RP 148/2017 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om överföring av organiseringsansvaret för vissa miljö- och hälsoskyddsuppgifter från landskapet till kommunen

SAMMANFATTNING

Ärendets statusFörfallit
BehandlingskedeFörfall
Förfall
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om överföring av organiseringsansvaret för vissa miljö- och hälsoskyddsuppgifter från landskapet till kommunen
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum19.10.2017
UndertecknareSocial- och hälsovårdsministeriet
Undertecknarefamilje- och omsorgsminister
Annika  Saarikko
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum20.10.2017
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum24.10.2017
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet, förvaltningsutskottetoch jord- och skogsbruksutskottetska lämna utlåtande till.
 
Behandling
Plenum
Datum24.10.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Förfall
Datum16.04.2019
Dokument
Behandlingen har förfallit med stöd av 49 § 1 mom. i grundlagen.
 
Leverans av riksdagens skrivelse
Datum18.04.2019
Leverans av riksdagens skrivelse
 
Utskottsbehandling
Överlämnat25.10.2017
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Grundlagsutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Förvaltningsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordmiljöhälsovård  landskap (provinser)  kommuner  ordnande  ansvar  livsmedelslag  hälsoskyddslag  tobakslag  resursallokering  personal  social- och hälsovårdsreform  landskapsreform   
Senast publicerat 30.5.2019 16:37