Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RP 135/2020 rd

Senast publicerat 25-11-2020 13:19
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 135/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om finansiering av terrorism

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Utfrågning av sakkunniga

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 1 och 34 a kap. i strafflagen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 10 kap. i tvångsmedelslagen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av 5 kap. i polislagen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av 1 kap. 4 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av 3 § i lagen om användning av flygpassageraruppgifter för bekämpning av terroristbrott och grov brottslighet
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum01.10.2020UndertecknarejustitieministerAnna-Maja HenrikssonUndertecknareJustitieministerietFöredragandelagstiftningsrådJanne KanervaStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

02.10.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

14.10.2020
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet, som grundlagsutskottetska lämna utlåtande till.

Utskottsbehandling

Överlämnat04.11.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

terrorismterroristerfinansiärerfinansieringbrott (juridik)kriminalisering (straffbeläggning)strafftvångsmedelinformationsanskaffningteleövervakninginternationella organisationerantiterrorismSäkerhetsrådetFörenta nationerna