Senast publicerat 06-06-2019 12:38
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 16/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om kundens valfrihet inom social- och hälsovården och till vissa lagar som har samband med den

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Förfallit
Behandlingsskede
Allmän debatt

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om kundens valfrihet inom social- och hälsovården
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av inkomstskattelagen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av 2 § i lagen om statens revisionsverk
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av 1 kap. 6 § i lagen om rättegång i marknadsdomstolen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum08.03.2018Undertecknarefamilje- och omsorgsministerAnnika SaarikkoUndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietFöredraganderegeringsrådPirjo KainulainenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

09.03.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

14.03.2018
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet, finansutskottet, revisionsutskottet, förvaltningsutskottet, ekonomiutskottetoch arbetslivs- och jämställdhetsutskottetska lämna utlåtande till.

Förfall

16.04.2019
Behandlingen har förfallit med stöd av 49 § 1 mom. i grundlagen.

Leverans av riksdagens skrivelse

18.04.2019
Leverans av riksdagens skrivelse

Behandlingen fortgår sambehandlad, subärende

02.05.2018
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.

Behandlingen fortgår sambehandlad, subärende

09.11.2018
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.

Behandlingen fortgår sambehandlad, subärende

09.05.2018
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.

Utskottsbehandling

Överlämnat15.03.2018

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

valfrihetsocial- och hälsovårdsreformsocialvårdhälso- och sjukvårdsocial servicehälsovårdstjänsterhälsovårdsinrättningaraffärsverkrådgivninganvisningarservicebehovsammanjämkningproduktion av tjänstertandvårdlandskap (provinser)budgeteringskattepliktkonkurrensavtalersättningarinformationshanteringövervakningkundregisterpatientdatasysteminkomstskatträttegånglandskapsreformStatens revisionsverkMarknadsdomstolen