Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RP 93/2019 rd

Senast publicerat 28-11-2019 13:46

Regeringens proposition RP 93/2019 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till kyrkolag (RP 19/2019 rd)

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås det att regeringens proposition med förslag till kyrkolag (RP 19/2019 rd) kompletteras. 

Det föreslås vissa sådana lagtekniska rättelser i den ursprungliga propositionen som enligt bestämmelserna om lagstiftningsordningen för kyrkolagen förutsätter ett förslag av kyrkomötet. 

Den föreslagna lagen avses träda i kraft den 1 januari 2020. 

MOTIVERING

Bakgrund och beredning

Regeringen lämnade regeringens proposition med förslag till kyrkolag (RP 19/2019 rd) till riksdagen den 19 september 2019. Enligt 2 kap. 1 § i den gällande kyrkolagen (1054/1993) har kyrkan ensamrätt att föreslå kyrkolag i allt som rör endast kyrkans egna angelägenheter, även ändrande och upphävande av kyrkolag. Enligt paragrafens 2 mom. kan vid prövning av kyrkomötets förslag som gäller kyrkolag ett sådant lagstiftningstekniskt fel i förslaget som inte påverkar innehållet rättas. Rättelse kan göras efter det att kyrkostyrelsen har gett ett utlåtande i ärendet eller tagit initiativ till detta. 

När den proposition som föreslås bli kompletterad granskades vid justitieministeriets enhet för utveckling av lagstiftningen och laggranskning konstaterades det ett behov av vissa rättelser som inte kunde göras som rättelse av lagtekniska fel eftersom de skulle ha påverkat lagförslagets innehåll. Kyrkomötet beslutade den 7 november 2019 att föreslå att förslaget till kyrkolag ändras i fråga om dessa bestämmelser. Förslaget till komplettering av propositionen följer kyrkomötets beslut. 

De viktigaste förslagen

I den föreslagna lagen föreslås det i 8 kap. 44 §, som gäller familjeledighet, ett förtydligande av hänvisningen till arbetsavtalslagen (55/2001). Bestämmelserna i arbetsavtalslagen blir tillämpliga endast genom hänvisningen i kyrkolagen. Därför föreslås hänvisningsbestämmelsen bli preciserad så att den hänvisar direkt till de tillämpliga paragraferna i arbetsavtalslagen. Det behövs ingen hänvisning till arbetsavtalslagens 4 kap. 9 §, som gäller återgång till arbetet, eftersom en tjänsteinnehavare är anställd för en viss tjänst eller ett visst tjänsteförhållande och har rätt att återvända även utan en uttrycklig bestämmelse. 

Det var inte meningen att ändra innehållet i 8 kap. 65 § i den föreslagna lagen i samband med revideringen av kyrkolagen, men till följd av en misstolkning utelämnades paragrafens 2 mom. vid behandlingen i kyrkomötet. Enligt det momentet ska en arbetsgivare som uppsåtligen eller av oaktsamhet försummar att fullgöra sina skyldigheter enligt 1 mom. ersätta en tjänsteinnehavare för den skada som arbetsgivaren orsakat. Det föreslås att det utelämnade 2 mom. fogas till paragrafen. På så sätt motsvarar paragrafen 6 kap. 62 § i den gällande kyrkolagen. 

I 12 kap. 8 § i den föreslagna lagen finns en hänvisning till förvaltningsprocesslagen (586/1996), som upphävs den 1 januari 2020 när lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019) träder i kraft. Lagen om rättegång i förvaltningsärenden tillämpas på rättegången i de allmänna förvaltningsdomstolarna, men inte på handläggningen av besvär som anförs hos någon annan än en domstol eller en nämnd som inrättats för att handlägga besvärsärenden. Det innebär att förvaltningslagen (434/2003) i enlighet med dess 3 a § ska tillämpas på besvär som domkapitlet eller kyrkostyrelsen behandlar i samband med ett underställningsärende och som anknyter till ett underställningsärende. Med stöd av 76 § i grundlagen ska frågan dock regleras i kyrkolagen. Det räcker inte med en bestämmelse i en allmän lag. Därför föreslås det att det till paragrafen fogas en bestämmelse om att förvaltningslagens bestämmelser om begäran om omprövning ska tillämpas när kyrkobesvär i ett underställningsärende behandlas hos en underställningsmyndighet. Enligt förslaget ska det i paragrafen dessutom hänvisas till lagen om rättegång i förvaltningsärenden som den lag som ska tillämpas på övriga kyrkobesvär och på förvaltningstvistemål. 

Förhållande till den proposition som föreslås bli kompletterad

De ändringar som föreslås i denna proposition gäller 8 kap. 44 och 65 § samt 12 kap. 18 § i den föreslagna kyrkolagen. 

Ikraftträdande

Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2020. 

Kläm 

Kläm 

Med stöd av vad som anförts ovan föreslås det att riksdagen godkänner lagförslaget i regeringens proposition RP 19/2019 rd ändrat på det sätt som föreslås i denna kompletterande proposition: 

Lagförslag

Kyrkolag 

På förslag av kyrkomötet och i enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
8 kap. 
Personal 
44 § 
Familjeledighet 
På en tjänsteinnehavares rätt till tjänstledighet för familjeledighet tillämpas 4 kap. 1—8 § i arbetsavtalslagen. 
65 § 
Återanställning av en tjänsteinnehavare som sagts upp 
Om arbetsgivaren på en grund som anges i 53 § har sagt upp en tjänsteinnehavare som anställts tills vidare och arbetsgivaren inom fyra månader från utgången av uppsägningstiden behöver en tjänsteinnehavare för ett sådant tjänsteförhållande med liknande uppgifter som gäller tills vidare eller en längre tid än sex månader, ska arbetsgivaren hos den lokala arbetskraftsmyndigheten höra sig för om uppsagda tjänsteinnehavare söker arbete genom denna myndighets förmedling och, om så är fallet, i första hand erbjuda arbete till tjänsteinnehavare som sagts upp och som uppfyller behörighetsvillkoren. Om tjänsteförhållandet när det upphörde hade fortgått utan avbrott i minst 12 år, är tiden för återanställning dock sex månader. Samma skyldighet gäller för en i 40 § avsedd förvärvare av rörelse när överlåtaren har sagt upp en tjänsteinnehavare före tidpunkten för överlåtelsen. 
En arbetsgivare som uppsåtligen eller av oaktsamhet försummar att fullgöra sina skyldigheter enligt 1 mom. ska ersätta en tjänsteinnehavare för den skada som arbetsgivaren orsakat. 
12 kap. 
Ändringssökande och underställning 
18 § 
Andra bestämmelser som tillämpas i rättskipningsärenden 
På begäran om omprövning och på anförande av kyrkobesvär hos en underställningsmyndighet tillämpas förvaltningslagen, om inte något annat föreskrivs i denna lag. På kyrkobesvär i övrigt och på behandlingen av förvaltningstvistemål tillämpas lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 28.11.2019 
StatsministerAnttiRinne
Forsknings- och kulturministerHannaKosonen