RP 4/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeBehandling i utskottet
Utfrågning av sakkunniga
Moment eller budgetlagFörslag till tilläggsbudgetlag
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om ändring av lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum06.02.2020
UndertecknareSocial- och hälsovårdsministeriet
Undertecknarefamilje- och omsorgsminister
Krista  Kiuru
Föredraganderegeringsråd
Jaana  Huhta
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum07.02.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum12.02.2020
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottetska lämna utlåtande till.
 
Behandling
Plenum
Datum12.02.2020
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Utskottsbehandling
Överlämnat18.02.2020
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Grundlagsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordäldre  åldringar  funktionsförmåga  social service  hälsovårdstjänster  servicebehov  utvärdering  intensifierat serviceboende  långtidsvård  institutionsvård  personal  personalresurser  äldreservice  kommuner   
Senast publicerat 26.2.2020 16:52