Senast publicerat 03-11-2021 14:57

Regeringens proposition RP 98/2019 rd Regeringens proposition till riksdagen om uppsägning av vissa avtal om beskattning av inkomster från sparande och med förslag till lagar om upphävande av lagarna om godkännande av vissa bestämmelser i avtalen och upphävande av 4 § 4 mom. och 5 § 2 mom. i lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I propositionen föreslås att riksdagen ger sitt samtycke till att Finland säger upp de avtal som det har åren 2004–2005 ingått med Anguilla, Brittiska Jungfruöarna, Caymanöarna, Guernsey, Jersey, Isle of Man, Montserrat samt Turks- och Caicosöarna om beskattning av inkomster från sparande.  

Tillämpning av de flesta avtalen har avbrutits från ingången av 2016. Alla avtalsslutande parter tillämpar nuförtiden skatteområdets internationella standard för automatiskt informationsutbyte av upplysningar om finanskonton som Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) har publicerat. Avtalen har blivit onödiga.  

Avtalet med Anguilla kan uppsägas genom en anmälan om uppsägning till en avtalsslutande part minst sex månader före utgången av ett kalenderår då tre år, räknat från och med dagen för avtalets ikraftträdande, har förflutit. Avtalet upphör då att gälla för den period som börjar efter det kalenderår när anmälan gjordes. Övriga avtalen kan uppsägas genom en skriftlig anmälan till den avtalsslutande parten om uppsägningen. Avtalen upphör då att gälla tolv månader efter uppsägningen. 

I propositionen föreslås att det stiftas lagar om upphävande av lagarna om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalen. De föreslagna lagarna avses träda i kraft genom förordning av statsrådet samtidigt som uppsägningen träder i kraft. Det föreslås också att det stiftas en lag om upphävande av bestämmelser i lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning vilka berör endast dessa avtal. Denna lag skulle träda i kraft då det sista av avtalen upphör att gälla som följd av uppsägningen.  

ALLMÄN MOTIVERING

Nuläge

Finland har med Storbritanniens associerade territorier åtta gällande avtal som berör beskattning av inkomster från sparande: 1) det i Helsingfors den 11 november 2004 och i Anguilla den 31 december 2004 ingångna avtalet mellan Republiken Finland och Anguilla om automatiskt utbyte av information om inkomster från sparande i form av räntebetalningar (FördrS 57/2005), 2) det i Helsingfors den 11 november 2004 och i Tortola den 11 april 2005 ingångna avtalet mellan Republiken Finland och Brittiska Jungfruöarna om beskattning av inkomster från sparande (FördrS 59/2005), 3) det i Helsingfors den 11 november 2004 och i Grand Cayman den 1 april 2005 ingångna avtalet mellan Republiken Finland och Caymanöarna om beskattning av inkomster från sparande (FördrS 61/2005), 4) det i Helsingfors den 26 maj 2004 och i St. Peter Port den 19 november 2004 ingångna avtalet mellan Republiken Finland och Guernsey om beskattning av inkomster från sparande (FördrS 49/2005), 5) det i Helsingfors den 26 maj 2004 och i St. Helier den 19 november 2004 ingångna avtalet mellan Republiken Finland och Jersey om beskattning av inkomster från sparande (FördrS 47/2005), 6) det i Helsingfors den 26 maj 2004 och i Douglas den 19 november 2004 ingångna avtalet mellan Republiken Finland och Isle of Man om beskattning av inkomster från sparande (FördrS 51/2005), 7) det i Helsingfors den 11 november 2004 och i Montserrat den 24 januari 2005 ingångna avtalet mellan Republiken Finland och Montserrat om beskattning av inkomster från sparande (FördrS 63/2005) och 8) det i Helsingfors den 11 november 2004 och i Grand Turk den 16 december 2004 ingångna avtalet mellan Republiken Finland och Turks- och Caicosöarna om beskattning av inkomster från sparande (FördrS 65/2005).  

