Senast publicerat 20-03-2023 11:03
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 191/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om funktionshinderservice och till vissa lagar som har samband med den

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar
Moment eller budgetlag
Förslag till tilläggsbudgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om funktionshinderservice
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av socialvårdslagen
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av 19 och 22 § i mentalvårdslagen
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum22.09.2022Undertecknarefamilje- och omsorgsministerAki LindénUndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietFöredragandejuristSirkka Sivula Statsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

27.09.2022
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

04.10.2022
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

20.02.2023
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 21.2.2023.

Första behandlingen

21.02.2023
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-6. i proposition RP 191/2022 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

24.02.2023
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Andra behandlingen

01.03.2023
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-6. i proposition RP 191/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

17.03.2023
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

20.03.2023
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat05.10.2022
Behandlingen avslutad17.02.2023

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

handikappservicevälfärdsområdensocial servicepersoner med funktionsnedsättningpersoner med utvecklingsstörningsjälvbestämmandejämlikhetdeltagandedelaktighetcoachningboenderesandebeslutsfattande