Senast publicerat 12-05-2021 10:16
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 28/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om pensionsstiftelser, pensionskassor och försäkringskassor och till vissa lagar som har samband med den

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Mottagande av utlåtande

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om pensionsstiftelser och pensionskassor
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om tilläggspensionsstiftelser och tilläggspensionskassor
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om försäkringskassor
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av 29 a och 29 e § i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum04.03.2021Undertecknaresocial- och hälsovårdsministerAino-Kaisa PekonenUndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietFöredragandekonsultativ tjänstemanRiitta   Kokko-Herrala Statsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

05.03.2021
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

04.05.2021
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som ekonomiutskottetska lämna utlåtande till.

Utskottsbehandling

Överlämnat05.05.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

pensionskassorpensionsstiftelserförsäkringskassorpensionsanstalterarbetspensionerpensionerpensionssystemfinansiering