Avtalen hänför sig till rådets direktiv 2003/48/EG om beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar (spardirektivet) som för att bli tillämpligt förutsatte ingående av dessa avtal. På grund av avtalen var Finlands avtalsparter skyldiga att antingen automatiskt utbyta upplysningar om ränta som betalades till fysisk person (den faktiska betalningsmottagaren) med hemvist i Finland (Anguilla, Caymanöarna, Montserrat) eller uppbära under en övergångsperiod (Brittiska Jungfruöarna ända till den 31 december 2011, Guernsey och Isle of Man ända till den 30 juni 2011, Jersey ända till den 31 december 2014 samt Turks- och Caicosöarna ända till den 30 juni 2012) källskatt av 15, 20 eller 35 procent, redovisa en del av avkastningen till Finland och övergå till informationsutbyte efter övergångsperioden samt möjliggöra att mottagaren kan undvika källskatten genom att frivilligt utlämna upplysningar. Finland skulle lämna till parten upplysningar om betalningsmottagaren med hemvist där om ränta betalades från Finland till denne och undanröja dubbelbeskattning. Källskatt redovisades till Finland som en enda summa utan uppgifter om de personer till vilka räntan hade betalats emedan det inte fanns en skyldighet att utbyta information (mottagaren kunde undvika källskatten genom att frivilligt utlämna upplysningar). Det har då inte varit möjligt att undanröja dubbelbeskattning. 

För att säkra att skatt på grund av spardirektivet kunde avräknas till sitt fulla belopp i Finland fogades (lag 1283/2003, den 30 december 2003) till 4 § i lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning (1552/1995) ett nytt 4 mom., enligt vilket avräkningen kan, med avvikelse från i 4 § 1 mom., i fråga om räntor som hör till tillämpningsområdet för spardirektivet överstiga beloppet av de skatter som ska betalas i Finland, och till 5 § ett nytt 2 mom. enligt vilket den del av avräkningen som överstiger beloppet av de skatter som ska betalas i Finland för samma inkomst kan avräknas från statlig skatt som under samma skatteår påförs annan inkomst. Det belopp som inte kan avräknas kan återbetalas till den skattskyldige.  

Spardirektivet har upphävts med rådets direktiv 2015/2060/EU från ingången av 2016.  

Enligt punkt 2 eller 3 i artiklarna 11 (Montserrat), 12 (Caymanöarna), 17 (Guernsey, Jersey, Isle of Man och Turks- och Caicosöarna) eller 18 (Brittiska Jungfruöarna) kan en avtalsslutande part avbryta tillämpningen av avtalet omedelbart genom en anmälan till den andra avtalsslutande parten om uppsägningen om tillämpningen av spardirektivet eller dess delar avbryts inom EU tillfälligt eller permanent i enlighet med EU:s lagstiftning. Med hänvisning till denna bestämmelse och direktiv 2015/2060/EU har Brittiska Jungfruöarna, Caymanöarna, Guernsey, Jersey, Isle of Man, Montserrat samt Turks- och Caicosöarna med sina brev av den 18, 24, 12, 13 och 15 november 2015, den 9 maj 2016 och den 4 april 2016 meddelat att de avbryter tillämpningen av deras avtal på grund av upphävande av spardirektivet. De har på samma gång meddelat att de börjar använda i utbyte av upplysningar med Finland automatiskt informationsutbyte av upplysningar om finanskonton som baserar sig på den internationella standard för automatiskt informationsutbyte (Common Reporting Standard, CRS) som OECD har publicerat. Finland har med sina brev av den 8 juli 2016 meddelat dem att det avbryter tillämpningen av avtalen av samma orsak från ingången av år 2016 och likaledes börjar tillämpa CRS-standarden i utbyte av upplysningar med dem. 

I avtalet mellan Finland och Anguilla ingår inte en bestämmelse om möjligheten att avbryta tillämpning av avtalet. Anguilla tillämpar nuförtiden CRS-standarden. 

Mellan Finland och dessa jurisdiktioner gäller också avtalen om utbyte av upplysningar om skatter som berör utbyte av upplysningar på begäran och utomlands utförda skatteutredningar (FördrS 42/2011, 59/2011, 34/2010, 84/2009, 78/2009, 74/2008, 117/2011 och 44/2011). Med undantag av Anguilla, Montserrat och Turks- och Caicosöarna gäller mellan Finland och jurisdiktionerna också avtalen (FördrS 59/2011, 34/2010, 84/2009, 78/2009 ja 74/2008) som berör förfarande för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap, undvikande av dubbelbeskattning av företag som använder skepp eller luftfartyg i internationell trafik och undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer. 

Föreslagna ändringar

Då det inte längre finns behov för de ifrågavarande avtalen, föreslås det att de sägs upp. På samma grund föreslås det att 4 § 4 mom. och 5 § 2 mom. i lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning upphävs. 

