Senast publicerat 15-01-2020 09:28
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 188/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om bosättningsbaserad social trygghet i gränsöverskridande fall och till vissa lagar som har samband med den

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Detaljerad behandling
Moment eller budgetlag
Förslag till budgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om bosättningsbaserad social trygghet i gränsöverskridande fall
Stadfäst
11.01.2019
Författningssamlingen
16/2019
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 4 § i folkpensionslagen
Stadfäst
11.01.2019
Författningssamlingen
17/2019
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av 2 och 23 § i lagen om garantipension
Stadfäst
11.01.2019
Författningssamlingen
18/2019
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av 1 § i lagen om frontmannapension
Stadfäst
11.01.2019
Författningssamlingen
19/2019
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av 6 § i lagen om pensionsstöd
Stadfäst
11.01.2019
Författningssamlingen
20/2019
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum11.10.2018Undertecknaresocial- och hälsovårdsministerPirkko MattilaUndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietFöredragandekonsultativ tjänstemanHenna HuhtamäkiStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

12.10.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

17.10.2018
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottetoch arbetslivs- och jämställdhetsutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

11.12.2018
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.12.2018.

Första behandlingen

12.12.2018
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Första behandlingen

13.12.2018
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-15. i proposition RP 188/2018 rd enligt betänkandet.
Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i lagmotion LM 52/2018 rd förkastas.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

17.12.2018
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Andra behandlingen

18.12.2018
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-15. i proposition RP 188/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotion LM 52/2018 rd förkastas.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

19.12.2018
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

20.12.2018
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat18.10.2018
Behandlingen avslutad11.12.2018

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

socialskyddinvandringutlänningarutlandsarbeteboendesociala förmånerutlandsboendearbetsförhållande (anställning)hemortförvaltningsförfarandeändringssökandeFolkpensionsanstalten