/1980) ändras hänvisningen i 2 a § 1 mom. till den upphävda förvaltningsprocesslagen (586/1996) så att den avser den gällande lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). Därtill stryks bestämmelsen om besvärsrätt i fråga om förvaltningsbeslut, eftersom den överlappar 6 § i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. Paragrafens 2 mom., som innehåller en bestämmelse om besvärstillstånd som överlappar 107 § 1 mom. i lagen om rättegång i förvaltningsärenden, upphävs. 

6.7  Lagen om pantlåneinrättningar

I 40 c § 1 mom. i lagen om pantlåneinrättningar (1353/1992) ändras hänvisningen till den upphävda förvaltningsprocesslagen (586/1996) så att den avser den gällande lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). Dessutom förtydligas paragrafen genom att den nuvarande bestämmelsen i 2 mom. om begäran om omprövning av andra beslut samt hänvisningen till förvaltningslagen (434/2003) flyttas till 1 mom.  

Paragrafens 2 mom. upphävs med anledning av det ovannämnda. Den resterande bestämmelsen i nuvarande 2 mom., om besvärsrätt i fråga om beslut förvaltningsbeslut, är onödig eftersom den överlappar 6 § i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 

Paragrafens 3 mom., som innehåller en hänvisning till den upphävda förvaltningsprocesslagen och en bestämmelse om besvärstillstånd som överlappar 107 § 1 mom. i lagen om rättegång i förvaltningsärenden, upphävs.  

6.8  Lagen om statens revisionsverk

I 13 § i lagen om statens revisionsverk (676/2000) ändras hänvisningen till den upphävda lagen om förvaltningsförfarande (598/1982) så att den avser den gällande förvaltningslagen (434/2003) och följer dagens skrivkutym för laghänvisningar. Dessutom ändras den föråldrade hänvisningen till 10 och 11 § i lagen om förvaltningsförfarande till att avse motsvarande 27–30 § i förvaltningslagen. 

I 18 § 1 mom. ändras hänvisningen till den upphävda förvaltningsprocesslagen (586/1996) så att den avser den gällande lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). Därtill stryks bestämmelsen om besvärsrätt i fråga om förvaltningsbeslut, eftersom den överlappar 6 § i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. I 2 mom., som innehåller en bestämmelse om ändringssökande i beslut om utdömande av vite, stryks hänvisningen till den upphävda förvaltningsprocesslagen och bestämmelsen om besvärstillstånd som överlappar 107 § 1 mom. i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. I stället föreslås i momentet en informativ hänvisning till viteslagen (1113/1990). I den lagen finns bestämmelser om beslut som gäller föreläggande och utdömande av vite samt om beslut som gäller föreläggande och verkställighet av ett hot om tvångsutförande eller avbrytande. 

6.9  Lagen om Finlands Bank

Det föreslås att 16 § 2 mom. i lagen om Finlands Bank (214/1998) ändras så att det stämmer överens med 8 § i lagen om rättegång i förvaltningsärenden, enligt den är högsta förvaltningsdomstolen besvärsinstans för beslut av statsrådets allmänna sammanträde, medan besvär över andra myndigheters beslut anförs i förvaltningsdomstol. Detta innebär att besvär över ett beslut av republikens president att avsätta direktionens ordförande och besvär över ett beslut av bankfullmäktige att avsätta en annan direktionsmedlem inte längre får anföras direkt hos högsta förvaltningsdomstolen, utan i förvaltningsdomstol. Besvär hos högsta förvaltningsdomstolen förutsätter besvärstillstånd i enlighet med 107 § i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. I regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Finlands Bank och till vissa lagar i samband därmed (RP 6/1998 rd) ges ingen specifik motivering till den nuvarande direkta besvärsrätten hos högsta förvaltningsdomstolen.  

