Senast publicerat 23-03-2023 12:03
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 189/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om könsfastställelse och till lagar som har samband med den

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om könsfastställelse
Stadfäst
03.03.2023
Författningssamlingen
295/2023
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 1 och 4 § i steriliseringslagen
Stadfäst
03.03.2023
Författningssamlingen
296/2023
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av 1 och 2 § i lagen om moderskapsunderstöd
Stadfäst
03.03.2023
Författningssamlingen
297/2023
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av 40 § i folkpensionslagen
Stadfäst
03.03.2023
Författningssamlingen
298/2023
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av lagen om medicinsk forskning
Stadfäst
03.03.2023
Författningssamlingen
299/2023
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum22.09.2022Undertecknarefamilje- och omsorgsministerAki LindénUndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietFöredragandeavdelningschefEveliina  Pöyhönen Statsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

27.09.2022
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

04.10.2022
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Remissdebatt

05.10.2022
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottetoch lagutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

20.01.2023
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 24.1.2023.

Första behandlingen

24.01.2023
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1-13 i proposition RP 189/2022 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslag 1 och 2 i medborgarinitiativ MI 6/2021 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

31.01.2023
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Andra behandlingen

01.02.2023
Riksdagen godkände lagförslag 1-13 i proposition RP 189/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i medborgarinitiativ MI 6/2021 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Ärendet slutbehandlat
.

Riksdagens svar

03.02.2023
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

07.02.2023
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat06.10.2022
Behandlingen avslutad19.01.2023

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

könsjälvbestämmandekönsidentitetbekräftelse (officiell)ansökningarkönsbestämningjämställdhettranssexualismkönskorrigeringföräldrarbarnets rättigheterfångarbeslutändringssökandeMyndigheten för digitalisering och befolkningsdata