Senast publicerat 31-08-2017 14:50

Regeringens proposition RP 95/2017 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 § i lagen om kommunala arbetsmarknadsverket

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås det att lagen om kommunala arbetsmarknadsverket ändras så att mandattiden för kommunala arbetsmarknadsverkets delegation börjar vid ingången av januari. året efter ett kommunalval, när mandattiden för närvarande börjar vid ingången av oktober året eller ett val. 

Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt. 

MOTIVERING

Nuläge och föreslagna ändringar

I 2 § i lagen om kommunala arbetsmarknadsverket (254/1993) föreskrivs om kommunala arbetsmarknadsverkets delegation som utövar verkets beslutanderätt. Delegationen består av 11 medlemmar och lika många personliga suppleanter, vilka förordnas av finansministeriet för en fyraårsperiod som börjar den 1 oktober året efter ett kommunalval. 

I den nya kommunallagen (410/2015) som trädde i kraft vid ingången av maj 2015 ändrades benämningen på kommunalval på finska från kunnallisvaalit till kuntavaalit. Dessutom ändrades tidpunkten för valet liksom även tidpunkten för inledande av kommunfullmäktiges mandattid. Enligt 15 § i kommunallagen börjar kommunfullmäktiges mandattid vid ingången av juni månad och enligt 144 § i vallagen (714/1998) är valdagen vid kommunalval den tredje söndagen i april. Tidigare förrättades kommunalval i oktober och det nya kommunfullmäktiges mandattid inleddes vid ingången av följande kalenderår. Till följd av ändringarna av kommunallagen och vallagen skulle mandattiden för kommunala arbetsmarknadsverkets nya delegation inledas först ett och ett halvt år efter det att kommunalval förrättats. 

Det föreslås att 2 § 2 mom. i lagen om kommunala arbetsmarknadsverket ändras med beaktande av bestämmelserna i kommunallagen, ändringen av tidpunkten för inledande av kommunfullmäktiges mandattid och att kommunalval förrättas i april i stället för i oktober. Delegationens mandattid börjar den 1 januari året efter ett kommunalval. Den finska ordalydelse som använts i paragrafen i fråga om kommunalval ändras till att motsvara bestämmelserna i kommunallagen. Genom lagens ikraftträdandebestämmelse förlängs mandattiden för den delegation som utsetts enligt den lag som gällde vid ikraftträdandet av denna lag till utgången av 2017. 

Propositionens konsekvenser

Ändringen av mandattiden för kommunala arbetsmarknadsverkets delegation har att göra med en teknisk ändring till följd av ikraftträdandet av den nya kommunallagen som inte har några direkta konsekvenser för kommunerna eller andra aktörer. 

Beredningen av propositionen

Ärendet har beretts vid finansministeriets kommun- och regionförvaltningsavdelning. 

Ikraftträdande

Lagen föreslås träda i kraft så snart som möjligt. 

Genom lagens ikraftträdandebestämmelse förlängs mandattiden för den delegation som utsetts enligt den lag som gällde vid denna lags ikraftträdande till utgången av 2017. 

Kläm 

Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs riksdagen följande lagförslag: 

Lagförslag

Lag om ändring av 2 § i lagen om kommunala arbetsmarknadsverket 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om kommunala arbetsmarknadsverket (254/1993) 2 § 2 mom., sådant det lyder i lag (1007/2007), som följer: 
2 § 
Delegationen 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Delegationen består av 11 medlemmar och lika många personliga suppleanter, vilka förordnas av finansministeriet för en fyraårsperiod som börjar den 1 januari året efter ett kommunalval. Delegationens medlemmar och suppleanter förordnas på förslag av kommunernas centralorganisation bland sådana personer i ett centralt förtroendeuppdrags- eller anställningsförhållande till en kommun, en samkommun eller kommunernas centralorganisation, som representerar den kommunala arbetsgivaren. När medlemmar förordnas ska de rådande politiska styrkeförhållandena i kommunerna beaktas och även i övrigt iakttas opartiskhet. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
Mandattiden för den delegation som utsetts enligt den lag som gällde vid denna lags ikraftträdande fortsätter till utgången av december 2017. 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors den 31 augusti 2017 
StatsministerJuhaSipilä
Kommun- och reformministerAnuVehviläinen