Direkt till innehållet

RP 95/2015 rd

Senast publicerat 22-10-2015 16:20

Regeringens proposition RP 95/2015 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås det att lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner ändras. 

I propositionen föreslås det att arbetslöshetsförsäkringspremierna för 2016 fastställs. 

Löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie ska vara 1,15 procent av lönen och arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie 1,00 procent av lönen för ett lönebelopp upp till 2 044 500 euro och 3,90 procent för den överskjutande delen av lönen. 

Löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie för delägare i företag ska vara 0,46 procent av lönen och arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie för delägare i företag 1,00 procent av lönen. 

Arbetslöshetsförsäkringspremien för statliga affärsverk ska vara 1,00 procent av den lön som betalas av affärsverket för affärsverksamhet för ett lönebelopp upp till 2 044 500 euro och 2,45 procent för den överskjutande delen av lönen. 

Arbetslöshetsförsäkringspremien för universitet ska vara 1,00 procent av lönen för ett lönebelopp upp till 2 044 500 euro och 2,78 procent för den överskjutande delen av lönen. 

Det föreslås att gränserna för lönebeloppen för självriskpremien ska ändras så att full självriskpremie tas ut av företag vilkas lönebelopp är minst 32 712 000 euro. Självriskpremie ska inte tas ut av företag vilkas lönebelopp är högst 2 044 500 euro.  

Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2016. 

allmän motivering

Nuläge

1.1 Finansieringen av utkomstskyddet

Enligt lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998), nedan finansieringslagen, svarar staten, arbetsgivarna och löntagarna med obligatoriska arbetslöshetsförsäkringspremier samt arbetslöshetskassorna med medlemsavgifter för finansieringen av utkomstskyddet för arbetslösa. Löntagarnas och arbetsgivarnas arbetslöshetsförsäkringspremier redovisas till arbetslöshetsförsäkringsfonden, som svarar för de andelar och förmåner som finansieras med arbetslöshetsförsäkringspremierna. I fråga om de inkomstrelaterade förmåner som betalas av arbetslöshetskassorna — arbetslöshetsdagpenning och utgifter för alterneringsersättning – finansierar staten den andel som motsvarar grunddagpenningen. Staten deltar inte i finansieringen av förmåner som betalats för permitteringstid, på grund av väderhinder eller för tilläggsdagar. Med avvikelse från huvudregeln har staten undantagsvis 2010, 2012 och 2013 deltagit i finansieringen av förmåner som betalats för permitteringstid med en andel som motsvarar grunddagpenningen. Arbetslöshetskassans andel av varje inkomstrelaterad dagpenning är 5,5 procent. Arbetslöshetsförsäkringsfonden svarar för finansieringen av det inkomstrelaterade utkomstskyddet för arbetslösa till den del staten och de enskilda arbetslöshetskassorna inte svarar för detta. Den förhöjda förtjänstdelen finansieras i sin helhet av arbetslöshetsförsäkringsfonden. Arbetslöshetsförsäkringsfonden betalar till arbetslöshetskassorna en andel av förvaltningskostnaderna enligt 26 § i lagen om arbetslöshetskassor (603/1984) och utjämning av medlemsavgifter enligt 19 a § i samma lag.  

Arbetslöshetsförsäkringsfonden svarar även för betalningen till Pensionsskyddscentralen av den försäkringsavgift som avses i 182 § i lagen om pension för arbetstagare (395/2006) och betalningen till statens pensionsfond av den avgift för arbetslöshets- och utbildningsperioder som avses i 133 § i lagen om statens pensioner (1296/2006) och betalningen av det belopp som avses i 31 § i lönegarantilagen (866/1998) och 29 § i lagen om lönegaranti för sjömän (1108/2000). Arbetslöshetsförsäkringsfonden finansierar dessutom vuxenutbildningsstödets förtjänstdel och förvaltningsutgifter som avses i lagen om vuxenutbildningsstöd (1276/2000) och de förvaltningskostnader och yrkesexamensstipendium i fråga om andra än personer i statliga tjänste- eller anställningsförhållanden som avses i lagen om Utbildningsfonden (1306/2002). I 23 § i finansieringslagen föreskrivs det om att arbetslöshetsförsäkringsfonden redovisar intäkten av löntagares influtna arbetslöshetsförsäkringspremie till Folkpensionsanstalten för finansiering av grunddagpenningen enligt utkomstskyddet för arbetslösa ett belopp, som i genomsnitt motsvarar beloppet av arbetstagares arbetslöshetsförsäkringspremie för arbetstagare som inte hör till arbetslöshetskassorna. Dessutom redovisar arbetslöshetsförsäkringsfonden årligen ett belopp på 50 300 000 euro till Folkpensionsanstalten för finansiering av grunddagpenningen. 