I 24 § 1 mom. ändras hänvisningen till den upphävda lagen om förvaltningsförfarande (598/1982) så att den avser den gällande förvaltningslagen (434/2003) och följer dagens skrivkutym för laghänvisningar. 

6.10  Lagen om Finlands Banks tjänstemän

Besvärsvägen i 10 kap. i lagen om Finlands Banks tjänstemän (1166/1998) har ändrats genom lag 891/2018 så att den stämmer överens med statstjänstemannalagen. Kapitlet innehåller bestämmelser om rättskydd i ärenden som gäller tjänsteförhållande. Det föreslås att 31 § 1 mom. ändras till att stämma överens med den besvärsväg som föreskrivs i gällande lag, så att en förvaltningsdomstol och inte enbart högsta förvaltningsdomstolen av särskilda skäl kan besluta att en person inte ska avstängas från tjänsteutövning. 

6.11  Lagen om Skatteförvaltningen

Det föreslås att hänvisningen i 24 § 2 mom. i lagen om Skatteförvaltningen (503/2010) till den upphävda förvaltningsprocesslagen (586/1996) ändras så att den avser den gällande lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 

Till 32 § 2 mom. fogas en informativ hänvisning till förvaltningslagen (434/2003). Vidare ändras hänvisningen i det momentet till den upphävda förvaltningsprocesslagen så att den avser den gällande lagen om rättegång i förvaltningsärenden. Paragrafens rubrik ändras så att den bättre motsvarar paragrafens innehåll. 

6.12  Lagen om förfarandet vid avgörande av internationella skattetvister

I 20 § 1 mom. i lagen om förfarandet vid avgörande av internationella skattetvister (530/2019) ändras hänvisningen till den upphävda förvaltningsprocesslagen (586/1996) så att den avser den gällande lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019) och följer dagens skrivkutym för laghänvisningar.  

6.13  Lagen om skattetillägg och förseningsränta

I 11 a § 3 mom. i lagen om skattetillägg och förseningsränta (1556/1995) ändras hänvisningen till den upphävda förvaltningsprocesslagen (586/1996) så att den avser den gällande lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019), och bestämmelsen förtydligas. Ur 4 mom. stryks dessutom bestämmelsen om besvärstillstånd, som överlappar 107 § 1 mom. i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. Vidare görs bestämmelsen tydligare genom att man i stället för att hänvisa till paragrafer i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) tar in en formulering som återger innehållet i de paragraferna. 

6.14  Lagen om beskattningsförfarande

I 70 § i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) ändras hänvisningen till lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019) så att den följer dagens skrivkutym för laghänvisningar.  

I 71 d § ändras hänvisningen till 70 och 71 § i samma lag så att den följer dagens skrivkutym för laghänvisningar. 

Till 85 a § 1 mom. fogas för tydlighetens skull preciseringen att besvärstiden avviker från 71 § i samma lag, samt en informativ hänvisning till bestämmelserna i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. Dessutom ersätts begreppet tidsfrist i momentet med begreppet besvärstid. I 2 mom. stryks bestämmelsen om besvärstillstånd, som överlappar 107 § 1 mom. i lagen om rättegång i förvaltningsärenden, och det hänvisas i stället till lagen i fråga. Hänvisningen till 71 § som föreskriver en besvärstid på 60 dagar ändras för tydlighetens skull och formuleras i stället som ett undantag till bestämmelsen i 71 §, eftersom den i momentet angivna besvärstiden är 30 dagar.  

6.15  Lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter

I 2 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (1346/1999) ändras hänvisningen till den upphävda personuppgiftslagen till att avse den gällande dataskyddslagen (1050/2018). 

6.16  Lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ

Det föreslås att 67 § 1 mom. i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (768/2016), som innehåller en bestämmelse om besvärstillstånd som överlappar 107 § 1 mom. i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019), upphävs. I stället fogas för tydlighetens skull till 2 mom. en informativ hänvisning till lagen om rättegång i förvaltningsärenden. Vidare görs bestämmelsen tydligare genom att man i stället för att hänvisa till en paragraf i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) tar in en formulering som återger innehållet i den paragrafen. 