Propositionens ekonomiska konsekvenser

Uppsägningen har inga ekonomiska verkningar. 

Beredningen av propositionen

Propositionen har beretts vid finansministeriet. 

Ålands ställning

Enligt 59 § i självstyrelselagen för Åland (1144/1991), om ett fördrag eller någon annan internationell förpliktelse som Finland ingår eller förbinder sig till innehåller en bestämmelse i en fråga som enligt denna lag faller inom landskapets behörighet, träder bestämmelsen i kraft i landskapet endast om lagtinget ger sitt bifall till den författning genom vilken bestämmelsen sätts i kraft. Enligt 18 § 5 punkten i självstyrelselagen har landskapet lagstiftningsbehörighet i fråga om landskapet tillkommande tilläggsskatt på inkomst och tillfällig extra inkomstskatt, landskapet tillkommande närings- och nöjesskatter, grunderna för avgifter till landskapet, kommunerna tillkommande skatter. Lagförslaget berör inte dessa skatter eller grunder för avgifter utan utbyte av skatteinformation och redovisning till Finland av ospecificerade belopp av i utomlands betald källskatt på ränteinkomst, och därför är det inte nödvändigt att inhämta Ålands lagtings godkännande. På grund av självstyrelselagen är lagtingets bifall inte heller allmänt taget nödvändigt för avtalets uppsägning eller lagen om dess upphävande. 

DETALJMOTIVERING

Motivering till lagförslagen

1.1  Lagar om upphävande av lagarna om avtalens ikraftträdande

I 95 § 1 mom. i grundlagen förutsätts att sådana bestämmelser i internationella förpliktelser som hör till området för lagstiftningen sätts nationellt i kraft genom en särskild lag om införande. De bestämmelser i avtalen som hör till området för lagstiftningen har satts nationellt i kraft genom lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till lagstiftningen i avtalet mellan Republiken Finland och Anguilla om automatiskt utbyte av information om inkomster från sparande i form av räntebetalningar (56/2005), lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet mellan Republiken Finland och Brittiska Jungfruöarna om beskattning av inkomster från sparande (58/2005), lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet mellan Republiken Finland och Caymanöarna om beskattning av inkomster från sparande (60/2005), lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet mellan Republiken Finland och Guernsey om beskattning av inkomster från sparande (48/2005), lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet mellan Republiken Finland och Jersey om beskattning av inkomster från sparande (46/2005), lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet mellan Republiken Finland och Isle of Man om beskattning av inkomster från sparande (50/2005), lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet mellan Republiken Finland och Montserrat om beskattning av inkomster från sparande (62/2005) och lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet mellan Republiken Finland och Turks- och Caicosöarna om beskattning av inkomster från sparande (64/2005).  

Propositionen innehåller förslag till lagarna om upphävande av dessa lagar.  

1 §. På grund av 1 § i lagförslaget skulle upphävas lagarna om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om automatiskt utbyte av information om inkomster från sparande i form av räntebetalningar eller i avtalen om beskattning av inkomster från sparande. 

2 §. Om sättande i kraft skulle bestämmas genom förordning av statsrådet. Varje lag avses träda i kraft samtidigt som det avsedda avtalets uppsägning träder i kraft. 

1.2  Lag om upphävande av 4 § 4 mom. och 5 § 2 mom. i lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning

1 §. På grund av 1 § i lagförslaget skulle upphävas 4 § 4 mom. och 5 § 2 mom. i lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning.  

2 §. Om sättande i kraft skulle bestämmas genom förordning av statsrådet. Lagen avses träda i kraft samtidigt då det sista av avtalen upphör att gälla på grund av uppsägningen. 

Ikraftträdande

Varje avtal är i kraft till dess det uppsägs av någondera avtalsslutande parten.  

Avtalet med Anguilla kan uppsägas genom anmälan om uppsägning till Anguilla minst sex månader före utgången av ett kalenderår då en treårsperiod, räknat från och med dagen för avtalets ikraftträdande, har förflutit. Avtalet upphör då att gälla för den period som börjar efter slutet av det kalenderår när anmälan gjordes. De övriga avtalen kan uppsägas genom en skriftlig anmälan till den andra avtalsslutande parten om uppsägningen, vari bör anges de omständigheter som lett fram till uppsägning. Avtalen upphör att gälla tolv månader efter uppsägningen. 