1.2 Konjunkturbuffert

För att trygga arbetslöshetsförsäkringsfondens likviditet och balansera ändringar i arbetslöshetsförsäkringspremierna till följd av prognostiserbara nationalekonomiska konjunkturfluktuationer har fonden en konjunkturbuffert. Vid fastställandet av arbetslöshetsförsäkringspremierna kan prognosen om maximibeloppet för buffertens tillgångar eller skulder uppgå till högst ett belopp motsvarande utgifterna för en arbetslöshetsgrad på 5,0 procentenheter. För att trygga en jämn premieutveckling kan arbetslöshetsförsäkringspremierna en gång under tre år fastställas så att maximibeloppet för buffertens tillgångar enligt prognosen överskrids. 

I konjunkturbufferten beräknas finnas en skuld på 880 miljoner euro i slutet av året. Buffertens maximistorlek beräknas vara 1 653 miljoner euro 2016. 

1.3 Arbetslöshetsförsäkringspremier

Arbetslöshetsförsäkringsfondens utgifter finansieras med arbetslöshetsförsäkringspremier och med intäkterna från placeringar som görs med premierna samt vid behov med lån. Enligt 2 § i finansieringslagen ska arbetsgivaren betala arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie och arbetstagare löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie. Premierna ska bestämmas så att fonden kan klara av finansieringen av de arbetslöshetsförmåner och övriga lagstadgade utgifter som den ansvarar för. 

Enligt 12 § 1 mom. i finansieringslagen är en arbetsgivare som enligt lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948) är skyldig att försäkra sina arbetstagare, förpliktad att betala arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie. Statliga affärsverk har i tillämpliga delar även betalningsskyldighet. I 15 § i finansieringslagen finns bestämmelser om löntagares premiebetalningsskyldighet. I paragrafen föreskrivs det att personer i arbets- eller tjänsteförhållande eller annat anställningsförhållande, vilka berörs av obligatoriskt olycksfallsskydd som ordnas av arbetsgivaren eller som bestäms enligt lagen om olycksfallsersättning för statstjänstemän (449/1990) och som avses i lagen om olycksfallsförsäkring, är skyldiga att betala löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie. 

I 18 § 1 mom. i finansieringslagen anges det att löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie för 2015 är 0,65 procent av lönen. Enligt lagen är arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie graderad enligt det lönebelopp som arbetsgivaren betalar så att premien 2015 är 0,80 procent av lönen för ett lönebelopp upp till 2 025 000 euro och 3,15 procent för den överskjutande delen av lönen. Arbetsgivarnas och löntagarnas andel av finansieringen av förmånerna har i lagen fastställts så att ändringarna i arbetslöshetsförsäkringspremierna fördelas jämnt mellan arbetsgivares genomsnittliga arbetslöshetsförsäkringspremie och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie. 

Enligt 18 § 5 mom. i finansieringslagen ska arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie graderas så att premien för den del av lönebeloppet som inte överstiger 2 025 000 euro är en fjärdedel uttryckt i fulla hundradelar av en procentenhet avrundat till närmaste fem hundradelar av premien för den del av lönebeloppet som överstiger 2 025 000 euro. Löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie är dock alltid minst 0,10 procent av lönen. För 2015 är arbetslöshetsförsäkringspremien för statliga affärsverk 0,80 procent av lönen för ett lönebelopp upp till 2 025 000 euro och 2,10 procent för den överskjutande delen av lönen. 

