RP 15/2017 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om inrättande av landskap och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården samt till lämnande av underrättelse enligt artikel 12 och 13 i Europeiska stadgan om lokal självstyrelse

(Social- och hälsovårds- och landskapsreformen)

SAMMANFATTNING

Ärendets statusFörfallit
BehandlingskedeBehandling i utskottet
Detaljerad behandling
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Landskapslag
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ordnande av social- och hälsovård
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik3 Lag om införande av landskapslagen, lagen om ordnande av social- och hälsovård och lagen om ordnande av räddningsväsendet
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik4 Lag om landskapens finansiering
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik5 Lag om landskapsindelning
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
+ Visa alla titlar 30
Överlämnats
Datum02.03.2017
UndertecknareSocial- och hälsovårdsministeriet
Undertecknarefamilje- och omsorgsminister
Juha  Rehula
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum03.03.2017
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum07.03.2017
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet, finansutskottet, förvaltningsutskottetoch arbetslivs- och jämställdhetsutskottetska lämna utlåtande till.
 
Behandling
Plenum
Datum07.03.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Förfall
Datum16.04.2019
Dokument
Behandlingen har förfallit med stöd av 49 § 1 mom. i grundlagen.
 
Leverans av riksdagens skrivelse
Datum18.04.2019
Leverans av riksdagens skrivelse
 
Utskottsbehandling
Överlämnat09.03.2017
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Miljöutskottet
+ Kulturutskottet
+ Förvaltningsutskottet
+ Finansutskottet
+ Skattedelegationen
+ Finansutskottet
+ Skattedelegationen
+ Finansutskottet
+ Skattedelegationen
+ Finansutskottet
+ Skattedelegationen
+ Finansutskottet
+ Skattedelegationen
+ Finansutskottet
+ Skattedelegationen
+ Finansutskottet
+ Skattedelegationen
+ Finansutskottet
+ Skattedelegationen
+ Finansutskottet
+ Skattedelegationen
+ Finansutskottet
+ Skattedelegationen
+ Finansutskottet
+ Skattedelegationen
+ Finansutskottet
+ Grundlagsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordlandskap (provinser)  självstyrelse  socialvård  hälso- och sjukvård  räddningsväsen  kommuner  regionalt samarbete  service  produktion av tjänster  affärsverk  privata tjänster  offentlig service  tredje sektorn  valfrihet  staten  strategisk styrning  förvaltningsbeslut  servicestruktur  investeringar  informationssystem  statsandelar  avgifter  kommunalskatt  samfundsskatt  personal  servicecentraler  hållbarhetsunderskott  jämlikhet  lokalförvaltning  arbetsgivare  intressebevakning  pensionssystem  inkomstskatt  mervärdesskatt  egendom  social- och hälsovårdsreform  Europarådet 
Senast publicerat 6.6.2019 12:47