6.17  Bilskattelagen

Till 100 § 1 mom. i bilskattelagen (777/2020) fogas en informativ hänvisning till lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). I 3 mom. stryks bestämmelsen om besvärstid, som överlappar 13 § 2 mom. i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 

I 102 § 2 mom. stryks författningsnumret för lagen om rättegång i förvaltningsärenden, eftersom numret redan anges i 100 § enligt ovannämnda ändringsförslag. 

I 103 § 1 mom. stryks bestämmelsen om besvärstillstånd, som överlappar 107 § 1 mom. i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. För tydlighetens skull fogas i stället en informativ hänvisning till lagen om rättegång i förvaltningsärenden till momentet. 

6.18  Fordonsskattelagen

I 51 § 1 mom. i fordonsskattelagen (1281/2003) stryks bestämmelsen om besvärstillstånd, som överlappar 107 § 1 mom. i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). För tydlighetens skull fogas i stället en informativ hänvisning till lagen om rättegång i förvaltningsärenden till momentet. 

6.19  Bränsleavgiftslagen

I 24 § 1 mom. i bränsleavgiftslagen (1280/2003) stryks bestämmelsen om besvärstillstånd som överlappar 107 § 1 mom. i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). För tydlighetens skull fogas i stället en informativ hänvisning till lagen om rättegång i förvaltningsärenden till momentet. 

6.20  Lagen om bränsleavgift som betalas för privata fritidsbåtar

I 22 § 1 mom. i lagen om bränsleavgift som betalas för privata fritidsbåtar (1307/2007) stryks bestämmelsen om besvärstillstånd, som överlappar 107 § 1 mom. i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). För tydlighetens skull fogas i stället en hänvisning till lagen om rättegång i förvaltningsärenden till paragrafen. Vidare stryks ur momentet hänvisningen till 20 § i samma lag, eftersom den överlappar den sista meningen i 2 mom. 

6.21  Lagen om skyldigheterna för dem som bedriver kontant återbetalning av mervärdesskatten på försäljning till resande

I 11 § 1 mom. i lagen om skyldigheterna för dem som bedriver kontant återbetalning av mervärdesskatten på försäljning till resande (250/2015) ändras hänvisningen till den upphävda förvaltningsprocesslagen (586/1996) så att den avser den gällande lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). Ur momentet stryks dessutom bestämmelsen om besvärstillstånd, som överlappar 6 § 1 mom. i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. Ur paragrafens 2 mom. stryks hänvisningen till den upphävda förvaltningsprocesslagen och en bestämmelse om besvärstillstånd som överlappar 107 § 1 mom. i lagen om rättegång i förvaltningsärenden, upphävs. Innehållet i paragrafens 3 mom. flyttas till 2 mom. och begreppet besvärsmyndighet i gällande 3 mom. ändras till förvaltningsdomstol, som är det begrepp som används i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 

6.22  Lagen om skatteuppbörd

I 62 § 1 mom. i lagen om skatteuppbörd (11/2018) stryks bestämmelsen om besvärstillstånd, som överlappar 107 § 1 mom. i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 

6.23  Lagen om skatt för titlar

Det föreslås att 6 § i lagen om skatt för titlar (1388/2001) ändras så att det i fråga om ändringssökande hänvisas i informativt syfte till lagen om rättegång i förvaltningsärenden, enligt vilken besvärsinstansen för andra myndighetsbeslut än beslut av statsrådets allmänna sammanträde är den regionala förvaltningsdomstolen. Efter den föreslagna ändringen ska åtgärder av statsrådets kansli i ärenden som gäller skatt för titlar inte längre överklagas direkt hos högsta förvaltningsdomstolen. I regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om skatt för titlar (RP 195/2001 rd) motiverades bestämmelsen med att en motsvarande bestämmelse fanns i den då gällande lagen angående stämpelskatt (662/1943).  