För 2015 är löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie för delägare i företag 0,24 procent av lönen och arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie för delägare i företag 0,80 procent av lönen. 

För universiteten har genom en lagändring som trädde i kraft vid ingången av 2012 (1332/2011) föreskrivits en egen arbetslöshetsförsäkringspremie. Enligt regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 18 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (RP 87/2011 rd) som gällde denna ändring föreslogs det att universitetens arbetslöshetsförsäkringspremie ska vara lägre än den allmänna arbetslöshetsförsäkringspremien, eftersom anställda som är födda före 1980 enligt 11 § i lagen om införande av universitetslagen (559/2009) ska omfattas av statens pensionsskydd och arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie för deras del inte används för finansiering av pension som intjänas under arbetslöshetstiden. För 2015 är arbetslöshetsförsäkringspremien för universitet 0,80 procent av lönen för ett lönebelopp upp till 2 025 000 euro och 2,35 procent för den överskjutande delen av lönen.  

Enligt 18 § 6 mom. i finansieringslagen bestäms procentsatserna för arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie för ett kalenderår i sänder. Arbetslöshetsförsäkringsfonden ska senast i augusti lägga fram sitt förslag till premier för året därpå för social- och hälsovårdsministeriet.  

1.4 Självriskpremie

En arbetsgivare som enligt lagen om olycksfallsförsäkring är skyldig att försäkra sina arbetstagare samt statens räkenskaps- eller affärsverk vars lönebelopp som utgör grund för arbetslöshetsförsäkringspremien under det år som föregår uppsägningsåret eller statens räkenskaps- eller affärsverk vars motsvarande lönebelopp är minst 2 025 000 euro är skyldiga att betala självriskpremie för utkomstskyddet för arbetslösa. 

Betalningsskyldigheten uppstår om den arbetslöshet som beror på att anställningsförhållandet har sagts upp fortsätter så att personen i fråga blir berättigad till tilläggsdagar enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002), eller den rätt till arbetslöshetsdagpenning för en år 1950 eller därefter född person som beror på att anställningsförhållandet sagts upp och som börjat efter uppnådd 60 års ålder fortsätter efter det att personen i fråga har fyllt 63 år eller han eller hon har börjat få ålderspension efter att ha fyllt 62 år och arbetslöshetsdagpenningen har fortsatt ända till övergången till ålderspension. 

Arbetsgivaren är inte skyldig att betala självriskpremie, om anställningsförhållandet har upphört innan personen i fråga har fyllt 56 år, anställningsförhållandet har varat mindre än tre år, anställningsförhållandet har sagts upp enligt 7 kap. 2 § i arbetsavtalslagen (55/2001) eller hävts enligt 8 kap. 1 § i nämnda lag av andra än hälsomässiga orsaker som beror på arbetstagaren, arbetstagaren efter att anställningsförhållandet upphört på nytt har uppfyllt arbetsvillkoren enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa i en anställning hos en annan arbetsgivare än den som ursprungligen sade upp arbetstagaren, eller arbetstagaren har sagt upp sig på eget initiativ och utan arbetsgivarens medverkan. 

Grunden för självriskpremien utgörs av det belopp motsvarande förmånsutgiften som skulle betalas till den uppsagda arbetstagaren till ett belopp motsvarande den inkomstrelaterade dagpenningen från det att hans eller hennes rätt till tilläggsdagar börjar tills han eller hon fyller 63 år, dock minst ett belopp som motsvarar förmånsutgiften för ett år. 

Om rätten till dagpenning har börjat efter det att en person fyllt 60 år, utgörs grunden för självriskpremien av det belopp som motsvarar förmånsutgiften enligt den inkomstrelaterade dagpenningen för den tid arbetslöshetsförmån har betalts till den uppsagda arbetstagaren från anställningsförhållandets slut tills han eller hon fyller 63 år. 

Full självriskpremie är 90 procent av den förmånsutgift som självriskpremien grundar sig på. Full självriskpremie uppbärs om företagets lönebelopp är minst 32 400 000 euro. Om lönebeloppet är mindre, sjunker självriskpremien lineärt så att ingen självriskpremie uppbärs om lönebeloppet är högst 2 025 000 euro. 

