RP 13/2016 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om smittsamma sjukdomar och vissa lagar som har samband med den

Lagstiftning

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedeBehandling i utskottet
Detaljerad behandling
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut
Rubrik1 Lag om smittsamma sjukdomar
Stadfäst21.12.2016
Författningssamlingen1227/2016
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av sjukförsäkringslagen
Stadfäst21.12.2016
Författningssamlingen1228/2016
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik3 Lag om ändring av 5 § i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården
Stadfäst21.12.2016
Författningssamlingen1229/2016
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik4 Lag om ändring av 3 § i lagen om patientens ställning och rättigheter
Stadfäst21.12.2016
Författningssamlingen1230/2016
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik5 Lag om ändring av 62 och 65 § i läkemedelslagen
Stadfäst21.12.2016
Författningssamlingen1231/2016
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
+ Visa alla titlar 13
Överlämnats
Datum25.02.2016
UndertecknareSocial- och hälsovårdsministeriet
Undertecknarefamilje- och omsorgsminister
Juha  Rehula
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum26.02.2016
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum01.03.2016
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottetska lämna utlåtande till.
 
Behandling
Plenum
Datum01.03.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum09.11.2016
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.11.2016 .
 
Behandling
Plenum
Datum09.11.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum10.11.2016
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-18. i proposition RP 13/2016 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum10.11.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Datum15.11.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen, enda behandlingen
Plenum
Datum15.11.2016
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
 
Datum16.11.2016
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-18. i proposition RP 13/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionen förkastas.
Riksdagen godkände betänkandets två förslag till uttalande.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum16.11.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum08.12.2016
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum09.12.2016
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat03.03.2016
Behandlingen avslutad08.11.2016
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Grundlagsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordsmittsamma sjukdomar  läkare  kommuner  epidemier  register  hälso- och sjukvård  vaccin  mediciner  tvångsvård  karantän  förvärvsarbete  dagpenning  sjukvårdsdistrikt  hälsoskydd  mikrober  Institutet för hälsa och välfärd  Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet 
Senast publicerat 19-09-2017 14:32