6.24  Byggskattelagen

I 17 § 1 mom. i byggskattelagen (54/1977) stryks bestämmelsen om 30 dagars besvärstid, som överlappar 13 § 2 mom. i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). I 2 mom. stryks bestämmelsen om besvärstillstånd, som överlappar 107 § 1 mom. i nämnda lag. Vidare görs bestämmelsen tydligare genom att man i stället för att hänvisa till 71 § i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) tar in en formulering som återger innehållet i den paragrafen, och fogar ett nytt 3 mom. till paragrafen med en hänvisning till lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 

Ikraftträdande

Det föreslås att lagarna ska träda i kraft hösten 2021. 

Förhållande till grundlagen samt lagstiftningsordning

Förslaget förtydligar lagstiftningen om sökande av ändring och stärker därmed det rättsskydd som tryggas genom 21 § i grundlagen. Propositionen bedöms inte ha några andra konsekvenser för de grundlagsskyddade rättigheterna, så lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning. 

Kläm 

Kläm 

Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs riksdagen följande lagförslag: 

Lagförslag

1. Lag om ändring av lagen om grunderna för avgifter till staten 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) 7 § 3 mom., 11 § 1 mom., 11 a § 2 mom. och 11 b § 1 och 2 mom.,  
av dem 7 § 3 mom. och 11 a § 2 mom. sådana de lyder i lag 961/1998 och 11 b § 1 och 2 mom. sådana de lyder i lag 951/2015, som följer: 
7 § Priset på övriga prestationer 
Kläm 
Om en myndighet utför prestationer i en dominerande ställning på marknaden, ska de bestämmelser i konkurrenslagen (948/2011) som gäller missbruk av dominerande marknadsställning beaktas vid prissättningen av prestationerna. 
11 § Indrivning av avgifter 
Bestämmelser om direkt utsökbarhet utan utsökningsgrund när det gäller avgifter för offentligrättsliga prestationer som avses i 6 § finns i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007). 
Kläm 
11 a § Påförande av avgifter 
Kläm 
Fel som konstateras vid påförandet av avgifter kan rättas med iakttagande av vad som i förvaltningslagen (434/2003) föreskrivs om rättelse av sakfel och skrivfel. 
Kläm 
11 b § Sökande av ändring i en avgift 
Omprövning av ett beslut om fastställande av en avgift som avses i 6 § får begäras inom sex månader från fastställandet av avgiften. På begäran om omprövning tillämpas i övrigt bestämmelserna i förvaltningslagen.  
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). Förvaltningsdomstolens beslut får dock inte överklagas genom besvär. 
Kläm 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

2. Lag om ändring av lagen om Kommunernas garanticentral 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om Kommunernas garanticentral (487/1996) 10, 14 och 15 § samt 18 § 2 mom., av dem 14 och 15 § sådana de lyder i lag 944/2006, som följer: 
10 §  Medlemssamfundens ansvar  
Medlemssamfunden svarar tillsammans för finansieringen av garanticentralens utgifter och förbindelser, om dessa inte annars kan täckas, i proportion till invånarantalet vid föregående årsskifte. Invånarantalet bestäms enligt de uppgifter som finns registrerade i befolkningsdatasystemet på årets första dag. 
14 §  Indrivning av betalningar  
De borgensprovisioner som uppbärs på garantier som garanticentralen har beviljat och medlemssamfundens betalningsandelar utgör sådana direkt utsökbara fordringar som avses i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007). I fråga om sökande av ändring i beslut om medlemssamfundens betalningsandelar tillämpas dock 15 §. 
15 §  Ändringssökande 
Ett medlemssamfund får hos delegationen begära omprövning av ett beslut som styrelsen har fattat om medlemssamfundens betalningsandelar. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen (434/2003).  
I ett beslut som delegationen har fattat om omprövning av en betalningsandel får ett medlemssamfund söka ändring genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Delegationens beslut får verkställas trots ändringssökande. På sökande av ändring i förvaltningsdomstol tillämpas i övrigt lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
18 §  Tillämpning av andra lagar 
Kläm 
Kreditinstitutslagen (610/2014) tillämpas inte på garanticentralen. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