Självriskpremie uppbärs när rätten till tilläggsdagar börjar eller när den uppsagda arbetstagaren har fyllt 63 år. 

Målsättning och de viktigaste förslagen

I propositionen föreslås det att arbetslöshetsförsäkringspremiernas belopp för 2016 fastställs. Det föreslås att löntagares och arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremier höjs med 0,50 procentenheter. Det är nödvändigt att höja arbetslöshetsförsäkringspremierna med tanke på fondens ekonomi, eftersom Arbetslöshetsförsäkringsfonden har använt konjunkturbuffertens tillgångar och i konjunkturbufferten uppskattas finnas en skuld på 880 miljoner euro i slutet av år 2015. Arbetslöshetsförsäkringsfonden uppskattar att också med den föreslagna arbetslöshetsförsäkringspremien uppvisar den som resultat en förlust på ca 420 miljoner euro år 2016.  

Det föreslås att motsvarande relativa höjning görs även i beloppet för arbetslöshetsförsäkringspremierna för delägare i företag, för statliga affärsverk och universitet. Arbetslöshetsförsäkringspremien för universitet föreslås uppgå till 1,00 procent av lönebeloppet för ett belopp upp till 2 044 500 euro och 2,78 procent för den överskjutande delen av lönebeloppet. 

I propositionen föreslås en höjning av gränserna för lönebeloppen som tillämpas i fråga om självriskpremien med 2015 års lönekoefficient, så att de motsvarar gränsen för lönebeloppet i fråga om arbetslöshetsförsäkringspremien. Full självriskpremie ska tas ut, om företagets lönebelopp är minst 32 712 000 euro. Om lönebeloppet är mindre, sjunker självriskpremien lineärt så att ingen självriskpremie uppbärs om lönebeloppet är högst 2 044 500 euro. 

Propositionens konsekvenser

Enligt arbetslöshetsförsäkringsfondens bedömning, som har gjorts utifrån finansministeriets ekonomiska prognoser, beräknas arbetslöshetsförsäkringsfondens underskott vara 130 miljoner euro 2016. I år beräknas resultatet uppvisa ett underskott på cirka 870 miljoner euro. Eftersom det i konjunkturbufferten beräknas finnas 880 miljoner euro i slutet av 2015, uppskattas bufferten utifrån finansministeriets ekonomista prognoser i slutet av 2016 uppvisa en skuld på 1010 miljoner euro. Enligt Arbetslöshetsförsäkringsfondens egen prognos kommer skulden att uppgå till ca 1300 miljoner euro. 

Arbetslöshetsförsäkringsfonden beräknar att i arbetsgivares premier kommer att inflyta 1 998 miljoner euro (1 615 miljoner euro år 2015) och i löntagares premier cirka 876 miljoner euro (470 miljoner euro år 2015). Arbetslöshetsförsäkringspremien är en utgift som är avdragbar i beskattningen. Det ökade avdraget minskar statens skatteinkomster med 63 miljoner euro och kommunernas skatteinkomster med ca 93 miljoner euro. Dessutom minska kyrkoskattens inkomster med 5 miljoner euro och sjukförsäkringens sjukvårdsförsäkringspremiens inkomster med 6 miljoner euro.  

Av intäkten från löntagarpremierna redovisas till Folkpensionsanstalten en del som motsvarar beloppet av arbetstagares arbetslöshetsförsäkringspremie för arbetstagare som inte hör till arbetslöshetskassorna. År 2016 redovisas genom den föreslagna premien uppskattningsvis 120 miljoner euro till finansieringen av grunddagpenningen och detta minskar till fullo statsandelen till grunddagpenningen. 

Beredningen av propositionen

Enligt 18 § 6 mom. i finansieringslagen ska arbetslöshetsförsäkringsfonden senast i augusti lägga fram sitt förslag till premier för året därpå för social- och hälsovårdsministeriet. 