De i propositionen föreslagna lagarna om upphävande av lagar om sättande i kraft av vissa bestämmelser i avtalen som hör till området för lagstiftning och lagen om upphävande av 4 § 4 mom. och 5 § 2 mom. i lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning avses träda i kraft genom förordning av statsrådet samtidigt då det sista av avtalen upphör att gälla på grund av uppsägningen.  

Behovet av riksdagens samtycke och lagstiftningsordning

Riksdagen godkände avtalet med Anguilla om automatiskt utbyte av information om inkomster från sparande i form av räntebetalningar, avtalet med Brittiska Jungfruöarna om beskattning av inkomster från sparande, avtalet med Caymanöarna om beskattning av inkomster från sparande, avtalet med Guernsey om beskattning av inkomster från sparande, avtalet med Jersey om beskattning av inkomster från sparande, avtalet med Isle of Man om beskattning av inkomster från sparande, avtalet med Montserrat om beskattning av inkomster från sparande samt avtalet med Turks- och Caicosöarna om beskattning av inkomster från sparande den 10 maj 2005. I regeringens proposition (36/2005 rd) konstaterades att avtalen innehåller flera bestämmelser som på det sätt som avses i 94 § i grundlagen hör till området för lagstiftningen, i första hand vissa begrepp i avtalen såsom betalningsombud och räntebetalning. Artiklarna om informationsutbyte innehåller bestämmelser som hör till området för lagstiftningen. Därför förutsätter avtalen till dessa delar riksdagens godkännande. Vidare innehåller artiklarna om undanröjande av internationell dubbelbeskattning i vissa avtal bestämmelser som gäller beskattning. Enligt grundlagen skall dessa bestämmelser regleras i lag. Även till dessa delar förutsätter avtalen således riksdagens godkännande. 

Enligt 94 § i grundlagen krävs riksdagens godkännande för uppsägning av en förpliktelse som till sitt innehåll kräver riksdagens godkännande. Det framfördes i regeringens proposition till riksdagen med förslag till ny regeringsform för Finland (RP 1/1998 rd) att då uppsägning av internationell förpliktelse i många fall påverkar de inomstatliga rättsförhållandena och då uppsägning annars kan ha en stor betydelse för Finland, är det begrundad att förutsätta riksdagens samtycke till uppsägning av en förpliktelse som faller inom ramen för riksdagens behörighet. Det framfördes vidare i regeringens proposition att riksdagens ställning som högsta statsorgan förutsätter, också från en mera allmän synpunkt, att internationella förpliktelser som faller inom ramen för riksdagens behörighet inte kan sägas upp utan riksdagen samtycke. 

Besluten om godkännande av avtalet med Anguilla om automatiskt utbyte av information om inkomster från sparande i form av räntebetalningar, avtalet med Brittiska Jungfruöarna om beskattning av inkomster från sparande, avtalet med Caymanöarna om beskattning av inkomster från sparande, avtalet med Guernsey om beskattning av inkomster från sparande, avtalet med Jersey om beskattning av inkomster från sparande, avtalet med Isle of Man om beskattning av inkomster från sparande, avtalet med Montserrat om beskattning av inkomster från sparande samt avtalet med Turks- och Caicosöarna om beskattning av inkomster från sparande fattades i sin tid i riksdagen med enkel majoritet av röster. Enligt 94 § 2 mom. i grundlagen fattas också beslut om godkännande av uppsägning av en internationell förpliktelse med enkel majoritet. Uppsägning berör inte grundlagen på det sätt som avses i 94 § 2 mom. andra meningen i grundlagen. 

Med stöd av vad som anförts ovan och i enlighet med 94 § i grundlagen föreslås att  