3. Lag om ändring av 15 § i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019) 15 § som följer: 
15 § Ändringssökande 
I fråga om ett beslut som tillsynsmyndigheten har fattat till följd av en i 11 § 2 mom. avsedd begäran om utredning av tillgängligheten och i fråga om ett åläggande som myndigheten har meddelat med stöd av 12 § 3 mom. får omprövning begäras. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen. 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).  
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

4. Lag om ändring av 34 och 35 § i statsunderstödslagen 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i statsunderstödslagen (688/2001) 34 och 35 §, av dem 34 § sådan den lyder i lag 952/2015, som följer:  
34 § Ändringssökande 
I fråga om beslut av statsbidragsmyndigheten får omprövning begäras. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen. 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
35 § Verkställighet 
Statsbidragsmyndighetens beslut får verkställas trots ändringssökande. I ett ärende som avses i 21 och 22 § kan ett beslut som meddelats med anledning av en begäran om omprövning verkställas på det sätt som föreskrivs i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007). 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

5. Lag om ändring av 38 och 53 § i kommunstrukturlagen 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i kommunstrukturlagen (1698/2009) 38 § 6 mom. och 53 § 4 mom. som följer: 
38 § Medlingsförfarande 
Kläm 
Kommunerna kan söka ändring i medlarnas beslut om den ekonomiska uppgörelsen. Vid sökande av ändring i förvaltningsdomstol tillämpas vad som föreskrivs i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
53 § Sökande av ändring i beslut av statsrådet eller ministeriet som gäller ändring i kommunindelningen 
Kläm 
Besvären ska lämnas till högsta förvaltningsdomstolen inom 30 dagar från det att ett beslut som avser ändring i kommunindelningen publicerats i Finlands författningssamling eller ett beslut som avser förkastande av en framställning om ändring har meddelats dem som gjort framställningen. Högsta förvaltningsdomstolen ska behandla besvären skyndsamt.Vid sökande av ändring i förvaltningsdomstol tillämpas i övrigt lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 
Kläm 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

6. Lag om ändring av 2 a § i lagen om avgiftsbefrielse 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om avgiftsbefrielse (529/1980) 2 a §, sådan den lyder i lag 704/2005, som följer: 
2 a § 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).  
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

7. Lag om ändring av 40 c § i lagen om pantlåneinrättningar 

I enlighet med riksdagens beslut  
upphävs i lagen om pantlåneinrättningar (1353/1992) 40 c § 2 och 3 mom., sådana de lyder i lag 948/2015, och 
ändras 40 c § 1 mom., sådant det lyder i lag 948/2015, som följer: 
40 c § 
När det gäller andra beslut än sådana som avses i 5, 40 och 40 a § får omprövning begäras. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen (434/2003). Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).  
Kläm 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

8. Lag om ändring av 13 och 18 § i lagen om statens revisionsverk 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om statens revisionsverk (676/2000) 13 § och 18 § 1 och 2 mom., av dem 18 § 1 och 2 mom. sådana de lyder i lag 954/2018, som följer: 
13 § Förvaltningsförfarande 
Bestämmelser om handläggningen av förvaltningsärenden finns i förvaltningslagen (434/2003). Bestämmelserna i 27–30 § i den lagen tillämpas också på jäv för tjänstemän i granskningsverksamheten. 
18 § Ändringssökande 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
Vid sökande av ändring i beslut som gäller föreläggande och utdömande av vite samt föreläggande och verkställighet av hot om tvångsutförande eller hot om avbrytande tillämpas dock viteslagen (1113/1990). 
Kläm 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 .  
 Slut på lagförslaget 