De arbetslöshetsförsäkringspremier som föreslås i propositionen överensstämmer med arbetslöshetsförsäkringsfondens förslag. Statens affärsverks och universitetens arbetslöshetsförsäkringspremier har beretts vid social- och hälsovårdsministeriet. 

Propositionen har beretts vid social- och hälsovårdsministeriet.  

DETALJMOTIVERING

Lagförslag

18 §.Arbetslöshetsförsäkringspremiernas belopp. Det föreslås att i 1 mom. föreskrivs om arbetslöshetsförsäkringspremien för 2016 och om de gränser för lönebelopp som ska tillämpas 2016. Praxis i fråga om justeringen av gränserna för lönebelopp ändrades genom lag 970/2013 så att lönebeloppen i lagen ändras så att de motsvarar lönekoefficienten för föregående år. När premierna för 2016 fastställs höjs gränsen för lönebelopp med den lönekoefficient som ska tillämpas 2015.  

Det föreslås att löntagares och arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremier ska höjas. Förslaget innebär att löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie stiger från 0,65 procent till 1,15 procent och att arbetsgivares genomsnittliga arbetslöshetsförsäkringspremie i motsvarande utsträckning stiger från 2,33 procent till 2,85 procent. Arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie är enligt förslaget 1,00 procent av lönen för ett lönebelopp upp till 2 044 500 euro och 3,90 procent för den överskjutande delen av lönen. Enligt arbetslöshetsförsäkringsfondens beräkning kommer resultatet för 2016 i och med den föreslagna arbetslöshetsförsäkringspremien att uppvisa ett underskott på cirka 420 miljoner euro. Fondens konjunkturbuffert skulle således uppvisa en skuld på cirka 1 300 miljoner euro i slutet av 2016. Konjunkturbuffertens maximistorlek är cirka 1,6 miljarder euro.  

I 2 mom. föreslås bestämmelser om löntagarpremier för delägare i företag och arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie för delägare i företag. Enligt 14 och 16 § i lagen ska arbetslöshetsförsäkringspremien för delägare bestämmas så att premien motsvarar finansieringen av de förmåner som delägarna är berättigade till. Vid bestämmandet av delägarnas arbetslöshetsförsäkringspremier beaktas sålunda varken den finansieringsandel som arbetslöshetsförsäkringsfonden betalar till arbetslöshetskassorna för finansiering av förmåner eller det belopp som betalas till statskontoret för finansiering av pensioner. För 2016 föreslås det att löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie för delägare i företag är 0,46 procent av lönen och arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie för delägare i företag 1,00 procent av lönen. 

I 3 mom. föreslås bestämmelser om arbetslöshetsförsäkringspremien för statliga affärsverk. Enligt 12 § 2 mom. i den gällande lagen har också statliga affärsverk som omfattas av lagen om statliga affärsverk (1062/2010) skyldighet att betala arbetslöshetsförsäkringspremie. När premien bestäms beaktas de finansieringsandelar som arbetslöshetsförsäkringsfonden betalat till arbetslöshetskassorna och Utbildningsfonden samt arbetslöshetsförsäkringsfondens förvaltningskostnader. För 2016 föreslås arbetslöshetsförsäkringspremien för statliga affärsverk vara 1,00 procent av lönen för ett lönebelopp upp till 2 044 500 euro och 2,45 procent för den överskjutande delen av lönen.  

I 4 mom. föreslås bestämmelser om arbetslöshetsförsäkringspremien för universitet. Enligt 11 § i lagen om införande av universitetslagen (559/2009) ska anställda som är födda före 1980 omfattas av statens pensionsskydd. För deras del används inte arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie för finansiering av pension som intjänas under arbetslöshetstiden. Av denna anledning föreslås det i enlighet med försäkringsprincipen att universitetens premie ska vara lägre än den allmänna arbetslöshetsförsäkringspremien. För 2016 föreslås arbetslöshetsförsäkringspremien för universitet vara 1,00 procent av lönen för ett lönebelopp upp till 2 044 500 euro och 2,78 procent för den överskjutande delen av lönen. 

