Senast publicerat 15-04-2021 19:49
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 20/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 88 § i lagen om fiske och vissa lagar som har samband med den

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Andra behandlingen

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 88 § i lagen om fiske
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 11 och 25 § i lagen om det nationella genomförandet av den europeiska förordningen om Europeiska havs- och fiskerifonden
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av 3 § i lagen om försäkringsstöd för kommersiellt fiske
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum25.02.2021Undertecknarejord- och skogsbruksministerJari LeppäUndertecknareJord- och skogsbruksministerietFöredragandekonsultativ tjänstemanOrian BondestamStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

26.02.2021
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

18.03.2021
Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet.

Bordläggning av betänkandet

07.04.2021
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.4.2021.

Första behandlingen

08.04.2021
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 20/2021 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

14.04.2021
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 20/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Utskottsbehandling

Överlämnat25.03.2021
Behandlingen avslutad25.03.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

fiskehandelsomsättningskattepliktmervärdesskattyrkesfiskefonderinvesteringarcoronavirussmittsamma sjukdomar