Senast publicerat 19-07-2021 12:25
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 265/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av elmarknadslagen och 14 § i lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar
Initialdokument
Initialdokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av elmarknadslagen
Stadfäst
15.07.2021
Författningssamlingen
730/2021
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 14 § i lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden
Stadfäst
15.07.2021
Författningssamlingen
731/2021
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum28.01.2021UndertecknarenäringsministerMika LintiläUndertecknareArbets- och näringsministerietFöredraganderegeringsrådArto RajalaStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

03.02.2021
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

18.02.2021
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet, som grundlagsutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

16.06.2021
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 17.6.2021.

Första behandlingen

17.06.2021
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Första behandlingen

18.06.2021
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1 och 2 i proposition RP 265/2020 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslagen i lagmotionerna LM 17 och 78/2020 rd förkastas. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslagen i medborgarinitiativ MI 9/2020 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen, enda behandlingen

21.06.2021
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Andra behandlingen

23.06.2021
Riksdagen godkände lagförslag 1 och 2 i proposition RP 265/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionerna LM 17 och 78/2020 rd samt medborgarinitiativ MI 9/2020 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionerna AM 7/2020 rd och AM 119/2020 rd förkastas. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Ärendet slutbehandlat
.

Riksdagens svar

23.06.2021
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

24.06.2021
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat23.02.2021
Behandlingen avslutad16.06.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

elmarknadeneldistributionelöverföringelnätinternprissättningprishöjningtarifferpriser (kostnader)beräkningsmetoderdriftsäkerhetelavbrott