Det föreslås att gränserna för lönebeloppen i 5 mom. ska höjas med den lönekoefficient som tillämpas 2015. I övrigt motsvarar paragrafen gällande lag. 

24 §.Betalningsskyldighet. Den gräns för lönebelopp som nämns i det inledande stycket i momentet ändras så att den motsvarar den lönekoefficient som ska tillämpas 2015. 

Paragrafens 1 och 2 punkt motsvarar gällande lag.  

24 a §.Självriskpremiens belopp. De gränser för lönebeloppen som föreskrivs i 3 mom. ändras så att de motsvarar den lönekoefficient som ska tillämpas 2015. 

Ikraftträdande

Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2016. 

Kläm 

Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs riksdagen följande lagförslag: 

Lagförslag

Lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) 18 § 1—5 mom., 24 § 1 mom. och 24 a § 3 mom.,  
sådana de lyder i lag 1047/2014, som följer: 
18 § 
Arbetslöshetsförsäkringspremiernas belopp 
Löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie för 2016 är 1,15 procent av lönen. Arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie är graderad enligt det lönebelopp som arbetsgivaren betalar så att den år 2016 är 1,00 procent av lönen för ett lönebelopp upp till 2 044 500 euro och 3,90 procent för den överskjutande delen av lönen. 
För 2016 är löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie för delägare i företag 0,46 procent av lönen och arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie för delägare i företag 1,00 procent av lönen. 
För 2016 är arbetslöshetsförsäkringspremien för statliga affärsverk 1,00 procent av det sammanlagda lönebelopp som betalas av affärsverket för affärsverksamhet för ett lönebelopp upp till 2 044 500 euro och 2,45 procent för den överskjutande delen av lönen. 
För 2016 är arbetslöshetsförsäkringspremien för universitet som avses i 1 § i universitetslagen (558/2009) 1,00 procent av lönen för ett lönebelopp upp till 2 044 500 euro och 2,78 procent för den överskjutande delen av lönen. 
Ändringarna i löntagares och arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremier ska fördela sig jämnt mellan arbetsgivares genomsnittliga arbetslöshetsförsäkringspremie och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie. Också självriskpremien beaktas i arbetsgivarens genomsnittliga premie. Arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie ska graderas så att premien för den del av lönebeloppet som inte överstiger 2 044 500 euro är en fjärdedel av premien för den del av lönebeloppet som överstiger 2 044 500 euro. Denna fjärdedel uttrycks i fulla hundradelar av en procentenhet avrundad till närmaste fem hundradelar. Löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie är dock alltid minst 0,10 procent av lönen. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
24 § 
Betalningsskyldighet 
En i 12 § avsedd arbetsgivare vars lönebelopp som utgör grund för arbetslöshetsförsäkringspremien under det år som föregår uppsägningsåret samt statens bokföringsenhet eller affärsverk vars motsvarande lönebelopp är minst 2 044 500 euro är skyldiga att betala självriskpremie för utkomstskyddet för arbetslösa, om 
1) den arbetslöshet som beror på att anställningsförhållandet har sagts upp eller arbetstagaren permitterats fortsätter så att personen i fråga blir berättigad till tilläggsdagar enligt 6 kap. 9 § 1 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, eller 
2) den rätt till arbetslöshetsdagpenning för en person som beror på att anställningsförhållandet sagts upp och som börjat efter uppnådd 60 års ålder fortsätter efter det att personen i fråga har fyllt 63 år eller han eller hon har börjat få ålderspension efter att ha fyllt 62 år och arbetslöshetsdagpenningen har fortsatt ända till övergången till ålderspension. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
24 a § 
Självriskpremiens belopp 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Full självriskpremie är 90 procent av den förmånsutgift som avses i 1 och 2 mom. Full självriskpremie uppbärs om företagets lönebelopp enligt 24 § 1 mom. är minst 32 712 000 euro. Om lönebeloppet är mindre, sjunker självriskpremien lineärt så att ingen självriskpremie uppbärs om lönebeloppet är högst 2 044 500 euro. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016. 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors den 22 oktober 2015 
StatsministerJuhaSipilä
Social- och hälsovårdsministerHannaMäntylä