9. Lag om ändring av 16 och 24 § i lagen om Finlands Bank 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om Finlands Bank (214/1998) 16 § 2 mom. och 24 § 1 mom., av dem 16 § 2 mom. sådant det lyder i lag 18/2020, som följer: 
16 § Avslutande av en direktionsmedlems tjänsteförhållande 
Kläm 
Andra direktionsmedlemmar än ordföranden får anföra besvär över beslut som avses i 1 mom. Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). Bestämmelser om ordförandens rätt att väcka en sådan talan finns i stadgan. 
24 § Förvaltningsförfarande och ämbetsspråk 
När förvaltningsärenden behandlas vid Finlands Bank ska förvaltningslagen (434/2003) iakttas.  
Kläm 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 .  
Vid sökande av ändring i beslut som fattats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.  
 Slut på lagförslaget 

10. Lag om ändring av 31 § i lagen om Finlands Banks tjänstemän 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om Finlands Banks tjänstemän (1166/1998) 31 § 1 mom. som följer: 
31 § 
Har ett beslut om uppsägning av en tjänsteman inte vunnit laga kraft vid uppsägningstidens utgång, ska tjänstemannen avstängas från tjänsteutövning, om inte en förvaltningsdomstol av särskilda skäl beslutar något annat. Har en tjänsteman avsatts eller tjänsteförhållandet upplösts, ska tjänstemannen omedelbart avstängas från tjänsteutövning även om beslutet inte har vunnit laga kraft. 
Kläm 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
Vid sökande av ändring i beslut som fattats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.  
 Slut på lagförslaget 

11. Lag om ändring av 24 och 32 § i lagen om Skatteförvaltningen 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om Skatteförvaltningen (503/2010) 24 § 2 mom. samt rubriken för 32 § och 32 § 2 mom. som följer: 
24 §  Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt och enhetens uppgifter 
Kläm 
Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt har till uppgift att bevaka statens, kommunernas, församlingarnas, Folkpensionsanstaltens, skogsvårdsföreningarnas och skogscentralernas rätt vid beskattningen och vid sökande av ändring i beskattningen och i andra ärenden som avses i förvaltningslagen eller lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019) när enheten anser att 
1) det behövs för lagens tillämpning i andra likadana fall eller för en enhetlig beskattnings- eller rättspraxis, 
2) ärendet är ekonomiskt betydelsefullt, eller 
3) bevakningen av skattetagarnas rätt i övrigt förutsätter det. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
32 § Uttagande av beskattningskostnader samt ändringssökande 
Kläm 
Om en skattetagare inte nöjer sig med beslutet, ska skattetagaren under den kalendermånad som följer efter uttagandet begära omprövning hos Skatteförvaltningen. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen. Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden.  
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

12. Lag om ändring av 20 § i lagen om förfarandet för att lösa internationella skattetvister 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om förfarandet för att lösa internationella skattetvister (530/2019) 20 § 1 mom. som följer: 
20 §  Ändringssökande  
Om alla berörda behöriga myndigheter har beslutat att avslå ansökan enligt 6 §, får den berörda personen söka ändring i den finska behöriga myndighetens beslut hos förvaltningsdomstolen. Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). Besvär hos förvaltningsdomstolen ska anföras inom 30 dagar från det att alla berörda behöriga myndigheter har fattat beslut om att avslå ansökan. Om däremot minst en behörig myndighet godtar ansökan för behandling medan övriga behöriga myndigheter avslår ansökan får den berörda personen begära att en tvistlösningskommitté inrättas enligt 11 §. 
Kläm 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

