Senast publicerat 05-08-2016 10:08
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 25/2015 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av kommunstrukturlagen och om upphävande av 5 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring och temporär ändring av kommunindelningslagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Behandling

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av kommunstrukturlagen
Stadfäst
20.11.2015
Författningssamlingen
1335/2015
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om upphävande av 5 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring och temporär ändring av kommunindelningslagen
Stadfäst
20.11.2015
Författningssamlingen
1336/2015
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum24.09.2015UndertecknareFinansministerietUndertecknarekommun- och reformministerAnu VehviläinenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

25.09.2015
sv Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.

Remissdebatt

13.10.2015
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

10.11.2015
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 11.11.2015.

Första behandlingen

11.11.2015
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Första behandlingen

13.11.2015
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i regeringens proposition RP 25/2015 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

17.11.2015
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 25/2015 rdutifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

18.11.2015
sv Eduskunnan vastaus.

Leverans av riksdagens svar

18.11.2015
sv_Eduskunnan vastauksen toimittaminen

Utskottsbehandling

Överlämnat14.10.2015
Behandlingen avslutad06.11.2015

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

kommunstrukturkommunindelningkommunerpersonaluppsägningsskyddunderstöd (bidrag)