riksdagen godkänner uppsägningen av det i Helsingfors den 11 november 2004 och i Anguilla den 31 december 2004 ingångna avtalet mellan Republiken Finland och Anguilla om automatiskt utbyte av information om beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar (FördrS 56–57/2005),  
riksdagen godkänner uppsägningen av det i Helsingfors den 11 november 2004 och i Tortola den 11 april 2005 ingångna avtalet mellan Republiken Finland och Brittiska Jungfruöarna om beskattning av inkomster från sparande (FördrS 58–59/2005),  
riksdagen godkänner uppsägningen av det i Helsingfors den 11 november 2004 och i Grand Cayman den 1 april 2005 ingångna avtalet mellan Republiken Finland och Caymanöarna om beskattning av inkomster från sparande (FördrS 60–61/2005),  
riksdagen godkänner uppsägningen av det i Helsingfors den 26 maj 2004 och i St. Peter Port den 19 november 2004 ingångna avtalet mellan Republiken Finland och Guernsey om beskattning av inkomster från sparande (FördrS 48–49/2005),  
riksdagen godkänner uppsägningen av det i Helsingfors den 26 maj 2004 och i St. Helier den 19 november 2004 ingångna avtalet mellan Republiken Finland och Jersey om beskattning av inkomster från sparande (FördrS 46–47/2005),  
riksdagen godkänner uppsägningen av det i Helsingfors den 26 maj 2004 och i Douglas den 19 november 2004 ingångna avtalet mellan Republiken Finland och Isle of Man om beskattning av inkomster från sparande (FördrS 50–51/2005),  
riksdagen godkänner uppsägningen av det i Helsingfors den 11 november 2004 och i Montserrat den 24 januari 2005 genom skriftväxling undertecknade avtalet mellan Republiken Finland och Montserrat om beskattning av inkomster från sparande (FördrS 62–63/2005),  
riksdagen godkänner uppsägningen av det i Helsingfors den 11 november 2004 och i Grand Turk den 16 december 2004 genom skriftväxling undertecknade avtalet mellan Republiken Finland och Turks- och Caicosöarna om beskattning av inkomster från sparande (FördrS 64–65/2005).  
Kläm 

Samtidigt föreläggs riksdagen följande lagförslag: 

Lagförslag

1. Lag  om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Anguilla om automatiskt utbyte av information om inkomster från sparande i form av räntebetalningar 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 § 
Genom denna lag upphävs lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Anguilla om automatiskt utbyte av information om inkomster från sparande i form av räntebetalningar (342/2005). 
2 § 
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms genom förordning av statsrådet. 
 Slut på lagförslaget 

2. Lag  om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Brittiska Jungfruöarna om beskattning av inkomster från sparande 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 § 
Genom denna lag upphävs lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Brittiska Jungfruöarna om beskattning av inkomster från sparande (343/2005). 
2 § 
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms genom förordning av statsrådet. 
 Slut på lagförslaget 

3. Lag  om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Caymanöarna om beskattning av inkomster från sparande 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 § 
Genom denna lag upphävs lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Caymanöarna om beskattning av inkomster från sparande (344/2005). 
2 § 
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms genom förordning av statsrådet. 
 Slut på lagförslaget 

4. Lag  om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Guernsey om beskattning av inkomster från sparande 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 § 
Genom denna lag upphävs lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Guernsey om beskattning av inkomster från sparande (338/2005). 
2 § 
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms genom förordning av statsrådet. 
 Slut på lagförslaget 

5. Lag  om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Jersey om beskattning av inkomster från sparande 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 § 
Genom denna lag upphävs lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Jersey om beskattning av inkomster från sparande (337/2005). 
2 § 
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms genom förordning av statsrådet. 
 Slut på lagförslaget 

6. Lag  om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Isle of Man om beskattning av inkomster från sparande 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 § 
Genom denna lag upphävs lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Isle of Man om beskattning av inkomster från sparande (339/2005). 
2 § 
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms genom förordning av statsrådet. 
 Slut på lagförslaget 

7. Lag  om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Montserrat om beskattning av inkomster från sparande 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 § 
Genom denna lag upphävs lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Montserrat om beskattning av inkomster från sparande (345/2005). 
2 § 
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms genom förordning av statsrådet. 
 Slut på lagförslaget 

8. Lag  om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Turks- och Caicosöarna om beskattning av inkomster från sparande 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 § 
Genom denna lag upphävs lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Turks- och Caicosöarna om beskattning av inkomster från sparande (346/2005). 
2 § 
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms genom förordning av statsrådet. 
 Slut på lagförslaget 

9. Lag  om upphävande av 4 § 4 mom. och 5 § 2 mom. i lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning  

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 § 
Genom denna lag upphävs 4 § 4 mom. och 5 § 2 mom. i lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning (1552/1995), sådana de lyder i lag 1360/2009. 
2 § 
Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas genom förordning av statsrådet.  
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors den 4 december 2019 
Statsminister Antti Rinne 
Finansminister Mika Lintilä