13. Lag om ändring av 11 a § i lagen om skattetillägg och förseningsränta 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om skattetillägg och förseningsränta (1556/1995) 11 a § 3 och 4 mom., sådana de lyder i lag 787/2016, som följer: 
11 a § Ändringssökande 
Kläm 
I beslut som någon annan myndighet än Skatteförvaltningen meddelat med stöd av denna lag får ändring sökas genom besvär hos den förvaltningsdomstol till vars domkrets den skatt- eller betalningsskyldiges hemkommun hörde då beslutet fattades. Vid sökande av ändring i beslut av andra myndigheter än Skatteförvaltningen tillämpas i övrigt lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).  
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstolens beslut finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. Besvären ska dock anföras inom 60 dagar från delfåendet av förvaltningsdomstolens beslut.  
Kläm 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

14. Lag om ändring av lagen om beskattningsförfarande 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) 70 och 71 d § samt 85 a § 1 och 2 mom.,  
sådana de lyder, 70 § i lag 852/2019, 71 d § i lag 875/2012, 85 a § 1 mom. i lag 772/2016 och 85 a § 2 mom. i lag 942/2015, som följer: 
70 § Besvär till högsta förvaltningsdomstolen 
Vid sökande av ändring i förvaltningsdomstolens beslut tillämpas lagen om rättegång i förvaltningsärenden, om inte något annat föreskrivs i denna lag. 
71 d § Sökande av ändring i förvaltningsdomstolens beslut 
Om förvaltningsdomstolen avgör besvären i de fall som nämns i 71 c §, tillämpas 70 och 71 § vid sökande av ändring i förvaltningsdomstolens beslut. 
85 a § Sökande av ändring i Skatteförvaltningens förhandsavgörande 
Den skattskyldige och andra som avses i 62 § 1 mom. samt Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt får överklaga Skatteförvaltningens förhandsavgörande hos förvaltningsdomstolen. Besvären ska anföras hos den förvaltningsdomstol till vars domkrets den skattskyldiges hemkommun hörde när beslutet fattades. Om ingen förvaltningsdomstol är behörig att behandla besvären, söks ändring hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Vid överklagandet iakttas då 69 §. Med avvikelse från 71 § är besvärstiden 30 dagar från delfåendet av beslutet. Besvärstiden för Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt räknas från det att beslutet fattades. Vid sökande av ändring hos förvaltningsdomstolen tillämpas i övrigt lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstolens beslut finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. Med avvikelse från 71 § är besvärstiden 30 dagar från delfåendet av beslutet. 
Kläm 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

15. Lag om ändring av 2 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (1346/1999) 2 § som följer: 
2 § Förhållande till andra bestämmelser 
På beskattningshandlingar och beskattningsuppgifter tillämpas lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) och dataskyddslagen (1050/2018), om inte något annat föreskrivs i denna eller någon annan lag. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

16. Lag om ändring av 67 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ 

I enlighet med riksdagens beslut  
upphävs i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (768/2016) 67 § 1 mom. och 
ändras 67 § 2 mom. som följer: 
67 § Besvär till högsta förvaltningsdomstolen 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstolens beslut finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. Besvärstiden är dock när det gäller andra beslut av förvaltningsdomstolen än sådana som gäller förhandsavgöranden 60 dagar från delfåendet av beslutet. 
Kläm 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 .  
 Slut på lagförslaget 

17. Lag om ändring av bilskattelagen 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i bilskattelagen (777/2020) 100 § 1 och 3 mom., 102 § 2 mom. och 103 § 1 mom. som följer: 
100 § Sökande av ändring i ett förhandsavgörande 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). Den som ansöker om ett förhandsavgörande samt den statliga rättsbevakaren får söka ändring genom besvär hos förvaltningsdomstolen. I ett beslut genom vilket det har beslutats att förhandsavgörande inte meddelas får ändring dock inte sökas genom besvär. 
Kläm 
För den statliga rättsbevakaren räknas besvärstiden från det att beslutet fattades. 
102 § Hörande av den statliga rättsbevakaren och den skattskyldige i samband med behandlingen av besvär 
Kläm 
Utöver vad som i 44 § 2 mom. i lagen om rättegång i förvaltningsärenden föreskrivs om avgörande av ett ärende utan att en part hörs, får förvaltningsdomstolen avgöra besvären utan att höra den statliga rättsbevakaren, om skattebeloppet med anledning av den skattskyldiges yrkande kan ändras med högst 6 000 euro och ärendet varken lämnar rum för tolkning eller är oklart. 
103 § Besvär hos högsta förvaltningsdomstolen 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstolens beslut finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 
Kläm 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

