Senast publicerat 03-11-2021 12:21

Regeringens proposition RP 91/2016 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 33 c § i inkomstskattelagen, av 6 a § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet samt av 3 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I propositionen föreslås att inkomstskattelagen, lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst ändras för att beakta till de ändringar som förutsätts av rådets direktiv 2014/86/EU om ändring av direktiv 2011/96/EU om ett gemensamt beskattningssystem för moderbolag och dotterbolag hemmahörande i olika medlemsstater med anledning av uppdatering av del A i bilaga 1 till direktivet. 

Lagarna avses träda i kraft så snart möjligt. 

MOTIVERING

Nuläge och föreslagna ändringar

Med rådets direktiv 2014/86/EU av den 8 juni 2014 om ändring av direktiv 2011/96/EU om ett gemensamt beskattningssystem för moderbolag och dotterbolag hemmahörande i olika medlemsstater (moder- och dotterbolagsdirektivet) har listan om bolagstyper på vilka direktivet tillämpas i del A i bilaga 1 till direktivet ändrats. I Finlands skattelagstiftning har det i 33 c § i inkomstskattelagen (1535/1992), i 6 a § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968) och i 3 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst (627/1978, källskattelagen) till denna del hänvisats till direktivet 2013/13/EU, med vilket moder- och dotterbolagsdirektivet har ändrats med anledning av Kroatiens anslutning till Europeiska unionen. 

Med direktivet 2014/86/EU fogades till del A i bilaga 1 i moder- och dotterbolagsdirektivet bolagstyper på vilka bolagsbeskattning tillämpas i Polen samt bolagstyper som har fogats till Rumäniens bolagslag. I propositionen föreslås att den nationella regleringen i Finland ändras så, att i de ovan nämnda paragraferna hänvisas också till direktivet 2014/86/EU. Till följd av ändringarna är dividender som betalats av dessa bolagstyper skattefria i Finland och å andra sidan är dividender som dessa bolagstyper erhåller från Finland undantagna från källskatt på motsvarande sätt som för de andra bolagstypernas del i direktivet. 

Propositionens konsekvenser

Propositionen har inga betydande statsekonomiska eller organisatoriska konsekvenser. 

Beredningen av propositionen

Propositionen har beretts vid finansministeriet. 

Ikraftträdande

Direktivändringen ska ha satts i kraft nationellt senast den 31 december 2015. 

Lagarna föreslås träda i kraft så snart som möjligt. Lagarna ska tillämpas retroaktivt från och med den 1 januari 2016. 

Kläm 

Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs riksdagen följande lagförslag: 

Lagförslag

1. Lag om ändring av 33 c § i inkomstskattelagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i inkomstskattelagen (1535/1992) 33 c § 1 mom., sådant det lyder i lag 1237/2013, som följer: 
33 c § Dividend från utländska samfund 
Dividend från ett utländskt samfund är skattepliktig inkomst så som bestäms i 33 a och 33 b § i denna lag, om samfundet är ett sådant bolag som avses i artikel 2 i rådets direktiv 2011/96/EU om ett gemensamt beskattningssystem för moderbolag och dotterbolag hemmahörande i olika medlemsstater, sådant det lyder ändrat genom rådets direktiv 2013/13/EU och 2014/86/EU. 
Kläm 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
Lagen tillämpas från och med den 1 januari 2016. 
 Slut på lagförslaget 

2. Lag om ändring av 6 a § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968) 6 a § 1 mom., sådant det lyder i lag 1238/2013, som följer: 
6 a § 
Dividend som ett samfund erhållit från ett inhemskt samfund eller från ett utländskt bolag som avses i artikel 2 i rådets direktiv 2011/96/EU om ett gemensamt beskattningssystem för moderbolag och dotterbolag hemmahörande i olika medlemsstater, sådant det lyder ändrat genom rådets direktiv 2013/13/EU och 2014/86/EU, är inte skattepliktig inkomst för samfundet. 
Kläm 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
Lagen tillämpas från och med den 1 januari 2016. 
 Slut på lagförslaget 

3. Lag om ändring av 3 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst (627/1978) 3 § 6 mom., sådant det lyder i lag 577/2013, som följer: 
3 § 
Kläm 
Källskatt ska inte betalas på dividend som betalas till ett sådant bolag som avses i artikel 2 i rådets direktiv 2011/96/EU om ett gemensamt beskattningssystem för moderbolag och dotterbolag hemmahörande i olika medlemsstater, nedan moder- och dotterbolagsdirektivet, sådant det lyder ändrat genom rådets direktiv 2013/13/EU och 2014/86/EU, om bolaget direkt innehar minst tio procent av kapitalet i det bolag som betalar dividenden. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
Lagen tillämpas på inkomst som erhålls den 1 januari 2016 eller därefter. 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors den 26 maj 2016 
Statsminister Juha Sipilä 
Finansminister Alexander Stubb