18. Lag om ändring av 51 § i fordonsskattelagen  

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i fordonsskattelagen (1281/2003) 51 § 1 mom., sådant det lyder i lag 937/2015, som följer: 
51 § Besvär till högsta förvaltningsdomstolen 
Vid sökande av ändring i förvaltningsdomstolens beslut tillämpas lagen om rättegång i förvaltningsärenden, om inte något annat föreskrivs i denna lag. 
Kläm 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

19. Lag om ändring av 24 § i bränsleavgiftslagen  

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i bränsleavgiftslagen (1280/2003) 24 § 1 mom., sådant det lyder i lag 940/2015, som följer: 
24 § Besvär till högsta förvaltningsdomstolen 
Vid sökande av ändring i förvaltningsdomstolens beslut tillämpas lagen om rättegång i förvaltningsärenden, om inte något annat föreskrivs i denna lag. Besvärsrätt har den som med stöd av 23 § får söka ändring i debiteringen. 
Kläm 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

20. Lag om ändring av 22 § i lagen om bränsleavgift som betalas för privata fritidsbåtar 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om bränsleavgift som betalas för privata fritidsbåtar (1307/2007) 22 § 1 mom., sådant det lyder i lag 944/2015, som följer: 
22 § Besvär till högsta förvaltningsdomstolen 
Vid sökande av ändring i förvaltningsdomstolens beslut tillämpas lagen om rättegång i förvaltningsärenden, om inte något annat föreskrivs i denna lag.  
Kläm 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

21. Lag om ändring av 11 § i lagen om skyldigheterna för dem som bedriver kontant återbetalning av mervärdesskatten på försäljning till resande 

I enlighet med riksdagens beslut 
 
ändras i lagen om skyldigheterna för dem som bedriver kontant återbetalning av mervärdesskatten på försäljning till resande (250/2015) 11 § som följer: 
11 § Ändringssökande 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
Kläm 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

22. Lag om ändring av 62 § i lagen om skatteuppbörd 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om skatteuppbörd (11/2018) 62 § som följer: 
62 § Besvär hos högsta förvaltningsdomstolen 
Vid sökande av ändring i förvaltningsdomstolens beslut tillämpas lagen om beskattningsförfarande. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

23. Lag om ändring av 6 § i lagen om skatt för titlar 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om skatt för titlar (1388/2001) 6 § som följer: 
6 § Ändringssökande 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). Besvären ska dock anföras inom 60 dagar från den dag då skatten har eller skulle ha betalats. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
Vid sökande av ändring i ett beslut som fattats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.  
 Slut på lagförslaget 

24. Lag om ändring av 17 § i byggskattelagen 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i byggskattelagen (54/1977) 17 §, sådan den lyder i lag 530/2010, som följer: 
17 § 
Den skattskyldige och Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt har rätt att söka ändring i ett beslut av Skatteförvaltningen enligt denna lag hos den förvaltningsdomstol inom vars område byggskatten har påförts eller borde ha blivit påförd. Förvaltningsdomstolen ska behandla besvären skyndsamt.  
Vid sökande av ändring i förvaltningsdomstolens beslut ska besvären anföras inom 60 dagar från delfåendet av beslutet. Besvär anförs på statens vägnar av Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt. 
Vid sökande av ändring tillämpas i övrigt lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors den 20 maj 2021 
Statsminister Sanna Marin 
Finansminister Matti Vanhanen